Hoofdstuk 1

Mijn Geliefde

 

Ik breng dank aan God, die ik, evenals mijn

voorouders, met een rein geweten dien, dat ik u onophoudelijk

mag gedenken in mijn gebeden, nacht en dag;

immers, als ik denk aan uw tranen,

.verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden;

—2 Timoteüs 1:3–4

Mijn lieve geliefde,

Het is geen toeval dat je dit boek in handen heeft; het is door Goddelijke Voorzienigheid. God heeft jouw hulpgeroep gehoord, zoals Hij de mijne heeft gehoord, en Hij is gekomen om je te helpen en te zegenen. De volgende pagina's zullen je leiden, zoals Hij mij leidde toen anderen zeiden dat veel van mijn relaties volkomen hopeloos waren en niet nieuw konden worden gemaakt.

Wat Hij me vroeg te doen was niet gemakkelijk, en dat zal ook niet gemakkelijk voor jou zijn. Maar als je een wonder in je leven wilt, kan het gebeuren. Als je een getuigenis wilt hebben om met anderen te delen over de trouw van God, dan zal dat gebeuren. Als je echt wilt dat God een relatie herstelt die nu hopeloos is, lees dan verder. Alleen God kan je relaties herstellen, zoals Hij deed in zoveel van de mijne.

De Bijbel zegt: "Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. " (2 Kronieken 16:9). Hij heeft naar je gezocht, om je te helpen. Ben je klaar?

Om de race te voltooien, heb je ijverige gehoorzaamheid nodig. Je moet “Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden door de nauwe poort naar binnen gaan; want de poort is wijd en de weg is bree' (Matt. 7:13-14). Het is jouw keuze of je Zijn smalle weg nu zoekt en volgt of terugkeert.

Dit is het moment om te kiezen. “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Here, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land,. . .” (Deuteronomium 30:19-20). Zal je Zijn zegeningen kiezen door Hem te zoeken?

Of je nu hulp nodig hebt in je huwelijk, met je kinderen, je ouders, je schoonfamilie, je baas of je broers en zussen - God staat op het punt ze aan je terug te geven! Ik bid zegeningen voor ieder van jullie die alleen de Heer om hulp zoekt. Ik hoop dat we elkaar op een dag zullen ontmoeten om ons samen te verheugen, aangezien er zo snel geen tranen of verdriet meer in je leven zullen zijn.

Lieve lieve geliefden, God kan elk van de relaties herstellen die zoveel voor je betekenen – je hebt Zijn Woord erop. “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.” (Matt. 21:21).

Aangezien u dit boek aan het lezen bent, moet ik aannemen dat u zich in een bepaalde situatie in uw leven bevindt vanwege een of meer van uw relaties. Ben je weggegaan of heb je jouw man gevraagd weg te gaan, of is er een echtscheiding uitgesproken of aangevraagd? Heeft jouw zoon of jouw dochter u afgewezen, of spreekt hij of zij niet meer met jou? Is jouw relatie met jouw ouders of schoonfamilie hopeloos? Wat er tot nu toe ook is gebeurd, je moet geloven dat 'alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.' (zie Rom. 8:28). Dit is een ontzagwekkende en krachtige belofte die je moet geloven en omarmen.

Als we ons leven overgeven, onze dierbaren aan Hem overgeven, en dan alles overgeven aan Zijn doel voor elke relatie, dan zullen de dingen ten goede beginnen samen te werken – ik heb eindelijk begrepen dat dit het ‘overvloedige leven’ is dat Hij stierf om je te geven! "Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben en overvloed " (Johannes 10:10). Als je tijdens je persoonlijke beproevingen echt wilt dat dingen ten goede komen, moet je eerst van God houden en echt Zijn doel met je leven willen – je plan als je uiteindelijke doel loslaten. Denk je dat je Hem kunt vertrouwen?

Op dit moment is het Zijn doel dat je dichter tot de Heer nadert en Hem als je Beste Vriend neemt, waardoor Hij je dichter naar Zijn beeld kan transformeren. En houd moed, want God heeft gezegd: "Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten." (Hebreeën 13:5). God is niet van je zijde geweken, hoe alleen je je ook voelt: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij  mij; ” (Ps. 23:4 NBG-51).

