DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 7 "Kuisheid en Respectvol"

 

“…….doordat zij uw
reine en godvrezende wandel opmerken”.
1Petrus 3:1-2

Do we really understand the true meaning of being chaste? It's really not talked about in this day and age. And being respectful of anyone, other than ourselves, has been completely eliminated from our thinking. Let's begin by searching God's Word to find how very important being “chaste” and “respectful” really is:

Begrijpen we echt de echte betekenis van kuisheid? Er word deze dagen niet meer over gesproken. En respectvol zijn voor een ander dan ons zelf, is compleet geelimineerd uit onze gedachten. Laten we beginnen met het onderzoeken in Gods Woord hoe heel belangrijk “kuisheid” en “respectvol” zijn echt is: 

Chaste

Kuisheid

What is chaste?
Wat is kuisheid? 

There are three references to chaste in Scripture. Let’s look at the two that are specifically directed toward women:

Er zijn drie referenties voor kuisheid in de Bijbel. Laten we kijken naar de twee die speciaal gericht zijn aan vrouwen:

As they observe your chaste and respectful behavior. “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the Word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.” In the KJV it is stated, “While they observe your chaste conversation coupled with fear.” 1Pet. 3:1-2.

Doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken”. In de KJV staat er “doordat zij uw reine wandel opmerken in combinatie met angst”. 1 Pet. 3:1-2

Be discreet, chaste. “The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness…To be discreet, chaste….” Titus 2:5 KJV. 

Wees discreet, kuis. “Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden…Om discreet te zijn, kuis….” Titus 2:5 NBG-51

Strong’s Concordance defines the word chaste as: clean, innocent, modest, perfect, pure. Webster’s Dictionary defines chaste in two ways: 1. Innocent of immoral sexual intercourse (fornication); innocent of a manner of speech (reread lesson 4, “Kindness Is on Her Tongue.”) 2. Dress, modest, restrained, pure, unadorned.

De Concordantie definieert het woord kuis als: schoon, onschuldig, bescheiden, perfect, puur. Webster Woordenboek definieert kuisheid op twee manieren: 1 onschuldig of immorele geslachtsgemeenschap (ontucht): onschuldig in een manier van spreken (herlees les 4, “Vriendelijkheid Is op Haar Tong”.) 2. Kleed je, bescheiden, terughoudend, puur, onopgesierd.    

Webster’s Thesaurus defines chaste as: clean, genuine, immaculate, pure, blameless, innocent, sincere, undefiled, virgin, virtuous. Now we will search, and study, and look deeper into these bold words that are used to define chaste. First, what does Scripture say about being innocent meaning free from guilt or sin? Let’s look at Daniel. 

Webster Thesaurus definieert kuis als: schoon, oprecht, vlekkeloos, puur, onberispelijk, onschuldig, oprecht, onbezoedeld, maagd, deugdzaam. Nu zullen we onderzoeken en bestuderen en dieper kijken in deze dikgedrukte worden die worden gebruikt om kuisheid te definiëren. Eerst, wat zegt de Bijbel over onschuldig wezen betekenis vrij zijn van schuld of zonde? Laten we kijken naar Daniel.

Daniel
Daniel

Because of his innocence. Daniel is an example of an innocent man. We are very much aware of his life of continual testing, but because of his innocence God delivered him. “My God sent His angel and shut the lions’ mouths, and they have not harmed me, inasmuch as I was found innocent before Him, and also toward you, O king, I have committed no crime.” Dan. 6:22. What does Scripture say about being blameless (which means free from fault)? Let’s look at Job.

Vanwege zijn onschuld. Daniel is een voorbeeld van een onschuldige man. We zijn erg bekend met zijn leven met continue testen maar vanwege zijn onschuld heeft God hem bevrijd. “Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten, en zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden; maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan”. Dan. 6:23. Wat zegt de Bijbel over onberispelijk zijn (wat betekent vrij zijn van fouten?) Laten we kijken naar Job.   

Job
Job

Blameless, fearing God and turning away from evil. Job is an example of a blameless man who pleased God. “And the Lord said to Satan, ‘Have you considered My servant Job? For there is no one like him on the earth, a blameless and upright man, fearing God and turning away from evil.’ ” Job. 1:8. 

Onberispelijk, God vrezend en wijkende van het kwaad. Job is een voorbeeld van een onberispelijke man die God welbehaagde. “Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad’ ”. Job 1:8.  

What was the secret to Job’s blameless life? He feared the Lord. We, too, must fear the Lord above all else. “But a woman who fears the Lord, she shall be praised.” Prov. 31:30.

Wat was het geheim van Jobs onberispelijk leven? Hij vreesde de Heer. Wij, moeten ook, de Heer vrezen boven alles. “maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen”. Spr. 31:30. 

Job also turned from evil. “And let him turn away from evil and do good.” 1Pet. 3:11. When you’re turning away from evil, you must replace it with something good. (See lesson 5, “Won Without a Word,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) Therefore, Job was blessed by God. “Blessed are those whose way is blameless.” Ps. 119:1. We, too, will be blessed if we practice these three things: living blamelessly, fearing the Lord and turning from evil.

Job keerde zich ook af van het kwaad. “hij wijke af van het kwade en doe het goede”. 1 Pet. 3:11. Wanneer je wijkt van het kwade moet je het vervangen voor iets goeds. (Zie les 5, “Winnen zonder een Woord”, omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis….” Hosea 4:6). Daarom, werd Job gezegend door God. “Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn”. Psalm 119:1. Ook, wij zullen gezegend zijn als we deze drie dingen praktiseren, de Heer vrezen en wijken van het kwaad. 

We are also very much aware of Job and his difficult circumstances. He had a very non-supportive spouse. Remember, she told Job to “curse God and die!” If our husbands are not supportive or tempt us to turn from our relationship with the Lord, we must not let it shake us. We must not let it deter us from our walk of faith. What about Paul’s blameless life?

Wij zijn ons ook heel erg van bewust van Job en zijn moeilijke omstandigheden. Hij had een erg niet ondersteunende partner. Onthoud, ze vertelde Job om “God  te vervloeken en dood te gaan”! Als onze mannen niet ondersteuning bieden of ons uitdagen of te wijken van onze relatie met de Heer, moet het ons niet verontrusten. We mogen ons er niet door laten afschrikken van onze wandel in geloof. Hoe zit het met het onberispelijke leven van Paulus?  

Paul
Paulus

Since Scripture tells us that Paul lived a blameless life, we should look at what he did and said. “And this I [Paul] pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and in all discernment, so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ.” Phil 1:9-10. Real knowledge is knowledge of what is good. It is not the trivia that today’s world is so preoccupied with. It is not the knowledge of evil that the newspaper so vividly gives us. And, it is not the drug and sex education that our children are exposed to. It is Scriptural knowledge; it is knowledge of what is good. Paul also says that we need “all discernment” with that knowledge. We will be studying discernment later in this lesson.

Omdat de Bijbel ons vertelt dat Paulus een onberispelijk leven leidde, we zullen kijken naar wat hij deed en zei. “En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus”. Fil. 1:9-10. Echte kennis is Kennis over wat goed is. Het is niet de trivia waar d e  wereld van vandaag zo mee bezig is. Het is niet de kennis van het kwaad die de krant ons zo levendig geeft. En het is niet de drugs en de seksuele voorlichting waaraan onze kinderen worden blootgesteld. Het is Bijbelse kennis; het is kennis van wat goed is. Paulus heeft ook gezegd dat we “allemaal onderscheiding” nodig hebben met die  kennis. We zullen onderscheiding later in de les bestuderen. 

