DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 5 "Winnen Zonder een Woord"

 

“Evenzo gij, vrouwen, (zoals Jezus)
weest uw mannen onderdanig,
opdat, ook indien sommigen aan het woord
niet gehoorzaam zijn, zij
door de wandel hunner vrouwen
zonder woorden gewonnen worden…”
1 Petrus 3:1

 

Vele van ons hebben voor het dilemma gestaan dat onze echtgenoten schaamteloos of in het geheim ongehoorzaam zijn aan het Woord van God. Het is niet alleen bezorgerlijk maar ook frustrerend. Die is vooral het geval als je hebt geprobeerd je zorgen over zijn welzijn en het welzijn van je gezin te beredeneren of te delen. Echter, in deze les zal je leren uit de Bijbel dat alles wat je zou willen zeggen aan je echtgenoot zou je eigenlijk moeten zeggen tegen God.   

In deze les zullen we leren uit Gods Woord (en van de vele “slechte vruchten” van onze acties) dat omdat onze mannen autoriteit over ons hebben, zijn onze woorden niet alleen waardeloos maar ook potentieel gevaarlijk. Ons wordt verteld in het Woord van God om onze echtgenoten te winnen zonder een woord en met een houding van respect, wat ze ook doen.  

Zou ik moeten praten met mijn echtgenoot over mijn zorgen?

Vraag God om met je echtgenoot te praten.  We hebben net gelezen dat wanneer onze echtgenoten ongehoorzaam zijn aan het Woord we moeten gehoorzamen en vastbesloten zijn om ze te winnen zonder een woord. Maar is er iets anders dat we kunnen doen? Ja, we kunnen naar boven gaan; we kunnen naar onze Hemels Vader gaan en een beroep bij Hem doen. Vraag God om aan de Heer te vragen (die direct boven alle mannen staat) met jouw man te praten over wat er op je hart zit dit is de volgorde van autoriteit. “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”. 1 Kor. 11:3.

Heb de juiste houding. “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.” Rom. 13:1.

Draai alleen door gebed jouw man richting God. Je moet begrijpen dat jij niet verantwoordelijk bent voor wat je echtgenoot doet of niet doet; hij moet verantwoordelijkheid afleggen aan God voor zijn acties. “ Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte”. Jacobus 1:14.

Blijf uit zijn weg. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters… maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht”. Ps. 1:1-2. Ga uit de weg van je man; je bent niet zijn autoriteit! De tweede zin zegt ons wat we moeten doen – mediteer over Zijn Woord. Laat je man aan God over; God moet degene zijn die de verandering doet in je man. Jouw man kan zichzelf niet eens veranderen. 

Ga van hem af en bid! Je kan helpen om te genezen door jouw gebeden: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel”. Jacobus 5:16

Overwin alle kwaad door het goede. Wees voorzichtig met hoe je reageert wanneer het zich voordoet: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”.  Rom. 12:21. Nogmaals problemen zullen zich voordoen! “… want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt”. Jacobus 1:3. Neem deze kans om een zegen over je echtgenoot te bidden. “… en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven”. 1 Petr. 3:9. 

Concentreer je op het lief te hebben van de onbeminnelijke! Wanneer je jouw man lief hebt en respecteert zelfs wanneer hij ongeliefd en onvriendelijk is dan laat je hem onvoorwaardelijke liefde zien. “ Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde”? Matt. 5:46. Geef God je pijn. Hij zal je helpen om jou man lief te hebben.

De bediening van verzoening. Als kinderen van God moeten we ambassadeurs zijn van Gods liefde en dat zal andere trekken naar de Heer. “Wij zijn dus gezanten van Christus… en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd… door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en hij heeft het woord van verzoening begaan”. 2 Kor. 5:18-20. Tel jij jouw echtgenoot zijn overtredingen? Onthou dat God zijn genade elke ochtend nieuw is.  

Onze eerste misie veld. Je mag het je zelf vragen, “Waarom zou ik tot mijn man prediken”? De Heer geeft ons huis als eerste “missie veld” voordat we echt effectief kunnen zijn met anderen. Wij, natuurlijk, willen vooruit lopen op God voordat we echt klaar zijn. Als Jonge vrouw, moeten we thuis bedienen. Als onze kinderen opgroeien worden wij de oudere vrouw. “Oude vrouwen eveneens… in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:3.

God wil ons tevredenheid leren alvorens Hij onze mannen veranderd. Om het punt verder te bewijzen kunnen we kijken naar het leven van Paul: “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft”. Filip. 4:11-13.

Je moet strijden op de goede manier. Doe wat God zegt – het zal werken! Probeer jezelf niet te verdedigen. “ Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven”. 1 Petr. 3:8-9.

Dit is een geestelijke strijd. “Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?” Matt. 26:53. Onze Hemels Vader zal de engelen oproepen om voor jou te strijden in de “hemelen” waar de “echte strijd” gevoerd word. “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. Efez. 6:12. Bid Psalm 91 over je familie

Je echtgenoot is niet de vijand. “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid”? Rom. 6:16. Wanneer een persoon in zonde is, dan is hij feitelijk een slaaf van de duivel. We kunnen denken dat degene die zondigt afschuwelijk is, maar als we blijven reageren met wraak zijn wij dat ook. Onthou, dat is van Hem! “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken”. 2 Kor. 10:3. Zou je willen komen bij de wortel van de oorzaak, niet alleen de symptomen van je probleem?

