Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Hij gaf me een knuffel en ging weg"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 16 “De Sleutels van de Hemel”

Ik zal u de sleutels geven
van het Koninkrijk der hemelen…..
—Mattheus 16:19

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Jesus gave us the keys of heaven to “bind up” the evil and “loose” the good. “I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven” (Matt. 16:19).

Jezus heeft ons de sleutels van de hemel gegeven om het kwaad “te binden” en om het goede “vrij te laten”. “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” (Matt. 16:19).

Remove the evil. Find a verse concerning what you want to remove. When someone is “bound” in sin, you must first bind that “strong man” or sin, which has a hold of the person you are praying for. Search for the verse that you can pray. Here is the principle: “But no one can enter the strong man’s house . . . unless he first binds the strong man . . .” (Mark 3:27). Bind and break the cords of sin that is controlling the person being held captive. “His own iniquities will capture the wicked, and he will be held with the cords of his sin” (Prov. 5:22).

Verwijder het kwaad. Zoek een vers die betrekking heeft op datgene wat je wilt verwijderen. Wanneer iemand “gebonden” is door zonde, dan moet je eerst die “sterke man” binden of zonde, wat de persoon waarvoor je bid vasthoud. Zoek de verzen die je kan bidden. Hier is de principe: “Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan…..als hij niet eerst die sterke heeft gebonden….”  (Marcus 3:27). Bind en breek de kettingen van zonden dat controle heeft over de persoon die vastgehouden word. “Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast” (Spr. 5:22).

Replace the evil with good. This is very important! “When the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest, and not finding any, it says, ‘I will return to my house from which I came.’ And when it comes, it finds it swept and put in order. Then it goes and takes along seven other spirits more evil than itself, and they go in and live there; and the last state of that man becomes worse than the first” (Luke 11:24–26).

Vervang het kwade door het goede. Dit is erg belangrijk! “ Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin (Luc. 11:24-26).

If you fail to replace. If you fail to replace what you have removed, it will become worse than before you prayed. You must always replace something evil with something good. This is one reason so many who go on diets actually get fatter. Experts say that they stop eating all the bad, or try not to eat at all. However, they never replace what has been taken away with something good, like prayer, going for a walk, exercising, or eating something else that is good for them. Another example might be when someone has a very oily face. She scrubs it with soap and maybe puts alcohol on it to dry up the oil. Then after a few hours it’s greasier than ever! Dermatologists will tell you that you must replace the oil you have removed with a small dab of lotion.

Als je faalt om het te vervangen. Als je faalt om te vervangen wat je hebt verwijderd, zal het erger worden voordat je bad. Je moet altijd iets kwaads vervangen met iets goeds. Dit is waarom vele die op dieet gaan juist dikker worden. Experts zeggen dat ze helemaal zijn gestopt met het eten van alle slechts, of hebben geprobeerd om helemaal niet te eten. Echter, hebben ze nooit vervangen datgene wat ze weg hebben gehaald met iets goeds. Zoals gebed, te gaan wandelen, bewegen, of het eten van iets dat goed is voor hun. Een ander voorbeeld is waarschijnlijk wanneer iemand een olieachtig gezicht heeft. Ze scrubs het met zeep en misschien doet ze er alcohol op om de olie uit te drogen. En na een paar uren is het vettiger dan ooit! Dermatologen zullen je vertellen dat de olie die je hebt verwijdert moet vervangen met een kleine hoeveelheid lotion.   

Replace the lies with the truth. The truth is only found in His Word. Unless what you hear, read, or what someone tells you matches up with the principles in God’s Word, it is a lie!

Vervang de leugens met de waarheid. De waarheid is alleen te vinden in Zijn Woord. Tenzij wat je hoort, leest, of wat iemand je vertelt overeenkomt met de principes in Gods Woord, anders is het een leugen!

Replace the “arm of the flesh” with the “Lord.” Replace trusting in “the arm of the flesh” (yourself, a friend, whomever) with trusting in the Lord. “Finally, be strong in the Lord, and in the strength of His might” (Eph. 6:10).

Vervang de “arm van het vlees” met de “Heer.” Vervang het vertrouwen in de “arm van het vlees” (jezelf, een vriend, wie dan ook) in vertrouwen in de Heer. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht” (Efez. 6:10).

Replace running away with running to Him! “God is our refuge and our strength, a very present help in time of trouble” (Ps. 46:1). Run to the book of Psalms! Read Psalms (and Proverbs) every day. Read the Psalm that corresponds to the day of the month plus every 30th Psalm to the end of the book, then read the chapter of Proverbs that corresponds with the date (e.g., on the 5th of the month you would read Psalms 5, 35, 65, 95, 125 and Proverbs chapter 5.) An easy way to remember is to write where to turn at the end of each Psalm (e.g., at the end of the 6th Psalm you would write “36,” at the end of 36 you would write “66.” When you get to Psalm 126 you would write “Prov. 6.”) Since Psalm 119 is so long it can be reserved for the 31st of the month.

