Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Getrouwd met de Vader Van Mijn Zoon"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 13 “Wonderbare Raadsman”

en men noemt hem
Wonderbare Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst
―Jesaja 9:6

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

My husband is filing for divorce; what should I do?

Mijn echtgenoot heeft een aanvraag voor een echtscheiding ingediend; wat zal ik doen?

How do I find someone to defend me?

Hoe vind ik iemand die mij kan verdedigen?

How can I protect myself and especially my children?

Hoe kan ik mij zelf en vooral mijn kinderen beschermen?

People who know about your situation may have been advising you to get a good Christian lawyer to protect you, your assets, and your children. It could be a Christian friend, a counselor, or even your pastor. When my husband was divorcing me, I got this same advice from other well-meaning Christians—but praise God that is what helped me find the “Mighty Counselor”! This is what I found in my Bible when I was searching for what God had to say on this subject of litigation.

Mensen die op de hoogte zijn van jou situatie hebben je waarschijnlijk geadviseerd om een goede christelijke advocaat te nemen om jou, je bezittingen, en jou kinderen te beschermen. Het kan een Christelijke Vriend, een begeleider, of zelf je pastoor zijn. Toen mijn man van mij aan het scheiden was, kreeg ik dezelfde adviezen van andere goed bedoelde Christenen―maar prijs God daardoor heb ik de “Machtige Raadsman” gevonden! Dit is wat ik heb gevonden in de Bijbel toen ik op zoek was over wat God had te zeggen over dit onderwerp van procesvoering.  

I found in His Word that He had promised to protect and defend me! So I chose Him and did what His Word told me to do. He was not only faithful, but also mightier than any attorney or court could be because I put my trust in Him alone!

Ik heb in Zijn Woord gevonden dat Hij heeft beloofd om mij te beschermen en te verdedigen! Dus heb ik Hem gekozen en gedaan wat Zijn Woord zei dat ik moest doen. Hij was niet alleen trouw, maar ook machtiger dan elke andere advocaat of rechtzaak kon zijn omdat ik mijn vertrouwen in Hem alleen had gesteld!

I have shared these principles with countless others. Each of them found that following these principles turned their situation around and brought peace where there once was war.

Ik heb deze principe gedeeld met ontelbare andere. Elk van hun die deze principes hebben gevolgd hebben ondervonden dat dat hun situatie heeft omgedraaid en hun vrede gebracht waar er eens oorlog was.

Who has known the mind of the Lord? “Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and unfathomable His ways! For who has known the mind of the Lord, or who became His counselor?” (Rom. 11:33–34). Speak to the Lord. Then sit quietly and hear from Him.

Wie kent de redacted van de Heer? “O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?” (Rom. 11:33-34). Praat met de Heer. En zit dan rustig en luister naar Hem.

Woe to the rebellious. Egypt represents the world. “‘Woe to the rebellious children,’ declares the Lord, ‘who execute a plan, but not Mine, and make an alliance, but not of My Spirit, in order to add sin to sin; who proceed down to Egypt, without consulting Me, to take refuge in the safety of Pharaoh, and to seek shelter in the shadow of Egypt!’” (Isa. 30:1–2).

Wee de opstandigen. Egypte representeert de wereld.”’Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte’” (Jes. 30:1-2)

Have you sought protection in the court system? Do you trust your attorney more than you do your Lord? “. . . Cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength.” It makes your heart turn “away from the LORD” (Jer. 17:5).

Heb je bescherming gezocht in het rechtsysteem? Vertrouw je je advocaat meer dan jou Heer?”. Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt” (Jer. 17:5).

It shall not approach you. “And if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also” (Matt. 5:38–48). Usually we are worried that our husbands won’t take care of us and that they’ll take too much of what we (or our children) deserve. If you act like he’s your enemy and fight, he’ll fight back. Hasn’t he in the past?

Het zal je niet naderen. “En wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel” (Matt. 5:38-48). Normaliter zijn we bezorgd dat onze mannen niet voor ons zullen zorgen en dat ze te veel zullen nemen van wat wij (of onze kinderen) verdienen. Als je je gedraagt alsof hij de vijand is en vecht, dan zal hij terug vechten. Heeft hij dat niet gedaan in het verleden?

Many share “horror stories” about those who have divorced to scare you into getting a good lawyer. Just remember, “A thousand may fall at your side, and ten thousand at your right hand, but it shall not approach you” (Ps. 91:7). Instead, “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Rom. 12:21). Release your attorney and trust God alone to deliver and protect you.

Vele hebben “horror verhalen” gedeeld over degene die zijn gescheiden om je bang te maken om een goede advocaat te zoeken. Maar onthou, “ Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken” (Ps. 91:7). In plaats daarvan, “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21)). Ontsla je advocaat en vertrouw op God alleen om je te bevrijden en te beschermen.