Wees vastberaden. Wees vastberaden ondanks de consequenties en laat het resultaat over aan God. “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden”. Dan 3:17. Deze jongens geloofden dat God ze zou bevrijden; ongeacht de consequenties hadden ze besloten te gehoorzamen. Zelfs als ze dood zouden gaan in de oven, zouden ze niet doen wat ze wisten dat God wilde dat ze deden en ze lieten het resultaat bij God. De jongen gingen niet door maar de koorden die ze bij elkaar bond werden verwijderd door hun lopen in het vuur. Heb jij koorden of zonde of zorgen die je gebonden houden? God zal je bevrijden. Het is Zijn strijd! Roep de God der Heerscharen aan – Hij is de Krijger.


Voorbereiden voor Oorlog door Jouw Schild aan te Doen

De plannen van de duivel. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels”. Efez. 6:10-11. Onthou wie de echte vijand is – Satan, niet jouw man.

De volledige schild van God. “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden”. Efez. 6:12-13. Je moet de angst weerstaan dat er voor zorgt dat je weg rent of het op geeft; nadat je alles hebt gedaan, stel je dan op. Psalm 37 is goed om te bidden als je geplaagd word door angst.

Stel je op. “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid…” Efez. 6:14. Mensen praten over “In je geloof wandelen”. Soms is het wellicht beter om te stoppen met bewegen en je gewoon op te stellen! Het kan wellicht het verschil zijn tussen vertrouwen en God verzoeken. Soms voelt het alsof we “wandelen in geloof”, maar we gooien ons eigenlijk van een klif, zoals Satan vertelde aan Jezus om te doen.  

We moeten de Heer vragen of we een “stap” in geloof moeten nemen of “stil staan” in geloof. Onze overtuigingen zullen ons in staat moeten stellen te staan voor wat juist is. Als we bewegen, kunnen we van een klif vallen. Als God tegenslagen in ons leven brengt, zal ons stilstaan onze getuigenis zijn. Maar zoals je later in deze les zult zien, wordt ons soms gevraagd om uit te stappen en over het water te lopen, zoals Petrus werd gevraagd te doen. Onderscheiding is hier nodig. Een meetpunt dat wellicht zal helpen om Gods richting te onderscheiden is de hoeveelheid haast. Normaliter is het onze “vlees” dat de haast brengt. God, echter, zegt doorgaans om te wachten.

Zijn gerechtigheid. “bekleed met het pantser der gerechtigheid….” Efez. 6:14. God praat over Zijn gerechtigheid, niet die van ons. Hij vertelt in Zijn Woord dat onze gerechtigheid niets anders is dan “vuile vodden”. (Jes. 64:6) 

Wandel in vrede. “de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes…” Efez. 6:15. Het staat in de zaligsprekingen (ook bekend als de “Wees-Attitudes”): Gezegend zijn de vredestichters’! in 1 Petrus 3:15 staat er om “voorbereid te zijn om rekenschap te geven over de hoop die in je is, maar in geduld en vriendelijkheid.” We worden geacht te wachten totdat de “deur” geopend is en dan verder te gaan in grote vriendelijkheid en geduld met iedere persoon.   

Het schild des geloof. “neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven”. Efez. 6:16. Je moet geloof hebben, niet in je zelf of in iemand anders – geloof in God, in Hem alleen! Omstandigheden hebben niks te maken met geloof. Geloof alleen Zijn Woord voor de Waarheid over jouw situatie.   

Helm des Heils. “en neemt de helm des heils…” Efez. 6:17. Dan zal je gered worden. Je moet een van Zijn kinderen worden om echt een moeilijke geestelijke strijd te overwinnen. Het is net zo makkelijk als het praten met God op dit moment. Vertel Hem gewoon in je eigen woorden dat je Hem nodig hebt. Vraag de Heer om Zichzelf aan jou te openbaren. Geef Hem je leven, een leven dat in puinhoop ligt en vraag de Heer om het nieuw te maken. Vertel Hem dat wat het ook kost je het zal doen, omdat Hij nu je Heer is. Vraag hem om “jou te redden” van je situatie en van de eeuwigheid die wacht voor een ieder die niet het Zijn geschenk van eeuwig leven accepteert. Dan Hem voor Zijn dood aan het kruis, Zijn gevloeide bloed en de dood die Hij voor jou gestorven is. Je kan nu geloven dat je niet langer alleen zal leven; God zal altijd bij je zijn en jij zal voor eeuwig doorbrengen in de Hemel met Hem.   

Zwaard des Geestes. “zwaard des Geestes, dat is het woord van God”. Efez. 6:17. Dit is precies wat we hebben onderwezen. Gebruik Zijn Woord voor een strijd dat gewonnen zal worden. Wanneer de strijd van de Heer is, is de Overwinning voor ons! Schrijf op 3x5 kaarten de Bijbel verzen die je nodig hebt in jou strijd. Hou ze altijd bij je in je tas. Wanneer je een aanval voelt komen, zoals angst of de verleiding om tegen je echtgenoot te praten wanneer je word gecommandeerd om stil te zijn, dan kan je de verzen lezen die betrekking hebben op je hachelijke situatie. Schreeuw het uit naar God. Stel je op in geloof. “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken”. Ps. 37:5.

Bid op elk moment.. “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest”. Efez. 6:18. Bid vanuit diep in jou Geest. Heb speciale gebedstijden, drie keer per dag (zoals Daniel dat deed). Dat was een van de redenen dat hij in de leeuwenkuil was gegooid. En wees niet bezorgd als je “in wezen” in de leeuwenkuil wordt gegooid; God zal de muilen van de leeuwen sluiten!   

