Sharing is caring!

DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 5 "Winnen Zonder een Woord"

 

“Evenzo gij, vrouwen, (zoals Jezus)
weest uw mannen onderdanig,
opdat, ook indien sommigen aan het woord
niet gehoorzaam zijn, zij
door de wandel hunner vrouwen
zonder woorden gewonnen worden…”
1 Petrus 3:1

Many of us have faced the dilemma of our husbands blatantly or secretly being disobedient to the Word of God. It is not only worrisome but also quite frustrating. This is especially true if you have tried to reason or share your concerns for his well-being and the well-being of your family. However, in this lesson you will learn, through Scripture, that anything that you would like to say to your husband must instead be said to God.

Vele van ons hebben voor het dilemma gestaan dat onze echtgenoten schaamteloos of in het geheim ongehoorzaam zijn aan het Woord van God. Het is niet alleen bezorger lijk maar ook frustrerend. Die is voor al het geval als je hebt geprobeerd je zorgen over zijn welzijn en het welzijn van je gezin te beredeneren of te delen. Echter, in deze les zal je leren uit de Bijbel dat alles wat je zou willen zeggen aan je echtgenoot zou je eigenlijk moeten zeggen tegen God.   

In this lesson we will learn from God’s Word (and the many “bad fruits” of our actions) that since our husbands are our authority, our words are not only useless, but also potentially dangerous. We are told in the Word of God to win our husbands without a word and with an attitude of respectfulness, no matter what they are doing.

In deze les zullen we leren uit Gods Woord (en van de vele “slechte vruchten” van onze acties) dat omdat onze mannen autoriteit over ons hebben, zijn onze woorden niet alleen waardeloos maar ook potentieel gevaarlijk. Ons wordt verteld in het Woord van God om onze echtgenoten te winnen zonder een woord en met een houding van respect, wat ze ook doen.  

Shouldn’t I talk to my husband about my concerns?
Zou ik moeten praten met mijn echtgenoot over mijn zorgen?

Ask God to speak to your husband. We have just read that, when our husbands are disobedient to the Word, we must obey and determine to win them without a word. But, is there anything else we can do? Yes, we can go to the top; we can go to our Heavenly Father and appeal to Him. Ask God to have the Lord (who is directly over all men) speak to your husband about what is on your heart since this is the order of authority. “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3.

Vraag God om met je echtgenoot te praten.  We hebben net gelezen dat wanneer onze echtgenoten ongehoorzaam zijn aan het Woord we moeten gehoorzamen en vastbesloten zijn om ze te winnen zonder een woord. Maar is er iets anders dat we kunnen doen? Ja, we kunnen naar boven gaan; we kunnen naar onze Hemels Vader gaan en een beroep bij Hem doen. Vraag God om aan de Heer te vragen (die direct boven alle mannen staat) met jouw man te praten over wat er op je hart zit dit is de volgorde van autoriteit. “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”. 1 Kor. 11:3.

Have the proper attitude. “Let every person be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore he who resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves.” Rom. 13:1.

Heb de juiste houding. “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.” Rom. 13:1.

Turn, through prayer alone, your husband’s direction to God. You must understand that you are not responsible for what your husband does or does not do; he is accountable to God for his actions. “But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust.” James 1:14.

Draai alleen door gebed jouw man richting God. Je moet begrijpen dat jij niet verantwoordelijk bent voor wat je echtgenoot doet of niet doet; hij moet verantwoordelijkheid afleggen aan God voor zijn acties. “ Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte”. Jacobus 1:14.

Get out of his way. “How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners…But his delight is in the law of the LORD, And in His law he meditates day and night.” Ps. 1:1-2. Get out of your husband’s way; you are not his authority! The second line tells us what we are to do - meditate on His Word. Leave your husband to God; God must be the One to do the changing in your husband. Your husband can’t even change himself.

Blijf uit zijn weg. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters… maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht”. Ps. 1:1-2. Ga uit de weg van je man; je bent niet zijn autoriteit! De tweede zin zegt ons wat we moeten doen – mediteer over Zijn Woord. Laat je man aan God over; God moet degene zijn die de verandering doet in je man. Jouw man kan zichzelf niet eens veranderen. 

Get off his back and pray! You can help to heal your home by your prayers: “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16.

Ga van hem af en bid! Je kan helpen om te genezen door jouw gebeden: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel”. Jacobus 5:16

Overcome all evil with good. Be careful how you react to evil when it occurs: “Do not be overcome with evil but overcome evil with good.” Rom. 12:21. Again, troubles will occur! “…knowing that the testing of your faith produces endurance.” James 1:3. Take this opportunity to pray a blessing over your husband. “…not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:9.

Overwin alle kwaad door het goede. Wees voorzichtig met hoe je reageert wanneer het zich voordoet: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”.  Rom. 12:21. Nogmaals problemen zullen zich voordoen! “… want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt”. Jacobus 1:3. Neem deze kans om een zegen over je echtgenoot te bidden. “… en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven”. 1 Petr. 3:9. 

Concentrate on loving the unlovable! When you love and respect your husband, even when he is unlovable and unkind, you are showing him unconditional love. “For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax-gatherers do the same?” Matt. 5:46. Give God your hurts. He will help you love your husband.

Concentreer je op het lief te hebben van de onbeminnelijke! Wanneer je jouw man lief hebt en respecteert zelfs wanneer hij ongeliefd en onvriendelijk is dan laat je hem onvoorwaardelijke liefde zien. “ Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde”? Matt. 5:46. Geef God je pijn. Hij zal je helpen om jou man lief te hebben.

The ministry of reconciliation. As children of God, we are to be ambassadors of God’s love and that will draw others to the Lord. “Therefore we are ambassadors for Christ…and gave us the ministry of reconciliationnot counting their trespasses against them, and he has committed the word of reconciliation.” 2Cor. 5:18-20. Are you counting your husband’s transgressions? Remember that God’s mercies are new every morning.

De bediening van verzoening. Als kinderen van God moeten we ambassadeurs zijn van Gods liefde en dat zal andere trekken naar de Heer. “Wij zijn dus gezanten van Christus… en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd… door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en hij heeft het woord van verzoening begaan”. 2 Kor. 5:18-20. Tel jij jouw echtgenoot zijn overtredingen? Onthou dat God zijn genade elke ochtend nieuw is.  

Our first mission field. You may ask yourself, “Why should I minister to my husband?” The Lord gives us our home as the first “mission field” before we can truly be effective with others. We, of course, want to rush ahead of God before we are truly ready. As young women, we are to minister at home. As our children grow, we then become the older women. “Older women likewise are to be…teaching what is good, that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Titus 2:3.

Onze eerste misie veld. Je mag het je zelf vragen, “Waarom zou ik tot mijn man prediken”? De Heer geeft ons huis als eerste “missie veld” voordat we echt effectief kunnen zijn met anderen. Wij, natuurlijk, willen vooruit lopen op God voordat we echt klaar zijn. Als Jonge vrouw, moeten we thuis bedienen. Als onze kinderen opgroeien worden wij de oudere vrouw. “Oude vrouwen eveneens… in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:3.

God wants us to learn contentment before He’ll change our husbands. To prove the point further, we can look at Paul’s life: “Not that I speak from want; for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.” He goes on to say the verse you hear so often: “I can do all things through Him who strengthens me.” Phil. 4:11-13.

God wil ons tevredenheid leren alvorens Hij onze mannen veranderd. Om het punt verder te bewijzen kunnen we kijken naar het leven van Paul: “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft”. Filip. 4:11-13.

You must battle in the proper way. Do what God says - it will work! Don’t try to defend yourself. “To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit; not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:8-9.

Je moet strijden op de goede manier. Doe wat God zegt – het zal werken! Probeer jezelf niet te verdedigen. “ Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven”. 1 Petr. 3:8-9.

This is a spiritual battle. “Do you think that I cannot appeal to My Father, and He will at once put at My disposal more than twelve legions of angels?” Matt. 26:53. Our Heavenly Father will call on the angels to battle on your behalf in the “heavens” where the “real battle” is waging. “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of wickedness in the heavenly places.” Eph. 6:12. Pray Psalm 91 over your family.

Dit is een geestelijke strijd. “Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?” Matt. 26:53. Onze Hemels Vader zal de engelen oproepen om voor jou te strijden in de “hemelen” waar de “echte strijd” gevoerd word. “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. Efez. 6:12. Bid Psalm 91 over je familie

Your husband is not the enemy. “Do you not know when you present yourselves to someone as slaves of obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death, or of obedience resulting in righteousness?” Rom. 6:16. When a person is in sin, he is really just a slave of the devil. We may think the one who sins is awful, but so are we, if we continue to react with vengeance. Remember, that belongs to Him! “For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses.” 2Cor. 10:4. Wouldn’t you rather get at the root cause, not just the symptom of your problems?

Je echtgenoot is niet de vijand. “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid”? Rom. 6:16. Wanneer een persoon in zonde is, dan is hij feitelijk een slaaf van de duivel. We kunnen denken dat degene die zondigt afschuwelijk is, maar als we blijven reageren met wraak zijn wij dat ook. Onthou, dat is van Hem! “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken”. 2 Kor. 10:3. Zou je willen komen bij de wortel van de oorzaak, niet alleen de symptomen van je probleem?

Be committed. Be committed regardless of the consequences and leave the results to God. “If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire; and He will deliver us out of your hand, O king. But even if He does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up.” Dan. 3:17. These boys believed that God would deliver them; but, regardless of the consequences, they had resolved to obey. Even if they should die in the furnace, they would do what they knew God wanted them to do and they left the results with God. The boys didn’t die, but the cords that bound them were removed through their walking in the fire. Do you have cords of sin or worry that are binding you? God will deliver you. It’s His battle! Call on the God of Hosts - He is the Warrior.