Dare go before the unrighteous versus saints? “Does any one of you, when he has a case against his neighbor, dare to go to law before the unrighteous, and not before the saints?” (1 Cor. 6:1). This is a very firm Scripture. Would we dare God? If you merely show up in court, you are standing “before the unrighteous.”

Durf jij voor de onrechtvaardigen tegenover de heiligen te gaan? “Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?” (1 Kor. 6:1). Dit is een duidelijke Bijbeltekst. Zouden wij dat durven God? Als je alleen voor de rechtbank verschijnt staat u “voor de onrechtvaardigen”.

In most states you do not violate the law if you don’t show up in court if you are served with divorce papers. You merely lose by default. Some make you sign a waiver that you will not appear, and in some (as in the state of Florida at the time of this writing) you neither have to sign the papers nor show up.

In de meeste staten overtreed je de wet niet als u niet bij de rechtbank komt opdagen als u echtscheidings papieren is gegeven om te tekenen. Je verliest standaard alleen. Sommigen laten je een verklaring van afstand ondertekenen dat je niet zal verschijnen, en in sommige (zoals in de staat Florida op het moment van schrijven) hoef je de papieren niet te ondertekenen of te verschijnen.

Check it out and don’t just take one person’s word for it if they tell you that you “have to” do anything. I took this verse literally when I was served my divorce papers. I didn’t sign the papers nor did I show up for the hearing—and God delivered me! Had I gone to an attorney or shown up in court, I would not have seen the mighty deliverance of the hand of God!

Controleer het en neem niet slechts het woord van een persoon aan als ze je vertellen dat je iets “moet” doen. Ik heb dit heel letterlijk genomen en toen ik de echtscheidings papieren kreeg. Heb ik ze niet getekend noch ben ik komen opdagen bij de hoorzitting―en God heeft mij bevrijd! Was ik naar een advocaat gegaan of op komen dagen in de rechtbank, dan zou ik niet de machtige bevrijding van de hand van God hebben gezien!   

We shall judge angels. “Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is judged by you, are you not competent to constitute the smallest law courts? Do you not know that we shall judge angels? How much more, matters of this life?” (1 Cor. 6:2–3). God is mocking us, showing us how petty and insignificant the matters of this world are in comparison to our life with Him.

We zullen over de engelen oordelen. “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?” (1 Kor. 6:2-3). God spot met ons, laat ons zien hoe onbelangrijk de zaken van deze zijn wereld vergeleken met ons leven met Hem.

Matters of this life. “If then you have law courts dealing with matters of this life, do you appoint them as judges who are of no account in the church?” (1 Cor. 6:4). The courts today do not follow biblical teachings as they did when this country was founded. As a result, we have rulings and burdens placed upon believers that neither God nor our founding fathers had in mind. If you choose the courts to help you, you will choose their judgment over God’s protection and provisions.

Zaken van het leven. “Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen, die in de gemeente niet in tel zijn?” (1 Kor. 6:4). De rechtbanken van tegenwoordig volgen geen bijbelse leringen als toen ze deden toen dit land werd gevonden. Als gevolg hiervan hebben we regels en lasten voor de gelovige geplaatst,die noch God, noch onze grondleggers in gedachten hadden. Als je besluit dat de rechtbank je mag helpen, dan zal je hun oordeel kiezen boven de bescherming en de bevoorrading van God.

Before unbelievers. “I say this to your shame. Is it so, that there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren, but brother goes to law with brother, and that before unbelievers?” (1 Cor. 6:5). When the church began to ignore the biblical teachings, they also began to ignore the church’s correction.

Voor ongelovige. “Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de ongelovigen?” (1 Kor. 6:5). Toen de kerk is begonnen de bijbelse lering te negeren, zijn ze ook de kerkelijke correcties gaan negeren.

I have never heard of a man who turned from his sin of adultery after being confronted by the church. Some temporarily changed, but in all cases they returned to the other woman! So don’t ask your pastor to talk to your husband. Allow God to turn and soften your husband’s heart.

Ik heb nog nooit gehoord van een man die van zijn zonde is weggedraaid nadat hij door de kerk is geconfronteerd. Sommige veranderen tijdelijk, maar in al de gevallen draaien ze naar de andere vrouwen! Dus vraag niet aan je pastoor om met je echtgenoot te praten. Laat God toe om te draaien en het hart van je man zachter te maken.  

Rather be wronged or defrauded. “Actually, then, it is already a defeat for you, that you have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? On the contrary, you yourselves wrong and defraud, and that your brethren” (1 Cor. 6:7–8). God says it is better that you are wronged and defrauded (cheated or tricked).