Wees op je hoede. “daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Efez. 6:18. Elke keer dat angst je overwelmd, bid voor een ander persoon waarvan je weet die worstelt met angst of een andere zwakheid. Bid deze vers voor hun: “Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Kor. 12:9-10. Nadat je hebt gebeden voor iemand, bel hun op en bemoedig hun.

Bid voor degene die je vervolgen. God vraagt ook dat we bidden voor iemand anders – onze vijanden. Elk van hun. Bid voor hun en vraag God om je te laten zien wat Hij wilt dat je doet om hun te zegenen. Het was totdat Job bad voor zijn zogenaamde vrienden dat God herstelde wat Job verloren had. “En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had”. Job. 42:10. “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen”.  Hij gaat verder om je te vertellen waarom: opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is”. Matt. 5:44-45.

Nadat ik deze vers had gelezen toen Dan voor de eerste keer weg was, heb ik de Heer gevraagd om mij te laten zien hoe ik hem kon zegenen. De Heer bracht in mijn gedachten ondanks dat het zomer was, hij droeg warme leren schoenen. Ik stopte bij een drogisterij en kocht een paar rubberen sandalen van 88₵ voor hem. Toen ik ze aan Hem gaf, zijn gelaat (dat nogal koud was geweest) smolt! Het was een klein gebaar van mijn kant maar sprak boekdelen tot zijn hart.

Ken Gods Woord

Zijn Woord zal niet ledig terugkeren. Je moet Gods Woord kennen en leren. Je moet erop uit gaan om de gezegende beloften van God te vinden. De principe is dat we Zijn Woord uitspreken aan Hem door gebed, het zal niet ledig terug keren. Dit is Zijn belofte aan jou! “alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:11. Zijn wens voor jou is om het kwaad van deze wereld te overwinnen. Je moet doen wat zelf door God is gegarandeerd – accepteer geen imitaties of vervalsing. Gebruik Zijn Woord in gebed.    

Zoek begrip. God zegt dat als je zoekt zal je vinden. God Woord geeft wijsheid. Dieper in de betekenis kijken geeft je een beter begrip van de Waarheid. “ En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”. Lucas 11:9. Wanneer je eenmaal weet wat je moet doen, dan kan je het toepassen in jou leven. “Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit”. Spr. 24:3-4.

Lees het Woord met plezier. Markeer de speciale verzen in jou Bijbel. “verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.” Ps. 37:4. Neem de tijd om deze verzen te markeren voor snelle referentie in tijden van smart of wanneer je een andere persoon die je ontmoet leid naar de Waarheid. Wat heeft Jezus geantwoord toen Satan Hem probeerde te verleiden? “En Jezus antwoordde hem ‘Er staat geschreven…er staat geschreven…want er staat geschreven…’ ” Lucas 4:4, 8, 10. Gebruik een gele kleurkrijt of een speciale kleuren voor verschillende beloftes. Wanneer de duivel je weer aanvalt kom dan tegen hem op met “Er staat geschreven…er staat geschreven…want er staat geschreven…”!

Mediteer dag en nacht. Onthoud de beloften die je vindt, zodat de gezegende verzekering ervan in je ziel kan zinken. Je moet Gods beloften leren en weten las je ooit op Hem alleen wilt steunen. “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.”Ps. 1:2-3. Gebruik 3x5 kaarten en schrijf de verzen op. Hou deze in je tas in de tijd dat je “wacht”.  

Geestelijke Oorlogsvoering door Je Gedachtens Gevangen te Nemen

Je strijd zal gewonnen worden of verloren worden in jou gedachten. “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen”. 2 Kor. 10:5-6. Speel de vijand niet in de kaart. Koester geen kwade gedachten; neem je gedachten gevangen.

Overwin het kwaad met het goede. Satan weet dat als hij kan verdelen, hij kan overwinnen. De meesten van ons spelen hem recht in de kaart, de handen van de vijand. De Bijbel vertelt ons, “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”. Rom. 12:21. Dit is zo krachtig!

Het maakt niet uit hoe slecht de dingen eruit zien. God heeft de controle. Onze geruststelling is het weten dat God het onder controle heeft, niet wij en zeker de Satan niet. “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen”. Lucas 22:31-32.

Ziften. Jezus kende de uitkomst, toch moest Petrus nog steeds door de “sifting” gaan om klaar te zijn voor Gods roeping op zijn leven. Ben je klaar als Hij je roept? “Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet”. Jacobus 1:4. 

De Sleutels van de Hemel

Jezus gaf ons de sleutels van de hemel – gebruik je ze? “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.” Matt. 16:19

Verwijder het kwaad. Je moet eerst de “sterke man” binden  – dat is, de geest die een grip heeft op de persoon waar voor je bid. Zoek naar een vers die je kan bidden dat toepasselijk is. “Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden….” Marcus 3:27.

Vervang het kwaad met goed. Dit is heel belangrijk! “Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin”. Lucas 11:24-26.

Als je faalt om te vervangen. Als je faalt te vervangen wat je hebt verwijderd, zal het erger worden dan voordat je had gebeden. Je moet altijd het kwaad vervangen met iets goeds. Dit is een reden waarom zo velen die op dieet gaan uiteindelijk dikker worden. Ze stoppen met het eten van al de “slechtte voedingen” of proberen helemaal niet te eten maar ze vervangen het nooit met iets goeds zoals gebed, voor een wandeling, Sporten, of het eten van voedzaam voedsel. Een ander voorbeeld kan zijn iemand met een heel vettig gezicht. Ze scrubben het met zeep en zetten wellicht alcohol erop om de olie uit te drogen. Dan na een paar uren is het vettiger dan daarvoor! Dermatologen zullen je vertellen dat je de olie die je hebt verwijderd moet vervangen met een klein beetje lotion.     

