Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Het gaat Niet om Je Huwelijk"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 8 “Winnen Zonder een Woord”


Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat,
ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn,
zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden,
―1 Petrus 3:1

 

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

In dit hoofdstuk, zullen we leren uit Gods Woord dat omdat onze mannen autoriteit hebben over ons, zijn onze woorden niet alleen zinloos, maar waarschijnlijk ook gevaarlijk. Veel van ons oosten nu “slechte vruchten” door ontwetend te proberen onze mannen te achtervolgen of te waarschuwen in plaats daarvan onze zorgen naar God te brengen. We zullen leren dat alles dat je zou willen zeggen aan je man, je eerst met God moet bespreken.

Wanneer onze mannen iets doen wat tegen Gods Woord is, word ons verteld in de Bijbel om onze mannen te winnen “zonder een woord” met een respectvolle houding naar hen toe en de God gevende autoriteit die hun gegeven is over ons.

Winnen Zonder een Woord

Wanneer ik mij zorgen maak over iets, zal ik dat dan met mijn man moeten bespreken? Nee.

Vraag God om met je man te praten. We moeten niet discusseren over onze angsten, zorgen, of zelfs over onze verlangens met onze mannen. In plaats daarvan moeten we naar boven gaan; We moeten naar onze Hemelse Vader gaan en een beroep bij Hem doen. Aan God vragen om de Heer te laten praten met je man (Omdat de Heer direct boven alle mannen staat) over wat er op je hart zit.

De is de gepaste manier van autoriteit: “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” (1 Kor. 11:3). In plaats van het zoeken naar je man zijn hulp of leiding, je moet Gods aangezicht zoeken. Zoek daarna een Bijbeltekst naar een van Gods principes die over de dilemma gaat waar je mee zit. Dit zal een bevestiging zijn over wat God heeft gezegd in je hart. Markeer die vers en hou daar aan vast, wetende dat de Heer de controle heeft.

Ga uit zijn weg!

Ga uit zijn weg. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars…….. maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht” (Psalm 1:1 NBG-51). Ga uit de weg van je man; jij bent niet zijn autoriteit! De tweede vers vertelt ons wat we moeten doen: mediteer op Zijn Woord en laat je man aan God over. God moet degene zijn die je man veranderd; je man kan niet eens zichzelf veranderen.

In de weg staan. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters! “ (Ps. 1:1). Wanneer er om gegaan moet worden met een man die “ongehoorzaam is aan het Woord,” moet er een stadium zijn van “los laten” zonder een woord. Een vrouw waarvan de man nog thuis is maar niet op tijd naar huis komt of helemaal niet moet “laten gaan” en niet proberen hem te controleren door middel van uitgaansverboden, “20 vragen,” of de negeer behandeling.”

Als een vrouw ontdekt dat haar man betrokken is bij een andere vrouw, moet ze “los laten” door hem niet te volgen of te confronteren maar deze tijd gebruiken als een “wekker” anders zal ze hem wegduwen om haar te verlaten of van haar te scheiden. Als hij in dit stadium weggaat, en zij blijft in zijn weg staan in plaats van “los te laten,” dan zal hij waarschijnlijk de echtscheiding doorzetten, hopen dat dit zijn vrouw zal stoppen om hem te achtervolgen. Alhoewel, als zij nog steeds achtervolgt, dan zal je zien dat de man zal trouwen met de andere vrouw.

Als ze nog steeds volhoud, in plaats van “los te laten,” dan zal je waarschijnlijk zien dat haar voormalige man in een erg sterk tweede huwelijk is. Ik heb persoonlijk vrouwen gekend van wie de echtgenoten waren hertrouwd, maar die nog steeds de naam van hun mannen tekende op kerstkaarten of bedank briefjes! Bovendien hebben ze met deze vertekende kijk op hun situatie er geen moeite mee om seksueel intiem te blijven. Zelden zie je een echtscheiding plaatsvinden als een man ervan overtuigd is dat hij in principe twee vrouwen kan hebben.

Vaak wanneer een vrouw die niet los laat zal zien dat haar voormalige man en zijn nieuwe vrouw zullen beslissen om een eigen kind te krijgen, in de hoop dat dit de ex vrouw zal ontmoedigen en ervoor te zorgen dat ze weg gaat. Sommige vrouwen schrijven me in razenij van woede tegen God omdat Hij de baarmoeder niet heeft gesloten. Toch negeren ze te erkennen dat ze hebben gefaald om de bijbelse principes van los laten te volgen en een zachte en rustige geest te verkrijgen. 

