"Morning Glory, lentezonsopgang."

Hoofdstuk 8

Als Eerste een Steen Gooien

 

Wie van u zonder zonde is,

werpe het eerst een 

steen naar haar.

—Johannes 8:7

 

 

 

Het belangrijkste principe in dit hoofdstuk is gebaseerd op het feit dat niemand van ons zonder zonde is, dat wij degene zouden moeten zijn die de eerste steen naar iemand werpt, aangezien ons vergeving is geschonken met het bloed van de Heer dat is vergoten voor allen die wedergeboren zijn.

Hoe dwaas en gevaarlijk als we het immorele gedrag van onze dochter of de zwakheid van onze zoon voor pornografie beoordelen? Wie van ons heeft niet gezondigd dat we naar iemand de eerste steen zouden werpen? Als we veroordeeld zouden worden voor onze zonden, zouden we allemaal eindigen in de hel waar we echt thuishoren. “En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeelhem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. ”(Johannes 12:47). Als het Jezus' doel was om niet te oordelen, maar te redden (door Zijn liefde toen wij nog zondaars waren), wie zijn wij dan om iemand te veroordelen?

Hoewel wij zondaars waren, stierf Jezus en nam hij de schuld op zich, waarbij Hij onze zonden en de zonden van de hele wereld vastlegde - inclusief de zonden van jouw man, zoon, dochter, buurman en baas. In plaats van een ander te veroordelen, laten we ons allemaal herinneren wat Jezus voor ons heeft gedaan en die persoon onze vergeving schenken op dezelfde manier waarop Jezus ons vergaf en ons blijft vergeven! “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.” (Lucas 23:34).

Persoonlijk vind ik het absoluut ongelooflijk dat de "vergeven" mensen van deze wereld, de christen, vaak de meest meedogenloze zijn. Hoe kunnen we negeren wat onze Heer voor ons heeft gedaan dat we mogelijk op de plaats zouden kunnen staan ​​waar we ervoor kiezen om iemand anders niet te vergeven? Deze gelijkenis vertelt ons duidelijk wat de uitkomst zal zijn als ons hart niet bereid is iemand iets te vergeven. Jezus legt het zo uit in Mattheüs 18:23-35 NBV.

Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden.

De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. 

De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 

"Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. 

Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? 

"En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. 

"Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft."

Hoewel dit hoofdstuk zich zal concentreren op de zonde van overspel binnen het huwelijk, is vergeving een principe dat we allemaal moeten leren en toepassen in ons leven met iedereen. Ik hoop dat een ieder van jullie de tijd zal nemen om dit hoofdstuk door te lezen om jouw gedachten te hernieuwen over de misvatting dat overspel en alle ontrouw gronden zijn voor echtscheiding, terwijl je in feite zult leren, zoals ik deed, dat overspel een eigenlijk een kans voor vergeving is!

Overspel: gronden voor echtscheiding?

of

Gelegenheid tot vergeving?

Moet overspel of andere immoraliteit  worden vergeven?

Ja. Jezus zei tegen de op overspel betrapte vrouw: „Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?......Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!]” (Johannes 8:10-11). Eigenlijk is overspel niet alleen geen reden voor echtscheiding, het is ook een reden voor vergeving , zoals Jezus liet zien in Johannes 8:10: "Ik veroordeel u ook niet."

We hebben ook een voorbeeld van een echtgenoot die overspel vergeeft in Hosea 3:1. "De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is.'" Dan zegt God in 1 Korinthiërs 6:9-11, wanneer hij verwijst naar echtbrekers en hoereerders: " En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” Overspel, en elke andere zonde, kan gewassen worden in Zijn bloed van vergeving."

Toch zeggen te veel predikanten dat overspel een reden is voor echtscheiding. “U hebt gehoord dat er is gezegd: 'U zult geen overspel plegen'; maar ik zeg jullie dat iedereen die een vrouw aanziet om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd' (Matt. 5:27-28) Als het waar zou zijn dat overspel een reden voor echtscheiding zou zijn, dan zouden de meeste getrouwde vrouwen vrij zijn om van hun echtgenoot te scheiden, aangezien de meeste mannen begerig zijn naar foto's van vrouwen op televisie of in tijdschriften!

