DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 17 "Vrouwen, Bemoedigen
de Jongere Vrouwen"

 

Oude vrouwen, in het goede onderrichtende,
zodat zij de jonge vrouwen opwekken
man en kinderen lief te hebben,
bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed
en aan haar man onderdanig te zijn,
opdat het woord Gods niet gelasterd worde.
Titus 2:3-5

 

In onze maatschappij, zoeken jonge vrouwen “experts” om hun te helpen in hun huwelijk, bevallingen en het trainen van kinderen. Deze jonge vrouwen, voor het meeste gedeelte, hebben genegeerd de notitie om een thuismoeder en onderdanig te zijn aan hun echtgenoten. Zonder het te weten onteren, en zelfs godslastering, van het Woord van God door hun acties. “bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde". Titus 2:5 NBG-51.       

Zijn zij schuldig? Waar zijn de oudere vrouwen die de jongere vrouwen zullen aanmoedigen en leren in hun rollen als vrouwen, moeder en huisvrouw?

De oude vrouw die dit werkboek leest. Dat ben jij. Maakt niet uit hoe oud je bent, jij bent de oudere vrouw voor iemand. Zelfs een jonge vrouw in haar twintigere jaren kan haar invloed hebben op een meisje in haar tienerjaren. En als we niet de tijd nemen om te bemoedigen en de jongere vrouwen te leren, wat zullen ze anders gaan doen dan naar op zoek gaan naar de wereldse kijk en standaards?       

Titus 2:4-5 “zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde."

Velen van jullie bemoedigen en leren jongere vrouwen en je weet het niet. Je leert het ze door jullie voorbeeld. Jonge vrouwen in jullie kerken, in jouw buurt, jou werkplek, en familieleden (jullie dochters, nichten en jongere zusters) – ze kijken allemaal. Wat zien ze? Ben jij een voorbeeld van een goddelijke vrouw of een vrouw die claimt dat ze een christen is maar emuleert de openingsvers van dit hoofdstuk niet? 

2 Kor. 3:2 “Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen."

2 Kor. 3:2, HSV “U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen."

Jouw leven is een zendbrief of een brief, welke word gelezen door vrouwen die jouw kennen en ook vrouwen die je wellicht niet ken. Brengt jouw leven glorie aan God.  

Zo niet, wat ga je hieraan doen?


Wat te Leren 

Er zijn velen dingen dat we zouden kunnen leren aan de jongere vrouwen, maar geeft God ons enige leiding of richting in wat we moeten leren? God laat het niet over aan onze favoriete onderwerpen of onze passies of voorkeuren. De Bijbel geeft ons een duidelijk specifiek overzicht. Maar voordat Hij ons Zijn lijst geeft, noemt Hij ze in het begin al op, “Onderwijzen wat goed is”. Vervolgens werkt Hij deze eerste voorwaarde uit met deze lijst in Titus 2:3.      


leren wat goed is, dat ze de jongere vrouwen bemoedigen…


van hun mannen te houden


van hun kinderen te houden


om gevoelig te zijn


puur


thuiswerkers


vriendelijk


onderworpen aan hun eigen echtgenoten


[zo dat] het Woord van God niet onteerd zal worden. 


Weet – Leef - Praat

Of je nu wel of niet wilt dat je leven spreekt tot anderen is niet jouw keuze. Onze levens zijn onze brieven “Wetend en gelezen door alle mensen”. Ik weet niet van jou maar ik wil dat mijn leven Jezus laat zien. Mensen zijn niet van onder de indruk van je bumper sticker of visje op je auto. Ze zijn niet van onder de indruk door het kruis dat je om je nek draagt of de Bijbel dat je meedraagt. Ze kijken naar je leven, je houding en jouw liefde (of gebrek aan liefde) voor anderen. Het is mijn gebed dat deze verzen je overtuigd hebben in je hart en dat je de volgende stap zal nemen naar het leven dat fluistert “Jezus”.    


om jouw leven te veranderen heb je het nodig om deze dingen te doen:  


1. Ken het Woord van God


2. Leef het Woord van God


3. Spreek het Woord van God


Weet het

“Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid." 2 Tim. 2:15, NBG-51. Zolang je iets niet weet, kun je het niet leven. Als dit de eerste keer is dat je dit werkboek doorloopt, heb je gezien hoe het leren van de waarheid u\je heeft bevrijd op veel gebieden waar je ooit gebonden was. Dit is niet de kracht van dit werkboek; het is de kracht van Zijn Woord.