Liever onrechtvaardig of bedrogen worden. “Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever te kort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat aan broeders” (1 Kor. 6:7-8). God zegt dat het beter voor je is dat je onrechtvaardig of bedrogen word (valselijk of in de val gelokt bent)

Most women that I speak to who are in the process of divorcing are so caught up in what they’ll get, how much money for support, and how many possessions. If you don’t allow yourself to be wronged, your husband will end up angry and bitter. If you don’t allow yourself to be backed up to the Red Sea, you will never see God’s power of deliverance! Remember that the “cares and riches of the world will choke the Word!” (Matt. 13:22).

De meeste vrouwen waar ik mee praat die in een echtscheidings process zitten worden zo in beslag genomen over wat ze zullen gaan krijgen, hoeveel geld als ondersteuning, en hoeveel bezittingen. Als je jezelf geen onrecht laat aandoen, zal je man boos en verbitterd worden. Als je jezelf niet toestaat om met je rug tegen de Rode Zee te laten staan, dan zul je nooit Gods kracht van verlossing zien.

We are told that Demas left Paul because the cares of the world choked the Word from him. The following verse tells us how. “And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it becomes unfruitful” (Matt. 13:22). Scripture says specifically that it was because of “worry” and because of “riches.” Don’t worry about or get caught up with money or possessions.

Ons is verteld dat Demas Paul had verlaten omdat de zorgen van de wereld het Woord uit hem verstikte. De volgende vers verteld ons hoe. “De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar” (Mat. 13:22). De Bijbel zegt specifiek dat het kwam door “zorgen” en door de “rijkdommen.” Maak je niet druk of zorgen over geld of bezittingen.

Trust that “our God will supply all our needs,” even when your papers say that he doesn’t have to pay enough child support or it doesn’t “look” like there will be enough money for you and your children. Many have fallen from their faith because the Word was choked out.

Vertrouw erop dat “onze God in al je behoeftes zal voorzien,” zelfs als je papieren zeggen dat hij niet genoeg kinderalimentatie hoeft te betalen of als het erop “lijkt” dat er niet genoeg geld zal zijn voor jou en je kinderen. Vele zijn van hun geloof afgedwaald want het Woord was eruit geknepen.  

My divorce papers stated that I wouldn’t get nearly enough to support my four small children and myself. God softened my husband’s heart because I trusted the Lord. I didn’t even need to ask for more or tell him my plight. God placed in my husband’s heart the desire to pay all of our bills until he came home!

In mijn echtscheidingspapieren stond dat ik lang niet genoeg zou krijgen om mijn vier kleine kinderen en mijzelf te onderhouden. God heeft mijn man zijn hart zachter gemaakt omdat ik de Heer vertrouwde. Ik hoefde hem niet eens om meer geld te vragen of hem mijn benarde situatie te vertellen. God heeft het verlangen in mijn mans zijn hart geplaatst om al onze rekeningen te betalen totdat hij thuis kwam!

A defeat for you. “Actually, then it is already a defeat for you, that you should have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded?” (1 Cor. 6:7). This is your answer: if you go into court with your spouse, it is already a defeat for you. You may get the money or the possessions, but you will lose your husband!

Een verlies voor jou. “Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht?” (1 Kor. 6:7). Dit is je antwoord: als je naar de rechtbank gaat met je partner, dan is het al een verlies voor jou. Je zal vast het geld of de bezittingen krijgen, maar je zal je man kwijtraken!

No one will see the Lord. “Pursue peace with all men, and sanctification without which no one will see the Lord” (Heb. 12:14–15). If you wish to act as Christ acted (Jesus was totally innocent) remember that He “opened not His mouth in defense” (1 Pet. 2:23). God can begin to work in your husband’s life because you are planting seeds of life and no longer giving Satan fuel for destruction. (See 1 Pet. 3:1.)

Niemand zal de Heer zien. “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien” (Heb. 12:14-15). Als je wenst te reageren hoe Christus reageerde (Jezus was totaal onschuldig) onthou dat Hij “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold” (1 Pet. 2:23). God kan beginnen te werken in jou echtgenoot zijn leven omdat je zaden van leven aan het planten ben en niet langer Satan bezine geeft voor vernietiging. (Zie 1 Pet. 3:1.)

We want our husbands to see Jesus’ ways in us. We quench the work of the Holy Spirit when we do the things we “want to” instead of what we “ought to.” Do it God’s way!

We willen dan onze echtgenoten Jezus zijn weg in ons zien. We doven het werk van de Heilige Geest uit als we de dingen doen die we “willen” in plaats van wat we “zouden moeten”. Doe het op Gods manier!