En degenen onder jullie die zelf overspel hebben gepleegd, moeten hun zonde belijden aan hun man als hij zich niet bewust is van jouw ontrouw. Dit geldt voor moeders of vaders die een promiscue zoon of dochter hebben terwijl ze zelf in dezelfde of soortgelijke zonden vielen toen ze jong waren (of zelfs als volwassene). "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming." (Spreuken 28:13).

Zoveel vrouwen verzinnen excuses, zelfs geldige (wanneer een echtgenoot bekend staat als een gewelddadige man), waarom ze hun overspel niet kunnen bekennen. Maar, dierbare, de schaamte en het schuldgevoel die onbeleden zonde met zich meebrengt, is een veel grotere last. En wees alsjeblieft niet bang. De Heer is meer dan in staat om je te beschermen als je ervoor kiest om te bekennen in plaats van in angst en veroordeling te wandelen. Ik heb dit al talloze keren bewezen gezien.

Moet het overspel van mijn man  worden vergeven? Moet de pornografie van mijn zoon worden vergeven? Moet het worden vergeven dat mijn dochter met iedereen slaapt?

Wat deed Jezus? Jezus zei tegen de op overspel betrapte vrouw: "Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?......Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!]” (Johannes 8:10-11).

Maar je begrijpt het niet - hij (of zij) is een "veelpleger"!

Wat zei Jezus toen Petrus vroeg hoe vaak hij zijn broer moest vergeven die tegen hem had gezondigd. "Zeven keer?" hij stelde voor. Maar Jezus antwoordde: "Ik zeg u niet tot zeven keer toe, maar tot zeventig keer zeven keer." Dat is 490 keer! (Zie Matt. 18:22.) Als vrouwen echtgenoten hebben die recidivisten zijn (zoals de mijne), overtuigt een predikant of raadgever de vrouwen maar al te vaak om niet te vergeven, anders zal het hem aanmoedigen om door te gaan; dit is echter gewoon niet Bijbels.

Wat een echtgenoot wel of niet doet met betrekking tot berouw (zich afkeren van de zonde) heeft helemaal niets te maken met het al dan niet vergeven. Het is duidelijk dat de Bijbel duidelijk is: we moeten 490 keer vergeven als dat nodig is. Wanneer we ervoor kiezen om niet te vergeven, brengen we onszelf in gevaar. Totdat we onze overtreder vrijlaten, door vergeving, zal de overtreder niet de volledige gevolgen van zijn zonde voelen, maar in plaats daarvan zullen we leven met de last.

Het was de liefde en mededogen die de hoeren en andere zondaars van Jezus voelden, die hun hart zover brachten dat ze in staat en bereid waren zich af te keren van de zonde die hen gebonden had. Hetzelfde geldt voor jouw geliefde.

Bent jij zonder zonde, dat je de eerste steen zou werpen? Jezus zei ook tegen de mensen die wilden dat deze overspelige vrouw gestraft werd: "Wie onder u zonder zonde is, werpe de eerste steen" (Johannes 8:7). Ben jij zonder zonde, dat je de eerste steen naar jouw man werpt? De waarheid is: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet." (1 Johannes 1:8). Als we echt de vergeving van de Heer voor onze zonden voelen, kunnen we gemakkelijk anderen vrijlaten die tegen ons hebben gezondigd.

Maar ik heb nog nooit zoiets zondigs gedaan Laat me je laten zien dat God jouw zonden groepeert samen met degene waar je een afkeer van hebt. Zie hoe God jouw zonde ziet: “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,” (Gal. 5:19-20). Zonde is zonde, duidelijk en eenvoudig. Zonde scheidt ons van de gemeenschap met God, en dus niet vergeven. Maak je niet druk om wat je man of je zoon of je dochter wel of niet doet, maar concentreer je in plaats daarvan op je relatie met de Heer en vergroot je intimiteit met Hem. Als resultaat zul je in staat zijn om iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben, wat hen op hun beurt spoedig zal bevrijden van de zonde die hen bindt.