Wees vastberaden. Wees vastberaden ondanks de consequenties en laat het resultaat over aan God. “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden”. Dan 3:17. Deze jongens geloofden dat God ze zou bevrijden; ongeacht de consequenties hadden ze besloten te gehoorzamen. Zelfs als ze dood zouden gaan in de oven, zouden ze niet doen wat ze wisten dat God wilde dat ze deden en ze lieten het resultaat bij God. De jongen gingen niet door maar de koorden die ze bij elkaar bond werden verwijderd door hun lopen in het vuur. Heb jij koorden of zonde of zorgen die je gebonden houden? God zal je bevrijden. Het is Zijn strijd! Roep de God der Heerscharen aan – Hij is de Krijger.

Preparing for War by Putting on Your Armor
Voorbereiden voor Oorlog door Jouw Schild aan te Doen

The schemes of the devil. “Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil.” Eph. 6:10-11. Remember who the real enemy is - Satan, not your husband.

De plannen van de duivel. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels”. Efez. 6:10-11. Onthou wie de echte vijand is – Satan, niet jouw man.

The full armor of God. “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, that you may be able to resist in the evil day.” Eph. 6:12-13. You must resist the fear that causes you to run away or give up; having done everything, stand firm. Psalm 37 is good to pray if you are plagued with fear.

De volledige schild van God. “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden”. Efez. 6:12-13. Je moet de angst weerstaan dat er voor zorgt dat je weg rent of het op geeft; nadat je alles hebt gedaan, stel je dan op. Psalm 37 is goed om te bidden als je geplaagd word door angst.

Stand firm. “Stand firm therefore, having girded your loins with Truth…” Eph. 6:14. People talk about “stepping out in faith.” Sometimes it may be better to stop moving and just stand firm! It may be the difference between trusting and tempting God. Sometimes we feel like we are taking a “step of faith,” but we are actually throwing ourselves off a cliff, as Satan told Jesus to do.

Stel je op. “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid…” Efez. 6:14. Mensen praten over “In je geloof wandelen”. Soms is het wellicht beter om te stoppen met bewegen en je gewoon op te stellen! Het kan wellicht het verschil zijn tussen vertrouwen en God verzoeken. Soms voelt het alsof we “wandelen in geloof”, maar we gooien ons eigenlijk van een klif, zoals Satan vertelde aan Jezus om te doen.  

We must ask the Lord whether to take a “step” of faith or a “stand” in faith. Our convictions should enable us to “stand” for what is right. If we move, we could be falling off a cliff. If God brings adversity into our lives, our stand will be the testimony. Yet, as you will see later in this lesson, sometimes we are asked to step out and walk on water as Peter was asked to do. Discernment is needed here. One indicator that may help us discern God’s direction is the amount of urgency. Usually our “flesh” brings about urgency. God, however, usually says to wait.

We moeten de Heer vragen of we een “stap” in geloof moeten nemen of “stil staan” in geloof. Onze overtuigingen zullen ons in staat moeten stellen te staan voor wat juist is. Als we bewegen, kunnen we van een klif vallen. Als God tegenslagen in ons leven brengt, zal ons stilstaan onze getuigenis zijn. Maar zoals je later in deze les zult zien, wordt ons soms gevraagd om uit te stappen en over het water te lopen, zoals Petrus werd gevraagd te doen. Onderscheiding is hier nodig. Een meetpunt dat wellicht zal helpen om Gods richting te onderscheiden is de hoeveelheid haast. Normaliter is het onze “vlees” dat de haast brengt. God, echter, zegt doorgaans om te wachten.

His righteousness. “And having put on the breastplate of righteousness….” Eph. 6:14. God is talking about His righteousness, not ours. He tells us in His Word that our righteousness is nothing but “filthy rags.” (Is. 64:6)

Zijn gerechtigheid. “bekleed met het pantser der gerechtigheid….” Efez. 6:14. God praat over Zijn gerechtigheid, niet die van ons. Hij vertelt in Zijn Woord dat onze gerechtigheid niets anders is dan “vuile vodden”. (Jes. 64:6) 

Walk in peace. “And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace….” Eph. 6:15. It says in the Beatitudes (also known as the “Be-Attitudes”), “Blessed are the peacemakers!” In 1Peter 3:15 it says to “be prepared to give an account of the hope that is within you, yet with patience and gentleness.” We are to wait until the “door” is opened and then proceed with great gentleness and patience with each person.

Wandel in vrede. “de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes…” Efez. 6:15. Het staat in de zaligsprekingen (ook bekend als de “Wees-Attitudes”): Gezegend zijn de vredestichters’! in 1 Petrus 3:15 staat er om “voorbereid te zijn om rekenschap teg even over de hoop die in je is, maar in geduld en vriendelijkheid.” We worden geacht te wachten totdat de “deur” geopend is en dan verder te gaan in grote vriendelijkheid en geduld met iedere persoon.   

The shield of faith. “In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one.” Eph. 6:16. You must have faith, not in yourself or someone else – faith in God, in Him alone! Circumstances have nothing to do with faith. Believe His Word alone for the Truth about your situation.

Het schild des geloof. “neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven”. Efez. 6:16. Je moet geloof hebben, niet in je zelf of in iemand anders – geloof in God, in Hem alleen! Omstandigheden hebben niks te maken met geloof. Geloof alleen Zijn Woord voor de Waarheid over jouw situatie.   

Helmet of salvation. “And take the helmet of salvation…” Eph. 6:17. You must be saved. You must be one of His children to really win a difficult spiritual battle. It’s as easy as talking to God right now. Just tell Him in your own words that you need Him.  Ask the Lord to make Himself real to you. Give Him your life, a life that is messed up, and ask the Lord to make it new. Tell Him that you will do whatever He asks, since He is now your Lord. Ask Him to “save you” from your situation and from the eternity that is waiting for all those who do not accept His gift of eternal life. Thank Him for His death on the cross, His shed blood and the death that He died for you. You can now believe that you will no longer live alone; God will always be with you and you will spend eternity in Heaven with Him!

Helm des Heils. “en neemt de helm des heils…” Efez. 6:17. Dan zal je gered worden. Je moet een van Zijn kinderen worden om echt een moeilijke geestelijke strijd te overwinnen. Het is net zo makkelijk als het praten met God op dit moment. Vertel Hem gewoon in je eigen woorden dat je Hem nodig hebt. Vraag de Heer om Zichzelf aan jou te openbaren. Geef Hem je leven, een leven dat in puinhoop ligt en vraag de Heer om het nieuw te maken. Vertel Hem dat wat het ook kost je het zal doen, omdat Hij nu je Heer is. Vraag hem om “jou te redden” van je situatie en van de eeuwigheid die wacht voor een ieder die niet het Zijn geschenk van eeuwig leven accepteert. Dan Hem voor Zijn dood aan het kruis, Zijn gevloeide bloed en de dood die Hij voor jou gestorven is. Je kan nu geloven dat je niet langer alleen zal leven; God zal altijd bij je zijn en jij zal voor eeuwig doorbrengen in de Hemel met Hem.   

Sword of the Spirit. “And the sword of the Spirit which is the Word of God.” Eph. 6:17. This is exactly what we have been teaching. Use His Word for a battle that will be won. When the battle is the Lord’s, the Victory is ours! Write down on 3x5 cards the Scriptures you need to help you in your battle. Keep them with you at all times in your purse. When you feel an attack coming on, like fear or the temptation to speak to your husband when you are commanded to remain quiet, you can read the verses that pertain to your predicament. Cry out to God. Stand firm in faith. “Commit your way to the Lord, Trust also in Him, and He will do it.” Ps. 37:5.

Zwaard des Geestes. “zwaard des Geestes, dat is het woord van God”. Efez. 6:17. Dit is precies wat we hebben onderwezen. Gebruik Zijn Woord voor een strijd dat gewonnen zal worden. Wanneer de strijd van de Heer is, is de Overwinning voor ons! Schrijf op 3x5 kaarten de Bijbelverzen die je nodig hebt in jou strijd. Hou ze altijd bij je in je tas. Wanneer je een aanval voelt komen, zoals angst of de verleiding om tegen je echtgenoot te praten wanneer je word gecommandeerd om stil te zijn, dan kan je de verzen lezen die betrekking hebben op je hachelijke situatie. Schreeuw het uit naar God. Stel je op in geloof. “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken”. Ps. 37:5.

Pray at all times. “With all prayer and petition pray at all times in the Spirit.” Eph. 6:18. Pray from deep in your Spirit. Have designated times of prayer, three times a day (as Daniel did). That was one of the reasons he was thrown into the lion’s den. And don’t worry if you are “in essence” thrown into the lion’s den; God will shut the mouths of the lions!

Bid al tijd. “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest”. Efez. 6:18. Bid vanuit diep in jou Geest. Heb speciale gebedstijden, drie keer per dag (zoals Daniel dat deed). Dat was een van de redenen dat hij in de leeuwenkuil was gegooid. En wees niet bezorgd als je “in wezen” in de leeuwenkuil wordt gegooid; God zal de muilen van de leeuwen sluiten!   

Be on the alert. “And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints.” Eph. 6:18. Each time fear overwhelms you, pray for another person who you know wrestles with fear or some other weakness. Pray this verse for them: “Most gladly therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong.” Phil 12:9-10. After you have prayed for someone, give them a call and lift them up.

Wees op je hoede. “daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Efez. 6:18. Elke keer dat angst je overwelmd, bid voor een ander persoon waarvan je weet die worstelt met angst of een andere zwakheid. Bid deze vers voor hun: “Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Kor. 12:9-10. Nadat je hebt gebeden voor iemand, bel hun op en bemoedig hun.

