Sharing is caring!

DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 17 "Vrouwen, Bemoedigen
de Jongere Vrouwen"

 

Oude vrouwen, in het goede onderrichtende,
zodat zij de jonge vrouwen opwekken
man en kinderen lief te hebben,
bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed
en aan haar man onderdanig te zijn,
opdat het woord Gods niet gelasterd worde.
Titus 2:3-5

In our society, young women seek out “experts” to help them in marriage, childbirth and child training. These young women, for the most part, have rejected the notion of being stay-at-home moms and submissive to their husbands. They unknowingly are dishonoring, even blaspheming, the Word of God by their actions. “To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.” Titus 2:5, KJV.

In onze maatschappij, zoeken jonge vrouwen “experts” om hun te helpen in hun huwelijk, bevallingen en het trainen van kinderen. Deze jonge vrouwen, voor het meeste gedeelte, hebben genegeerd de notitie om een thuismoeder en onderdanig te zijn aan hun echtgenoten. Zonder het te weten onteren, en zelfs godslastering, van het Woord van God door hun acties. “bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:5 NBG-51.       

Are they to blame? Where are the older women who will encourage and teach the young women in their roles as wives, mothers and homemakers?

Zijn zij schuldig? Waar zijn de oudere vrouwen die de jongere vrouwen zullen bemoedigen en leren in hun rollen als vrouwen, moeder en huisvrouw?

The older woman is reading this workbook. It is you. No matter what your age, you are an older woman to someone. Even a young woman in her twenties can influence a girl in her teens. And if we don’t take the time to encourage and teach these young women, what else are they to do but seek out the world’s view and standards?

De oude vrouw die dit werkboek leest. Dat ben jij. Maakt niet uit hoe oud je bent, jij bent de oudere vrouw voor iemand. Zelfs een jonge vrouw in haar twintigere jaren kan haar invloed hebben op een meisje in haar tienerjaren. En als we niet de tijd nemen om te bemoedigen en de jongere vrouwen te leren, wat zullen ze anders gaan doen dan naar op zoek gaan naar de wereldse kijk en standaards?       

Titus 2:4-5 “That they [older women] may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.”

Titus 2:4-5 “zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”.

Many of you are encouraging and teaching younger women and you don’t even know it. You are teaching them by your example. Young women in your church, your neighborhood, your place of work, and family members (your daughters, nieces and younger sisters) – they are all watching. What do they see? Are you an example of a godly woman or a woman who claims to be a Christian yet does not emulate this chapter’s opening verse? 

Velen van jullie bemoedigen en leren jongere vrouwen en je weet het niet. Je leert het ze door jullie voorbeeld. Jonge vrouwen in jullie kerken, in jouw buurt, jou werkplek, en familieleden (jullie dochters, nichten en jongere zusters) – ze kijken allemaal. Wat zien ze? Ben jij een voorbeeld van een goddelijke vrouw of een vrouw die claimt dat ze een Christen is maar emuleert de openingsvers van dit hoofdstuk niet? 

2Cor. 3:2 “You are our letter, written in our hearts, known and read by all men.”

2 Kor. 3:2 “Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen”.

2 Cor. 3:2, KJV “Ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men.”

2 Kor. 3:2, HSV “U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen”.

Your life is an epistle or letter, which is being read by women who know you and also women who you may not know. Is your life bringing glory to God?

Jouw leven is een zendbrief of een brief, welke word gelezen door vrouwen die jouw kennen en ook vrouwen die je wellicht niet ken. Brengt jouw leven glorie aan God.  

If it is not, then what are you going to do about it?

Zo niet, wat ga je hieraan doen?

What to Teach
Wat te Leren 

There are many things that we could teach the younger women, but does God give us any guidance or directions as to what we are to teach? God doesn’t leave it up to our favorite subjects or our passions or our preferences. The Bible clearly gives us a specific outline. But before He gives us His list, He sums it up right in the beginning with, “Teaching what is good.” Then He elaborates this first prerequisite with this list in Titus 2:3:

Er zijn velen dingen dat we zouden kunnen leren aan de jongere vrouwen, maar geeft God ons enige leiding of richting in wat we moeten leren? God laat het niet over aan onze favoriete onderwerpen of onze passies of voorkeuren. De Bijbel geeft ons een duidelijk specifiek overzicht. Maar voordat Hij ons Zijn lijst geeft, noemt Hij ze in het begin al op, “Onderwijzen wat goed is”. Vervolgens werkt Hij deze eerste voorwaarde uit met deze lijst in Titus 2:3.      

teaching what is good, that they may encourage the young women…
leren wat goed is, dat ze de jongere vrouwen bemoedigen…

to love their husbands
van hun mannen te houden

to love their children
van hun kinderen te houden

to be sensible
om gevoelig te zijn

pure
puur

workers at home
thuiswerkers

kind
vriendelijk

being subject to their own husbands
onderworpen aan hun eigen echtgenoot 

[so that] the word of God may not be dishonored.
[zo dat] het Woord van God niet onteerd zal worden. 

