Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Ik Was Het"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 14 “Als Eerste de Steen Gooien”

Wie van u zonder zonde is,
 werpe het eerst
 een steen.
―Johannes 8:7

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Overspel:
Grond voor Echtscheiding
of

Grond voor Vergeving

Can adultery be forgiven?

Kan overspel worden vergeven?

Yes. Jesus said to the woman caught in adultery: “Did no one condemn you? . . . Neither do I condemn you; go your way. From now on sin no more” (John 8:10–11). Actually, not only is adultery not grounds for divorce, it is grounds for forgiveness, as Christ showed in John 8:10 above.

Ja, Jezus zei aan de vrouw die was gepakt voor overspel: “Heeft niemand u veroordeeld? Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer” (Joh. 8:10-11). Feitelijk, niet alleen is overspel geen grond voor een echtscheiding, het is grond voor vergeving, zoals Christus ons hierboven heeft laten zien in Johannes 8:10.

We also have an example of a spouse forgiving adultery in Hosea 3:1. “Then the Lord said to me, ‘Go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress.’” Then in 1 Corinthians 6:9–11, when God refers to adulterers and fornicators, He says: “And such were some of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.” We are washed in His blood of forgiveness.

We hebben ook een voorbeeld van een echtgenote waarvan overspel is vergeven in Hosea 3:1. “De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is.” Dan in 1 Korinthiers 6:9-11, wanneer God refereert aan hoereerders en overspelers, Hij zei: “ En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Yet, too many pastors say that adultery is grounds for divorce. “You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery’; but I say to you that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart” (Matt. 5:27–28). If it were true that adultery is grounds for divorce, most married women could divorce their husbands since most men have lusted over pictures of women on television or in magazines!

Toch, zeggen veel pastoren dat overspel een grond is voor een echtscheiding. “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd” (Matt. 5:27-28). Als het waar zou zijn dat overspel grond is voor een echtscheiding, dan zouden velen vrouwen van hun mannen kunnen scheiden vanwege dat vele mannen lusten hebben over foto’s en van vrouwen op televisie of in magazines!

If you have committed adultery, you must confess your sin to your husband if he is unaware of your unfaithfulness. “He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion” (Prov. 28:13).

Als je overspel hebt gepleegd dan zal je aan je man je zonden moeten belijden. Als hij niet van je ontrouw af weet. “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spr. 28:13).

Should my husband’s adultery be forgiven?

Zou mijn man zijn overspel vergeven moeten worden?

What did Jesus do? Jesus said to the woman caught in adultery, “Did no one condemn you? . . . Neither do I condemn you; go your way. From now on, sin no more” (John 8:10–11). Have you condemned your husband?

Wat deed Jezus? Jezus zei tot de vrouw die gepakt was voor overspel, “Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer” (Joh. 8:10-11). Heb je je man veroordeeld?

But he is a “repeat offender”!

Maar hij is een “herhaardelijke overspelige”!

What did Jesus say when Peter asked how many times he should forgive his brother who sinned against him. “Seven times?” he suggested. But Jesus replied, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.” That’s 490 times! (See Matt. 18:22.) Too often when women have husbands who are repeat offenders (like mine was), a pastor or counselor convinces the woman that her husband will never change; however, that is simply not scriptural.

Wat heeft Jezus gezegd toen Petrus vroeg hoeveel keer hij zijn broeder zou moeten vergeven die tegen hem gezondigd had. “Zeven keer?” stelde hij voor. Maar Jezus zei, “Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal,” Dat is 490 keer! (Zie Matt. 18:22.) Te vaak als vrouwen een man hebben die een herhaardelijke overtreder is, (zoals die van mij was), een pastoor of raadgever overtuigt de vrouw dat haar man nooit zal veranderen; maar, dat is simpel niet bijbels.

If this were true, more than 9 out of 10 of our restored marriages would simply not be restored today. Most of our restored marriages are marriages that had a spouse who was a “repeat offender”—in other words, a repetitive adulterer, not a “one night stand” situation. Most, if not all, were given ample time to repent, but refused—but God heard the cry of the wife who stood in the gap for her husband and God did a work in her husband’s life and broke the sin of adultery out of his life. (For more information, read chapter 17, which trains you to pray Scriptures or “stand in the gap” for your husband, and chapter 16, which teaches many principles regarding prayer, especially the power of “prayer and fasting.”)