Soms, wanneer een man wel scheidt van de AV of tweede vrouw, gaat hij niet terug naar zijn eerste vrouw, maar in plaats daarvan gaat hij op zoek naar iemand die hem gelukkig maak! (Voor bemoediging lees de getuigenissen aan het eind van hoofdstuk 12, “Zoek God,” over een vrouw die nederig haar man liet gaan, die niet boos werd op God en haar zelf vond met een hersteld huwelijk nadat haar man was hertrouwd.

Ga van zijn rug af en bid! Je kan je huis helpen genezen door je gebeden. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jacobus 5:16). Als je toch praat, dat is het erg belangrijk dat je je woorden voorzichtig uitzoekt.

Draai, door je gebed alleen, je man zijn richting naar God. Je moet begrijpen dat je niet verantwoordelijk bent voor wat je man doet; hij is God verantwoording schuldig voor zijn acties. “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte” (Jacobus 1:14). Sluit je mond; dan ga uit de weg van je man.

Vrouwen behandelen hun mannen alsof ze een van de kinderen zijn. Dit soort moederings gedrag zal elk man weg duwen en de mannelijkheid uit hem zuigen. En, wanneer een vrouw langs komt die als een man naar hem kijkt, zal hij zijn vrouw verlaten voor een andere vrouw. 

Heb de gepaste houding. “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen” (Rom 13:1-2)

Je man is je door God gegeven autoriteit. Je rebellie aan zijn autoriteit heeft je huidige situatie mogelijk gemaakt. Gehoorzaam en onderwerp je nu en kijk hoe God je man zijn hart terug naar huis draait als je Gods Woord de eer geeft.

Overwin al het kwaad door goed te doen. Je reactie op het kwaad toen het zich voordeed, vertelt God, anderen die toekijken, en je man wat er werkelijk in je hart is. “

Neem deze gelegenheid om een zegen van vriendelijkheid uit te spreken aan je man: “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven” (1 Pet. 3:9). Als je het eens bent met de belediging of kwetsende uitlating en een vriendelijke uitlating of zegen teruggeeft, zal dit je situatie in een oogwenk veranderen!

Hoewel, de meeste vrouwen gebruiken hun energie om zich zelf te verdedigen of over de kwestie te discusseren. Als ze proberen om hun man zijn verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd, falen ze door te zien dat hun situatie niet verbeterd. “Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open” (Hand. 8:32).

Dit zijn de vrouwen die mij gemaild hebben om te laten wat hun herstel stopt. Als ik hun denigrerende en neerbuigende houding hoor, weet ik waarom! Kan je nederig accepteren wat ik zeg? Als je dat kan, verbaasd het je dan waarom je man gekozen heeft om je te verlaten? “De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spr. 14:1).

Voor bemoediging, lees alsjeblieft de getuigenissen aan het eind van hoofdstuk 12, “Zoek God,” hoe een vrouw nederig haar man liet gaan, werd niet boos op God, en vond haarzelf met een herstel huwelijk nadat haar man was hertrouwd!)

Concentreer je op het houden van de onbeminde! Wanneer je je man lief hebt en respecteert, ook als hij ongeliefd en onvriendelijk is, en in zonde, laat je hem onvoorwaardelijke liefde zien. “Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?” (Matt. 5:46). Geeft God jou pijn. Hij zal je helpen om van je man te houden als je Hem dat vraagt.

De Ministrie van verzoening. Als kinderen van God zijn wij ambassadeurs van Gods liefde, en dat zal andere naar God leiden. “Wij zijn dus gezanten van Christus…….Christus heeft ons de bediening der verzoening gegeven….. door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd” (2 Kor. 5:18-20). Heb je zitten tellen? Herhaal je de zondes en tekortkoming van je man in je hoof dals je zijn overtredingen aan andere openbaar maakt? Onthou, Gods genade is nieuw elke morgen―zie van jou ook?

Onze eerste missie veld. Zal je houding wel zijn, “Waarom zal ik mijn man de zondaar dienen?” Omdat de Heer onze mannen en onze kinderen als onze eerste “missie veld” geeft alvorens we echt effectief kunnen zijn bij andere.

