Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Hij gaf me een knuffel en ging weg"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 16 “De Sleutels van de Hemel”

Ik zal u de sleutels geven
van het Koninkrijk der hemelen…..
—Mattheus 16:19

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Jezus heeft ons de sleutels van de hemel gegeven om het kwaad “te binden” en om het goede “vrij te laten”. “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” (Matt. 16:19).

Verwijder het kwaad. Zoek een vers die betrekking heeft op datgene wat je wilt verwijderen. Wanneer iemand “gebonden” is door zonde, dan moet je eerst die “sterke man” binden of zonde, wat de persoon waarvoor je bid vasthoud. Zoek de verzen die je kan bidden. Hier is de principe: “Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan…..als hij niet eerst die sterke heeft gebonden….”  (Marcus 3:27). Bind en breek de kettingen van zonden dat controle heeft over de persoon die vastgehouden word. “Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast” (Spr. 5:22).

Vervang het kwade door het goede. Dit is erg belangrijk! “ Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin (Luc. 11:24-26).

Als je faalt om het te vervangen. Als je faalt om te vervangen wat je hebt verwijderd, zal het erger worden voordat je bad. Je moet altijd iets kwaads vervangen met iets goeds. Dit is waarom vele die op dieet gaan juist dikker worden. Experts zeggen dat ze helemaal zijn gestopt met het eten van alle slechts, of hebben geprobeerd om helemaal niet te eten. Echter, hebben ze nooit vervangen datgene wat ze weg hebben gehaald met iets goeds. Zoals gebed, te gaan wandelen, bewegen, of het eten van iets dat goed is voor hun. Een ander voorbeeld is waarschijnlijk wanneer iemand een olieachtig gezicht heeft. Ze scrubs het met zeep en misschien doet ze er alcohol op om de olie uit te drogen. En na een paar uren is het vettiger dan ooit! Dermatologen zullen je vertellen dat de olie die je hebt verwijdert moet vervangen met een kleine hoeveelheid lotion.   

Vervang de leugens met de waarheid. De waarheid is alleen te vinden in Zijn Woord. Tenzij wat je hoort, leest, of wat iemand je vertelt overeenkomt met de principes in Gods Woord, anders is het een leugen!

Vervang de “arm van het vlees” met de “Heer.” Vervang het vertrouwen in de “arm van het vlees” (jezelf, een vriend, wie dan ook) in vertrouwen in de Heer. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht” (Efez. 6:10).

Verander wegrennen door te rennen naar Hem!God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden” (Ps. 46:2). Ren naar het boek Psalmen! Lees Psalmen (en Spreuken) elke dag. Lees de Psalm dat correspondeert met de dag van de maand plus elke 30tigste Psalm tot het eind van het boek, lees daarna het hoofdstuk Spreuken dat correspondeert met de datum b.v. op de vijfde van de maand zou je Psalm 5, 35, 65, 95, 125, en Spreuken hoofdstuk 5.) Een makkelijke manier om het te onthouden is om het op te schrijven wanneer te draaien aan het eind van elke Psalm (b.v. aan het eind van de zesde Psalm schrijf je “36,” aan het eind van 36 schrijf je “66.” Wanneer je bij Psalm 126 bent aangekomen schrijf je “Spr. 6.”) Omdat Psalm 119 zo lang is kan het gereserveerd worden voor de 31ste van de maand.

Als een lid van onze Herstel Bijeenkomsten, kan je ook gaan naar onze Dagelijkse Toewijding op onze website om herinnert te worden aan de Psalmen en Spreuken van die dag. Ga naar HHIBV.com om aan te sluiten. 

Vervang het uithuilen bij een ander door het uit te huilen bij Hem! Hij heeft belooft om je aan te horen en je meteen op te tillen! Je moet het uitschreeuwen! Denk niet bij jezelf, “God heeft mij in het verleden niet geholpen!” als Hij je niet heeft geholpen dan komt dat simpelweg omdat je het niet hebt gevraagd. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden” (Matt. 7:7).


