Lees Nicki’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Draai de Andere Wang"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 14 “Als Eerste de Steen Gooien”

Wie van u zonder zonde is,
 werpe het eerst
 een steen.
―Johannes 8:7

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

Overspel:
Grond voor Echtscheiding
of

Grond voor Vergeving

Kan overspel worden vergeven?

Ja, Jezus zei aan de vrouw die was gepakt voor overspel: “Heeft niemand u veroordeeld? Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer” (Joh. 8:10-11). Feitelijk, niet alleen is overspel geen grond voor een echtscheiding, het is grond voor vergeving, zoals Christus ons hierboven heeft laten zien in Johannes 8:10.

We hebben ook een voorbeeld van een echtgenote waarvan overspel is vergeven in Hosea 3:1. “De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is.” Dan in 1 Korinthiers 6:9-11, wanneer God refereert aan hoereerders en overspelers, Hij zei: “ En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. Wij zijn gewassen in Zijn bloed van vergeving.

Toch, zeggen veel pastoren dat overspel een grond is voor een echtscheiding. “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd” (Matt. 5:27-28). Als het waar zou zijn dat overspel grond is voor een echtscheiding, dan zouden velen vrouwen van hun mannen kunnen scheiden vanwege dat vele mannen lusten hebben over foto’s en van vrouwen op televisie of in magazines!

Als je overspel hebt gepleegd dan zal je aan je man je zonden moeten belijden. Als hij niet van je ontrouw af weet. “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spr. 28:13).

Zou mijn man zijn overspel vergeven moeten worden?

Wat deed Jezus? Jezus zei tot de vrouw die gepakt was voor overspel, “Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer” (Joh. 8:10-11). Heb je je man veroordeeld?

Maar hij is een “herhaardelijke overspelige”!

Wat heeft Jezus gezegd toen Petrus vroeg hoeveel keer hij zijn broeder zou moeten vergeven die tegen hem gezondigd had. “Zeven keer?” stelde hij voor. Maar Jezus zei, “Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal,” Dat is 490 keer! (Zie Matt. 18:22.) Te vaak als vrouwen een man hebben die een herhaardelijke overtreder is, (zoals die van mij was), een pastoor of raadgever overtuigt de vrouw dat haar man nooit zal veranderen; maar, dat is simpel niet bijbels.

Als dit waar zou zijn, dan zou 9 van de 10 van onze herstel huwelijken simpelweg vandaag niet hersteld zijn. De Meeste van onze herstel huwelijken zijn huwelijken die een echtgenoot had die een “herhaarlijke overspel” pleger was―met andere woorden, een herhaaldelijke overspelige, geen “one night stand” situatie. De meeste, zo niet alle, kregen ruimschoots de tijd om zich te bekeren, maar weigerden―maar God hoorde de roep van de vrouw die in de opening stond om haar man en God deed een werk in haar man zijn leven en verbrak de zonde van overspel in zijn leven. (Voor meer informatie, lees hoofdstuk 17, welke je traint om Bijbel verzen te bidden of te “staan in de opening” voor je man, en hoofdstuk 16, welke vele principes leert over binnen, voornamelijk de kracht van “bidden en vasten.”) 

Ben jij zonder zonde, dat je de eerste steen kan werpen naar je man? Jezus zei ook tegen de mensen die wilde dat deze overspelende vrouw werd gestraf, “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar” (John 8:7). Ben jij zonder zonde dat je de eerste steen kan werpen naar je man? De waarheid, “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet” (1 John. 1:8).

Maar ik heb niks gedaan dat zondig is! Laat mij je wijzen dat God jou zonden groepeert samen met die van je echtgenoot. Dit is hoe God zonden ziet: “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: (van hem?) hoererij, onreinheid, losbandigheid……dronkenschap, brasserijen. (nu die van jou) veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen” (Gal. 5:19-20)

En als we hem niet vergeven? Wat zijn de ernstige gevolgen van het niet vergeven? “maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven” (Mat. 6:15).

Toen God refereerde naar hoererij en overspelers, zei Hij, “ En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God” (1 Kor. 6:11). “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw” (1 Kor. 7:14). Aangezien jij en jou man een vlees zijn, wij van Herstel Ministrie geven de suggestie dat jij dichter naar God getrokken word, Hem toelaten om je te veranderen naar meer van zijn beeld. Iets geweldigs zal er met je man gaan gebeuren aangezien jullie een vlees zijn―hij zal geheiligd worden! Maar, zolang je in zonde blijft, dan zullen jullie beiden onheilig blijven.   

Maar overspel is al reeds eerder gebeurd! Laten we nog een keer herinneren wat Jezus zei toen er werd gevraagd hoe vaak we iemand moeten vergeven. “ En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven” (Lukas 17:4). (Zie hoofdstuk 9, “Een Vriendelijke en Stille Geest,” over het onderwerp  “Harde liefde. “) Ook, zie onderin waarom het vervolgt.