Wij, willen natuurlijk, vooruitlopen op God voordat we echt klaar zijn om te dienen in de kerk, in de buurt en op het werk – terwijl we onze bediening thuis verwaarlozen! Als je je man of kinderen niet voor de heer hebt gewonnen, hoe zal je de verlorende dan winnen?

Zo veel vrouwen gedragen zich als slachtoffers die met een ongelovige moeten leven. Terwijl, zij degene zijn die hun mannen of kinderen weghouden van de Heer. Een Farizeeër die naar een dienst gaat en dan zich arrogant gedraagt en geestelijk de verloren belemmerd om een relatie aan te gaan met de Heer! Ben jij dit?

God wilt dat we eerst leren om tevreden te zijn alvorens Hij onze mannen verandert. Als je nog steeds zeurt en klaagt over je situatie, wees dan voorbereid om erin te blijven. We kunnen zien in Paul zijn leven: “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek” (Filip. 4:11-12).

Paul gaat verder met zeggen (de vers die je zo vaak hoort), “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft” (Filip. 4:13). Je zal in moeilijkheden blijven zolang je niet heb geleerd om tevreden te zijn in het―punt!

Diegene Troosten

Wanneer vrouwen naar ons komen, willen ze weten: “Hoe kan ik omgaan met en overwinnen de vernietiging die ons leven jarenlang heeft geteisterd en overwonnen? Hoe is het mogelijk dat ik door deze pijn en puinhoop doorkom? Het antwoord is door naar wijsheid en waarheid te zoeken, Spreuken 23:23 zegt, “Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en vermaning en verstand” Mijn harts verlangen is om met jou de waarheid te delen om je vrij te kunnen zetten:……” en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:32).

Laat mij jou vertellen dat al de principes in dit book je zal helpen om je huwelijk te herstellen ook al is je man geweldadig of een drank probleem heeft, drugs, problemen met porno. De meeste vrouwen die naar onze ministrie komen hebben te maken met overspel en een of twee met de zonde van drank, drugs, pronografie, en geweld. Hoewel de meeste getuigenissen deze zonden niet weerspiegelen omdat deze vrouwen hun echtgenoten niet willen beschamen (zelfs mijn eigen getuigenis), bestonden deze andere situaties wel, maar ze warden overwonnen door de principes te volgen in dit book en vooral die in Een Wijze Vrouw. Een vrouw die respectvol is in haar gedrag en in haar woorden naar haar man, samen met een geest van onderwerping zal elke geweldadige situatie keren―God heeft dat verzekert!

Omgaan met Je Man zijn Zondes

Als je man in welke zonde dan ook is, hoe moet jij, als zijn vrouw, hiermee omgaan? Niet zoals de wereld dat doet!! De wereldse manier brengt vernietiging, maar Gods zijn principes brengen overwinning. Hier is God zijn recept rechtstreeks uit Zijn Woord:

Zonder een Woord. Zoals we eerder hebben geleerd, is de Bijbel duidelijk over dat we eerbiedig stil moeten blijven en niet moeten proberen met onze echtgenoten te praten als ze ongehoorzaam zijn aan Gods Woord. (Zie 1 Petr. 3:1-2). Maak niet de fout om met je man te praten over zijn zonden: praat alleen met God. Ook, wil ik je aanraden om er ook niet met andere over te praten. Twee dingen gebeuren wanneer je het doet. Als eerst, zet het ons op gespannen voet met de Heer. “Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet….”(Ps. 101:5).

Als tweede wanneer je de zondes en zwakheden van je man openbaar maakt maakt het het voor hem bijna onmogelijk om terug te komen en zich te bekeren. Wanneer iedereen in de kerk, en iedereen in je familie en vrienden weten dat hij in overspel leeft (of een andere zonde), heb je het bijna onmogelijk gemaakt voor hem om terug te komen. We mogen andere hun zondes niet opbiechten. Het opbiechten van je eigen zonde is heel anders dan die van een ander. Het brengt ook zijn eigen vloek met zich mee. “…..  Cham, de vader van Kanaän, zijns vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beider schouders, liepen achterwaarts en bedekten huns vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij huns vaders naaktheid niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam, wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, zeide hij: Vervloekt zij Kanaän” (Gen. 9: 22-25).

