DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 9 "Geschikte Helper"

 

“En de Here God zeide:
Het is niet goed, dat de mens alleen
zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”.
Genesis 2:18.

God has designed a woman to be “…bone of my bones, flesh of my flesh” for her husband (Gen. 3:12). So why have we as Christian women bought into the feminist philosophy, allowing our role as the homemaker to be stolen? Because we are really unsure of what a woman was created and designed to do and to be. In today’s world men are not men and women are no longer women. This was the agenda of the feminist movement: to blend the roles. We now have confusion and unhappiness in both of the sexes. In addition, homosexuality and lesbianism are rampant in our society!

God heeft een vrouw ontworpen om te zijn “…been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees” voor haar echtgenoot (Gen. 2:23).  Dus waarom hebben wij als christelijke vrouwen de feministische filosofie overgenomen, waardoor onze rol als huisvrouw werd gestolen? Omdat we echt niet zeker weten van wat een vrouw is gemaakt en ontworpen om te doen en te zijn. In de wereld van vandaag zijn mannen geen mannen en vrouwen zijn geen vrouwen meer. Dit was de agenda van de feministische beweging: de rollen vermengen. We hebben nu verwarring en ongeluk bij beide geslachten. Bovendien zijn homoseksualiteit en lesbianisme alomtegenwoordig in onze samenleving!

Without an understanding of our role as a “helper suitable,” we will tear down with our own hands our homes, our husbands, and our families. We will believe the lies and begin to play into the world’s idea of the role of a woman. Until I understood how uniquely created I was, I would try to steal my husband’s role. I was envious of his role and even despised being created a woman. 

Zonder begrip van onze rol als "geschikte helper", zullen we met onze eigen handen onze huizen, onze echtgenoten en onze families afbreken. We zullen de leugens geloven en beginnen in te spelen op het wereldse idee van de rol van een vrouw. Totdat ik begreep hoe uniek ik was, zou ik proberen de rol van mijn man te stelen. Ik was jaloers op zijn rol en verachtte zelfs dat ik een vrouw was.

So look with me at how God in His perfect love and incredible wisdom designed and created us to be women.

Dus bekijk met mij hoe God in Zijn volmaakte liefde en ongelooflijke wijsheid ons heeft ontworpen en geschapen om vrouwen te zijn.

Uniquely Created
Uniek Gemaakt

Created for the man. We must seek knowledge from God’s Word to define how we were created and why we were created. “For man does not originate from woman, but woman from man; for indeed man was not created for the woman’s sake, but woman for the man’s sake.” 1Cor. 11:8-9. As we begin to move into God’s perfect plan for our lives, we then can live the abundant life God promises in His Word. Our lives will reflect God’s Word, rather than deny it. Others will be drawn to Christ through the testimony of our lives. 

Gemaakt voor de man. We moeten kennis uit Gods Woord zoeken om te bepalen hoe we zijn geschapen en waarom we zijn geschapen. “De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man”. 1 Kor. 11:8-9. Als we Gods volmaakte plan voor ons leven beginnen in te gaan, kunnen we het overvloedige leven leiden dat God in Zijn Woord belooft. Onze levens zullen Gods Woord weerspiegelen, in plaats van het te ontkennen. Anderen zullen tot Christus worden aangetrokken door het getuigenis van ons leven.

Helper suitable for him. “And the man gave names to all the cattle, and to the birds of the sky, and to every beast of the field, but for Adam there was not found a helper suitable for him. Gen. 2:20. This statement really gets under the feminist’s skin. Does it get under yours too? As Christians, we must renew our minds to line up with God’s Word. God’s Word is Truth! Living the Truth certainly will not be easy and it will seem almost crazy at first. It will seem totally bizarre to others who watch and observe the changes in your life. But through obedience to His Word, we will soon understand and reap the rewards of our understanding and obedience.

Helper geschikt voor hem. “En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste”. Gen. 2:20. Deze uitspraak kruipt echt onder de huid van de feministe. Komt het ook onder de jouwe? Als christenen moeten we onze geest vernieuwen om in overeenstemming te zijn met Gods Woord. Gods Woord is Waarheid! De waarheid leven zal zeker niet gemakkelijk zijn en het zal in het begin bijna gek lijken. Het zal volkomen bizar lijken voor anderen die de veranderingen in je leven bekijken en observeren. Maar door gehoorzaamheid aan Zijn Woord zullen we spoedig begrijpen en de vruchten plukken van ons begrip en gehoorzaamheid.

As Christians we obey and believe even when we don’t see. This is the faith we profess. We have all experienced how the world’s way has worn us out. We are worn out because we have tried to do what we were not created to do and to be what we were not designed to be.

Als christenen gehoorzamen en geloven we zelfs als we het niet zien. Dit is het geloof dat we belijden. We hebben allemaal ervaren hoe de weg van de wereld ons heeft uitgeput. We zijn uitgeput omdat we hebben geprobeerd te doen waarvoor we niet geschapen zijn en te zijn waarvoor we niet zijn ontworpen.

We must begin to see that God intended the role of a woman and of a man to be special and unique. We must ask the Lord for guidance and discernment with each task we are presently undertaking. Now let’s look first at how and why we were created in the beginning.

We moeten beginnen in te zien dat God de rol van een vrouw en van een man speciaal en uniek heeft bedoeld. We moeten de Heer om leiding en onderscheidingsvermogen vragen bij elke taak die we op dit moment ondernemen. Laten we nu eerst kijken naar hoe en waarom we in het begin zijn gemaakt.

Male and Female
Man en Vrouw

Created MALE AND FEMALE. “And God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them.” Gen. 1:27. “He created them male and female, and He blessed them and named them Man in the day when they were created.” Gen. 5:2. “But from the beginning of creation, God MADE THEM MALE AND FEMALE.” Mark 10:6. “And He answered and said, ‘Have you not read, that He who created them from the beginning MADE THEM MALE AND FEMALE…’” Matt. 19:4. When women wear men’s clothing, or have hairstyles or jobs that are unfeminine or downright masculine, they are denying the fact that God created women special and unique. We should not be ashamed of how we were created, but find the joy in being God’s perfect creation as women. 

Gemaakt MAN EN VROUW. “En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. Gen. 1:27. “ man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen „mens” ten dage, dat zij geschapen werden”. Gen. 5:2.  “Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als MAN EN VROUW GEMAAKT” Marcus 10:6.  “Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als MAN EN VROUW HEEFT GEMAAKT…’” Matt. 19:4. Wanneer vrouwen mannenkleding dragen, kapsels of banen hebben die onvrouwelijk of ronduit mannelijk zijn, ontkennen ze het feit dat God vrouwen speciaal en uniek heeft gemaakt. We moeten ons niet schamen voor hoe we zijn geschapen, maar de vreugde vinden om Gods perfecte schepping als vrouw te zijn.

Masculine. Men were created to be men. We, as wives, need to encourage and show approval to our husbands for their manliness. He must know that you are happy that he is a man. In our society, the masculinity of our husbands is under attack. Because of this trend in society, we have tried to change our husbands to be more feminine. However, there is a difference between a feminine man and a gentleman. The term gentleman has been ripped out of our vocabulary to accomplish the goals of the feminist agenda. A true gentleman is now called a male chauvinist. Instead of gentlemen, our society is rampant with effeminate men! “Or do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate…shall inherit the kingdom of God.” 1Cor. 6:9. If you try to change your husband to act like you, what example will your sons have? Strength is a good quality for a man.

Mannelijk. Mannen zijn gemaakt om mannen te zijn. Wij, als echtgenotes, moeten onze echtgenoten aanmoedigen en goedkeuren voor hun mannelijkheid. Hij moet weten dat je blij bent dat hij een man is. In onze samenleving wordt de mannelijkheid van onze echtgenoten aangevallen. Vanwege deze trend in de samenleving hebben we geprobeerd onze echtgenoten te veranderen om vrouwelijker te zijn. Er is echter een verschil tussen een vrouwelijke man en een heer. De term gentleman is uit ons vocabulaire gerukt om de doelen van de feministische agenda te bereiken. Een echte heer wordt nu een mannelijke chauvinist genoemd. In plaats van heren wemelt onze samenleving van verwijfde mannen! “Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens… zullen het Koninkrijk Gods niet beërven”. 1 Kor. 6:9. Als je je man probeert te veranderen door hem het zelfde te laten handelen als jij, welk voorbeeld zullen je zoons hebben? Kracht is een goede kwaliteit voor een man. 

Example: Julie definitely wore the pants in her family, yet she continually was disgusted by the weak man her husband was. God had blessed her with a son, but, as her husband tried to help him to become masculine, she put a stop to the type of sports or other boy toys that she thought might hurt him. There was little difference between her son and her daughters. If anything, the girls were more aggressive and would also be the heads of their households someday. 

Voorbeeld: Julie droeg zeker de broek in haar familie, maar ze walgde voortdurend van de zwakke man die haar man was. God had haar gezegend met een zoon, maar toen haar man hem probeerde te helpen mannelijk te worden, stopte ze en stop voor de sporten of ander jongensspeelgoed waarvan ze dacht dat het hem pijn zou doen. Er was weinig verschil tussen haar zoon en haar dochters. De meisjes waren in ieder geval agressiever en zouden op een dag ook het hoofd van hun huishouden zijn.

Feminine. Some denominations teach that women must have their heads covered, keep their hair long, and/or wear only dresses. Restore Ministries does not want to cause division over such issues. “If anyone advocates a different doctrine, and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions….” 1Tim. 6:3-4. Our ministry exists to bring families together and to strengthen marriages. We women know that as we pray for the Lord to lead us through our husbands, and to mold us and direct our hearts, He is faithful. Pray for the Lord’s direction. Be willing to follow the Lord as He directs you through your husband. Some women tend to go from one extreme to the other. Move slowly and be careful of being too legalistic. Clothing and hair can be changed; yet, if there is no change on the inside, who are we fooling? As we begin to move into our God-designed roles with obedience and conviction, our outward appearance will follow if necessary.

Vrouwelijk. Sommige denominaties leren dat vrouwen hun hoofd bedekt moeten hebben, hun haar lang moeten houden en/of alleen jurken moeten dragen. Restore Ministries wil hierover geen verdeeldheid zaaien. “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens…” 1 Tim. 6:3-4. Onze bediening is er om gezinnen bij elkaar te brengen en huwelijken te versterken. Wij vrouwen weten dat als we tot de Heer bidden om ons door onze echtgenoten te leiden, en om ons te vormen en ons hart te leiden, Hij getrouw is. Bid om de leiding van de Heer. Wees bereid om de Heer te volgen zoals Hij u door uw man leidt. Sommige vrouwen hebben de neiging om van het ene uiterste naar het andere te gaan. Beweeg langzaam en pas op dat u niet te wettisch bent. Kleding en haar kunnen worden veranderd; maar als er geen verandering aan de binnenkant is, wie houden we dan voor de gek? Als we gehoorzaam en met overtuiging onze door God ontworpen rollen beginnen in te nemen, zal onze uiterlijke verschijning zo nodig volgen.

Example: Leah* was the type of woman other women seemed to envy. After each baby, she was able to leave the hospital in the same pair of jeans she wore before she became pregnant. Her hair was short and always in the latest style. She would never allow her children to get in the way of her outside hobbies and goals. Even though her husband asked her to, she wouldn’t home school their children because she wanted her freedom. However, her relationship with her husband seemed odd. It was more of a friendship than a marriage (not that we shouldn’t be friends with our husbands). You would see her playfully punch her husband in the arm or slap him on the back. With her hair cut short, along with her style of clothing, many times she’d be mistaken for her husband’s son.

Voorbeeld: Leah* was het type vrouw waar andere vrouwen jaloers op leken te zijn. Na elke baby kon ze het ziekenhuis verlaten in dezelfde spijkerbroek die ze droeg voordat ze zwanger werd. Haar haar was kort en altijd in de nieuwste stijl. Ze zou nooit toestaan dat haar kinderen haar externe hobby's en doelen in de weg zouden staan. Hoewel haar man haar dat vroeg, wilde ze hun kinderen niet thuisonderwijs geven omdat ze haar vrijheid wilde. Haar relatie met haar man leek echter vreemd. Het was meer een vriendschap dan een huwelijk (niet dat we geen vrienden zouden moeten zijn met onze echtgenoten). Je zou zien dat ze haar man speels op de arm sloeg of hem op de rug sloeg. Met haar kortgeknipte haar, samen met haar kledingstijl, zou ze vaak worden aangezien voor de zoon van haar man.

Her hair cut off. Has your husband asked you to let your hair grow long or longer? Or has he told you that you would look cute in one of the latest cuts? If he has told you something about your hair, submit. You must put your husband in the seat of authority over you.

Haar haar afgeknipt. Heeft uw man u gevraagd uw haar lang of langer te laten groeien? Of heeft hij je verteld dat je er schattig uit zou zien in een van de nieuwste snitten? Als hij je iets over je haar heeft verteld, geef je dan op. U moet uw man in de zetel van gezag over u plaatsen.

We are constantly bombarded with friends who tell us the opposite of what our husbands say. When some of us do try to submit, maybe to grow our hair longer, we go through the awkward stage of growing it out. Then we whine, our husband gives in, and we cut it again. If our husbands have requested longer hair, here are the Scriptural references: “For if a woman does not cover her head, let her also have her hair cut off; but if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her head shaved, let her cover her head.” 1Cor. 11:6. Also, 1Cor. 11:15: “…but if a woman has long hair, it is a glory to her. For her hair is given to her for a covering.” Women, the issue is not the length of our hair, but subjection to our husbands’ authority and protection for us. Our husbands can never be leaders if no one follows! And if you’re not following him, don’t expect your children to follow you!!

We worden voortdurend gebombardeerd met vrienden die ons het tegenovergestelde vertellen van wat onze echtgenoten zeggen. Wanneer sommigen van ons proberen ons te onderwerpen, misschien om ons haar langer te laten groeien, gaan we door de lastige fase van het uitgroeien. Dan zeuren we, onze man geeft toe, en we snijden het weer af. Als onze echtgenoten om langer haar hebben gevraagd, zijn hier de schriftuurlijke verwijzingen: “Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken”. 1 Kor. 11:6. Ook, 1 Kor. 11:15: “… doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven”. Vrouwen, het probleem is niet de lengte van ons haar, maar onderwerping aan het gezag en de bescherming van onze echtgenoten voor ons. Onze echtgenoten kunnen nooit leiders zijn als niemand volgt! En als je hem niet volgt, verwacht dan niet dat je kinderen je volgen!!

Example: I have a friend who loves this workbook; however, she has an area of rebellion that continues on until this day. This is why Scripture talks in James 1:25 about not being “… a forgetful hearer but an effectual doer.” Her husband is the type of man who likes long hair hanging down, no make-up, and casual clothing. When her husband is around this is exactly how she looks; however, I always know when her husband is out of town. Her hair is up, she wears make-up and her clothing changes. When others tell her she looks good, they are probably not aware of her husband’s preferences. She has been blessed with a large family but rebellion runs rampant. I hope I don’t have to explain why.

Voorbeeld: ik heb een vriend die dol is op dit werkboek: ze heeft echter een gebied van rebellie dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Dit is de reden waarom de Schrift in Jakobus 1:25 spreekt over niet-zijn “…een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen”. Haar man is het type man dat houdt van hangend lang haar, geen make-up en vrijetijdskleding. Als haar man in de buurt is, ziet ze er precies zo uit; ik weet echter altijd wanneer haar man de stad uit is. Haar haar is opgestoken, ze draagt make-up en haar kleding verandert. Als anderen haar vertellen dat ze er goed uitziet, zijn ze zich waarschijnlijk niet bewust van de voorkeuren van haar man. Ze is gezegend met een groot gezin, maar opstand viert hoogtij. Ik hoop dat ik niet hoef uit te leggen waarom.

My husband, Dan, on the other hand, likes a lot of make up, my nails done and my hair short and stylish. Before I met my husband, I was kind of a plain Jane. For years I had very long hair until my brother became ill with leukemia. I had just had my third son and my brother needed me to give quite a bit of blood for some tissue-typing for his bone marrow transplant. Within a few days, my hair began to fall out by the handful! My doctors surmised that giving blood had been too much for my body, and they recommended that I cut it. They told me that the weight of my hair would eventually cause all of it to fall out. When I cut it shoulder length, my husband loved it!

