Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Getrouwd met de Vader Van Mijn Zoon"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 13 “Wonderbare Raadsman”

en men noemt hem
Wonderbare Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst
―Jesaja 9:6

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Mijn echtgenoot heeft een aanvraag voor een echtscheiding ingediend; wat zal ik doen?

Hoe vind ik iemand die mij zal verdedigen?

Hoe kan ik mij zelf en vooral mijn kinderen beschermen?

Mensen die op de hoogte zijn van jou situatie hebben je waarschijnlijk geadviseerd om een goede christelijke advocaat te nemen om jou, je bezittingen, en jou kinderen te beschermen. Het kan een christelijke vriendin, een begeleider, of zelf je pastoor zijn. Toen mijn man van mij aan het scheiden was, kreeg ik dezelfde adviezen van andere goed bedoelde christenen―maar prijs God daardoor heb ik de “Machtige Raadsman” gevonden! Dit is wat ik heb gevonden in de Bijbel toen ik op zoek was over wat God had te zeggen over dit onderwerp van procesvoering.  

Ik heb in Zijn Woord gevonden dat Hij heeft beloofd om mij te beschermen en te verdedigen! Dus heb ik Hem gekozen en gedaan wat Zijn Woord zei dat ik moest doen. Hij was niet alleen trouw, maar ook machtiger dan elke andere advocaat of rechtszaak kon zijn omdat ik mijn vertrouwen in Hem alleen had gesteld!

Ik heb deze principe gedeeld met ontelbare andere. Elk van hun die deze principes hebben gevolgd hebben ondervonden dat dat hun situatie heeft omgedraaid en hun vrede gebracht waar er eens oorlog was.

Wie kent de zin van de Heer? “O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?” (Rom. 11:33-34). Praat met de Heer. En zit dan rustig en luister naar Hem.

Wee de opstandige. Egypte representeert de wereld.”’Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte’” (Jes. 30:1-2)

Heb je bescherming gezocht in het rechtssysteem? Vertrouw je je advocaat meer dan jou Heer?”. Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt” (Jer. 17:5).

Het zal je niet naderen. “En wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel” (Matt. 5:38-48). Normaliter zijn we bezorgd dat onze mannen niet voor ons zullen zorgen en dat ze te veel zullen nemen van wat wij (of onze kinderen) verdienen. Als je je gedraagt alsof hij de vijand is en vecht, dan zal hij terug vechten. Heeft hij dat niet gedaan in het verleden?

Vele hebben “horror verhalen” gedeeld over degene die zijn gescheiden om je bang te maken om een goede advocaat te zoeken. Maar onthou, “ Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken” (Ps. 91:7). In plaats daarvan, “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21)). Ontsla je advocaat en vertrouw op God alleen om je te bevrijden en te beschermen.

Durf jij voor de onrechtvaardige tegenover de heiligen te gaan? “Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardige en niet bij de heiligen?” (1 Kor. 6:1). Dit is een duidelijke Bijbeltekst. Zouden wij dat durven God? Als je alleen voor de rechtbank verschijnt staat u “voor de onrechtvaardige”.

In de meeste staten overtreed je de wet niet als je niet bij de rechtbank komt opdagen als jou echtscheidings-papieren is gegeven om te tekenen. Je verliest standaard alleen. Sommigen laten je een verklaring van afstand ondertekenen dat je niet zal verschijnen, en in sommige (zoals in de staat Florida op het moment van schrijven) hoef je de papieren niet te ondertekenen of te verschijnen.

Controleer het en neem niet slechts het woord van een persoon aan als ze je vertellen dat je iets “moet” doen. Ik heb dit heel letterlijk genomen en toen ik de echtscheidings-papieren kreeg. Heb ik ze niet getekend noch ben ik komen opdagen bij de hoorzitting―en God heeft mij bevrijd! Was ik naar een advocaat gegaan of op komen dagen in de rechtbank, dan zou ik niet de machtige bevrijding van de hand van God hebben gezien!   

We zullen over de engelen oordelen. “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?” (1 Kor. 6:2-3). God spot met ons, laat ons zien hoe onbelangrijk de zaken van deze wereld zijn vergeleken met ons leven met Hem.