Voorbereiden op de Strijd

Trek dagelijks je wapenrusting aan zoals beschreven in Efeze 6:10-18.

De verleidingen van de duivel. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels” (Efez. 6:10-11). Onthoud wie de echte vijand is: Satan, niet je man.

De volledige wapenrusting van God. “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Efez. 6:12-13). Je moet de angst weerstaan die ervoor zorgt dat je wilt weg rennen of op wilt geven; sta stevig, en als je alles hebt gedaan, blijf dan stevig staan. Psalm 37 is goed om te bidden als je word geplaagd door angst.

Sta stevig. “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid….” (Efez. 6:14). Mensen praten over “een stap doen in geloof.” Het zou misschien beter zijn om te stoppen met bewegen en gewoon te blijven staan! Het is misschien wel het verschil tussen vertrouwen en God verzoeken. Soms hebben we het gevoel alsof we een “stap zetten in geloof,” maar we gooien eigenlijk onszelf van een klif, zoals satan Jezus vroeg om te doen. 

Vele malen zouden we geen “stap” in geloof moeten zetten maar liever stil te “staan” in ons geloof. Onze overtuigingen zouden het mogelijk moeten maken om te “staan” en te geloven wat goed is. Als we bewegen door een “stap” in geloof te doen, zouden we kunnen vallen van een klif. Als God beproevingen brengt in onze levens, zal ons blijven staan een getuigenis zijn. Echter, zoals je later zal zien in deze les, dat soms ons word gevraagd om uit te stappen en op het water te lopen, zoals Paulus gevraagd was om te doen. Onderscheiding is hier nodig. Een regel dat misschien zal helpen is de hoeveelheid urgentie. Normaliter zou ons “vlees” aandringen tot spoed; God zegt doorgaans om te wachten.     

Zijn rechtvaardigheid. “……bekleed met het pantser der gerechtigheid….” (Efez. 6:14). God praat over Zijn rechtvaardigheid, niet die van jou. Hij vertelt ons in Zijn Woord dat onze rechtvaardigheid niets is dan een “bezoedeld kleed” (Jes. 64:6).

Wandel in vrede. “de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes….” (Efez. 6:15). Je kan de belofte in Mattheus 5:9 claimen “Zalig de vredestichters!” Wees in vrede met iedereen elke keer!

Het schild des geloof. “Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven” (Efez. 6:16). Je moet geloof hebben—niet in jezelf, iemand, of iets anders zoals een rechter of een opvang, maar geloof in God alleen! Omstandigheden hebben niets te maken met geloof. Geloof Zijn Woord alleen voor de waarheid over jou situatie.

Helm des heils.  “En neemt de helm des heils” (Efez. 6:17). Je moet gered zijn; je moet een van Zijn kinderen zijn om echt een moeilijke geestelijke strijd te kunnen winnen. Het is net zo makkelijk als nu praten met God. Vertel Hem in je eigen woorden dat je Hem nu nodig hebt. Vraag Hem om Zich aan jou te laten zien. Geef Hem jou leven, een leven dat in puinhoop ligt, en vraag de Heer om het nieuw te maken.

Vertel Hem dat je alles zal doen wat Hij zal vragen, omdat Hij nu je Heer is. Vraag Hem om “jou te redden” van je zonde van de eeuwigheid die alle te wachten staat wie niet Zijn geschenk van het eeuwig leven aanvaren. Bedankt Hem voor Zijn dood aan het kruis, de dood die Hij voor jou gestorven is. Nu kan je geloven dat je niet langer alleen zal leven; God zal altijd met je zijn, en je zal in eeuwigheid in de Hemel doorbrengen.

Zwaard des Geestes. “En het zwaard des Geestes, dat is het woord van God” (Efez. 6:17). Dit is precies wat we hebben geleerd: gebruik zijn Woord voor een strijd dat gewonnen zal worden. Wanneer de strijd van de Heer is, de overwinning is van ons. Schrijf op 3x5 kaarten de Bijbelteksten die je nodig hebt in je strijd. Hou ze altijd bij je in je tas. Wanneer je voelt dat er een aanval komt, zoals angst, lees de verzen die behoren bij angst. (Zie Romeinen 8:15 en Psalm 23 voor wonderbare verzen om angst aan te vallen. Schreeuw het uit naar God. Sta stevig in geloof. “Laat af en weet, dat Ik God ben” (Ps. 46:11).