Know – Live – Speak
Weet – Leef - Praat

Whether or not you want your life to speak to others is not your choice. Our lives are our letters “known and read by all men.” I don’t know about you, but I want my life to show Jesus. People aren’t impressed with your Christian bumper sticker or fish on your car. They are not impressed with the cross you wear around your neck or the Bible you carry with you. They are looking at your life, your attitude and your love (or lack of love) for others. It is my prayer that these verses have brought conviction to your heart and that you will take the next step toward a life that whispers “Jesus.”

Of je nu wel of niet wilt dat je leven spreekt tot anderen is niet jouw keuze. Onze levens zijn onze brieven “Wetend en gelezen door alle mensen”. Ik weet niet van jou maar ik wil dat mijn leven Jezus laat zien. Mensen zijn niet van onder de indruk van je bumper sticker of visje op je auto. Ze zijn niet van onder de indruk door het kruis dat je om je nek draagt of de Bijbel dat je meedraagt. Ze kijken naar je leven, je houding en jouw liefde (of gebrek aan liefde) voor anderen. Het is mijn gebed dat deze verzen je overtuigd hebben in je hart en dat je de volgende stap zal nemen naar het leven dat fluistert “Jezus”.    

To change your life you will need to do these three things in this order:
om jouw leven te veranderen heb je het nodig om deze dingen te doen:  

1. Know the Word of God.
1. Ken het Woord van God

2. Live the Word of God.
2. Leef het Woord van God

3. Speak the Word of God.
3. Spreek het Woord van God

Know It
Weet het

Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.” 2 Tim. 2:15, KJV. Until you know something you cannot live it. If this is your first time through this workbook, you have seen how learning the truth has set you free in many areas where you were once bound. This is not the power of this workbook; it is the power of His Word. 

“Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid”. 2 Tim. 2:15, NBG-51. Zolang je iets niet weet, kun je het niet leven. Als dit de eerste keer is dat u dit werkboek doorloopt, heeft u gezien hoe het leren van de waarheid u heeft bevrijd op veel gebieden waar u ooit gebonden was. Dit is niet de kracht van dit werkboek; het is de kracht van Zijn Woord.

Dear friend, you have already taken the first step toward a life that will encourage the younger women. By taking this course you have begun to study the Word of God as it relates to women and the issues women face. Most of us, if not all of us, built our houses on sinking sand. Our opinions and lifestyles were not a result of knowing what God thought; instead we ignorantly accumulated teachers that tickled our ears. 

Beste vriend, je hebt al de eerste stap gezet naar een leven dat de jongere vrouwen zal bemoedigen. Door deze cursus te volgen, bent u begonnen het Woord van God te bestuderen in relatie tot vrouwen en de problemen waarmee vrouwen worden geconfronteerd. De meesten van ons, zo niet allemaal, bouwden onze huizen op zinkend zand. Onze meningen en levensstijlen waren niet het resultaat van weten wat God dacht; in plaats daarvan verzamelden we onwetend leraren die onze oren kietelden.

But now we are all at the same place; we are all at the glorious point in our lives where we are open and searching for the truth. I know because you have sought after this workbook that is convicting and very difficult to swallow, especially in today’s world. We know that as we have renewed our minds on just a few of God’s principles that we were once ignorant of, we have seen tremendous changes in our lives. This motivates you and me to want more. 

Maar nu zijn we allemaal op dezelfde plek; we bevinden ons allemaal op het glorieuze punt in ons leven waar we openstaan en op zoek zijn naar de waarheid. Ik weet het omdat je dit werkboek hebt gezocht dat veroordelend en heel moeilijk te slikken is, vooral in de wereld van vandaag. We weten dat we enorme veranderingen in ons leven hebben gezien, omdat we onze geest hebben vernieuwd op slechts enkele van Gods principes waar we eens onwetend van waren. Dit motiveert jou en mij om meer te willen.

Once you know the truth, then you need to replace your old thoughts and old opinions with the truth. As you have been reading through this workbook, if you have been making those 3x5 cards as I have suggested, then you are well on your way to a new life that will change the lives of others.

Als je eenmaal de waarheid kent, moet je je oude gedachten en oude meningen vervangen door de waarheid. Zoals je dit werkboek hebt doorgelezen, als je die 3x5 kaarten hebt gemaakt zoals ik heb voorgesteld, dan ben je goed op weg naar een nieuw leven dat het leven van anderen zal veranderen.

“And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.” Rom. 12:2. God’s way of changing us is simple and perfect. He tells us in this verse that by renewing our minds we will be transformed. On top of all that, we also prove, by our lives, what the true will of God is for a woman – that which is good, acceptable and perfect! Hallelujah!

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. Rom. 12:2. Gods manier om ons te veranderen is eenvoudig en perfect. Hij vertelt ons in dit vers dat door onze geest te vernieuwen, we zullen veranderen. Bovendien bewijzen we door ons leven ook wat de ware wil van God is voor een vrouw - dat wat goed, acceptabel en perfect is! Hallelujah!

How often have we TRIED to change ourselves? And every time we try we once again are defeated. Then we add more defeat to our lives as we try and change others, which has an even higher rate of failure. God’s ways are different. His ways are far above our ways and our reasoning.