Deze vers bevestigd de principe die we eerder in Psalm 101:5. Ons is verteld dat we niemand moeten lasteren!

Echter, ben ik mij ervan bewust dat het heel moeilijk is om alles waar je doorheen gaat geheim te houden. Daarom word ons in Mattheüs 6:6 verteld om ”….. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” Wanneer je niemand hebt om mee te praten, zal je ze hart moeten uitstorten bij God! Hij is de Enige die echt je man en je situatie toch kan veranderen! Wanneer we iedereen vertellendie er naar vraagt of wilt luisteren, wanneer we voor uren aan de telefoon erover praten, of zelf het eruit stort bij je voorganger of je adviseur, zullen we falen om de noodzaak van onze gebeds kamer te gebruiken! Ik bemoedig vrouwen te doen wat werkt. Ik weet persoonlijk dat dit werkt, en elke andere oplossing niet.

Vasten. De beste manier om een man vrij te zetten die gebonden is in zonde is om te vasten en te bidden voor hem. “s dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?” (Jes. 58:6). Er is meer over vasten in hoofdstuk 16, “Sleutels van de Hemel, “die je nodig zal moeten lezen.

Overwin het kwade met het goede! De andere manier is om het kwade te overwinnen met het goede! “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21). De Bijbel liegt niet. Terwijl de “experts” van nu je vertellen om de persoon die drinkt, drugs gebruikt, enz ons het tegenovergestelde vertellen. Door vriendelijk en liefdevol te zijn, vertelt de Bijbel ons het tegenovergestelde. Welke zal je kiezen om te geloven en te gehoorzamen? De liefde is de meest krachtigste wapen dat we hebben, en het is de garantie dat het werkt. De Heer vertelt ons dat dat het is hoe we met onze vijanden of degene die ons pijn doen moeten omgaan. Nu van je man houden in het midden van je strijd of zijn zonde, is echt de manier om het kwaad met het goede te overwinnen! 

Spreuken 10:12 promises that “maar liefde bedekt alle overtredingen”

Een Petrus 4:8 bevestigt deze principe wat ons vertelt, “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.”

Een Korintiërs 13:8 geeft ons een moedige belofte: “De liefde vergaat nimmermeer.”

Een Tessalonicenzen 5:15 vermaant ons te zeggen, “Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.”

Romeinen 12:14 legt deze principe uit wanneer het leert dat we “Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. “

Jezus zei deze woorden in Mattheüs 5:44-46: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen……. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? “

Getuigenis: Ze Vertelde Haar Man om Weg te Gaan!

Een vrouw die boos, wrokkig en bitter was is naar Herstel Ministrie gekomen!

Ze had overal gezocht naar hulp―hulp groepen, adviseurs, en vele boeken―op de problemen die ze had met haar man op te kunnen lossen, waarvan ze zei dat die een “alcoholist” en drugs “verslaafde” was.”

Ze had er genoeg van! Ze had haar man uit het huis gegooid―zoals ze al een paar keer daarvoor had gedaan. Ze had iedereen hun adviezen opgevolgd; jammer genoeg, niks leek haar situatie te veranderen, en het werd onvermijdelijk veel erger. Wat ze leerde van onze ministrie was anders dan alles wat ze had gelezen of daarvoor had gehoord. Eindelijk, zei ze, heeft ze de waarheid gehoord.

Ze zei dat ze eindelijk hadt geleerd dat de redenen voor haar problemen allemaal anders waren dan wat haar herhaaldelijk waren verteld. Ze zei dat ze helemaal geïndoctrineerd was in psychologie en onbijbelse ideeën dat ze niet langer de waarheid kon onderscheiden. Toen ze de principes las, Werd het woord van God een zwaard, snijdend tot in haar merg!

Ze leerde over het gevaar over het heersen over haar man, zoals wanneer ze hem had verteld om het huis te verlaten. Ze leerde op de juiste manier haar ongehoorzaamde man te winnen: zonder een woord. Ze leerde om te gaan met een man die gebonden was in de zonde van alcohol door voor hem te vasten en te bidden. Ze leerde een geforceerde scheiding overspel zou aanmoedigen en haar strijd altijd zou overdrijven.