Zaken van het leven. “Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen, die in de gemeente niet in tel zijn?” (1 Kor. 6:4). De rechtbanken van tegenwoordig volgen geen Bijbelse leringen als toen ze deden toen dit land werd gevonden. Als gevolg hiervan hebben we regels en lasten voor de gelovige geplaatst, die noch God, noch onze grondleggers in gedachten hadden. Als je besluit dat de rechtbank je mag helpen, dan zal je hun oordeel kiezen boven de bescherming en de bevoorrading van God.

Voor ongelovige. “Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de ongelovigen?” (1 Kor. 6:5). Toen de kerk is begonnen de Bijbelse lering te negeren, zijn ze ook de kerkelijke correcties gaan negeren.

Ik heb nog nooit gehoord van een man die van zijn zonde is weggedraaid nadat hij door de kerk is geconfronteerd. Sommige veranderen tijdelijk, maar in al de gevallen draaien ze naar de andere vrouwen! Dus vraag niet aan je pastoor om met je echtgenoot te praten. Laat God toe om te draaien en het hart van je man zachter te maken.  

Liever onrechtvaardig of bedrogen worden. “Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever te kort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat aan broeders” (1 Kor. 6:7-8). God zegt dat het beter voor je is dat je onrechtvaardig of bedrogen word (valselijk of in de val gelokt bent)

De meeste vrouwen waar ik mee praat die in een echtscheidings-process zitten worden zo in beslag genomen over wat ze zullen gaan krijgen, hoeveel geld als ondersteuning, en hoeveel bezittingen. Als je jezelf geen onrecht laat aandoen, zal je man boos en verbitterd worden. Als je jezelf niet toestaat om met je rug tegen de Rode Zee te laten staan, dan zul je nooit Gods kracht van verlossing zien. Onthou dat "de zorg van de wereld.....verstikt het woord....". (Mat. 13:22). 

Ons is verteld dat Demas Paul had verlaten omdat de zorgen van de wereld het Woord uit hem verstikte. De volgende vers verteld ons hoe. “De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar” (Mat. 13:22). De Bijbel zegt specifiek dat het kwam door “zorgen” en door de “rijkdommen.” Maak je niet druk of zorgen over geld of bezittingen.

Vertrouw erop dat “onze God in al je behoeftes zal voorzien,” zelfs als je papieren zeggen dat hij niet genoeg kinderalimentatie hoeft te betalen of als het erop “lijkt” dat er niet genoeg geld zal zijn voor jou en je kinderen. Vele zijn van hun geloof afgedwaald want het Woord was eruit geknepen.  

In mijn echtscheidingspapieren stond dat ik lang niet genoeg zou krijgen om mijn vier kleine kinderen en mijzelf te onderhouden. God heeft mijn man zijn hart zachter gemaakt omdat ik de Heer vertrouwde. Ik hoefde hem niet eens om meer geld te vragen of hem mijn benarde situatie te vertellen. God heeft het verlangen in mijn mans zijn hart geplaatst om al onze rekeningen te betalen totdat hij thuis kwam!

Een verlies voor jou. “Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht?” (1 Kor. 6:7). Dit is je antwoord: als je naar de rechtbank gaat met je partner, dan is het al een verlies voor jou. Je zal vast het geld of de bezittingen krijgen, maar je zal je man kwijtraken!

Niemand zal de Heer zien. “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien” (Heb. 12:14-15). Als je wenst te reageren hoe Christus reageerde (Jezus was totaal onschuldig) onthou dat Hij “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold” (1 Pet. 2:23). God kan beginnen te werken in jou echtgenoot zijn leven omdat je zaden van leven aan het planten ben en niet langer Satan benzine geeft voor vernietiging. (Zie 1 Pet. 3:1.)

We willen dan onze echtgenoten Jezus zijn weg in ons zien. We doven het werk van de Heilige Geest uit als we de dingen doen die we “willen” in plaats van wat we “zouden moeten”. Doe het op Gods manier!

Doe weg. “Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid” (Efez. 4:31). Als je een advocaat heb, laster en toorn zullen plaatsvinden. Dit is waar het om gaat in een echtscheiding. Je moet het van je afzetten. Het maakt niet uit als je een “christelijke” advocaat hebt of niet―alle mensenhulp is ijdel!” (Ps. 108:13)

Bevrijding door mensen is ijdel. “Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel” (Ps. 108:12-13). Ik heb ontelbare verslagen gehoord over al de manieren die mensen hebben geprobeerd om zichzelf te bevrijden, om erachter te komen dat, ook al geeft de rechter een oordeel over een bepaald bedrag of bescherming, de rechtbanken kunnen je man niet zover krijgen dat hij zal betalen of je beschermen voor zijn wraak van lichamelijk letsel!