Ik ben er zeker van dat de "vallei van de schaduw des doods" beschrijft hoe je op dit moment over je leven denkt, maar God heeft dit voor je best wil toegestaan. Je moet deze waarheid geloven en zoeken naar al het goede dat er nu gebeurt, midden in je beproevingen.

Pas na deze beproeving zul je stralen als goud. “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijne.” (1 Petr. 1:6-7).

Het belangrijkste dat je nu moet doen, is: “Wees stil en weet dat ik God ben. . .” (Ps. 46:10). Volg dan Gods weg. Zorg ervoor dat alles wat je doet of zegt in overeenstemming is met de Bijbel; zorg ervoor dat het consequent de Bijbel volgt. Zijn plan voor vrouwen, en voor onze relaties, is uiteengezet in ons boek Een Wijze Vrouw, waarvoor ik je ten zeerste aanmoedig om het te lezen en nog eens te lezen. (Dit en al onze boeken zijn GRATIS te lezen op onze website).

En hoewel echtscheiding de hele tijd plaatsvindt, als je verlangen naar je man en huwelijk is, onthoud dan dat Jezus Zelf zei: “En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.' (Matt. 19:5-6). Ook: “'Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël,.... Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw. . .'” (Mal. 2:16).

Het is de vijand die geïnteresseerd is in het vernietigen van elke relatie die belangrijk voor je is. Vergeet nooit dat 'de dief [de vijand] komt om te stelen, te doden en te vernietigen; Ik kwam [Jezus kwam] opdat zij [jullie] leven zouden hebben, en wel in overvloed' (Johannes 10:10). Geloof niet de leugen van de vijand dat jouw situatie hopeloos is, maar “neem elke gedachte gevangen” (2 Kor. 10:5). In plaats van een leugen te geloven, geloof God en laat de waarheid je bevrijden van al je angsten!

Laat de vijand niet van je stelen. Sta niet toe dat hij je familie, je leven en je kinderen verwoest of je toekomst steelt. Geloof me en geloof anderen die je uit ervaring kunnen vertellen dat familieproblemen zoals jij die ervaren in staat zijn om kinderen kapot te maken, maar claim dit. "Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw. "Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;" (Psalm 91:7).

Volg Gods plan voor je leven, in plaats van een leugen te geloven en de wegen van de wereld te volgen. Neem op dit moment, of je nu getrouwd bent of niet, Jezus als je Echtgenoot: “Want je Man is je Maker . . . ” (Jes. 54:5).

Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.” (Jes. 54:10). ).

Verdiep je in de Bijbel en laat je Geliefde, Jezus, "je wassen met het water van het Woord" (Efeziërs 5:26). Bid en geloof wat de Bijbel zegt, niet wat je ziet, want "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. " (Hebreeën 11:1). „maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. . . .” (Hebreeën 11:6).

Niemand behalve God weet precies wat je doormaakt of de antwoorden die je nu nodig hebt. Als je bidt (gewoon met God praat) en naar Hem luistert (zijn Woord, de Bijbel leest), kan Hij je leiden naar de overwinning die Hij op je wacht. Wees heel voorzichtig wanneer je ervoor kiest om te volgen wat anderen zeggen, inclusief die van de wereld, vrienden in de kerk, predikanten of welke raadgever dan ook die u iets vertelt dat hij heeft gehoord of gelezen dat niet stevig in het Woord van God staat. Als je bidt en Gods Woord leest, zal God eerst tot je spreken , in je hart of tijdens het lezen van de Bijbel, dan zal iemand de richting bevestigen waarin Hij je leidt, wat in overeenstemming zal zijn met Zijn Woord!

Te veel mensen, zelfs christenen, vertellen je dingen die goed klinken en goed voelen in het vlees. Maar als het de Bijbel niet volgt, is het verkeerd! Je komt op zinkend zand terecht. "Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen," (Psalm 1:1). Als het van God komt, klinkt het meestal gek (zoals geloven voor je huwelijk wanneer anderen zeggen "ga weg" of oprecht vriendelijk en liefdevol zijn voor je eigenzinnige kind in plaats van met hen om te gaan met "harde liefde"), en het heeft altijd de hulp van de Heilige Geest om het uit te voeren! Dingen die gemakkelijk te doen zijn, zijn verkeerd en voeden gewoon ons vlees.