Als dit waar zou zijn, dan zou 9 van de 10 van onze herstel huwelijken simpelweg vandaag niet hersteld zijn. De Meeste van onze herstel huwelijken zijn huwelijken die een echtgenoot had die een “herhaarlijke overspel” pleger was―met andere woorden, een herhaaldelijke overspelige, geen “one night stand” situatie. De meeste, zo niet alle, kregen ruimschoots de tijd om zich te bekeren, maar weigerden―maar God hoorde de roep van de vrouw die in de opening stond om haar man en God deed een werk in haar man zijn leven en verbrak de zonde van overspel in zijn leven. (Voor meer informatie, lees hoofdstuk 17, welke je traint om Bijbel verzen te bidden of te “staan in de opening” voor je man, en hoofdstuk 16, welke vele principes leert over binnen, voornamelijk de kracht van “bidden en vasten.”) 

Are you without sin, that you should cast the first stone at your husband? Jesus also said to the people who wanted this adulterous woman punished, “He who is without sin among you, cast the first stone” (John 8:7). Are you without sin, that you should cast the first stone at your husband? The truth is, “If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us” (1 John 1:8).

Ben jij zonder zonde, dat je de eerste steen kan werpen naar je man? Jezus zei ook tegen de mensen die wilde dat deze overspelende vrouw werd gestraf, “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar” (John 8:7). Ben jij zonder zonde dat je de eerste steen kan werpen naar je man? De waarheid, “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet” (1 John. 1:8).

But I never did anything that sinful! Let me show you that God groups your sins along with your husband’s. This is how God sees sin: “Now the deeds of the flesh are evident, which are: (his?) immorality, impurity, sensuality . . . drunkenness, carousing, (now yours?) strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, envying” (Gal. 5:19–20).

Maar ik heb niks gedaan dat zondig is! Laat mij je wijzen dat God jou zonden groepeert samen met die van je echtgenoot. Dit is hoe God zonden ziet: “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: (van hem?) hoererij, onreinheid, losbandigheid……dronkenschap, brasserijen. (nu die van jou) veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen” (Gal. 5:19-20)

And if I don’t forgive him? What are the grave consequences of not forgiving? “But if you do not forgive men for their transgressions, your heavenly Father will not forgive your transgression” (Matt. 6:15).

En als we hem niet vergeven? Wat zijn de ernstige gevolgen van het niet vergeven? “maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven” (Mat. 6:15).

When God refers to adulterers and fornicators, He says, “And such were some of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the spirit of our God” (1 Cor. 6:9–11). “For the unbelieving husband is sanctified through his wife” (1 Cor. 7:14). Since you and your husband are one flesh, we at Restore Ministries suggest that you draw closer to God, allowing Him to transform you more into His image. Something amazing will begin happening to your husband since you are one flesh—He will become sanctified! However, as long as you stay in sin, you will both remain unsanctified.

Toen God refereerde naar hoererij en overspelers, zei Hij, “ En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God” (1 Kor. 6:11). “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw” (1 Kor. 7:14). Aangezien jij en jou man een vlees zijn, wij van Herstel Ministrie geven de suggestie dat jij dichter naar God getrokken word, Hem toelaten om je te veranderen naar meer van zijn beeld. Iets geweldigs zal er met je man gaan gebeuren aangezien jullie een vlees zijn―hij zal geheiligd worden! Maar, zolang je in zonde blijft, dan zullen jullie beiden ongeheiligd blijven.   

But adultery has happened before! Let us once more remember what Jesus said to us when asked how often we are to forgive someone. “If he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying ‘I repent,’ forgive him seven times seventy” (Luke 17:1–4). (See chapter 9, “A Gentle and Quiet Spirit,” on the subject of “Tough Love.”) Also, see below for why it continues.

Maar overspel is al reeds eerder gebeurd! Laten we nog een keer herinneren wat Jezus zei toen er werd gevraagd hoevaak we iemand moeten vergeven. “ En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven” (Lukas 17:4). (Zie hoofdstuk 9, “Een Vriendelijke en Stille Geest,” over het onderwerp  “Harde liefde. “) Ook, zie onderin waarom het vervolgt.