Maar hij heeft geen spijt betuigd! Toen Jezus aan het kruis hing voor jou zonde, schreeuwde Hij uit, “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34). (Nogmaals, zie hoofdstuk 9, “Een Vriendelijke en Stille Geest,” over “Vergeving.”) 

Wordt niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede.” God heeft speciaal gevraagd dat Zijn profeet Hosea zijn vrouw hertrouwde, Gomer, zelf nadat ze hem overduidelijk ontrouw was. Hosea 2:1 zegt, “want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet……” Dan in vers 6, “Dan zal zij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu,’” Later in vers 3:1 staat er, “De Here zeide tot mij (Hosea): Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is.’” God heeft het verhaal van Hosea en Gomer gebruikt om te laten zien Zijn toewijding aan Zijn eigen bruid, de kerk (zie het boek van Hosea). In Lucas 15, staat er de oudste zoon zei tegen zijn vader”….. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten.” Toen zei de vader tegen zijn oudste zoon, “Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.” Wat zal jou echtgenoot vinden wanneer hij belt of langskomt? De vette kalf, jouw mantel, en een ring―of zal hij een ontmoeting hebben met een oordeel?

Kan ik hem ooit weer vertrouwen? God zegt om Hem te vertrouwen ; dan zal je gezegend worden met een trouwe echtgenoot. “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt….Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is” (Jer. 17:5-7). Mensen vragen mij hoe ik mijn man kan vertrouwen. Ik antwoord door te zeggen “Ik doe dat niet―Ik vertrouw op de Heer!” Het is de heer die mijn man trouw maakt aan mij, en Hij zal hem trouwvol houden. Glorie aan God!

Hoe kan ik mijn echtgenoot helpen? Help hem door te bidden! “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mark 14;38). Elke vrouw waarvan God toestaat dat haar man zijn hart draait getuigt dat God de dwalende ogen en ontrouw wegnam. (Dit zijn vrouwen waarvan de mannen al jaren thuis zijn!)

God zal waarschijnlijk zeker andere testen in onze levens brengen, maar geen overspel. Wanneer God geneest en bevrijding brengt, zegt Hij, “Het is volbracht.” Het is een complete genezing en bevrijding van overspel. Onthou, als je zaait in het vlees, zal je oosten in het vlees. Dames, als je je man dwingt of verleidt om naar huis te keren, zult u de consequenties oogstgen. Leer te wachten. Als het de zegen van de Heer is, zal Hij er geen verdriet aan toevoegen! (Zie Spreuken 10:22.)

Wat zegt Zijn Woord dat we moeten doen (of niet moeten doen) als onze man overspel pleegt! 

De overspelige vrouw vleit; wij zijn in plaats daarvan om op te bouwen. Spreuken 29:5 zegt, “Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden.” “Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is” (Efez. 4:29).  Het verschil tussen vleien en opbouwen is het hart. Wanneer iemand vleit, het hart of motivatie is öm iets te krijgen.” De motivatie van iemand die sticht of opbouwt is om iets te geven zonder ―iets terug te verwachten. Twee vrouwen kunnen hetzelfde zeggen, maar het verschil is de hart gesteldheid. Wat voor soort hart heb je? Klaag of zeur je tegen andere over wat je echtgenoot niet terug heb gedaan voor je vriendelijkheid en vergeving? Of hij je nou hoort klagen of niet. God heeft het gehoord en kijkt naar je hart. 

God kan Zijn toorn overbrengen; doe het niet! “ Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. om welke dingen de toorn Gods komt” (Kol. 3:5-6)’. “Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God” (Heb. 10:30-31). Als je je man niet heb vergeven, dan zal je blij zijn als de “wraak van God” begint. Echter, God waarschuwt ons: “ Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet, opdat de Here het niet zie en het Hem mishage, zodat Hij zijn toorn van hem zou afwenden” (Spr. 24:17-18).

Wees niet misleid―je hebt het niet nodig om te kijken wat je man aan het doen is. “Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen” (Lucas 8:17). Ze zijn voor je verborgen door God om je te beschermen. Tragisch is het voor degenen die Gods bescherming dwarsbomen door spionage of onderzoek; maak alsjeblieft niet dezelfde fout! “want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht” Efez. 5:12). Dames, stop met het praten over het zondige leven van je echtgenoot. Het geeft geen glorie aan God. Alleen de tegenstander is verheugd dat je zo bereid bent om voor hem te praten!

Wat Kunnen We Leren uit de Bijbel

Over de Overspelige en de Overspelige Vrouw?

Is het vleierij dat een man in overspel trekt. “  Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet” (Spr. 5:3―6). Terwijl jij bezig was om hem neer te halen, de AV was hem aan het opbouwen. Terwijl jij het oneens was, was zij het ermee eens. Is het veranderd?