Pray for those who persecute you. God also asks that we pray for someone else – our enemies. Every one of them. Pray for them and ask God to show you what He wants you to do to bless them. It wasn’t until after Job prayed for his so-called friends that God restored what Job had lost. “And the Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord increased all that Job had twofold.” Job. 42:10. “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you.” He goes on, telling you why: “in order that you may be sons of your Father who is in heaven.” Matt. 5:44-45.

Bid voor degene die je vervolgen. God vraagt ook dat we bidden voor iemand anders – onze vijanden. Elk van hun. Bid voor hun en vraag God om je te laten zien wat Hij wilt dat je doet om hun te zegenen. Het was totdat Job bad voor zijn zogenaamde vrienden dat God herstelde wat Job verloren had. “En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had”. Job. 42:10. “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen”.  Hij gaat verder om je te vertellen waarom: opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is”. Matt. 5:44-45.

After I read this verse when Dan was first gone, I asked the Lord to show me a way to bless him. The Lord brought to mind that, even though it was summer, he was wearing hot leather shoes. I stopped at a drug store and picked up a pair of 88¢ rubber sandals for him. When I gave them to him, his countenance (which had been quite cold) melted! It was a small gesture on my part, but it spoke volumes to his heart.

Nadat ik deze vers had gelezen toen Dan voor de eerste keer weg was, heb ik de Heer gevraagd om mij te laten zien hoe ik hem kon zegenen. De Heer bracht in mijn gedachten ondanks dat het zomer was, hij droeg warme leren schoenen. Ik stopte bij een drogisterij en kocht een paar rubberen sandalen van 88₵ voor hem. Toen ik ze aan Hem gaf, zijn gelaat (dat nogal koud was geweest) smolt! Het was een klein gebaar van mijn kant maar sprak boekdelen tot zijn hart.

Know God’s Word
Ken Gods Woord

His Word will not come back void. You must know and learn God’s Word. You must set out to find the blessed promises of God. The principle is that when we speak His Word to Him by prayer, it will not come back void. This is His promise to you! “So shall My Word be which goes forth from My mouth; it shall not return to Me void [empty], without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it.” Isaiah 55:11. His desire is for you to overcome the evils of this world. You must do what is guaranteed by God Himself - accept no imitations or counterfeits. Use His Word in prayer.

Zijn Woord zal niet ledig terugkeren. Je moet Gods Woord kennen en leren. Je moet eropuit gaan om de gezegende beloften van God te vinden. De principe is dat we Zijn Woord uitspreken aan Hem door gebed, het zal niet ledig terug keren. Dit is Zijn belofte aan jou! “alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:11. Zijn wens voor jou is om het kwaad van deze wereld te overwinnen. Je moet doen wat zelf door God is gegarandeerd – accepteer geen imitaties of vervalsing. Gebruik Zijn Woord in gebed.    

Seek understanding. God says that if you seek, you will find. God’s Word gives wisdom. Looking deeply into the meaning gives you a better understanding of the Truth. “And I say to you, ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.” Luke 11:9. Once you know what to do, then you can apply it to your life. “By wisdom a house is built, and by understanding it is established; and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches.” Prov. 24:3-4.

Zoek begrip. God zegt dat als je zoekt zal je vinden. God Woord geeft wijsheid. Dieper in de betekenis kijken geeft je een beter begrip van de Waarheid. “ En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”. Lucas 11:9. Wanneer je eenmaal weet wat je moet doen, dan kan je het toepassen in jou leven. “Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit”. Spr. 24:3-4.

Read the Word with delight. Mark the special verses in your Bible.Delight yourself in the Lord; And He will give you the desires of your heart.” Ps. 37:4. Take the time to mark these verses for quick reference in times of distress or when leading another person you meet to the Truth. What did Jesus answer when Satan was trying to tempt Him? “And Jesus answered him, ‘It is written…It is written…for it is written…’ ” Luke 4:4, 8, 10. Use a yellow crayon or specific light colors for different promises. When the devil assaults you again, come against him with “It is written…It is written…For it is written…”!

Lees het Woord met plezier. Markeer de speciale verzen in jou Bijbel. “verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.” Ps. 37:4. Neem de tijd om deze verzen te markeren voor snelle referentie in tijden van smart of wanneer je een andere persoon die je ontmoet leid naar de Waarheid. Wat heeft Jezus geantwoord toen Satan Hem probeerde te verleiden? “En Jezus antwoordde hem ‘Er staat geschreven…er staat geschreven…want er staat geschreven…’ ” Lucas 4:4, 8, 10. Gebruik een gele kleurkrijt of een speciale kleuren voor verschillende beloftes. Wanneer de duivel je weer aanvalt kom dan tegen hem op met “Er staat geschreven…er staat geschreven…want er staat geschreven…”!

Meditate day and night. Memorize the promises you find so that the blessed assurance of them may sink into your soul. You must learn and know God’s promises if you ever want to depend on Him alone. “But his delight is in the law of the LORD, and in His law he meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither; And in whatever he does, he prospers.” Ps. 1:2. Use 3x5 cards and write out the verse. Keep this in your purse for the times when you are “waiting.”

Mediteer dag en nacht. Onthoud de beloften die je vindt, zodat de gezegende verzekering ervan in je ziel kan zinken. Je moet Gods beloften leren en weten las je ooit op Hem alleen wilt steunen. “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.”Ps. 1:2-3. Gebruik 3x5 kaarten en schrijf de verzen op. Hou deze in je tas in de tijd dat je “wacht”.  

Spiritual Warfare by Taking Your Thoughts Captive
Geestelijke Oorlogsvoering door Je Gedachtens Gevangen te Nemen

Your battle will be won or lost in your mind. “We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedience, whenever your obedience is complete.” 2Cor. 10:5-6. Don’t play into the enemy’s hands. Don’t entertain evil thoughts; take your thoughts captive!

Je strijd zal gewonnen worden of verloren worden in jou gedachten. “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen”. 2 Kor. 10:5-6. Speel de vijand niet in de kaart. Koester geen kwade gedachten; neem je gedachten gevangen.

Overcome evil with good. Satan knows that if he can divide, he can conquer. Most of us play right into his hands, the hands of the enemy. Scripture tells us, “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom. 12:21. This is so powerful!

Overwin het kwaad met het goede. Satan weet dat als hij kan verdelen, hij kan overwinnen. De meesten van ons spelen hem recht in de kaart, de handen van de vijand. De Bijbel vertelt ons, “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”. Rom. 12:21. Dit is zo krachtig!

No matter how bad things seem, God is in control. Our comfort is knowing that God is in control, not us and certainly not Satan. “Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat; but I have prayed for you, that your faith may not fail; and you, when once you have turned again, strengthen your brothers.” Luke 22:31-32.

Het maakt niet uit hoe slecht de dingen eruit zien. God heeft de controle. Onze geruststelling is het weten dat God het onder controle heeft, niet wij en zeker de Satan niet. “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen”. Lucas 22:31-32.

 Sifting. Jesus knew the outcome, yet Peter still had to go through the “sifting” to be ready for God’s calling on his life. Will you be ready when He calls you? “And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing.” James 1:4.

Ziften. Jezus kende de uitkomst, toch moest Petrus nog steeds door de “sifting” gaan om klaar te zijn voor Gods roeping op zijn leven. Ben je klaar als Hij je roept? “Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet”. Jacobus 1:4. 

The Keys of Heaven
De Sleutels van de Hemel

Jesus gave us the keys of heaven – do you use them? “I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven.” Matt. 16:19.

Jezus gaf ons de sleutels van de hemel – gebruik je ze? “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.” Matt. 16:19

Remove the evil. You must first bind the “strong man” – that is, the spirit that has a hold on the person you are praying for. Search for a verse that you can pray that applies. “But no one can enter the strong man’s house…unless he first binds the strong man….” Mark 3:27.

Verwijder het kwaad. Je moet eerst de “sterke man” binden  – dat is, de geest die een grip heeft op de persoon waar voor je bid. Zoek naar een vers die je kan bidden dat toepasselijk is. “Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden….” Marcus 3:27.

Replace the evil with good. This is very important! “When the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest, and not finding any, it says, ‘I will return to my house from which I came.’ And when it comes, it finds it swept and put in order. Then it goes and takes along seven other spirits more evil than itself, and they go in and live there; and the last state of that man becomes worse than the first.” Luke 11:24-26.

Vervang het kwaad met goed. Dit is heel belangrijk! “Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin”. Lucas 11:24-26.

If you fail to replace. If you fail to replace what you have removed, it will become worse than before you prayed. You must always replace evil with something good. This is one reason why so many who go on diets actually get fatter. They stop eating all the “bad foods,” or try not to eat at all, but they never replace them with something good like prayer, going for a walk, exercising, or eating nutritious foods. Another example might be someone with a very oily face. They scrub it with soap and maybe put alcohol on it to dry up the oil. Then after a few hours it’s greasier than ever! Dermatologists will tell you that you must replace the oil you have removed with a small dab of lotion.

Als je faalt om te vervangen. Als je faalt te vervangen wat je hebt verwijderd, zal het erger worden dan voordat je had gebeden. Je moet altijd het kwaad vervangen met iets goeds. Dit is een reden waarom zo velen die op dieet gaan uiteindelijk dikker worden. Ze stoppen met het eten van al de “slechtte voedingen” of proberen helemaal niet te eten maar ze vervangen het nooit met iets goeds zoals gebed, voor een wandeling, Sporten, of het eten van voedzaam voedsel. Een ander voorbeeld kan zijn iemand met een heel vettig gezicht. Ze scrubben het met zeep en zetten wellicht alcohol erop om de olie uit te drogen. Dan na een paar uren is het vettiger dan daarvoor! Dermatologen zullen je vertellen dat je de olie die je hebt verwijderd moet vervangen met een klein beetje lotion.     

Replace the lies with the Truth - the Truth which is found only in His Word. Unless what you hear, what you read, and what you are told matches up with a principle in God’s Word, IT IS A LIE!