Mijn man, Dan, daarentegen, houdt van veel make-up, mijn nagels gedaan en mijn haar kort en stijlvol. Voordat ik mijn man ontmoette, was ik een beetje een gewone Jane. Jarenlang had ik heel lang haar totdat mijn broer leukemie kreeg. Ik had net mijn derde zoon gekregen en mijn broer had me nodig om aardig wat bloed te geven voor wat weefseltypering voor zijn beenmergtransplantatie. Binnen een paar dagen begon mijn haar met een handvol uit te vallen! Mijn artsen vermoedden dat het geven van bloed te veel was geweest voor mijn lichaam, en ze adviseerden me om het te knippen. Ze vertelden me dat het gewicht van mijn haar er uiteindelijk voor zou zorgen dat het allemaal zou uitvallen. Toen ik het op schouderlengte knipte, vond mijn man het geweldig!

I had it this way for many years but, after I saw the Scriptures about the woman’s hair being her crown, I grew it out again. It wasn’t until I was told of my “long-hair righteousness” (To understand the term long-hair righteousness see the paragraph “First clean the inside” below) that I cut it again. Before I did, however, I asked my husband. He told me he loved me with short hair but he had never come out and told me. Looking back I think he may have hinted, but I never seemed to get the message. It seems to take me a little longer than others to wake up!

Ik heb het jarenlang zo gehad, maar nadat ik de Bijbel teksten had gezien dat het haar van de vrouw haar kroon was, liet ik het weer groeien. Pas toen mij werd verteld over mijn "rechtschapenheid voor lang haar" (om de term lang haar rechtschapenheid te begrijpen, zie de paragraaf "Eerst de binnenkant schoonmaken" hieronder) dat ik het opnieuw sneed. Maar voordat ik het deed, vroeg ik het aan mijn man. Hij vertelde me dat hij van me hield met kort haar, maar hij was nooit naar buiten gekomen om het me te vertellen. Terugkijkend denk ik dat hij misschien een hint heeft gegeven, maar ik leek de boodschap nooit te begrijpen. Het lijkt erop dat ik er iets langer over doe dan anderen om wakker te worden!

Now I am careful to dress and wear my hair for him. Since I am in my forties, I am now getting a bit gray and I like coloring my hair. However, he says he likes it the way it is. Well, goodbye, Miss Clairol! Update: Since writing this portion of the workbook Dan wants a red-head. Ladies, never get too settled or fixed when it’s our job to move and follow our husbands!

Nu let ik erop dat ik me kleed en mijn haar voor hem draag. Sinds ik in de veertig ben, word ik nu een beetje grijs en vind ik het leuk om mijn haar te kleuren. Hij zegt echter dat hij het leuk vindt zoals het is. Nou, tot ziens, juffrouw Claireol! Update: sinds het schrijven van dit gedeelte van de werkmap wil Dan een roodharige. Dames, raak nooit te vast of vast als het onze taak is om te verhuizen en onze echtgenoten te volgen!

Note: Ladies, not only did I have “long-hair righteousness” but I also had “home-school righteousness,” “home-birth righteousness,” “wearing-only-skirts righteousness.” But, praise the Lord, He dealt with me on each of these areas of “self-righteousness.” Ladies, search your heart and confess to the Lord if there is any trace of self-righteousness in your life. Whenever we think that we are somehow better than someone else, then we are self-righteous. Self-righteousness is a serious form of pride that the Pharisees exhibited. As I look back, I wonder how I could ever have felt proud. It was my Lord who showed me the Truth, and He gave me the grace to be able to live that Truth in my life. It just shows me again that when I exhibited a “self-righteous” spirit and attitude, I was nothing but a fool! 

Opmerking: Dames, ik had niet alleen "rechtschapenheid voor lang haar", maar ik had ook "rechtvaardiging voor thuisonderwijs", "rechtsheid bij geboorte thuis", "rechtschapenheid met alleen rokken dragen". Maar prijs de Heer, Hij handelde met mij op elk van deze gebieden van "eigengerechtigheid". Dames, doorzoek uw hart en beken de Heer als er enig spoor van eigengerechtigheid in uw leven is. Wanneer we denken dat we op de een of andere manier beter zijn dan iemand anders, dan zijn we zelfingenomen. Eigengerechtigheid is een ernstige vorm van trots die de Farizeeën aan de dag legden. Als ik terugkijk, vraag ik me af hoe ik me ooit trots had kunnen voelen. Het was mijn Heer die mij de Waarheid liet zien, en Hij gaf mij de genade om die Waarheid in mijn leven te kunnen leven. Het laat me gewoon weer zien dat toen ik een "eigengerechtigde" geest en houding aan de dag legde, ik niets anders was dan een dwaas!

The hidden heart. One more note on the hair. Many times I have been aware of a spirit of rebellion that seems to rise up in women in anger or frustration as they state, “I just want to cut it (their hair) off!” What matters to God is not what we say or do, for that is our outward appearance. God is interested in our hearts. How is your heart? Is your heart hard toward your husband or hardened against your being a woman? Each of us needs to do a heart check. “…but let it be the hidden person of the heart….” 1Pet. 3:4.

Het verborgen hart. Nog een opmerking over het haar. Vaak ben ik me bewust geweest van een geest van rebellie die lijkt op te komen bij rouwen in woede of frustratie, zoals ze zeggen, “Ik wou het gewoon (hun haar) afknippen”! Wat voor God belangrijk is, is niet wat we zeggen of doen, want dat is onze uiterlijke verschijning. God is geïnteresseerd in ons hart. Hoe gaat het met je hart? Is uw hart hard voor uw man of verhard tegen uw vrouw-zijn? Ieder van ons moet een hartcontrole doen. “… maar de verborgen mens uws harten….” 1 Pet. 3:4. 

First clean the inside. The heart of a Pharisee is pride. The Pharisees hid evil thoughts and evil hearts behind their clothing. I have met women who wear very spiritual clothing, sometimes covering their heads. However, not all are as they appear. “You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also.” Matt. 23:26. I was surprised by the spiritual arrogance that the women exhibited toward one who wore other than their accepted clothing, didn’t cover her head, or wore pants. If you look down at those who do not dress as spiritually as you do, then you are a Pharisee like I was. 

Maak eerst de binnenkant schoon. Het hart van een Farizeeër is trots. De Farizeeën verborgen kwade gedachten en slechte harten achter hun kleding. Ik heb vrouwen ontmoet die zeer spirituele kleding dragen, soms hun hoofd bedekken. Ze zijn echter niet allemaal zoals ze lijken. “Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden”. Matt. 23:26. Ik was verrast door de spirituele arrogantie die de vrouwen aan de dag legden tegenover iemand die andere dan de gebruikelijke kleding droeg, haar hoofd niet bedekte of een broek droeg. Als je neerkijkt op degenen die zich niet zo geestelijk kleden als jij, dan ben je een Farizeeër zoals ik was.

The Lord convicted me of my “long-hair righteousness.” Somehow I became arrogant. I looked at women who had long hair as being more spiritual. With prejudice in my heart, I would look at those who had short hair as spiritually deficient or downright evil. Yet in my dealings and counseling experiences, I found that some with long hair, long dresses, and the like were quite evil underneath. 

De Heer overtuigde me van mijn ‘langharige gerechtigheid’. Op de een of andere manier werd ik arrogant. Ik beschouwde vrouwen met lang haar als spiritueler. Met vooroordelen in mijn hart zou ik degenen met kort haar beschouwen als geestelijk gebrekkig of ronduit slecht. Maar tijdens mijn omgang en counseling-ervaringen ontdekte ik dat sommigen met lang haar, lange jurken en dergelijke eronder behoorlijk slecht waren.

Anytime we judge another on the basis of their outward experience we are in deception. The saying that goes “you can’t judge a book by its cover” is true. “…Do not look at his appearance…because I have rejected him; for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.” 1Sam. 16:7. Some of the most loving hearts that I have met have been the newly born-again Christians who may sometimes wear clothes that are immodest; yet, their hearts overflow with the love of the Lord. These were the friends of Jesus, lest we forget Mary Magdalene.

Elke keer dat we een ander beoordelen op basis van hun uiterlijke ervaring, zijn we misleid. Het gezegde dat luidt: "Je kunt een boek niet beoordelen op zijn omslag" is waar. “…Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan”. 1 Sam. 16:7. Enkele van de meest liefhebbende harten die ik heb ontmoet, zijn de wedergeboren christenen die soms onfatsoenlijke kleding dragen; toch vloeien hun harten over van de liefde van de Heer. Dit waren de vrienden van Jezus, opdat we Maria Magdalena niet mogen vergeten.

Branding instead of beauty. “In that day the Lord will take away the beauty…Now it will come about that instead of sweet perfume there will be putrefaction; Instead of a belt, a rope; Instead of well-set hair, a plucked-out scalp; Instead of fine clothes, a donning of sackcloth; And branding instead of beauty.” Isa. 3:18, 24. What comes to mind when I hear the word branding is tattooing. It still amazes me how popular this is with teens and young adults. We also see today’s youth piercing “everything.” Are you as a mother giving your permission to your son or daughter to tattoo or body pierce? 

Branding in plaats van schoonheid. “Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk… Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid zijn, in plaats van een gordel een touw, in plaats van haarvlechten kaalheid, in plaats van een pronkgewaad omgording met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid”. Jes. 3:18, 24. Wat in me opkomt als ik het woord branding hoor, is tatoeëren. Het verbaast me nog steeds hoe populair dit is bij tieners en jonge volwassenen. We zien ook dat de jeugd van tegenwoordig "alles" doorboort. Geeft u als moeder uw zoon of dochter toestemming om te tatoeëren of piercings te zetten?

If you say that they wouldn't listen to you if you did try and stop them, then you had better fall on your face before the Lord and ask Him to help you get back the respect and authority that you've thrown away. Your children are obviously surrounded by fools or they wouldn't want to do something so barbaric and permanent. Are they in public schools? Is there television in your home (or should I ask, MTV, Heaven forbid!) Do your children spend their time at their friends’ house – need we go on? Please read lesson 14, “Your Mother’s Teachings” to gain the knowledge you need to save your family from this immoral society. 

Als je zegt dat ze niet naar je zouden luisteren als je ze probeerde tegen te houden, dan kun je maar beter op je gezicht vallen voor de Heer en Hem vragen je te helpen het respect en de autoriteit terug te krijgen die je hebt weggegooid. Je kinderen zijn duidelijk omringd door dwazen, anders zouden ze zoiets barbaars en blijvends niet willen doen. Zitten ze op openbare scholen? Is er televisie in uw huis (of moet ik vragen, MTV, de hemel verhoede!) Brengen uw kinderen hun tijd door bij hun vrienden - moeten we doorgaan? Lees alstublieft les 14, “Je Moeders Onderwijzingen”, om de kennis op te doen die je nodig hebt om je gezin te redden van deze immorele samenleving.

If it is your husband’s liberal thinking that is polluting your home, then you need to stop nagging him about it and begin to allow God to change your husband. Read lesson 5, “Won Without a Word.” If you continue to press him, you are not winning him without a word and your attitude is not respectful.

Als het het liberale denken van je man is dat je huis vervuilt, dan moet je ophouden met zeuren bij hem en God toe staan je man te veranderen. Lees les 5, “Winnen Zonder een Woord'. Als je hem onder druk blijft zetten, win je hem niet zonder een woord en je houding is niet respectvol.

Man’s clothing or woman’s clothing. “A woman shall not wear man’s clothing, nor shall a man put on a woman’s clothing; for whoever does these things is an abomination to the LORD your God.” Deut. 22:5. We all know that the way we dress makes us act differently. Ladies, what do you wear when you do housework, a pair of jeans and a T-shirt or a dress with an apron? 

Herenkleding of dameskleding. “Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel”. Deut. 22:5. We weten allemaal dat de manier waarop we ons kleden ervoor zorgt dat we ons anders gedragen. Dames, wat draag je als je huishoudelijk werk doet, een spijkerbroek en een T-shirt of een jurk met een schort?

Yet, which of us has never begged our husband to go to some sort of formal event just so we could get all dressed up? When a little girl wears a dress, all her femininity shows as she twirls around in it. When we wear an apron, we may feel more like sticking around the kitchen to make cookies. Clothes really do “make a person.” 

Maar wie van ons heeft onze man nooit gesmeekt om naar een of ander formeel evenement te gaan zodat we ons helemaal konden verkleden? Wanneer een klein meisje een jurk draagt, komt al haar vrouwelijkheid tot uiting als ze erin rond draait. Als we een schort dragen, hebben we misschien meer zin om in de keuken rond te hangen om koekjes te bakken. Kleren “maken echt een persoon”.

Ladies, have you noticed the many older women who are obviously dressing for comfort? Many, with their short hair, jeans and athletic tennis shoes, look exactly like their husbands. You’ll see this even in nice restaurants. Our mannerisms will usually reflect what we are wearing. 

Dames, hebben jullie de vele oudere vrouwen opgemerkt die zich duidelijk kleden voor comfort? Velen lijken met hun korte haar, spijkerbroek en atletische tennisschoenen precies op hun echtgenoten. Je ziet dit zelfs in leuke restaurants. Onze maniertjes weerspiegelen meestal wat we dragen.

There are those women whose uniform at work is really men’s clothing, complete with necktie. Isn’t it interesting that the women are made to wear the men's clothing, not the other way around? Why? Because men wouldn't do it! 

Er zijn van die vrouwen wiens uniform op het werk echt mannenkleding is, compleet met stropdas. Is het niet interessant dat de vrouwen gemaakt zijn om de herenkleding te dragen, en niet andersom? Waarom? Omdat mannen het niet zouden doen!

Has your husband tried to protect you from looking like a fool but you thwarted his protection? Did another woman tell you that your husband is a chauvinist pig for butting into your business, when it was really God trying to protect you? Ladies, it is about time that we as Christian women get a hold of the concept of being subject for our protection; these are God’s principles! We must follow His principles and then teach them to our children and not be ashamed to speak the Truth to our friends and family. If these principles from God’s Word have not been followed because of ignorance or rebellion, now is the time to show ourselves approved. “Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the Word of Truth.” 2Tim. 2:15. Are we going to build up those who are perishing for a lack of knowledge? “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6. If your husband is the one asking you to wear clothing that is inappropriate then please reread lesson 7, “Your Chaste and Respectful Behavior.” 

Heeft je man geprobeerd je te beschermen om er niet als een dwaas uit te zien, maar hebt jer zijn bescherming gedwarsboomd? Heeft een andere vrouw je verteld dat je man een chauvinistisch varken is omdat hij zich met je zaken bemoeit, terwijl het in werkelijkheid God was die jouw probeerde te beschermen? Dames, het wordt hoog tijd dat wij als christelijke vrouwen het concept van onderwerping voor onze bescherming in handen krijgen; dit zijn Gods principes! We moeten Zijn principes volgen en ze dan aan onze kinderen onderwijzen en niet beschaamd zijn om de Waarheid tegen onze vrienden en familie te spreken. Als deze beginselen uit Gods Woord niet zijn gevolgd vanwege onwetendheid of rebellie, is dit het moment om te laten zien dat we goedgekeurd zijn. “Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid”. 2 Tim. 2:15. Gaan we degenen opbouwen die omkomen door gebrek aan kennis? “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6. Als uw man degene is die u vraagt om ongepaste kleding te dragen, lees dan les 7, "Uw Kuis en Respectvol gedrag" nog eens door.

Fine clothes or a sackcloth. “In that day the Lord will take away the beauty…Now it will come about that instead of sweet perfume there will be putrefaction; Instead of a belt, a rope; Instead of well-set hair, a plucked-out scalp; Instead of fine clothes, a donning of sackcloth; and branding instead of beauty.” Isa. 3:18, 24. This verse from Isaiah certainly sounds like what comes out of the garment district that we are expected to wear. Have you ever wondered why the men's styles never change very much? Because they would never buy it! They allow designers to play around with the width of ties and suit lapels, sometimes changing the fabrics, but, if they try to make men look too foolish, they simply won't wear it. Yes, “wear it” versus buy it; the foolish styles that come out for men, which are never worn, are bought by wives for their husbands. Sometimes they “give in” and wear it, and then it sits there taking up space for years! 