Our Daughters
Onze Dochters

Helping our daughters to remain pure, and encouraging other young women to do the same, should be an important goal of Christian women today.

Onze dochters helpen om puur te blijven en andere Jonge vrouwen aanmoedigen om het zelfde te doen, zou een doel moeten zijn van Christelijke vrouwen tegenwoordig.  

Undefiled is defined as “without spot.” The love the woman experienced in the Song of Solomon in the Bible was a result of her commitment to purity. Don’t you want that kind of love for your daughters and the other young women in your life? Song of Solomon 6:9 says, “My dove, my undefiled is but one….” She was special and she was set apart (holy). Wasn’t she also treated in a special way?

Onbezoedeld wordt gedefinieerd als “zonder vlek”. De liefde die  de vrouw ervaart in Hooglied in de Bijbel was het resultaat van haar eigen toewijding aan  puurheid. Zou je niet zo een soort liefde willen hebben voor je dochters en anderen Jonge vrouwen in jou leven? Hooglied 6:9 zegt, “mijn duif, mijn volmaakte, een enige was zij….” Ze was special en ze was apart gezet (Heilig). Werd ze niet op een speciale manier behandeld? 

Jesus - holy, innocent, undefiled. Our example as Christians, “followers of Christ,” is Jesus Himself who was described as “innocent and undefiled.” “For it is fitting that we should have such a high priest (Jesus), holy, innocent, undefiled….” Heb. 7:26.

Jezus - heilig, onschuldig, onbezoedeld. Ons  voorbeeld als Christenen “Volgers van Christus”, is Jezus Zelf die beschreven werd als onschuldig en onbezoedeld”,  “Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet…. “ Heb. 7:26.

Virgin. A virgin is a woman who is untouched. The priests in the Old Testament were to take a virgin because of what “impurity” would do to their children. “And he [the priest] shall take a wife in her virginity - that he may not profane his offspring….” Lev. 21:13.

Maagd. Een maagd is een vrouw die nog niet aangeraakt is. De priesters in het Oude Testament moesten een maagd nemen vanwege wat “puurheid” zou doen voor haar kinderen. “ Een vrouw in haar maagdelijke staat zal hij nemen - opdat hij zijn nakomelingen onder zijn volksgenoten niet ontheilige….” Lev. 21:13.

In our day virginity has almost become extinct. We Christians have followed the world and lowered our moral standards as well. A woman is to be untouched! This does not just mean a girl who has not gone “all the way.” It means “untouched.” This is impossible if a girl is dating. 

In deze tijd is de maagdelijkheid bijna uitgestorven.  Wij christenen hebben de wereld gevolgd en ook onze morele normen verlaagd. Een vrouw moet onaangeraakt blijven! Dit betekent niet alleen een meisje dat er niet “helemaal” voor is gegaan.  Het betekent ‘onaangeraakt’. Dit is onmogelijk als een meisje aan het daten is.

Ladies, dating is a 20th-century invention. As a mother, rethink this idea of dating. We must hold dating up to the light of Scripture. We must take a good look at the rotten fruit resulting from this dangerous practice. Encourage the idea of “courtship” with your daughter and have her save the dating until after she is married. 

Dames, daten is een 20e-eeuwse uitvinding. Denk als moeders eens na over dit idee van daten. We moeten daten tegen het licht houden van de Bijbel. We moeten goed kijken naar de rotte fruit resultaten dat het gevolg is van deze gevaarlijke praktijk. Moedig het idee “verkering” aan bij jou dochter en laat haar de afspraak bewaren over daten nadat ze getrouwd is. 

Virtue means excellence. Virtue and excellence are words that are used interchangeably in Scripture. Ruth is an example of an excellent, and virtuous, woman in the Bible. “And now, my daughter, do not fear. I will do whatever you ask, for all my people in the city know that you are a woman of excellence [virtue].” Ruth 3:11.

Deugdelijkheid betekent excellentie. Deugdelijkheid en excellentie zijn woorden die afwisselend worden gebruikt in de Bijbel. Ruth is een voorbeeld van een  excellente en deugdzamer vrouw in de Bijbel. “ Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd; alles wat gij zegt, zal ik voor u doen; want ieder in de poort van mijn volk weet, dat gij een deugdzame vrouw zijt”. Ruth 3:11.

Even in the times of Solomon, an excellent, or virtuous, wife was hard to find; now she is even harder to find. We desperately need younger virtuous women for our sons to marry and older virtuous women to teach our younger women. “An excellent wife, who can find?” In the KJV version it says, “Who can find a virtuous woman?” Prov. 31:10.

Zelf in de tijd van Salomo een excellente of deugdzame vrouw was moeilijk te vinden; nu is ze zelf nog  harder te vinden. We hebben wanhopig jongere deugdzame vrouwen nodig voor onze zonen om mee te kunnen trouwen en  oudere  deugdzame vrouwen die de jongere vrouwen onderwijzen. “Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden”? in de KJV staat “Wie kan een degelijke vrouw vinden” Spr. 31:10.

Why would a man want a virtuous woman? Because “An excellent (or virtuous) wife is the crown of her husband….” Prov. 12:4.

Waarom zou een man een degelijke vrouw willen? Omdat “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man….” Spr. 12:4. 

God has called us to be women of virtue and of excellence. We are to be women who are undefiled, innocent and blameless. The world, however, has been trying to convince us that men and women are alike; they are not! The world tells us that a wife should act like a harlot - before and after the marriage. This, the world says, will keep our husbands from adultery. Those who believed this lie and acted like harlots have found that just the opposite is true! It made them hunger for harlots!  

God heeft ons geroepen om een degelijke en of  excellente vrouw te zijn. We zouden vrouwen moeten zijn die onbezoedeld, onschuldig en onberispelijk. De wereld, echter, heeft ons geprobeerd te overtuigen dat mannen en vrouwen op elkaar lijken; dat is het niet! De wereld leert ons dat een vrouw zich moet gedragen  als een hoer – voor en na de trouwerij. Dit, zegt de wereld, zal onse mannen weerhouden van overspel. Degene die deze leugen geloven en zich gedragen als een hoer hebben ontdekt dat juist het tegenovergestelde waar is! Het maakt ze hongerig naar hoeren!  

The Adulterous Woman
de Overspelige Vrouw

What are the fruits of our imitating harlots and their ways? Aren’t there more men in adultery than ever before? Doesn’t adultery run rampant even in the church? If we buy and wear clothes that imitate a prostitute or centerfold, if we pose for pictures that make us look like we posed for a lewd magazine, will we not then be treated as the harlots are? Those women are hurting; they are used, not loved, by the men who swarm around them. James 4:4 says, “You adulteresses, do you not know that the friendship of the world is hostility toward God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.”

Wat zijn de vruchten van het na doen van een hoer en hun manieren? Zijn er niet meer mannen die overspel plegen dan voorheen? Komt overspel niet veel voor, zelfs in de kerk? Als we kleding kopen en dragen dat een prostituee of  midden vrouw draagt of koopt, als we poseren voor foto’s die eruit zien alsof we poseren voor een onzedelijk tijdschrift, zullen we dan niet behandeld worden als de hoeren die we zijn? Die vrouwen hebben pijn; ze worden gebruikt, niet van gehouden, door de mannen die om hun heen zwermen. Jacobus 4:4 zegt, “ Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God”.

Next time you are tempted to buy an article of clothing that a harlot would wear, or seduce your husband as a harlot would, ask yourself if you are not setting yourself up for his unfaithfulness. Let us rather rise above those in the world. Even the women in the church are being deceived.