Put away. “Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away with all malice” (Eph. 4:31). If you have a lawyer, slander and wrath will take place. This is what divorce is all about. You must put it away from you. It doesn’t matter if you have a “Christian” attorney or not—all “deliverance by man is in vain!” (Ps. 108:13).

Doe weg. “Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid” (Efez. 4:31). Als je een advocaat heb, laster en toorn zullen plaatsvinden. Dit is waar het om gaat in een echtscheiding. Je moet het van je afzetten. Het maakt niet uit als je een “Christelijke” advocaat hebt of niet―alle mensenhulp is ijdel!” (Ps. 108:13)

Deliverance by man is in vain. “O, give us help against the adversary, for deliverance by man is in vain” (Ps. 108:12–13). I have heard countless accounts of all the ways that people try to deliver themselves, only to find that even though the judge gives a judgment of a certain amount of money or protection, the courts can’t make your husband pay or protect you from his vengeance or physical harm!

Bevrijding door mensen is ijdel. “Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel” (Ps. 108:12-13). Ik heb ontelbare verslagen gehoord over al de manieren die mensen hebben geprobeerd om zichzelf te bevrijden, om erachter te komen dat, ook al geeft de rechter een oordeel over een bepaald bedrag of bescherming, de rechtbanken kunnen je man niet zover krijgen dat hij zal betalen of je beschermen voor zijn wraak van lichamelijk letsel!

There has been much media attention given to those who don’t pay child support. You have heard stories about men who come after their wives for physical revenge—and law enforcement can’t help them! Allow God to turn your husband’s heart (Prov. 21:1).

Your husband doesn’t need stricter penalties, but a heart for you and your children. You have His promise: “When a man’s ways [your ways] are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him” (Prov. 16:7).

Er is veel media aandacht geweest gegeven aan degene die geen kinderalimentatie betalen. Je hebt verhalen gehoord over mannen die achter hun vrouwen aan kwamen voor fysiek geweld―en de wetshandhaving kan hen niet helpen! Laat God toe om je echtgenoot zijn hart te draaien (Spr. 21:1).

Je echtgenoot heeft geen strengere straffen nodig maar een hart voor jou en je kinderen. Je hebt Zijn beloftes “Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7).

Take refuge in the Lord. “It is better to take refuge in the Lord than to trust in man” (Ps. 118:8). A lawyer is no substitute for the Lord. Can a Christian have both a lawyer and God’s protection, or are they actually in opposition to one another? “Cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord” (Jer. 17:5–8).

Zoek toevlucht bij de Heer. “Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen” (Ps. 118:8). Een advocaat is geen plaatsvervanger voor de Heer. Kan een Christen allebei hebben een advocaat en Gods bescherming, of zijn ze eigenlijk het tegenovergesteld van elkaar? “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is

We have found in the area of divorce that you can either be blessed or cursed by trusting God or what you and an attorney can do. You must ultimately decide. I decided that I really would certainly lose if I tried to fight. I might win more money, but thankfully, God led me to want my husband and our marriage restored! So I chose to put all my trust in the Lord and He delivered me because of my faith in trusting Him alone!

We hebben ontdekt dat op het gebied van echtscheidingen je of gezegend of vervloekt kan worden door te vertrouwen op God of wat jij en je advocaat kunnen doen. Je zal uiteindelijk moeten kiezen. Ik had al besloten dat ik zou verliezen als ik zou proberen te vechten. Ik zou waarschijnlijk meer geld winnen, maar gelukkig, God heeft mij geleid tot het willen dat mijn man en ons huwelijk hersteld te willen hebben! Dus koos ik ervoor om al mijn vertrouwen in de Heer te zetten en Hij heeft mij bevrijd vanwege mijn geloof om Hem alleen te vertrouwen.

Cease striving. “Cease striving and know that I am God” (Ps. 46: 8–10). Put it in His hands. Stop wringing your hands about it; stop discussing it with everyone. Be still! If your husband has already begun divorce proceedings, and you have already humbled yourself and turned from your wicked ways, then follow these steps:

Laat af het streven. “Laat af en weet, dat Ik God ben” (Ps. 46:11). Leg het in Zijn handen. Stop met het wringen van je handen over het; stop om erover te discusseren met iedereen. Wees still! Als je echtgenoot al begonnen is met het echtscheidingsproces, en jij hebt je al verontmoedigd en je af gekeerd van de slechte wegen, dan volg deze stappen:

Called us to peace. Tell your husband that you do not want the divorce, but that you will not stand in his way (Ps. 1:1) and that you will not contest the divorce either. Tell him that you don’t “blame him” for wanting to divorce you. Tell him that you will still love him (if the “hate wall” is down), no matter what he chooses to do. “Yet if the unbelieving one leaves, let him leave . . . but God has called us to peace” (2 Cor. 7:15).