Fijne kleding of een zak. “Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk… Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid zijn, in plaats van een gordel een touw, in plaats van haarvlechten kaalheid, in plaats van een pronkgewaad omgording met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid”. Jes. 3:18, 24. Deze vers uit Jesaja klinkt zeker als wat uit het kledingdistrict komt dat we geacht worden te dragen. Heb je je ooit afgevraagd waarom de herenstijlen nooit veel veranderen? Omdat ze het nooit zouden kopen! Ze stellen ontwerpers in staat om te spelen met de breedte van stropdassen en pakrevers, soms van stof te veranderen, maar als ze proberen mannen te dwaas te laten lijken, zullen ze het gewoon niet dragen. Ja, "draag het" versus koop het; de dwaze stijlen die uitkomen voor mannen, die nooit worden gedragen, worden door vrouwen gekocht voor hun echtgenoten. Soms geven ze 'toe' en dragen het, en dan zit het daar jarenlang ruimte in te nemen! 

Turn his heart. What if your husband desires you to have very short hair or wear inappropriate clothing? You must pray for the Lord to turn his heart. “The king’s heart is like channels of water in the hand of the LORD; He turns it wherever He wishes.” Prov. 21:1. Stay under his authority and watch the Lord move on your behalf. 

Draaien van het hart. Wat als je man wil dat je heel kort haar hebt of ongepaste kleding draagt? Je moet tot de Heer bidden om zijn hart te keren. “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt”. Spr. 21:1. Blijf onder zijn autoriteit en kijk hoe de Heer ten goede van jou beweegt.

To sum up:
Opsomming:

Let a man be a man. You are not his mother, you are not his conscience, you are not his teacher, and you are not his holy spirit! It’s important that you understand:

Laat een man een man zijn. Je bent zijn moeder niet, je bent zijn geweten niet, je bent zijn leraar niet en je bent niet zijn heilige geest! Het is belangrijk dat u begrijpt:

 1. A man acts and reacts differently.
 2. A man is more physical than a woman.
 3. A man is generally more aggressive.

 

 1. Een man handelt en reageert anders
 2. Een man is meer fysiek dan een vrouw.
 3. Een man is in het algemeen agressiever. 

Let us strive to be more feminine. Begin to “put away” the way you used to be and “put on” the new ways that God will lead you in these areas:

Laten we ernaar streven om vrouwelijker te zijn. Begin met het "wegdoen" van de manier waarop u vroeger was en "aandoen" de nieuwe manieren waarop God u op deze gebieden zal leiden:

 1. Your spirit - gentle and quiet.
 2. Your attitude - respectful, humble.
 3. Your speech - wise & kind.
 4. Your clothing - feminine.
 5. Your hair - feminine, possibly longer (elegant is always in style!).
 6. Your activities inside and outside the home. See the list of activities as found in Titus 2 and in Proverbs 31.

 1. Jouw geest – zacht en stil.
 2. Jouw houding – respectvol, nederig.
 3. Jouw spreektaal – wijs en vriendelijk
 4. Jouw kleding – vrouwelijk.
 5. Jouw haar – vrouwelijk, waarschijnlijk langer (elegant is altijd in de mode)!
 6. Jouw activiteiten binnen en Buitenhuis. Bekijk de lijst van activiteiten die je kan vinden in Titus 2 en in Spreuken 31.

We Are One Flesh
Wij Zijn één Vlees

Leave his father and mother. “ ‘FOR THIS CAUSE A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER, AND SHALL CLEAVE TO HIS WIFE; AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH’” Matt. 19:5. “Consequently they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. Leaving physically is not exactly what these verses were talking about, since we know that in the Old Testament families all lived together. The Scriptures are talking about leaving emotionally and mentally. It is a transfer of loyalty from a man’s parents to his wife. Have you felt that you may have been missing the closeness God desires for your marriage? Does it seem that your husband makes his decisions based on the likes and dislikes of his parents, not you? It may be because your husband has not been released from his parents. A man must leave his parents before he can cleave to his wife.

Verlaat zijn vader en moeder. “DAAROM ZAL EEN MAN ZIJN VADER EN MOEDER VERLATEN EN ZIJN VROUW AANHANGEN EN DIE TWEE ZULLEN TOT EEN VLEES ZIJN”. Matt. 19:5. “ Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. Matt. 19:6. Fysiek weggaan is niet precies waar deze verzen over spraken, aangezien we weten dat in het Oude Testament alle families samenleefden. De Bijbel spreekt over emotioneel en mentaal weggaan. Het is een overdracht van loyaliteit van de ouders van een man naar zijn vrouw. Heb je het gevoel gehad dat je misschien de nabijheid miste die God voor je huwelijk verlangt? Lijkt het erop dat uw man zijn beslissingen neemt op basis van de voorkeuren en antipathieën van zijn ouders, en niet jij? Het kan zijn dat jouw man niet is vrijgelaten van zijn ouders. Een man moet zijn ouders verlaten voordat hij aan zijn vrouw kan hechten.

Cleave to his wife. “For this cause a man shall leave his father and his mother, and shall cleave to his wife; and they shall become one flesh.” Gen. 2:24. “For this cause a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh.” Matt. 19:5. Cleaving is defined as “a desperate holding onto.” This is quite clearly not happening today, since so many men leave their wives. What do you do if your husband is still trying to please or find approval with the family that he should have left? First, make sure the log is out of your eye. Are you still trying to find approval with the family you left? But what about honoring your father and mother? We are to honor our parents, even when we are adults and our parents are older. But clearly, Scripture says that we are to be subject to our husbands and that our husbands are to honor us as their wives.

Aanhangen aan zijn vrouw. “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”. Gen 2:24. “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn”. Matt. 19:5. Kleven wordt gedefinieerd als “wanhopig vasthouden aan”. Dit gebeurt vandaag de dag duidelijk niet, aangezien zoveel mannen hun vrouw verlaten. Wat doe je als je man nog steeds probeert om de familie te behagen of goedkeuring te krijgen die hij had moeten verlaten? Zorg er eerst voor dat de log uit jouw oog is. Probeer jij nog steeds goedkeuring te vinden bij de familie die jij hebt verlaten? Maar hoe zit het met het eren van je vader en moeder? We moeten onze ouders eren, zelfs als we volwassen zijn en onze ouders ouder. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat we onderworpen moeten zijn aan onze echtgenoten en dat onze echtgenoten ons moeten eren als hun echtgenotes.

Grant her honor. “You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.” 1Pet. 3:7. When a husband is divided between what his wife thinks or feels and what his parents think or feel, what is a man to do? Who should he honor? Jesus told us by quoting the book of Genesis, “For this cause a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh.” Matt. 19:5. He also said, “Consequently they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. Therefore it is not wrong for you to desire your husband to honor or cleave to you. 

Schenk haar eer. “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden”. 1 Pet. 3:7. Als een man verdeeld is tussen wat zijn vrouw denkt of voelt en wat zijn ouders denken of voelen, wat moet een man dan doen? Wie moet hij eren? Jezus vertelde ons door het boek Genesis te citeren: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn”. Matt. 19:5. Hij zei ook, “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. Matt. 19:6. Daarom is het niet verkeerd als u verlangt dat uw man u eert of aanhangt.

The reason many men have not properly cleaved to their wives is that they have not been allowed to “leave” their fathers and mothers. They have left physically, but they are still tied because the parents haven't released them. Were both sets of parents in agreement when you and your husband married? If not, then there could be an attachment still in place. 

De reden dat veel mannen hun vrouw niet goed hebben vastgeklampt, is dat ze hun vaders en moeders niet hebben mogen "verlaten". Ze zijn fysiek vertrokken, maar ze zijn nog steeds gebonden omdat de ouders ze niet hebben vrijgelaten. Waren beide ouders het met elkaar eens toen u en uw man trouwden? Zo niet, dan is er mogelijk nog een bijlage aanwezig.

When Dan was gone (right before he divorced me), I felt impressed to contact both of my in-laws (they are divorced). I repented of not asking them for their blessing back before we married. I asked them to forgive me for not being a good wife to Dan and for being a poor daughter-in-law to them. Then I asked if I was ever in the position of marrying Dan again that I wanted to know if they would give us their blessing. They both said yes and even said they loved me (this was a first). [However, both did tell me that they doubted if we would ever get back together again! Oh, never underestimate the power of God!]

Toen Dan er niet meer was (vlak voordat hij van me scheidde), kreeg ik de indruk om contact op te nemen met mijn beide schoonouders (ze zijn gescheiden). Ik had er spijt van dat ik ze niet om hun zegen had gevraagd voordat we trouwden. Ik vroeg hen me te vergeven dat ik geen goede echtgenote voor Dan was en dat ik een arme schoondochter voor hen was. Toen vroeg ik of ik ooit weer in de positie was om met Dan te trouwen, dat ik wilde weten of ze ons hun zegen wilden geven. Ze zeiden allebei ja en zeiden zelfs dat ze van me hielden (dit was een primeur). [Ze vertelden me echter allebei dat ze twijfelden of we ooit weer bij elkaar zouden komen! Oh, onderschat nooit de kracht van God!]

If you are separated or divorced then feel free to follow my example. However, if you are blessed to have a husband living with you, then allow him to make the move toward his parents or ask his permission for you to do it. If he won’t or doesn’t do it, just pray for the Lord to work. 

Als je uit elkaar bent of gescheiden,  voel je dan vrij om mijn voorbeeld te volgen. Als je echter gezegend bent met een man die bij je woont, sta hem dan toe de stap naar zijn ouders te zetten of vraag hem toestemming om dat te doen. Als hij het niet wil of niet doet, bid dan gewoon dat de Heer werkt.

If any of the parents are deceased, pray that God would break that tie and then ask our Heavenly Father for His blessing on your marriage. 

Als een van de ouders is overleden, bid dan dat God die band wil verbreken en vraag dan onze hemelse Vader om zijn zegen over je huwelijk.

If your parents, and especially your husband’s parents, remain in disagreement after you have repented of your lack of honor by marrying against or ahead of their will, it might be necessary for your husband to take a more drastic step.

Als uw ouders, en vooral de ouders van uw man, het niet met elkaar eens zijn nadat u berouw heeft gehad van uw gebrek aan eer door tegen of vóór hun wil te trouwen, kan het nodig zijn dat uw man een drastischere stap zet.

Testimony: Monica’s* husband left her for another woman, but after about two years, praise the Lord, he returned home. However, there were still major troubles, all of which seemed to stem from his family. His parents refused to accept the way they, as a couple, raised their children. His mother would send Halloween candy, Easter bunnies, Christmas gifts glorifying Santa and other gifts that ignored their family’s values. Monica’s husband had tried for years to explain his strong Christian beliefs to his unsaved father and Christian mother, yet he found it impossible to reason with his parents. In addition, even though they lived states apart, there was a weekly call to her husband from each parent, which would leave Monica’s husband depressed. His parents, and even his older brother, continued to control, manipulate and intimidate him even though he had been married for many years.

Getuigenis: Monica's* echtgenoot verliet haar voor een andere vrouw, maar na ongeveer twee jaar, prijs de Heer, keerde hij terug naar huis. Er waren echter nog steeds grote problemen, die allemaal uit zijn familie leken te komen. Zijn ouders weigerden de manier te accepteren waarop zij, als koppel, hun kinderen opvoedden. Zijn moeder stuurde Halloween-snoepjes, paashazen, kerstcadeaus om de kerstman te verheerlijken en andere cadeaus die de waarden van hun familie negeerden. Monica's man had jarenlang geprobeerd zijn sterke christelijke overtuigingen uit te leggen aan zijn ongeredde vader en christelijke moeder, maar hij vond het onmogelijk om met zijn ouders te redeneren. Bovendien, hoewel ze in verschillende staten woonden, was er een wekelijkse oproep aan haar man van elke ouder, waardoor Monica's man depressief zou worden. Zijn ouders, en zelfs zijn oudere broer, bleven hem controleren, manipuleren en intimideren, ook al was hij al vele jaren getrouwd.

Monica was surprised and concerned when her husband told her that he was going to cut off all communication with his parents. She felt responsible, but her husband assured her that it was his decision and that he would rather do it this way so that he could concentrate on his relationship with her.

Monica was verrast en bezorgd toen haar man haar vertelde dat hij alle communicatie met zijn ouders zou verbreken. Ze voelde zich verantwoordelijk, maar haar man verzekerde haar dat het zijn beslissing was en dat hij het liever op deze manier zou doen, zodat hij zich kon concentreren op zijn relatie met haar.

After about seven months, Monica reported that she and her husband had come closer to a one-flesh union than they ever had before. She has not questioned or pressured her husband to contact his parents, nor has she allowed false guilt to rob her of the blessing of her husband cleaving to and honoring her as his wife.

Na ongeveer zeven maanden meldde Monica dat zij en haar man dichter bij een eenmans verbintenis waren gekomen dan ooit tevoren. Ze heeft haar man niet ondervraagd of onder druk gezet om contact op te nemen met zijn ouders, en evenmin heeft ze toegestaan dat valse schuld haar beroofde van de zegen van haar man die haar aanhing en haar eerde als zijn vrouw.

One flesh. “So the LORD God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then He took one of his ribs, and closed up the flesh at that place. And the LORD God fashioned into a woman the rib which He had taken from the man, and brought her to the man. And the man said, ‘This is now bone of my bones, And flesh of my flesh; She shall be called Woman, Because she was taken out of Man.’ ” Gen. 2:21. “AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH; consequently they are no longer two, but one flesh.” Mark 10:8. “Consequently they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. One flesh is certainly an example of when we are together with our husband during our times of intimacy. But in addition to physical oneness, we need to be one with our husband emotionally, spiritually, and mentally.

Eén vlees. “Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is”.  Gen. 2:21. “ZO ZIJN ZIJ NIET MEER TWEE, MAAR EEN VLEES;  en die twee zullen tot één vlees zijn”. Marcus 10:8. “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. Matt. 19:6. Eén vlees is zeker een voorbeeld van wanneer we samen zijn met onze man in tijden van intimiteit. Maar naast fysieke eenheid, moeten we emotioneel, spiritueel en mentaal één zijn met onze man.