Vervang de leugens met de Waarheid – de Waarheid word alleen gevonden in Zijn Woord. Tenzij wat je hoort, wat je leest of wat je word verteld hetzelfde is als een principe in Gods Woord, IS HET ALLEMAAL EEN LEUGEN!

Replace the “arm of the flesh” with the Lord. Replace trusting in “the arm of the flesh” (you, a friend, whoever) with trusting in the Lord. “Finally, be strong in the Lord, and in the strength of His might.” Eph. 6:10.

Vervang de “arm van het vlees” met de Heer. Vervang vertrouwen in “de arm van het vlees” (jij, een Vriend, wie dan ook) met vertrouwen in de Heer. “ Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.” Efeze 6:10.

Replace running away with running to Him! “God is our refuge and our strength, a very present help in time of trouble.” Ps. 46:1. Run to the book of Psalms! Read the Psalms that correspond to the date plus 30 (30, 60, 90, etc.), then read the chapter of Proverbs that corresponds to the date. (i.e., on the 5th of the month you would read the 5th, 35th, 65th, 95th, 125th Psalm and the 5th chapter of Proverbs). An easy way to remember is to write where to turn on the bottom of the Psalm (i.e. on the bottom of the 6th Psalm you would write 36, then on the bottom of the 36 you would write 66 and so on. When you get to 126 you would write Prov. 6.) Psalm 119 is reserved for the 31st day of the month.

Vervang het wegrennen met het rennen naar Hem! “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. “ Ps. 46:2. Ren naar het boek van Psalm! Lees de Psalm die correspondeert met de datum plus (30, 60, 90, etc), lees daarna het hoofdstuk in Spreuken dat correspondeert met de datum. (d.w.z. op de 5e van de maand zou je de 5e, 35ste, 65ste, 95ste, 125ste, Psalm en het 5e hoofdstuk van Spreuken lezen). Een makkelijke manier om te onthouden is om onderaan de psalm te schrijven waar je naar toe moet gaan (d.w.z. onderaan de 6e Psalm zou je 36 schrijven, dan zou je onderaan de 36e, 66 moeten schrijven. Enzovoort). Wanneer je bent aangekomen bij 126 dan zou je Spr. 6. Schrijven.) Psalm 119 is gereserveerd voor de 31ste dag van de maand.      

Replace crying out to another with crying out to Him! He promises to hear you and to lift you up immediately! But you must cry out! Don’t think to yourself, “Well, God hasn’t helped me in the past!” If He didn’t help, it’s simply because you didn’t ask. “Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find.” Matt. 7:7. He is faithful!

Vervang het uithuilen bij een ander met het uithuilen bij Hem! Hij heeft belooft naar je te luisteren en je meteen omhoog te brengen! Maar je moet het uitschreeuwen! Denk niet bij jezelf  “Wel, God heeft mij in het verleden niet geholpen”!  Als Hij mij niet heeft geholpen dan is dat simpelweg omdat je het niet gevraagd hebt. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden.” Matt. 7:7. Hij is getrouw!

What “condition” is needed to be heard?
Welke “voorwaarden” is er nodig om gehoord te worden?

Your desires with His will. There is a condition that must be met before we get what we want. “If you abide in Me, and My Words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you.” John 15:7. When your heart rests in Jesus alone and your will is centered in His will, you have made Him Lord of your life. To know His will you must know His Word. It is His will that your marriage be healed. He hates divorce and tells us that we are to be reconciled, but He has conditions.

Jouw verlangen in Zijn wil. Er is een voorwaarden die we moeten aanvaarden voordat we krijgen wat we willen. “ Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden”. Joh. 15:7. Wanneer je hart rust in Jezus alleen en jou wil is gelijk aan Zijn wil, dan heb je Hem Heer van je leven gemaakt. Om Zijn wil te kennen moet je Zijn Woord kennen. Het is Zijn wil dat je huwelijk wordt genezen. Hij haat echtscheidingen en Hij vertelt ons dat we verzoend moeten worden maar Hij heeft voorwaarden.     

The condition for the blessing. Each promise given by God has a condition for that blessing. Many will claim the blessing portion of the Scripture and omit the condition. You cannot claim the Scripture and choose to ignore the condition.

De voorwaarden voor de zegeningen. Elke belofte gegeven door God heeft een voorwaarden voor de zegening. Velen zullen aanspraak maken op de gezegenende gedeelte van de Bijbel en de voorwaarden weglaten. Je kan de Bijbelvers niet claimen en ervoor kiezen om de voorwaarden te negeren.

Condition - “Believe on the Lord Jesus…

            Promise - and you shall be saved.” Acts 16:31.

Voorwaarden – “Stel je vertrouwen op de Here Jezus…

            Belofte – en gij zult behouden worden”. Hand 16:31.

Condition - “Delight yourself in the LORD…

            Promise - And He will give you the desires of your heart”. Ps. 37:4.

Voorwaarden – “Verlustig u in de HERE…..

            Belofte – dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Ps. 37:4

Condition - “Train up a child in the way he should go…

            Promise - Even when he is old he will not depart from it.” Prov. 22:6.

Voorwaarden – “Oefen de knap volgens de eis van zijn weg…

            Belofte – Ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken”. Spr. 22;6

Promise - “…God causes all things to work together for good…

            Condition - “to those who love God…”

                   “…to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28.

Belofte – “…..Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede…

            Voorwaarden – “voor hen, die God liefhebben

                        “…die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”. Rom. 8:28.  

Called by My name. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. Once you cry out to Him, you will be called by Christ’s name. A Christian is a “follower of Christ.” Remember, you must be one of His children. Talk to Jesus right now. Ask Him to forgive you for your sins and to be your Savior.

Uitgeroepen zijn in Mijn naam. “… en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Wanneer je eenmaal het uitgeschreeuwd hebt naar Hem zal je geroepen zijn door Christus naam. Een Christen is een “volger van Christus”. Onthou, je moet een van Zijn kinderen zijn. Praat met Jezus nu meteen. Vraag Hem je te vergeven van jouw zonden en om jouw Redder te zijn.

Humble yourself. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. Self-willed, haughty people sometimes understand the Word without the Spirit, but to know the mind of God we need to wait humbly on God’s Spirit.

Verneder jezelf. “… en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Eigenzinnige, hooghartige mensen begrijpen het Woord soms zonder de Geest maar om de gedachten van God te kennen moeten we nederig wachten op Gods Geest.

Humility will be tested. “…He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.” Deut. 8:2.

Nederigheid zal worden getest. “…om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden”. Deut. 8:2.

Humility will save you. “When you are cast down, you will speak with confidence and the humble person He will save.” Job 22:29.

Nederigheid zal je redden. “Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij”. Job 22:29.

Humility will strengthen your heart. “O Lord, Thou hast heard the desire of the humble; Thou wilt strengthen their heart, Thou wilt incline Thine ear….” Ps. 10:17.

Nederigheid zal je hart versterken. “De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, Here, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op….” Ps. 10:17.

He teaches and leads the humble. “He leads the humble in justice, and He teaches the humble His way.” Ps. 25:9.

Hij onderwijst en leid de nederigen. “Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg”. Ps. 25:9.

Only the humble will inherit the land. “But the humble will inherit the land….” Ps. 37:11.

Alleen de ootmoedigen zullen het land beerven. “maar de ootmoedigen beërven het land….” Ps. 37:11.

The humble will be exalted. “He has brought down rulers from their thrones, And has exalted those who were humble.” Luke 1:52.

De eenvoudige zullen verhoogd worden. “Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd”. Lucas 1:52.

Only the humble will be given grace. “But He gives a greater grace. Therefore it says, ‘GOD IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.’…Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.” James 4:6, 10.

Alleen de nederigen zal genade gegeven worden. “Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: GOD WEDERSTAAT DE HOOGMOEDIGEN, MAAR DE NEDERIGEN GEEFT HIJ GENADE’. … Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen”. Jacobus 4:6, 10

Humility is rooted in the spirit. “To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit….” 1Pet. 3:8.

Nederigheid is geworteld in de geest. “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig….” 1 Petr. 3:8. 

Walk in the Spirit. Being filled with the Holy Spirit will enable you to walk in the Spirit, not in sin and fleshly desires. Many churches are enthusiastically “Spirit-filled.” In 1 Corinthians chapter 13 “love” is said to be superior to having the gift of tongues. Any talent or blessing we receive sometimes can cause us to become prideful. When you judge another’s importance or measure their spirituality by whether or not they are Spirit-filled, you set yourself up for the fall of pride. “And do not judge and you will not be judged….” Luke 6:37.

Wandel in de Geest. Gevuld zijn met de Heilige Geest zal je in staat stellen om in de Geest te wandelen, niet in onze en vleselijke verlangens. Veel kerken zijn enthousiast “Geestelijk gevuld”.  In 1 Korintiërs hoofdstuk 13 wordt gezegd dat “liefde” superieur is aan het hebben van de gave van tongen. Elk talent of zegening die we soms ontvangen kan ervoor zorgen dat we trots worden. Wanneer je het belang van een ander beoordeelt of hun spiritualiteit meet aan de hand van het feit of ze al dan niet met de Geest vervuld zijn, bereid je jezelf voor op de val van hoogmoed. “En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden….” Lucas 6:37.

 “And I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will be careful to observe My ordinances.” Ezek. 36:27.

Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt”. Ezech. 36:27.

 “… walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh.” Gal. 5:16.

“…wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees”. Gal. 5:16.

Pray. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. At a Restore Ministries’ Home Fellowship, women prayed that the wombs of the “alien women” their husbands were with would be “closed.” All were closed, except one. God used this child as the tool to mend this family. We can always trust God to bring about everything for our good if “…we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28.