Hoe vaak hebben we GEPROBEERD om onszelf te veranderen? En elke keer dat we het proberen, worden we opnieuw verslagen. Dan voegen we meer nederlagen toe aan ons leven als we proberen anderen te veranderen, wat een nog hoger percentage mislukkingen heeft. Gods wegen zijn anders. Zijn wegen zijn ver boven onze wegen en onze redeneringen.

Isa. 55:9 “For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.”

Jes. 55:9 “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten”.

Prov. 3:5 “Trust in the LORD with all your heart, and do not lean on your own understanding.”

Spr. 3:5 “Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet”.

The only way for us to change ourselves is to renew, or make new, our minds. The only way to change others is to live with them in love that is patient, kind, etc. As I mentioned before, using the 3x5 card method works. I know because in my mind are hundreds of Scriptures that replaced my thoughts and the way I used to think. And without any effort on my part, my life started to change because of the Scriptures that I read over and over again. Many women who now have restored marriages have told me that this method changed their lives. In addition, many write to tell me that they have literally worn out their books, reading them over 50 times! Putting that much of God’s Word in your mind will undoubtedly result in a totally transformed life!

De enige manier waarop we onszelf kunnen veranderen, is door onze geest te vernieuwen of nieuw te maken. De enige manier om anderen te veranderen, is door met hen samen te leven in liefde die geduldig, vriendelijk, enz. is. Zoals ik al eerder zei, werkt het gebruik van de 3x5-kaartmethode. Ik weet het omdat in mijn geest honderden Schriftplaatsen zijn die mijn gedachten en de manier waarop ik vroeger dacht, hebben vervangen. En zonder enige inspanning van mijn kant begon mijn leven te veranderen door de Schrift die ik keer op keer las. Veel vrouwen die nu hun huwelijk hebben hersteld, hebben me verteld dat deze methode hun leven heeft veranderd. Bovendien schrijven velen me dat ze hun boeken letterlijk hebben versleten en ze meer dan 50 keer hebben gelezen! Als je zoveel van Gods Woord in je geest stopt, zal dit ongetwijfeld resulteren in een totaal veranderd leven!

Live It
Leef Het

Once your mind is renewed by a particular principle, then your life will naturally begin to reflect the change. In addition, we must also be willing to make the changes necessary and not compromise the will of God that has come to reside in our minds. The changes will appear in the ways that we act and react to things, the priorities in our lives and even our desires or goals. All of these things will begin to reflect our newly renewed minds. However, if we try to hang onto our old habits or friendships that don’t fit in with our new minds, then we fall into the trap of double-mindedness.

Als je geest eenmaal vernieuwd is door een bepaald principe, dan zal je leven vanzelf de verandering beginnen te weerspiegelen. Bovendien moeten we ook bereid zijn om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen en geen concessies doen aan de wil van God die in onze geest is komen wonen. De veranderingen zullen verschijnen in de manier waarop we handelen en reageren op dingen, de prioriteiten in ons leven en zelfs onze verlangens of doelen. Al deze dingen zullen onze pas vernieuwde geest gaan weerspiegelen. Als we echter proberen vast te houden aan onze oude gewoonten of vriendschappen die niet passen in onze nieuwe geest, dan lopen we in de val van dubbelzinnigheid.

James 1:6-8 “But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his Jacobus 1:6-8

“Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”.

When we continue to associate with those who are now not like-minded or hold on to old habits, doubts enter our minds. We begin to doubt the validity of the principle. We must instead not hesitate to take our renewed mind to the next step by making the changes in our lives that we have been prompted to make by the Holy Spirit.

Als we doorgaan met omgaan met mensen die nu niet gelijkgestemd zijn of vasthouden aan oude gewoonten, komen er twijfels bij ons op. We beginnen te twijfelen aan de geldigheid van het principe. In plaats daarvan moeten we niet aarzelen om onze vernieuwde geest naar de volgende stap te brengen door de veranderingen in ons leven aan te brengen die ons door de Heilige Geest zijn gevraagd.

Unfortunately too many make the mistake of hesitating to obey the leading of the Holy Spirit by not making changes in our lives. It is in the midst of this hesitation that we find ourselves in the very dangerous state of double-mindedness. This unfortunate state is where, I believe, most Christians of today live. It is why they don’t receive abundant blessings from God and do not live His abundant life as He promised. God tells us that those who are double-minded should expect NOTHING from God. It all began with knowing the truth, but then failing to live the truth.

Helaas maken te veel mensen de fout om te aarzelen om de leiding van de Heilige Geest te gehoorzamen door geen veranderingen in ons leven aan te brengen. Te midden van deze aarzeling bevinden we ons in de zeer gevaarlijke staat van dubbelzinnigheid. Deze ongelukkige staat is waar, denk ik, de meeste christenen van vandaag leven. Daarom ontvangen ze geen overvloedige zegeningen van God en leven ze niet Zijn overvloedige leven zoals Hij beloofde. God zegt ons dat degenen die dubbelzinnig zijn NIETS van God mogen verwachten. Het begon allemaal met het kennen van de waarheid, maar er niet in slagen om de waarheid na te leven.