Woede en twisten of veroordeling houden de persoon van wie je beweert lief te hebben gebonden aan of gebonden aan zonde. Bevrijd ze met de liefde die nooit faalt!

En als ik niet vergeef? Wat zijn de ernstige gevolgen als je ervoor kiest om niet te vergeven? "maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven." (Matt. 6:15). Dit is een behoorlijk forse straf voor degenen die ervoor kiezen om vergeving achter te houden. Geliefden, het is het niet waard om vast te houden aan je pijn - ja, je pijn. Door vergeving achter te houden, zet je jezelf gevangen met pijn. Als je eenmaal vergeeft, staat het de Heer vrij om je van je pijn te verlossen en je wonden te verbinden.

Wanneer God verwijst naar echtbrekers en hoereerders, zegt Hij: “En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” Overspel, en elke andere zonde, kan gewassen worden in Zijn bloed van vergeving.” (1 Kor. 6:9-11).

Maar overspel  is eerder gebeurd! Laten we ons nog eens herinneren wat Jezus tegen ons zei toen hem werd gevraagd hoe vaak we iemand moeten vergeven. 'Als hij zeven keer per dag tegen je zondigt en zeven keer bij je terugkomt en zegt: 'Ik heb berouw', vergeef hem dan zeven keer zeventig keer' (Lukas 17:1-4). (Zie " Een Vriendelijke en Stille Geest ", in Een Wijze Vrouwover het onderwerp en de gevaren van het gebruik van "Harde Love".).

Maar hij heeft zich niet bekeerd Veel christenen hebben te horen gekregen dat ze niet hoeven te vergeven totdat de overtreder berouw heeft. Dit is niet bijbels. Toen Jezus voor jouw zonden aan het kruis hing, riep Hij uit: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen" (Lucas 23:34). En Stefanus volgde het voorbeeld van de Heer terwijl hij onterecht werd gestenigd. "Toen ze hem uit de stad hadden verdreven, begonnen ze hem te stenigen ... Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: "Heer, reken hun deze zonde niet aan!" Dit gezegd hebbende, viel hij in slaap” (Handelingen 7:58, 60).

Ik dacht echt dat mijn man ooit met een oprecht hart om vergeving vroeg, dat dit was wat ik nodig had om over de schaamte, pijn en vernedering heen te komen van keer op keer bedrogen te worden. Maar mijn genezing en vreugde kwamen lang zonder dat hij zich ooit bekeerde! Het kwam toen ik ervoor koos om hem vrij te laten aan de andere vrouw (aangezien zij zijn keuze was boven mij), omdat ik de intimiteit met de Heer had verworven - wiens liefde veel groter was dan welke menselijke liefde dan ook ooit zou kunnen zijn!

Vrouwen kunnen zich niet voorstellen dat ze niet geknuffeld of vastgehouden worden door een echt persoon (hun echtgenoot of zelfs een andere man). Ze kunnen niet doorgronden dat ze omhelsd of vastgehouden worden door de Heer, die werkelijk onze ware Echtgenoot is. De enige manier om het te beschrijven is door te vragen of je ooit geknuffeld bent en wanhopig "een warmte" van binnen wilde voelen, maar je alleen pijn voelde (misschien omdat je twijfelde aan de liefde van die man voor jou)?

Als de Heer je stevig vasthoudt, voel je dat zo diep van binnen dat je wilt barsten, ook al voel je eigenlijk geen menselijke armen om je heen. Wat een vrouw nodig heeft, is niet oppervlakkig, maar iets diep in haar hart. Een man kan nooit de leegte vervullen die je voelt - liefde is door God geschapen en kan alleen echt worden gevuld door zijn Zoon - Jezus.

"Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede ." God vroeg Zijn profeet Hosea specifiek om met zijn vrouw Gomer te hertrouwen, zelfs nadat ze hem schaamteloos ontrouw was geweest. Hosea 2:2 zegt: “want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet...” Dan in vers 7: "Dan zal zij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu.'" Later in vers 3:1, "Toen zei de Heer tegen mij (Hosea) , 'Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is.'” God gebruikte het verhaal van Hosea en Gomer om Zijn toewijding aan Zijn eigen bruid, de kerk, te tonen (zie het boek Hosea).