Do you and your husband have the same goals and directions? Many women have come in for marriage restoration because their husband, as he was leaving for another woman, said his wife’s goals were different than his. Are you allowing or encouraging division in your home? Have you gone against, pushed, or manipulated your husband to allow you to pursue a career or degree that will eventually cause division in your marriage? Or was it merely your discontentment with his salary? God created the woman to help and complete the man. Once a marriage takes place, they are “no longer two, but one flesh.” This means that they live their lives together, not as “roommates” where each has a life apart from the other. If your husband is the one pushing for division, pray. Satan is roaming around looking for marriages to devour. Once it is divided, it will no longer stand. (Matt. 12:25, Mark 3:25, Luke 11:17)

Hebben jij en je man dezelfde doelen en richtingen? Veel vrouwen zijn gekomen voor herstel van het huwelijk omdat hun man, toen hij naar een andere vrouw vertrok, zei dat de doelen van zijn vrouw anders waren dan die van hem. Sta je verdeeldheid in je huis toe of stimuleer je deze? Ben je tegen jouw man ingegaan, gepusht of gemanipuleerd om je in staat te stellen een carrière of diploma na te streven die uiteindelijk tot verdeeldheid in jouw huwelijk zal leiden? Of was het alleen je ontevredenheid met zijn salaris? God schiep de vrouw om de man te helpen en te voltooien. Als er eenmaal een huwelijk heeft plaatsgevonden, zijn ze “niet langer twee, maar één vlees”. Dit betekent dat ze hun leven samen leven, niet als "huisgenoten" waar elk een apart leven heeft. Als uw man degene is die aandringt op verdeeldheid, bid dan. Satan zwerft rond op zoek naar huwelijken om te verslinden. Als het eenmaal is verdeeld, houdt het niet langer stand. (Matt. 12:25, Marcus 3:25, Lucas 11:17)

It is an abomination. A physical “one flesh” can only be accomplished with a man and a woman. There is a void in a wife designed to be filled by the husband. God created us male and female to produce fruits from our union, which we know are our children. Homosexuality is sin. It is an abomination to the Lord. We need to renew our minds to line up with what is written in the Scripture. “You shall not lie with a male as one lies with a female; it is an abomination.” Lev. 18:22. We as Christians need to line up with this issue to stand firm in the Truth. We need to live our lives in an uncompromising way, so that we are not double-minded. “I hate those who are double-minded, But I love Thy law.” Ps. 119:113. “…being a double-minded man, unstable in all his ways.” James 1:8. “Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.” James 4:8. We cannot be lukewarm about something that is an abomination to God. (See lesson 12, “Fruit of the Womb,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) 

Het is een gruwel. Een fysiek "één vlees" kan alleen worden bereikt met een man en een vrouw. Er is een leegte in een vrouw die ontworpen is om door de man te worden gevuld. God schiep ons mannelijk en vrouwelijk om vruchten voort te brengen uit onze verbintenis, waarvan we weten dat het onze kinderen zijn. Homoseksualiteit is zonde. Het is een gruwel voor de Heer. We moeten onze geest vernieuwen om in overeenstemming te zijn met wat er in de Bijbel staat. “En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het”. Lev. 18:22. Wij als christenen moeten ons aansluiten bij deze kwestie om standvastig in de waarheid te staan. We moeten ons leven op een compromisloze manier leven, zodat we niet dubbelzinnig zijn. “Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief”. Ps. 119:113.  “…ongestadig op al zijn wegen”. Jacobus 1:8. “Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt”. Jacobus 4:8. We kunnen niet lauw zijn over iets dat een gruwel is voor God. (Zie les 12, “Vrucht van de Baarmoeder”, voor: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt”. Hosea 4:6.)   

Man independent of woman. The one flesh union brings about children as fruits. We are also to have the fruits of our emotional and mental union, the one flesh of our heart and our desires. God created women with certain needs and men with certain needs. The voids in our life and our husband's life create a type of working gear as we move through everyday life. If we fill our voids apart from our spouse, the gear slips. The more we fill our voids apart from the other, the more our relationship slips. Soon we find there is nothing left to hang onto. Feminists have pushed us as wives to fulfill our own needs and let our husbands fend for themselves. We have believed the lie that it is not good to be dependent on each other. Being dependent is taunted as the disease of co-dependency from which we must be cured. “However, in the Lord, neither is woman independent of man, nor is man independent of woman. For as the woman originates from the man...” 1Cor. 11:11-12. God created a void in each of us that only the spouse can (or should) fill. When we violate God’s ways, we reap the consequences. Men are to be our providers and our protectors. They are our spiritual leaders and the fathers of our children. Our role as a wife, designed by our Creator, is to be our husband’s helpmate by bearing, nurturing and teaching our children. We are to provide comfort for our husband and children. We are to provide the meals for the family and keep a clean, well-kept home for the family. 

Man onafhankelijk van vrouw. Deze ene vleesverbintenis brengt kinderen voort als vruchten. We moeten ook de vruchten hebben van onze emotionele en mentale eenheid, de eenheid van het vlees van ons hart en onze verlangens. God schiep vrouwen met bepaalde behoeften en mannen met bepaalde behoeften. De leegtes in ons leven en het leven van onze man creëren een soort werkuitrusting terwijl we ons door het dagelijks leven bewegen. Als we onze leegtes opvullen, behalve onze echtgenoot, slipt de versnelling. Hoe meer we onze leegte vullen, los van de ander, hoe meer onze relatie wegglijdt. Al snel merken we dat er niets meer is om aan vast te houden. Feministen hebben ons als echtgenotes ertoe aangezet om in onze eigen behoeften te voorzien en onze echtgenoten voor zichzelf te laten zorgen. We hebben de leugen geloofd dat het niet goed is om van elkaar afhankelijk te zijn. Afhankelijk zijn wordt beschimpt als de ziekte van mede-afhankelijkheid waarvan we moeten worden genezen. “En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is…” 1 Kor. 11:11-12. God schiep een leegte in ieder van ons die alleen de echtgenoot kan (of zou moeten) vullen. Als we Gods wegen schenden, plukken we daar de gevolgen van. Mannen moeten onze leveranciers en onze beschermers zijn. Zij zijn onze geestelijke leiders en de vaders van onze kinderen. Onze rol als echtgenote, ontworpen door onze Schepper, is om de hulp van onze echtgenoot te zijn door onze kinderen te baren, te verzorgen en te onderwijzen. We moeten troost bieden aan onze man en kinderen. We moeten zorgen voor de maaltijden voor het gezin en een schoon, goed onderhouden huis voor het gezin houden.

In toil. “Then to Adam He said, ‘Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, ‘You shall not eat from it’; Cursed is the ground because of you; In toil you shall eat of it all the days of your life.” Gen. 3:17. After the fall of man, the man and the woman were each given a punishment; the woman was given pain in childbirth and the man was made to toil the ground or work. So why is the man's punishment now shared by both the man and the woman? It is because most of us live above our means. When the wife has a different career than that of her home and her children, it divides the couple’s interests and makes them independent from each other. “Any kingdom divided against itself is laid waste; and any city or house divided against itself shall not stand.” Matt. 12:25. (See lesson 13, “The Ways of Her Household,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Zwoegend. “En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft”. Gen. 3:17. Na de val van de man kregen de man en de vrouw elk een straf; de vrouw kreeg pijn bij de bevalling en de man moest op de grond zwoegen of werken. Dus waarom wordt de straf van de man nu gedeeld door zowel de man als de vrouw? Het is omdat de meesten van ons boven onze stand leven. Wanneer de vrouw een andere carrière heeft dan die van haar huis en haar kinderen, verdeelt dit de belangen van het paar en maakt ze onafhankelijk van elkaar. “Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden”. Matt. 12:25. (Zie les 13, “De wegen van haar huishouden”, omdat: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6.)

Protector. When we women protect ourselves because we feel we can “fight our own battles,” why would we need a husband? Is it you who tells that salesperson off or gets rid of that guy at the door - probably with more gusto than your husband would? Has your husband forgotten how to be a man since your marriage? Who really wears the pants in the family? Who really is stronger? If your husband tells you to take it easy or to slow down, do you tell your husband to mind his own business, or worse? But it is his business. The husband is the head of his wife, to protect her and their children. So what do our husbands do when we continue to take charge or take over? They back down, because they don’t want another fight! They live with the reality of the contentious woman. “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; He who would restrain her restrains the wind, and grasps oil with his right hand.” Prov. 27:15-16. (Reread lesson 6, “A Contentious Woman” if you struggle in this area.) 

Beschermer. Als wij vrouwen onszelf beschermen omdat we het gevoel hebben dat we “onze eigen strijd kunnen voeren”, waarom zouden we dan een echtgenoot nodig hebben? Ben jij het die die verkoper vertelt of die vent aan de deur ontslaat - waarschijnlijk met meer enthousiasme dan je man zou doen? Is uw man sinds je huwelijk vergeten hoe hij een man moet zijn? Wie draagt er echt de broek in de familie? Wie is er echt sterker? Als jouw man je zegt het rustig aan te doen of het langzamer aan te doen, zegt je dan tegen jouw man dat hij zich met zijn eigen zaken moet bemoeien, of erger? Maar het is zijn zaak. De man is het hoofd van zijn vrouw, om haar en hun kinderen te beschermen. Dus wat doen onze echtgenoten als we de leiding blijven nemen of overnemen? Ze trekken zich terug, omdat ze niet nog een gevecht willen! Ze leven met de realiteit van de controversiële vrouw. “Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk. Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten, en zijn rechterhand zou olie ontmoeten”. Spr. 27:15-16. (Herlees les 6, “Een Twistzieke Vrouw’ als je op dit gebied worstelt.)

Populate the earth abundantly. Who is in control of when and how many children your family is going to have? Is it you, your parents, or your in-laws? How many men have told you that their wives said that they wouldn’t have any more children? That used to be a reason for a man to divorce his wife, as recently as the time of the Civil War. But again, the feminist movement changed all that. We can now kill our “mistake” if our birth control fails. Adam could do just about everything alone, but to fulfill the commandment given him to be fruitful and multiply, he needed a wife. “And as for you, be fruitful and multiply; Populate the earth abundantly and multiply in it.” Gen. 9:7. (See lesson 12, “Fruit of the Womb,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Bevolk de aarde rijkelijk. Wie bepaalt wanneer en hoeveel kinderen uw gezin krijgt? Ben jij het, je ouders of je schoonouders? Hoeveel mannen hebben u verteld dat hun vrouwen zeiden dat ze geen kinderen meer zouden krijgen? Dat was een reden voor een man om van zijn vrouw te scheiden, zo recent als de tijd van de burgeroorlog. Maar nogmaals, de feministische beweging veranderde dat allemaal. We kunnen nu onze "fout" doden als onze anticonceptie faalt. Adam kon zowat alles alleen doen, maar om het gebod te vervullen dat hem was gegeven om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen, had hij een vrouw nodig. “En gij, weest vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op de aarde, ja, wordt talrijk daarop”. Gen. 9:7. (Zie les 12, “Vrucht van de baarmoeder”, omdat: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6.) 

Ask their own husbands at home. Ladies, are you the leader in spiritual matters? Do you run to ask your husband what he thinks as the spiritual leader, or do you say, “Why would I go to him? What does he know, anyway? Don’t I go to all the Bible studies and seminars? And I’m the one sitting on all the church committees.” “Her husband is known in the gates, when he sits among the elders of the land.” Prov. 31:23. Now we women sit with the elders of the land. Many of us sit on the committees to choose a new pastor who is sympathetic to the feminist philosophies. 

Vraag het thuis aan hun eigen echtgenoten. Dames, zijn jullie de leider in spirituele zaken? Ren je weg om je man te vragen wat hij denkt als de spirituele leider, of zeg je: “Waarom zou ik naar hem toe gaan? Wat weet hij trouwens? Ga ik niet naar alle bijbelstudies en seminars? En ik zit in alle kerkelijke commissies”. “Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands”. Spr. 31:23. Nu zitten wij vrouwen bij de oudsten van het land. Velen van ons zitten in de commissies om een nieuwe predikant te kiezen die sympathie heeft voor de feministische filosofieën.

“For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away their ears from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim. 4:3-4. We women are out of our homes conversing with the elders and leaders while our husbands are at home fixing dinner for themselves and the children. Or, maybe he’s out of town away from the contentious wife and falling into an adulterous relationship. As we take over everything of any importance, we have given our husbands’ time to do the more important things like playing some sport or meeting the “guys.” The children and we have our spiritual questions answered by a professional, like the pastor or the Sunday school teacher. However, “if they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home; for it is improper for a woman to speak in church.” 1Cor. 14:35. Have we encouraged our husbands to do other things rather than to lead our families spiritually? 

“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 2 Tim. 4:3-4. Wij vrouwen zijn het huis uit om met de ouderlingen en leiders te praten, terwijl onze echtgenoten thuis het avondeten voor zichzelf en de kinderen klaarmaken. Of misschien is hij de stad uit, weg van de controversiële vrouw en krijgt hij een overspelige relatie. Omdat we alles van enig belang overnemen, hebben we de tijd van onze echtgenoten gegeven om de belangrijkere dingen te doen, zoals sporten of de “jongens” ontmoeten. De kinderen en wij hebben onze spirituele vragen beantwoord door een professional, zoals de pastoor of de zondagsschoolleraar. Echter, “En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente”. 1 Kor. 14:35. Hebben we onze echtgenoten aangemoedigd om andere dingen te doen in plaats van ons gezin geestelijk te leiden?

Father. As a father, our husbands have been pushed out of their roles or made to conform to the feminine manner of parenting. We criticize the way they handle or treat the children so often, they eventually just stop “interfering.” We are trying to mold our husbands into effeminate fathers. This has been the goal of the feminists. Their goal was to have no difference between mothering and fathering; thus it becomes “parenting.” Then there would be no reason that a lesbian or homosexual couple couldn’t become parents. You just need two “parents” to adopt a child, right? 

Vader. Als vader zijn onze echtgenoten uit hun rol geduwd of gedwongen zich te conformeren aan de vrouwelijke manier van opvoeden. We bekritiseren de manier waarop ze de kinderen aanpakken of behandelen zo vaak, dat ze uiteindelijk gewoon stoppen met “bemoeien”. We proberen onze echtgenoten om te vormen tot verwijfde vaders. Dit is het doel van de feministen. Hun doel was om geen verschil te maken tussen moederschap en vaderschap; dus wordt het “ouderschap”. Dan zou er geen reden zijn dat een lesbisch of homoseksueel stel geen ouders zou kunnen worden. Je hebt maar twee "ouders" nodig om een kind te adopteren, toch?

God gave children both a mother and a father with distinct characteristics. Our children need both parents for them to grow up without a bunch of hang-ups or emotional troubles. If the roles are blended and blurred, who needs a father? “Honor your father and mother….” Matt. 19:19. Ladies, please look at how you interfere with your husband’s leadership and manliness. If your husband is strict or strong with the children, don’t try to block his relationship with the children or overcompensate. God in His wisdom knew perfectly well what He was doing when He created both a mother and a father. Seek His wisdom in this area. Stop following the propaganda that we are fed through the media and other deceived women. (See lesson 12, “Fruit of the Womb.”)

God gaf kinderen zowel een moeder als een vader met verschillende kenmerken. Onze kinderen hebben beide ouders nodig om op te groeien zonder een hoop vastlopers of emotionele problemen. Als de rollen vermengd en wazig zijn, wie heeft er dan een vader nodig? “eer uw vader en uw moeder…” Matt. 19:19. Dames, kijk alstublieft uit hoe je je bemoeit met het leiderschap en de mannelijkheid van jouw man. Als jouw man streng of te hard handig is met de kinderen, probeer dan niet zijn relatie met de kinderen te blokkeren of te overcompenseren. God wist in Zijn wijsheid heel goed wat Hij deed toen Hij zowel een moeder als een vader schiep. Zoek Zijn wijsheid op dit gebied. Stop met het volgen van de propaganda die ons wordt gevoed door de media en andere bedrogen vrouwen. (Zie les 12, “Vrucht van de Baarmoeder”.)

Testimony
Getuigenis

Let me share with you some wisdom that the Lord opened my eyes to. When my son was in his early teens, I noticed that he seemed very immature for his age. He was an exceptionally good boy, kind and extremely intelligent. However, he was immature. I shared this with a friend who has eight children and she said she had two children who were also immature. In addition, we both came from large families in which one or two siblings were still immature as adults. That day in the park we prayed for wisdom.

Laat me wat wijsheid met je delen waarvoor de Heer mijn ogen opende. Toen mijn zoon in zijn vroege tienerjaren was, merkte ik dat hij erg onvolwassen leek voor zijn leeftijd. Hij was een buitengewoon goede jongen, vriendelijk en buitengewoon intelligent. Hij was echter onvolwassen. Ik deelde dit met een vriendin die acht kinderen heeft en ze zei dat ze twee kinderen had die ook onvolwassen waren. Bovendien kwamen we allebei uit grote gezinnen waarin een of twee broers en zussen als volwassenen nog onvolwassen waren. Die dag baden we in het park om wijsheid.

Ladies, the Lord is so faithful. Only about a week or two later the Lord opened my eyes to the problem. In all cases, we noticed that the child who was immature had been protected and/or sheltered from their father. I had thwarted my husband from his position as the father, which caused his relationship with our son to be hindered. Then I began to overcompensate for my husband’s lack of attention and involvement with our son. Usually, I felt that he was being too firm or unfair. But ladies, do you know that God never makes a mistake? My son needed that firmness to grow properly.

Dames, de Heer is zo trouw. Slechts ongeveer een week of twee later opende de Heer mijn ogen voor het probleem. In alle gevallen merkten we dat het onvolwassen kind beschermd en/of beschut was tegen hun vader. Ik had mijn man uit zijn positie als vader gedwarsboomd, waardoor zijn relatie met onze zoon werd belemmerd. Toen begon ik het gebrek aan aandacht en betrokkenheid van mijn man bij onze zoon te overcompenseren. Meestal had ik het gevoel dat hij te streng of oneerlijk was. Maar dames, weten jullie dat God nooit een fout maakt? Mijn zoon had die hardheid nodig om goed te groeien.