We see it often in our ministry. When someone finds out the truth about trusting God in a particular area of her life, through the renewing of her mind she comes under conviction. But because of fear, rebellion or apathy, she fails to line her life up with her conviction. Soon there is a pattern of failure and confusion follows: the “double-minded” man principle is activated.

We zien het vaak in onze bediening. Wanneer iemand de waarheid ontdekt over het vertrouwen op God op een bepaald gebied van haar leven, komt ze door de vernieuwing van haar geest tot overtuiging. Maar door angst, rebellie of apathie slaagt ze er niet in haar leven op één lijn te brengen met haar overtuiging. Al snel is er een patroon van falen en volgt verwarring: het “dubbeldenkende” man-principe wordt geactiveerd.

At this point, many women want to ask me what they should do about their newfound convictions when their husband does not yet share these convictions. This is when the principles in “Won Without a Word” should be followed. If you are careful NOT to manipulate and have stopped trying to get your own way, and if you have shown your husband the gentle and quiet spirit that is willing and eager to follow his lead, then when a situation arises you will not only be able to share your newly found conviction with your husband, but because of the gentleness of your spirit, he will very likely want to act on your newly found conviction.

Op dit punt willen veel vrouwen mij vragen wat ze moeten doen met hun nieuwe overtuigingen als hun man deze overtuigingen nog niet deelt. Dit is wanneer de principes in "Gewonnen zonder een woord" moeten worden gevolgd. Als u erop let NIET te manipuleren en bent gestopt met proberen uw zin te krijgen, en als u uw man de zachte en rustige geest hebt getoond die bereid en enthousiast is om zijn voorbeeld te volgen, dan zult u wanneer zich een situatie voordoet niet alleen in staat zijn om uw nieuw gevonden overtuiging met uw man te delen, maar vanwege de zachtaardigheid van uw geest, zal hij zeer waarschijnlijk willen handelen naar uw nieuw gevonden overtuiging.

If you are so radically and wonderfully changed in your attitude toward your husband, your husband, as was mentioned in the very beginning of this workbook, will want to get a copy of the men’s manual. This will put you in a perfect position for your entire family to be that “epistle read by all men.” Your positive influence can have a radical effect on the world around you when it is not only you who has changed, but your change has spilled over into the lives of your husband and your children. It happens all the time in my life and in our ministry – may it happen in your life!

Als u zo radicaal en wonderbaarlijk bent veranderd in uw houding ten opzichte van uw man, zal uw man, zoals in het allereerste begin van dit werkboek werd vermeld, een exemplaar van het mannenhandboek willen hebben. Dit brengt je in een perfecte positie voor je hele gezin om die 'brief te zijn die door alle mensen wordt gelezen'. Uw positieve invloed kan een radicaal effect hebben op de wereld om u heen, wanneer niet alleen u is veranderd, maar uw verandering is doorgedrongen in het leven van uw man en uw kinderen. Het gebeurt de hele tijd in mijn leven en in onze bediening - moge het in jouw leven gebeuren!

Speak It
Spreek het Uit

Once your mind is renewed and your life reflects your renewed mind, then God will begin your ministry to other women. One of the greatest needs of today is for women to minister to other women. There are many young women who are going into seminary to become lady preachers. Personally, I am not interested in what they have to say. I am interested in a woman who has lived the life I have been called to live (as a wife, mother and homemaker) and has come through it victoriously. I don’t want someone to point the way; I want them to have built a bridge over the deep rivers and valleys they have personally crossed.

Als je geest eenmaal vernieuwd is en je leven je hernieuwde geest weerspiegelt, dan zal God je bediening aan andere vrouwen beginnen. Een van de grootste behoeften van vandaag is dat vrouwen andere vrouwen dienen. Er zijn veel jonge vrouwen die naar het seminarie gaan om vrouwelijke predikers te worden. Persoonlijk ben ik niet geïnteresseerd in wat ze te zeggen hebben. Ik ben geïnteresseerd in een vrouw die het leven heeft geleefd waarvoor ik geroepen ben (als echtgenote, moeder en huisvrouw) en er zegevierend doorheen is gekomen. Ik wil niet dat iemand de weg wijst; Ik wil dat ze een brug hebben gebouwd over de diepe rivieren en valleien die ze persoonlijk hebben overgestoken.

When I had to face caring for my father who was dying, I looked to an older woman who had cared for her bedridden mother. I knew she knew what I was feeling and the hardship that I was facing. Knowing she had done it and had not only survived but was greater for the experience gave me the fortitude and example to accomplish this difficult task. I cannot tell you how many times her example helped me to go on, not only to make it through caring for my father, but then again when I was caring for my dying mother. There are very few who will live a radically different life, a life that whispers, “Jesus.” But those who do are the ones who change the course of the world and never really know it.