De volgende keer als je in de verleiding komt om een artikel te kopen of kledingstuk date een hoer zou dragen, of je man te verleiden zoals een hoer zou doen, vraag jezelf dan af als je jezelf niet klaar maakt voor zijn ontrouw. Laten we liever uit stijgen boven degene van deze wereld. Zelf de vrouwen in de kerk worden misleid.

If you have fallen into this trap, you will no doubt also have other characteristics of the adulterous woman. Ask yourself these questions: 

Als je bent gevallen in deze val, zal je ongetwijfeld ook andere karakter eigenschappen hebben van een overspelige vrouw. Stel jezelf deze vragen: 

Are your words sweet and healing? It says, “But in the end she (the adulteress) is bitter as wormwood, sharp as a two-edge sword.” Prov. 5:4. (See lesson 4, “Kindness Is on Her Tongue,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) 

Zijn je woorden lief en genezend? Het zegt, “maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard”. Spr. 5:4. (Zie les 4, “Vriendelijkheid op Haar Tong”,  voor “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6).  

Are your ways firm, founded upon the rock? “She does not ponder the path of life; her ways are unstable, she does not know it.” Prov. 5:6. 

Zijn je wegen stevig, gegrondvest op de rots? “Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet”. Spr. 5:6. 

Is your motive to “give to” or to “get from” your husband? “With her many persuasions she entices him; with her flattering lips, she seduces him.” Prov. 7:21.

Is jou motief om “te geven aan” of  “te krijgen van” jouw echtgenoot? “Zij haalde hem over door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem”. Spr. 7:21

Are you gentle and quiet? “She is boisterous and rebellious; her feet do not remain at home.” Prov. 7:11. (See lesson 13, “The Ways of Her Household” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) 

Ben je vriendelijk en stil? “Zij is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis”. Spr. 7:11. (Zie les 13, “De Manieren van Haar Huishouding” voor “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6).  

Are you humble; can you admit when you are wrong? “This is the way of an adulterous woman; she eats and wipes her mouth and says, ‘I have done no wrong.’ ”Prov. 30:20.

Ben je nederig; kan je toegeven wanneer je verkeerd zit? “ Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan”. Spr. 30:20. 

If you have found out, by these questions, that you have appeared more like a harlot or an adulterous woman than an excellent or virtuous woman, then it’s time to confess. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16. 

Als je ontdekt hebt, door deze vragen, dat je je meer hebt gedragen als een hoer of een overspelige vrouw dan een excellente of deugdzame vrouw, dan is het tijd om te bekennen. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”. Jacobus 5:16.

It would be wise to confess to another woman who would understand your remorse. If you confess to your husband, you may become confused. He may tell you that he likes you just as you are - seductive, flattering, enticing - because he is being “held with the cords of his sin.” (Prov. 5:22)

Het zou wijs zijn om het te bekennen aan een andere vrouw die je berouw zou begrijpen. Als je bekent aan je echtgenoot, kan je verward raken. Hij kan je misschien vertellen dat hij je leuk vindt precies zoals je bent – verleidend, vleiend, aanlokkelijk – omdat hij “in de strikken zijner zonde raakt hij vast”. (Spr. 5:22). 

Virtue
Deugdzaam

As a godly woman, be careful what you talk about, especially to your husband. Never tell him to look at a woman who is indecently dressed or attractive; you are encouraging him to lust. If you speak of perverted things that you’ve read about in the newspaper or have seen on the news or have heard about, you will be crushing the Holy Spirit in you and in your husband. Let your speech be chaste and respectful. “Many daughters have done virtuously but you excel them all.” Prov. 31:29 KJV. This daughter in Proverbs 31 did better than all her sisters. Why? Because “Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised.” Prov. 31:30.

Als een goddelijke vrouw, wees voorzichtig waar je over praat, vooral aan je echtgenoot. Vertel hem nooit te kijken naar een vrouw die onfatsoenlijk of aantrekkelijk gekleed is; je moedigt hem aan tot lust. Als praat over perverse dingen waarover jee in de krant hebt gelezen of op het nieuws hebt gezin of over gehoord, zul je de Heilige Geest in jou en je man verpletteren. Laat je spraak kuis en respectvol zijn. “Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle”!  Spr. 31:29. NBG-51. Deze dochter in Spreuken 31 deed het beter dan haar zusters. Waarom? Omdat “Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. Spr. 31:30. 

Add to your faith, virtue. “And beside this, giving all diligence, add to your faith, virtue and to your virtue, knowledge.” 2Pet. 1:5 KJV. We see that the foundation of virtue is faith, our faith in the Lord who saved us by grace. Only after you have gained faith can you add virtue. Next to virtue, you add knowledge. Knowledge will help you to know what Scriptures to stand on. A clean life is pure and innocent. God says we are to have three clean things: 

Voeg aan je geloof deugzaamheid toe. “Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis”. 2 Pet. 1:5 NBG-51. We zien dat de fundering van deugdzaamheid geloof is in de Heer die ons gered heeft door genade. Nadat je geloof hebt gekregen kan je deugdzaamheid toevoegen. Aan deugdzaamheid, voeg je kennis toe. Kennis zal je helpen te ontdekken op welke Bijbelteksten je moet staan. Een schoon leven is puur en onschuldig. God zegt dat we drie schone  dingen moeten hebben: 

The fear of the Lord. “The fear of the Lord is clean; enduring forever.” Ps. 19:9. 

De angst voor de Heer. “De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig”. Ps. 19:10.

Clean hands. “Who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart.” Ps. 24:3-4. 

Schone handen. “Die rein is van handen en zuiver van hart”. Ps. 24:4-5. 

A clean heart. “Create in me a clean heart, O God….” Ps. 51:10. When you are clean before the Lord you then can receive the blessings of God: He will be good to you. “Surely God is good to Israel, to those who are clean (pure) in heart!” Ps. 73:1.

Een schoon hart. “Schep mij een rein hart, o God….” Ps. 51:12. 

Wanneer  je rein bent voor de Heer dan kan je de zegeningen van God ontvangen: Hij zal goed voor je zijn. “Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn”. Ps. 71:1.

Discretion
Discretie

Discretion is an action that is based upon caution. Let’s look at other words that we may be more familiar with. Then we can get a better understanding about discretion and being discreet. Discreet in the thesaurus is defined as: attentive, careful, considerate, discerning, prudent, sensible, thoughtful, wise, separate, distinct, prudent, cautious, especially in speech.

Discretie is een actie dat gebaseerd is op een oorzaak. Laten we kijken naar andere woorden waar we meer bekend mee zijn. Dan kunnen we een beter begrip krijgen over leiding en het wezen van discreet. Discreet in het woordenboek word gedefinieerd als: opmerkzaam, voorzichtig, onderscheidend, verstandig, gevoelig, bedachtzaam, wijs, apart, verschillend, oordeelkundig, behoedzaam, vooral in de spraak

Discerning and wise. Because of Joseph’s life of trials and tribulations, he acquired discernment as well as wisdom. “So Pharaoh said to Joseph, ‘Since God has informed of you all this, there is no one so discerning and wise as you are.’ ” Gen. 41:39.

Onderscheiding en wijs. Vanwege Jozef zijn leven van strijd en beproevingen, heeft hij onderscheidingsvermogen en wijsheid verworven. “En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij”. Gen. 41:39.

Answered discreetly. Jesus saw the heart of this man by his discreet answer. “And when Jesus saw that he [the scribe] answered Him discreetly, He said unto him, ‘Thou are not far from the kingdom of God.’ ” Mark 12:34 KJV.