Beste vriend, je hebt al de eerste stap gezet naar een leven dat de jongere vrouwen zal bemoedigen. Door deze cursus te volgen, bent je begonnen het Woord van God te bestuderen in relatie tot vrouwen en de problemen waarmee vrouwen worden geconfronteerd. De meesten van ons, zo niet allemaal, bouwden onze huizen op zinkend zand. Onze meningen en levensstijlen waren niet het resultaat van weten wat God dacht; in plaats daarvan verzamelden we onwetend leraren die onze oren kietelden.

Maar nu zijn we allemaal op dezelfde plek; we bevinden ons allemaal op het glorieuze punt in ons leven waar we openstaan en op zoek zijn naar de waarheid. Ik weet het omdat je dit werkboek hebt gezocht dat veroordelend en heel moeilijk te slikken is, vooral in de wereld van vandaag. We weten dat we enorme veranderingen in ons leven hebben gezien, omdat we onze geest hebben vernieuwd op slechts enkele van Gods principes waar we eens onwetend van waren. Dit motiveert jou en mij om meer te willen.

Als je eenmaal de waarheid kent, moet je je oude gedachten en oude meningen vervangen door de waarheid. Zoals je dit werkboek hebt doorgelezen, als je die 3x5 kaarten hebt gemaakt zoals ik heb voorgesteld, dan ben je goed op weg naar een nieuw leven dat het leven van anderen zal veranderen.

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene." Rom. 12:2. Gods manier om ons te veranderen is eenvoudig en perfect. Hij vertelt ons in dit vers dat door onze geest te vernieuwen, we zullen veranderen. Bovendien bewijzen we door ons leven ook wat de ware wil van God is voor een vrouw - dat wat goed, acceptabel en perfect is! Halleluja!

Hoe vaak hebben we GEPROBEERD om onszelf te veranderen? En elke keer dat we het proberen, worden we opnieuw verslagen. Dan voegen we meer nederlagen toe aan ons leven als we proberen anderen te veranderen, wat een nog hoger percentage mislukkingen heeft. Gods wegen zijn anders. Zijn wegen zijn ver boven onze wegen en onze redeneringen.

Jes. 55:9 “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten."

Spr. 3:5 “Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet."

De enige manier waarop we onszelf kunnen veranderen, is door onze geest te vernieuwen of nieuw te maken. De enige manier om anderen te veranderen, is door met hen samen te leven in liefde die geduldig, vriendelijk, enz. is. Zoals ik al eerder zei, werkt het gebruik van de 3x5-kaartmethode. Ik weet het omdat in mijn geest honderden Bijbel verzen zijn die mijn gedachten en de manier waarop ik vroeger dacht, hebben vervangen. En zonder enige inspanning van mijn kant begon mijn leven te veranderen door de Bijbel die ik keer op keer las. Veel vrouwen die nu hun huwelijk hebben hersteld, hebben me verteld dat deze methode hun leven heeft veranderd. Bovendien schrijven velen me dat ze hun boeken letterlijk hebben versleten en ze meer dan 50 keer hebben gelezen! Als je zoveel van Gods Woord in je geest stopt, zal dit ongetwijfeld resulteren in een totaal veranderd leven!


Leef Het

Als je geest eenmaal vernieuwd is door een bepaald principe, dan zal je leven vanzelf de verandering beginnen te weerspiegelen. Bovendien moeten we ook bereid zijn om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen en geen concessies doen aan de wil van God die in onze geest is komen wonen. De veranderingen zullen verschijnen in de manier waarop we handelen en reageren op dingen, de prioriteiten in ons leven en zelfs onze verlangens of doelen. Al deze dingen zullen onze pas vernieuwde geest gaan weerspiegelen. Als we echter proberen vast te houden aan onze oude gewoonten of vriendschappen die niet passen in onze nieuwe geest, dan lopen we in de val van dubbelzinnigheid.

Jacobus 1:6-8 “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”.