Vervang de leugens met de Waarheid – de Waarheid word alleen gevonden in Zijn Woord. Tenzij wat je hoort, wat je leest of wat je word verteld hetzelfde is als een principe in Gods Woord, IS HET ALLEMAAL EEN LEUGEN!

Vervang de “arm van het vlees” met de Heer. Vervang vertrouwen in “de arm van het vlees” (jij, een Vriend, wie dan ook) met vertrouwen in de Heer. “ Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.” Efeze 6:10.

Vervang het wegrennen met het rennen naar Hem! “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. “ Ps. 46:2. Ren naar het boek van Psalm! Lees de Psalm die correspondeert met de datum plus (30, 60, 90, etc), lees daarna het hoofdstuk in Spreuken dat correspondeert met de datum. (d.w.z. op de 5e van de maand zou je de 5e, 35ste, 65ste, 95ste, 125ste, Psalm en het 5e hoofdstuk van Spreuken lezen). Een makkelijke manier om te onthouden is om onderaan de psalm te schrijven waar je naar toe moet gaan (d.w.z. onderaan de 6e Psalm zou je 36 schrijven, dan zou je onderaan de 36e, 66 moeten schrijven. Enzovoort). Wanneer je bent aangekomen bij 126 dan zou je Spr. 6. Schrijven.) Psalm 119 is gereserveerd voor de 31ste dag van de maand.      

Vervang het uithuilen bij een ander met het uithuilen bij Hem! Hij heeft belooft naar je te luisteren en je meteen omhoog te brengen! Maar je moet het uitschreeuwen! Denk niet bij jezelf  “Wel, God heeft mij in het verleden niet geholpen”!  Als Hij mij niet heeft geholpen dan is dat simpelweg omdat je het niet gevraagd hebt. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden.” Matt. 7:7. Hij is getrouw!

Welke “voorwaarden” is er nodig om gehoord te worden?

Jouw verlangen in Zijn wil. Er is een voorwaarden die we moeten aanvaarden voordat we krijgen wat we willen. “ Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden”. Joh. 15:7. Wanneer je hart rust in Jezus alleen en jou wil is gelijk aan Zijn wil, dan heb je Hem Heer van je leven gemaakt. Om Zijn wil te kennen moet je Zijn Woord kennen. Het is Zijn wil dat je huwelijk wordt genezen. Hij haat echtscheidingen en Hij vertelt ons dat we verzoend moeten worden maar Hij heeft voorwaarden.     

De voorwaarden voor de zegeningen. Elke belofte gegeven door God heeft een voorwaarden voor de zegening. Velen zullen aanspraak maken op de gezegende gedeelte van de Bijbel en de voorwaarden weglaten. Je kan de Bijbelvers niet claimen en ervoor kiezen om de voorwaarden te negeren.

Voorwaarden – “Stel je vertrouwen op de Here Jezus…

            Belofte – en gij zult behouden worden”. Hand 16:31.

 

Voorwaarden – “Verlustig u in de HERE…..

            Belofte – dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Ps. 37:4

 

Voorwaarden – “Oefen de knap volgens de eis van zijn weg…

            Belofte – Ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken”. Spr. 22;6

 

Belofte – “…..Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede…

            Voorwaarden – “voor hen, die God liefhebben

                        “…die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”. Rom. 8:28.  

Uitgeroepen zijn in Mijn naam. “… en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Wanneer je eenmaal het uitgeschreeuwd hebt naar Hem zal je geroepen zijn door Christus naam. Een christen is een “volger van Christus”. Onthou, je moet een van Zijn kinderen zijn. Praat met Jezus nu meteen. Vraag Hem je te vergeven van jouw zonden en om jouw Redder te zijn.

Verneder jezelf. “… en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Eigenzinnige, hooghartige mensen begrijpen het Woord soms zonder de Geest maar om de gedachten van God te kennen moeten we nederig wachten op Gods Geest.

Nederigheid zal worden getest. “…om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden”. Deut. 8:2.

Nederigheid zal je redden. “Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij”. Job 22:29.

Nederigheid zal je hart versterken. “De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, Here, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op….” Ps. 10:17.

Hij onderwijst en leid de nederigen. “Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg”. Ps. 25:9.

Alleen de ootmoedigen zullen het land beerven. “maar de ootmoedigen beërven het land….” Ps. 37:11.

De eenvoudige zullen verhoogd worden. “Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd”. Lucas 1:52.

Alleen de nederigen zal genade gegeven worden. “Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: GOD WEDERSTAAT DE HOOGMOEDIGEN, MAAR DE NEDERIGEN GEEFT HIJ GENADE’. … Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen”. Jacobus 4:6, 10

Nederigheid is geworteld in de geest. “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig….” 1 Petr. 3:8. 

Wandel in de Geest. Gevuld zijn met de Heilige Geest zal je in staat stellen om in de Geest te wandelen, niet in onze en vleselijke verlangens. Veel kerken zijn enthousiast “Geestelijk gevuld”.  In 1 Korinthiërs hoofdstuk 13 wordt gezegd dat “liefde” superieur is aan het hebben van de gave van tongen. Elk talent of zegening die we soms ontvangen kan ervoor zorgen dat we trots worden. Wanneer je het belang van een ander beoordeelt of hun spiritualiteit meet aan de hand van het feit of ze al dan niet met de Geest vervuld zijn, bereid je jezelf voor op de val van hoogmoed. “En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden….” Lucas 6:37.

Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt”. Ezech. 36:27.

 “…wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees”. Gal. 5:16.