Discreet antwoord. Jezus zag het hart van deze man door zijn discrete antwoord. “ En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods”. Marcus 12:34 NBG-51.

Gives discretion. We are told that by learning the Proverbs, we will learn discretion. “[the Proverbs]…give prudence to the naive, to the youth knowledge and discretion.” Prov. 1:4. Read the Proverbs daily, one chapter for each day of the month (i.e., on the 12th of the month, read chapter 12 of Proverbs).

Geeft verstand. we worden geleerd dat door het leren van de Spreuken, dat we zullen leren verstandig te worden. “(Spreuken)…. om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven”. Spr. 1:4. Lees dagelijks Spreuken, een hoofdstuk voor elke dag van de maand (bv., op de 12e van de maand lees je hoofdstuk 12 van Spreuken). 

Discretion will guard you. By having discretion, you are protected. “Discretion will guard you, understanding will watch over you, to deliver you from the way of evil….” Prov. 2:11–12.

Verstandigheid zal je beschermen. Door het hebben van bedachtzaamheid, ben je beschermd. “bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden, om u te redden van de boze weg….” Spr. 2:11-12.

Life to your soul. Discretion is also the lifeline to your soul. “My son, do not let them depart from your sight; keep sound wisdom and discretion, so they will be life to your soul and adornment to your neck. Then you will walk in your way securely and your foot will not stumble. When you lie down you will not be afraid and your sleep will be sweet.” Prov. 3:21-22.

Leven voor je ziel. Bedachtzaamheid is ook leven voor je ziel. “Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar overleg en bedachtzaamheid, dan zullen wij het leven voor uw ziel zijn, een sieraad voor uw hals. Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot. Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn”. Spr. 3:21-24.

Give attention to wisdom and understanding. The foundation for discretion is wisdom and understanding. When you have obtained them, you will be able to use discretion. “My son, give attention to my wisdom, incline your ear to my understanding; then you may observe discretion, and your lips may reserve knowledge.” Prov. 5:1-2.

Geef aandacht aan wijsheid en begrip. De fundering voor bedachtzaamheid is wijsheid en begrip. Wanneer je ze hebt verworven, zal je in staat zijn om bedachtzaamheid te gebruiken. “Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig uw oor naar mijn verstandigheid, om bedachtzaamheid in acht te nemen en laten uw lippen kennis bewaren”. Spr. 56:1-2.

Teach or exercise authority over a man. Also, discretion will help to train your lips to reserve the knowledge that you have found in Scripture, especially with your husband. “But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet.” 1Tim. 2:12. (For more knowledge, see lesson 4, “Kindness Is on Her Tongue,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Onderricht of uitoefenen autoriteit over een man. Ook, zal bedachtzaamheid je helpen je lippen in bedwang te houden om de kennis die je hebt gevonden in de Bijbel voor je te houden, vooral voor je echtgenoot. “maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden”. 1 Tim. 2:12. (Voor meer kennis, zie les 4 “Vriendelijkheid Is op Haar Tong”, omdat “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6).

A woman who lacks discretion. The following is an incredibly vivid picture that you should ponder when your words and actions are lacking discretion. “As a ring of gold in a swine’s snout, so is a beautiful woman who lacks discretion.” Prov. 11:22.

Een vrouw die gebrek heeft aan bedachtzaamheid. Het volgende is een ongelooflijk levendig beeld dat je zou moeten overdenken wanneer uw woorden en daden discretie missen.  “Als een gouden ring in een varkenssnuit is een schone vrouw zonder verstand”. Spr. 11:22.

Respectful
Respectvol

Now that we have learned what it means to be chaste, we also need to understand the true meaning of respect. In the world today we are told that it is something we should demand from others and that we should have respect for ourselves

Nu dat we de ware mening hebben geleerd van kuisheid, moeten we ook begrijpen de ware betekenis van respect. In de wereld van vandaag wordt ons verteld dat het iets is wat we moeten eisen van anderen en dat respect zouden moeten hebben voor onszelf

Let us again begin by looking at words that are similar to come to a deeper understanding of the word respect. The definition of respect is: special esteem or consideration in which one holds another person; to look at.

Laten we opnieuw gaan kijken naar woorden die gelijk zijn om een dieper begrip begrip te krijgen van het woord respect. De definitie van respect is: speciale achting of overweging waarin men een ander persoon voorhoud; naar kijkt.  

The word respect in the thesaurus is defined as: admiration, considerate, esteem, honor, reverence, admire, appreciate, notice, prize, treasure, uphold, value. The antonyms (words that mean the opposite) are scorn, blame, censure. We will study the words that are in bold in more depth:

Het woord respect in het woordenboek wordt gedefinieerd als: bewondering, attent, achting, eer, eerbied, bewonderen, op prijs stellen, opmerken, op prijs stellen, koesteren, hooghouden, waarderen. De antoniemen (woorden die het tegenovergestelde betekenen) zijn minachting, schuld geven, afkeuring. We zullen diepen de woorden bestuderen die dik gedrukt zijn.  

Let us be considerate. What does Scripture say about being considerate? Being considerate is defined as having thoughtfulness toward others. Hebrews tells us that we need to encourage our husband and others. By our actions, we can stimulate them to love us and to seek to do good. “And let us be considerate of how to stimulate one another to love and good deeds.” Heb. 10:24.

Laten we attent zijn. Wat zegt de Bijbel over het zijn van attent? Attent zijn wordt gedefinieerd als bedachtzaam zijn aan anderen. Hebreeën vertelt ons dat we onze echtgenoten en anderen moeten bemoedigen. Door onze acties, kunnen we hun stimuleren om van ons te houden en te zoeken naar het goede te doen. “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken”. Heb. 10:24

The deeds of the flesh are evident. Here is a list of sins as stated in Galatians. “Now the deeds of the flesh are evident, which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities [hostility], strife [contentions], jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions [differing opinions], factions [artificial actions], envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you…that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God.” Read again and underline those sins that are usually committed by men – the ones that we in the church call real sins. Next, circle the sins we tend to ignore in the church – those that are usually committed by women. Gal. 5:19-21.

De daden van het vlees zijn duidelijk. Hier is een lijst  met zonden zoals het staat in Galaten. “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven”. Lees het nog een keer en onderstreep die gewoonlijk gedaan worden door mannen – degene die we in de kerk echte zonden noemen. Daarna, omcirkel de zonden die we willen negeren in de kerk – degene die Meestal worden gedaan door vrouwen. Galaten 5:19-21

Restore in a spirit of gentleness. Many women feel it is their responsibility to punish or chastise others who sin, especially their own husbands. Scripture tells us differently and shows us the consequences of these prideful actions. Let us not forget the log in our own eye. Remember that all sins are the same to God. Don’t let Satan fool you into thinking that your husband’s sins are worse than yours. “Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness [KJV consideration]; each one looking to yourself, lest you too be tempted. Bear one another’s burdens, and thus fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.” Gal. 6:1-3.

Herstel naar een geest van vriendelijkheid. Vele vrouwen voelen dat het hun verantwoordelijkheid is om anderen die zondigen te straffen of te kastijden, vooral hun eigen echtgenoten. De Bijbel vertelt ons is anders en wijst ons de consequenties van deze trotse acties. Laten we niet de splinter in onze eigen ogen niet vergeten. Onthoud dat alle  zonden hetzelfde zijn voor God. Laat Satan je niet bedriegen door te denken dat jouw echtgenoot zijn zonden erger zijn dan die van jou. “Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid [NBG-51 overweeg;], ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer”. Gal 6:1-3.