Er is veel media aandacht geweest gegeven aan degene die geen kinderalimentatie betalen. Je hebt verhalen gehoord over mannen die achter hun vrouwen aan kwamen voor fysiek geweld―en de wetshandhaving kan hen niet helpen! Laat God toe om je echtgenoot zijn hart te draaien (Spr. 21:1).

Je echtgenoot heeft geen strengere straffen nodig maar een hart voor jou en je kinderen. Je hebt Zijn beloftes “Als iemands wegen (jouw wegen) de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7).

Zoek toevlucht bij de Heer. “Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen” (Ps. 118:8). Een advocaat is geen plaatsvervanger voor de Heer. Kan een christen allebei hebben een advocaat en Gods bescherming, of zijn ze eigenlijk het tegenovergesteld van elkaar? “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is

We hebben ontdekt dat op het gebied van echtscheidingen je of gezegend of vervloekt kan worden door te vertrouwen op God of wat jij en je advocaat kunnen doen. Je zal uiteindelijk moeten kiezen. Ik had al besloten dat ik zou verliezen als ik zou proberen te vechten. Ik zou waarschijnlijk meer geld winnen, maar gelukkig, God heeft mij geleid tot het willen dat mijn man en ons huwelijk hersteld te willen hebben! Dus koos ik ervoor om al mijn vertrouwen in de Heer te zetten en Hij heeft mij bevrijd vanwege mijn geloof om Hem alleen te vertrouwen.

Laat af het streven.Laat af en weet, dat Ik God ben” (Ps. 46:11). Leg het in Zijn handen. Stop met het wringen van je handen over het; stop om erover een discussie te hebben met iedereen. Wees stil! Als je echtgenoot al begonnen is met het echtscheidingsproces, en jij hebt je al verootmoedigd en je af gekeerd van de slechte wegen, dan volg deze stappen:

Geroepen zijn tot vrede. Vertel je echtgenoot dat je geen echtscheiding wilt, maar dat je hem niet in de weg zal staan (Ps. 1:1) en dat je ook niet over de echtscheiding zal twisten. Zeg hem dat je hem niet “kwalijk neemt” dat hij van je wilt scheiden. Vertel hem dat je nog steeds van hem zal houden (als de “muur van haat” neer is), wat hij ook besluit om te doen “Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten……. tot vrede heeft God u geroepen” (1 Kor. 7:15).

Zoetheid van lippen. Nogmaals, wees zeker dat je je echtgenoot vertelt dat je niet zal twisten of met hem vechten tijdens de echtscheiding en dat je geen advocaat voor jezelf zal nemen. Als je een advocaat hebt, vertel je man dat je hem of haar zal ontslaan. Vertel je echtgenoot dat je hem vertrouwt en weet van zijn verleden dat hij eerlijk zal zijn, en dat hij zal doen wat hij gelooft is goed voor jou en jou kinderen. De enige weg om deze oorlog die aan de gang is tegen je huwelijk te winnen en met een zoetheid van spreken en weigeren te vechten! ”zoetheid van lippen versterkt het betoog” (Spr. 16:21).

Ik haat de echtscheiding. Vertel je man dat je zoveel fouten hebt gemaakt in het verleden dat je niet meer wilt maken. Je hoopt dat hij je zal toestaan om de echtscheidingspapieren niet te ondertekenen. Ik heb aan mijn man vertelt dat aangezien het in onze het een staat van “geen schuld”was, de scheiding zou doorgaan, zelfs als ik de papieren niet zou ondertekenen. Zoek de Heer over hoe Hij je wilt bevrijden en de woorden die Hij wilt dat je zou zeggen tegen je echtgenoot. Onthoud, de Heer heeft gezegd. “Ik haat de Echtscheiding.” Als hij natuurlijk erop aandringt dat je tekent, ga akkoord om te tekenen en bid ijverig  dat de Heer hem zal stoppen om je te achtervolgen om te tekenen. Als je niet de zelfde oneens zijnde vrouw bent die je was, en je man ziet een verootmoedigen en nederige echtgenote, dan zal hij niet door blijven drukken. Stel geen suggesties voor om te proberen je man te behagen; dit is beledigend voor de Heer. Zoek de Heer! (Zie: “Vrouwen, wees onderworpen,”onder het kopje “Sarah’s Gehoorzaamheid: Onderwerping aan de zonde?” in Een Wijze Vrouw.)     