Bid. “… en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Op een Herstel Bediening Thuis Samen ontmoeting baden vrouwen dat de baarmoeders van de “andere vrouwen” waarvan hun mannen mee waren “gesloten” zouden blijven. Allemaal werden gesloten behalve een. God heeft dit kind gebruikt als gebruiksvoorwerp om deze familie te herstellen. We kunnen altijd God vertrouwen over alles ten goede van ons als “…Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”. Rom. 8:28.

Wait. Many times the battle will continue to rage on your behalf. Also, you must remember that there may be many “battles” that must be fought (and won) in the war against your marriage. Just remember, When the battle is the Lord’s, the victory is ours! (1Sam. 17:47) Just like with all real wars, not all the battles are won by the same side, so do not be discouraged if you have fallen short and made mistakes. We have comfort to know that He hears us immediately - but, there is a battle being waged. In the book of Daniel, an angel spoke to him and gave us these insights: “…from the first day that you set your heart on understanding this and on humbling yourself before God, your words were heard, and I have come in response to your words. But the prince of Persia was withstanding me for twenty-one days.” Dan. 10:12-13. It may take some time to win the battles; do not become weary. “But as for you, brethren, do not grow weary of doing good.” 2Ths. 3:13.

Wacht. Vele keren zal de strijd blijven razen in jou voordeel. Je moet ook onthouden dat er veel “gevechten” zijn die moeten worden gevochten (en gewonnen) in de oorlog tegen je huwelijk. Onthoud gewoon, Wanneer de strijd van de Heer is, is de overwinning van ons! (1 Sam. 17:47) Net zoals alle echte oorlogen, niet alle strijden worden gewonnen aan dezelfde kant, dus word niet ontmoedigd als je hebt gefaald en fouten hebt gemaakt. We hebben de troost om te weten dat Hij ons meteen hoort – maar er is een strijd gaande. In het boek Daniel sprak een engel tot hem en gaf ons deze inzichten: “… want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen.” Dan. 10:12-13. Het al wellicht enige tijd kosten om de strijd te winnen; maar word niet moe. “En gij, broeders, wordt niet moede te doen wat goed is”. 2 Tess. 3:13.

His timing. One thing you must understand: God seems to work on one thing at a time. We must work with Him in His timing. This does not mean we need to wait to pray; it only means we need to wait for God to change the situation at the proper time. Thank God that He doesn’t dump (through conviction) all my sins on top of me all at once! Just use the time while you’re waiting to pray. If you don’t understand this very important point you may become weary and unable to overcome. “He that overcomes shall inherit all things.” Rev. 21:7.

Zijn Tijd. Een ding is wat je moet begrijpen: God lijkt te werken aan een ding tegelijk. We moeten met Hem werken in Zijn tijd. Dit betekent niet dat we moeten wachten om te bidden; het betekent alleen dat we moeten wachten op God om de situatie op de beste tijd te veranderen. Dank God dat Hij niet al mijn zonde (door overtuiging)  in een keer over mij heen gooit! Gebruikt de tijd voor gebed terwijl je wacht. Als je dit heel belangrijk punt niet snapt dan kan je moe worden en niet meer in staat om te overwinnen. “  Wie overwint, zal deze dingen beërven”. Openb. 21:7. 

 Two or three gathered. Find two other women who will pray with you. “But Moses’ hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it; and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sunset…when Moses held his hand up, then Israel prevailed, and when he let his hand down Amalek (the enemy) prevailed.” Ex. 17:11-12. Find two other women to hold you up so you won’t become too weary. Pray and ask God to help you find two others who are like-minded.

Twee of drie bij elkaar vergaderd. Vind twee andere vrouwen die met je zullen bidden. “Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang… En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek (de vijand) overhand”. Exod. 17:11-12. Vind twee andere vrouwen om je handen omhoog te houden wanneer ze te moe worden. Bid en vraag God om je twee ander gelijkgestemde te vinden.

The power of three. “And if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly torn apart.” Eccl. 4:12.

De kracht van drie. “Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken”. Pred. 4:12.

To lift the other up.Two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up.” Eccl. 4:9-10.

Om de andere op te richten.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht”! Pred. 4:9-10.

He is there with you. “For where two or three have gathered together in My name, there I am in their midst.” Matt. 18:20. “Then Nebuchadnezzar the king was astounded and stood up in haste; he responded and said to his high officials, ‘Was it not three men we cast bound into the midst of the fire?’ They answered and said to the king, ‘Certainly, O king.’ He answered and said, ‘Look! I see four men loosed and walking about in the midst of the fire without harm, and the appearance of the fourth is like a son of the gods!’ ” Dan. 3:24. You are never alone!

Hij is daar met jou. “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”. Matt. 18:20. “Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden”! Dan. 3:24-25. Je bent nooit alleen!

Agreement. “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven.” Matt. 18:19. When you are wrestling to obtain peace about something, call someone who is standing with you and pray in agreement.

Overeenstemming. “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”. Matt. 18:19. Wanneer je worstelt om vrede te blijven houden over iets, bel iemand die met je kan staan en bidden in overeenstemming.

Standing in the gap. “And I searched for a man among them who should build up the wall and stand in the gap before Me for the land, that I should not destroy it; but I found no one.” Ezek. 22:30.

Staande in de opening. “k heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden”. Ezech. 22:30.

Pray for one another. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16. Confessing to a like-minded woman is the best method for obtaining a pure heart.

Bid voor elkaar. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”. Jacobus 5:16. Bekennen tot een gelijkgestemde vrouw is de beste methode om een zuiver hart te krijgen.

Make your confession. Ezra knew what to do when praying. “Now while Ezra was praying and making confession, weeping and prostrating himself before the house of God….” Ezra 10:1.

Doe je bekenning. Ezra wist wat te doen als hij bad. “ Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich nederwerpende voor het huis Gods….” Ezra 10:1.

Seek My Face. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14.

Zoek mijn aangezicht. “…en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14.

“They looked to Him and were radiant, and their faces shall never be ashamed.” Ps. 34:5.

“Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden”. Ps. 34:6.

“Seek the LORD and His strength; Seek His face continually.” 1Chr. 16:11.

“Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig”. 1 Kron. 16:11.

“…seek My face; In their affliction they will earnestly seek Me.” Hosea 5:15.

“…mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”. Hosea 5:15.

Turn from your wicked ways. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. Scriptures are not only for the head; they are for the heart and the will. To get the real impact of Scripture, we must surrender our lives and our wills to the leading of the Holy Spirit. We must be willing to be made over.

Bekeer je van je slechte wegen. “…en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Bijbelteksten zijn niet alleen voor het hoofd; ze zijn voor het hart en de wil. Om de echte impact van Bijbelteksten te pakken moeten we onze levens en wil overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. We moeten bereid zijn om overnieuw gemaakt te worden. 

Whom does the Lord hear? Whom does the Lord deliver? “The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.” Ps. 34:15. “The righteous cry and the LORD hears, and delivers them out of all their troubles.” Ps. 34:17.

Naar wie luistert de Heer? Wie bevrijd de Heer? “De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulpgeroep.” Psalm 34:16. “Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden”.  Psalm 34:18.

Whom will He not answer? When you are in sin, He will not answer, even if you do cry out to God. “Then they will cry out to the LORD, but He will not answer them. Instead, He will hide His face from them at that time, because they have practiced evil deeds.” Micah 3:4.

Wie zal Hij niet beantwoorden? Wanneer je in zonde bent, zal Hij je niet beantwoorden, zelf al zal je het uitschreeuwen naar God. “Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld”. Micha 3:4.

We all have sinned. We all have sinned and come short of the glory of God, but God sent His Son. “For you first, God raised up His Servant, and sent Him to bless you by turning every one of you from your wicked ways.” Acts 3:26.

We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal gezondigd en zijn tekort geschoten in de glorie van God, maar God heeft Zijn Zoon gestuurd. “God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden”. Hand. 3:26.

To obey is better than sacrifice. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry.” 1Sam. 15:22. Do you know the right thing to do, yet you do not do it? Obey! “Therefore, to one who knows the right thing to do, and does not do it, to him it is sin.” James 4:17.

Gehoorzamen is beter dan offers. “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij”. 1 Sam 15:22-23. Weet jij het juiste te doen maar het toch doe je het niet! “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde”. Jacobus 4:17.

Begin by praying Psalm 51:2-4. “Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, I have sinned, and done what is evil in Thy sight, so that Thou art justified when Thou dost speak, and blameless when Thou dost judge.”

Begin door het bidden van Psalm 51:4-6. “was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht”.

When do you give up praying? Never! We have a wonderful example of the fact that God does not always mean “no” when we don’t have answered prayer. Read Matt. 15:22 to see how the Canaanite woman continued to beg Jesus for her daughter’s healing. The result of her faith: “…Then Jesus answered and said to her, ‘O woman, your faith is great; be it done for you as you wish.’ And her daughter was healed at once.”

Wanneer geeft je het op om te bidden? Nooit! We hebben een wonderbaarlijk voorbeeld dat het feitelijk niet altijd betekent dat wanneer God zegt “nee” wanneer we onbeantwoorde gebeden hebben. Lees Matt. 15:22 om te zien hoe de Kanaanitische  vrouw Jezus bleef smeken voor de genezing van haar dochter. Het resultaat van haar geloof: “… Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af”.

Keep on. When we pray for something that we are certain is in God’s will and it seems He has not heard us or He has said what we think is “No,” God may simply mean for us to keep on asking, waiting, pleading, fasting, believing, weeping, laying ourselves and our souls prostrate before Him!

Blijf doorgaan. Wanneer we iets bidden voor iets waarvan we zeker weten dat het Gods wil is en het lijkt als of Hij je niet gehoord heeft wat Hij zegt dat we denken “Nee”, God wellicht simpelweg wilt dat we het blijven vragen, wachten, pleiten, vasten, geloven, huilen, onszelf en onze ziel voor Hem neerwerpen!