Toen ik voor mijn stervende vader moest zorgen, keek ik naar een oudere vrouw die voor haar bedlegerige moeder had gezorgd. Ik wist dat ze wist wat ik voelde en de ontberingen waarmee ik werd geconfronteerd. Wetende dat ze het had gedaan en niet alleen had overleefd, maar ook groter was, want de ervaring gaf me de kracht en het voorbeeld om deze moeilijke taak te volbrengen. Ik kan je niet vertellen hoe vaak haar voorbeeld me heeft geholpen om door te gaan, niet alleen door voor mijn vader te zorgen, maar ook toen ik voor mijn stervende moeder zorgde. Er zijn er maar weinig die een radicaal ander leven zullen leiden, een leven dat "Jezus" fluistert. Maar degenen die dat wel doen, zijn degenen die de koers van de wereld veranderen en het nooit echt weten.

God will begin your ministry, most likely, in the confines of your family, friends, church and community. Later, if you continue to grow, God will expand your territory. Who would have ever dreamed that the Lord could take a heartbroken person like myself and allow me to minister around the world? Certainly not me!

God zal uw bediening hoogstwaarschijnlijk beginnen binnen de grenzen van uw familie, vrienden, kerk en gemeenschap. Als je later blijft groeien, zal God je territorium uitbreiden. Wie had ooit gedroomd dat de Heer een persoon met een diepbedroefd hart zoals ik zou kunnen nemen en mij toestaan om over de hele wereld te dienen? Ik zeker niet!

2Chr. 16:9 “For the eyes of the LORD move to and fro throughout the earth that He may strongly support those whose heart is completely His.”

2 Kron. 16:9 “Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat”. 

God is looking for you. He wants to use you. Just one person like yourself can change thousands of lives if you just search for the truth, get outside your area of comfort, allow the convictions to change you and begin to line your life up with your newly found principles. God will do the rest.

God is op zoek naar jou. Hij wil je gebruiken. Slechts één persoon zoals jijzelf kan duizenden levens veranderen als je gewoon naar de waarheid zoekt, buiten je comfortzone komt, de overtuigingen je laat veranderen en je leven begint af te stemmen op je nieuw gevonden principes. God doet de rest.

I don’t know about you, but I want God to ask the devil to consider me like he considered Job. I want God to take this frightened woman who is hiding behind this computer and make her a “mighty warrior” like Gideon. I want to have such faith that I could be like Abraham and be a friend of God’s. I want to be after God’s own heart like David and walk with God like Enoch had the pleasure of doing. I want to have the wisdom of Solomon to minister to the women of this world. I want to be a leader like Moses to deliver God’s people from the bondage of the world and lead them through the wilderness to the Promised Land. I want my life to be so pleasing to God that because of me my children will be blessed like David’s children and lineage.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil dat God de duivel vraagt om mij te beschouwen zoals hij Job beschouwde. Ik wil dat God deze bange vrouw die zich achter deze computer verschuilt, meeneemt en van haar een 'machtige krijger' zoals Gideon maakt. Ik wil zo'n geloof hebben dat ik als Abraham kan zijn en een vriend van God kan zijn. Ik wil naar Gods hart zijn zoals David en met God wandelen zoals Henoch het genoegen had te doen. Ik wil de wijsheid van Salomo hebben om de vrouwen van deze wereld te dienen. Ik wil een leider zijn zoals Mozes om Gods volk te bevrijden van de slavernij van de wereld en hen door de woestijn naar het Beloofde Land te leiden. Ik wil dat mijn leven zo aangenaam is voor God dat door mij mijn kinderen gezegend zullen worden zoals Davids kinderen en afstamming.

You may say “impossible,” but I know it is possible. God said it and I believe it. “Jesus said, ‘With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.’” Mark 10:27.

Je zou wellicht zeggen dat het “onmogelijk” is, maar ik weet dat het mogelijk is. God heeft het gezegd en ik geloof het. “Jezus zegt, ‘Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God’”. Marcus 10:27

Fruits!
Vruchten!

Matt. 7:16 “You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they?”  Matt. 7:20 “So then, you will know them by their fruits.” 

Matt. 7:16 “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Matt. 7:20 “Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

How do the younger women find you? They find you by your fruits! When women look to me for personal help in training their children, I tell them to look for the ladies in their church who have well behaved children. They are there, yet sometimes they are hard to find. These are the children who often sit in church with their parents rather than going to children’s church, but you may not notice them because they are not disruptive. You don’t notice them because they are not running around with the other children up and down the aisles. But when you find them, you know it.

Hoe vinden de jongere vrouwen jou? Ze vinden je bij je vruchten! Als vrouwen naar mij zoeken voor persoonlijke hulp bij het opvoeden van hun kinderen, zeg ik dat ze moeten zoeken naar de dames in hun kerk die goed opgevoede kinderen hebben. Ze zijn er, maar soms zijn ze moeilijk te vinden. Dit zijn de kinderen die vaak met hun ouders in de kerk zitten in plaats van naar de kinderkerk te gaan, maar je merkt ze misschien niet omdat ze niet storend zijn. Je merkt ze niet omdat ze niet met de andere kinderen door de gangpaden rennen. Maar als je ze vindt, weet je het.

Though I totally messed up in my marriage because of my ignorance of the principles of marriage, I did a bit better with my parenting and now I’ve got a LOT of fruits. We are continually praised for our children and for their behavior. These are my fruits in the area of children.