Once I became aware of my failings, I found myself prostrate before the Lord humbly repenting and asking for His guidance. The Lord prompted me to begin to get out of the way of my husband’s wrath, which I constantly had prevented. On the first occasion, when I stepped aside, my husband didn’t know what to do. I feared he would be overly stern, but he remained calm. Many times, after the children went to bed, he would turn his anger at me since I had prevented him from reprimanding his son. When he began one evening (after the Lord had opened my eyes to my mistake), I excused myself, went in and got my son out of bed. When I submitted to my husband’s authority and God’s wisdom, it lifted a great weight off of our marital relationship.

Toen ik me eenmaal bewust werd van mijn tekortkomingen, viel ik neer voor de Heer, nederig berouwd en vragend om zijn leiding. De Heer spoorde me aan om uit de weg te gaan van de toorn van mijn man, die ik constant had voorkomen. De eerste keer, toen ik een stap opzij deed, wist mijn man niet wat hij moest doen. Ik vreesde dat hij overdreven streng zou zijn, maar hij bleef kalm. Vaak keerde hij, nadat de kinderen naar bed waren gegaan, zijn woede op mij omdat ik hem ervan had weerhouden zijn zoon terecht te wijzen. Toen hij op een avond begon (nadat de Heer mijn ogen had geopend voor mijn fout), verontschuldigde ik me, ging naar binnen en haalde mijn zoon uit bed. Toen ik me onderwierp aan het gezag van mijn man en Gods wijsheid, viel er een groot gewicht van onze huwelijksrelatie af.

In addition, instead of being easier on my son, as I had done in the past, I became just as firm as his father was. I was finally following my husband’s lead. And when the Lord prompted me to, I was happy to confess all of my mistakes to my husband and to my son. 

Bovendien werd ik, in plaats van makkelijker te zijn voor mijn zoon, zoals ik in het verleden had gedaan, net zo standvastig als zijn vader. Ik volgde eindelijk het voorbeeld van mijn man. En toen de Heer me daartoe aanspoorde, was ik blij om al mijn fouten aan mijn man en mijn zoon te bekennen.

Within a year or two a miracle happened. My son had not only matured, but he was being praised for his maturity! He was chosen by our former mayor to do a television special on home schooling. Then he was asked to hold a position on the home school board, which was the first time a student held a board position in the state of Florida. At the end of the year banquet for his swim team, his coach had him stand up before the entire group to praise him for his “maturity”! I only share this to show you the awesomeness of God and His perfect ways. He is faithful when we seek the Truth and then obey His prompting in all areas of our lives. Ladies, we serve a mighty God! Amen?

Binnen een jaar of twee gebeurde er een wonder. Mijn zoon was niet alleen volwassener geworden, hij werd ook geprezen om zijn volwassenheid! Hij werd door onze voormalige burgemeester gekozen om een televisiespecial te doen over thuisonderwijs. Toen werd hem gevraagd om een functie in het bestuur van de thuisschool te bekleden, wat de eerste keer was dat een student een bestuursfunctie bekleedde in de staat Florida. Aan het einde van het jaarbanket voor zijn zwemteam liet zijn coach hem voor de hele groep opstaan om hem te prijzen voor zijn "volwassenheid"! Ik deel dit alleen om je de ontzagwekkendheid van God en Zijn volmaakte wegen te laten zien. Hij is getrouw als we de waarheid zoeken en vervolgens zijn ingevingen gehoorzamen op alle gebieden van ons leven. Dames, wij dienen een machtige God! Amen?

An excellent wife, who can find? Are you a follower of Christ? As a Christian, do you obey God's Word? “An excellent wife, who can find? For her worth is far above jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She looks for wool and flax, and works with her hands in delight. She is like merchant ships; She brings her food from afar. She rises also while it is still night, and gives food to her household…She is not afraid of the snow for her household, For all her household are clothed with scarlet.” Prov. 31:10. Many women laugh and say, “Yeah, good luck finding a wife like that!”

Een uitstekende vrouw, wie kan die vinden? Bent u een volgeling van Christus? Gehoorzaam je als christen Gods Woord? “Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is als de schepen van de Koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel… Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed”. Spr. 31:10. Veel vrouwen lachen en zeggen: "Ja, veel succes met het vinden van zo'n vrouw"!

Ladies, have we really taken a hard look at our lives and our children’s lives and then asked ourselves what has happened? Have we allowed our friends to encourage us to choose a career or go back to school in place of being a “keeper of the home”? Husbands need a listening ear and a wife to take care of their physical needs, like cooking and taking care of their clothes. They need us to take care of the home and to bear, nurture, teach and train their children. It’s in the Word of God. It’s not my opinion! If we do what we have just read from the Word in Proverbs 31, how could we possibly work outside the home, serve on as many committees, or go back to college?

Dames, hebben we echt goed naar ons leven en dat van onze kinderen gekeken en ons vervolgens afgevraagd wat er is gebeurd? Hebben we toegestaan dat onze vrienden ons aanmoedigden om een carrière te kiezen of terug naar school te gaan in plaats van “Huis Moeder” te zijn? Mannen hebben een luisterend oor nodig en een vrouw om in hun fysieke behoeften te voorzien, zoals koken en voor hun kleding zorgen. Ze hebben ons nodig om voor het gezin te zorgen en hun kinderen te baren, te verzorgen, te onderwijzen en op te voeden. Het staat in het Woord van God. Het is niet mijn mening! Als we doen wat we zojuist uit het Woord in Spreuken 31 hebben gelezen, hoe zouden we dan ooit buitenshuis kunnen werken, in zoveel commissies kunnen dienen of terug naar de universiteit kunnen gaan?

Stop depriving one another. If you have gone along with the feminist way of thinking and have become liberated from your duties as a wife and a mother, more than likely you have also become separated from your physical oneness from your husband. “But because of immoralities, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Let the husband fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control.” 1Cor. 7:2-5.

Stop met elkaar beroven. Als u bent meegegaan met de feministische denkwijze en bent verlost van uw plichten als echtgenote en moeder, bent je hoogstwaarschijnlijk ook gescheiden geraakt van de fysieke eenheid van jouw echtgenoot. “maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing”. 1 Kor. 7:2-5. 

When there is trouble in this area, we must get at the root cause. Our homes and our roles are out of God's order. When we resist our husband’s intimate advances, when we nag, and when we allow troubles at home that wear our husband down, why are we shocked when he eventually gives in to weaknesses and temptations? “For the lips of an adulteress drip honey, and smoother than oil is her speech….” Prov. 5:3. “With her many persuasions she entices him; with her flattering lips she seduces him. Suddenly he follows her, As an ox goes to the slaughter…So he does not know that it will cost him his life.” Prov. 7:21-23.

Als er problemen zijn op dit gebied, moeten we de oorzaak aanpakken. Onze huizen en onze rollen zijn buiten Gods orde. Als we weerstand bieden aan de intieme avances van onze man, als we zeuren, en als we problemen thuis toestaan die onze man vermoeid maken, waarom zijn we dan geschokt als hij uiteindelijk toegeeft aan zwakheden en verleidingen? “Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte…” Spr. 5:32. “Zij haalde hem over door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat… zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is”. Spr, 7:21-23. 

He who would restrain her. Men as a rule do not confront their wives; most men don't want any confrontation. They know that if they try to take control they will have an argument. Remember the contentious woman. “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; He who would restrain her restrains the wind, and grasps oil with his right hand.” Prov. 27:15-16.

Hij die haar zou willen tegenhouden. Mannen confronteren hun vrouw in de regel niet; de meeste mannen willen geen confrontatie. Ze weten dat als ze proberen de controle over te nemen, ze ruzie zullen krijgen. Denk aan de twistzieke vrouw. “Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk. Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten, en zijn rechterhand zou olie ontmoeten”. Spr. 27:15-16. 

Some of us have stopped controlling and manipulating only to find ourselves on the other end of the spectrum. Many of us have wanted to be such a good helper that we do everything for our husband. We do, do, do. This will actually rob him of blessings, and at the same time, rip the manliness out of him. We make the decisions, do everything around the house and in the yard, and help provide part of the income. We then are surprised that with all this free time, he finds himself a nice helpless woman to care for.

Sommigen van ons zijn gestopt met controleren en manipuleren en bevinden zich aan de andere kant van het spectrum. Velen van ons hebben zo'n goede helper willen zijn dat we alles voor onze man doen. Wij doen, doen, doen. Dit zal hem feitelijk van zegeningen beroven en tegelijkertijd de mannelijkheid uit hem trekken. Wij nemen de beslissingen, doen alles in en om het huis en in de tuin, en zorgen voor een deel van de inkomsten. We zijn dan verrast dat hij met al die vrije tijd een aardige hulpeloze vrouw vindt om voor te zorgen.

If we have taken on something our husband should be doing, we must pray that the Lord will change the situation. When we pray, many times we will see a mini-catastrophe occur and our husband will need to rescue us. However, this is actually a good thing if we don’t rob him of being the savior. Don’t try to fix it or tell him how to fix it – leave it alone! We must realize that this catastrophe has occurred because we have been operating in the wrong role, a role we were not designed for. However, you should never cause a crisis; wait for the Lord to move – stop manipulating!

Als we iets hebben aangenomen dat onze man zou moeten doen, moeten we bidden dat de Heer de situatie zal veranderen. Als we bidden, zullen we vaak een mini-catastrofe zien gebeuren en zal onze man ons moeten redden. Dit is echter een goede zaak als we hem niet beroven van zijn redder. Probeer het niet te repareren of vertel hem hoe het te repareren - laat het met rust! We moeten ons realiseren dat deze catastrofe heeft plaatsgevonden omdat we in de verkeerde rol hebben gefunctioneerd, een rol waarvoor we niet zijn ontworpen. U mag echter nooit een crisis veroorzaken; wacht tot de Heer in beweging komt - stop met manipuleren!

Who Should Be the Spiritual Leader?
Wie Zou de Geestelijke Leider Moeten Zijn?

One question many women ask is “Who should be the spiritual leader since my husband won't or doesn't do it?” Or, many women will state “I have to be the spiritual leader of our home because my husband is not even a Christian!” Why are so many men neglecting or forfeiting their position as the head of their family?

Een vraag die veel vrouwen stellen is: "Wie zou de spirituele leider moeten zijn, aangezien mijn man het niet wil of niet doet?" Of, veel vrouwen zullen zeggen: "Ik moet de geestelijke leider van ons huis zijn omdat mijn man niet eens een christen is!" Waarom verwaarlozen of verspelen zoveel mannen hun positie als gezinshoofd?

Her husband is known. Christian women desire their husband to be the spiritual leader. Her husband is known in the gates, when he sits among the elders of the land.” Prov. 31: 23. Some Christian women, however, have decided that they want to be the leader; the feminist philosophy that has destroyed the nation is now destroying the church. When women entered the church, fulfilling their own spiritual needs, men left to pursue other interests. When the men left, we wives fell into the hands of liberated pastors. Now we have been taken captive. “For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of the Truth.” 2Tim. 3:6-7. The church is now overrun for the most part with weak men and strong-willed women. This is hindering our effectiveness as a church because the real men, Christian men, are MIA! 

Haar man is bekend. Christelijke vrouwen willen dat hun man de spirituele leider is. “Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands. Spr. 31:23. Sommige christelijke vrouwen hebben echter besloten dat ze de leider willen zijn; de feministische filosofie die de natie heeft vernietigd, vernietigt nu de kerk. Toen vrouwen de kerk binnenkwamen en hun eigen geestelijke behoeften vervulden, gingen mannen weg om andere interesses na te jagen. Toen de mannen vertrokken, vielen wij vrouwen in de handen van bevrijde predikanten. Nu zijn we gevangen genomen. “Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen”. 2 Tim. 3:6-7.  De kerk wordt nu grotendeels overspoeld met zwakke mannen en wilskrachtige vrouwen. Dit belemmert onze effectiviteit als kerk omdat de echte mannen, christelijke mannen, MIA zijn!

“You are the salt of the earth; but if the salt has become tasteless, how will it be made salty again? It is good for nothing anymore, except to be thrown out and trampled under foot by men.” Matt. 5:13. Move your Bible studies back to the home. And also, we must change our Bible studies to focus on what a wife, mother and homemaker should know. Remember ladies; over half of the homes in America are crumbling. Are we going to continue to bury our heads in the sand? Will you wait until yours falls? Ladies, leave the Bible head-knowledge and philosophies to your husband. Our extreme Bible knowledge is destroying our families because it intimidates our husbands. Women, from the day Eve ate of the fruit to “make one wise,” we have been hungry for “knowledge.” But this hunger can be just as destructive as it was for Eve and the generations that followed her. Ladies, it is time to make a mass exodus out of the church; then, wait for our husbands to lead us. If you are always running to church while your husband stays home, what reason does he have to go to church? How could he ever hope to get ahead of you, Mrs. Spiritual? 

“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden”. Matt. 5:13. Verplaats je bijbelstudies naar huis. En ook moeten we onze bijbelstudies veranderen om ons te concentreren op wat een vrouw, moeder en huisvrouw zouden moeten weten. Onthoud dames; meer dan de helft van de huizen in Amerika brokkelt af. Blijven we onze kop in het zand steken? Wacht je tot de jouwe valt? Dames, laat de kennis en filosofieën van de Bijbel aan uw man over. Onze extreme Bijbelkennis vernietigt onze gezinnen omdat het onze echtgenoten intimideert. Vrouwen, vanaf de dag dat Eva van de vrucht at om 'wijs te worden', hebben we honger naar 'kennis'. Maar deze honger kan net zo verwoestend zijn als voor Eva en de generaties die haar volgden. Dames, het is tijd voor een massale uittocht uit de kerk; wacht dan tot onze echtgenoten ons leiden. Als je altijd naar de kerk rent terwijl jouw man thuisblijft, wat voor reden heeft hij dan om naar de kerk te gaan? Hoe kon hij ooit hopen je voor te zijn, mevrouw Spiritual?

I know that this is the way many men think. My husband had this same concern when he came back home. It took six years of trusting the Lord before He allowed me to be in the best church in the world! 

Ik weet dat dit de manier is waarop veel mannen denken. Mijn man had dezelfde zorg toen hij thuiskwam. Het kostte me zes jaar vertrouwen op de Heer voordat Hij me toestond om in de beste kerk ter wereld te zijn!

First, my husband church-hopped all over the city and throughout every denomination. Finally, disheartened, he settled on home church. I lost a lot of friends during this period who accused me of backsliding since I wasn’t going to church. Even though it was hard to home church for so many years, it was what God used to get my husband in the Word again. I then became so content that I didn’t want to go back to church. (Why is it so hard for us to follow the cloud when it moves?) Then, four years later, there was a great outpouring in a church only two miles from our home. However, my husband told me that he would never go. Many women thought it was ridiculous that I wouldn’t just go alone like they were. They mocked me because I submitted to this extreme, not even pressing my husband or bringing it up constantly to wear him down. It took praying for two years for God to move on my behalf. But glory! God is awesome and when He moves it is so powerful!

Als eerste, ging mijn man van kerk naar kerk door de hele stad en door elke denominatie. Ten slotte, ontmoedigd, koos hij voor de thuis kerk. Ik heb in deze periode veel vrienden verloren die me ervan beschuldigden terug te vallen omdat ik niet naar de kerk ging. Ook al was het zoveel jaren moeilijk om thuis kerk te hebben, het was wat God gebruikte om mijn man weer in het Woord te krijgen. Ik werd toen zo tevreden dat ik niet meer naar de kerk wilde. (Waarom is het zo moeilijk voor ons om de wolk te volgen wanneer deze beweegt?) Toen, vier jaar later, was er een grote uitstorting in een kerk op slechts drie kilometer van ons huis. Mijn man vertelde me echter dat hij nooit zou gaan. Veel vrouwen vonden het belachelijk dat ik niet gewoon alleen zou gaan zoals zij. Ze bespotten me omdat ik me tot dit uiterste overgaf, zelfs niet om mijn man onder druk te zetten of het constant naar voren te brengen om hem uit te putten. Ik heb twee jaar moeten bidden voordat God namens mij in beweging kwam. Maar glorie! God is ontzagwekkend en wanneer Hij beweegt is het zo krachtig!