Niks is onmogelijk. Al hoewel, als je hebt meegedaan met de echtscheidingsprocedure, dan is nog niet alles verloren. Vraag God om vergeving en dan je man om zijn vergeving. Demonstreer je wens om de familie bij elkaar te houden door alle en legale acties en bescherming te laten vallen. God zal nu beginnen met genezen: “maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matt. 19:26).

Nogmaals, als je een advocaat heb betrokken, ontsla hem of haar meteen als je wilt dat de Beste je verdedigt. Bid dan, “Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen” (2 Kron. 14:11 NBG-51)

Moeilijker om te winnen. Als je een keer door een echtscheiding ben geweest, bitterheid, verontwaardiging, en extreme boosheid is waarschijnlijk wat je man nu tegen jou voelt. Bid dat God je overtredingen zal vergeven en de slechte herrieneringen die hij heeft (Ps 9:5) en dat ze vervangen worden met goede gedachten. Bid harder en wees liever (nogmaals liefelijke woorden bevatten overtuigingskracht) en elke mogelijkheid dat je hebt met je man om hem terug te winnen. Onthou, “ Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistringen zijn als de grendel van een burcht” (Spr. 18:19). (Zie hoofdstuk 8, “Winnen zonder een Woord,”)

Dan kon ik het dragen. God weet wat je doormaakt. Lees wat van Psalm 55; daar praat Hij direct tot jou. Beginnend in vers 7, “zodat ik zeg: O, had ik vleugelen als een duif, ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken; zie, ver zou ik heenvlieden, ik zou vernachten in de woestijn. sela Ik zou mij haastig een wijkplaats zoeken tegen de rukwind, tegen de storm.” Vers 13-15: “Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens – mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten...

Stelen, en doden, en vernietigen. Als je bent “weg gevlogen,” ga terug naar huis. Satan is in zijn nopjes want het is hem weer gelukt om te scheiden en te veroveren! Neem terug de grond die hij van je heeft gestolen; hij is een dief! “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (John 10:10). Geef God de overwinning en de getuigenis door dit om te keren tot Zijn glorie! In plaats van je “kruis” weg te gooien (je probleem huwelijk), neem het weer op en volg Hem! 

Nam zijn kruis dagelijks op. “Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij’” (Lukas 9:23). Wees zeker dat je kruis niet zwaarder is dan dat Hij voor je heeft ontworpen; leg af al je gebrek van het niet vergeven en bitterheid. Het is een zware last om te dragen en uiteindelijk, zal je niet in staat zijn om het te dragen. Je zal niet eens in staat zijn om het op te tillen, om Hem te beginnen te volgen. 

Leg af alle “werken van het vlees” Het vlees zal je uitputten en afbreken. Laat het los en laat God herstellen. Gebruik deze tijd om verliefd te worden op de Heer! Als je kruis te zwaar voelt om te dragen, dan zijn er lasten op je kruis die jij daar hebt gezet. Hij liegt niet en Hij heeft beloofd dat Hij ons niet meer zou geven dan wat we kunnen dragen!

Er is niemand dan Gij. Nou laten we samen bidden net zoals Asa bad in 2 Kronieken 14:l1: “n zeide: Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen.”

Onderin een aantal korte getuigenissen (of vruchten van het Woord) van degene die gekozen hebben om de wegen van de wereld te volgen of de wegen van God:

Getuigenis: Een vrouw kwam in de klas voor de eerste keer slechts een week voordat ze het “bewijsmateriaal” van haar man vreemd gaan naar haar advocaat zou brengen.  De advocaat had gezegd dat indien ze dit kon laten zien aan de rechter, dan zou ze meer geld kunnen krijgen. De les die avond was “Machtige Adviseur.” Zonder een woord in de klas te zeggen, ging ze naar huis en gooide de schoenendoos vol met “bewijs” in de vuilnisbak. Vanaf toen, is haar man haar rekeningen blijven betalen ondanks dat hij met een andere was getrouwd. Ze bid en vertrouwt nog steeds op God.