Hoewel ik het in mijn huwelijk totaal verknalde vanwege mijn onwetendheid over de principes van het huwelijk, deed ik het een beetje beter met mijn opvoeding en nu heb ik VEEL vruchten. We worden voortdurend geprezen om onze kinderen en hun gedrag. Dit zijn mijn vruchten op het gebied van kinderen.

Young women need to see a happy woman for them to WANT what she has. This is a powerful evangelism tool. My older sister who just recently became a powerful, on-fire Christian told me that I was the greatest influence that led her to the Lord. She said quite frankly, “I wanted what you had!” She said she saw my children, my life and the blessings I lived in and said, “Why not me!” Then as I talked to her she realized Who was at the center of my life and Who was the giver of these blessings. This is evangelism!

Jonge vrouwen moeten een gelukkige vrouw zien om te WILLEN wat ze heeft. Dit is een krachtig evangelisatie middel. Mijn oudere zus, die onlangs een krachtige, vurige christen werd, vertelde me dat ik de grootste invloed was die haar naar de Heer leidde. Ze zei heel eerlijk: "Ik wilde wat je had!" Ze zei dat ze mijn kinderen zag, mijn leven en de zegeningen waarin ik leefde en zei: "Waarom ik niet!" Toen ik met haar sprak, realiseerde ze zich Wie er in het middelpunt van mijn leven stond en Wie de gever van deze zegeningen was. Dit is evangelisatie!

So many women talk and lecture to their family members until they are blue in the face, and are puzzled why they don’t want to accept the Lord or any of our counsel. But if we are unhappy, miserable in our marriage, keep a dirty house, and act frazzled and unnerved most of the time, who would want what we have to offer? However, if you can live a life, not FREE from trials, but rather with the blessings that follow a woman who praises the Lord in the midst of those trials, that’s a life worth wanting.

Zoveel vrouwen praten en doceren hun familieleden tot ze blauw in het gezicht zijn en zich afvragen waarom ze de Heer of onze raad niet willen aanvaarden. Maar als we ongelukkig zijn, ellendig in ons huwelijk, een vies huis hebben en ons meestal uitgeput en zenuwachtig gedragen, wie zou dan willen wat we te bieden hebben? Als je echter een leven kunt leiden, niet VRIJ van beproevingen, maar eerder met de zegeningen die volgen op een vrouw die de Heer prijst te midden van die beproevingen, dan is dat een leven dat het waard is om te willen.

It doesn’t happen overnight. It is a process. Personally, I began looking like a complete NUT, a moron, a fool – but I turned out to be a “fool for the Lord!” God in His infinite wisdom “has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong.” 1Cor. 1:27. 

Het gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is een proces. Persoonlijk begon ik eruit te zien als een complete NUT, een idioot, een dwaas - maar ik bleek een "dwaas voor de Heer!" God in Zijn oneindige wijsheid “wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen”. 1 Kor. 1:27

I stopped debating or trying to make them understand why I did what I did. They confronted us on the number of children we were continuing to have, the way we disciplined them, our decision to teach our children at home rather than sending them to school, my “standing by my man” who was in adultery, and our non-dating practices for our teens who are now in their twenties. But it didn’t take long for me to see that I was not going to convince them or anyone else by what I said; I had to live it long enough to produce fruits.

Ik stopte met discussiëren of proberen ze te laten begrijpen waarom ik deed wat ik deed. Ze confronteerden ons met het aantal kinderen dat we nog steeds kregen, de manier waarop we ze disciplineerden, onze beslissing om onze kinderen thuis les te geven in plaats van ze naar school te sturen, mijn "achter mijn man staan" die overspel pleegde, en onze niet - datingpraktijken voor onze tieners die nu in de twintig zijn. Maar het duurde niet lang voordat ik inzag dat ik hen of iemand anders niet zou overtuigen door wat ik zei; Ik moest het lang genoeg leven om fruit te produceren.

Jer. 17:7-8 “Blessed is the man who trusts in the LORD and whose trust is the LORD. For he will be like a tree planted by the water, that extends its roots by a stream and will not fear when the heat comes; but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought nor cease to yield fruit.”

Jer. 17:7-8 “Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; 8hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen”.

I love the way that verse reads: “who trusts in the LORD and whose trust IS the LORD.” If your trust is in Him and in His Word and in His promises, then I promise you that in the end you will not be ashamed.

Ik hou van de manier waarop dat vers luidt: "wie op de HEER vertrouwt en wiens vertrouwen de HEER IS." Als je vertrouwen in Hem en in Zijn Woord en in Zijn beloften is, dan beloof ik je dat je je uiteindelijk niet zult schamen.

Fulfilling Your Call
Je Roeping Vervullen

When my fourth child was born I was in my early thirties. This child, a girl, would forever change my life. I knew that someday she would look to me and emulate me as she grew to womanhood. I knew I needed help. When I discovered the passage in Titus 2 about the “older women teaching the younger women” I went to my pastor and asked him where I might find an “older woman” to teach me. His reply was simply, “I don’t know.” If a woman came to your pastor, today, and asked the same question, what would be his response?