The battle for his soul. Are you unequally yoked? Wives, is the real battle in your home the battle for your husband’s soul? Are you unequally yoked? Listen to this quote taken from the book Prayer, Asking and Receiving by John Rice. “If a Christian wife is out-and-out for God…she can win her husband more quickly than anyone else. Pray this simple prayer of confession. Mean it from your very soul. Acknowledge in these words, your failure, your barrenness, your shallowness as a Christian, your lack of fruit-bearing. Pray it now in your heart. I beseech you today, go beg for it, plead for it, with confession, with tears, with travail of soul, until God answers from Heaven.” Remember you have the promise that “…you will be saved, you and all your household.” Acts 11:14. Remember, a husband is sanctified through his wife. “For the unbelieving husband is sanctified through his wife…For how do you know, O wife, whether you will save your husband?” 1Cor. 7:14-17.

De strijd is  voor zijn ziel. Ben je ongelijk in een juk? Vrouwen, is de echte strijd thuis de strijd voor de ziel van je echtgenoot? Ben je ongelijk in een juk? Luister naar deze quote genomen van het Gebed boek Vragen en Ontvangen door John Rice. “Als een Christelijke vrouw helemaal voor God is…kan ze haar man sneller winnen dan wie dan ook. Bid dit eenvoudige belijdenis gebed. Meen het vanuit je ziel. Erken in deze woorden uw falen, uw onvruchtbaarheid, uw oppervlakkigheid als christen, uw gebrek aan vrucht dragen. Bid het nu in uw hart. Ik smeek u vandaag, ga erom smeken, pleit ervoor met bekentenis met tranen met barensnood totdat God antwoord vanuit de hemel”. Onthoud dat je de belofte hebt dat “… waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden”. Hand. 11:14. “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw…… Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden”?  1 Kor. 7:14-16

Tears, crying out, wailing. Below are some Scriptures that will help you understand the heartfelt sincerity needed when we cry out to God (especially for our husbands’ salvation or for a broken or troubled marriage). As you read through them, mark those that move your heart and memorize them during your prayer time on your knees before the Lord. We are told to pray and to cry out to God.

Tranen, huilen, jammeren. Onderin zijn er een aantal Bijbelteksten dat je zullen helpen om te begrijpen de oprechte oprechtheid die we nodig hebben als we tot God roepen (vooral voor de redding van onze man of voor en gebroken of moeilijk huwelijk).

“I am weary with my sighing; every night I make my bed swim, I dissolve my couch with my tears.” Ps. 6:6.

“Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien”. Ps. 6:7

“My tears have been my food day and night, while they say to me all day long… ”  Ps. 42:3.

“Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt:” Ps. 4:4 

“Put my tears in Thy bottle; Are they not in Thy book?” Ps. 56:8.

“doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek”? Ps. 56:9.

“Those who sow in tears shall reap with joyful shouting.” Ps. 126:5.

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien”. Ps. 126:5.

Her tears. Mary Magdalene was commended by Jesus because of her tears. “…and standing behind Him at His feet, weeping, she began to wet His feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her head…‘she has wet My feet with her tears, and wiped them with her hair’ ”. Luke 7:38, 44.

Haar tranen. Maria Magdalena was voor gedragen door Jezus vanwege haar tranen. “en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar… ‘zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd”. Lucas 7:38, 44.

 Call for the mourning women. Women were actually called, in time of distress, so that they would cry out to God on another’s behalf! “Thus says the LORD of hosts…call for the mourning women, that they may come; and send for the wailing women…teach your daughters wailing…” Jer. 9:17-20.“ ‘Yet even now,’ declares the LORD, ‘Return to Me with all your heart, And with fasting, weeping, and mourning….’ ” Joel 2:12.

Oproep voor de rouwende vrouw. Vrouwen zijn eigenlijk geroepen in tijden van nood om namens een ander  tot God te roepen! “Zo zegt de Here der heerscharen: …roept de klaagvrouwen, dat zij komen, zendt tot de wijze vrouwen…leert uw dochters de weeklacht…” Jer. 9:17-20 “ Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht….’ ” Joel 2:12

 To whom do we cry? Men seem to hate our tears. Sometimes, they keep their distance because they don’t know what to do when a woman cries, or because the female has used tears to manipulate them. But the fact that God is a jealous God and those tears belong to Him could be the reason, at times, for our husbands’ indifference to our tears. “Then you will call, and the LORD will answer; You will cry, and He will say, ‘Here I am.’ ” Isa. 58:9. “Do not cease to cry to the LORD our God for us….” 1Sam. 7:8. It may take a long time before you see victory manifested in the flesh, but you must continue to hope in things unseen. Have faith in God. Cry to Him alone. He has the power to change things.

Bij wie huilen we? Mannen lijken onze tranen te haten. Soms houden ze afstand omdat ze niet weten wat ze moeten doen wanneer een vrouw huilt of omdat de vrouw haar tranen heeft gebruikt om hun te manipuleren. Maar het feit dat God een jaloerse God is en die tranen Hem toebehoren kan de reden zijn, dat soms, onze echtgenoten onverschillig zijn voor onze tranen. “  Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik”. Jes. 58:9. “Laat niet na voor ons tot de Here, onze God, te roepen….” 1 Sam. 7:8. Het kan lang duren voordat je overwinning ziet manifesteren in het vlees maar je moet blijven hopen in de dingen die je niet ziet. Heb geloof in God. Roep het alleen uit naar Hem. Hij heeft de kracht om dingen te veranderen.

Faith. Read about different difficult situations in the Bible and identify your situation with them. To learn of His great power read how Jesus stilled the waves of the sea. To know that He can do so much with very little, read how He fed the five thousand with the five barley loaves and two small fish. So you will never doubt His mercy for you and your situation, read how Jesus cleansed the lepers, healed the sick, opened the eyes of the blind and forgave the fallen woman. Let’s look at a couple of faithful men who showed great endurance in their testing and trials.

Geloof. Lees over de verschillende moeilijke situaties in de Bijbel en identificeer jou situatie met hun. Om te leren van Zijn grote kracht lees hoe Jezus het water tot kalmte bracht. Om te weten dat Hij zoveel kan met zo weinig, lees hoe Hij de vijfduizend voedde met de vijf gersten broden en de twee kleine vissen. Zodat je nooit zal twijfelen aan Zijn barmhartigheid voor jou en jou situatie, lees hoe Jezus de melaatsen reinigde, de zieken genas, de ogen van de blinde opende en de gevallen vrouw vergaf. Laten we kijken naar een paar trouwe mannen die een groot volharding in hun beproevingen en strijden hebben laten zien. 

Peter, an example of faith. Read the account of Peter in Matthew 14 starting at verse 22. Jesus asked Peter to walk on water. If He is asking you to walk on water, are you going to get out of the boat? Watch: when Peter cries out to Jesus, it is always followed by the word immediately. Immediately, Jesus spoke to them and told them to take courage. And then later when Peter began to sink, he cried out to the Lord, and “immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him!” Matt. 14:31.

Petrus een voorbeeld van geloof. Lees het verhaal van Petrus in Mattheus 14 dat begint in vers 22. Jezus vroeg Petrus te lopen op water. As Hij jou vraagt om op water te lopen zal je uit de boot stappen? Let op: toen Petrus het uitriep naar Jezus werd het altijd gevolgd door het woord meteen. Meteen sprak Jezus tot hem en vertelde hem om vol te houden. En later toen Petrus begon te  zinken riep hij het uit naar de Heer en “meteen strekte Jezus Zij hand uit en hield hem vast”! Matt. 14:31.

Fear. A question we must ask ourselves is, “Why did Peter sink?” “But seeing the wind, he became afraid.” Matt. 14:30. If you look at your situation and at the battle that is raging against you, you will sink! Peter took his eyes off the Lord and the result was fear! It says “he became afraid.” If you take your eyes off the Lord, you, too, will become fearful.

Angst. Een vraag die we onszelf  moeten stellen is, “Waarom begon Petrus te zinken”?  “Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd”. Matt. 14:30. Als je kijkt naar je omstandigheden en de strijd die tegen je gevoerd word dan zal je zinken! Petrus nam zijn ogen van de Heer af en het resultaat was angst! Er staat “hij werd bang”. Als je je ogen van de Heer afhaalt, dan za look jij, angstig worden.

Your testimony. How did the others in the boat react? (Did you forget that there were others who didn’t get out of the boat?) It says, “And those who were in the boat worshiped Him saying, ‘You are certainly God’s Son!’ ” Matt. 14:33. Are you willing to allow God to use you to show His goodness, His loving kindness, His protection, to draw others to Him? There is a great reward! This is evangelism. Others will come to you when they are having trouble because they have seen your peace, despite your circumstances.

Jouw getuigenis. Hoe reageerde de andere in de boot? (Ben je vergeten dat er andere waren die niet uit de boot gingen)? Er staat, “ Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: ‘Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon’!” Matt. 14:33. Ben je bereid om God toe te staan om jou te gebruiken om Zijn goedheid te laten zien, Zijn vriendelijkheid, Zijn bescherming, om anderen tot Hem te trekken? Er is een grote belonging! Dit is evangeliseren. Andere zullen naar jou toekomen wanneer ze problemen hebben omdat ze jou vrede hebben gezien, ondanks jou omstandigheden.

The wind stopped. “And when they got into the boat, the wind stopped.” Matt. 14:32. Your battle will not go on forever. This test was needed to make Peter strong enough to be the “rock” of which Jesus had spoken. Satan (and others working for him) will tell you that you will stay in the trial unless you run away, give in or give up. God never intended for us to remain “In the valley of the shadow of death.” In Psalm 23:4 it says that we go “through the valley of the shadow of death.” Satan wants us to think that God wants us to live there! He wants to paint a “hopeless” picture! God is our hope. And hope is our faith in His Word that has been sown in our hearts.