Esteem others better than yourselves. Are you surprised that Scripture says that we are to esteem and have a high regard for others? Our world has taken God’s command “to esteem others better than ourselves” and twisted it to teach us to build up ourselves, rather than others. “Let nothing be done through strife or vain glory; but in lowliness of mind let each esteem others better than themselves. Do not look out for your own interests, but also for the interests of others. Have the attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men.” Phil 2:3-7.

Acht anderen beter dan jezelf. Verbaast het je verast dat de Bijbel zegt dat we de ander moeten respecteren en een hoogwaardigheid moeten hebben van anderen? Onze wereld heeft Gods bevelen “anderen beter te achten dan onszelf” verdraaid naar het leren dat we onszelf moeten opbouwen in plaats van de ander. “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is”. Filip. 2:3-7 

Esteem them very highly. Our husbands labor for us and have charge over us. Do you make his job as the head of his household easier or harder? “We request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you…and that you esteem them very highly in love because of their work. Live in peace with one another.” 1Thes. 5:13. If you also work, and therefore feel you are exempt from this command, turn to lesson 13, “The Ways of Her Household,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.

Acht ze heel hoog. Onze echtgenoten werken voor ons en hebben de leiding over ons. Maak je zijn taak als hoofd van het huishouding makkelijker of moeilijker? “Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander”. 1 Tessalon. 5:13. Als je ook werk en denk dat je dan uitgezonderd bent van dit bevel, ga dan naar les 13, “De Manieren van Haar Huishouding”,  omdat  “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6.  

Worthy of all honor. What does Scripture say about honor? Honor is defined as to regard others highly. We are to regard our husbands as worthy of honor. “Let all who are under the yoke as slaves regard their own masters as worthy of all honor so that the name of God and our doctrine may not be spoken against.” 1Tim 6:1. When we do not honor those over us, like our husbands, our pastor, our bosses or our parents, then the name of God and the doctrine of our faith will be spoken against by others.

Waardig alle eer. Wat zegt de Bijbel over eer? Eer is gedefinieerd als anderen hoger te achten. We moeten onze echtgenoten als eerwaardig beschouwen. “ Allen, die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden”. 1 Tim. 6:1. Wanneer we niet eren degene die boven ons gezet zijn, zoals onze echtgenoten, onze pastoor, onze bazen of onze ouders, dan zal de naam van God en de leer van ons geloof door anderen worden tegengesproken. 

Servant of Jesus Christ. When we read about being our husband’s servant, the “self” in us rises up - along with the hair on the back of our necks. Ladies, we are bond-servants of the Lord. “Paul, a bond-servant of Jesus Christ….” Rom. 1:1. The verse says, “Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord.” Eph. 5:22. This means that we serve the Lord when we are subject to our husbands. We know that God Himself said we are to have no other gods before Him. He didn’t make an exception with our husbands. Be subject; do it for the Lord!

Dienaars van Jezus Christus. Wanneer we lezen over een dienaar zijn van onze echtgenoten, de “eigenwaarde” in ons komt dan omhoog – samen met het haar in onze nek. Dames, we zijn dienstknechten van de Heer. “Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus….” Rom. 1:1. De vers zegt, “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here”. Efez. 5:22. Dit betekent  dat we de Heer dienen wanneer we ons onderwerpen aan onze echtgenoten. We weten dat God zelf heeft gezegd dat we voor Hem geen andere afgod moeten hebben. Hij maakte geen uitzondering met onze echtgenoten. Wees onderdanig; doe het voor de Heer!

Their deeds deny Him. Remember that by showing honor to our husbands, we bring glory to God. The consequence of not showing this type of respect is dishonoring God and His Word. “They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient, and worthless for any good deed.” Titus 1:16. “…to be…kind, being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Titus 2:5. And, “Wives be subject to your own husbands, as to the Lord.” Eph. 5:22.

Hun daden verloochenen Hem. Onthoud door eer te betonen aan onze echtgenoten, brengen we glorie aan God. De consequentie van het niet tonen van deze respect is onteerd God en Zijn Woord. “ Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk”. Titus 1:16. “…kuis, en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:5. Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here”. Efez. 5:22.

Honor
Eer

Grant her honor. We, as women, long to have our husbands treat us as in the following verse: “You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.” 1Pet. 3:7. By striving to be quiet and gentle and giving honor to our husbands in a chaste and respectful manner, we can receive the blessing of having husbands who honor and understand us. Here are some guidelines on how to receive the honor that we long to obtain:

Geef haar eer. Wij, als vrouwen, verlangen dat onze echtgenoten ons behandelen als in de volgende vers: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden”. 1 Petr. 3:7. Door te streven naar een stillen en vriendelijke en een eer gevend aan onze echtgenoten in een kuise en respectvolle manier, kunnen we de zegen van mannen die ons eer geven en ons begrijpen bereiken. Hier zijn een aantal richtlijnen hoe je eer kan ontvangen die we wensen te hebben:  

By being gracious. “A gracious woman receives honor.” Prov. 11:16.

Door bevallig te zijn. “Een bevallige vrouw verkrijgt eer”. Spr. 11:16. 

Honoring and submitting from the heart. “This people honors me with their lips, but their heart is far away from Me.” Matt. 15:8.

Eren en onderwerpen met je hart. “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij”. Matt. 15:8.

By being humble. “And before honor comes humility.” Prov. 15:33.

Door nederig te zijn. “en ootmoed gaat vooraf aan de eer”. Spr. 15:33.

By being humble. “But humility goes before honor.” Prov. 18:12.

Door nederig te zijn. “en ootmoed gaat vooraf aan de eer”. Spr. 18:12

Again, by being humble. “A man’s pride will bring him low, but a humble spirit obtains honor.” Prov. 29:23.

Nogmaals, door nederig te zijn. “Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen”. Spr. 29:23

The wife must reverence her husband. What does Scripture say about reverence? Reverence is having a feeling of great respect, love, awe, and esteem; to fear. Many of us do not respect or show reverence to our husbands. How can we as Christian women ignore the Scriptures? “And the wife see that she reverence her husband.” Eph. 5:33 KJV. In the NAS version it is stated, “And let the wife see to it that she respects her husband.”

De vrouw moet haar man eerbiedigen. Wat zegt de Bijbel over eerbied? Eerbied is een gevoel van groot respect, liefde, ontzag en achting; tegenover angst. Velen van ons hebben geen respect of laten eerbied zien aan hun echtgenoten. Hoe kunnen wij als Christelijke vrouwen de Bijbel negeren? “vrouw moet ontzag hebben voor haar man”. Efez. 5:33 NBG-51. In een andere versie staat er, “en laat de vrouw zien dat ze haar echtgenoot eer betoont”.  

Where is your treasure? What does Scripture say about appreciation? Appreciation is defined as having favorable recognition; to cherish, enjoy, value, understand; to treasure (especially in the marriage vow); to take loving care of; to keep alive (in emotion). We spoke about doing things from the heart. If your husband is not one of your treasures, your heart is not with him. “For where your treasure is there will be your heart also.” Matt. 6:21.

Waar is je schat? Wat zegt de Bijbel over waardering? Waardering wordt gedefinieerd als het hebben van gunstige erkenning: te koesteren, genieten van, waarde, begrip; te koesteren, (vooral in het huwelijks verbond;) om liefdevol te zorgen voor;  om levend te houden (in beweging). We hebben gesproken over dingen doen vanuit het hart. Als je man niet een van je schatten is, dan is je hart niet met Hem. “ Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”. Matt. 6:21. 

Sometimes when we lose something or temporarily misplace it, we realize how important it was to us. Do you need to lose your husband, as I did, for you to treasure him? Or, for those of you who are praying for the Lord to restore your marriage, did it take losing your husband for you to realize what you had? It did with me!