Als we doorgaan met omgaan met mensen die nu niet gelijkgestemd zijn of vasthouden aan oude gewoonten, komen er twijfels bij ons op. We beginnen te twijfelen aan de geldigheid van het principe. In plaats daarvan moeten we niet aarzelen om onze vernieuwde geest naar de volgende stap te brengen door de veranderingen in ons leven aan te brengen die ons door de Heilige Geest zijn gevraagd.

Helaas maken te veel mensen de fout om te aarzelen om de leiding van de Heilige Geest te gehoorzamen door geen veranderingen in ons leven aan te brengen. Te midden van deze aarzeling bevinden we ons in de zeer gevaarlijke staat van dubbelzinnigheid. Deze ongelukkige staat is waar, denk ik, de meeste christenen van vandaag leven. Daarom ontvangen ze geen overvloedige zegeningen van God en leven ze niet Zijn overvloedige leven zoals Hij beloofde. God zegt ons dat degenen die dubbelzinnig zijn NIETS van God mogen verwachten. Het begon allemaal met het kennen van de waarheid, maar er niet in slagen om de waarheid na te leven.

We zien het vaak in onze bediening. Wanneer iemand de waarheid ontdekt over het vertrouwen op God op een bepaald gebied van haar leven, komt ze door de vernieuwing van haar geest tot overtuiging. Maar door angst, rebellie of apathie slaagt ze er niet in haar leven op één lijn te brengen met haar overtuiging. Al snel is er een patroon van falen en volgt verwarring: het “dubbel denkende” man-principe wordt geactiveerd.

At this point, many women want to ask me what they should do about their newfound convictions when their husband does not yet share these convictions. This is when the principles in “Won Without a Word” should be followed. If you are careful NOT to manipulate and have stopped trying to get your own way, and if you have shown your husband the gentle and quiet spirit that is willing and eager to follow his lead, then when a situation arises you will not only be able to share your newly found conviction with your husband, but because of the gentleness of your spirit, he will very likely want to act on your newly found conviction.

Op dit punt willen veel vrouwen mij vragen wat ze moeten doen met hun nieuwe overtuigingen als hun man deze overtuigingen nog niet deelt. Dit is wanneer de principes in "Gewonnen zonder een woord" moeten worden gevolgd. Als je erop let NIET te manipuleren en bent gestopt met proberen jouw zin te krijgen, en als je jouw man de zachte en rustige geest hebt getoond die bereid en enthousiast is om zijn voorbeeld te volgen, dan zal je je wanneer zich een situatie voordoet niet alleen in staat zijn om jouw nieuw gevonden overtuiging met jouw man te delen, maar vanwege de zachtaardigheid van jouw geest, zal hij zeer waarschijnlijk willen handelen naar jouw nieuw gevonden overtuiging.

Als u zo radicaal en wonderbaarlijk bent veranderd in jouw houding ten opzichte van jouw man, zal jouw man, zoals in het allereerste begin van dit werkboek werd vermeld, een exemplaar van het mannenhandboek willen hebben. Dit brengt je in een perfecte positie voor je hele gezin om die 'brief te zijn die door alle mensen wordt gelezen'. Uw positieve invloed kan een radicaal effect hebben op de wereld om jou heen, wanneer niet alleen jij bent veranderd, maar jouw verandering is doorgedrongen in het leven van jouw man en jouw kinderen. Het gebeurt de hele tijd in mijn leven en in onze bediening - moge het in jouw leven gebeuren!


Spreek het Uit

Als je geest eenmaal vernieuwd is en je leven je hernieuwde geest weerspiegelt, dan zal God je bediening aan andere vrouwen beginnen. Een van de grootste behoeften van vandaag is dat vrouwen andere vrouwen dienen. Er zijn veel jonge vrouwen die naar het seminarie gaan om vrouwelijke predikers te worden. Persoonlijk ben ik niet geïnteresseerd in wat ze te zeggen hebben. Ik ben geïnteresseerd in een vrouw die het leven heeft geleefd waarvoor ik geroepen ben (als echtgenote, moeder en huisvrouw) en er zegevierend doorheen is gekomen. Ik wil niet dat iemand de weg wijst; Ik wil dat ze een brug hebben gebouwd over de diepe rivieren en valleien die ze persoonlijk hebben overgestoken.