Bid. “… en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Op een Herstel Bediening Thuis Samen ontmoeting baden vrouwen dat de baarmoeders van de “andere vrouwen” waarvan hun mannen mee waren “gesloten” zouden blijven. Allemaal werden gesloten behalve een. God heeft dit kind gebruikt als gebruiksvoorwerp om deze familie te herstellen. We kunnen altijd God vertrouwen over alles ten goede van ons als “…Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”. Rom. 8:28.

Wacht. Vele keren zal de strijd blijven razen in jou voordeel. Je moet ook onthouden dat er veel “gevechten” zijn die moeten worden gevochten (en gewonnen) in de oorlog tegen je huwelijk. Onthoud gewoon, Wanneer de strijd van de Heer is, is de overwinning van ons! (1 Sam. 17:47) Net zoals alle echte oorlogen, niet alle strijden worden gewonnen aan dezelfde kant, dus word niet ontmoedigd als je hebt gefaald en fouten hebt gemaakt. We hebben de troost om te weten dat Hij ons meteen hoort – maar er is een strijd gaande. In het boek Daniel sprak een engel tot hem en gaf ons deze inzichten: “… want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen.” Dan. 10:12-13. Het al wellicht enige tijd kosten om de strijd te winnen; maar word niet moe. “En gij, broeders, wordt niet moede te doen wat goed is”. 2 Tess. 3:13.

Zijn Tijd. Een ding is wat je moet begrijpen: God lijkt te werken aan een ding tegelijk. We moeten met Hem werken in Zijn tijd. Dit betekent niet dat we moeten wachten om te bidden; het betekent alleen dat we moeten wachten op God om de situatie op de beste tijd te veranderen. Dank God dat Hij niet al mijn zonde (door overtuiging)  in een keer over mij heen gooit! Gebruikt de tijd voor gebed terwijl je wacht. Als je dit heel belangrijk punt niet snapt dan kan je moe worden en niet meer in staat om te overwinnen. “  Wie overwint, zal deze dingen beërven”. Openb. 21:7. 

Twee of drie bij elkaar vergaderd. Vind twee andere vrouwen die met je zullen bidden. “Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang… En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek (de vijand) overhand”. Exod. 17:11-12. Vind twee andere vrouwen om je handen omhoog te houden wanneer ze te moe worden. Bid en vraag God om je twee ander gelijkgestemde te vinden.

De kracht van drie. “Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken”. Pred. 4:12.

Om de andere op te richten.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht”! Pred. 4:9-10.

Hij is daar met jou. “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”. Matt. 18:20. “Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden”! Dan. 3:24-25. Je bent nooit alleen!

Overeenstemming. “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”. Matt. 18:19. Wanneer je worstelt om vrede te blijven houden over iets, bel iemand die met je kan staan en bidden in overeenstemming.

Staande in de opening. “k heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden”. Ezech. 22:30.

Bid voor elkaar. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”. Jacobus 5:16. Bekennen tot een gelijkgestemde vrouw is de beste methode om een zuiver hart te krijgen.

Doe je bekenning. Ezra wist wat te doen als hij bad. “ Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich nederwerpende voor het huis Gods….” Ezra 10:1.

Zoek mijn aangezicht. “…en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14.

“Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden”. Ps. 34:6.

“Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig”. 1 Kron. 16:11.

“…mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”. Hosea 5:15.

Bekeer je van je slechte wegen. “…en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Bijbelteksten zijn niet alleen voor het hoofd; ze zijn voor het hart en de wil. Om de echte impact van Bijbelteksten te pakken moeten we onze levens en wil overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. We moeten bereid zijn om overnieuw gemaakt te worden. 

Naar wie luistert de Heer? Wie bevrijd de Heer? “De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulpgeroep.” Psalm 34:16. “Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden”.  Psalm 34:18.

Wie zal Hij niet beantwoorden? Wanneer je in zonde bent, zal Hij je niet beantwoorden, zelf al zal je het uitschreeuwen naar God. “Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld”. Micha 3:4.

We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal gezondigd en zijn tekort geschoten in de glorie van God, maar God heeft Zijn Zoon gestuurd. “God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden”. Hand. 3:26.

Gehoorzamen is beter dan offers. “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij”. 1 Sam 15:22-23. Weet jij het juiste te doen maar het toch doe je het niet! “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde”. Jacobus 4:17.

Begin door het bidden van Psalm 51:4-6. “was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht”.

Wanneer geeft je het op om te bidden? Nooit! We hebben een wonderbaarlijk voorbeeld dat het feitelijk niet altijd betekent dat wanneer God zegt “nee” wanneer we onbeantwoorde gebeden hebben. Lees Matt. 15:22 om te zien hoe de Kanaanitische  vrouw Jezus bleef smeken voor de genezing van haar dochter. Het resultaat van haar geloof: “… Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af”.

Blijf doorgaan. Wanneer we iets bidden voor iets waarvan we zeker weten dat het Gods wil is en het lijkt als of Hij je niet gehoord heeft wat Hij zegt dat we denken “Nee”, God wellicht simpelweg wilt dat we het blijven vragen, wachten, pleiten, vasten, geloven, huilen, onszelf en onze ziel voor Hem neerwerpen!

