Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"WIN zonder woorden"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 9 “Zachte en Stille Geest”

 Maar de verborgen mens uws harten,
 met de onvergankelijke (tooi) van een
zachtmoedige en stille geest, die kostbaar
is in het oog van God
—1 Petrus 3:4

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

Luidruchtige vrouwen komen tegenwoordig veel voor. Luidruchtig word gedefinieerd als “beledigend luid en indringend’. Het wordt niet alleen geaccepteerd, maar ook aangemoedigd door onze media.

Helaas is dit gedrag ook tegenwoordig doorgedrongen in de kerk en Christenen. Is het niet logisch dat het aantal scheidingen in de kerk nu hoger is dan het landelijk gemiddelde?

Een vrouw met een “zachte en rustige geest” word een deurmat genoemd. Haar wordt vertelt dat haar man geen respect voor haar zal hebben als ze niet voor zichzelf opkomt.

Zelds mannen zeggen tegen hun eigen vrouwen dat ze terug moeten vechten of zichzelf moeten verdedigen, en tegelijktijd gaan ze door met de echtscheiding en blijven ze met de andere vrouw. God zegt dat een zachte en stille geest voor Hem dierbaar is, en daarom de enige weg naar genezing en herstel is. 

Wanneer een man echter van de waarheid afdwaalt en in zonde vervalt, hoor je Christenen, zelfs voorgangers, adviseren om “harde liefde,” te gebruiken, ook al is het onbijbels en zal het huwelijken vernietigen. Bovendien, resulteert het in een ‘verhard hart’, wat onvermijdelijk resulteert in een vrouw die haar man niet wil of kan vergeven. Alleen een hart van vlees, een teder hart, is in staat om werkelijk te vergeven.

In dit hoofdstuk zullen we op zoek gaan naar de waarheid over liefde en de genezing dat voorkomt uit vergeving.

Harde Liefde?

Liefde is geduldig. God geeft ons een recept van liefde. Laten we kijken of je het woord “hard” kan vinden of een ander woord dat te vergelijken is. “Liefde is geduldig, liefde is vriendelijk en niet jaloers; liefde schept niet op of is arrogant, gedraagt zich niet ongehoorlijk; het zoek zichzelf niet, daagt niet uit, rekent het kwade niet toe, vind geen blijdschap in ongerechtigheid, maar is blij met de waarheid; verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, draagt alles. Liefde faalt nooit …….” (1 Kor. 13:4-8).

Deze vers bewijst dat er geen plaats is voor “harde liefde” in een huwelijk, van geen van de kanten. De liefde dat Jezus ons vraagt uit te dragen is zwaar, maar nooit, “hard” naar een ander toe die we lief hebben.

Dit beveel Ik je. Een ander bekende uitlating in de kerk tegenwoordig is “liefde is een keus” Lees met mij de volgende vers om te zien of God zegt dat we kunnen “kiezen” om lief te hebben. Of beveelt God ons dat wij het doen als volgers van Christus? “Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt” (Johannes 15:17). We hebben een keuze om Zijn bevel te gehoorzamen of niet. Dit is niet het geen wat Christelijke psychologen ons vertellen, toch?

Heb je vijanden lief. Onze vrienden bemoedigen ons om “onszelf te beschermen” of om niet “lief te hebben degene die moeilijk zijn lief te hebben.” Moeten wij hun lief hebben of niet?  “Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen” (Lukas 6:27-28)

In deze passage is God zelfs duidelijker. Hij waarschuwt zelfs degene die alleen houden van degene waarvan er gehouden kan worden: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen………. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?” (Matt. 5:44-46).

Laat plaats voor God zijn wraak. In het boek dat tegen ons zegt om “hard” te zijn tegen onze wederhelft, wordt ons verteld dat wij moeten confronteren en een crisis moeten veroozaken. Met andere woorden, we moeten zaken in onze eigen handen nemen. Wat instructeert God ons om te doen?

“………..Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed………. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet………. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: MIJ KOMT DE WRAAK TOE, IK ZAL HET VERGELDEN, spreekt de Here” (Rom. 12:12, 14, 17-19).