We hebben ook het voorbeeld van hoe God wil dat we omgaan met zonde in anderen in Lukas 15, toen de oudste zoon tegen zijn vader zei: "... deze zoon van je kwam, die je rijkdom verslond met hoeren, je hebt het gemeste kalf voor hem geslacht .” Toen zei de vader tegen zijn oudste zoon: "Maar we moesten vrolijk zijn en ons verheugen, want deze broer van je was dood en is begonnen te leven, en was verloren en is gevonden." Wat vindt uw man of zoon of dochter als hij of zij belt of langskomt? Het gemeste kalf, je gewaad en een ring - of zal hij of zij worden geconfronteerd met woede, oordeel en nog meer veroordeling?

God zegt ons dat we verder moeten gaan dan vergeving en zelfs onze liefde opnieuw moeten bevestigen aan degenen die volgens de meeste mensen onze liefde onwaardig zijn. Er staat: „Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel (van u) hem berispt heeft, 7zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen," (2 Kor. 2:6). Dit is niet wat je hoort van je christelijke vrienden of van je christelijke raadgever, en het is meer dan waarschijnlijk dat als je ze dit vers zou laten zien, ze een soort psychologische tactiek zouden gebruiken dat als je dat doet, je hem in staat zou stellen door te gaan met zondigen , of nog zo'n onzin. Gods Woord is de enige waarheid, daarom, als je doet wat tegengesteld is, zul je alleen maar blijvend hartzeer en problemen oogsten.

Kan ik hem ooit nog vertrouwen? God zei om alleen Hem te vertrouwen. Veel mensen vroegen me hoe ik mijn man weer kon vertrouwen na zijn ontrouw nadat hij me verliet en de eerste keer terugkwam. Ik antwoordde altijd met "Ik vertrouw hem niet", waarop ze altijd geschokt zouden kijken. Toen citeerde ik wie God zegt dat we alleen moeten vertrouwen: “o zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. . . . Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is;' (Jeremia 17:5-7).

God kan Zijn toorn opwekken - doe het niet! Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.' (Kol. 3:5-6). “Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!” (Hebreeën 10:30-31). Als je je man of zoon of dochter niet echt hebt vergeven, dan ben je misschien blij als de 'toorn van God' begint. God waarschuwt ons echter: „Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet, opdat de Here het niet zie en het Hem mishage, zodat Hij zijn toorn van hem zou afwenden.' (Spreuken 24:17-18).

Nadat mijn man me voor de tweede keer had verlaten, en zelfs toen ik hoorde dat hij met de andere vrouw ging trouwen, sprak ik tot de Heer om alsjeblieft door te gaan en hen te zegenen. Ik vertelde de Heer dat ik zo blij met Hem was dat het me geen geluk zou brengen om ze ellendig of gekwetst te zien. De Heer vertelde me dat ik het juiste hart had, maar dat Hij een God van gerechtigheid is. Het maakt me verdrietig om degenen te zien die lijden voor verkeerde daden, aangezien die persoon, als het niet door de genade van God was, had ik dat kunnen zijn!

Ik kan het niet helpen dat ik een beetje gekwetst ben in mijn hart voor de andere vrouw, aangezien er geen twijfel over bestaat dat ze binnenkort (als het al niet is gebeurd) opnieuw gekwetst zal worden. Alle vrouwen (jij, ik en je overspelige vrouw) verlangen ernaar om bemind te worden. Zonder de liefde van God zou ik gemakkelijk een overspelige vrouw kunnen zijn, en dat was ik ook. Ik ben de bruid van de Heer (en jij ook), en Hij is onze Echtgenoot, maar mijn hart had Hem niet op de eerste plaats in mijn leven, daarom was ik ook de overspelige vrouw in mijn toewijding aan mijn Echtgenoot.

