MBC1

Macy's
Barn Cat
Boerderijkat Beloftes

Promises

Nothing is impossible with GOD!!
Luke 1:37

Niks is onmogelijk bij God!!
Lukas 1:37

MBC2

I love cats!
Ik hou van katten!

Do you love cats too?
Hou jij ook van katten?

My Grammy loved cats, but my Papa didn't like cats at all.
Mijn Oma hield van katten, maar mijn vader hield helemaal niet van katten.

Just before I was born, my Papa went to heaven. So, when I was 3 years old, my mommy gave her mother, Grammy, her own cat as a Christmas present.
Net voordat ik geboren was, is mijn Vader naar de hemel gegaan. Dus toen ik 3 jaar oud was, heeft mijn moeder’s moeder, Oma, haar eigen kat als Kerstkado gegeven.

MBC3

Spade

Grammy named her Calico cat, Spade. Spade loved my Grammy but she did not like me. I was not kind to Spade.
Oma heeft haar lapjeskat, Spade genoemd. Spade hield van mijn Oma maar ze vond mij niet leuk. Ik was niet aardig voor Spade.

When I came to visit my Grammy at her house, Spade would hide from me under a table or deep behind the sofa.
Als ik mijn Oma ging bezoeken bij haar thuis, verstopte Spade zich voor mij onder een tafel of ver achter de bank.

When she would hide, I would crawl under the sofa after her and try to pull Spade out by her paws so I could hold her.
Als ze wilde verstoppen, dan kroop ik haar achterna tot achter de bank en probeerde haar er achter vandaan te trekken via haar poten zodat ik haar kon vasthouden.

When I held her, I squeezed her very tightly because if I didn’t, Spade would jump out of my arms and run away.
Als ik haar vasthield, kneep ik haar erg stevig vast want als ik dat niet deed dan sprong Spade uit mijn armen en rende dan weg.

Most cats will scratch or bite or hiss to make you stop. Spade didn't scratch or bite or hiss, but I would not stop trying to catch her.
De meeste katten zouden krabben, bijten of blazen om je te laten stoppen. Spade krabde, beet of blies niet, maar ik stopte niet met haar proberen te pakken.

When my Grammy went to heaven to be with Papa, I wanted Spade to be mine. But we had a very big dog named Sam.
Toen mijn Oma naar de hemel ging om bij Papa te zijn, wilde ik dat Spade van mij werd. Maar wij hadden een hele grote hond genaamd Sam.

Our Dog Sam
Onze Hond Sam

 Sam was a German Shepherd and he loved to chase cats. We named our dog Sam after Samson in the Bible who was very strong. Sam, our dog, was strong and protected our family.
Sam was een Duitse Herder en hij hield ervan om achter katten aan te zitten. We hebben onze hond genoemd naar Samson uit de Bijbel die erg sterk was. Sam, onze hond, was sterk en beschermde onze familie.

German Shepherds are good dogs and our Sam was an outdoor dog with thick oily fur.
Duitse Herders zijn goede honden. Onze Sam was een buitenhond met een dikke olieachtige vacht.

Since we couldn't keep Spade inside because my brother is allergic to cat fur and Spade wasn't safe outside with Sam, God found her a new home. A nice lady at our church took Spade because she loved cats too.
Omdat we Spade niet binnen konden houden want mijn broer was allergisch voor kattenharen en Spade buiten niet veilig was met Sam, heeft God een nieuw huis gevonden. Een aardige dame in onze kerk heeft Spade genomen omdat ze ook van katten houdt.

MBC6

Not having Shade to visit made me want a cat so much and I'd cry. So, I asked my dad and he said, “You don’t need to cry, because we are moving far away to live on a farm. And if our farm has a barn, you may have a barn cat.”?????????????????

When we moved to our farm, I was very happy because we had many barns. But when I asked for my cat my dad said, "No." When I cried to my mom, she said, “Don't ask your dad again, just pray, Macy, and see what your Heavenly Father will do.”
Toen we naar onze boerderij verhuisde, was ik heel blij want we hadden veel schuren. Maar toen ik vroeg naar mijn kat zei mijn vader, ”Nee.” Toen ik huilde bij mijn moeder, zei ze, “Vraag het je vader niet nog een keer, ga gewoon bidden, Macy, en zie wat je Hemelse Vader zal doen.”

MBC8

God Answers My Prayer
God heeft Mijn Gebed Verhoord

So, each time I thought of the cat I didn't get, or I thought about Spade, I asked my Heavenly Father, God, to give me a barn cat.
Dus, elke keer dat ik aan de kat dacht die ik niet had gekregen, of aan Spade, vroeg ik mijn Hemelse Vader, God, om mij een boerderijkat te geven.

One day something bad happened that God used for good, and it was the way He planned to answer my prayer when I first asked Him!
Op een dag gebeurde er iets erg dat God voor het goede heeft gebruikt, en het was de manier dat Hij gepland had om mijn gebeden te beantwoorden toen ik het Hem voor het eerst had gevraagd!