Toen mijn vierde kind werd geboren, was ik begin dertig. Dit kind, een meisje, zou mijn leven voor altijd veranderen. Ik wist dat ze op een dag naar me zou kijken en me zou navolgen terwijl ze opgroeide tot vrouw. Ik wist dat ik hulp nodig had. Toen ik de passage in Titus 2 ontdekte over de "oudere vrouwen die de jongere vrouwen onderwijzen" ging ik naar mijn voorganger en vroeg hem waar ik een "oudere vrouw" zou kunnen vinden om mij les te geven. Zijn antwoord was eenvoudig: "Ik weet het niet." Als een vrouw vandaag naar uw voorganger zou komen en dezelfde vraag zou stellen, wat zou dan zijn antwoord zijn?

Unfortunately, most young women don’t even know that the Bible tells them where they are to get help, and even if they did, would they find you? It has been my heart since that day my house fell to be an older woman who helps younger women prevent their houses from falling. I made so many mistakes that could have been avoided had I just had a godly woman willing to show me what the Bible said and to love me enough to tell me when I was making a fatal mistake, as with my contentiousness, which resulted in my marriage being destroyed. And now to complicate matters, most young women don’t want to listen to anyone about anything. They seek out “experts” in child training rather than the woman who has the well behaved children. They listen to talk shows to get “advice” from other foolish, arrogant woman who are in the world and follow that fatal advice with their husbands. 

Helaas weten de meeste jonge vrouwen niet eens dat de Bijbel hun vertelt waar ze hulp kunnen krijgen, en zelfs als ze dat zouden doen, zouden ze je dan vinden? Het is mijn hart sinds die dag dat mijn huis viel om een oudere vrouw te zijn die jongere vrouwen helpt voorkomen dat hun huis instort. Ik heb zoveel fouten gemaakt die vermeden hadden kunnen worden als ik gewoon een godvrezende vrouw had gehad die bereid was me te laten zien wat de Bijbel zei en genoeg van me hield om me te vertellen wanneer ik een fatale fout maakte, zoals met mijn twist, wat resulteerde in mijn huwelijk wordt vernietigd. En om de zaken nog ingewikkelder te maken: de meeste jonge vrouwen willen nergens naar luisteren. Ze zoeken naar 'experts' in het opvoeden van kinderen in plaats van de vrouw die de goed opgevoede kinderen heeft. Ze luisteren naar talkshows om "advies" te krijgen van andere dwaze, arrogante vrouwen die in de wereld zijn en volgen dat fatale advies op met hun echtgenoten.

This workbook, I feel, is just one of the ways that the Lord has given me “the desires of my heart.” My ministry, for the most part, is spent helping desperate women who have just found out that their husband has been sleeping with their best friend, has moved in with her or has just filed for a divorce. My heart for YEARS has been to be able to somehow prevent the pain and heartache that I had to endure. Rather than waiting for the problem to arise, let us all fulfill the call on our lives as the “older woman” and invite women we know to study A Wise Woman.

Dit werkboek is, denk ik, slechts een van de manieren waarop de Heer mij ‘de verlangens van mijn hart’ heeft gegeven. Mijn bediening wordt voor het grootste deel besteed aan het helpen van wanhopige vrouwen die er net achter zijn gekomen dat hun man met hun beste vriend naar bed is geweest, bij haar is ingetrokken of net een scheiding heeft aangevraagd. Mijn hart is al JAREN om op de een of andere manier de pijn en het hartzeer te kunnen voorkomen dat ik moest doorstaan. In plaats van te wachten tot het probleem zich voordoet, laten we allemaal de oproep aan ons leven als de 'oudere vrouw' vervullen en vrouwen die we kennen uitnodigen om Een wijze Vrouw te bestuderen.

Most groups are born when just two like-minded friends get together to go through the workbook. Then, lo and behold, they meet someone who would benefit from the information and they invite her for the next time through. Their group grows by word of mouth and the fruits are incredible: women are getting saved, marriages are being restored, and women are leaving the workplace to care for their little ones. Soon they find that they are older women MINISTERING to the real needs of the women in their church, neighborhood and circle of friends. 

De meeste groepen ontstaan wanneer slechts twee gelijkgestemde vrienden samenkomen om het werkboek door te nemen. Dan ontmoeten ze iemand die baat zou hebben bij de informatie en nodigen ze haar uit voor de volgende keer. Hun groep groeit via mond-tot-mondreclame en de vruchten zijn ongelooflijk: vrouwen worden gered, huwelijken worden hersteld en vrouwen verlaten de werkplek om voor hun kleintjes te zorgen. Al snel ontdekken ze dat ze oudere vrouwen zijn die in de echte behoeften van de vrouwen in hun kerk, buurt en vriendenkring voorzien.

God’s way often doesn’t happen through a board of directors or a vote. His way begins with women, like you and maybe your friend, who want more of God in their lives. They want their lives to be different and they stumble on A Wise Woman, which they find different than anything they’ve ever read or heard. Its message is tough to swallow, but soon after a “peace” sets in. They are forever changed by the power of God and by the principles and promises of His Word.