Geroepen zijn tot vrede. Vertel je echtgenoot dat je geen echtscheiding wilt, maar dat je hem niet in de weg zal staan (Ps. 1:1) en dat je ook niet over de echtscheiding zal twisten. Zeg hem dat je hem niet “kwalijk neemt” dat hij van je wilt scheiden. Vertel hem dat je nog steeds van hem zal houden (als de “muur van haat” neer is), wat hij ook besluit om te doen “Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten……. tot vrede heeft God u geroepen” (1 Kor. 7:15).

Sweetness of speech. Again, be sure to tell your husband that you will not contest or fight him in the divorce and that you won’t get a lawyer for yourself. If you have a lawyer, tell your husband that you will dismiss him or her. Tell your husband that you trust him and know from his past that he will be fair, and that he will do what he believes is right for you and your children. The only way to win the war that is raging against your marriage is with kindness and refusing to fight! “Sweetness of speech adds persuasiveness” (Prov. 6:24).

Zoetheid van lippen. Nogmaals, wees zeker dat je je echtgenoot vertelt dat je niet zal twisten of met hem vechten tijdens de echtscheiding en dat je geen advocaat voor jezelf zal nemen. Als je een advocaat hebt, vertel je man dat je hem of haar zal ontslaan. Vertel je echtgenoot dat je hem vertrouwt en weet van zijn verleden dat hij eerlijk zal zijn, en dat hij zal doen wat hij gelooft is goed voor jou en jou kinderen. De enige weg om deze oorlog die aan de gang is tegen je huwelijk te winnen en met een zoetheid van spreken en weigeren te vechten! ”zoetheid van lippen versterkt het betoog” (Spr. 16:21).

I hate divorce. Tell your husband that you have made so many mistakes in the past that you don’t want to make any more. You hope that he will allow you not to sign the divorce papers. I told my husband that since ours was a state of “no—fault,” the divorce would go through even if I did not sign the papers. Seek the Lord for how He wants to deliver you and the words that He wants you to speak to your husband. Remember, the Lord said, “I hate divorce.” Of course if he persists in your signing, agree to sign and then pray diligently that the Lord will stop him from pursuing you to sign. If you are not the same disagreeable woman that you were, and your husband sees a humble and meek wife, then he will not continue to press. Don’t offer suggestions to try and please your husband; this is displeasing to the Lord. Seek the Lord! (See “Wives, Be Subject,” under the heading “Sarah’s Obedience: Submission unto Sin?” in A Wise Woman.)

Ik haat de echtscheiding. Vertel je man dat je zoveel fouten hebt gemaakt in het verleden dat je niet meer wilt maken. Je hoopt dat hij je zal toestaan om de echtscheidingspapieren niet te ondertekenen. Ik heb aan mijn man vetelt dat aangezien het in onze het een staat van “geen sculd”was, de scheiding zou doorgaan, zelfs als ik de papieren niet zou ondertekenen. Zoek de Heer over hoe Hij je wilt bevrijden en de woorden die Hij wilt dat je zou zeggen tegen je echtgenoot. Onthoud, de Heer heeft gezegd. “Ik haat de Echtscheiding.” Als hij natuurlijk erop aandringt dat je tekent, ga akkoord om te tekenen en bid ijverig  dat de Heer hem zal stoppen om je te achtervolgen om te tekenen. Als je niet de zelfde oneens zijnde vrouw bent die je was, en je man ziet een  verontmoedige en nederige echtgenote, dan zal hij niet door blijven drukken. Stel geen suggesties voor om te proberen je man te behagen; dit is beledigend voor de Heer. Zoek de Heer! (Zie: “Vrouwen, wees onderworpen,”onder het kopje “Sarah’s Gehoorzaamheid: Onderwerping aan de zonde?” in Een Wijze Vrouw.)     

Nothing is impossible. However, if you have participated in divorce proceedings, all is not lost. Ask the Lord’s forgiveness and then your husband’s forgiveness also. Demonstrate your desire to have the family together by dropping any and all legal action or protection. God will begin to heal right now: “With God nothing is impossible” (Matt. 19:26).

Niks is onmogelijk. Al hoewel, als je hebt meegedaan met de echtscheidingsprocedure, dan is nog niet alles verloren. Vraag God om vergeving en dan je man om zijn vergeving. Demonstreer je wens om de familie bij elkaar te houden door alle en legale acties en bescherming te laten vallen. God zal nu beginnen met genezen: “maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matt. 19:26).