Getuigenis: Een Jonge vrouw geloofde God toen ze in de bijbel aan het lezen was, “Hij is onze voorziener.” Toen ze de echtscheidingspapieren, waarin stond dat ze nauwelijks genoeg zou krijgen om de minimale huur voor zichzelf en haar kinderen te betalen, toen besloot ze om op God te blijven te vertrouwen. Daarna vertrouwde ze op haar geloof. Ze vertelde haar man dat ze hem vertrouwde en dat ze zeker wist dat hij haar zou helpen om voor hun te zorgen zoals hij altijd in het verleden had gedaan. Hij bleef al de rekeningen betalen en gaf haar zelfs van tijd tot tijd zakgeld van het spaargeld van zijn vriendin! De andere vrouw en de advocaat hebben geprobeerd om de echtscheidingspapieren te vervalsen, maar dat lukte niet omdat God het hart van haar man had gekeerd. De scheiding ging door, maar kort daarna hertrouwden ze.

Getuigenis: Een vrouw, van wie de man een echtscheiding had aangevraagd, heeft in angst contact met ons gezocht. Ze zei dat ze ook een vriendin had waarvoor het was aangevraagd. Ze zei dat ze zo meelevend was dat ze niet met haar vriendin over haar eigen moeilijk huwelijk verteld had en dat ze erop vertrouwde dat God haar zou helpen. 

Een paar weken later hoorde ze een schokkend bericht op het nieuws: de man van haar vriendin was zo radeloos over de echtscheiding dat hij gepland had om zijn vrouw te vermoorden in plaats van haar te laten gaan. Toen greep het net, dat hij had verstopt, zijn eigen voet; hij stierf in de brand die ook hun hele huis verwoestte.

Getuigenis: Een oudere vrouw is naar de Herstel Bediening gekomen nadat haar echtscheiding definitief was (door een Vriend die haar voor maanden had gesmeekt om te komen!). Ze heeft met andere gedeeld de verwoestende effecten van het uitvechten in de rechtbank. Ze heeft gekregen “alles wat ze verdiende”: het huis, een nieuwe auto, en alimentatie. Maar nu heeft ze een ex man die niks met haar te maken wilt hebben. Ze heeft duizenden dollars die bitterheid waard zijn waar de rechtbank voor heeft gezorgd dat ze aan haar en aan haar echtscheidings-advocaat betaalt werd.

Getuigenis: Een vrouw is naar de gebedsgroep gekomen (niet Herstel Bediening) om te vragen of ze konden bidden voor de echtscheiding die zou komen. Ze baden dat de rechter goed zou voorzien voor haar en haar kinderen. God heeft dat gebed verhoord en de rechtbank heeft haar voldoende geld gegeven uit de echtscheiding. Een paar maanden later vroeg ze weer om gebed omdat haar man haar geen rode cent had betaald! Weer hebben ze gebeden dat de rechtbank standvastig zou zijn tegenover haar man. Het oordeel was opnieuw in haar voordeel.

Slechts weken later vroeg ze of de gebedsgroep kon bidden zodat de politie “hem kon vinden” en hem terug kon brengen voor “gerechtigheid”! Hij was naar een andere staat gevlucht om niet te hoeven te betalen. Op dat moment heeft de politie hem in de gevangenis gestopt. Deze gebedsgroep heeft gefaald om echt God te vertrouwen voor haar bescherming, om Hem het hart te laten keren van haar man om hem te “willen” voorzien voor zijn familie. “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus” (Filip. 4:19). Alleen Gods wegen zal de “overwinning brengen.”

Volg niet de wegen van de wereld; vertrouw alleen op Hem. Ik beloof je dat Hij je niet zal teleurstellen. Alleen als je een compromis sluit of naar iemand in het vlees kijkt voor kracht en bescherming, zal het mis gaan. Toch, zal het zo zijn dat je door het vuur van de strijd zal moeten gaan (met Hem) om de overwinnen te behalen die Hij voor je heeft wachten. Zal je je kruis opnemen om Hem te volgen?

Hoeveel geloof heb je? Heb je genoeg om de stap te nemen om de Heer toe te staan om voor je te vechten zonder een rechter? Mijn geliefde zuster in Christus, ontsla je advocaat, en neem de hand van Jezus.

Persoonlijke toewijding: om God alleen te vertrouwen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit de Bijbel, wijd ik mij toe om de Heer te vertrouwen om voor mij deze strijd te vechten. Ik zal mijn advocaat ontslaan (als ik er een heb) en ik zal niet in de rechtbank verschijnen (tenzij ik in minachting zal zijn).”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.