Toen ik voor mijn stervende vader moest zorgen, keek ik naar een oudere vrouw die voor haar bed legerige moeder had gezorgd. Ik wist dat ze wist wat ik voelde en de ontberingen waarmee ik werd geconfronteerd. Wetende dat ze het had gedaan en niet alleen had overleefd, maar ook groter was, want de ervaring gaf me de kracht en het voorbeeld om deze moeilijke taak te volbrengen. Ik kan je niet vertellen hoe vaak haar voorbeeld me heeft geholpen om door te gaan, niet alleen door voor mijn vader te zorgen, maar ook toen ik voor mijn stervende moeder zorgde. Er zijn er maar weinig die een radicaal ander leven zullen leiden, een leven dat "Jezus" fluistert. Maar degenen die dat wel doen, zijn degenen die de koers van de wereld veranderen en het nooit echt weten.

God zal jouw bediening hoogstwaarschijnlijk beginnen binnen de grenzen van jouw familie, vrienden, kerk en gemeenschap. Als je later blijft groeien, zal God je territorium uitbreiden. Wie had ooit gedroomd dat de Heer een persoon met een diepbedroefd hart zoals ik zou kunnen nemen en mij toestaan om over de hele wereld te dienen? Ik zeker niet!

2 Kron. 16:9 “Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat." 

God is op zoek naar jou. Hij wil je gebruiken. Slechts één persoon zoals jijzelf kan duizenden levens veranderen als je gewoon naar de waarheid zoekt, buiten je comfortzone komt, de overtuigingen je laat veranderen en je leven begint af te stemmen op je nieuw gevonden principes. God doet de rest.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil dat God de duivel vraagt om mij te beschouwen zoals hij Job beschouwde. Ik wil dat God deze bange vrouw die zich achter deze computer verschuilt, meeneemt en van haar een 'machtige krijger' zoals Gideon maakt. Ik wil zo'n geloof hebben dat ik als Abraham kan zijn en een vriend van God kan zijn. Ik wil naar Gods hart zijn zoals David en met God wandelen zoals Henoch het genoegen had te doen. Ik wil de wijsheid van Salomo hebben om de vrouwen van deze wereld te dienen. Ik wil een leider zijn zoals Mozes om Gods volk te bevrijden van de slavernij van de wereld en hen door de woestijn naar het Beloofde Land te leiden. Ik wil dat mijn leven zo aangenaam is voor God dat door mij mijn kinderen gezegend zullen worden zoals Davids kinderen en afstamming.

You may say “impossible,” but I know it is possible. God said it and I believe it. “Jesus said, ‘With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.’” Mark 10:27.

Je zou wellicht zeggen dat het “onmogelijk” is, maar ik weet dat het mogelijk is. God heeft het gezegd en ik geloof het. “Jezus zegt, ‘Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God." Marcus 10:27


Vruchten!

Matt. 7:16 “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Matt. 7:20 “Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen."

Hoe vinden de jongere vrouwen jou? Ze vinden je bij je vruchten! Als vrouwen naar mij zoeken voor persoonlijke hulp bij het opvoeden van hun kinderen, zeg ik dat ze moeten zoeken naar de dames in hun kerk die goed opgevoede kinderen hebben. Ze zijn er, maar soms zijn ze moeilijk te vinden. Dit zijn de kinderen die vaak met hun ouders in de kerk zitten in plaats van naar de kinderkerk te gaan, maar je merkt ze misschien niet omdat ze niet storend zijn. Je merkt ze niet omdat ze niet met de andere kinderen door de gangpaden rennen. Maar als je ze vindt, weet je het.

Hoewel ik het in mijn huwelijk totaal verknalde vanwege mijn onwetendheid over de principes van het huwelijk, deed ik het een beetje beter met mijn opvoeding en nu heb ik VEEL vruchten. We worden voortdurend geprezen om onze kinderen en hun gedrag. Dit zijn mijn vruchten op het gebied van kinderen.

Jonge vrouwen moeten een gelukkige vrouw zien om te WILLEN wat ze heeft. Dit is een krachtig evangelisatie middel. Mijn oudere zus, die onlangs een krachtige, vurige christen werd, vertelde me dat ik de grootste invloed was die haar naar de Heer leidde. Ze zei heel eerlijk: "Ik wilde wat je had!" Ze zei dat ze mijn kinderen zag, mijn leven en de zegeningen waarin ik leefde en zei: "Waarom ik niet!" Toen ik met haar sprak, realiseerde ze zich Wie er in het middelpunt van mijn leven stond en Wie de gever van deze zegeningen was. Dit is evangelisatie!