Again, if you have retained a lawyer, dismiss him or her immediately if you want the Best to defend you. Then pray, “Lord, there is no one besides Thee to help us in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this, O Lord. Thou art our God; let not man prevail against Thee” (2 Chron. 14:11 KJV).

Nogmaals, als je een avocaat heb betrokken, ontsla hem of haar meteen als je wilt dat de Beste je verdedigt. Bid dan, “Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen” (2 Kron. 14:11 NBG-51)

Harder to be won. If you have already been through a divorce, bitterness, resentment, and extreme anger are probably what your husband feels toward you now. Pray that God will forgive your transgressions and blot out the bad memories he has (Ps. 9:5) and replace them with good thoughts. Pray harder and be sweeter (again, sweetness of speech adds persuasiveness) at every opportunity that you may have with your husband to win him back. Remember, “A brother offended is harder to be won than a strong city, and contentions are like the bars of a castle” (Prov. 18:19). (See chapter 8, “Won Without a Word.”)

Moeilijker om te winnen. Als je een keer door een echtscheiding ben geweest, bitterheid, verontwaardiging, en extreme boosheid is waarschijnlijk wat je man nu tegen jou voelt. Bid dat God je overtredingen zal vergeven en de slechte herrineringen die hij heeft (Ps 9:5) en dat ze vervangen worden met goede gedachten. Bid harder en wees liever (nogmaals liefelijke woorden bevatten overtuigingskracht) en elke mogelijkheid dat je hebt met je man om hem terug te winnen. Onthou, “ Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistingen zijn als de grendel van een burcht” (Spr. 18:19). (Zie hoofdstuk 8, “Winnen zonder een Woord,”)

Then I could bear it. God does understand what you are going through. Read some of Psalm 55; He’s speaking directly to you. Beginning in verse 6, “Oh that I had wings like a dove! I would fly away and be at rest. Behold, I would wander far away, I would lodge in the wilderness. I would hasten to my place of refuge, from the stormy wind and tempest.” Verses 12–14: “For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it; nor is it one who hates me who exalted himself against me, then I could hide myself from him. But it is you, a man my equal, my companion and my familiar friend, we who had sweet fellowship together . . .”

Dan kon ik het dragen. God weet wat je doormaakt. Lees wat van Psalm 55; daar praat Hij direct tot jou. Beginnend in vers 7, “zodat ik zeg: O, had ik vleugelen als een duif, ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken; zie, ver zou ik heenvlieden, ik zou vernachten in de woestijn. sela Ik zou mij haastig een wijkplaats zoeken tegen de rukwind, tegen de storm.” Vers 13-15: “Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens – mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten...

Steal, and kill, and destroy. If you have “flown away,” go back home. Satan is in his glory because he has again managed to divide and conquer! Take back the ground that he stole from you; he is a thief! “The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly” (John 10:10). Give God the victory and the testimony by turning this around for His glory! Instead of throwing away “your cross” (your troubled marriage), pick it up again and follow Him!

Stelen, en doden, en vernietigen. Als je bent “weg gevlogen,” ga terug naar huis. Satan is in zijn nopjes want het is hem weer gelukt om te scheiden en te veroveren! Neem terug de grond die hij van je heeft gestolen; hij is een dief! “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (John 10:10). Geef God de overwinning en de getuigenis door dit om te keren tot Zijn glorie! In plaats van je “kruis” weg te gooien (je probleem huwelijk), neem het weer op en volg Hem! 

Take up his cross daily. “And He was saying to them all, ‘If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me’” (Luke 9:23). Be sure that your cross isn’t heavier than He has designed for you; take off all your lack of forgiveness and bitterness. It’s a heavy weight to carry and, eventually, you won’t be able to continue to carry it. You may not even be able to lift it up now, to begin to follow Him.

Nam zijn kruis dagelijks op. “Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij’” (Lukas 9:23). Wees zeker dat je kruis niet zwaarder is dan dat Hij voor je heeft ontworpen; leg af al je gebrek van het niet vergeven en bitterheid. Het is een zware last om te dragen en uiteindelijk, zal je niet in staat zijn om het te dragen. Je zal niet eens in staat zijn om het op te tillen, om Hem te beginnen te volgen. 

Take off any “works of the flesh.” The flesh will wear you out and break you down. Let go and let God restore. Use this time to fall in love with the Lord! If your cross feels too heavy to bear, there are burdens on your cross that you have put there. He does not lie and He has promised that He wouldn’t give us more than we could bear!