Hij uitte geen bedreigingen. Je kan jezelf afvragen” Waarom moet ik zo een lijden doormaken, en niet eens de tevredenheid van wraak hebben? “ Lees God zijn uitleg voor je lijden:

“Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden….. die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt” (1 Petr. 2:21-23)

Overwin het kwaade met het goede. “Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u net overwinter door het wade, maar overwind het wade door het geode” (Rom. 12:20-21)

Resigned Zijl de zachtmoedige. Als je de zaken niet in eigen handen neemt en een “harde” standpunt aanneemt, dan zullen anderen (zelfs Christenen), je vertellen dat je een deurmat bent. Maar laat ik help je herinneren wie Jezus zegt die gezegend zijn: “Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Matt. 5:5). Jezus heeft ervoor gekozen om zijn leven te geven en heeft toegestaan dat zijn vijanden Hem konden grijpen. Moeten wij in Zijn voetsporen volgen of niet?

De rechtvaardigheid van God. Mensen zullen je herinneren van een moment toen Jezus de tafels omdraaide in de tempel. Ze zullen dit voorbeeld gebruiken om je te vertellen dat je het “recht” hebt om boos te worden op anderen. God zegt Hij is een jaloerse God. Kunnen wij dan ook jaloers zijn? “Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort

Dat je niet zal doen de dingen die jou welbehagen. Wanneer wij een gevoel hebben om iets te doen of te zeggen tegen een ander dat alles is behalve zachtmoedig, dan wandelen wij in het vlees en niet in de Geest. “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees” (Gal. 5:16).

“Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal. 5:17, 22-23). “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo” (Luk. 6:31).

De vriendelijkheid van God. Het is misleidend om te denken dat confronteren en onvriendelijk zijn en standvastig de andere persoon zal laten omdraaien. Als dat zou werken, waarom gebruikt God dan vriendelijkheid om ons tot berouw te laten komen? Zondaren komen niet naar voren om de Heer te accepteren omdat ze denken dat ze zullen worden bekritiseerd of bestraft, toch? “Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt” (Rom. 2:4).

Niemand zal de Heer zien. Een andere extreme belangrijke reden voor je zachte en stille geest in het omgaan met je man (of andere) is om andere Christus in ons te laten zien, “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien” (Heb. 12:14).

Denk niet dat je vriendelijk kan gedragen tegen je man, maar vreselijk kan gedragen naar je kinderen, ouders, of collega’s. God kijkt en Hij is degene die jou man zijn hart zal keren. Niks is verborgen voor Hem. Laten we niet vergeten dat Hij kijkt naar ons hart; daarom, al probeer je je boosheid te beheersen, Hij kijkt dieper! Je moet “sterven aan jezelf.”

De bediening van verzoening. Wij moeten ambassadeurs zijn voor Christus in verzoening. “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd” (2 Kor. 5:18-19),

“Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:20)

Indien je word verzocht. De volgende Bijbelvers is een waarschuwing voor ons wanneer wij niet vriendelijk zijn tegen anderen wanneer zij tegen ons gezondigd hebben. “Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen” (Gal. 6”1-2).

Wanneer de Heer het ziet en ontevreden is. Veel vrouwen zijn zo blij wanneer ze zien dat hun echtgenoten “krijgen wat ze verdienen” wanneer God hun straft met financiële moeilijkheden of andere beproevingen. Vervolgens zien ze de situaties van hun echtgenoten veranderen naar het goede. Waarom gebeurt dit? “Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet, opdat de Here het niet zie en het Hem mishage, zodat Hij zijn toorn van hem zou afwenden” (Spr. 24:17).

Daders van het Woord. Het is belangrijk dat we leren om het eens te zijn met de waarheid wat we zien in de Bijbel, maar daar moeten we niet stoppen. “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden………….. niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen” (Jacobus 1:22, 25). “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde” (Jakobus 4:17).

De dwaling van gewetenloze mannen. God heeft ons gewaarschuwd dat we niet moeten luisteren of  volgen degene die ons iets anders vertellen dan de Bijbel. “Onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, brandschoon en onberispelijk, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften, vanwege hun eigen vernietiging. Jij daarentegen, Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus………….” (2 Pet. 3:14-18).

‘”Harde liefde” is verkeerd en totaal het tegenovergestelde van de lering en voorbeeld van Jezus. Laten we in plaats daarvan leren van Hem die Zichzelf beschrijft als “zacht en nederig van hart.” “neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Matt. 11:29).