Bid op elk moment. “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest” (Efez. 6:18). Bid vanuit diep in je Geest. Bid driemaal daags (net zoals Daniel deed). Dat was een van de redenen waarom hij in de leeuwenkuil was gegooid. Maak je geen zorgen, maar onthoud dat al word je in wezen in de leeuwenkuil geworpen, God alle leeuwenmonden zal sluiten!

Wees op u hoede. “En met het oog hierop, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen”  (Efez. 6:18). Bid voor een ander persoon elke keer als angst je overweldigd. “Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Kor. 12:9-10). Wanneer je voor iemand hebt gebeden, bel hun op en vertel het hun.

Bid voor degene die je vervolgen. God vraagt ons ook om te bidden voor iemand anders: jou vijanden, een ieder van hen. Bid voor hun en vraag God om je te laten zien wat Hij wilt je dat je doet om hun te zegenen. Het was niet nadat Job had gebeden voor zijn zogenaamde vrienden dat God herstelde wat hij was verloren. “En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had” (Job 42:10). “ Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.” Jezus gaat verder met je vertellen waarom: “…….opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is” (Matt. 5:44-45).


Ken Gods Woord

Zijn Woord zal niet ledig terug keren. Je moet Gods Woord kennen en leren. Je hebt het nodig om de beloftes van God te vinden. Deze principes zijn van Zijn Woord, en wanneer we praten over Zijn Woord tegen Hem dan komt het niet ledig terug.

Dat is Zijn belofte aan jou! “alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend” (Jes. 55:11). Zijn verlangen is dat je het kwaad in deze wereld overwint. Je moet doen wat God zelf garandeert. Accepteer geen imitaties of vervalsing.

Zoek naar Zijn principes door de gehele Bijbel. Zoek begrip. God zegt als je zoekt zal je vinden. Gods Woord geeft wijsheid. Op zoek gaan naar een diepere betekenis geef je een beter begrip. “En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden” (Lucas 11:9). En wanneer je weet wat je moet doen, dan kan je het toepassen in je leven. “Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit” (Spr. 24:3-4).

Lees Zijn Woord met genot. Markeer de verzen in jou Bijbel. “Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Ps. 37:4). Neem de tijd om de verzen te markeren voor snelle referentie in tijden van kwelling (of wanneer je een andere naar de waarheid leidt). In Lucas 4:4-10, hoe antwoorde Jezus toen Satan Hem probeerde te verleiden? “En Jezus antwoorde hem, ‘Het staat geschreven…..Het staat geschreven….het staat geschreven….’” Gebruik een gekleurde potlood of een speciale kleur voor verschillende beloftes.

Onthoud. Mediteer dag en nacht. Onthoud de beloftes die je hebt gevonden zodat de gezegende zegeningen van hun diep in je hart zinken. Je moet Gods belofte leren en kennen als je ooit op Hem alleen wilt steunen. “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt” (Ps. 1:2).

Het maakt niet uit hoe erg de situatie eruit ziet, God heeft de controle. Onze troost is in dat we weten dat God in controle is―wij zijn het niet en Satan zeker niet. “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen” (Lucas 22:31-32).

Ziften. Jezus kende de uitkomst, toch moest Peter door de “zifting” gaan om klaar te zijn voor Gods roeping op zijn leven. Zal jij klaar zijn wanneer Hij jou roept? “Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet” (Jacobus 1:4).


Geestelijke Oorlogsvoering

Neem je gedachten gevangen. Jou gedachten zullen gewonnen of verloren worden in je gedachten. “Zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen” (2 Kor. 10:5-6). Speel de vijand niet in de kaart. Vermaak de slechte gedachten niet. Neem ze gevangen!