Binnen een week, heeft ze elke Bijbelvers opgezocht die in dit boek vermeld staat en heeft ze gemarkeerd in haar Bijbel. Tot haar verbazing, kon ze geen bijbelse basis vinden voor de actie die zij had genomen met haar man

Ze heeft zelfs haar kerk gebeld en hun gesmeekt om haar te laten zien dat wat ze had gedaan correct was. Ze zei dat ze het nodig had om de Bijbelse verzen die ze had gelezen in het boek in discredit te brengen. Ze konden haar geen vers geven om dat te ondersteunen. Ze moedigde haar alleen aan om haar man buiten het huis te houden en hem niet de toestemming te geven om terug te komen.

In al haar verwaring, pijn, en boosheid, was deze vrouw echt op zoek naar de waarheid. Uiteindelijk heeft ze haar man gevraagd om weer terug thuis te komen. Ze heeft hem toen de respect gegeven als hoofd van het gezin en als geestelijke leider voor de eerste keer in haar huwelijk. De herbouwing van haar huis was nog makkelijk nog snel, maar het was altijd stabiel. Haar man heeft later bekent dat hij van plan was om overspel te plegen nadat ze hem had gedwongen om weg te gaan. Haar man is nu al voor negen jaar thuis, drugs en alcohol vrij! Hij is zelf een diaken in een grote kerk.

Getuigenis: Man Bevrijd van Alcohol

Een vrouw heeft contact gezocht met de ministrie. Ze was op de bodem geraakt door het drinken van haar man. Ze had geprobeerd om elke methode toe te passen dat ze had gelezen voor vrouwen van alcoholisten. Toch ontdekte ze dat elk herstel slechts tijdelijk was. Hun huwelijk viel uiteen.

Ze waren vreemde geworden. Ze voelde dat als hij echt van haar hield, hij zou stoppen met drinken. Echter, haar man was ervan overtuigd dat ze niet langer meer van hem hield vanwege de manier dat ze hem behandelde. Ze zei dat haar koude behandeling hem alleen maar meer liet drinken omdat hij voelde dat dingen hopeloos waren. Zij vertelde ons dat ze wel van haar man hield, maar al de boeken vertelde dat ze zich terug moest trekken van hem omdat ze mede afhankelijk waren en zij het mogelijk maakte. Ze vertelde ons dat ze “alles had geprobeerd” en klaar was om het op te geven. We bemoedigde haar om “God te zoeken” Ze zei dat ze dat had geprobeerd. Ze zei dat ze naar haar pastor was geweest die haar man had geconfronteerd, maar dat dat had alles erger gemaakt―hij heeft de kerk verlaten.

Toen ze eindelijk het eind van haar zelf bereikte, heeft ze het uitgeschreeuwd naar de Heer. De volgende dag heeft ze een vrouw ontmoet die een herstel huwelijk had en die ermee instemde voor haar te bidden. Net twee weken later, toen ze dacht dat haar man op zijn werk was, kreeg ze een telefoontje van hem. Hij was bij Tien Uitdaging om hulp te zoeken. Deze vrouw haar man kwam eruit, drie maanden later, een totaal nieuwe man vurig voor de Heer. Hij werd de geestelijke leider van haar familie en actief in hun nieuwe kerk. Je kan alles proberen, maar wanneer je het doe, beloof ik je, dat je zaken alleen maar erger maakt. Probeer God Alleen!! Ga achter God aan; vertrouw Hem en Hij zal je situatie veranderen in een ogenblik.  

Daag Ze Niet Uit

De Bijbel waarschuwt ons, “……benauw hen niet en daag hen niet uit “(Deut. 2:19). Wanneer je iemand uitdaagt die onder de invloed is van drugs, alcohol, of de verleiding van een overspelige vrouw, zet je jezelf in groot gevaar. Spreuken 18:6 vertelt ons, “De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.”

Als psychisch geweld een onderdeel is geworden van je huwelijk, dan moet u acht slaan op deze bijbelvers en ervoor zorgen dat het niet voortkomt vanwege je respectloze houding en woorden tegen je man samen met de geest van rebellie. God waarschuwt vrouwen om zelfs niet te praten tegen een man die ongehoorzaam is aan het Woord en zorg ervoor dat we stil zijn met een respectvolle houding. (zie 1 Pet. 3:1-2). God vertelt ons ook in Efeze 5:33 dat “en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. “

Zo vaak, nadat je verbaal de karakter van je man hebt aangevallen, een van jullie zal uithalen. Vaak is het de vrouw die het eerst slaat omdat ze zoveel pijn heeft door iets wat haar man heeft gezegd als reactie. Jammer genoeg na de eerste klap, word fysiek geweld een gewoonte. En wanneer geweld in het huis of in een huwelijk is binnengebracht, word dit een belangrijk onderdeel van de vernietiging.