Leg af alle “werken van het vlees” Het vlees zal je uitputten en afbreken. Laat het los en laat God herstellen. Gebruik deze tijd om verliefd te worden op de Heer! Als je kruis te zwaar voelt om te dragen, dan zijn er lasten op je kruis die jij daar hebt gezet. Hij liegt niet en Hij heeft beloofd dat Hij ons niet meer zou geven dan wat we kunnen dragen!

There is no one besides Thee. Now let us together pray as Asa prayed in 2 Chronicles 14:11: “Lord, there is no one besides Thee to help in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this multitude. O Lord, thou art our God; let not man prevail against Thee.”

Er is niemand dan Gij. Nou laten we samen bidden net zoals Asa bad in 2 Kronieken 14:l1: “n zeide: Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen.”

Below are a few short testimonies (or Fruit of the Word) from those who have chosen to follow the ways of the world or the ways of God:

Onderin een aantal korte getuigenissen (of vruchten van het Woord) van degene die gekozen hebben om de wegen van de wereld te volgen of de wegen van God:

Testimony: A woman came into class for the first time only a week before she was to take the “evidence” of her husband’s infidelity to her attorney. The attorney said that if she could show this to the judge, he could get her more money. The lesson that night was “Wonderful Counselor.” Without saying a word in class, she went home and threw the shoe box full of “evidence” into the trash. Since then, her husband has continued to pay her bills though he married another. She is still praying and trusting God.

Getuigenis: Een vrouw kwam in de klas voor de eerste keer slechts een week voordat ze het “bewijsmateriaal” van haar man vreemd gaan naar haar advocaat zou brengen.  De advocaat had gezegd dat indien ze dit kon laten zien aan de rechter, dan zou ze meer geld kunnen krijgen. De les die avond was “Machtige Adviseur.” Zonder een woord in de klas te zeggen, ging ze naar huis en gooide de schoenendoos vol met “bewijs” in de vuilnisbak. Vanaf toen, is haar man haar rekeningen blijven betalen ondanks dat hij met een andere was getrouwd. Ze bid en vertrouwt nog steeds op God.

Testimony: A young woman believed God when she read in her Bible, “He is our Provider.” When she read the divorce papers, which stated that she was barely going to get enough to pay the small rent payment for herself and her children, she made up her mind to continue to trust God. Then she acted on her faith. She told her husband that she trusted him and that she was sure that he would help take care of them as he had done so faithfully in the past. He did continue to pay all their bills and even gave her spending money from time to time out of his girlfriend’s savings! The other woman and the attorney tried to falsify the divorce papers, but they were not able to succeed because God had turned her husband’s heart. The divorce did go through, but shortly thereafter, they were remarried.

Getuigenis: Een Jonge vrouw geloofde God toen ze in de bijbel aan het lezen was, “Hij is onze voorziener.” Toen ze de echtscheidingspapieren, waarin stond dat ze nauwelijks genoeg zou krijgen om de minimale huur voor zichzelf en haar kinderen te betalen, toen besloot ze om op God te blijven te vertrouwen. Daarna vertrouwde ze op haar geloof. Ze vertelde haar man dat ze hem vertrouwde en dat ze zeker wist dat hij haar zou helpen om voor hun te zorgen zoals hij altijd in het verleden had gedaan. Hij bleef al de rekeningen betalen en gaf haar zelfs van tijd tot tijd zakgeld van het spaargeld van zijn vriendin! De andere vrouw en de advocaat hebben geprobeerd om de echtscheidingspapieren te vervalsen, maar dat lukte niet omdat God het hart van haar man had gekeerd. De scheiding ging door, maar kort daarna hertrouwden ze.

Testimony: A woman, whose husband had filed for divorce, tearfully contacted us. She said that she also had a friend who had filed. She said that she was so sympathetic that she failed to share with her friend about her own troubled marriage and that she was trusting God to help her.

Getuigenis: Een vrouw, van wie de man een echtscheiding had aangevraagd, heeft in angst contact met ons gezocht. Ze zei dat ze ook een vriendin had waarvoor het was aangevraagd. Ze zei dat ze zo meelevend was dat ze niet met haar vriendin over haar eigen moeilijk huwelijk verteld had en dat ze erop vertrouwde dat God haar zou helpen. 

A few weeks later she heard a shocking report on the news: her friend’s husband was so distraught about the divorce that he planned to kill his wife before he would let her leave. Yet the net, which he had hidden, caught his own foot; he died in the fire that also destroyed their entire house.

Een paar weken later hoorde ze een schokkend bericht op het nieuws: de man van haar vriendin was zo radeloos over de echtscheiding dat hij gepland had om zijn vrouw te vermoorden in plaats van haar te laten gaan. Toen greep het net, dat hij had verstopt, zijn eigen voet; hij stierf in de brand die ook hun hele huis verwoestte.