De strijd voor zijn ziel. Ben je ongelijk in een juk? Vrouwen, is de echte strijd thuis de strijd voor de ziel van je echtgenoot? Ben je ongelijk in een juk? Luister naar deze quote genomen van het Gebed boek Vragen en Ontvangen door John Rice. “Als een Christelijke vrouw helemaal voor God is…kan ze haar man sneller winnen dan wie dan ook. Bid dit eenvoudige belijdenis gebed. Meen het vanuit je ziel. Erken in deze woorden uw falen, uw onvruchtbaarheid, uw oppervlakkigheid als christen, uw gebrek aan vrucht dragen. Bid het nu in uw hart. Ik smeek u vandaag, ga erom smeken, pleit ervoor met bekentenis met tranen met barensnood totdat God antwoord vanuit de hemel”. Onthoud dat je de belofte hebt dat “… waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden”. Hand. 11:14. “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw…… Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden”?  1 Kor. 7:14-16

Tranen, uit huilen, jammeren. Onderin zijn er een aantal Bijbelteksten dat je zullen helpen om te begrijpen de oprechte oprechtheid die we nodig hebben als we tot God roepen (vooral voor de redding van onze man of voor en gebroken of moeilijk huwelijk).

“Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien”. Ps. 6:7

“Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt:” Ps. 4:4 

“doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek”? Ps. 56:9.

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien”. Ps. 126:5.

Her tears. Mary Magdalene was commended by Jesus because of her tears. “…and standing behind Him at His feet, weeping, she began to wet His feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her head…‘she has wet My feet with her tears, and wiped them with her hair’ ”. Luke 7:38, 44.

Haar tranen. Maria Magdalena was voor gedragen door Jezus vanwege haar tranen. “en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar… ‘zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd”. Lucas 7:38, 44.

Oproep voor de rouwende vrouw. Vrouwen zijn eigenlijk geroepen in tijden van nood om namens een ander  tot God te roepen! “Zo zegt de Here der heerscharen: …roept de klaagvrouwen, dat zij komen, zendt tot de wijze vrouwen…leert uw dochters de weeklacht…” Jer. 9:17-20 “ Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht….’ ” Joel 2:12

Bij wie huilen we? Mannen lijken onze tranen te haten. Soms houden ze afstand omdat ze niet weten wat ze moeten doen wanneer een vrouw huilt of omdat de vrouw haar tranen heeft gebruikt om hun te manipuleren. Maar het feit dat God een jaloerse God is en die tranen Hem toebehoren kan de reden zijn, dat soms, onze echtgenoten onverschillig zijn voor onze tranen. “  Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik”. Jes. 58:9. “Laat niet na voor ons tot de Here, onze God, te roepen….” 1 Sam. 7:8. Het kan lang duren voordat je overwinning ziet manifesteren in het vlees maar je moet blijven hopen in de dingen die je niet ziet. Heb geloof in God. Roep het alleen uit naar Hem. Hij heeft de kracht om dingen te veranderen.

Geloof. Lees over de verschillende moeilijke situaties in de Bijbel en identificeer jou situatie met hun. Om te leren van Zijn grote kracht lees hoe Jezus het water tot kalmte bracht. Om te weten dat Hij zoveel kan met zo weinig, lees hoe Hij de vijfduizend voedde met de vijf gersten broden en de twee kleine vissen. Zodat je nooit zal twijfelen aan Zijn barmhartigheid voor jou en jou situatie, lees hoe Jezus de melaatsen reinigde, de zieken genas, de ogen van de blinde opende en de gevallen vrouw vergaf. Laten we kijken naar een paar trouwe mannen die een groot volharding in hun beproevingen en strijden hebben laten zien. 

Petrus een voorbeeld van geloof. Lees het verhaal van Petrus in Mattheus 14 dat begint in vers 22. Jezus vroeg Petrus te lopen op water. As Hij jou vraagt om op water te lopen zal je uit de boot stappen? Let op: toen Petrus het uitriep naar Jezus werd het altijd gevolgd door het woord meteen. Meteen sprak Jezus tot hem en vertelde hem om vol te houden. En later toen Petrus begon te  zinken riep hij het uit naar de Heer en “meteen strekte Jezus Zij hand uit en hield hem vast”! Matt. 14:31.

Angst. Een vraag die we onszelf  moeten stellen is, “Waarom begon Petrus te zinken”?  “Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd”. Matt. 14:30. Als je kijkt naar je omstandigheden en de strijd die tegen je gevoerd word dan zal je zinken! Petrus nam zijn ogen van de Heer af en het resultaat was angst! Er staat “hij werd bang”. Als je je ogen van de Heer afhaalt, dan za look jij, angstig worden.

Jouw getuigenis. Hoe reageerde de andere in de boot? (Ben je vergeten dat er andere waren die niet uit de boot gingen)? Er staat, “ Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: ‘Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon’!” Matt. 14:33. Ben je bereid om God toe te staan om jou te gebruiken om Zijn goedheid te laten zien, Zijn vriendelijkheid, Zijn bescherming, om anderen tot Hem te trekken? Er is een grote beloning! Dit is evangeliseren. Andere zullen naar jou toekomen wanneer ze problemen hebben omdat ze jou vrede hebben gezien, ondanks jou omstandigheden.

De wind stopte. “En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen”. Matt. 14:32. Jouw strijd zal niet voortdurend zijn. Deze test was nodig om Petrus sterk genoeg te maken om de “rots” te zijn waarvan Jezus had gesproken. Satan (en andere die voor hem werken) zullen je vertellen dat je in de strijd zal blijven tenzij je wegrent, toegeeft of opgeef. God heeft nooit bedoeld voor ons om erin te blijven “een dal van diepe duisternis”. In Psalm 23:4 staat er dat we gaan “door een dal van diepe duisternis”. Satan wild dat wij denken dat God ons daar wilt laten leven! Hij wilt een “hopeloze” situatie schetsen! God is onze hoop. En hoop is ons geloof in Zijn Woord dat is gezaaid in ons hart.