Zoveel vrouwen praten en doceren hun familieleden tot ze blauw in het gezicht zijn en zich afvragen waarom ze de Heer of onze raad niet willen aanvaarden. Maar als we ongelukkig zijn, ellendig in ons huwelijk, een vies huis hebben en ons meestal uitgeput en zenuwachtig gedragen, wie zou dan willen wat we te bieden hebben? Als je echter een leven kunt leiden, niet VRIJ van beproevingen, maar eerder met de zegeningen die volgen op een vrouw die de Heer prijst te midden van die beproevingen, dan is dat een leven dat het waard is om te willen.

Het gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is een proces. Persoonlijk begon ik eruit te zien als een complete NUT, een idioot, een dwaas - maar ik bleek een "dwaas voor de Heer!" God in Zijn oneindige wijsheid “wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen." 1 Kor. 1:27

Ik stopte met discussiëren of proberen ze te laten begrijpen waarom ik deed wat ik deed. Ze confronteerden ons met het aantal kinderen dat we nog steeds kregen, de manier waarop we ze disciplineerden, onze beslissing om onze kinderen thuis les te geven in plaats van ze naar school te sturen, mijn "achter mijn man staan" die overspel pleegde, en onze niet - datingpraktijken voor onze tieners die nu in de twintig zijn. Maar het duurde niet lang voordat ik inzag dat ik hen of iemand anders niet zou overtuigen door wat ik zei; Ik moest het lang genoeg leven om fruit te produceren.

Jer. 17:7-8 “Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen."

Ik hou van de manier waarop deze vers luidt: "wie op de HEER vertrouwt en wiens vertrouwen de HEER IS." Als je vertrouwen in Hem en in Zijn Woord en in Zijn beloften is, dan beloof ik je dat je je uiteindelijk niet zult schamen.


Je Roeping Vervullen

Toen mijn vierde kind werd geboren, was ik begin dertig. Dit kind, een meisje, zou mijn leven voor altijd veranderen. Ik wist dat ze op een dag naar me zou kijken en me zou navolgen terwijl ze opgroeide tot vrouw. Ik wist dat ik hulp nodig had. Toen ik de passage in Titus 2 ontdekte over de "oudere vrouwen die de jongere vrouwen onderwijzen" ging ik naar mijn voorganger en vroeg hem waar ik een "oudere vrouw" zou kunnen vinden om mij les te geven. Zijn antwoord was eenvoudig: "Ik weet het niet." Als een vrouw vandaag naar jouw voorganger zou komen en dezelfde vraag zou stellen, wat zou dan zijn antwoord zijn?

Helaas weten de meeste jonge vrouwen niet eens dat de Bijbel hun vertelt waar ze hulp kunnen krijgen, en zelfs als ze dat zouden doen, zouden ze je dan vinden? Het is mijn hart sinds die dag dat mijn huis viel om een oudere vrouw te zijn die jongere vrouwen helpt voorkomen dat hun huis instort. Ik heb zoveel fouten gemaakt die vermeden hadden kunnen worden als ik gewoon een godvrezende vrouw had gehad die bereid was me te laten zien wat de Bijbel zei en genoeg van me hield om me te vertellen wanneer ik een fatale fout maakte, zoals met mijn twist, wat resulteerde in mijn huwelijk wordt vernietigd. En om de zaken nog ingewikkelder te maken: de meeste jonge vrouwen willen naar niemand luisteren over niks. Ze zoeken naar 'experts' in het opvoeden van kinderen in plaats van de vrouw die de goed opgevoede kinderen heeft. Ze luisteren naar talkshows om "advies" te krijgen van andere dwaze, arrogante vrouwen die in de wereld zijn en volgen dat fatale advies op met hun echtgenoten.