Soms wanneer we iets verliezen of tijdelijk mis plaatsen, realiseren we ons hoe belangrijk het voor ons was. Is het nodig dat je jouw man kwijt raak, zoals ik, voordat je hem zal koesteren? Of, voor degene van jullie die bidden voor herstel van je huwelijk, was het nodig om jou man te verliezen voordat je je realiseerde wat je had? Dat deed het voor mij!

A soothing tongue. How can you take care of your husband spiritually and keep him alive emotionally? Speak sweetly and gently to your husband. “A soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit.” Prov. 15:4. This blessing can be yours. “All the days of the afflicted are bad, but a cheerful heart has a continual feast.” Prov. 15:15.

Een rustgevende tong. Hoe kan je geestelijk voor jouw echtgenoot zorgen en hem emotioneel levend houden? Praat lief en vriendelijk met jouw man. “Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest”. Spr. 15:4. Deze zegen kan voor jou zijn. “Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest”. Spr. 15:15. 

Here is a caution. Watch what you say about your husband and how you correct him in the company of others (or in private). Shame is an emotional cancer. “An excellent wife is a crown to her husband, but she who shames him is as rottenness in his bones.” Prov. 12:4. Rottenness is defined as decay by caries (cavities); decay as by worm eating. That’s interesting since it says about the adulteress: “In the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword.” Prov. 5:4.

Hier is een waarschuwing. Let op wat je zegt over jou echtgenoot and hoe je hem terecht wijs in bijzijn van anderen (of prive). Schaamte is een emotionele kanker. “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan”.  Spr. 12:4. Verrotting wordt gedefinieerd als bederf door cariës (gaatjes); bederf zoals door wormen op gegeten. Dat is interessant omdat er over de overspelige vrouw staat: “maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard”. Spr. 5:4. 

Anxiety in the heart. When your husband has financial worries or job-related worries, a good word will encourage him. (Heaven forbid that his anxiety is from you.) Remember, your husband is not your helper; you are his. Take your troubles or worries to the Lord. “Anxiety in the heart of a man weighs it down, but a good word makes it glad.” Prov. 12:25.

Angst in het hart. Wanneer je man financiële of werk gerelateerde zorgen heeft, zal een goed woord hem bemoedigen. (Hopelijk is deze angst niet afkomstig is van jou). Onthoud, jouw echtgenoot is niet jouw helper; jij bent  zijn helper. Breng jouw problemen en zorgen naar de Heer. “Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het”. Spr. 12:25

The tongue of the wise. Your tongue can have two opposing effects. Which will you choose? “There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing.” Prov. 12:18. Healing also comes from a joyful heart. “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones.” Prov. 17:22.

The tongue of the wise. Your tongue can have two opposing effects. Which will you choose? “There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing.” Prov. 12:18. Healing also comes from a joyful heart. “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones.” Prov. 17:22.

De tong van de wijze. Jouw tong kan twee tegenover gestelde effecten hebben. Welke zal je kiezen? “ Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan”. Spr. 12:18. Genezing komt ook van een blij hart. “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Spr. 17:22. 

A joyful heart. Let your face show the joy that is in your heart. “A joyful heart makes a cheerful face, but when the heart is sad, the spirit is broken.” Prov. 15:13. The word joyful is used in the New American Standard and the word merry is used in the King James Version.

Een blij hart. Laat je gezicht de blijdschap zien dat in je hart is. “Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen”. Spr. 15:13. Het woord blij wordt gebruik in de NBG-51 en het woord vrolijk wordt gebruik in de HSV versie. 

Joyful and Merry
Blij en Vrolijk

Let’s learn more about being joyful and merry. Merry is defined as glad, joyful, rejoicing. Joyful is defined as (being) a good woman, pleasant, precious, sweet, grateful, agreeable.

Laten we meer leren over het zijn van blij en vrolijk. Vrolijk word gedefinieerd als verblijd, blij, verheugend. Blij word gedefinieerd als het (zijn) van een goede vrouw, prettig, kostbaar, lief, dankbaar, meegaand. 

Rejoice always. But sometimes in our circumstances we feel sad. How can we possibly be merry or joyful? “Rejoice in the Lord always, again I say rejoice.” Phil 4:4. And when are we to rejoice? “Rejoice always.” 1Thes. 5:16. But what are we to be thankful for? “In everything give thanks; for this is God’s will for you in Christ Jesus.” 1Thes. 5:18. Do you thank God every time that you think of your husband? Paul said, “I thank my God in all my remembrance of you.” 

Verblijd je altijd. Maar soms in onze omstandigheden voelen we ons verdrietig. Hoe kunnen we vrolijk en blij zijn? “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u”! Filip. 4:4. En wanneer moeten we  ons verheugen? “Verblijdt u te allen tijde”. 1 Tess. 5:16. Maar waarover zouden we dankbaar moeten zijn? “dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u”. 1 Tess. 5:18. Dank je God elke keer  dat je denkt aan je echtgenoot? Paul zegt, “Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk”. Filip. 1:3.

Agree quickly. The following Scripture is not saying that your husband is your adversary; it is saying that you should agree with everyone quickly, even your adversary. “Agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him.” Matt. 5:25. Remember, “blessed are the peacemakers!” (Matt. 5:9)

Wordt het snel eens. De volgende Bijbeltekst zegt niet dat je echtgenoot jou tegenstander is; het zegt dat je snel met iedereen eens moet zijn, zelf jouw tegenstander. “ Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt”. Matt. 5:25. Onthoud, “Zalig de vredestichters”! (Matt. 5:9). 

Without murmuring. Do you complain? Do you whine and murmur under your breath? If you do, you are not grateful! “Do all things without murmuring and complaining.” Phil. 2:14.

Zonder mopperen. Klaag jij? Zeur je mopper je binnensmonds? Als je dat doet, dan ben je niet dankbaar! “Doet alles zonder morren of bedenkingen”. Filip. 2:14. 

Learn the secret. We may think that in our circumstances, we have reason to whine. Let us learn about being content. “…for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means…and in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.” Phil. 4:11-12. AMEN AND AMEN !

Leer het geheim. We zullen wellicht denken in onze omstandigheden, dat we reden hebben om te zeuren. Laten we leren over tevreden zijn. “…want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek”. Filip. 4:11-12. AMEN EN AMEN!

Scorn, Blame, Censure
Minachten, Schuld, Afkeuring

Antonyms of respectful are to scorn, blame or censure. Do you scorn your husband? Do you blame him for past failures? Or do you censure where he goes or what he says? Then you must RENEW your mind to understand who is the leader of the family. (See lesson  9 “Helper Suitable” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Antoniemen van respectvol zijn: minachten, schuld, of afkeuring. Minacht jij je echtgenoot?? Geef je hem de schuld van mislukkingen in het verleden? Of keur je het af waar hij naartoe gaat of wat hij zegt? Dan moet je je gedachten VERNIEUWEN over wie de leider is van de familie. (Zie les 9 “Geschikte Hulp” omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6). 

Love and Respect
Liefde en Respect

A Practical Application
Een Praktische Toepassing

Many women, many times without knowing it, actually create the “lack of the man” they despise. Scripture tells us that “the wise woman builds her house, but the foolish tears it down with her own hands.”(Prov. 14:1) I have heard women speak about their husbands to other women. They have no idea that when they verbally “tear down” their own husbands, they are tearing down their own homes. Somehow they think that if they “challenge” their husband, it may somehow cause him to try harder.