The first night we went, he ran to the altar before the altar call was given. We not only attended that first night, but my husband wanted to join the church! We are now members and in church three times a week – our family takes up an entire pew! Not only that, but we attend a workshop one night a week and he meets with men in an accountability group. Ladies, this may not seem like much to you if you have a godly husband. But my husband was in adultery! This is a real live miracle because I trusted God enough to wait for Him to move my husband. What would be the point if I was in church and my husband was still at home watching sports or at a movie? Most of the women (actually all but one) are still attending the services alone without their husbands. Dear sister, God will honor your faithfulness to His Word when you obey from your heart. 

De eerste nacht dat we gingen, rende hij naar het altaar voordat de oproep tot het altaar werd gedaan. We waren niet alleen aanwezig op die eerste avond, maar mijn man wilde ook lid worden van de kerk! We zijn nu lid en zitten drie keer per week in de kerk – ons gezin neemt een hele bank in beslag! Dat niet alleen, we volgen één avond per week een workshop en hij ontmoet mannen in een verantwoordingsgroep. Dames, dit lijkt u misschien niet veel als u een godvrezende echtgenoot heeft. Maar mijn man had overspel! Dit is een echt levend wonder omdat ik God genoeg vertrouwde om te wachten tot Hij mijn man zou verhuizen. Wat zou het voor zin hebben als ik in de kerk was en mijn man nog thuis naar sport of naar een film zat te kijken? De meeste vrouwen (op één na eigenlijk allemaal) gaan nog steeds alleen naar de diensten zonder hun echtgenoot. Beste zuster, God zal jouw trouw aan Zijn Woord eren als je gehoorzaamt vanuit jouw hart.

Christ is the head of every man. Christ is the head of every man, not just a Christian man. If this has been your excuse for taking the spiritual leadership seat then read 1Cor. 11:3, “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ.”

Christus is het hoofd van iedere man. Christus is het hoofd van ieder mens, niet alleen een christen. Als dit je excuus is geweest om de plaats van geestelijk leiderschap in te nemen, lees dan 1 Kor. 11:3, “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”. 

Teach or exercise authority over a man. We women are so stupid, we show off or tell our husbands how we make time to read our Bibles. We gloat over the worthwhile books and magazines we read! This is self-righteousness! “But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet.” 1Tim 2:12. “O My people! Their oppressors are children, and women rule over them. O My people! Those who guide you lead you astray, and confuse the direction of your paths.” Isa. 3:9. 

Onderwijs of oefen gezag uit over een man. Wij vrouwen zijn zo dom, we pronken of vertellen onze echtgenoten hoe we tijd vrijmaken om onze bijbels te lezen. We verheugen ons over de waardevolle boeken en tijdschriften die we lezen! Dit is eigengerechtigheid! “maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden”. 1 Tim. 2:12. “De tyrannen van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg”. Jes. 3:12. 

Who is the head of your household? When women are the ones who rule the home, you can expect nothing but trouble. If your mother was in charge in your home growing up, chances are that your home is following in this same pattern. As a Christian woman, you can’t in all good conscience allow that to continue. Now don't go home and throw it onto your husband, demanding that he take over. Just begin by concentrating all your thoughts and all your efforts on what a wife, mother and homemaker should do.

Wie is het hoofd van jouw huishouden? Wanneer vrouwen degenen zijn die het huis regeren, kun je niets anders dan problemen verwachten. Als je moeder de leiding had over je huis toen je opgroeide, is de kans groot dat je huis hetzelfde patroon volgt. Als christelijke vrouw kun je dat niet met een gerust hart laten voortduren. Ga nu niet naar huis en gooi het op je man, eisend dat hij het overneemt. Begin gewoon met het concentreren van al jouw gedachten en al jouw inspanningen op wat een echtgenote, moeder en huisvrouw zouden moeten doen.

Pray continuously for the Holy Spirit to guide you. Ask as you proceed from one task to the next, “What would you have me do next, Lord?” Get your house in order, get your children in order, get your priorities in order and leave your husband to the Lord. What he does or does not do is not your concern and not your responsibility! God gives us so many things to do with our children, our home and our ministry (teaching younger women “what is good”). Ladies, this is our fruit in the garden. But all we can think about is that forbidden fruit, teaching or exercising authority over our husbands!

Bid voortdurend tot de Heilige Geest om je te leiden. Vraag terwijl je van de ene taak naar de andere gaat: "Wat wilt je dat ik hierna doe, Heer?" Zorg dat je huis op orde is, zorg dat je kinderen op orde zijn, zorg dat je prioriteiten op orde zijn en laat je man aan de Heer over. Wat hij wel of niet doet is niet jouw zorg en niet jouw verantwoordelijkheid! God geeft ons zoveel dingen te doen met onze kinderen, ons huis en onze bediening (jongere vrouwen leren "wat goed is"). Dames, dit is ons fruit in de tuin. Maar het enige waar we aan kunnen denken is die verboden vrucht, het onderwijzen of uitoefenen van gezag over onze echtgenoten!

Be subject to your own husbands in everything. We as women cannot pick and choose when we want to be subject to our husbands. “Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord…to their husbands in everything.” Eph. 5:22-24. It is clear from the above Scripture that God has put all husbands in the leadership role of the home.

Wees in alles onderworpen aan uw eigen echtgenoten. Wij als vrouwen kunnen niet kiezen wanneer we onderworpen willen zijn aan onze echtgenoten. “vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here… aan haar man, in alles”. Ef. 5:22-24. Het is duidelijk uit de bovenstaande Bijbeltekst dat God alle echtgenoten in de leidende rol van het gezin heeft geplaatst.

No one can serve two masters. When things get out of order and when we take control in our relationships with our husbands, then our husbands eventually despise and even hate us. “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will hold to one and despise the other.” Matt. 6:24. You see this principle in action when a child, who used to listen to his parents, is sent off to school. All of a sudden, this sweet child tells you what their teacher said, and now you are wrong. We send our sons and daughters off to college, along with our money (as the bumper sticker says, and they come home during break and treat us like the town idiot. (See lesson 14, “Your Mother’s Teachings” on home schooling and the questions you should pray about before sending your children to college because “My people are destroyed for lack of knowledge.” Hosea 4:6.)

Niemand kan twee heren dienen. Wanneer dingen uit de hand lopen en wanneer we de controle over onze relaties met onze echtgenoten overnemen, dan zullen onze echtgenoten ons uiteindelijk verachten en zelfs haten. “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten”. Matt. 6:24.  Je ziet dit principe in actie wanneer een kind, dat vroeger naar zijn ouders luisterde, naar school wordt gestuurd. Plots vertelt dit lieve kind je wat hun leraar zei, en nu heb je het mis. We sturen onze zonen en dochters naar de universiteit, samen met ons geld (zoals de bumpersticker zegt, en ze komen thuis tijdens de vakantie en behandelen ons als de stadsidioot. (Zie les 14, "Je Moeders Onderwijzingen" over thuisonderwijs en de vragen waarover u moet bidden voordat u uw kinderen naar de universiteit stuurt, omdat: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6.) 

He will do it. Again, do you act as though you are your husband’s personal Holy Spirit? Do you flaunt your spirituality? Have you managed to convince your husband of his stupidity in spiritual matters? Do you know your Bible better than your husband could ever hope to know it? Or worse, are your children more well-versed in Scripture than their father? We as mothers make sure that our children are in Sunday school or in Christian school. But we neglect to realize that when we meet our needs for spiritual teachings through multiple Bible studies to get ahead of our husbands, and our children get their spiritual needs met through Sunday school, we replace our husbands with a counterfeit. There is no need for our husbands to have to learn anything in Scripture.

Hij zal het doen. Nogmaals, handel je alsof je de persoonlijke Heilige Geest van jouw man bent? Pronk je met je spiritualiteit? Ben je erin geslaagd je man te overtuigen van zijn domheid in geestelijke zaken? Ken je jouw Bijbel beter dan je man ooit zou kunnen hopen het te kennen? Of erger nog, zijn jouw kinderen beter thuis in de Bijbel dan hun vader? Wij als moeders zorgen ervoor dat onze kinderen naar de zondagsschool of naar de christelijke school gaan. Maar we vergeten ons te realiseren dat wanneer we door middel van meerdere bijbelstudies in onze behoeften aan geestelijke leringen voorzien om onze echtgenoten voor te blijven, en onze kinderen in hun geestelijke behoeften voorzien worden door middel van zondagsschool, wij onze echtgenoten vervangen door een vervalsing. Het is niet nodig voor onze echtgenoten om iets uit de Bijbel te leren.

Instead, he knows all about his favorite sports teams. Instead of reading his Bible he can be seen reading the newspaper or the sports page. If you think it is too late or that your husband is too far behind to get ahead of you and your children to properly lead you, you are wrong. Since God has called the man to be the leader of the home, He will enable him.

In plaats daarvan weet hij alles over zijn favoriete sportteams. In plaats van zijn Bijbel te lezen, kan men hem de krant of de sportpagina zien lezen. Als je denkt dat het te laat is of dat jouw man te ver achterloopt om jouw en je kinderen voor te zijn om je goed te leiden, heb je het mis. Aangezien God de man heeft geroepen om de leider van het huis te zijn, zal Hij hem daartoe in staat stellen.

However, we must confess our sin of replacing our husband’s role as our spiritual leader. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16. Boast about your weaknesses to other women. “And He has said to me, 'My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.' Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me.” 2Cor. 12:9. And above all, trust the Lord. “Commit your way to the lord, trust also in Him, and He will do it.” Ps. 37:5.

We moeten echter onze zonde belijden door de rol van onze echtgenoot als onze spirituele leider te vervangen. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”. Jacobus 5:16. Beroem je op je zwakheden tegenover andere vrouwen. “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome”. 2 Kor. 12:9. “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken”. Ps. 37:5. 

Washing of water with the Word. How important is it to have our husbands in God’s Word and then sharing that Word with us? “Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her; that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the Word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she should be holy and blameless.” Eph. 5:25-27. Again, don’t nag your husband. It might be wise to not even talk to him about reading to you. This may cause him to rebel. His pressure needs to come down from above, from his authority. (See lesson 5, “Won Without a Word” if you want to see a real change in your husband, God’s way.)

Wassen van water met het Woord. Hoe belangrijk is het om onze echtgenoten in Gods Woord te hebben en dat Woord vervolgens met ons te delen? “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”. Ef. 5:25-27. Nogmaals, zeur niet tegen je man. Het is misschien verstandig om niet eens met hem te praten over voor lezen aan jou. Dit kan ertoe leiden dat hij in opstand komt. Zijn druk moet van bovenaf komen, van zijn autoriteit. (Zie les 5, “Gewonnen zonder een woord” als je een echte verandering in je man wilt zien, op Gods manier.)

The narrow gate. Ladies, go through that narrow gate and stop watching or allowing your children to watch television. Stop sending your weekly or monthly dues into Hollywood via the movie theater or video store, so they will stop making the movies that are destroying our families and our nation. If your husband is the television addict - pray! (Again, see lesson 5, “Won Without a Word” if you want to see a real change in your husband, God’s way.) “Enter by the narrow gate; for the gate is wide, and the way is broad that leads to destruction, and many are those who enter by it.“ Matt. 7:13. If those who “claim” to be Christian stopped watching television and going to movies, Hollywood would stop making disgusting movies! We women must do spiritual warfare against this horrible addiction that you, your husband and/or your children are held by.

De smalle poort. Dames, ga door die smalle poort en stop met kijken of toestaan je kinderen televisie te laten kijken. Stop met het verzenden van uw wekelijkse of maandelijkse contributie naar Hollywood via de bioscoop of videotheek, zodat ze stoppen met het maken van de films die onze families en onze natie vernietigen. Als jouw man de televisieverslaafde is, bid dan! (Nogmaals, zie les 5, "Winnen Zonder een Woord" als je een echte verandering in je man wilt zien, op Gods manier.) “Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan”. Matt. 7:13. Als degenen die "beweren" Christen te zijn, zouden stoppen met televisie kijken en naar films gaan, zou Hollywood stoppen met het maken van walgelijke films! Wij vrouwen moeten geestelijke strijd voeren tegen deze afschuwelijke verslaving waaraan jij, jouw man en/of je kinderen worden vastgehouden.

Warning: A woman shared with me something she was so proud of. Her husband and older sons were watching a rather disgusting show on television. This woman spoke to her husband and older sons as if they were in kindergarten, suggesting ever so “teacher-like” that maybe there was something else that would be better to watch. She then flipped through and found a very charismatic preacher and gave the family a big grin. Her three sons and her husband walked out and went to their own rooms. Ladies, this is not respectful behavior! What’s sad is that this woman’s husband has been telling everyone of his misery and his plans to divorce her.

Waarschuwing: een vrouw deelde iets met me waar ze zo trots op was. Haar man en oudere zonen keken naar een nogal walgelijke show op televisie. Deze vrouw sprak tegen haar man en oudere zonen alsof ze op de kleuterschool zaten, en suggereerde zo 'leraarachtig' dat er misschien iets anders was dat beter zou zijn om naar te kijken. Ze bladerde toen door en vond een zeer charismatische prediker en schonk de familie een grote grijns. Haar drie zonen en haar man liepen naar buiten en gingen naar hun eigen kamers. Dames, dit is geen respectvol gedrag! Wat triest is, is dat de man van deze vrouw iedereen heeft verteld over zijn ellende en zijn plannen om van haar te scheiden.

I shared with her that her response was not a victory but a self-righteous act. No one will be won over by a Pharisee. I shared with her that I had begun my battle against the television with prayer and fasting. It also took my submitting and showing respect to my husband (even when everyone thought he didn’t deserve it) for our family to be rid of the pollution of television.

Ik deelde met haar dat haar reactie geen overwinning was, maar een zelfingenomen daad. Niemand zal gewonnen worden door een Farizeeër. Ik vertelde haar dat ik mijn strijd tegen de televisie was begonnen met bidden en vasten. Het vergde ook mijn onderwerping en het tonen van respect voor mijn man (zelfs als iedereen dacht dat hij het niet verdiende) om ons gezin te ontdoen van de vervuiling door televisie.

Practicing your righteousness before men. Do you go to church even when your husband stays home? “Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them; otherwise you have no reward with your Father who is in heaven.“ Matt. 6:1. Our actions must be an outpouring of what is in us. Do you “pride yourself” that you are more spiritual than your husband? Have you tried shaming your husband into church? Has your method worked thus far? Is he going with you? How do you expect to glorify God? “Let your light shine before men in such a way that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.” Matt. 5:16. 

Uw gerechtigheid beoefenen voor de mensen. Ga je naar de kerk, zelfs als je man thuisblijft? “Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Onze acties moeten een uitstorting zijn van wat in ons is. Ben je “trots op jezelf” dat je spiritueler bent dan je man? Heb je geprobeerd je man in de kerk te schande te maken? Heeft uw methode tot nu toe gewerkt? Gaat hij met je mee? Hoe verwacht je God te verheerlijken? Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken”. Matt. 5:16.

You will know them by their fruits. What are your fruits of your claim to be a Christian? “You will know them by their fruits.” Matt. 7:16. Are you nagging your husband for what he has not done as the spiritual leader of the family? Do you flaunt your Bible reading in front of your husband? Then you are producing thorns, not fruit.

Je herkent ze aan hun vruchten. Wat zijn uw vruchten van uw bewering een christen te zijn? “Aan hun vruchten zult gij hen kennen”. Matt. 7:16. Zeur je je man om wat hij niet heeft gedaan als geestelijk leider van het gezin? Pronk je met je bijbellezen in het bijzijn van je man? Dan breng je doornen voort, geen fruit.

Compare the time you spend reading magazines, books, or watching other things with the time that you are in the Word. What are you going to do about it? Are you picking up anything that you have read in this workbook? Can anyone see any change in you from your reading of this? “For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does.” James 1:23-25.