Abraham. Een tweede voorbeeld is wanneer Abraham 90 jaar oud was en nog steeds zonder het kind was wat God hem had beloofd, “Hij heeft hoop op hoop geloofd”. Rom. 4:18. Is dat niet goed? Zelfs wanneer alle hoop weg was, bleef hij God geloven en Hem vasthouden aan Zijn Woord. Wij moeten hetzelfde doen.   

Als je gebrek aan geloof heb. Als je gebrek aan geloof hebt, dan zal je God moeten vragen. Er is een strijd zelf voor je geloof. “Strijd de goede strijd des geloofs….” 1 Tim. 6:12. “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden….” 2 Tim. 4:7. Zonder het geloof van de mensen, had zelfs Jezus minder kracht. “En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof”. Marcus 6:5. Handel vanuit het geloof dat je hebt. “Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn”. Matt. 17:20. 

Imitators van geloof. We zouden het goed doen als we diegene na zouden doen in de Bijbel die geloof tentoonstellen ( je kan de Muur van Geloof vinden in Hebreeën, hoofdstuk 11). We moeten handelen in Gods beloftes door een “…maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven”. Heb. 6:12. Er zijn vele vrouwen die de principes hebben gevolgd gevonden in dit werkboek die de overwinning hebben gehad in problematische of zelfs gebroken huwelijken. Sommigen van hun getuigenissen zijn aan het eind van de lessen om je te bemoedigen in jou geloof. Zoals het lied zegt, “Wat Hij gedaan heeft voor anderen, zal Hij ook voor jou doen”!   

Verschillende gedachten of twijfelen. Je moet niet verschillende gedachten hebben. Je gedachten moeten niet wankelen of twijfelen aan God. “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”. Jacobus 1:6-8. “Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief”. Ps. 119:113. Als je problemen hebt met dubbele gedachten dan heb je het nodig om Gods Woord te lezen en erover te mediteren (de Waarheid). Verwijder jezelf van diegene die je iets tegenovergesteld vertellen dan je standpunt. En spreek altijd de “Waarheid” altijd.     

Faith without works. “But someone may well say, ‘You have faith, and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works.’ ” James 2:18. Show others that you have faith by your actions. If you believe that your husband will be the spiritual leader and priest of your home, then act like it. If you believe he is going to be a good provider, then speak that way to him and about him. “But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless?” James 2:20. If you believe that what you are praying for is going to happen, start treating that person as if they were changed! If you believe your husband will become a Christian, act like it.

Geloof zonder werken. “Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken”. Jacobus 2:18. Laat anderen zien dat je geloof hebt door je acties. Als je gelooft dat jou man de geestelijke leider zal zijn en de priester van jouw huis, dan handel daarna. Als je gelooft dat hij een goede voorziener zal zijn, dan praat op die manier tot hem en over hem. “Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt”? Jacobus 2:20. Als je gelooft dat waarvoor je bid zal gaan gebeuren, begin die persoon te behandelen alsof zij veranderd zijn! Als je gelooft dat je man een Christen zal worden, handel daarna.  

Dingen die niet gezien worden. Vele zullen je wellicht hebben gevraagd of je verandering hebt gezien. Deel deze Bijbelvers met hun. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”. Heb. 11:1. “…want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen….” 2 Kor. 5:7. Blijf standvastig in je geloof. Herinner jezelf aan diegene die overwonnen en ontvangen hebben het overvloedige leven dat God heeft belooft. “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten”. 1 Petr. 5:9.   

Het Woord. Hoe kunnen we meer geloof krijgen, of ons geloof vergroten? “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus”. Rom. 10:17. Lees Zijn Woord en de getuigenissen van anderen.  Omring jezelf met gelovige vrouwen die samen met je kunnen staan. Degene die hebben gestaan op wat de Bijbel zegt in het midden van beproevingen zullen je leren en je omhoog houden. Het beste wat je kan doen wanneer je het gevoel hebt dat je bijna geen geloof meer hebt en door weg te geven het kleine beetje wat je nog over hebt. Bel iemand waarvan je weet dat die bemoediging nodig heeft en geef haar de rest van je geloof. Je zal ophangen en verheugd zijn omdat God je vol met geloof zal vullen.

Gehoorzaamheid. Vergeet niet dat gehoorzaamheid aan God het grootste belang is tot overwinning. Vergeet niet wat Jezus heeft gezegd: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. En dan zal Ik hun openlijk zeggen: IK HEB U NOOIT GEKEND; GAAT WEG VAN MIJ, GIJ WERKERS DER WETTELOOSHEID”.  Matt. 7:21, 23.

In Gods wil. Als je hart je overtuigd dat je niet in Gods wil bent, dat je niet Zijn geboden onderhoud en dat je niet vraagt volgens Zijn wil, dan, natuurlijk, zal je geen vertrouwen hebben, geen geloof om je verzoek te ontvangen van de Heer. Vraag God om je pad recht te maken om jou wil te veranderen in Zijn wil. “…Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt”. Marcus 14:36.      .          

Gebed en vasten. Jezus heeft aan Zijn apostelen verteld, “[Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.] Marcus 14:36. Als je vurig hebt gebeden en je hebt je wegen gezuiverd, dan is vasten wellicht de roeping. Er zijn verschillende lengtes van vasten.

Drie-dagen vasten. Esther vastte “voor gunst” van haar echtgenoot, de koning. Ze vastte 3 dagen “voor gunst”. “Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten”. Est. 4:16. Deze vast (of de 7-dagen vast) heeft een andere voordeel. Degene die twistend zijn of zij die nooit kunnen stoppen met praten zullen te zwak worden om te praten. Daardoor, zal je leren niet te argumenteren en je zal stiller worden.   