But he hasn’t repented! As Jesus hung on the cross for your sins, He cried out, “Father forgive them, for they know not what they do” (Luke 23:34). (Again, see chapter 9, “A Gentle and Quiet Spirit,” on “Forgiveness.”)

Maar hij heeft geen spijt betuigd! Toen Jezus aan het kruis hing voor jou zonde, schreeuwde Hij uit, “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34). (Nogmaals, zie hoofdstuk 9, “Een Vriendelijke en Stille Geest,” over “Vergeving.”) 

“Don’t be overcome with evil, but overcome evil with good.” God specifically asked His prophet Hosea to remarry his wife, Gomer, even after she was blatantly unfaithful to him. Hosea 2:2 says, “For she is not my wife, and I am not her husband . . .” Then in verse 7, “Then she will say, ‘I will go back to my first husband, for it was better for me then than now.’” Later in verse 3:1 it says, “Then the Lord said to me (Hosea), ‘Go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress.’” God used the story of Hosea and Gomer to show His commitment to His own bride, the church (see the book of Hosea). In Luke 15, it says the older son said to his father “. . . this son of yours came, who devoured your wealth with harlots, you killed the fatted calf for him.” Then the father said to his older son, “But we had to be merry and rejoice, for this brother of yours was dead and has begun to live, and was lost and has been found.” What will your husband find when he calls or comes by? The fatted calf, your robe, and a ring—or will he be met with judgment?

Wordt niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede.” God heeft speciaal gevraagd dat Zijn profeet Hosea zijn vrouw hertrouwde, Gomer, zelf nadat ze hem overduidelijk ontrouw was. Hosea 2:1 zegt, “want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet……” Dan in vers 6, “Dan zal zij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu,’” Later in vers 3:1 staat er, “De Here zeide tot mij (Hosea): Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is.’” God heeft het verhaal van Hosea en Gomer gebruikt om te laten zien Zijn toewijding aan Zijn eigen bruid, de kerk (zie het boek van Hosea). In Lucas 15, staat er de ouderste zoon zei tegen zijn vader”….. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten.” Toen zei de vader tegen zijn oudste zoon, “Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.” Wat zal jou echtgenoot vinden wanneer hij belt of langskomt? De vette kalf, jouw mantel, en een ring―of zal hij een ontmoeting hebben met een oordeel?

Can I ever trust him again? God said to trust Him; you will then be blessed with a faithful husband. “Cursed is the man who trusts mankind and makes flesh his strength . . . Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord” (Jer. 17:5–7). People always ask me how I can trust my husband. I answer by saying, “I don’t—I trust the Lord!” It is the Lord who made my husband faithful to me, and He will keep him faithful. Glory to God!

Kan ik hem ooit weer vertrouwen? God zegt om Hem te vertrouwen ; dan zal je gezegend worden met een trouwe echtgenoot. “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt….Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is” (Jer. 17:5-7). Mensen vragen mij hoe ik mijn man kan vertrouwen. Ik antwoord door te zeggen “Ik doe dat niet―Ik vertrouw op de Heer!” Het is de heer die mijn man trouw maakt aan mij, en Hij zal hem trouwvol houden. Glorie aan God!

How can I help my husband? Help him by praying! “Keep watching and praying, that you may not come into temptation; the spirit is willing, but the flesh is weak” (Mark 14:38). Every woman who allowed God to turn her husband’s heart testifies that God removed the wandering eyes and unfaithfulness. (These are women whose husbands have been home for years!)

Hoe kan ik mijn echtgenoot helpen? Help hem door te bidden! “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mark 14;38). Elke vrouw waarvan God toestaat dat haar man zijn hart draait getuigt dat God de dwalende ogen en ontrouw wegnam. (Dit zijn vrouwen waarvan de mannen al jaren thuis zijn!)

God may bring other tests into our lives to be sure, but not adultery. When God heals and brings deliverance, He says, “It is finished.” It is a complete healing and deliverance from adultery. Remember, if you sow in the flesh, you will reap in the flesh. Ladies, if you coerce or entice your husband to return home, you will reap consequences. Learn to wait. When it is the blessing of the Lord, He will add no sorrow to it! (See Prov. 10:22.)