Testimony: An older woman came to Restore Ministries after her divorce was final (though a friend had begged her for months to come!). She shared with others the devastating effects of fighting it out in court. She did receive “all that she deserved”: the house, a new car, and alimony. Yet she now has a former husband who will have nothing to do with her. He has thousands of dollars worth of bitterness that the court made him pay to her and to her divorce lawyer.

Getuigenis: Een oudere vrouw is naar de Herstel Bediening gekomen nadat haar echtscheiding definitief was (door een Vriend die haar voor maanden had gesmeekt om te komen!). Ze heeft met andere gedeeld de verwoestende effecten van het uitvechten in de rechtbank. Ze heeft gekregen “alles wat ze verdiende”: het huis, een nieuwe auto, en alimentatie. Maar nu heeft ze en ex man die niks met haar te maken wilt hebben. Ze heeft duizenden dollars die bitterheid waard zijn waar de rechtbankt voor heeft gezorgd dat ze aan haar en aan haar echtscheidings advocaat betaalt werd.

Testimony: A woman came to a prayer group (not Restore Ministries) asking that they pray for her upcoming divorce. They prayed that God would have the judge provide well for her and her children. God answered that prayer and the court awarded her an ample amount of money in the divorce. Only a few months later she was asking for prayer again since her husband had not paid her a dime! Again they prayed for the court to be firm with her husband. The judgment again was in her favor.

Getuigenis: Een vrouw is naar de gebedsgroep gekomen (niet Herstel Bediening) om te vragen of ze konden bidden voor de echtscheiding die zou komen. Ze baden dat de rechter goed zou voorzien voor haar en haar kinderen. God heeft dat gebed verhoord en de rechtbank heeft haar voldoende geld gegeven uit de echtscheiding. Een paar maanden later vroeg ze weer om gebed omdat haar man haar geen rode cent had betaald! Weer hebben ze gebeden dat de rechtbank standvastig zou zijn tegenover haar man. Het oordeel was opnieuw in haar voordeel.

Only weeks later she asked that the prayer group pray that the police would “find him” and bring him back for “justice”! He had fled to another state to avoid paying. At this point the police threw him into jail. That prayer group failed to really trust God for her protection, for Him to turn her husband’s heart and have him “want” to provide for his family. “And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus” (Phil. 4:19). Only God’s way will bring “victory.”

Slechts weken later vroeg ze of de gebedsgroep kon bidden zodat de politie “hem kon vinden” en hem terug kon brengen voor “gerechtigheid”! Hij was naar een andere staat gevlucht om niet te hoeven te betalen. Op dat moment heeft de poilitie hem in de gevangenis gestopt. Deze gebedsgroep heeft gefaald om echt God te vertrouwen voor haar bescherming, om Hem het hart te laten keren van haar man om hem te “willen” voorzien voor zijn familie. “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus” (Filip. 4:19). Alleen Gods wegen zal de “overwinning brengen.”

Don’t follow the world’s way; trust only in Him. I promise you that He will never let you down. Only as you compromise or look to the flesh for strength and protection will things go awry. Still, it may take going through the fire of endurance (with Him) to reach the victory He has waiting for you. Will you pick up your cross and follow Him?

Volg niet de wegen van de wereld; vertrouw alleen op Hem. Ik beloof je dat Hij je niet zal teleurstellen. Alleen als je een compromise sluit of naar iemand in het vlees kijkt voor kracht en bescherming, zal het mis gaan. Toch, zal het zo zijn dat je door het vuur van de strijd zal moeten gaan (met Hem) om de overwinnen te behalen die Hij voor je heeft wachten. Zal je je kruis opnemen om Hem te volgen?

How much faith do you have? Do you have enough to take the step to allow the Lord to fight for you without a lawyer? My beloved sister in Christ, release your attorney, and take the hand of Jesus.

Hoeveel geloof heb je? Heb je genoeg om de stap te nemen om de Heer toe te staan om voor je te vechten zonder een rechter? Mijn geliefde zuster in Christus, ontsla je advocaat, en neem de hand van Jezus.

Personal commitment: to trust God alone. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to trusting the Lord to fight for me in this battle. I will release my attorney (if I have one) and I will not show up in court (unless I will be in contempt).”

Persoonlijke toewijding: om God alleen te vertrouwen. “Gebasseerd op wat ik heb geleerd uit de Bijbel, wijd ik mij toe om de Heer te vertrouwen om voor mij deze strijd te vechten. Ik zal mijn advocaat ontslaan (als ik er een heb) en ik zal niet in de rechtbank verschijnen (tenzij ik in minachting zal zijn).”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.