Geen enkele man zal ons ooit de vreugde brengen en ons de liefde geven waar ieder van ons naar verlangt. Ik zou je willen verzoeken de andere vrouw in het leven van jouw man niet als de vijand te beschouwen, maar als een zuster die duidelijk spoedig gekwetst en teleurgesteld zal zijn. We zijn allemaal teleurgesteld of gekwetst nadat we 'ja' hebben gezegd, omdat het huwelijk nooit is wat we hoopten en droomden dat het zou zijn.

Dit geldt voor wie jouw zoon of dochter ook heeft, of waarom ze betrokken zijn bij iets of iemand. Alleen echte intimiteit met de Heer, die de minnaar van onze ziel is, zal die vreugde en vervulling brengen waar ieder van ons naar verlangt.

Laat u niet misleiden - u hoeft niet te onderzoeken wat jouw man, zoon of dochter aan het doen is. "Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen." (Lucas 8:17). Alles wat achter je rug om gebeurt, wordt gedaan en is voor je verborgen gehouden door God die je wanhopig wil beschermen! Zij die Gods bescherming dwarsbomen door te spioneren of onderzoek te doen, zijn tragisch; maak alsjeblieft niet dezelfde fout! 'want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;” (Efeziërs 5:12). Helaas zullen te veel mensen je aanmoedigen om jouw man of zoon of dochter te volgen en in dingen te gluren terwijl je je van hen zou moeten afwenden. Als en wanneer God wil dat je iets weet, zal Hij het zelf aan je openbaren!

Kort nadat mijn man de scheiding had aangevraagd, hoorde ik op dezelfde dag twee mensen die me vertelden dat mijn man zeker weer een relatie had met een andere vrouw. Ik bleef ze vertellen dat het niet mogelijk was, maar ze vertelden me dat alle tekenen aanwezig waren en dat het waar moest zijn, aangezien hij een "veelpleger" was. Toen ik mijn gebedskamer binnenging, was ik geschokt toen ik merkte dat ik de Heer vroeg of het waar was (ook al wist ik dat het niet zo was). De Heer vertelde me dat het zo was, liet me een lijst zien van elke keer dat mijn man contact had met zijn middelbare schoolliefje, en vertelde me zelfs haar naam! Maar omdat het de Heer was die het me vertelde, op Zijn vriendelijke, zachte en liefdevolle manier, deed het geen spat pijn! De eerste keer, toen ik erachter kwam, lag ik drie dagen in foetushouding en kon ik bijna twee jaar niet eten of slapen!

Houd je ogen op de Heer gericht en breng zoveel tijd als je nodig hebt door in je gebedskamer in de aanwezigheid van de Heer. Elke keer dat je pijn in je hart ervaart (zelfs de geringste steek), ga naar Hem voor troost. Zelfs als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor je kinderen of voor je familie die ook pijn doet als ze zien dat je pijn hebt.

Mijn kinderen hebben wel verlies geleden toen hun vader wegging en negen uur verderop verhuisde. Ik heb hun pijn echter niet vergroot, omdat ik voorzichtig mijn problemen aan de Heer bleef geven in mijn gebedskamer (wanneer de pijn groot was) en de hele dag door (voor al die kleine pijn die je kan vermoeien). Het resultaat was vreugde in mijn leven en vreugde in ons huis, zozeer zelfs dat we veel jonge mensen (vrienden van mijn zoons en dochter) begonnen aan te trekken die zeiden dat ze het leuk vonden hoe ons huis voelde !

 Vreugde, mijn geliefde, kan de jouwe zijn. Het enige dat je hoeft te doen, is dit op dezelfde manier uit te voeren als Jezus Zijn verraad en vervolging. “Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;” (1 Petr. 2:21-23).

Dit is een geestelijke strijd. Het moet worden bevochten en gewonnen in de Geest. Negeer en weersta altijd de verleiding om in levende lijve te vechten, hetzij venijnig of verleidelijk. Boeken, talkshows en goed bedoelende vriendinnen en vrienden kunnen je proberen over te halen om ofwel de "harde liefde" -benadering toe te passen, wat, zoals we uit de eerste hand hebben ervaren, leidt tot nog meer pijn en een complete ramp voor je herstel en leven.