De wind stopte. “En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen”. Matt. 14:32. Jouw strijd zal niet voortdurend zijn. Deze test was nodig om Petrus sterk genoeg te maken om de “rots” te zijn waarvan Jezus had gesproken. Satan (en andere die voor hem werken) zullen je vertellen dat je in de strijd zal blijven tenzij je wegrent, toegeeft of opgeef. God heeft nooit bedoeld voor ons om erin te blijven “een dal van diepe duisternis”. In Psalm 23:4 staat er dat we gaan “door een dal van diepe duisternis”. Satan wild dat wij denken dat God ons daar wilt laten leven! Hij wilt een “hopeloze” situatie schetsen! God is onze hoop. En hoop is ons geloof in Zijn Woord dat is gezaaid in ons hart.

Abraham. A second example is when Abraham was about 90 years old and still without the child God had promised him, “He hoped against hope.” Rom. 4:18. Isn’t that good? Even when all hope was gone, he continued to believe God and take Him at His Word. We must do the same.

Abraham. Een tweede voorbeeld is wanneer Abraham 90 jaar oud was en nog steeds zonder het kind was wat God hem had beloofd, “Hij heeft hoop op hoop geloofd”. Rom. 4:18. Is dat niet goed? Zelfs wanneer alle hoop weg was, bleef hij God geloven en Hem vasthouden aan Zijn Woord. Wij moeten hetzelfde doen.   

If you lack faith. If you lack faith, you should ask God. There is a battle even for your faith. “Fight the good fight of faith….” 1Tim. 6:12. “I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith….” 2Tim. 4:7. Without the people’s faith, even Jesus had less power. “And He (Jesus) could do no miracle there except that He laid His hands upon a few sick people and healed them. And He wondered at their unbelief.” Mark 6:5. Act on the faith that you have. “And He said to them, ‘Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.’ ” Matt. 17:20.

Als je gebrek aan geloof heb. Als je gebrek aan geloof hebt, dan zal je God moeten vragen. Er is een strijd zelf voor je geloof. “Strijd de goede strijd des geloofs….” 1 Tim. 6:12. “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden….” 2 Tim. 4:7. Zonder het geloof van de mensen, had zelfs Jezus minder kracht. “En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof”. Marcus 6:5. Handel vanuit het geloof dat je hebt. “Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn”. Matt. 17:20. 

Imitators of faith. We would do well to imitate those in Scripture who exhibited faith (you can find the Hall of Faith in Hebrews, chapter 11). We need to act on God’s promises by being “…imitators of those who through faith and patience inherit the promises.” Heb. 6:12. There are many women who have followed the principles found in this workbook who have had victory in troubled or even broken marriages. Some of their testimonies are at the end of the lessons to encourage you in your faith. As the song says, “What He’s done for others, He’ll do for you!”

Imitators van geloof. We zouden het goed doen als we diegene na zouden doen in de Bijbel die geloof tentoonstellen ( je kan de Muur van Geloof vinden in Hebreeën, hoofdstuk 11). We moeten handelen in Gods beloftes door een “…maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven”. Heb. 6:12. Er zijn vele vrouwen die de principes hebben gevolgd gevonden in dit werkboek die de overwinning hebben gehad in problematische of zelfs gebroken huwelijken. Sommigen van hun getuigenissen zijn aan het eind van de lessen om je te bemoedigen in jou geloof. Zoals het lied zegt, “Wat Hij gedaan heeft voor anderen, zal Hij ook voor jou doen”!   

Double-minded or doubting. You must not be double-minded. Your mind must not waver or doubt God. “But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways.” James 1:6-8. “I hate those who are double-minded, but I love Thy law.” Ps. 119:13. If you have trouble with double-mindedness you need to read and meditate on God’s Word (the Truth). Separate yourself from those who tell you something contrary to your stand. And speak the “Truth” always.

Verschillende gedachten of twijfelen. Je moet niet verschillende gedachten hebben. Je gedachten moeten niet wankelen of twijfelen aan God. “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”. Jacobus 1:6-8. “Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief”. Ps. 119:113. Als je problemen hebt met dubbele gedachten dan heb je het nodig om Gods Woord te lezen en erover te mediteren (de Waarheid). Verwijder jezelf van diegene die je iets tegenovergesteld vertellen dan je standpunt. En spreek altijd de “Waarheid” altijd.     

Faith without works. “But someone may well say, ‘You have faith, and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works.’ ” James 2:18. Show others that you have faith by your actions. If you believe that your husband will be the spiritual leader and priest of your home, then act like it. If you believe he is going to be a good provider, then speak that way to him and about him. “But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless?” James 2:20. If you believe that what you are praying for is going to happen, start treating that person as if they were changed! If you believe your husband will become a Christian, act like it.

Geloof zonder werken. “Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken”. Jacobus 2:18. Laat anderen zien dat je geloof hebt door je acties. Als je gelooft dat jou man de geestelijke leider zal zijn en de priester van jouw huis, dan handel daarna. Als je gelooft dat hij een goede voorziener zal zijn, dan praat op die manier tot hem en over hem. “Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt”? Jacobus 2:20. Als je gelooft dat waarvoor je bid zal gaan gebeuren, begin die persoon te behandelen alsof zij veranderd zijn! Als je gelooft dat je man een Christen zal worden, handel daarna.  

Things not seen. Many may ask you if you see any change. Share these Scriptures with them. “Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.” Heb. 11:1. “…for we walk by faith, not by sight….” 2Cor. 5:7. Stay firm in your faith. Remind yourself of those who overcame and received the abundant life God promised. “But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world.” 1Pet. 5:9.

Dingen die niet gezien worden. Vele zullen je wellicht hebben gevraagd of je verandering hebt gezien. Deel deze Bijbelvers met hun. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”. Heb. 11:1. “…want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen….” 2 Kor. 5:7. Blijf standvastig in je geloof. Herinner jezelf aan diegene die overwonnen en ontvangen hebben het overvloedige leven dat God heeft belooft. “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten”. 1 Petr. 5:9.   

The Word. How can we gain faith, or increase our faith? “So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ.” Rom. 10:17. Read His Word and the testimonies of others. Surround yourself with faithful women who can stand with you. Those who have stood for what the Scriptures say in the midst of adversity will teach you and hold you up. The best thing to do when you feel like you are almost out of faith is to give away what little you have left. Call someone who you sense needs encouragement and give her the rest of your faith. You will hang up the phone rejoicing because God will fill you full of faith.

Het Woord. Hoe kunnen we meer geloof krijgen, of ons geloof vergroten? “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus”. Rom. 10:17. Lees Zijn Woord en de getuigenissen van anderen.  Omring jezelf met gelovige vrouwen die samen met je kunnen staan. Degene die hebben gestaan op wat de Bijbel zegt in het midden van beproevingen zullen je leren en je omhoog houden. Het beste wat je kan doen wanneer je het gevoel hebt dat je bijna geen geloof meer hebt en door weg te geven het kleine beetje wat je nog over hebt. Bel iemand waarvan je weet dat die bemoediging nodig heeft en geef haar de rest van je geloof. Je zal ophangen en verheugd zijn omdat God je vol met geloof zal vullen.

Obedience. Don’t forget that obedience to God is paramount to victory. Don’t forget what Jesus said: “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My Father who is in heaven. And then I will declare to them, ‘I never knew you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.’ ” Matt. 7:21, 23.

Gehoorzaamheid. Vergeet niet dat gehoorzaamheid aan God het grootste belang is tot overwinning. Vergeet niet wat Jezus heeft gezegd: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. En dan zal Ik hun openlijk zeggen: IK HEB U NOOIT GEKEND; GAAT WEG VAN MIJ, GIJ WERKERS DER WETTELOOSHEID”.  Matt. 7:21, 23.

In God’s will. If your heart convicts you that you are not in God’s will, that you do not keep His commandments and that you do not ask for things according to His will, then, of course, you will have no confidence, no faith to receive your request from the Lord. Ask God to direct your paths and to change your will to His will. “…yet not what I will, but what Thou wilt.” Mark 14:36.

In Gods wil. Als je hart je overtuigd dat je niet in Gods wil bent, dat je niet Zijn geboden onderhoud en dat je niet vraagt volgens Zijn wil, dan, natuurlijk, zal je geen vertrouwen hebben, geen geloof om je verzoek te ontvangen van de Heer. Vraag God om je pad recht te maken om jou wilt te veranderen in Zijn wil. “…Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt”. Marcus 14:36.      

Prayer and fasting. Jesus told His apostles, “But this kind does not go out except by prayer and fasting.” Matt. 17:21. If you have been praying fervently and have purified your ways, then fasting may be called for. There are different lengths of fasts.          

Gebed en vasten. Jezus heeft aan Zijn apostelen verteld, “[Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.] Marcus 14:36. Als je vurig hebt gebeden en je hebt je wegen gezuiverd, dan is vasten wellicht de roeping. Er zijn verschillende lengtes van vasten.

Three-day fast. Esther fasted “for favor” from her husband, the king. She fasted 3 days “for favor.” “Go, assemble all the Jews who are found in Susa, and fast for me; do not eat or drink for three days, night or day. I and my maidens also will fast in the same way.” Esth. 4:16. This fast (or the 7-day fast) has another benefit. Those who are contentious or who can never stop talking will become too weak to speak. Therefore, you will learn not to argue and you will become more quiet.

Drie-dagen vasten. Esther vastte “voor gunst” van haar echtgenoot, de koning. Ze vastte 3 dagen “voor gunst”. “Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten”. Est. 4:16. Deze vast (of de 7-dagen vast) heeft een andere voordeel. Degene die twistend zijn of zij die nooit kunnen stoppen met praten zullen te zwak worden om te praten. Daardoor, zal je leren niet te argumenteren en je zal stiller worden.   