Vergeving

Alleen een vrouw met een zacht en stil hart kan haar echtgenoot vergeven. Maar, veel vrouwen zijn misleid en vergeven hun mannen niet omdat ze niet volledig begrijpen wat de grote consequenties zijn van hun gebrek aan vergeving. Laten we de Bijbel onderzoeken om te zien wat God zegt over het vergeven van anderen. Hier zijn wat vragen die we moeten stellen:

Waarom zou ik mijn echtgenoot of andere die betrokken zijn vergeven?

Cristus heeft jou ook vergeven. We vergeven omdat God ons heeft vergeven. “Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft” (Efez. 4:32).

Het kostbare bloed van het verbond. Jezus heeft Zijn bloed vergoten voor vergeving van onze zonden―zelfs de zondens van je echtgenoot! “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Matt. 26:28).

Bevestig nogmaals je liefde voor hem. Om het verdriet van de overtreder te verlichten.”……. zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen” (2 Kor. 2:7-8). 

Laat Satan geen misbruik van ons maken. Satan kan het gebrek aan vergeving tegen je gebruiken om er misbruik van te maken. “Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend” (2 Kor. 2:10-11).

Onze Vader zal jou overtredingen niet vergeven. God zegt dat Hij ons niet zal vergeven als wij andere niet vergeven “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven” (Matt. 6:14-15). “Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft” (Matt. 18:35).

Maar zou de overtreder zich niet schuldig moeten voelen als ik ga vergeven?

Vader, vergeef hun. Degene die Jezus hebben gekruisigd hebben Hem niet om vergeving gevraagd, noch voelde zij zich schuldig voor wat ze zouden gaan doen of wat ze aan het doen waren. Als we Christenen zijn, wij zijn volgers van Christus; dan volgen wij Zijn voorbeeld. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Luk. 23:34).

Toen Stefanus werd gestenigd schreeuwde hij het uit voordat hij dood ging, “Here, reken hun deze zonde niet toe!” (Hand. 7:60). Zouden wij dat ook niet moeten doen?!

Hoevaak verwacht God van mij dat ik vergeef?

Zeventig maal  zeven. Veel vrouwen roepen uit, “Maar mijn man heeft dit al eerder met mij gedaan, gedurende ons hele huwelijk!” Toen Petrus vroeg hoevaak hij moest vergeven, Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal” (Matt. 18:22). Dat is 490 keer voor de zelfde daad!

Onthou het niet meer. Betekent vergeving dat ik echt die zonde vergeet, zelfs in een twistgesprek, zelf in een echtscheiding? “want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken” (Jer. 31:34). “Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons” (Ps. 103:12). “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven” (1 Petr. 3:9).

Wees voorbereid; Satan zal proberen om oude overtredingen in je gedachten te brengen zelfs nadat je hebt vergeven. Wanneer hij dat doet moet je weer vergeven. Veel vrouwen, wiens echtgenoten ontrouw zijn geweest aan hun zelfs nadat hun mannen terug thuis zijn gekomen, hebben “terugvallen” ervaren net zoiets al seen “geestelijke “ oorlogs trauma” Ze zeggen dat ze voortdurend, soms dagelijks , moeten vergeven.

Hoe kan ik ooit vergeven zoals God mij in Zijn Woord heeft gevraagd te doen?

God alleen. Alleen God kan je helpen om dat te doen. Je moet je vernederen en Hem vragen om je de genade te geven. “Wie kan zonden vergeven dan God alleen?” (Mar. 2:7).

Vraag. “……gij hebt niets, omdat gij niet bidt” (Jacobus 4:2). Vraag God om je man via jou te vergeven terwijl je je aan Hem overgeeft. 

God geeft genade aan de nederigen. Hoe krijg ik de genade die ik nodig heb? “maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd” (1 Petr. 5:5-6).

Vernederen hun hart. Hoe kan ik nederig worden? “Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten versmaad, had Hij hun hart door moeite vernederd; zij struikelden, en er was geen helper. Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten” (Ps. 107:11-13).

ik verootmoedigde mij met vasten, en mijn gebed keerde in mijn boezem weder” (Ps. 35:13). Soms zou het kunnen zijn dat Hij je door ziekte je stil en nederig maakt. Vecht er niet tegen―God is aan het werkt!