Ze heeft haar vleierij gebruikt om hem in overspel te trekken en in een geestelijke dood. “Zij haalde hem over door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen, totdat een pijl zijn lever doorboorde; gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is” (Spr. 7:21-23). Vaak is het vrij plotseling dat hij haar volgt. Vele vrouwen van wie de mannen zijn gevallen in de put van overspel hebben gerapporteerd dat ze hun mannen hebben gewaarschuwd, toch sloegen ze nooit acht op de waarschuwingen van hun vrouwen. (Zie hoofdstuk 8, “Winnen Zonder een Woord,” waarom echtgenoten de waarschuwingen van hun vrouwen negeren)

Nogmaals het is haar vleierij dat een man in overspel trekt. “om u te bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende, die gladde woorden spreekt” (Spr. 7:5). Wanneer was het de laatste keer dat je je echtgenoot heb geprezen voor iets? Hem heb bemoedigd? Opgewonden werd door iets wat hij heeft gezegd? Is het dan geen wonder dat hij smachtte naar wat de overspelige vrouw serveerde―vleierij?

Nogmaals, het is haar vleierij dat uiteindelijk hem naar beneden trekt om financieel te lijden. “om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der onbekende. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers. Want ter wille van een hoer (vervalt men) tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. Schade en schande verkrijgt hij, zijn smaad is onuitwisbaar” (Spr. 6:24-27, 32-33). Zoveel vrouwen zijn verbaasd over de acties van hun echtgenoten of wat ze zeggen terwijl ze in overspel zijn. De Bijbel is duidelijk: over dit punt hij heeft geen verstand en maakt zichzelf kapot.   

Nogmaals, God zegt dat hij financieel zal leiden. “maar wie met hoeren verkeert, brengt zijn vermogen door” (Spr. 29:3). Er zijn vrouwen die naar mij toe zijn gekomen en mij hebben vertelt dat, omdat hun man zo zakelijk succesvol is, zal dit hem nooit overkomen. Gods Woord is op iedereen van toepassing. Elke vrouw die over dit principe kwam debatteren, vertelde me later over de financiële instorting van haar man, en hoe de overspelige vrouw zijn rijkdom verspilde!

De overspelige vrouw is in wezen uit om de man te krijgen. Ze is uit (het huis) om dit te doen! “en zie, daar ontmoet hem zulk een vrouw, in hoerenkledij en listig van hart. Zij is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis” (Spr. 7:5). Is dit ook een beschrijving van jou? Ben je luidruchtig? Ben je losbandig? Breng je meer tijd door buitenhuis dan thuis? “want de hoer is een diepe kuil, de ontuchtige een nauwe put; 28ja, zij ligt op de loer als een rover en vermeerdert de trouwelozen onder de mensen” (Spr. 23:27). (Lees alsjeblieft “De Weg van Haar Huishouding” in Een Wijze Vrouw voor meer kennis.)

De overspelige vrouw is in de veronderstelling dat ze niks fout heeft gedaan. “Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan” (Spr. 30:20). Vele vrouwen die voor hulp kwamen zoeken voor hun huwelijken hebben gereageerd op de zelfde manier door te verklaren “Ik heb niks verkeerd gedaan.” Heb je de volledige verantwoordelijkheid genomen voor het instorten van je huwelijk? Totdat je rechtstreeks kijkt naar wat jij hebt gedaan, lang en hard genoeg dat je de zonden van je man niet meer kan zien, dan zal je huwelijk niet worden hersteld.     

De overspelige vrouw is een vijand van God! “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jacobus 4:4).

God zal haar tijd geven om schuld te belijden en dan zal er gezorgd worden voor grote beproevingen! “Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren” (Openb. 2:22). We zien dit zo vaak in onze bediening. Al de mannen die in overspel blijven vallen uiteindelijk in “grote verdrukking.” Daarom is het belangrijk dat wanneer jou echtgenoot op zoek is naar verlichting dat hij “weet” dat er vrede is in zijn eigen huis. Hij moet weten dat de twistende vrouw weg is! Als God hem nog niet heeft langs gebracht, dan ben je er nog niet klaar voor. God is meer dan in staat om een situatie te creëren in je man zijn leven om te zorgen dat hij contact met je opneemt. Het is niet Gods probleem of het probleem van je man; het is jou probleem. Zodra er een belangrijke verandering is, zal God getrouw zijn om hem naar je toe te leiden. Tot die tijd verbergt Hij je met het verlangen om je van binnenuit te veranderen en te vormen.

We hebben ook gezien in wel 4 casussen waar de ander vrouw, die na een tijd geen spijt wilde betuigen, werd getroffen door een ernstige ziekte. (i.e., Lupus, kanker).  