Het andere advies, zullen ze je vertellen, is om romantischer of verleidelijker te zijn om je man terug te krijgen. Geen van beide is de oorzaak of de oplossing van overspel. Dit is, zoals met alle zonde, een geestelijke strijd . Het moet worden bevochten en gewonnen in de Geest. Liefde, zoals beschreven in 1 Korinthiërs, hoofdstuk 13, is altijd de juiste reactie!

Als je man je eenmaal laat zien dat hij voelt dat hij je kan vertrouwen (omdat hij weet dat je niet gaat proberen om hem bij je terug te laten komen, maar dat je hem hebt laten gaan), dan is het tijd om hem te verleiden zoals het is. beschreven in het boek Hosea. Verleiden is iets heel anders dan verleiden. Vriendelijke en liefdevolle woorden zijn aanlokkelijk. Vergeving is aanlokkelijk. Iemand die in vrede is, is aanlokkelijk. "Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart." (Hos. 2:13).

Hoewel ik ertoe werd gebracht mijn man te verleiden de eerste keer dat hij me verliet, liet de Heer me deze keer zien dat het Zijn verlangen was dat ik verleid zou worden !! Hoe geweldig! Maandenlang had ik zowel mijn ex-man als de Heer die me verleidde, totdat de Heer uiteindelijk won. Veel vrouwen zijn bang om de Heer te achtervolgen, zoals ik deed, omdat ze niet "vrijgezel" willen worden, maar de waarheid is dat als God je geschapen heeft om te trouwen, je het zult weten, aangezien God het heerlijk vindt om ieder van ons "het verlangen van onze harten.”

Voor mij was mijn keuze gemaakt lang voordat mijn man me begon te achtervolgen en te verleiden nadat hij voor de tweede keer een scheiding had aangevraagd. Twee jaar voordat hij wegging verlangde ik naar de tijd dat ik een diepe intimiteit met de Heer had toen mijn man me voor het eerst verliet in 1989.

Mijn geest had er voortdurend spijt van dat ik die diepe intimiteit niet koesterde en ervan genoot, omdat ik ook zo'n ongelooflijke angst had, wat pijn veroorzaakte. Mijn twee jaar met de Heer, alleen, vanwege mijn angst waren bitterzoet. Dus toen ik eenmaal een nieuwe kans kreeg om alleen te zijn met de Heer, niet slechts voor twee jaar, maar voor de eeuwigheid, was er geen weg meer terug.

Veel vrouwen die verlangen naar herstel van het huwelijk, geloven dat een ander hersteld huwelijk het beste getuigenis voor mij zou zijn. De man en vrouw zijn echter slechts een “representatie” van het huwelijk tussen Zijn bruid (wij, de kerk) en de Bruidegom, Jezus. Er zijn veel vrouwen die nooit zullen trouwen of afgewezen zullen blijven worden door de man van wie ze houdt. Mijn leven bewijst nu dat de liefde van Jezus meer dan genoeg is voor alle vrouwen.

Als wij als vrouwen het belang van het hebben van een (menselijke) man blijven stellen als de enige manier om ons vrouw te voelen of om bemind te worden (zoals we allemaal verlangen om bemind te worden), wat kunnen we dan zeggen tegen dat jonge tienermeisje dat wordt misbruikt en gebruikt door haar vriend die alleen maar zijn lust wil vervullen? Niet wat we zeggen, maar hoe we leven spreekt boekdelen. Mijn leven nu is de boodschap die ik tot mijn eigen dochters en alle vrouwen wil spreken.

Wat ik hen en hun vrienden heb verteld, is om "achter de Heer aan te gaan met alles wat je hebt - achtervolg Hem met hartstocht, en godvrezende mensen zullen je achtervolgen!" (Ik weet dat dit waar is, want, God zij geprezen, mijn zoons en hun vrienden zoeken naar jonge vrouwen die de Heer op de eerste plaats stellen en ze vinden het moeilijk om hen te vinden! Ik ben gezegend met het afluisteren van veel van hun gesprekken.) En dan vertel ik deze meisjes (en ik zeg het ook tegen jou), dat zodra deze godvrezende man achter je aan begint te rennen, niet omkijkt, maar sneller naar de Heer rent. Elke man die je kan inhalen, is je waard!