Vele vrouwen, vele keren zonder het te weten, creëren eigenlijk het “gebrek van de man” die ze verachten. De Bijbel vertelt ons dat “de wijze vrouw” haar huis bouwt maar de dwaas breekt het af met haar eigen handen”. (Spr. 14:1) Ik heb vrouwen horen praten over hun mannen tegen andere vrouwen. Ze hebben geen idee data ls ze verbaal “neer halen” hun eigen mama, dan halen ze hun eigen huizen neer. Om de een of andere manier denken ze dat als ze hun mannen “uitdagen” dat het er waarschijnlijk voor gaat zorgen dat ze beter hun best zullen gaan doen.  

How ridiculous and foolish we women are! It says that God’s people perish for a lack of knowledge. We women certainly perish for our lack of knowledge. We feel that if we are firm, that’s motivation. On the contrary! Scripture tells us that sweetness of speech increases persuasiveness. (Prov. 16:21) Also “love covers a multitude of sins.” (1Pet. 4:8). And we have the promise that “Love never fails…!” 1Cor. 13:8. So let us begin with love!

Hoe belachelijk en dwaas zijn wij vrouwen! Er staat dat Gods volk ten gronde gaat aan gebrek van kennis. Wij vrouwen vergaan zeker door ons gebrek aan kennis. Wij voelen dat als we streng zijn dat dat motivatie is. In tegendeel! De Bijbel vertelt ons dat de vriendelijkheid van het praten verhoogt overtuigingskracht. (Spr. 16:21) ook “want de liefde bedekt tal van zonden”. 1 Pet. 4:8). En we hebben de belofte dat “ De liefde vergaat nimmermeer….”! 1 Kor. 13:8. Dus laten we beginnen met liefde!

Love is a verb; it’s an action. It is popular to hear the phrases “I love you but…I can’t live with you…I don’t want to be married,” etc., etc. Also, “I am not ‘in love’ with you,” as though it is some sort of “magical spell” you’re under. Let us look at the Author of love and His definition in 1Cor. 13:4-8: “Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the Truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails….” Ask yourself these questions:

Liefde is een werkwoord; het is een actie. Het is populair om de zinnen te horen: “Ik hou van je maar….Ik kan niet met je leven…. Ik wil niet getrouwd zijn”, enz, enz. En ook, “Ik ben niet verliefd op jou”, alsof het een soort “magische toverspreuk” waar je onder zit. Laten we kijken naar de auteur van Liefde en Zijn definitie in 1 Kor. 13:4-8: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer….” Stel je zelf deze vragen:

Are you patient with your husband?
Ben je geduldig met jouw echtgenoot?

Are you kind in action and speech?
Ben je vriendelijk in actie en spraak?

Are you jealous of his life, of what he has or his position as head of the family?
Ben je jaloers op zijn leven of op wat hij heeft of zijn positie als hoofd van het gezin?

Do you have to brag to your husband or act arrogant about what God has blessed you with? Pride comes before the fall. Reread lesson 6, “A Contentious Woman.”
Moet je opscheppen tegenover je echtgenoot of arrogant gedragen over waar God je mee heeft gezegend? Trots komt voor de val. Lees nog een keer les 6 “Een Twistzieke Vrouw”. 

Do you act unbecomingly in front of your husband? In other words, in a way you wouldn’t act in front of your friends?
Gedraag je je ongepast in het bijzijn van je man? Met andere woorden op een manier waarop je niet zou optreden in het bijzijn van je vrienden?

Do you fight for your own way?
Vecht je voor je eigen manier? 

Do you remember times in the past when your husband has caused you wrong and you brought it up to win an argument? What do the Scriptures say about forgiving?
Kan je je herinneren dat in het verleden je echtgenoot je ongelijk heeft gegeven en je het ter sprake hebt gebracht om een ruzie te winnen? Wat zegt de Bijbel over vergeven?

Do you rejoice in the wrong things or in the right things?
Ben je blij met de verkeerde dingen of met de juiste dingen? 

Do you bear the burden of things without grumbling?
Verdraag je de lasten van dingen zonder te mopperen?

Do you believe your husband when he tells you things, or are you suspicious?
Geloof je je echtgenoot wanneer hij je dingen vertelt of heb je vermoedens?  

Do you hope for the best in him?
Hoop je voor het beste in hem?

Do you endure all the trials God brings into your life, even those brought in through your husband?
Verdraag je alle beproevingen die God in je leven brengt, zelfs degene die gebracht zijn door jouw echtgenoot? 

Is divorce something you have thought or spoken about?
Is een echtscheiding iets waar je over hebt nagedacht of over heb gesproken? 

If you answered “yes” to any of the above, then we must ask God to put into our hearts the love that can only come from Him – agape love, unconditional love. If we do not exhibit this kind of love, then sadly the Truth says, “If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor and if I deliver my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing.” 1Cor. 13:1-3.

Als je “ja” hebt geantwoord op een van de bovenstaande vragen, dan moeten we God vragen om de liefde die alleen van Hem komt in ons hart te zetten – agape liefde, onvoorwaardelijke liefde. Als we dit soort liefde niet tonen, dan zegt de Waarheid helaas, “Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets”. 1 Kor. 13:1-3

We women love to hear the words “I love you!” I’m sure your husband loves to hear them, too. But what means more to your husband is the way you respect him; this shows your love. It’s a lot like when your children say they love you, but disobey you. Wouldn’t you rather have a child who obeyed you? One who showed that he loved you?

Wij vrouwen houden ervan om de woorden “Ik hou van jou” te horen! Ik ben er zeker van dat je echtgenoot ze ook ervan houd om ze te horen. Maar wat meer betekent voor je echtgenoot is de manier dat je respect voor hem hebt; dit laat je liefde zien. Het lijkt veel op wanneer je kinderen zeggen dat ze van je houden maar je ongehoorzaam zijn. Zou je niet liever een kind hebben die je gehoorzaamt? Een die je laat zien dat hij van je houd?   

Respect
Respect

Ask yourself these questions to see if you respect your husband:
Vraag je jezelf deze vragen om te zien of je je echtgenoot respecteert:

Do you ask him what time he will be home? Have you set up a curfew?
Vraag je hem hoe laat hij thuis zal zijn? Heb je een avondklok gezet? 

Do you give him privacy in his thoughts and when and where he goes?  Or do you ask him: “What are you thinking?” or “Where are you going?”
Geef je hem privilege in zijn gedachten en wanneer en waar hij naartoe gaat? Of vraag je hem: “Aan wat hij denkt”? of “Waar hij heen gaat”?

Do you demand meal attendance? “You had better be home on time for dinner this time.”
Eis je aanwezigheid aan tafel? “Je kan maar beter op tijd thuis zijn voor het avondeten dit keer”. 

Do you watch the checkbook and his spending? “What did you buy? What for?”
Contreel je het uitgave boekje en zijn uitgaven? “Wat heb je gekocht? Waarvoor”?

Are you his Holy Spirit or his mother? “Honey, you really should….”
Ben jij zijn Heilige Geest of zijn moeder? “Schat, je zou echt…..”

Do you give him “unasked-for advice” or criticism? “I think...blah, blah, blah…!”
Geef je hem “ongevraagd advies” of kritiek? “Ik denk…bla, bla, blah….”!