De kracht van Drie

Twee of drie bij elkaar vergaderd zijn. Zoek twee andere vrouwen die met je willen bidden. “En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang” (Exod. 17:11-12).

Vind twee andere vrouwen die je omhoog kunnen houden zodat je niet te moe zal worden. Bid en vraag God om je te helpen om twee andere vrouwen gelijk gestemd als jou te vinden. Je kan een Bemoedigende Partner op onze website vinden.

De kracht van drie. “Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken” (Pred. 4:12). 

Om de andere omhoog te tillen. “Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht” (Pred. 4:9-10).

Hij is daar met je. “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matt. 18:20). “Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!’” (Dan. 3:24). Je bent nooit alleen!

In overeenstemming. “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matt. 18:19). Wanneer je worstelt met vrede over iets, bel iemand op die samen met je gelooft en bid in overeenstemming.

Op de bres staan. “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden” (Ezech. 22:30).

Bid voor elkaar. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel” (Jacobus 5:16). Ook, bekennen aan een gelijk gestemde vrouw is de beste manier om een puur hart te houden

Maak je bekentenis. Ezra wist wat hij moest doen toen hij bad: “Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich nederwerpende voor het huis Gods…..” (Ezra 10:1). Blijf de waarheid bekennen.

Wanneer geef je bidden op? Nooit? We hebben een wonderbaar voorbeeld van het feit dat God niet altijd “nee” betekent wanneer we geen beantwoorden gebeden hebben.  

Je geloof is groot. De Kanaänieten vrouw bleef Jezus smeken voor haar dochters genezing. Het resultaat: “………Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af” (Matt. 15:28). Wanneer we voor iets bidden dat overduidelijk is in Gods wil en het lijkt dat het onbeantwoord is, of we denken dat Hij “nee” heeft gezegd God kan dan simpelweg  bedoelen dat wij moeten blijven vragen, wachten, pleiten, vasten, geloven, huilen, en onszelf voor Hem neerleggen! 

De strijd is voor zijn ziel. Ben je ongelijk gestemd? De echte strijd in je huis is de strijd voor je echtgenoot zijn ziel! Ben je ongelijk gestemd? Onthoud dat je de belofte hebt “……..waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden” (Hand. 11:14). Onthoud, een echtgenoot is geheiligd door zijn vrouw. “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw………. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? “ (1 Kor. 7:14-16).

Om een gebed partner te vinden als onderdeel van onze leden voordeel, ga naar onze website, HHIBV.com.


Bidden en Vasten

Bidden en vasten. Jezus heeft Zijn apostelen vertelt, “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten” (Matt. 17:21). Er zijn verschillende lengtes van vasten:

Drie dagen vasten. Esther heeft gevast “voor een gunst” van haar echtgenoot de koning. Ze heeft voor drie dagen gevast “voor een gunst.” “Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susa bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten” (Esther 4:16). Deze vast (of de zeven dagen vast) hebben een andere voordeel voor degene die twistend zijn of voor degene die nooit kunnen stoppen met praten: je zal te zwak worden om te kunnen argumenteren!!

De dag vast. De dag vast begint in de avond na je avond maaltijd. Je drinkt alleen water totdat de periode van 24 uur complete is, dan eet je de volgende dag je avond maaltijd. Je vast en bid gedurende voor je petitie. Deze vast kan een paar keer in de week worden gedaan.

De zeven dagen fast. Deze vast is een zeven dagen vast (zeven dagen lijkt de voltooiing te vertegenwoordigen). “Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels” (Neh. 1:4). Gewoonlijk zou het tijdens groot verdriet zijn dat je “geroepen” word om voor zeven dagen te vasten. 

Mijn knieën zijn zwak van het vasten. Wanneer je hongerig bent of zwak, gebruik deze tijd voor gebed en het lezen van Zijn Woord. “Mijn knieën knikken van het vasten, mijn vlees is vermagerd, zonder vet” (Ps. 109:24).