One-day fast. The day fast begins in the evening after your evening meal. You drink only water until the 24-hour period is complete; then you eat the next day’s evening meal. You fast and pray during this time for your petition. This fast can be done a couple of times a week.

Een-dag vast. De dag vast begint in de avond na je avond maaltijd. Je drinkt alleen maar water totdat 24 uur compleet is; de volgende dag eet je je avond maaltijd.

Seven-day fast. There is a fast that lasts for 7 days. Seven days seems to represent completion. “Now it came about when I heard these words, I sat down and wept and mourned for days; and I was fasting and praying before the God of heaven.” Neh. 1:4. Usually it will be during great sorrow that you are “called” to fast for seven days. When you are hungry or weak, use that time for prayer and reading His Word. “My knees are weak from fasting; And my flesh has grown lean, without fatness.” Ps. 109:24.

Zeven-dagen vast. Dit is een vast dat duurt voor 7 dagen. Zeven dagen staat als symbool voor complete. “Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels”. Neh. 1:4. Normaliter zal het zijn tijdens groot verdriet dat je “geroepen” zal worden om voor zeven dagen te vasten. Wanneer je honger hebt of zwak bent, gebruik die tijd voor gebed en het lezen van Zijn Woord. “mijn knieën knikken van het vasten, mijn vlees is vermagerd, zonder vet”. Ps. 109:24.   

A gloomy face. Keep as quiet about your fast as possible. During the fast, you are to be silent, never complaining or drawing attention to yourself. “And whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance in order to be seen fasting by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you fast, anoint your head, and wash your face so that you may not be seen fasting by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will repay you.” Matt. 6:16-18.

Een somber gezicht. Blijf zo stil mogelijk als je kan over je vast. Tijdens de vast, moet je stil zijn, nooit klagen of aandacht trekken voor jezelf. “En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”. Matt. 6:16-18.

The Lord will fight this battle. Stand and see! Once you know that you have prayed according to what we have been reading throughout Scripture, then do as it says – “You need not fight in this battle; station yourselves, stand and see the salvation of the Lord on your behalf.” 2Chron. 20:17.

De Heer zal deze strijd vechten. Blijf staan en zie! Wanneer je weet dat je hebt gebeden volgens wat we hebben gelezen door de Bijbel heen, dan doe wat het zegt – “Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft”. 2 Kron. 20;17.   

No one should boast. God says we are a stubborn people. When a battle is won or when the war is over, let us only boast in Him. Let us remain humble. “For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works, that no one should boast.” Eph. 2:8-9. “Do not say in your heart…‘Because of my righteousness the LORD has brought me in to possess this land,’ but because of the wickedness…that the LORD is dispossessing them before you. It is not for your righteousness or for the uprightness of your heart that you are going to possess their land, but because of the wickedness of these…for you are a stubborn people…you have been rebellious against the LORD.” Deut. 9:4-7. We all have sinned and come short of the glory of God, so let us remember that when the battle is won, our righteousness is nothing but filthy rags.

Niemand zou moeten roemen. God zegt dat we een koppig volk zijn. Wanneer de strijd is gewonnen en de oorlog is over, laten we alleen roemen in Hem. Laten we nederig blijven. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”. Efez. 2:8-9. “Zeg niet bij uzelf… wegens mijn gerechtigheid heeft de HERE mij dit land in bezit doen nemen; want wegens hun goddeloosheid drijft de Here deze volken voor u weg. Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft… een hardnekkig volk…zijt gij weerspannig geweest tegen de Here”. Deut. 9:4-7. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, dus laten we onthouden dat wanneer de strijd is gewonnen onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed waren.

Intensity of your trials is a sign that you are close to victory. Your trials may intensify when you are close to gaining the victory. “For this reason, rejoice, O heavens and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time.” Rev. 12:12. Let’s begin our commitment by praying His Word…

Intensiteit van je beproevingen betekent dat je dichtbij jou overwinning bent. Jouw beproevingen kunnen intensief worden wanneer je dichtbij het behalen van de overwinning bent. “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft”. Openb. 12:12. Laten we onze toewijding beginnen door het bidden van Zijn Woord…

 “Dear Heavenly Father, I enter into my prayer closet and, now that I have shut the door, I pray to you, My Father, in secret. As you see me here in secret you will reward me openly. It is written that ‘all things you ask in prayer, believing, you shall receive.’ (Matt. 21:22) O God, thou art my God; early will I seek thee; my soul longs for Thee in a dry and thirsty land, where no water is. Lord there is no one besides Thee to help in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this multitude. O Lord, Thou art my God; let not man prevail against Thee. Your eyes, Lord, move to and fro throughout the whole earth that you may strongly support those hearts who are completely Yours. Search my heart.

“Beste Hemelse Vader, ik kom in mijn gebedskamer binnen en nu dat ik de deur heb dichtgemaakt, bid ik tot U, Mijn Vader, in het geheim. Zoals U mij hier ziet in het geheim zal je mij openlijk belonen. Het staat geschreven dat ‘En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen’. (Matt. 21:22) O God, U bent mijn God; vroeg in de ochtend zal ik U zoeken; mijn ziel verlangt naar U in een droog en dorstig land, waar er geen water is. Heer er is niemand behalve U om te helpen in de strijd tussen de machtige en die geen kracht hebben; dus help ons, O Heer onze God, want wij vertrouwen op U, en in Uw naam zijn zij tegen deze menigte opgekomen. O, Heer, U bent mijn God; laat geen man U overweldigen. U ogen, Heer, gaan over de hele aarde en over de hele wereld zodat U sterk mag ondersteunen diegene wiens harten complete van U zijn. Onderzoek mijn hart.

For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, You have readiness to revenge all disobedience when Your obedience is fulfilled.

Want al leven wij in het vlees wij trekken niet ten strijde naar het vlees want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

O let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous. I shall not be afraid of evil tidings; my heart is fixed, trusting in the Lord. My heart is established; I shall not be afraid, until I see my desire come upon the enemy. Let my husband’s fountain be blessed and let him rejoice with the wife of his youth. Let me, dear Lord, be as the loving hind and pleasant roe; let me have the hidden imperishable quality in my heart of a gentle and quiet spirit, which is precious in your sight. For the ways of a man are before the eyes of the Lord and he watches all his paths.

Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige. Ik zal voor een kwaad gerucht niet vrezen, mijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here.  Mijn hart is standvastig, ik zal niet vrezen totdat ik met vreugde op mijn vijanden zal zien. Laat de bron van mijn echtgenoot gezegend zijn en laat hem verheugen met de vrouw van zijn jeugd. Laat mij, o lieve Heer als een liefelijke hinde en een bekoorlijke ree zijn; Laat mij in mijn hart de verborgen onvergankelijke kwaliteit van een vriendelijke en stille geest hebben welke zo kostbaar is in uw ogen. Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.    

Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. I ask you, Heavenly Father, to rebuke and to bind Satan in the name and through the blood of my Lord Jesus Christ. Hedge up his way with thorns, and build a wall against him so that he cannot find his paths. Then you will say to me, dear Lord, ‘Go again, love a man who is loved by his wife.’ Therefore I will speak kindly to him. A man shall leave his father and mother and cleave to his wife and the two shall be one flesh.

Want wat je ook zal binden op aarde zal in de hemel gebonden worden; en wat je zal ontbinden op aarde zal in de hemel ontbonden worden. Ik vraag U, Hemelse Vader, om Satan te bestraffen en te binden in de naam en door het bloed van mijn Heer Jezus Christus. Versper zijn weg met doornen en bouw een muur voor hem zodat hij zijn pad niet zal vinden. Dan zal U tegen mij zeggen, lieve Heer ‘Ga weer, heb de man lief die geliefd word door zijn vrouw’. Ik zal vriendelijke tot hem spreken. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en een worden met zijn vrouw en die twee zullen een vlees zijn. 

Abraham hoped against hope, believed in hope, and was not weak in faith; he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. He was fully persuaded that what He had promised, He was able to perform. For we are saved by hope; but hope that is seen is not hope; for what man seeth, why doth he yet hope for it? But if we hope for what we see not, then do we with patience wait for it. I would have fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord; be of good courage and He will strengthen thine heart, yes, wait on the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run and not be weary; and they shall walk and not faint. For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, besides thee, what He hath prepared for Him who waiteth for Him. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.”

Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd en was niet zwak in het geloof; maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof en gaf God de eer. Hij was in de volle zekerheid dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Want wij zijn gered door hoop; maar hoop dat gezien word is geen hoop; want wat men ziet, waarop hoop gij dan nog? Maar als we hopen op dat wat we niet zien dan wachten wij met geduld daarop. Ik zou zijn bezweken als ik niet had geloofd de goedheid van des Heren te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd en Hij zal je hart sterken, ja, wacht op de Heer. Want zij die wachten op de Heer putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien, geen oog heeft gezien, O God, behalve U, die optreedt ten behoeven van wie op Hem wacht. Ja heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Amen”.        

Personal commitment: To pray to our Father rather than to quickly speak to our husbands. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to allowing God to change my husband through His Holy Spirit. I will instead ‘bathe all my desires and concerns in prayer’ by praying Scripture. I acknowledge that the only way to win my husband to righteousness is ‘without a word’ and with my respectful and humble spirit.”

Persoonlijke toewijding: Om te bidden tot onze Vader in plaats van snel te praten tot onze mannen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, sta ik God toe om mijn man te veranderen door Zijn Heilige Geest. Ik zal in plaats daarvan ‘al mijn verlangens en zorgen in gebed baden’ door het Woord te bidden. Ik erken dat de enige manier om mijn man te winnen tot rechtvaardigheid is ‘zonder een woord’ en met mijn respectvolle en nederige geest”.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.