Vergelijk de tijd die u besteedt aan het lezen van tijdschriften, boeken of het kijken naar andere dingen met de tijd dat u in het Woord bent. Wat ga je eraan doen? Pak je iets op dat je in dit werkboek hebt gelezen? Kan iemand enige verandering in u zien als u dit leest? “Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen”. Jacobus 1:23-25

Bridle his tongue. “If anyone thinks himself to be religious, and yet does not bridle his tongue but deceives his own heart, this man’s religion is worthless.” James 1:23-25. When was the last time that you spewed unkind words at your husband? God says you are worthless. Ladies, get control of that hurtful tongue! (Please read and reread lesson 4, “Kindness Is on Her Tongue” and then read it again!)

Houd zijn tong in bedwang. “Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos”. Jacobus. 1:26. Wanneer was de laatste keer dat u onvriendelijke woorden tegen uw man uitspuwde? God zegt dat je waardeloos bent. Dames, beheers die pijnlijke tong! (Alsjeblieft lees en herlees les 4, "Vriendelijkheid Is op Haar Tong" en lees het dan nog een keer!)

The Husband and Wife Relationship
De Relatie tussen Man en Vrouw

We are not to be the spiritual leaders of our homes. God's Word refers to the man as He does to Himself. We are to have the same type of relationship with our husbands as Jesus has with His Church. Let’s search His Word for the many ways that our relationship with our husbands is to be like our relationship with Christ.

We mogen niet de geestelijke leiders van ons gezin zijn. Gods Woord verwijst naar de mens zoals Hij naar Zichzelf doet. We moeten dezelfde soort relatie hebben met onze echtgenoten als Jezus met zijn kerk heeft. Laten we in Zijn Woord zoeken naar de vele manieren waarop onze relatie met onze man als onze relatie met Christus moet zijn.

The head. “For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church….” Eph. 5:23. “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3. We learned in lesson 8, “Wives, Be Subject,” the importance of authority in the home. We also learned the benefits of being subject to our husbands, namely for our and our children’s protection. Scripture compares Christ as the head of the church to our husbands as the head of us. As with any well-run company or, especially, the military, there has to be a proper head or leader. We must allow our husbands to lead! Don’t miss this point. You must allow them to lead. Allow your husband to come up with the solutions to the problems that arise in your home. 

Het hoofd. “want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente…”Ef. 5:23. “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”. 1 Kor. 11:3. In les 8, “Vrouwen Wees Onderdanig”, leerden we hoe belangrijk gezag thuis is. We leerden ook de voordelen van onderworpenheid aan onze echtgenoten, namelijk voor de bescherming van onszelf en onze kinderen. De Bijbel vergelijkt Christus als het hoofd van de kerk met onze echtgenoten als het hoofd van ons. Zoals bij elk goed geleid bedrijf of, vooral, het leger, moet er een goede hoofd of leider zijn. We moeten onze echtgenoten laten leiden! Mis dit punt niet. Je moet ze laten leiden. Laat jouw man de oplossingen bedenken voor de problemen die zich in jouw huis voordoen.

The savior. “For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body.” Eph. 5:23. The husband is to be the Savior of the body. We wives think we are to be the saviors. But when there is a financial crisis, or any crisis, the man really should be the one to “save the day.” Many wives run out to get a job or they make financial plans. This is only robbing your husband of a blessing. When the husband makes the plan, then we can happily submit. When the wife makes the plan, then the home is out of order. 

De redder. “want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt”. Ef. 5:23. De echtgenoot moet de Verlosser van het lichaam zijn. Wij vrouwen denken dat wij de verlossers moeten zijn. Maar wanneer er een financiële crisis is, of welke crisis dan ook, zou de man echt degene moeten zijn die 'de dag redt'. Veel vrouwen lopen weg om een baan te krijgen of maken financiële plannen. Dit berooft je man alleen maar van een zegen. Als de man het plan maakt, kunnen we ons gelukkig onderwerpen. Als de vrouw het plan maakt, is het huis niet in orde.

We women must fulfill our role as the ones in subjection to our husbands. They alone are to be the head of the home and the savior of the body. Of course, we wives would rather tell our husband how he should cut back. Ladies, when you see a problem, give it to your husband! Stop the cycle of you leading and saving! Here are some short testimonies from women who have followed this principle without their husbands’ knowledge.

Wij vrouwen moeten onze rol vervullen als degenen die onderworpen zijn aan onze echtgenoten. Alleen zij zullen het hoofd van het huis en de redder van het lichaam zijn. Natuurlijk vertellen wij vrouwen liever aan onze man hoe hij moet bezuinigen. Dames, als je een probleem ziet, geef het dan aan je man! Stop de cyclus van jouw leiding en redden! Hier zijn enkele korte getuigenissen van vrouwen die dit principe hebben gevolgd zonder medeweten van hun man

Testimony 1: My husband was not the disciplinarian in our home. He was the great guy; I was the creepy, mean mom. One day I finally decided to act on the principle of allowing my husband to lead. It took pulling back on my extreme authority until all chaos began to happen. I had always kept the children in control. Therefore, my husband had never noticed any problem in our home. Frankly, I was tired of being the only adult in the house. I took my husband’s lead of not disciplining, correcting, or training for almost a year. I watched as the children got out of control. I had always kept everything basically calm, so my husband never understood when I would ask him to help me to discipline the children. When they got totally out of control, he was shocked! But, it finally made him move. For the first time, he put his foot down, and paddled them without my asking him to! It’s just what my children needed. But most importantly, I was relieved of the burden of being the sole disciplinarian, which left me more time to enjoy, play with and love my children the way my husband had done in the past. We are now “together” raising the children. There is finally the balance that I had always desired.

Getuigenis 1: Mijn man was niet de tuchtmeester bij ons thuis. Hij was de geweldige kerel; Ik was de enge, gemene moeder. Op een dag besloot ik eindelijk te handelen volgens het principe mijn man de leiding te laten nemen. Het kostte me mijn extreme autoriteit terug te trekken totdat alle chaos begon te gebeuren. Ik had de kinderen altijd onder controle. Daarom had mijn man nooit enig probleem in ons huis opgemerkt. Eerlijk gezegd was ik het zat om de enige volwassene in huis te zijn. Ik nam de leiding van mijn man over om bijna een jaar lang niet te disciplineren, corrigeren of trainen. Ik zag hoe de kinderen uit de hand liepen. Ik had altijd alles in wezen kalm gehouden, dus mijn man begreep nooit wanneer ik hem zou vragen om me te helpen de kinderen te disciplineren. Tot ze totaal uit de hand liepen, schrok hij! Maar het bracht hem uiteindelijk in beweging. Voor de eerste keer zette hij zijn voet neer en peddelde ermee zonder dat ik het hem vroeg! Het is precies wat mijn kinderen nodig hadden. Maar het belangrijkste was dat ik verlost was van de last om de enige tuchtmeester te zijn, waardoor ik meer tijd had om van mijn kinderen te genieten, met ze te spelen en ervan te houden, zoals mijn man in het verleden had gedaan. We zijn nu “samen” de kinderen aan het opvoeden. Daar is eindelijk de balans die ik altijd al had gewild.

Testimony 2: I always tried to cushion the harshness of my husband’s authoritarian ways in dealing with our children. I felt I needed to protect them from their father, especially one that I felt he was sort of picking on. What I didn’t realize was that I was not only blocking his harsh ways, but I was blocking the children’s love from their father too. Once I heard this principle, I decided to try it by following his lead. My test came when my husband told our son to mow the lawn. I usually would keep after him until he mowed it, but this time I said nothing. My son went to bed without mowing the lawn that evening. At 11:30 p.m. his dad came back home from his meeting and wanted to know why the lawn had not been mowed. Instead of making excuses and defending him, I just said, “I don’t know.” My husband got him up out of bed and made him mow the lawn in the dark that night. My son cried the entire time, and, secretly, so did I. But things changed; closeness developed between my son and his dad. Also, my son began to mature, eliminating a major concern of mine.

Getuigenis 2: Ik heb altijd geprobeerd de hardheid van de autoritaire manier van mijn man in de omgang met onze kinderen te verzachten. Ik had het gevoel dat ik ze moest beschermen tegen hun vader, vooral tegen die ene waarvan ik voelde dat hij die steeds op de huid zat. Wat ik me niet realiseerde, was dat ik niet alleen zijn harde manieren blokkeerde, maar ook de liefde van de kinderen van hun vader. Toen ik dit principe eenmaal hoorde, besloot ik het te proberen door zijn voorbeeld te volgen. Mijn test kwam toen mijn man onze zoon vertelde het gazon te maaien. Normaal bleef ik achter hem aan lopen totdat hij het had gemaaid, maar deze keer zei ik niets. Mijn zoon ging die avond naar bed zonder het gras te maaien. Om 23:30 uur kwam zijn vader thuis van zijn ontmoeting en wilde weten waarom het gras niet was gemaaid. In plaats van excuses te maken en hem te verdedigen, zei ik gewoon: "Ik weet het niet." Mijn man haalde hem uit bed en liet hem die avond in het donker het gras maaien. Mijn zoon huilde de hele tijd, en stiekem ik ook. Maar de dingen veranderden; Er ontstond een hechte band tussen mijn zoon en zijn vader. Ook begon mijn zoon volwassen te worden, waardoor een grote zorg van mij werd weggenomen.

Testimony 3: My husband was never very good at providing for the family. I always bailed him out when he lost his job or when we were short of money by going back to work. One day, from sheer exhaustion, I made the decision that I would follow his lead and be quiet when things got hairy. 

Getuigenis 3: Mijn man was nooit erg goed in het zorgen voor het gezin. Ik heb hem altijd gered als hij zijn baan verloor of als we geld tekort kwamen door weer aan het werk te gaan. Op een dag nam ik, van pure uitputting, de beslissing dat ik zijn voorbeeld zou volgen en stil zou zijn als de dingen mis uit de hand zouden lopen.

Things did get crazy and he still wouldn’t take the lead, but I was determined to be still. Things got worse and he got angry. I used to rescue him when he got mad, but this time I remembered the Scripture, “A man of great anger shall bear the penalty, for if you rescue him, you will only have to do it again.” Prov. 19:19. He was so accustomed to my taking over in a crisis that he didn’t really know how to. Instead of doing something, I just prayed for him. I prayed the Scriptures that speak about the husband providing and about the fruit of diligence while I kept quiet and still. Then all of a sudden my husband leaped into action. It was amazing! 

Dingen liepen inderdaad uit de hand en hij nam nog steeds niet de leiding, maar ik was vastbesloten om stil te zijn. Het werd erger en hij werd boos. Ik redde hem altijd als hij boos werd, maar deze keer herinnerde ik me de Bijbel: " Een doldriftige moet boeten, want als gij helpen wilt, maakt gij het erger". Spr. 19:19. Hij was er zo aan gewend dat ik het in een crisis overnam dat hij niet goed wist hoe. In plaats van iets te doen, bad ik gewoon voor hem. Ik bad de Bijbel teksten die spreken over de echtgenoot die voorziet en over de vrucht van ijver terwijl ik rustig en stil hield. Toen kwam mijn man ineens in actie. Het was geweldig!

I am now free to concentrate on the kids and our home. It has freed me up to care for my husband more than I had before. I think my resentment towards him was festering for a long time. I was so busy with work, caring for our family, and keeping the home up. What I hadn’t realized was that is what was keeping my husband and me from being close. Now I am able to show gratefulness to him. All this has brought out a wonderful man who I never knew was in there! I sometimes fall back into being the head and savior of our home when my husband doesn’t move fast enough for me, or I don’t think he’s handling it the right way, but I am trying to learn that these situations are not my problem. When he doesn’t move or if he doesn’t handle it the right way, that’s between him and the Lord. The Lord is the head of him, not me. 

Ik ben nu vrij om me te concentreren op de kinderen en ons huis. Het heeft me vrijgemaakt om meer voor mijn man te zorgen dan ik voorheen deed. Ik denk dat mijn wrok jegens hem lange tijd aan het etteren was. Ik had het zo druk met werk, voor ons gezin zorgen en het huishouden doen. Wat ik me niet had gerealiseerd, was dat dit mijn man en mij ervan weerhield om hecht te zijn. Nu kan ik hem dankbaar zijn. Dit alles heeft een geweldige man naar voren gebracht waarvan ik niet wist dat hij daarbinnen was! Soms val ik terug in het zijn van de hoofd en de redder van ons huis als mijn man niet snel genoeg voor mij beweegt, of ik denk dat hij het niet op de juiste manier aanpakt, maar ik probeer te leren dat deze situaties niet mijn probleem zijn. Als hij niet beweegt of als hij het niet op de juiste manier aanpakt, is dat tussen hem en de Heer. De Heer is het hoofd van hem, niet ik.

Created to carry the burdens. Your husband was created to carry the burdens of the family; just look at his broad and muscular shoulders compared to your shoulders. We women have even tried to imitate those shoulders with shoulder pads! Men are really designed to work best under pressure. Maybe you think your husband can't handle the pressures, because you’ve always been your husband’s safety net. 

Gemaakt om de lasten te dragen. Jouw man is geschapen om de lasten van het gezin te dragen; kijk maar naar zijn brede en gespierde schouders in vergelijking met jouw schouders. Wij vrouwen hebben zelfs geprobeerd die schouders te imiteren met schoudervullingen! Mannen zijn echt gemaakt om het beste te werken onder druk. Misschien denk je dat je man de druk niet aankan, omdat je altijd het vangnet van je man bent geweest.

Women, on the other hand, were created to handle many things at once. We are able to run the home with all its maintenance and manage children of various ages, personalities and needs: he meals, the cleaning, the continual tidying up and the family’s hectic schedules. Women, it seems like we can do it all. But while we are pretending to do it all, what is our husband doing? Usually playing! Playing sports, working on hobbies or playing around!!!! 

Vrouwen daarentegen zijn gemaakt om veel dingen tegelijk aan te kunnen. We zijn in staat om het huis met al het onderhoud te runnen en kinderen van verschillende leeftijden, persoonlijkheden en behoeften te beheren: de maaltijden, de schoonmaak, het voortdurende opruimen en de hectische schema's van het gezin. Vrouwen, het lijkt alsof we het allemaal kunnen. Maar terwijl we doen alsof we het allemaal doen, wat doet onze man dan? Meestal spelen! Sporten, bezig zijn met hobby's of spelen!!!!

Are one. “For this cause a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife and the two shall become one flesh.” Eph. 5:31. “So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself….” Eph. 5:28. “Nevertheless let each individual among you also love his own wife even as himself.” Eph. 5:33. We have heard the term “one flesh” so often without really understanding the meaning. By looking at the Lord's relationship with his Father and our relationship with our husbands, we can see we are lacking in this important understanding. 

Zijn een. “Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn”. Ef. 5:31. “Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief”. Ef. 5:28. “Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf”. Ef. 5:33. We hebben de term "één vlees" zo vaak gehoord zonder de betekenis echt te begrijpen. Als we kijken naar de relatie van de Heer met zijn Vader en onze relatie met onze echtgenoten, kunnen we zien dat dit belangrijke begrip ons ontbreekt.

Sanctify. Ladies, our husbands play a major role in the sanctification of us as we see in the following Scripture: “Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her; that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the Word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she should be holy and blameless.” Eph. 5:25. This is a very powerful Biblical Truth that few will ever realize. We wives need to be sanctified (purified) as our husbands read and share Scripture with us. Does your husband read God's Word daily to you? How does the church keep the body cleansed from the sin that creeps into the church? By the reading of God's Word. With wives it's the same way.

Heiligen. Dames, onze echtgenoten spelen een belangrijke rol in de heiliging van ons, zoals we zien in de volgende Bijbeltekst: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”. Ef. 5:25. Dit is een zeer krachtige Bijbelse Waarheid die maar weinigen ooit zullen beseffen. Wij vrouwen moeten geheiligd (gezuiverd) worden als onze echtgenoten de Schrift lezen en met ons delen. Leest jouw man je dagelijks Gods Woord voor? Hoe houdt de kerk het lichaam gereinigd van de zonde die de kerk binnensluipt? Door het lezen van Gods Woord. Met echtgenotes is het net zo.