Degene in onze ministrie die geweld in hun huwelijken hebben overwonnen zijn ervan overtuigd dat als het word afgebroken in de wortel van het problem, waar ze het allemaal over eens zijn dat het begint met een respectloze houding, snijdende en vernederende woorden, samen met rebellie (weigeren zich te onderwerpen zoals de Bijbel beveelt dat vrouwen moeten doen), dat het voorgoed wordt weggevaagd. Deze getuigenis bevestigd deze waarheid.

Getuigenis: In Haar Eigen Woorden

Ik heb deze getuigenis gelezen in de Gekroond met Zilver magazine. Ik zal het opnieuw voor je afdrukken, met de toestemming van GMZ en de Schrijver van het artikel.

Het volgende verhaal is, hopelijk, een bemoediging voor andere die waarschijnlijk zitten in waar ik mijzelf in vond. God heeft verschillende manieren om mensen te bereiken en mijn verhaal is daar een van, Wat de verharding van mijn hart veroorzaakte om mij “Raca” of “dwaas” te noemen, maar de Heer bereikte mijn man door sommige erg moeilijke situaties. Ik vraag, mijn beste zusters, dat je mijn naam niet plaatst aan het eind van het artikel, want ik ben bezorgt dat mijn man niet de eer zal krijgen die hem toekomt door de ogen van mijn kinderen als ze dit lezen.  

Mijn man en ik groeide op in een gemeenschappelijke kerk en trouwden als middelbare schoolliefjes. Ik ben altijd een thuis-blijf moeder geweest, en mijn man was een auto monteur. We waren van erg verschillende families. Hij is opgegroeid met vier broers en twee zusters; Ik kwam van een gezin met alleen twee meisjes. Zijn familie leden waren altijd luid aan het discusseren, debateren, en   deelde hier en daar een klap uit wanneer ze en punt maakte. Mijn familie was erg stil. Als mijn zus en ik ruzie maakten, deden we dat in stilte en kwaadwillig. We gebruikten geen woorden om iets terug te doen. De deden iets om wraak te nemen.

In het begin van ons huwelijk waren we christelijke babies, maar ik had een honger naar meer van God. Mijn man was tevreden waar hij was voor 23 jaar. Hij had een bekenning van geloof gedaan, en wist dat hij naar de hemel ging. Dat was genoeg voor hem. Ik, aan de andere kant, wist dat er meer was, Ik wist dat God genoeg was om mij de rest van mijn leven te ondersteunen en ik wilde een ander leven leiden dan de wereld om me heen.

We hadden het financieel moeilijk. Met de geboorte van onze eerste dochter haalde we het nauwelijks in ons een kamer appartement. Mijn man was als een dun koord. Ik probeerde de baby stil te houden alleen om het leven  meer vredig en minder irritant voor hem te maken. Onze relatie was better door de weeks omdat hij dan niet veel thuis was. Maar we vochten in het weekend. En dan gebruikte ik mijn oude tactieken die ik gebruikte toen ik opgroeide met mijn zus.

Ik vocht niet terug, of gillen, of schreeuwen. Ik nam simpel……….wraak. Als we ruzie hadden, maakte ik geen avondeten, of waste ik voor een week zijn vieze kleren niet zodat hij vuile kleren moest dragen. Ik deed iest waardoor ik wist dat ik onder zijn huid kwam te zitten. Maar ik deed niet iets waar hij echt met zijn vinger naar zou kunnen wijzen.

Op een Zaterdag, waren we ruzie aan het maken hoe we de extra $20 van de salaris zouden uitgeven. Mijn man wilde naar een voetbal wedstrijd gaan; Ik wilde dat hij ons mee eten uit nam. Hij gilde dat hij voor het geld had gewerkt en hij verdiende een kleine time out van plezier, hij draaide zich om om weg te gaan. Dus ik gaf hem een kleine por met mijn elleboog. (ik denk dat door de opgebouwde druk van alle ruzies en strijd dat constant in ons huwelijk was op de een of andere manier de herrinering terug bracht over de interactie met zijn broers.) Hij tilde onmiddelijk zijn arm op en sloeg me zo hard mogelijk op mijn arm. Nog nooit had ik zoveel razenij gezien naar iemand―mij!