Do you feel that these questions uncovered a lot of ways in which you do not show respect for your husband? Do they reveal the man that you desire him to be? Use these questions as a guide to your attitude and actions with your husband. Ladies, if you say “but he is no man to be respected,” let me let you in on a little secret. If you treat him the way you would like to see him, you will allow him to be that very man! Here are some more ways you can show respect:

Heb je het gevoel dat deze vragen veel manieren aan het licht hebben gebracht waarop u geen respect voor je echtgenoot toont? Onthullen ze de man die je wens dat hij is? Gebruik deze vragen als een richtlijn voor je houding en acties met je echtgenoot. Dames, als je zegt “maar hij is geen man die gerespecteerd moet worden”, laat mij je dan een klein geheimpje vertellen. Als je hem behandelt zoals je hem zou willen zien, zul je hem toestaan die man te zijn! Hier zijn nog enkele manieren waarop je respect kan tonen:   

By listening to him.
Door naar hem te luisteren. 

By stopping what you are doing and looking at him.
Door te stoppen met wat je aan het doen bent en naar hem kijkt.

By not interrupting him.
Door hem niet te onderbreken.

By nodding your head and keeping eye contact.
Door met je hoofd te schudden en oog contact te houden.

By using nice expressions, not rolling your eyes or letting out a deep sigh.
Door prettige uitdrukkingen te gebruiken, niet met je ogen rollen of een diepe zucht laten. 

By teaching the children not to interrupt.
Door de kinderen te leren om niet te onderbreken. 

By answering him with “Yes, let's” instead of “Yes, but
Door hem te beantwoorden “Ja, laten we” in plaats van “Ja, maar”

By the way you talk to him.
Door de manier waarop je tegen hem praat.  

By not talking about what you know doesn't interest him.
Door niet te praten over wat hem niet interesseert. 

By keeping it short.
Door het kort te houden.

By not lecturing or teaching him.
Door hem niet de les voor te lezen of hem iets te leren.

By not grumbling or complaining.
Door niet te mopperen of te klagen.

By accepting him rather than changing him.
Door hem te accepteren in plaats van hem te veranderen.

If he says he's going out, don't quiz him, mope, or get mad. Instead, tell him “I'll wait up” and kiss him good-bye.
Als hij zegt dat hij weg gaat, stel hem geen vragen, mok niet, of word boos. In plaats daarvan, vertel hem “Ik zal op je wachten” en kus hem gedag. 

Go where he wants to go: sporting events, trips, etc. If you won't go, someone else will!
Ga waar hij naartoe wilt gaan: sport evenementen, reizen, enz. Als jij niet gaat dan gaat iemand anders wel!

Respect his decisions.
Respecteer zijn beslissingen.

Don't debate or question his authority, pout or try to prove him wrong. Remember, it was Eve who was greatly deceived!
Ga niet in discussie of twijfel niet aan zijn gezag, prober niet te bewijzen dat hij ongelijk heeft. Bedenk dat het Eva was die enorm werd misleid!

Develop interest in what he likes.
Ontwikkel interesse in wat hij leuk vind.

Be appreciative of what he does; thank him! This is the opposite of expectations.
Wees dankbaar voor wat hij doet; bedank hem! Dit is het tegenovergestelde van verwachtingen.

How you look when he's around shows respect. Do you wear your make-up? Fix your hair? Does he hate what you wear?
Hoe jij eruit ziet wanneer hij in de buurt is laat  respect zien. Draag je je make-up? Kam je je haar? Haat hij wat je draagt?

Give away the clothes he doesn't like; then you won't be tempted to wear them - especially those frumpy nightclothes!
Geef de kledingstukken weg die hij niet leuk vind; dan zal je niet in de verleiding komen om ze te dragen – vooral die truttige nachtkleding!

Laugh at his jokes; if you don't someone else will!
Lach om zijn grappen; als jij het niet doet dan zal een ander dat doen. 

Make a list. 

Maak een lijst.

Make a list of his good character traits and start telling him how much you admire him. Is he honest, affectionate, faithful, kind, funny, a good listener, a good provider, a hard worker, thrifty or a good protector? If you really can't find any good qualities, ask God to point them out to you. 

Maak een lijst van zijn goede karakter trekken en vertel hem hoeveel je hem bewonderd. Is hij eerlijk, liefdevol, trouw, vriendelijk, grappig, een goede luisteraar, een goede voorziener, een harde werker, zuinig of een goede beschermer? Als je echt geen goede kwaliteiten kan vinden, vraag God om ze je te laten zien.  

Also, go back to when you first fell in love and remember what qualities he had then. Maybe you can rekindle some of those first feelings. Tell him what you remember. “Seek and you shall find!” (Luke 11:9 ) If you look for the good in people (your husband), that's what you'll find. 

Ook, ga terug naar het moment dat je voor het eerst verliefd werd en herinner je de kwaliteiten die hij toen had. Misschien kan je wat van die eerste gevoelens weer aanwakkeren. Vertel hem wat je je herinnert. “ zoekt en gij zult vinden”! (Lucas 11:9). Als je zoekt naar het goede in mensen (jouw echtgenoot), dan zal je dat vinden.

Marabell Morgan wrote a book several years ago called Total Woman. In it she said that to make your man feel loved, do the four “A's”– Accept, Admire, Adapt, and Appreciate him. I think that covers a lot of what we lack, don't you? (I don't advise that you read this book since it tells how to do things in the flesh rather than in the Spirit.)

Marabel Morgan schreef een boek een aantal jaren geleden genaamd Complete Vrouw. Er in zegt ze om je man geliefd te laten voelen, doe de vier “A” Accepteer, Aanbid, Aanpassen en Apprecieer hem. Ik denk dat dat veel bedekt waar we gebrek aan hebben, denk je niet? ( ik adviseer ze niet om dit boek te lezen omdat het veel dingen vertelt om dingen te doen vanuit het vlees dan vanuit de Geest). 

My final statement is this…if you do it to get results from your husband, it will never work. Instead you must do it “as unto the Lord.” You must do it because it honors God. He put your husband over you. If you don't respect your husband, you really don't respect God's Word. Anything that you don't like in your husband's actions or appearance must be given to the Lord. When it's His battle there is always victory! Honor God by honoring your husband. Don't try to please your husband; let your motivation be to please the Lord by giving the respect and reverence God commands. “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart.” Ps. 37:4.

Mijn laatste onderbouwing is dit…. Als je het doet om resultaten van je man te krijgen, zal het nooit werken. In plaats daarvan moet u het doen “als voor de Heer”, Je moet  het doen omdat het God eer geeft. Hij zette je man over je heen. Als je je man niet respecteert, dan respecter je niet echt het Woord van God. Alles wat je niet leuk vind in jouw echtgenoot zijn acties of voorkomen moet gegeven worden aan de Heer. Wanneer het Zijn strijd is dan is er altijd overwinning! Eer God door je man te eren. Probeer niet je echtgenoot te behagen; laat je motivatie zijn om de Heer te behagen door het respect te geven en eerbied die God gebiedt. “ verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart”. Ps. 37:4. 

“And he will have no lack of gain.” Proverbs 31:11.
“Het zal hem aan voordeel niet ontbreken”. Spr. 31:11.

Personal commitment: To show chaste and respectful behavior toward my husband. “Based on what I have just learned from God's Word, I strive to be chaste in my life. I also commit to demonstrate a respectful attitude toward my husband because of the example it sets for others and the honor it gives to God and His Word.”

Persoonlijke toewijding: om kuisheid en respectvol gedrag te laten zien naar je echtgenoot toe. “Gebaseerd op wat ik zojuist heb geleerd uit Gods Woord, streef ik ernaar om kuis te zijn in mijn leven. Ik wijd mij ook toe om een respectvol gedrag te laten zien tegenover mijn echtgenoot vanwege de voorbeelden het geeft aan andere en de eer het geeft aan God en Zijn Woord”. 

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.