God zal waarschijnlijk zeker andere testen in onze levens brengen, maar geen overspel. Wanneer God geneest en bevrijding brengt, zegt Hij, “Het is volbracht.” Het is een complete genezing en bevrijding van overspel. Onthou, als je zaait in het vlees, zal je oosten in het vlees. Dames, als je je man dwingt of verleidt om naar huis te keren, zult u de consequenties oogstgen. Leer te wachten. Als het de zegen van de Heer is, zal Hij er geen verdriet aan toevoegen! (Zie Spreuken 10:22.)

What does His Word say we are to do (or not do) if our husband is in adultery?
Wat zegt Zijn Woord dat we moeten doen (of niet moeten doen) als onze man overspel pleegt! (See Spr. 10:22). 

The adulteress flatters; we are instead to edify. Proverbs 29:5 says, “A man who flatters his neighbor is spreading a net for his steps.” “Let no unwholesome word proceed out of your mouth, but only such a word as is good for edification” (Eph. 4:29). The difference between flattering and edifying is the heart. When someone flatters, the heart or motivation is to “get something.” The motivation of one who edifies or builds up is to give something—expecting nothing in return. Two women can be saying the same thing, yet the difference is in their hearts. What kind of heart do you have? Do you whine and complain to others about what your husband hasn’t done in return for your kindness and forgiveness? Whether he hears your whining is not important. God hears it and is looking at your heart.

De overspelige vrouw vleit; wij zijn in plaas daarvan om op te bouwen. Spreuken 29:5 zegt, “Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden.” “Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is” (Efez. 4:29).  Het verschil tussen vleien en opbouwen is het hart. Wanneer iemand vleit, het hart of motivatie is öm iets te krijgen.” De motivatie van iemand die sticht of opbouwt is om iets te geven zonder ―iets terug te verwachten. Twee vrouwen kunnen hetzelfde zeggen, maar het verschil is de hart gesteldheid. Wat voor soort hart heb je? Klaag of zeur je tegen andere over wat je echtgenoot niet terug heb gedaan voor je vriendelijkheid en vergeving? Of hij je nou hoort klagen of niet. God heeft het gehoord en kijkt naar je hart. 

God may bring on His wrath; don’t you do it! “Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For on account of these things the wrath of God will come” (Col. 3:5–6). “For we know Him who said, ‘Vengeance is mine, I will repay,’ and again, ‘The Lord will judge His people.’ It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God” (Heb. 10:30–31). If you haven’t forgiven your husband, you may be joyful when the “wrath from God” begins. However, God warns us: “Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles; or the Lord will see it and be displeased, and turn His anger away from him” (Prov. 24:17–18).

God kan zijn toorn overbrengen; doe het niet! “ Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. om welke dingen de toorn Gods komt” (Kol. 3:5-6)’. “Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God” (Heb. 10:30-31). Als je je man niet heb vergeven, dan zal je blij zijn als de “wraak van God” begint. Echter, God waarschuwt ons: “ Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet, opdat de Here het niet zie en het Hem mishage, zodat Hij zijn toorn van hem zou afwenden” (Spr. 24:17-18).

Don’t be deceived—you don’t need to look into what your husband is doing. “For nothing is hidden that shall not become evident, nor anything secret that shall not be known and come to light” (Luke 8:17). They have been hidden from you by God to protect you. Those who thwart God’s protection by spying or investigating are tragic; please don’t make the same mistake! “For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret” (Eph. 5:12). Ladies, stop talking about your husband’s sinful life. It does not glorify God. Only the adversary is delighted that you are so willing to speak for him!

Wees niet misleid―je hebt het niet nodig om te kijken wat je man aan het doen is. “Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen” (Lucas 8:17). Ze zijn voor je verborgen door God om je te beschermen. Tragisch is het voor degenen die Gods bescherming dwarsbomen door spionage of onderzoek; maak alsjeblieft niet dezelfde fout! “want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht” Efez. 5:12). Dames, stop met het praten over het zondige leven van je echtgenoot. Het geeft geen glorie aan God. Alleen de tegenstander is verheugd dat je zo bereid bent om voor hem te praten!

What Can We Learn from Scripture

About the Adulterer and the Adulteress?

Wat Kunnen We Leren uit de Bijbel

Over de Overspelige en de Overspelige Vrouw?