MBC7

I was behind our big barn when one of our horses stepped on my foot. My foot got fat and turned purple. I tried but I couldn't stop crying. My dad said, "Macy, tell everyone to go get in the van, we are going somewhere special. We are going to get you your barn cat." I got in our big, long van and we drove way up into the hills.
Ik was achter onze grote schuur toen een van onze paarden op mijn voet stapte. Mijn voet werd dik en werd paars. Ik heb het geprobeerd maar ik kon niet stoppen met huilen. Mijn vader zei, “Macy, vertel iedereen om in de bus te stappen, we gaan naar iets speciaals. We gaan jouw boerderijkat halen. Ik stapte in de grote lange bus en we reden helemaal omhoog de heuvels in.

When I got into the van, I forgot all about my sore foot. I was happy!!
Toen ik in de bus stapte, vergat ik helemaal mijn zere voet, Ik was blij!!

God used this sad, bad thing for good—just like He does all the time. God was about to answer my prayer and I was so excited!!
God heeft deze verdrietige, slechte situatie voor iets goeds gebruikt—net zoals Hij altijd doet. God was van plan om mijn gebed te beantwoorden en ik was zo enthousiast!!

MBC9

As we drove way up into the hills, we splashed through a shallow stream before we stopped at an old farm. All of us: my three brothers, my two sisters and I jumped out of the van when we saw dozens of kittens everywhere!!
Toen we helemaal omhoog de heuvels inreden, spatte we door een ondiepe plas voordat we stopte bij een oude boerderij. Wij allemaal: mijn drie broers, mijn twee zussen en ik sprongen uit de bus toen we overal tientallen kittens zagen!!

My mom and dad told me, “Macy, go and find your barn cat." Right away I saw my barn cat. I scooped her into my arms, kissed her and thanked God for answering my prayer!
Mijn moeder en vader vertelde, “Macy, ga je boerderijkat zoeken.” Meteen zag ik mijn boerderijkat. Ik nam haar in mijn armen, kuste haar en dankte God voor het beantwoorden van mijn gebed!

MBC11

I learned that when you pray, God your Father, hears you praying and He wants to bless you with double what you hoped for! If something is not fair, which the Bible says is unjust, it means GOD wants to bless you DOUBLE or two!

Ik leerde dat wanneer je bad, God de Vader, hoort je gebeden en Hij wilt je dubbel zegenen waarop je hoopte! Als iets niet eerlijk is, wat de Bijbel zegt wat onrechtvaardig is, dan betekent het dat God je DUBBEL of twee wilt zegenen!

This is one of the millions of GOD's promises. You can read it in Isaiah 61:7-8 in your Bible—where He left all His promises for YOU and me!

Dit is een van Gods miljoenen beloftes. Je kan het lezen in Jesaja 61:7-8 in je Bijbel—waar Hij alle beloftes gelaten heeft voor JOU en mij!

MBC10

Latte

Latte’s fur looked like a cup of coffee with lots of cream in it—just like my mommy liked to drink it.
Latte’s vacht leek op een kop koffie met heel veel room erin—net zoals mijn moeder haar koffie graag dronk.

When my mommy came to find me, I saw that she was holding Latte’s mommy who I called, Chichi, that sounds like “She-She” my mommy’s favorite French pastry she ate with her coffee! My mom said that Latte was too young to be away from her mommy, so God gave me DOUBLE! I didn’t get just one barn cat, I got two! A mommy cat and her soft baby kitten!
Toen mijn moeder mij kwam zoeken, zag ik dat zij de moeder van Latte vasthield die ik, Chichi, noemde, dat klinkt als “Sche-Sche” mijn moeder favoriete Franse gebakje die ze at bij haar koffie! Mijn moeder zei dat Latte te jong was om bij haar moeder weg te zijn, dus God heeft mij DUBBEL gegeven! Ik heb niet slechts een boerderijkat gehad, ik heb er twee gehad! Een moeder kat en haar zachte baby kitten!

MBC12

Happily Ever After

God not only loves to bless us with DOUBLE—by giving us two when we pray!! God really LOVES the word multiply—and multiply means when two becomes four and four turns into a LOT of Barn Cats!
Ik leerde dat wanneer je bad, God de Vader, hoort je gebeden en Hij wilt je dubbel zegenen waarop je hoopte! Als iets niet eerlijk is, wat de Bijbel zegt wat onrechtvaardig is, dan betekent het dat God je DUBBEL of twee wilt zegenen!

God blessed me with more and more cats, many litters.
God heeft mij gezegend met steeds meer katten, vele nesten.

Very soon we had many cats that kept the mice out of our barns and our house, which made my daddy very happy we got barn cats!
Al gauw hadden we veel katten die de muizen uit onze schuur en huis weg hielden, waardoor mijn vader er blij was dat we boerderijkatten hadden!

The End
Het Einde

MBC13

Dedication
Opgedragen

This book is dedicated to granddaughters everywhere. Never forget the story of Macy and what GOD said 3 times about impossibilities...
Dit boek is opgedragen aan kleindochters. Vergeet nooit het verhaal van Macy en wat Mattheus, Marcus en Lucas ons hebben verteld…

“With people this is impossible, but WITH GOD all things are possible." Matthew 19:26, Mark 10:27, and Luke 18:27.
Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar BIJ GOD zijn alle dingen mogelijk.” Mattheüs 19:26, Markus 10:27, and Lucas 18:27.

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.” Marcus 10:27

Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.“ Lucas 18:27

Be sure to share Macy’s Barn Cat with your friends—in “every tribe, nation and language” (Revelation 7:9) so they’ll believe in God’s Promises too!