• tenzij Je de race rent

• tenzij je je Hart uitstort in je logboeken

• tenzij je dagelijks Een formulier toezend

Verwacht niet dat je de prijs wint met je HERSTELDE

Win!!

1 Korintiërs 9:24

“Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen.”

Jammer genoeg van bijna 80% van de vrouwen die de les formulieren invullen word GEZEGD dat zij de formulieren zullen invullen, maar het niet doen.

Je hoeft alleen de HHG te lezen “Herstel Huwelijk Getuigenissen” te lezen die binnen komen die bijna ALLEMAAL zeggen dat het (totdat iedereen begon te loggen) dat zij (en alle anderen) de veranderingen zagen die nodig waren voor herstel.

Prediker 5:3-4 NBG51

“Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost.”

Prediker 5:3-4 HTB

“Als u met God spreekt en Hem zweert dat u iets voor Hem zult doen, stel dat dan niet uit, want God heeft een hekel aan ondoordachte beloften. Kom uw belofte aan Hem na. Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen”

Zelf als je zegt dat je het formulier niet kan invullen, door hoe druk je leven is, zou je het moeten overwegen, ZG “Zoek God” voor wijsheid en neem je Herstel Reis serieus. Wat is er belangrijker dan dat je leven VERANDERD en kom op de Smalle weg dat leid naar het leven?

Matteus 7:13-14―“Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”

En wanneer je de poort hebt gevonden, ren dan!

“Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt….” Hebreeën 12:1

“De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!”

Romeinen 13:12

And if it's your children who are keeping you too busy, read and meditate on this verse.

En als het je kinderen zijn die je bezig houden, lees en mediteer dan op deze vers.

Deuteronomium 30:19―

“Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.”

Hou je zelf niet voor de gek door te denken dat je simpel de lessen kan lezen zonder MEE TE DOEN en dan de prijs te winnen―je moet de lessen DOEN―je hart uitstorten. Deze formulieren zijn ontwikkeld om je de mogelijkheid te geven om je Herstel Reis vast te leggen. Dit is iets wat Erin heeft gedaan en zegt wat haar veranderd heeft.

Stort Je Hart uit

Als je schrijft, stort je hart uit naar de Heer, je zal ontdekken dat je met Hem praat, en dat Hij tot jou zal praten. In sommige gevallen, worden vrouwen gevraagd om hun logboeken met andere te delen, zoals de auteur van Erica Kramer. Dit boek, en JOU boek, kunnen een dagboek zijn als je je Herstel Reis deel, en net zoals Erica, het zal de toewijding van uw man aan u versterken wanneer hij terugkeert om alles te lezen waar Hij u doorheen heeft geleid!

“Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen” Jacobus 1:23-25

Met de Heer zijn hulp, die elke dag VROEG begint in je alleen tijd met Hem, wijd je toe aan deze 

Constatering:

“Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de PRIJS der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus”―Filippenzen 3:12-14

College opdrachten

Wanneer je bent ingeschreven voor een cursus, om het af te maken, moet je de opdrachten inleveren en een quiz of test doen. Onze cursussen zijn niet anders. Als je je opdrachten niet inlevert, kan je niet denken dat je de cursus hebt afgerond, toch?

 

Doe mee met de overwinning

Wees geen toeschouwer

Stort je hart uit in je logboeken

en verzend een elke DAG!