It is flattery that pulls a man into adultery. “For the lips of an adulteress drip honey and smoother than oil is her speech; but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps lay hold of Sheol. She does not ponder the path of life; her ways are unstable, she does not know it” (Prov. 5:3–6). While you were busy tearing him down, the OW was building him up. While you were disagreeing, she was agreeing. Has it changed?

Is het vleierij dat een man in overspel trekt. “  Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet” (Spr. 5:3―6). Terwijl jij bezig was om hem neer te halen, de AV was hem aan het opbouwen. Terwijl jij het oneens was, was zij het ermee eens. Is het veranderd?

She uses her flattery to pull him into adultery and into spiritual death. “With her many persuasions she entices him; with her flattering lips she seduces him. Suddenly he follows her as an ox goes to slaughter. So he does not know it will cost him his life” (Prov. 7:21–23). Many times it is quite suddenly that he follows her. Many women whose husbands have fallen into the pit of adultery have reported that they warned their husbands, yet they never heeded their wives’ warnings. (See chapter 8, “Won Without a Word,” for why husbands ignore their wives’ warnings.)

Ze heeft haar vleierij gebruikt om hem in overspel te trekken en in een geestelijke dood. “Zij haalde hem over door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen, totdat een pijl zijn lever doorboorde; gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is” (Spr. 7:21-23). Vaak is het vrij plotseling dat hij haar volgt. Vele vrouwen van wie de mannen zijn gevallen in de put van overspel hebben gerapporteerd dat ze hun mannen hebben gewaarschuwd, toch sloegen ze nooit acht op de waarschuwingen van hun vrouwen. (Zie hoofdstuk 8, “Winnen Zonder een Woord,” waarom echtgenoten de waarschuwingen van hun vrouwen negeren)

Once again it is her flattery that pulls a man into adultery. “That they may keep you from an adulteress, from the foreigner who flatters with her words” (Prov. 7:5). When was the last time you praised your husband for anything? Encouraged him? Got excited about what he said? Is it any wonder he was starving for what the adulteress was serving—flattery?

Nogmaals het is haar vleierij dat een man in overspel trekt. “om u te bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende, die gladde woorden spreekt” (Spr. 7:5). Wanneer was het de laatste keer dat je je echtgenoot heb geprezen voor iets? Hem heb bemoedigd? Opgewonden werd door iets wat hij heeft gezegd? Is het dan geen wonder dat hij smachtte naar wat de overspelige vrouw serveerde―vleierij?

Again, it is her flattery that eventually pulls him down to suffering financially. “To keep you from the evil woman, from the smooth tongue of the adulteress. Do not desire her beauty in your heart, do not let her catch you with her eyelids. For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread, and an adulteress hunts for the precious life. Can a man take fire to his bosom, and his clothes not be burned? The one who commits adultery with a woman is lacking sense; he who would destroy himself does it. Wounds and disgrace he will find, and his reproach will not be blotted out” (Prov. 6:24–33). So many women are surprised by their husbands’ actions or what they say while in adultery. The Bible is clear: at this point he is lacking sense and is destroying himself.

Nogmaals, het is haar vleierij dat uiteindelijk hem naar beneden trekt om finacieel te lijden. “om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der onbekende. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers. Want ter wille van een hoer (vervalt men) tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. Schade en schande verkrijgt hij, zijn smaad is onuitwisbaar” (Spr. 6:24-27, 32-33). Zoveel vrouwen zijn verbaasd over de acties van hun echtgenoten of wat ze zeggen terwijl ze in overspel zijn. De Bijbel is duidelijk: over dit punt hij heeft geen verstand en maakt zichzelf kapot.   

Again, God says that he will suffer financially. “He who keeps company with harlots wastes his wealth” (Prov. 29:3). There have been women who have come to me to tell me that, because her husband is so successful corporately, this will never happen to him. God’s Word applies to all. Every woman who came to debate this principle later told me of her husband’s financial collapse, and how the adulteress wasted his wealth!

Nogmaals, God zegt dat hij financieel zal leiden. “maar wie met hoeren verkeert, brengt zijn vermogen door” (Spr. 29:3). Er zijn vrouwen die naar mij toe zijn gekomen en mij hebben vertelt dat, omdat hun man zo zakelijk succesvol is, zal dit hem nooit overkomen. Gods Woord is op iedereen van toepassing. Elke vrouw die over dit principe kwam debatteren, vertelde me later over de financiële instorting van haar man, en hoe de overspelige vrouw zijn rijkdom verspilde!