Een-dag vast. De dag vast begint in de avond na je avond maaltijd. Je drinkt alleen maar water totdat 24 uur compleet is; de volgende dag eet je je avond maaltijd. Gedurende deze tijd vast en bid je voor je verzoek. Dit vasten kan een paar keer per week worden gedaan.

Zeven-dagen vast. Dit is een vast dat duurt voor 7 dagen. Zeven dagen staat als symbool voor complete. “Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels”. Neh. 1:4. Normaliter zal het zijn tijdens groot verdriet dat je “geroepen” zal worden om voor zeven dagen te vasten. Wanneer je honger hebt of zwak bent, gebruik die tijd voor gebed en het lezen van Zijn Woord. “mijn knieën knikken van het vasten, mijn vlees is vermagerd, zonder vet”. Ps. 109:24.   

Een somber gezicht. Blijf zo stil mogelijk als je kan over je vast. Tijdens de vast, moet je stil zijn, nooit klagen of aandacht trekken voor jezelf. “En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”. Matt. 6:16-18.

De Heer zal deze strijd vechten. Blijf staan en zie! Wanneer je weet dat je hebt gebeden volgens wat we hebben gelezen door de Bijbel heen, dan doe wat het zegt – “Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft”. 2 Kron. 20;17.   

Niemand zou moeten roemen. God zegt dat we een koppig volk zijn. Wanneer de strijd is gewonnen en de oorlog is over, laten we alleen roemen in Hem. Laten we nederig blijven. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”. Efez. 2:8-9. “Zeg niet bij uzelf… wegens mijn gerechtigheid heeft de HERE mij dit land in bezit doen nemen; want wegens hun goddeloosheid drijft de Here deze volken voor u weg. Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft… een hardnekkig volk…zijt gij weerspannig geweest tegen de Here”. Deut. 9:4-7. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, dus laten we onthouden dat wanneer de strijd is gewonnen onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed waren.

Intensiteit van je beproevingen betekent dat je dichtbij jou overwinning bent. Jouw beproevingen kunnen intensief worden wanneer je dichtbij het behalen van de overwinning bent. “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft”. Openb. 12:12. Laten we onze toewijding beginnen door het bidden van Zijn Woord…

 “Beste Hemelse Vader, ik kom in mijn gebedskamer binnen en nu dat ik de deur heb dichtgemaakt, bid ik tot U, Mijn Vader, in het geheim. Zoals U mij hier ziet in het geheim zal je mij openlijk belonen. Het staat geschreven dat ‘En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen’. (Matt. 21:22) O God, U bent mijn God; vroeg in de ochtend zal ik U zoeken; mijn ziel verlangt naar U in een droog en dorstig land, waar er geen water is. Heer er is niemand behalve U om te helpen in de strijd tussen de machtige en die geen kracht hebben; dus help ons, O Heer onze God, want wij vertrouwen op U, en in Uw naam zijn zij tegen deze menigte opgekomen. O, Heer, U bent mijn God; laat geen man U overweldigen. U ogen, Heer, gaan over de hele aarde en over de hele wereld zodat U sterk mag ondersteunen diegene wiens harten complete van U zijn. Onderzoek mijn hart.

Want al leven wij in het vlees wij trekken niet ten strijde naar het vlees want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige. Ik zal voor een kwaad gerucht niet vrezen, mijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here.  Mijn hart is standvastig, ik zal niet vrezen totdat ik met vreugde op mijn vijanden zal zien. Laat de bron van mijn echtgenoot gezegend zijn en laat hem verheugen met de vrouw van zijn jeugd. Laat mij, o lieve Heer als een liefelijke hinde en een bekoorlijke ree zijn; Laat mij in mijn hart de verborgen onvergankelijke kwaliteit van een vriendelijke en stille geest hebben welke zo kostbaar is in uw ogen. Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.    

Want wat je ook zal binden op aarde zal in de hemel gebonden worden; en wat je zal ontbinden op aarde zal in de hemel ontbonden worden. Ik vraag U, Hemelse Vader, om Satan te bestraffen en te binden in de naam en door het bloed van mijn Heer Jezus Christus. Versper zijn weg met doornen en bouw een muur voor hem zodat hij zijn pad niet zal vinden. Dan zal U tegen mij zeggen, lieve Heer ‘Ga weer, heb de man lief die geliefd word door zijn vrouw’. Ik zal vriendelijke tot hem spreken. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en een worden met zijn vrouw en die twee zullen een vlees zijn. 

Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd en was niet zwak in het geloof; maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof en gaf God de eer. Hij was in de volle zekerheid dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Want wij zijn gered door hoop; maar hoop dat gezien word is geen hoop; want wat men ziet, waarop hoop gij dan nog? Maar als we hopen op dat wat we niet zien dan wachten wij met geduld daarop. Ik zou zijn bezweken als ik niet had geloofd de goedheid van des Heren te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd en Hij zal je hart sterken, ja, wacht op de Heer. Want zij die wachten op de Heer putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien, geen oog heeft gezien, O God, behalve U, die optreedt ten behoeven van wie op Hem wacht. Ja heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Amen”.        

Persoonlijke toewijding: Om te bidden tot onze Vader in plaats van snel te praten tot onze mannen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, sta ik God toe om mijn man te veranderen door Zijn Heilige Geest. Ik zal in plaats daarvan ‘al mijn verlangens en zorgen in gebed baden’ door het Woord te bidden. Ik erken dat de enige manier om mijn man te winnen tot rechtvaardigheid is ‘zonder een woord’ en met mijn respectvolle en nederige geest”.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.