Als je gebombardeerd wordt met de meningen van anderen, is dat simpelweg omdat je te veel deelt. In plaats daarvan: “Wees stil en weet dat ik God ben . . .” (Ps. 46:10), want "Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.” (Spreuken 17:28). Voorzichtig zijn zal cruciaal zijn voor het herstel van jouw relatie. Je moet jouw gezond verstand gebruiken door te zwijgen over de details, terwijl je nadenkt over de gevolgen van slecht advies en geruchten die de potentie hebben om die innige gevoelens die u ooit had te vernietigen.

Handel niet impulsief en ga niet snel te werk. God zegt gewoonlijk: "Wacht!" Dan, vele malen tijdens het wachten, verandert Hij de situatie. God zei dat Hij de “Wonderbaarlijke en Machtige Raadsman” is (Jes. 9:6). Wil je niet het beste? Zou je geen Counselor willen die de toekomst kent - Iemand die echt het hart kan veranderen van je geliefde, baas of wie dan ook waarmee je worstelt? Er is er maar Eén die je de juiste richting kan wijzen. Vertrouw Hem en Hem alleen! En met betrekking tot huwelijksadviseurs of de vele boeken die beschikbaar zijn, is hier een ontnuchterende gedachte: er zijn er eigenlijk meer gebroken huwelijken in de kerk dan er in de wereld zijn - volg dus geen enkele christen, christelijke raadgever of predikant die de oplossingen van de wereld geeft in plaats van die van God met betrekking tot jouw huwelijk of een relatie die je wilt herstellen.

Helaas maken christelijke hulpverleners te veel christelijke huwelijken en familierelaties kapot. Ze moedigen je aan om over het verleden te praten, dingen te zeggen die nooit gezegd mogen worden, en om de persoon in de relatie te confronteren. "Eerlijkheid" is vaak niets anders dan wrede uitspraken die vluchtige vleselijke gevoelens zijn die niet mogen worden gezegd. Zodra de counselor luistert naar wat hij je heeft aangemoedigd om te zeggen, zal hij of zij je vertellen dat jouw relatie hopeloos is! Counselors zijn getraind om je te laten focussen op het verleden in plaats van naar de toekomst te kijken. Zeg in plaats daarvan, zoals Paulus deed, het "ene ding dat ik zal doen: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” (Fil. 3:12-14).

Als iemand je heeft verteld dat je situatie hopeloos is, begin dan de Heer te prijzen - want hopeloze situaties zijn wanneer God verschijnt; Hij staat deze hopeloze situaties in ons leven toe, zodat Hij ons Zijn krachtige liefde kan tonen! "Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk." (Matth. 19:26).

Werk met God. En geloof niet dat je relatie zonder de hulp of medewerking van de ander niet hersteld en nieuw gemaakt kan worden! Onze bediening is opgericht door en voor degenen die de enige partner waren die op zoek waren naar herstel van het huwelijk, wat bekend staat als de meest hopeloze situatie, vooral wanneer er sprake is van overspel en een andere vrouw erbij betrokken is! We hebben echter bewezen dat er geen onmogelijke situatie bestaat - onze boeken staan ​​vol met hopeloze huwelijken die God heeft hersteld. Wat we weten en met alle vrouwen delen, is dat het enige wat een vrouw hoeft te doen, is haar hele hart aan de Heer te geven en elke dag door te gaan met zijn onbeperkte kracht. 'Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.. . .” (2 Kronieken 16:9).

Ik heb het voorrecht gehad om "gecounseld" te worden door de Beste Raadgever, en in dit boek zal ik slechts een deel delen van wat Hij me door Zijn Woord heeft verteld. Geen twee situaties zijn precies hetzelfde; niettemin is Zijn Woord van toepassing op alle situaties. “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.' (2 Kor. 1:3-4).