Dit werkboek is, denk ik, slechts een van de manieren waarop de Heer mij ‘de verlangens van mijn hart’ heeft gegeven. Mijn bediening wordt voor het grootste deel besteed aan het helpen van wanhopige vrouwen die er net achter zijn gekomen dat hun man met hun beste vriendin naar bed is geweest, bij haar is ingetrokken of net een scheiding heeft aangevraagd. Mijn hart is al JAREN om op de een of andere manier de pijn en het hartzeer te kunnen voorkomen dat ik moest doorstaan. In plaats van te wachten tot het probleem zich voordoet, laten we allemaal de oproep aan ons leven als de 'oudere vrouw' vervullen en vrouwen die we kennen uitnodigen om Een wijze Vrouw te bestuderen.

De meeste groepen ontstaan wanneer slechts twee gelijkgestemde vrienden samenkomen om het werkboek door te nemen. Dan ontmoeten ze iemand die baat zou hebben bij de informatie en nodigen ze haar uit voor de volgende keer. Hun groep groeit via mond-tot-mondreclame en de vruchten zijn ongelooflijk: vrouwen worden gered, huwelijken worden hersteld en vrouwen verlaten de werkplek om voor hun kleintjes te zorgen. Al snel ontdekken ze dat ze oudere vrouwen zijn die in de echte behoeften van de vrouwen in hun kerk, buurt en vriendenkring VOORZIEN.

Gods weg verloopt vaak niet via een raad van bestuur of een stemming. Zijn weg begint bij vrouwen, zoals jij en misschien je vriend, die meer van God in hun leven willen. Ze willen dat hun leven anders is en stuiten op Een Wijze Vrouw, dat ze anders vinden dan alles wat ze ooit hebben gelezen of gehoord. De boodschap is moeilijk te slikken, maar al snel komt er een 'vrede'. Ze worden voor altijd veranderd door de kracht van God en door de principes en beloften van Zijn Woord.

Heeft God een last op jouw hart gelegd voor de vrouwen in jouw leven, kerk en gemeenschap? Dan zou ik jou willen aansporen om te beginnen met bidden over het openen van jouw huis voor de vrouwen die de Heer jou zal sturen. Als je een videorecorder en een koffiepot hebt, ben je klaar om de wereld om je heen te veranderen. Dit kan slechts de eerste stap zijn in jouw bediening om vrouwen te bereiken met het evangelie en om de gebrokenen van hart in de kerk te genezen. Zul je de roeping die de Heer op jouw leven heeft, vervullen?


Ik Zal Niet Beschaamd Staan

God belooft dat als we naar Hem kijken, als we Hem vertrouwen, als we Zijn gebod over hoe te leven volgen en ons gezicht als vuursteen laten zien, we niet toestaan dat kritiek en controverse ons ertoe brengen compromissen te sluiten waarvan we weten dat het waar is, wij ook, zullen zich niet schamen.


Ps. 34:6 “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden."

Ps. 119:6 “Dan zou ik niet beschaamd staan, als ik op al uw geboden zie." 

Ps. 127:5 “Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd, als zij spreken met de vijanden in de poort."

Jes. 50:7 “Maar de Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden." 

Het is geen gemakkelijke weg om vandaag een krachtige christelijke vrouw te zijn en de leringen van de Heer en Zijn Woord te volgen, maar het is de moeite waard. Het gaat niet om het leiden van een "religieus" leven. Religieus zijn doet meer om mensen van God weg te jagen dan om ze voor Hem te winnen. Het is een vruchtbaar leven leiden dat voortkomt uit een vernieuwde geest, gevolgd door een leven van sterven aan jezelf. Het is een leven dat zichtbaar wordt door de manier waarop je de liefde van de Heer uitstraalt en de vruchten laat zien van een leven dat toegewijd is aan het liefhebben van Hem. Het gaat om het naleven van het evangelie, niet alleen in woord maar ook in daad. “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek." Rom. 1:16. Doe je met me mee?

“Schaam u dus niet voor het getuigenis van

onze Here

of voor mij, zijn gevangene,

maar wees mede bereid voor het evangelie

te lijden in de kracht van God…..”

2 Timotheus 1:8

May Your Life Encourage and Teach the Younger Women!
Dat Jouw Leven de Jongere Vrouwen mag Bemoedigen en Onderwijzen!

 

Persoonlijke toewijding: Om van mijn leven een levende brief te maken die God zal verheerlijken. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik me ertoe de waarheid te leren, te leven en te spreken tot de jongere vrouwen in mijn leven. Ik zal thuis beginnen en vandaar uit gaan naar zoals de Heer leidt.’

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.