The adulteress is basically out to get the man. She is out (of the home) to do it! “A woman comes to meet him, dressed as a harlot and cunning of heart, she is boisterous and rebellious; her feet do not remain at home” (Prov. 7:5). Is this a description of you too? Are you boisterous? Are you rebellious? Do you spend more time away from home than in it? “For the harlot is a deep pit, and an adulterous woman is a narrow well. She lurks as a robber, and increases the faithless among man” (Prov. 23:28). (Please read “The Ways of Her Household” in A Wise Woman for more knowledge.)

De overspelige vrouw is in wezen uit om de man te krijgen. Ze is uit (het huis) om dit te doen! “en zie, daar ontmoet hem zulk een vrouw, in hoerenkledij en listig van hart. Zij is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis” (Spr. 7:5). Is dit ook een beschrijving van jou? Ben je luidruchtig? Ben je losbandig? Breng je meer tijd door buitenhuis dan thuis? “want de hoer is een diepe kuil, de ontuchtige een nauwe put; 28ja, zij ligt op de loer als een rover en vermeerdert de trouwelozen onder de mensen” (Spr. 23:27). (Lees alsjeblieft “De Weg van Haar Huishouding” in Een Wijze Vrouw voor meer kennis.)

The adulteress is deceived into thinking that she has done nothing wrong. “This is the way of an adulterous woman: she eats and wipes her mouth, and says, ‘I have done nothing wrong’” (Prov. 30:20). Many women who come seeking help for their marriages respond in the same way by stating “I have done nothing wrong.” Have you taken the full responsibility for your marriage collapsing? Until you look directly at what you have done long and hard enough that you can no longer see your husband’s sin, your marriage will not be restored.

De overspelige vrouw is in de verontstelling dat ze niks fout heeft gedaan. “ Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan” (Spr. 30:20). Vele vrouwen die voor hulp kwamen zoeken voor hun huwelijken hebben gereageerd op de zelfde manier door te verklaren “Ik heb niks verkeerd gedaan.” Heb je de volledige verantwoordelijkheid genomen voor het instorten van je huwelijk? Totdat je rechtstreeks kijkt naar wat jij hebt gedaan, lang en hard genoeg dat je de zonden van je man niet meer kan zien, dan zal je huwelijk niet worden hersteld.     

The adulteress is an enemy of God! “You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God” (James 4:4).

De overspelige vrouw is een vijand van God! “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jacobus 4:4).

God will give her time to repent and then cause great tribulation! “And I gave her time to repent; and she does not want to repent of her immorality. Behold, I will cast her upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds” (Rev. 2:22). We see this so often in our ministry. All the men who stayed in adultery eventually fell into “great tribulation.” This is why it is vital that when your husband is seeking relief he “knows” that there is peace in his own home. He must know that the contentious woman is gone! If God hasn’t brought him around, then you are not ready. God is more than able to create a situation in your husband’s life to cause him to contact you. It’s not God’s problem or your husband’s problem; it’s your problem. Once there is a significant change, God will be faithful to bring him around. Until that time, He is hiding you with the desire to change and mold you from the inside out.

God zal haar tijd geven om schuld te belijden en dan zal er gezorgd worden voor grote beproevingen! “Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren” (Openb. 2:22). We zien dit zo vaak in onze bediening. Al de mannen die in overspel blijven vallen uiteindelijk in “grote verdrukking.” Daarom is het belangrijk dat wanneer jou echtgenoot op zoek is naar verlichting dat hij “weet” dat er vrede is in zijn eigen huis. Hij moet weten dat de twistende vrouw weg is! Als God hem nog niet heeft langsgebracht, dan ben je er nog niet klaar voor. God is meer dan in staat om een situatie te creëren in je man zijn leven om te zorgen dat hij contact met je opneemt. Het is niet Gods probleem of het probleem van je man; het is jou probleem. Zodra er een belangrijke verandering is, zal God getrouw zijn om hem naar je toe te leiden. Tot die tijd verbergt Hij je met het verlangen om je van binnenuit te veranderen en te vormen.