Om gezien te worden. Wees zo stil mogelijk over je vasten. Tijdens het vasten, moet je stil blijven, nooit klagen of de aandacht naar jezelf toe trekken. “En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden” (Matt. 6:16-18).

Vele schrijven mij omdat ze zeggen dat ze niet kunnen vasten. Als het om medische redenen of zwangerschap is, dan vast “om elk goed ding.” Als, je echter denkt dat je niet kan vasten omdat je werkt―dan doe jezelf en God te kort.  

Wanneer de strijd is gewonnen, sta en zie. Wanneer je weet dat je hebt gebeden, zoals we hebben gelezen door de Bijbel heen, dan doe wat het zegt:  “Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft” (2 Kron. 20:17).

Niemand mag opscheppen. God zegt we zijn een hardnekkig volk. Wanneer een strijd is gewonnen of wanneer de oorlog voorbij is, laten we alleen roemen in Hem. Laten we nederig blijven. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efez. 2:8-9).

“Zeg niet bij uzelf………’Wegens mijn gerechtigheid heeft de Here mij dit land in bezit doen nemen; want wegens hun goddeloosheid….. de Here deze volken voor u weg. Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft de Here……..een hardnekkig volk………zijt gij weerspannig geweest tegen de Here” (Deut. 9:4-7).

We hebben allemaal gezondigd en zijn tekort geschoten in de glorie van God. Laten we dit onthouden wanneer de strijd is gewonnen. Onze gerechtigheid is niks anders dan een bezoedeld kleed. Glorie aan Hem!

Intensiviteit van je strijd is een teken dat je dicht bij de overwinning ben. Je beproevingen worden mogelijk intensief wanneer je dichtbij de overwinning komt. “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (Openb. 12:12).

Je moet strijden op de gepaste manier. Doe wat God zegt; het zal werken! Probeer jezelf niet te verdedigen; het creëert oorlog en verharding van het hart. “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven” (1 Petr. 3:8). Wees er dat je de extra mijl gaat en je man zegent. Vraag God hoe Hij wilt dat je hem zegent.

Dit is een geestelijke strijd. “Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen” (Matt. 26:52). Onze hemelse Vader zal de engelen oproepen om voor je te strijden in de “hemelse gewesten” waar de “ echte strijd” aan de gang is. “ want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” (Efez. 6:12).

Jou echtgenoot is niet de vijand. “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” (Rom. 6:16). Een persoon in zonde is in feite een slaaf van de duivel.

We denken misschien degene wiens zonde afschuwelijk is, maar zo zijn wij, als we steeds blijven reageren met wraak. (Onthoud, dat gehoord alleen Hem toe!) “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken” (2 Kor. 10:4).  Kom bij de wortel oorzaak dan alleen bij de symptomen.

Wees toegewijd. Wees toegewijd wat de consequenties ook mogen zijn en laat de resultaten aan God over. “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden “ (Dan. 3:17). 

Deze jongens geloofden dat God ze zou bevrijden, ondanks de consequenties, waren ze vastbesloten om toch alleen de Heer te gehoorzamen. Zelfs als ze dood zouden gaan in de vuuroven, zouden ze doen waarvan ze wisten wat God wilde dat ze moesten doen en de resultaten aan God over laten. De jongens gingen niet dood, maar de kettingen die hun verbond werd verwijderd door het lopen door het vuur. Heb jij kettingen (of zonde of zorgen) die je gebonden houden? God zal je bevrijden. Het is zijn strijd! Roep de God der Heerscharen aan; Hij is een strijder.  

Persoonlijke toewijding: om de “sleutels” te gebruiken die God ons gegeven heeft. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd in de Bijbel, maak ik de afspraak om de ‘sleutels’ die God mij heeft gegeven om de geestelijke strijd te vechten die voor mij raast. Ik weiger te vechten in de vlees, maar zal in plaats daarvan gebruik maken van gebed en vasten die ‘goddelijk krachtig’ voor vernietiging en bolwerken die tegen mijn huwelijk, echtgenoot, familie, en mij zijn.”  

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.