“En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken” (Openb. 2:23). Als extra, we weten van twee zaken waar een kind is dood gegaan. Een vrouw heeft een kind verloren door een miskraam waarover de dokter hebben gezegd dat het door een “parasiet” kwam. En wij in Herstel bediening hebben zojuist gehoord van een andere zaak toen de andere vrouw, in haar vrijmoedigheid (een belijdende Christen), een man van een andere vrouw bleef achtervolgen na vele waarschuwingen. Haar oudste zoon is dood gegaan aan een hersentumor!

Dit is een geestelijke strijd. Het moet gevochten en overwonnen worden met de Geest. Alsjeblieft lees hoofdstuk 8 nogmaals, “Winnen zonder Woorden,” om te meer over de geestelijke strijd te begrijpen. We hebben ook voorbeelden van gebeden in hoofdstuk 17 die machtig werken tegen overspel. Negeer en weersta de verleiding om in het vlees te vechten, hetzij venijnig of verleidelijk. Boeken, praat programma’s, en wel gemeende vrienden zullen proberen of je wellicht de “harde liefde” benadering wilt gebruiken, welke, vanuit eigen ervaring, leid tot nog meer pijn en een complete ramp in jou herstel, of om meer romantisch of verleidend te kunnen zijn om hem terug te kunnen winnen. Geen van deze is de oorzaak of oplossing van deze zonde. Het is een geestelijke strijd. Het moet worden gevochten en gewonnen in de Geest. Liefde, zoals beschreven in 1 Korinthiërs 13 is altijd de juiste reactie!    

Wanneer je je man laat zien dat hij het gevoel heeft dat hij je kan vertrouwen (omdat hij weet dat je niet gaat proberen om hem terug te laten komen naar jou, maar dat je hem hebt laten gaan) dan is het tijd om hem aan te trekken zoals het beschreven staat in het boek Hosea. Als je een goede lering wilt hebben over dit onderwerp, de V&A video “Aantrekken en onvoorwaardelijke Liefde” heeft vele geholpen die nu zijn hersteld.

Verleiden is iets anders dan aantrekken. Vriendelijke en lieve woorden zijn aantrekkelijk. Vergeving is aantrekkelijk. Iemand die vrede heeft is aantrekkelijk. Faal niet door je man aan te trekken, door vriendelijkheid, met lieve woorden, welke duidelijk en luid laten horen dat je hem hebt vergeven. “ Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart” (Hos. 2:13). Nogmaals, voor een duidelijker begrip van de principe aantrekken, zou het goed zijn als je de video “Aantrekken en onvoorwaardelijke Liefde” bekijkt. 

Wees opgewonden wanneer je echtgenoot belt of langs komt. Het is niet na jagen om opgewonden te zijn. Laat hem weten door opwinding, enthousiasme, en de toon van je stem dat hij speciaal en geliefd word door jou. Alhoewel, als je hem nooit heb laten gaan, dan zal het hem wegjagen. Je moet eerst zeker weten dat hij weet dat je hem hebt losgelaten, begin hem dan te verleiden met je vriendelijke woorden.

In overeenstemming. Vele vragen ons wat zij zouden moeten doen wanneer hun ontrouwe echtgenoten hun benaderen voor fysieke intimiteit. “ maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing” (1 Kor. 7:2-5).

Als je nog steeds getrouwd bent, en je weigert om intiem te zijn, zijn toenaderingen weigert, hem uit je bed beveelt, of voorstelt om apart te slapen (om welke reden dan ook), dan werk en speel je in de handen van de duivel. Een vrouw die ongelovig is zal zeker haar man uit haar bed of uit haar huis bevelen. “En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben” (Lucas 6:32).

Als een zondaar of iemand die “onrein” was bij Jezus kwam, Reageerde Hij altijd vriendelijk en raakte ze zelf even aan. Hij zegt dat een ieder die tot Hem komt, die zal Hij niet uitwerpen! (Zie John. 6:37.) Het maakt niet uit hoe vaak een zondaar bij de Heer komt, Hij zal hem altijd terug accepteren ondanks dat Hij weet dat hij Hem gauw weer zal afwijzen. Ben jij een imitator van Christus?   

Hoewel, de bovenste vers duidelijk degene bedekt die nog legaal getrouwd zijn. Als een scheiding heeft plaatsgevonden, geef dan geen schijn van kwaad. Dit is het moment waarop u zich moet onthouden van intimiteit als uw voormalige echtgenoot dat vraagt.

Persoonlijke toewijding: om te vergeven. “Gebasseerd op wat ik heb geleerd van de Bijbel, Wijd ik mij toe om de Heer te vertrouwen en weiger ik te vechten in het vlees. Ik zal voortdurend dagelijks mijn echtgenoot vergeven en iedereen die erbij betrokken is. Ik zal vriendelijk en stil blijven als ik wandel in de geest van vergeving.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.