Nee, ik ben geen feministe, maar een vrouw die gelooft dat vrouwen zichzelf tegenwoordig hebben verkocht voor niets anders dan menselijke liefde die ons leeg en tekort zal laten; daarom kwetsbaar voor misbruik en verkeerd gebruik. Een vrouw wil liefde, geen seks, wat de media ook willen uitbeelden in hun films en op televisie.

Bewijs je dochters, nichtjes en alle jonge vrouwen in je leven een groot plezier en streef God met passie na, zelfs als je een menselijk huwelijk hebt. Het is alleen God die in al onze behoeften zal voorzien, daarom moet ons leven deze waarheid weerspiegelen als we in staat zullen zijn om die lieve jonge meisjes te redden die belogen zijn door ons voorbeeld om mannen tot ons uiteindelijke doel te maken.

Bij overeenkomst Veel vrouwen vragen wat ze moeten doen als hun ontrouwe echtgenoot hen benadert voor fysieke intimiteit. Dit is wat de Bijbel zegt: “maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing.' (1 Kor. 7:2-5).

Als je nog steeds wettig getrouwd bent, maar toch weigert om intiem te zijn, je verzet tegen zijn avances, hem uit je bed beveelt, of begint met apart slapen (om wat voor reden dan ook), overtreed je de Bijbel, ongeacht wat je voorganger je heeft verteld. Jij zult degene zijn die lijdt onder de gevolgen van ongehoorzaamheid, maar het is duidelijk dat degenen die ervoor kiezen om een ​​voorganger of raadgever te geloven, zijn omdat ze willen dat hun voorgangers (en iedereen) hen dit vertelt. 'Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.' (2 Tim. 4:3-4).

De andere manier om erachter te komen of wat je doet of hoe je reageert, is door te kijken of de wereld op dezelfde manier zou reageren. Een vrouw die een ongelovige is, zou zeker haar man uit haar bed of uit haar huis bevelen als hij overspel pleegde. “En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.” (Lucas 6:32).

Als een zondaar of iemand die “onrein” was bij Jezus kwam, reageerde Hij altijd vriendelijk en raakte hen zelfs aan. Hij zegt dat wie tot Hem komt, Hij op geen enkele manier zal uitwerpen! (Zie Johannes 6:37.) Het maakt niet uit hoe vaak een zondaar tot de Heer komt, Hij accepteert hem altijd terug, ook al weet Hij dat hij Hem binnenkort weer zal afwijzen. De vraag is dus: ben jij een navolger van Jezus die ons liet zien hoe we moeten leven?

Hoe zit het met de mogelijkheid van een of andere geslachtsziekte? De waarheid is dat bijna alle mannen hun vrouw bedriegen en intiem zijn geweest met een andere vrouw (of veel vrouwen) voordat hij wordt betrapt of bekent. Ik geloof en heb bewezen dat een vrouw die de Heer vreest ook Zijn bescherming zal krijgen als ze zich blijft onderwerpen aan haar man zonder bang te zijn voor enige angst. "Zo gehoorzaamde Sara Abraham en noemde hem heer , en jij bent haar kinderen geworden als u het goede doet zonder bang te zijn voor enige angst " (1 Petr. 3:6).

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen:....slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen;" (Marcus 16:17-18). Sla jezelf niet in elkaar als je dit soort geloof niet hebt. God kan je beschermen tegen intimiteit (als je bang bent voor ziekte), door ervoor te zorgen dat je een hekel aan je man krijgt (zie Ps. 88:8, 18) of door echtscheiding.

Echtscheiding betekent geen intimiteit met jouw voormalige echtgenoot; de verzen in 1 Korinthiërs 7:2–5 hebben duidelijk betrekking op degenen die nog wettelijk getrouwd zijn. Als er een echtscheiding heeft plaatsgevonden, is dit het moment waarop je je moet onthouden van intimiteit wanneer jouw voormalige echtgenoot daarom verzoekt, aangezien de rechtbanken de echtscheiding hebben uitgesproken. Intimiteit met een ex-man is hetzelfde als jonge mensen die met iemand slapen of met iemand samenwonen voordat ze trouwen - het is een simpele zonde.