Doorzoek Zijn Woord nadat je hebt gebeden om de antwoorden te vinden die je nodig hebt. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; . . .” (Matt. 7:7 NBG-51) “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.” (Jakobus 1:5-8).

Je moet geloof hebben! En waar haal je het geloof vandaan? Van hem! Vraag Hem om geloof, want "alle goede dingen komen van boven" (Jakobus 1:17).

Gods Woord, Zijn Principes

Geliefden, of je de Bijbel nu goed kent of nog nooit hebt gelezen, de Bijbel alleen moet je gids zijn om je relatie te herstellen: huwelijk, eigenzinnig kind, collega, buurman, enz. Dit boek dat je nu leest, bevat alle verzen die de Heer gebruikte om me door het vuur van beproeving en tegenspoed te leiden bij elk van mijn herstelwerkzaamheden.

Aangezien de eerste relatie die de Heer herstelde mijn huwelijk was, leidde Hij me getrouw door zijn Woord en liet me zien dat ik veel van de principes in het huwelijk had geschonden. Hij liet me ook andere zonden zien waarvan ik me niet bewust was of waar ik nooit mee te maken had gehad (door er berouw van te hebben). Al mijn zonden en overtredingen hebben geleid tot de vernietiging en de ondergang van mijn huwelijk. Dit gold voor de relatie met mijn broers en zussen, mijn schoonfamilie en mijn kinderen. Tenzij we ons leven op Zijn Woord bouwen, staat vernietiging voor de deur en zal zeker komen. “En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. 27En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.' (Matt. 7:26-27).

Hetzelfde geldt voor velen van jullie die hun huwelijk en andere relaties in puin hebben gevonden of die volledig verwoest zijn. Je zult spoedig ontdekken, als je je er nog niet van bewust bent, dat niet alleen je man (of die andere persoon) Gods principes heeft geschonden. Je zult misschien ontdekken, net als ik, dat je veel hebt gedaan om bij te dragen aan de vernietiging, wat meestal uit onwetendheid wordt gedaan. “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis” (Hos. 4:6). Zodra je dit ene principe begrijpt en accepteert, zul je het eerste keerpunt in je relatie ervaren.

Hetzelfde gold voor de andere relaties in mijn leven. Zonder te weten hoe God denkt, gelooft en hoe Hij die specifieke relatie tot stand heeft gebracht, resulteerde dit in problemen die leidden tot de vernietiging ervan. We hebben dwaas onze relaties gebouwd op zinkend zand - en de val ervan zal groot zijn' (Matt. 7:27).

De wijsheid die ik leerde door het lezen en herlezen van de verzen van de Bijbel waar de Heer me naartoe leidde, hielp me te begrijpen wat de Bijbel werkelijk was en dat het was wat ik nodig had in mijn leven: mijn ultieme gids. De Bijbel staat vol met de geestelijke wetten van Zijn schepping. Toen God de wereld schiep, maakte Hij haar niet alleen met natuurkundige wetten, zoals de wet van de zwaartekracht, maar Hij schiep haar ook met geestelijke wetten.

Net zoals het overtreden van de fysieke wet van de zwaartekracht zal resulteren in de gevolgen van struikelen of een vallend object, zo zal het overtreden van de principes in de Bijbel met betrekking tot elke relatie resulteren in het vallen van die relatie.

Een andere verbazingwekkende ontdekking is dat de wegen van de wereld bijna altijd tegengesteld zijn aan de wegen van God en Zijn Woord. De manier waarop je bent omgegaan met het overspel van jouw man, het drank- of drugsgebruik van jouw zoon, of de dochter die rondsnuffelt, is meer dan waarschijnlijk precies dezelfde manier waarop iedereen ter wereld met hen zou zijn omgegaan. Wat je zult ontdekken, zoals ik deed, is dat dit precies het tegenovergestelde is van de manier waarop God bedoelde dat beproevingen moesten worden aangepakt om de overwinning te brengen. “. . . en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” (1 Johannes 5:4).

Toen ik Gods weg begon te volgen, wat het tegenovergestelde was van de manier waarop iedereen het deed, begon ik al mijn situaties te zien verbeteren. De wegen van de wereld leiden altijd tot vernietiging, maar de wegen van God brengen altijd genezing, herstel en vreugde teweeg. "Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten." (Gal. 6:8).