We have also seen at least four cases when the other woman, who would not repent after a time, was stricken with a significant illness (i.e., lupus, cancer).

We hebben ook gezien in wel 4 casussen waar de ander vrouw, die na een tijd geen spijt wilde betuigen, werd getroffen door een ernstige ziekte. (i.e., Lupus, kanker).  

“And I will kill her children with pestilence; and all the churches will know that I am He who searches the minds and hearts; and I will give to each one of you according to your deeds” (Rev. 2:23). In addition, we know of two cases when a child died. One woman lost a child in a miscarriage to what the doctors said was a “parasite.” We in Restore Ministries just heard of another case when the other woman (a professed Christian), in her boldness, continued to pursue another woman’s husband after many warnings. Her oldest son died of a brain tumor!

“En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken” (Openb. 2:23). Als extra, we weten van twee zaken waar een kind is dood gegaan. Een vrouw heeft een kind verloren door een miskraam waarover de dokter hebben gezegd dat het door een “parasiet” kwam. En wij in Herstel bediening hebben zojuist gehoord van een andere zaak toen de andere vrouw, in haar vrijmoedigheid (een belijdende Christen), een man van een andere vrouw bleef achtervolgen na vele waarschuwingen. Haar oudste zoon is dood gegaan door een hersen tumor!

This is a spiritual battle. It must be fought and won in the Spirit. Please reread chapter 8, “Won Without a Word,” to understand more about spiritual warfare. We also have examples of prayers in chapter 17 that work mightily against adultery. Always ignore and resist the temptation to fight in the flesh, either viciously or enticingly. Books, talk shows, and well-meaning friends may try to sway you to either administer the “tough love” approach, which, we experienced first hand, leads to even more hurt and a complete disaster in your restoration, or to be more romantic or seductive to win him back. Neither of these is the cause nor the solution to this sin. It is a spiritual battle. It must be fought and won in the Spirit. Love, as described in 1 Corinthians 13 is always the right response!

Dit is een geestelijke strijd. Het moet gevochten en overwonnen worden met de Geest. Alsjeblieft lees hoofdstuk 8 nogmaals, “Winnen zonder Woorden,” om te meer over de geestelijke strijd te begrijpen. We hebben ook voorbeelden van gebeden in hoofdstuk 17 die machtig werken tegen overspel. Negeer en weersta de verleiding om in het vlees te vechten, hetzij vernijnig of verleidelijk. Boeken, praat programma’s, en wel gemeende vrienden zullen proberen of je wellicht de “harde liefde” benadering wilt gebruiken, welke, vanuit eigen ervaring, leid tot nog meer pijn en een complete ramp in jou herstel, of om meer romantisch of verleidend te kunnen zijn om hem terug te kunnen winnen. Geen van deze is de oorzaak of oplossing van deze zonde. Het is een geestelijke strijd. Het moet worden gevochten en gewonnen in de Geest. Liefde, zoals beschreven in 1 Korinthiers 13 is altijd de juiste reactie!    

Once your husband shows you that he feels he is able to trust you (because he knows that you are not going to try to make him come back to you, but that you have let him go) then it is time to allure him as it describes in the book of Hosea. If you want a good teaching on this topic, the Q&A video “Alluring and Unconditional Love” has helped many who are now restored.

Wanneer je man laat zien dat hij het gevoel heeft dat hij je kan vertrouwen (omdat hij weet dat je niet gaat proberen om hem terug te laten komen naar jou, maar dat je hem hebt laten gaan) dan is het tijd om hem aan te trekken zoals het beschreven staat in het boek Hosea. Als je een goede lering wilt hebben over dit onderwerp, de V&A video “Aantrekken en onvoorwaardelijke Liefde” heeft vele geholpen die nu zijn hersteld.

Seducing is very different from alluring. Kind and loving words are alluring. Forgiveness is alluring. Someone who is at peace is alluring. Don’t fail to allure your husband through kindness, with loving words, which speak loud and clear that you truly have forgiven him. “Therefore, behold, I will allure her, bring her into the wilderness, and speak kindly to her” (Hos. 2:14). Again, for a deeper understanding of the principle of alluring, you would do well to view the video “Alluring and Unconditional Love.”