De pijn hiervan. Ik denk dat het niet zozeer de fysieke pijn was als dan de emotionele en spirituele pijn. Want, Ik had geprobeerd te groeien in de Heer in alle gebieden maar niet in mijn huwelijk. Het was een marteling om de Bijbelverzen te lezen die spraken over de Heer die de bruidegom was en wij waren de bruiden, en op de een of andere manier was ons huwelijk een voorbeeld van onze relatie met Christus. Dat was verschikkelijk!

Als mijn huwelijk en relatie die ik had met mijn man in enige manier gerelateerd werd met mijn relatie met Christus dan was ik in grote moeilijkheden! Ik denk dat toen de beperking eenmaal was verdwenen en verbroken, de taboe om je echtgenoot te slaan, mijn man zich hopeloos voelde. Meer en meer gevechten zouden zo uitbreken. Ik probeerde het te verbergen voor de kinderen, maar soms was er geen weg om dat te doen. Ik denk dat dit mij meer pijn deed dat wat dan ook.

Spreuken vertelt ons dat kinderen hun vaders glorie zijn. Als vaders hun glorie zou zijn, dan moeten mijn kinderen zicht veraden en wantrouwend hebben gevoeld van al de dingen, zelfs God. Toen ze de Bijbel leerden, zouden ze zelfs hen gaan wantrouwen als er niet iets gebeurde om dit gebroken huwelijk te genezen.

En ja, zelf omdat mijn man en ik getrouwd waren en niet gescheiden, hadden we een gebroken huwelijk. Ik had nooit een van mijn vrienden in de kerk verteld waar ik doorheen ging. Ik vertelde wel een van mijn beste vrienden dat mijn nicht door een aantal dingen heen ging om wat advies te krijgen, of om door de zaak te praten. Maar al het advies dat deze vriendin gaf was dat ik dit monster moest verlaten. Ze zei dat er namen waren voor dit type van behandeling en dat alleen een dwaas zou blijven met zo een man.  

Maar er was een probleem. Het was een gelofte die ik had gemaakt aan God een paar jaar geleden dat ik zou blijven met deze man door ziekte en in gezondheid. In goede en slechte tijden. Totdat de dood ons zou scheiden……En ondanks dat ik voelde dat er absoluut geen liefde was in mij voor de man waarmee ik getrouwd was, Ik hield nog steeds van God. Ik hield van God met elk vezel van mijn wezen. Ik hield zo veel van Hem dat ik nooit mijn geloftes zou breken, die ik had uitgesproken voor Hem zeven jaar geleden.

Met mijn man blijven was een verbintenis die ik had gemaakt met de Heer voor Hem de dag dat we zijn getrouwd. Ik draaide naar onze hemelse Vader. Zo vaak in het verleden had ik mij gewend naar seculier advies door materialen te lezen. Ik heb geluisterd naar mijn vrienden die grote monden gaven aan hun mannen, en ga zo door. Ik wist dat de enige weg om hulp te krijgen was door de Heer te zoeken en Hem te vinden voor Zijn help.

De Heer heeft aan mij de waarheid onthult op soms erg simpele manieren. Ik moest stoppen om mijn man de schuld te geven zoals de wereld ons zegt dat we moeten doen, en kijken naar de dingen die ik verkeerd deed in mijn huwelijk. Op zij zetten de haat, boosheid, en wrok die ik voelde voor mijn man. Ik besloot deze emoties te vervangen voor vergeving, begrip, en liefde. Ik bekende dat ik op zoveel manieren wraak had genomen om mijn man elledig te maken. En de Heer begon mij te veranderen!

Er is zoveel meer te vertellen, maar laat me alleen zeggen dat God in de veranderende zaken zit. Als we onze hele leven  aan Hem overgeven, is Hij er om ons door de donkerste uren te leiden! Ik ben nu 21 jaar getrouwd met de zelfde man. Nou, hij is niet de zelfde man, omdat hij zijn hele leven heeft gegeven aan God zoals ik heb gedaan 11 jaar geleden. Net zoals de wrok en haat uit elke porie van mijn wezen voelde stromen, begon hij liefde en vergeving naar hem toe voelen stromen.