In het volgende hoofdstuk heb ik een korte referentie samengesteld om je te helpen je relatie onmiddellijk uit een crisis te halen. Deze principes zullen, als ze ijverig worden gevolgd met een oprecht en nederig hart, resulteren in een onmiddellijk of toekomstig herstel - het wordt gegarandeerd, niet door mij, maar beloofd door God in Zijn Woord.

Hoe meer een vrouw deze principes volgt, hoe meer herstel ze zal zien als een direct gevolg van haar gehoorzaamheid en geloof. Degenen die in een crisis blijven, of die hun relatie nooit zien herstellen, zijn degenen die weigeren de spirituele wetten van God te geloven en te gehoorzamen of ten onrechte geloven dat ze boven de wetten van God staan.

Als je een van degenen bent die sterk geloven dat je niet "onder de wet" bent en daarom vrij bent om Gods wetten te overtreden, "Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!(Romeinen 6:15).

“Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.” (Romeinen 3:31). “Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Romeinen 6:2).

Degenen die de wet van de zwaartekracht begrepen, leerden erboven uit te stijgen, wat ertoe leidde dat de mens kon vliegen. De christen die het Woord van God bestudeert, zal boven de wereld uitstijgen en de ongelovige verbazen die dan God zal zoeken. Elke vrouw die gelooft dat ze boven de wet van de zwaartekracht staat en die wet overtreedt door zonder parachute uit een vliegtuig te springen, zal haar dood tegemoet gaan. Het is hetzelfde voor de christen, en het is het antwoord op de vraag waarom zoveel christenen levens vol vernietiging leiden - ze geloven dat ze boven de wet staan ​​en kozen ervoor om die te overtreden.

Er is MEER hulp!

Toen vrouwen vermoeid naar ons bleven komen, werden we ertoe gebracht de HHI-website te maken om meer hulp, steun, mededogen en begeleiding te bieden aan degenen die hun relaties en leven willen herstellen.

Wij nodigen je graag uit om HHI te bezoeken. We hebben zoveel geweldige lovende berichten ontvangen over dit deel van onze bediening, en het groeit via mond-tot-mondreclame. Wat nog spannender is, is dat we meer relaties hebben zien herstellen op een regelmatige basis dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden!

We willen u ook helpen bij het vinden van een ePartner, een bemoedigings-, gebeds- en verantwoordingspartner. Vrouwen worden gekoppeld aan andere vrouwen die door dezelfde of een vergelijkbare situatie gaan en een hart hebben om hun leven te herstellen. Als je mee wilt doen, bezoek dan onze website op EncouragingWomen.org en EncouragingMEN.orgAl onze bronnen zijn gratis te lezen - en dat geldt ook voor onze lidmaatschappen.

We kijken uit naar de mogelijkheid om je te helpen via onze website en om voor hou te bidden terwijl je gebedsverzoeken plaatst. Tot die tijd, laat me nu voor je bidden. . .

“Lieve Heer, leid deze bijzondere vrouw alstublieft door de crisis in haar relatie. En haar oren zullen achter haar een woord horen zeggen: Dit is de weg, loop hier, wanneer ze naar rechts draait en wanneer ze naar links draait (zie Jes. 30:21).

"Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; – help haar te weten dat als ze U volgt, het haar niet zal overkomen (zie Ps. 91:7). Verberg haar onder je beschermende vleugels.

“Help haar het smalle pad te vinden dat haar naar het leven zal leiden, het overvloedige leven dat je voor haar en voor haar gezin hebt. Heer, ik bid om een ​​getuigenis dat U kunt gebruiken voor Uw glorie wanneer dit herstel voltooid is! We geven U door dit alles alle eer en glorie. Amen."

Persoonlijk toewijding: geloven dat God het onmogelijke kan doen. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik mij ertoe God het onmogelijke te laten doen zonder te klagen hoe lang de reis duurt of door hoeveel valleien Hij me leidt. Ik zal al mijn aandacht richten op Hem en Zijn Woord - Zijn beloften aan mij.'

Zorg ervoor dat je LOG