Verleiden is iets anders dan aantrekken. Vriendelijke en lieve woorden zijn aantrekkelijk. Vergeving is aantrekkelijk. Iemand die vrede heeft is aantrekkelijk. Faal niet door je man aan te trekken, door vriendelijkheid, met lieve woorden, welke duidelijk en luid laten horen dat je hem hebt vergeven. “ Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart” (Hos. 2:13). Nogmaals, voor een duidelijker begrip van de principe aantrekken, zou het goed zijn als je de video “Aantrekken en onvoorwaardelijke Liefde” bekijkt. 

Be excited when your husband calls or comes by. It’s not pursuing to be excited. Let him know by excitement, enthusiasm, and the tone of your voice that he is special and very loved by you. However, if you have never let him go, it will drive him away. You must first be sure he knows that you have truly let him go, then begin to allure him with your kind words.

Wees opgewonden wanneer je echtgenoot belt of langs komt. Het is niet na jagen om opgewonden te zijn. Laat hem weten door opwinding, enthousiasme, en de toon van je stem dat hij speciaal en geliefd word door jou. Alhoewel, als je hem nooit heb laten gaan, dan zal het hem wegjagen. Je moet eerst zeker weten dat hij weet dat je hem hebt losgelaten, begin hem dan te verleiden met je vriendelijke woorden.

By agreement. Many ask what they should do if their unfaithful husbands approach them for physical intimacy. “But because of immoralities, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Let the husband fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control” (1 Cor. 7:2–5).

In overeenstemming. Vele vragen ons wat zij zouden moeten doen wanneer hun ontrouwe echtgenoten hun benaderen voor fysieke intiminiteit. “ maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing” (1 Kor. 7:2-5).

If you are still legally married, yet you refuse to be intimate, resist his advances, order him out of your bed, or initiate sleeping apart (for whatever reason), you are working and playing into the hands of the devil. A woman who is an unbeliever would certainly order her husband out of her bed or out of her house. “And if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them” (Luke 6:32).

Als je nog steeds getrouwd bent, en je weigert om intiem te zijn, zijn toenaderingen weigert, hem uit je bed beveelt, of voorstelt om apart te slapen (om welke reden dan ook), dan werk en speel je in de handen van de duivel. Een vrouw die ongelovig is zal zeker haar man uit haar bed of uit haar huis bevelen. “En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben” (Lucas 6:32).

When a sinner or anyone who was “unclean” came to Jesus, He always responded kindly and even touched them. He says that anyone who comes to Him, He will in no way cast out! (See John 6:37.) No matter how often a sinner comes to the Lord, He always accepts him back even though He knows that he will soon reject Him again. Are you an imitator of Christ?

Als een zondaar of iemand die “onrein” was bij Jezus kwam, Reageerde Hij altijd vriendelijk en raakte ze zelf even aan. Hij zegt dat een ieder die tot Hem komt, die zal Hij niet uitwerpen! (Zie John. 6:37.) Het maakt niet uit hoevaak een zondaar bij de Heer komt, Hij zal hem altijd terug accepteren ondanks dat Hij weet dat hij Hem gauw weer zal afwijzen. Ben jij een imitator van Christus?   

However, the above verse clearly covers those who are still legally married. If a divorce has taken place, give no appearance of evil. This is the time that you must abstain from intimacy when your former husband requests it.

Hoewel, de boverste vers duidelijk degene bedekt die nog legaal getrouwd zijn. Als een scheiding heeft plaatsgevonden, geef dan geen schijn van kwaad. Dit is het moment waarop u zich moet onthouden van intimiteit als uw voormalige echtgenoot dat vraagt.

Personal commitment: to forgive. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to trusting the Lord and refusing to fight in the flesh. I will continue daily to forgive my husband and all who have been involved. I will stay gentle and quiet as I walk in a spirit of forgiveness.”

Persoonlijke toewijding: om te vergeven. “Gebasseerd op wat ik heb geleerd van de Bijbel, Wijd ik mij toe om de Heer te vertrouwen en weiger ik te vechten in het vlees. Ik zal voortdurend dagelijk mijn echtgenoot vergeven en iedereen die erbij betrokken is. Ik zal vriendelijk en stil blijven als ik wandel in de geest van vergeving.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.