God zal je verlangen naar zuiverheid en toewijding aan Hem en zijn Woord belonen op precies dezelfde manier waarop Hij je dochter zal belonen of de andere jonge vrouwen in je leven die je hebt aangemoedigd om ook rein te blijven.

Getuigenis: God herstelt een 20-jarige relatie!

Ik prijs mijn Abba Vader! Hij heeft de relatie tussen mijn dochter en mij hersteld!

Ik was de slechtste moeder! We konden het nooit met elkaar vinden! Ik heb haar vreselijk pijn gedaan door haar in de steek te laten voordat ze opgroeide. Mijn ouders hebben haar opgevoed. Haar biologische vader was erg grof en ik heb hem nooit toegestaan ​​haar te zien. Elke keer als ik naar haar keek, zag ik hem. Ik was zo egoïstisch dat ik mijn woede op haar af reageerde door niets met haar te maken te hebben. Ik verkoos altijd mannen boven haar. Ik wilde nooit alleen zijn; Ik heb altijd een vriendje gehad, maar ik voelde me altijd ellendig.

Prijs de Heer voor het scheiden van mij van mijn dierbare echtgenoot! Ik ben verliefd geworden op de Heer en Hij heeft me gevormd tot de goddelijke moeder van mijn dochter! Hallelujah! Twee weken geleden, in juli, hebben mijn dochter en ik een lange wandeling gemaakt. Ze uitte haar gevoelens over hoe slecht een moeder ik was. Ik schreeuwde in mijn hoofd en hart, "JEZUS... JEZUS... JEZUS..." Alles wat ik kon zeggen was JEZUS! Haar woorden waren doordringend, maar waar.

Ik smeekte de Heer om te zegevieren omdat ik al deze pijnlijke dingen niet wilde horen - ik was al gebroken omdat mijn man me afwees. Halleluja, de Heer zegevierde! Mijn dochter vertelde haar oma dat ze geen woede meer had voor haar moeder, mij. Ze zei dat ik na onze lange wandeling eindelijk begreep dat alles wat mijn dochter ooit wilde, nummer één was in de ogen en het hart van haar moeder. Prijs God, ze is er nu! God heeft een verschrikkelijk slechte situatie van 20 jaar hersteld tussen mijn dierbare dochtertje en mij. Ze is nu 20 jaar oud. Ze zei tegen haar oma: “Oma, ik ben nummer één in mama's hart en geest! Ik voel het! Ik weet het! Mijn moeder houdt van me!”

Bij de gratie van God heeft Hij de haatmuur verwijderd die ze voor mij had, ze is nu drugsvrij en wil niets met jongens te maken hebben! Prijs de Heer! Als mijn man thuis was geweest, zou ik me nog steeds op hem hebben gericht en zou ik geen aandacht aan mijn dochter hebben besteed.

Dank u, Heer, dat u mij een tijdlang tot een voorwerp van afkeer van mijn man hebt gemaakt. Dank U, Heer, voor deze immense pijn, voor U Heer, werk alle dingen samen ten goede voor degenen die van U houden!

~ Chizette in Idaho

Persoonlijke inzet: vergeven. “Op basis van wat ik uit de Bijbel heb geleerd, verbind ik mij ertoe de Heer te vertrouwen en te weigeren om in het vlees te vechten. Ik zal doorgaan, dagelijks en van moment tot moment, mijn man, zoon en/of dochter en iedereen die met hem of haar te maken heeft gehad te vergeven. Ik zal zachtaardig en stil blijven terwijl ik wandel in een geest van vergeving en weiger de eerste steen te werpen.

 

Zorg ervoor dat je LOG

 

Lees Lofprijs 🙌🏼 die vrouwen aanmoedigen op onze aanmoediger posten over het hebben van een hemelse Vader #HF .