Nu discusseren we niet meer zoals we voorheen deden, omdat wij allebei zoveel van de ander houden dat we willen wat de ander wilt. We zetten niet langer ons zelf voor de ander zijn behoeftes! God is geweldig! Want weet je, de Heer heeft eerst mij veranderd, en toen heeft Hij mij man veranderd! Maar het was de Heer die de verandering heeft gedaan!

Getuigenis: Verberg Mij Onder de Schaduw Van U Vleugels

Elaine had zoveel mishandeling geleden. Vanaf de tijd dat ze zwanger was van haar eerste kind, haar man had herhaaldelijk, in een woede, haar mishandelt. Ze had alles geprobeerd, schuilplaatsen, vrienden, opvangtehuizen. Terug gaan naar het huis van haar ouders, zelfs wetshandhavers, maar niks was blijvend.

Na haar mans geweldadige explosie, werd hij boetvaardig, berouwvol, en zelfs vriendelijk naar haar. Hij zoch om het te proberen “het met haar goed te maken.” Hij zou bij haar pleiten om hem “alsjeblieft te vergeven. Als christen zou ze het doen. Al te snel, zou hij weer geweldadig worden. 

Na drie kinderen en geen hoop in zicht, dacht ze eraan om haar eigen leven te nemen. Hoe kon ze haar kinderen laten met deze gewelddadige man? Ze kon dat niet. Ze zou het leven van haar kleintjes ook moeten nemen. Maar moord! Ze heeft een paar keer gedacht om haar man te vermoorden, vooral tijdens zijn aanvallen. Hoe kon zij, een Christen, zo denken?

Een avond ging ze naar een gebed bijeenkomst in haar kerk. Er was geen altaar oproep, maar Elaine liep langzaam naar de voorkant van de kerk tijdens het laatste lied en liet haar lasten daar. Voor de eerste keer dat zij zich kon herinneren heeft ze de hele situatie aan de Heer gegeven.

Ze liet haar tranen van pijn aan de voet van het kruis.  Ze gaf het allemaal aan Hem. Ze gaf zich over, “Heer als u wilt dat ik bij deze man blijf, dan zal ik dat doen. Ik zal nooit proberen om nog een keer weg te rennen of hulp zoeken. Ik accepteer dit leven die u mij gegeven heeft. Mijn kinderen zijn van jou. Doe wat je wilt met ons allemaal.

Elaine ging naar huis opgelucht dat de dingen eindelijk een plek hadden gekregen in haar hart. De volgende dag, toen de kinderen op school waren en zij en de baby boodschappen aan het doen waren, God bewoog in haar leven. Haar man ging weg bij zijn werk, kwam thuis, en pakte zijn dingen. Elaine haar man verdween die dag. Dat was 21 jaar geleden.

Elaine is nog steeds officieel getrouwd met een man die ze niet gezien of gehoord heeft voor twee decennia. Haar kinderen zijn allemaal groot en haar jongste dochter is onlangs getrouwd. Zij en al haar kinderen hebben en hechte relatie met de Heer. Elaine woont nog steeds onder de schaduw van Zijn vleugels (Ps. 17:8).

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openb. 12:11).

Voor nog meer krachtige getuigenissen, bezoek onze website op HHIBV.com of neem een kopie van het boek Door het Woord van Hun Getuigenissen.

Persoonlijke toewijding: om te bidden tot onze Vader dan om snel te praten tegen onze mannen, “Gebasseerd op wat ik heb geleerd uit het Woord van God, Ik wijd mij toe om God toe te staan om mijn man te bewegen door Zijn Heilige Geest. Ik zal in plaats daarvan “badend al mijn verlangens en zorgen in gebed brengen “door Zijn aangezicht te zoeken. Ik beken dat de enige weg om mijn man te winnen tot rechtvaardigheid, voornamelijk in mijn huidige omstandigheden, is “zonder een woord,” en met mijn respectvolle en nederige geest. Ik zal zegenen en bidden voor degene die mij vervolgen en het kwade overwinnen met het goede. Ik zal de Heer vertrouwen en Zijn bescherming in plaats van de arm van het vlees.”                

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.