Verzoen je eerst met je broeder. Wanneer moet ik degene die mij heeft pijn gedaan vergeven? Moet ik mij niet eerst daarover schuldig voelen? “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave” (Matt. 5:23-24). Als je de ander niet hebt vergeven, vooral je echtgenoot niet, dan moet je vergeving vragen.

Bitterheid. Iemand niet vergeven veroorzaakt bitterheid. De definitie van bitterheid is “vergif!” “Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid” (Efez. 4:31). Iemand anders niet vergeven zal aan je vreten, niet aan de andere persoon! “Het hart kent zijn eigen droefheid” (Spr. 14:10). “Hij toch kent de geheimen des harten” (Ps. 44:22). 

Mensen behagers. Wees bedachtzaam dat je je echtgenoot voor de gek kan houden maar God kent je motieven en je hart. “……maar de Here ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7). “……… in eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen” (Efez 6:5-6).

Elk ijdel woord. Bereid elke woord voor wat je wilt zeggen! Elk woord dat je wilt zeggen moet voorzichtig uit gekozen zijn. “Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft” (Spr. 18;2). “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels” (Matt. 12:36).

Probeer op te schrijven wat je wilt gaan zeggen. Lees dan hard op wat je hebt geschreven, zet jezelf in de schoenen van de ander en hoor het van zijn kant . Klinkt het beschuldigend? Vraag God om de juiste woorden in je mond te zetten en door je heen te spreken.

Veel woorden. “In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet” (Spr. 10;19). Zeg alleen wat je gedaan hebt; zet de toon niet met zoiets van, Toen je dit heb gedaan, en toen en toen, en toen heb ik……..

Hij uitte geen bedreigingen. Als de andere persoon naar je uithaalt, doe je mond niet open behalve om ermee eens te zijn. “ die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde……” (1 Petr. 2:23).

Elk ijdel woord. De “weg gelopen zoon” had zijn woorden voorbereid nadat hij het besluit had genomen om terug te gaan naar huis: “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners” (Lukas 15:18-19).

Wees zeker dat je woorden zoet en vriendelijk zijn elke keer wanneer je de gelegenheid krijg om je man te zien! Onthou dat “zoetheid van lippen versterkt het betoog” (Spr. 16:21). “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente” (Spr. 16:24).

Hoe kan ik weten dat ik echt heb vergeven?

Je zal het weten en de zekerheid hebben dat je echt hebt vergeven wanneer jou zonden en zwakheden zo groot zullen worden voor je ogen dat het niet meer mogelijk is om de zondens en zwakheden van je echtgenoot te zien. Je zal blind zijn voor zijn verleden, heden, en toekomstige falens.

Wanneer vrouwen schrijven of praten over iets dat hun echtgenoten fout doen. Dan weet ik dat ze ver van herstel zijn. Zovelen die die op zoek zijn naar herstel zien geen vooruitgang omdat ze hebben gefaald om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de zondens die ze hebben begaan in het huwelijk dat de scheiding, echtscheiding, of overspel heeft veroorzaakt. 

Zij willen, per vergissing, hun aandeel erin “delen”, dat tot hun eigen vernietiging leidt. Jezus nam de volledige verantwoordelijkheid en droeg al onze zondens. Ook, wij, moeten alles nemen en alles dragen. Dan, zoals gelovigen, kunnen wij de Heer zoeken en de zondens van het huwelijk aan de voeten van het kruis leggen, wetende dat de prijs is betaald.

En, als je nog steeds geïrriteerd raakt over wat je echtgenoot zegt, of doet, of niet doet, of erger, je word boos dat heb je nog niet vergeven―boosheid is een dodelijke hart conditie, welke te zien is in een beproeving.

Persoonlijke toewijding: om te verlangen en ernaar te streven om zachtaardig en stilt e zijn. “gebasseerd op wat ik heb geleerd in de Bijbel, wijd ik mij toe om alles te doen wat ik heb geleerd door snel te zijn met horen maar langzaam met spreken, en degene te vergeven wie mij hebben beledigd en te doen wat ik kan om mij te verzoenen met degene die mij hebben beledigd.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.