Gods weg verloopt vaak niet via een raad van bestuur of een stemming. Zijn weg begint bij vrouwen, zoals jij en misschien je vriend, die meer van God in hun leven willen. Ze willen dat hun leven anders is en stuiten op Een Wijze Vrouw, dat ze anders vinden dan alles wat ze ooit hebben gelezen of gehoord. De boodschap is moeilijk te slikken, maar al snel komt er een 'vrede'. Ze worden voor altijd veranderd door de kracht van God en door de principes en beloften van Zijn Woord.

Has God placed a burden on your heart for the women in your life, church and community? Then I would urge you to begin praying about opening your home to the women the Lord will send you. If you have a VCR and a coffee pot, then you are ready to begin to change the world around you. This may be just the first step in your ministry to reach women with the gospel and to heal the brokenhearted in the church. Will you fulfill the call the Lord has on your life?

Heeft God een last op uw hart gelegd voor de vrouwen in uw leven, kerk en gemeenschap? Dan zou ik u willen aansporen om te beginnen met bidden over het openen van uw huis voor de vrouwen die de Heer u zal sturen. Als je een videorecorder en een koffiepot hebt, ben je klaar om de wereld om je heen te veranderen. Dit kan slechts de eerste stap zijn in uw bediening om vrouwen te bereiken met het evangelie en om de gebrokenen van hart in de kerk te genezen. Zul je de roeping die de Heer op je leven heeft, vervullen?

I Shall Not Be Ashamed
Ik Zal Niet Beschaamd Staan

God promises that if we look to Him, if we trust Him, if we follow His commandment about how to live and set our faces like flint, not allowing criticism and controversy to cause us to compromise what we know is true, then we, too, will not be ashamed. 

God belooft dat als we naar Hem kijken, als we Hem vertrouwen, als we Zijn gebod over hoe te leven volgen en ons gezicht als vuursteen laten zien, we niet toestaan dat kritiek en controverse ons ertoe brengen compromissen te sluiten waarvan we weten dat het waar is, wij ook , zal zich niet schamen.

Ps. 34:5 “They looked to Him and were radiant, and their faces shall never be ashamed.”
Ps. 34:6 “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden”.

Ps. 119:6 “Then I shall not be ashamed when I look upon all Thy commandments.”
Ps. 119:6 “Dan zou ik niet beschaamd staan, als ik op al uw geboden zie”. 

Ps. 127:5 “How blessed is the man whose quiver is full of them [children]; they shall not be ashamed, when they speak with their enemies in the gate.” 
Ps. 127:5 “Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd, als zij spreken met de vijanden in de poort”.

Isa. 50:7 “For the Lord GOD helps Me, therefore, I am not disgraced; therefore, I have set My face like flint, and I know that I shall not be ashamed.”
Jes. 50:7 “Maar de Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden”. 

It’s not an easy road being a powerful Christian woman today and following the teachings of the Lord and His Word, but it is rewarding. It’s not about living a “religious” life. Being religious does more to run people off from God than to win them to Him. It’s living a fruit-bearing life that comes from a renewed mind followed by a life of dying to self. It’s a life that shows through by the way you radiate the love of the Lord and exhibit the fruits of a life devoted to loving Him. It’s about living the gospel, not just in word but in deed. “For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.” Rom. 1:16. Will you join me? 

Het is geen gemakkelijke weg om vandaag een krachtige christelijke vrouw te zijn en de leringen van de Heer en Zijn Woord te volgen, maar het is de moeite waard. Het gaat niet om het leiden van een "religieus" leven. Religieus zijn doet meer om mensen van God weg te jagen dan om ze voor Hem te winnen. Het is een vruchtbaar leven leiden dat voortkomt uit een vernieuwde geest, gevolgd door een leven van sterven aan jezelf. Het is een leven dat zichtbaar wordt door de manier waarop je de liefde van de Heer uitstraalt en de vruchten laat zien van een leven dat toegewijd is aan het liefhebben van Hem. Het gaat om het naleven van het evangelie, niet alleen in woord maar ook in daad. “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek”. Rom. 1:16. Doe je met me mee?

“Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord,

or of me His prisoner;

but join with me in suffering for the gospel

according to the power of God…”

2Timothy 1:8

“Schaam u dus niet voor het getuigenis van

onze Here

of voor mij, zijn gevangene,

maar wees mede bereid voor het evangelie

te lijden in de kracht van God…..”

2 Timotheus 1:8

May Your Life Encourage and Teach the Younger Women!
Dat Jouw Leven de Jongere Vrouwen mag Bemoedigen en Onderwijzen!

Personal commitment: To make my life a living epistle that will glorify God. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to learning, living and speaking the truth to the younger women in my life. I will begin at home and move out from there as the Lord leads.”

Persoonlijke toewijding: Om van mijn leven een levende brief te maken die God zal verheerlijken. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik me ertoe de waarheid te leren, te leven en te spreken tot de jongere vrouwen in mijn leven. Ik zal thuis beginnen en vandaar uit gaan naar zoals de Heer leidt.’

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.