Testimony: My husband always felt intimidated by his responsibility in this area. We discovered a wonderful and beautiful solution to the family’s need to be in the Word daily. Our family sits together, all nine of us every morning, with the older four reading along and our non-readers sitting quietly doing puzzles or coloring. This method of listening to one CD a day and reading along takes you through the entire Bible in just 62 days! The combination of listening to Alexander Scourby reading the Bible correctly and reading along is so powerful, it cannot be explained.

Getuigenis: Mijn man voelde zich altijd geïntimideerd door zijn verantwoordelijkheid op dit gebied. We ontdekten een prachtige en mooie oplossing voor de behoefte van het gezin om dagelijks in het Woord te zijn. Ons gezin zit elke ochtend met zijn negenen bij elkaar, de oudere vier lezen mee en onze niet-lezers zitten rustig te puzzelen of te kleuren. Deze methode van één cd per dag luisteren en meelezen neemt je mee door de hele Bijbel in slechts 62 dagen! De combinatie van luisteren naar Alexander Scourby die de Bijbel correct leest en meelezen is zo krachtig, dat het niet te verklaren is.

Love. Husbands, love your wives, just as Christ also loved….” Eph. 5:28. “So husbands ought also to love their own wives….” Eph. 5:25. “Husbands, love your wives, and do not be embittered against them.” Col. 3:19. Since the feminist movement permeated the church with lies, there has been a “blending” of the roles and commandments given to men and women. We continue to hear others say that God commanded men and women to love their spouses. This “command” was only given to the husband. Actually, the only reference for a woman to love her husband is given in Titus. The older woman is encouraged to teach the younger to love her husband and her children. Deut. 4:2 says, “You shall not add to the word which I am commanding you….” Does that mean a wife isn't to love her husband? Emphatically no! “…and walk in love, just as Christ also loved you, and gave Himself up for us….” Eph. 5:2. The wife’s primary role is that of respecting and submitting to her husband. Love, genuine love, will follow. If you are lacking unconditional love for your husband, begin by respecting and submitting to him and see what God does to your heart. 

Liefde. “Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam…” Ef. 5:28. “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad”. Ef. 5:25. “Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar”. Kol. 3:19. Sinds de feministische beweging de kerk met leugens heeft doordrongen, is er een 'vermenging' van de rollen en geboden die aan mannen en vrouwen worden gegeven. We horen anderen nog steeds zeggen dat God mannen en vrouwen gebood hun echtgenoten lief te hebben. Dit "bevel" werd alleen aan de echtgenoot gegeven. Eigenlijk wordt de enige verwijzing voor een vrouw om van haar man te houden gegeven in Titus. De oudere vrouw wordt aangemoedigd om de jongere te leren van haar man en haar kinderen te houden. Deut. 4:2 zegt, “Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen…” Betekent dit dat een vrouw niet van haar man mag houden? Dat is nadrukkelijk nee! “en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven…”Ef. 5:2. De primaire rol van de vrouw is die van het respecteren en onderwerpen aan haar man. Liefde, echte liefde, zal volgen. Als het je aan onvoorwaardelijke liefde voor je man ontbreekt, begin dan met hem te respecteren en aan hem te onderwerpen en kijk wat God met je hart doet. 

Should be respected. “…let the wife see to it that she respect her husband.” Eph. 5:33. “…as they (husbands) observe your (wife's) chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:2. Respect for the husband and father is so needed in our Christian families. Mothers, we wonder why our children don't speak respectfully to us and yet we think nothing of our own attitude toward our husbands. Instead of respect, there is an attitude of mere tolerance to the head of the household. Husbands and fathers have been run into the ground and challenged every day by their wives, and it is accepted! We need to put a stop to this immediately. This may be deep rooted. If we are helping our husbands provide, then we may be out with other contentious women who gossip, murmur and complain about their husbands. Pray that God will remove you from that environment and bring you back home. If your children are in public school, you haven't a prayer of getting respect. Even many of the children I meet who are in private or Christian schools show disrespect toward their parents. Why not bring them home to be educated? If your family is still watching television or videos, you had better think of them as training tapes. Make very sure you want the behavior and attitude on the screen to be “played out” in your home.

Moet worden gerespecteerd. “…en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man”. Ef. 5:33. “…doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken”. 1 Pet. 3:2. Respect voor de echtgenoot en vader is zo nodig in onze christelijke gezinnen. Moeders, we vragen ons af waarom onze kinderen niet respectvol met ons praten en toch denken we niets aan onze eigen houding ten opzichte van onze echtgenoten. In plaats van respect is er een houding van louter verdraagzaamheid jegens het hoofd van het huishouden. Echtgenoten en vaders zijn de grond in gerend en elke dag uitgedaagd door hun vrouwen, en het wordt geaccepteerd! We moeten hier onmiddellijk een einde aan maken. Dit kan diep geworteld zijn. Als we onze echtgenoten helpen in het onderhoud te voorzien, kunnen we andere twistzieke vrouwen tegenkomen die roddelen, mopperen en klagen over hun echtgenoten. Bid dat God je uit die omgeving zal verwijderen en je terug naar huis zal brengen. Als je kinderen op een openbare school zitten, heb je geen gebed om respect te krijgen. Zelfs veel van de kinderen die ik ontmoet die op particuliere of christelijke scholen zitten, tonen minachting voor hun ouders. Waarom breng je ze niet naar huis om onderwijs te krijgen? Als je familie nog steeds televisie of video's kijkt, kun je ze maar beter zien als trainingstapes. Wees er zeker van dat je wilt dat het gedrag en de houding op het scherm in je huis word "uitgedragen".

Are subject. “But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything.” Eph. 5:24. “Wives, be subject to your husbands, as is fitting in the Lord.” Col. 3:18. “Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord.” Eph. 5:22. “…pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Titus 2:5. Husbands are to rule over everything. They may “delegate” certain tasks, but the role of the man is as the head, and we as wives are to be subject to them. We are not to be under another man's authority (i.e., a boss or Sunday school teacher or even a pastor. See lesson 13, “The Ways of Her Household” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) 

Onderworpen zijn. “Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles”. Ef. 5:24. “ Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here”. Kol. 3:18. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here”. Ef. 5:22 “…huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:5. Echtgenoten moeten over alles heersen. Ze kunnen bepaalde taken "delegeren", maar de rol van de man is die van het hoofd, en wij als echtgenotes moeten daaraan onderworpen zijn. We mogen niet onder het gezag van iemand anders staan (d.w.z. een baas of zondagsschoolleraar of zelfs een predikant. Zie les 13, “De Wegen van Haar Huishouding” omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6.)

Our husband is to be the final and ultimate authority here on earth for our children and us. Take note: financial problems are one of the biggest reasons for divorce. Ladies, give back this important leadership area. Couples who have allowed the husband to rule their homes by controlling the finances have reported nothing but praises. They have reported that it totally eliminated financial fighting. Pray about it and see what God will do. Your husband may want you to hold onto the checkbook. Pray about your being “relieved” of this burden also. If you think your husband is too irresponsible, remember: that is the Lord’s problem, not yours! Our ways must please the Lord!

Onze man moet de laatste en ultieme autoriteit hier op aarde zijn voor onze kinderen en ons. Let op: financiële problemen zijn een van de grootste redenen voor echtscheiding. Dames, geef dit belangrijke leiderschapsgebied terug. Echtparen die de echtgenoot hebben toegestaan om hun huis te regeren door de financiën onder controle te houden, hebben niets dan lof gemeld. Ze hebben gemeld dat het financiële gevechten volledig heeft geëlimineerd. Bid erover en zie wat God zal doen. Je man wil misschien dat je het chequeboek vasthoudt. Bid dat je ook van deze last "verlost" bent. Als je denkt dat jouw man te onverantwoordelijk is, bedenk dan: dat is het probleem van de Heer, niet dat van jou! Onze wegen moeten de Heer behagen!

Gave Himself. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her….” Eph. 5:25. Feminism has just about destroyed the “knight in shining armor” scenario. Yet, here in Scripture, we see that same gallant man who would give himself up for his wife and his family. Do you honor and respect your husband’s sacrifice for the family with appreciation and point it out to the children? Do you “rob your husband of a blessing” when you are the one who always “saves the day”? Ladies, get busy praying for your husband to rule your household. Encourage your husband to be around more, not as a guest, but as a working ruling figure. 

Zichzelf gegeven.Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft…”Ef. 5:25. Het feminisme heeft het scenario “ridder in glanzend harnas” zo goed als vernietigd. Toch zien we hier in de Bijbel diezelfde dappere man die zichzelf zou opgeven voor zijn vrouw en zijn gezin. Eer en respecteer je het offer van je man voor het gezin met waardering en wijs je de kinderen erop? Beroof je jouw man van een zegen wanneer je degene bent die altijd "de dag redt"? Dames, bid voor jouw man om jouw huishouden te regeren. Moedig jouw man aan om meer in de buurt te zijn, niet als gast, maar als een werkende heerser.

Keep bringing your husband in on the decisions that need to be made and the mini-catastrophes that go on constantly. Drop the burden in your husband’s lap. This will allow you to be gentle, quiet and feminine. You will then discover or rediscover your husband. You must do this carefully and then submit to his decisions with good cheer and encouragement. Do it with the caring attitude that you know you have lost from taking over for way too long. Ladies, this is why your husband has so much time to “play.” Stop taking over, stop resenting it and do something about it! 

Blijf je man betrekken bij de beslissingen die moeten worden genomen en de mini-catastrofes die voortdurend plaatsvinden. Laat de last in de schoot van je man vallen. Hierdoor kun je zachtaardig, stil en vrouwelijk zijn. Je zal dan je echtgenoot ontdekken of herontdekken. Je moet dit zorgvuldig doen en je dan met goede moed en aanmoediging aan zijn beslissingen onderwerpen. Doe het met de zorgzame houding waarvan je weet dat je die hebt verloren door het veel te lang over te nemen. Dames, daarom heeft je man zoveel tijd om te “spelen”. Stop met overnemen, stop ermee om er een hekel aan te hebben en doe er iets aan!

Supply and provide. “But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.” 1Tim. 5:8. If you are working or you have allowed or participated in “spending prior to making,” then you need to repent. Satan is using you to succeed in his agenda of dividing your home and stealing your blessings. Stop playing on his team. Renew your mind and take every thought captive to the obedience of Christ. This area is covered in more depth again in lesson 13, “The Ways of Her Household.” This lesson answers the question that you may have when it’s your husband who wants you to work, but your heart is to remain home.

Leveren en voorzien. “Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige”. 1 Tim. 5:8. Als je aan het werk bent of je hebt toegestaan of hebt deelgenomen aan “uitgavens voorafgaand aan het verdienen”, dan moet je je bekeren. Satan gebruikt je om te slagen in zijn agenda om je huis te verdelen en je zegeningen te stelen. Stop met spelen in zijn team. Vernieuw je geest en neem elke gedachte gevangen in de gehoorzaamheid van Christus. Dit gebied wordt opnieuw uitgebreid behandeld in les 13, “De Wegen van Haar Huishouding”. Deze les beantwoordt de vraag die je misschien hebt als het je man is die wilt dat je werkt, maar je hart is om thuis te blijven.

Please understand that one of the biggest reasons why we women are so unhappy and frustrated is not because we are not being treated equally to men. It's because we are trying to fill a role that we were not designed for. If both the husband and the wife are working, who is in the home? Ladies, the home that you and your husband work and slave for is sitting empty! Your “little blessings” are being cared for and taught by a poor imitation of you. Is it any wonder that you feel frustrated and unfulfilled? 

Begrijp alsjeblieft dat een van de grootste redenen waarom wij vrouwen zo ongelukkig en gefrustreerd zijn, niet is dat we niet gelijk worden behandeld aan mannen. Het is omdat we proberen een rol te vervullen waarvoor we niet zijn gemaakt. Als zowel de man als de vrouw werken, wie is er dan in huis? Dames, het huis waar jij en je man voor werken en sloven staat leeg! Je "kleine zegeningen" worden verzorgd en onderwezen door een slechte imitatie van jou. Is het een wonder dat je je gefrustreerd en onvervuld voelt?

Feeds us. We know that our husbands are supposed to “bring home the bacon” but there is spiritual food that our children and we are literally starving for! “…for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church….” Eph. 5:29. This feeding must be from God's Word. Ladies, we have made our husbands feel totally inadequate in this area. Many men don't even know where to begin. We must pray that the Lord will strengthen and guide our husbands; pray this daily! Satan will attack your husband in this area because he knows how important this area is to lead the family. He will make your husband feel worthless, incapable and downright stupid. He will use strife with you and your children to stop your times of reading God's Word. (Pray about an opportunity to tell your husband about using the Bible on tape or CD  to lead his family through the Bible - it works!) Since our husbands have fallen short in this area, we have taken it upon ourselves to fix the problem. We have gotten what we need by trotting off to multiple Bible studies, seminars and Sunday school. Our children are sent to Sunday school and vacation Bible school in order to hear the same stories year after year; only to drop out of church as young adults. 

Voedt ons. We weten dat onze echtgenoten geacht worden "het spek mee naar huis te nemen", maar er is geestelijk voedsel waar onze kinderen en wij letterlijk naar hongeren! “…want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente,…” Ef. 5:29. Deze voeding moet uit Gods Woord komen. Dames, we hebben ervoor gezorgd dat onze echtgenoten zich op dit gebied totaal ontoereikend voelen. Veel mannen weten niet eens waar ze moeten beginnen. We moeten bidden dat de Heer onze echtgenoten zal sterken en leiden; bid dit dagelijks! Satan zal jouw man op dit gebied aanvallen omdat hij weet hoe belangrijk dit gebied is om het gezin te leiden. Hij zal ervoor zorgen dat je man zich waardeloos, onbekwaam en ronduit dom voelt. Hij zal ruzie met jou en je kinderen gebruiken om je tijden van het lezen van Gods Woord te stoppen. (Bid voor een gelegenheid om jouw man te vertellen over het gebruik van de Bijbel op tape of CD om zijn gezin door de Bijbel te leiden - het werkt!) Aangezien onze echtgenoten tekort zijn geschoten op dit gebied, hebben we het op ons genomen om het probleem op te lossen. We hebben gekregen wat we nodig hebben door naar meerdere bijbelstudies, seminars en zondagsschool te gaan. Onze kinderen worden naar de zondagsschool en de vakantiebijbelschool gestuurd om jaar na jaar dezelfde verhalen te horen; alleen om als jongvolwassenen de kerk te verlaten.

Ladies, Sarah decided to fix her problem with Hagar! Is your family in a Hagar situation? Your husband feels so inferior as the spiritual leader of his family because you know it all! So now you and the children leave for church and he stays home or plays golf. 

Dames, Sarah heeft besloten haar probleem met Hagar op te lossen! Bevindt je gezin zich in een Hagar-situatie? Je man voelt zich zo minderwaardig als de geestelijk leider van zijn familie, omdat jij het allemaal weet! Dus nu gaan jij en de kinderen naar de kerk en blijft hij thuis of speelt hij golf.

 “An excellent wife, who can find? 

For her worth is far above jewels. 

The heart of her husband trusts in her, 

And he will have no lack of gain. 

She does him good and not evil 

All the days of her life.” 

Proverbs 31:10-12.


“Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden?

haar waarde gaat koralen ver te boven.

Op haar vertrouwt het hart van haar man,

het zal hem aan voordeel niet ontbreken.

Zij doet hem goed en geen kwaad,

al de dagen van haar leven”.

Spreuken 31:10-12. 

Personal commitment: To leave room for the Holy Spirit to lead my husband. “Based on what I have learned from God's Word, I commit my husband, his leadership and his spirituality to You; and I will wait patiently for You to move. I will give back the leadership role to my husband in all things so as not to dishonor your Word.” 

Persoonlijke toewijding: Ruimte vrij laten voor de Heilige Geest om mijn man te leiden. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, draag ik mijn man, zijn leiderschap en zijn spiritualiteit aan U op; en ik zal geduldig wachten tot U in beweging komt. Ik zal de leidende rol in alle dingen teruggeven aan mijn man om Uw Woord niet te onteren.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.