Verander wegrennen door te rennen naar Hem!God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden” (Ps. 46:2). Ren naar het boek Psalmen! Lees Psalmen (en Spreuken) elke dag. Lees de Psalm dat correspondeert met de dag van de maand plus elke 30tigste Psalm tot het eind van het boek, lees daarna het hoofdstuk Spreuken dat correspondeert met de datum b.v. op de vijfde van de maand zou je Psalm 5, 35, 65, 95, 125, en Spreuken hoofdstuk 5.) Een makkelijke manier om het te onthouden is om het op te schrijven wanneer te draaien aan het eind van elke Psalm (b.v. aan het eind van de zesde Psalm schrijf je “36,” aan het eind van 36 schrijf je “66.” Wanneer je bij Psalm 126 bent aangekomen schrijf je “Spr. 6.”) Omdat Psalm 119 zo lang is kan het gereserveerd worden voor de 31ste van de maand.

As a member of our Restoration Fellowship, you can also go to our Daily Devotional on our website to be reminded of the Psalms and Proverbs for the day. Go to RMIEW.com to join!

Als een lid van onze Herstel Bijeenkomsten, kan je ook gaan naar onze Dagelijkse Toewijding op onze website om herinnert te worden aan de Psalmen en Spreuken van die dag. Ga naar HHIBV.com om aan te sluiten. 

Replace crying out to another with crying out to Him! He promises to hear you and to lift you up immediately! You must cry out! Don’t think to yourself, “Well, God hasn’t helped me in the past!” If He didn’t help, it’s simply because you didn’t ask. “Ask and it shall be given you; seek and you shall find” (Matt. 7:7).

Vervang het uithuilen bij een ander door het uit te huilen bij Hem! Hij heeft belooft om je aan te horen en je meteen op te tillen! Je moet het uitschreeuwen! Denk niet bij jezelf, “God heeft mij in het verleden niet geholpen!” als Hij je niet heeft geholpen dan komt dat simpelweg omdat je het niet hebt gevraagd. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden” (Matt. 7:7).

Preparing for War
Voorbereiden op de Strijd

Put on your armor daily as described in Ephesians 6:10–18.

Trek dagelijks je wapenrusting aan zoals beschreven in Efeze 6:10-18.

The schemes of the devil. “Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil” (Eph. 6:10–11). Remember who the real enemy is: Satan, not your husband.

De verleidingen van de duivel. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels” (Efez. 6:10-11). Onthoud wie de echte vijand is: Satan, niet je man.

The full armor of God. “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, that you may be able to resist in the evil day” (Eph. 6:12–13). You must resist the fear that causes you to run away or give up; stand firm, and having done everything, continue to stand firm. Psalm 37 is good to pray if you are plagued with fear.

De volledige wapenrusting van God. “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Efez. 6:12-13). Je moet de angst weerstaan die ervoor zorgt dat je wilt weg rennen of op wilt geven; sta stevig, en als je alles hebt gedaan, blijf dan stevig staan. Psalm 37 is goed om te bidden als je word geplaagd door angst.

Stand firm. “Stand firm therefore, having girded your loins with truth . . .” (Eph. 6:14). People talk about “stepping out in faith.” It may be best to stop moving and just stand firm! It may be the difference between trusting and tempting God. Sometimes we feel like we are taking a “step of faith,” but we are actually throwing ourselves off a cliff, as Satan told Jesus to do.

Sta stevig. “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid….” (Efez. 6:14). Mensen praten over “een stap doen in geloof.” Het zou misschien beter zijn om te stoppen met bewegen en gewoon te blijven staan! Het is misschien wel het verschil tussen vertrouwen en God verzoeken. Soms hebben we het gevoel alsof we een “stap zetten in geloof,” maar we gooien eigenlijk onszelf van een klif, zoals satan Jezus vroeg om te doen. 

Many times we should not be taking a “step” of faith but rather “stand” still in our faith. Our convictions should enable us to “stand” and believe for what is right. If we move by taking a “step” of faith, we could be falling off a cliff. If God brings adversity into our lives, our stand will be the testimony. Yet, as you will see later in this lesson, sometimes we are asked to step out and walk on water, as Peter was asked to do. Discernment is needed here. One rule that may help is the amount of urgency. Usually our “flesh” brings about urgency; God usually says to wait.

Vele malen zouden we geen “stap” in geloof moeten zetten maar liever stil te “staan” in ons geloof. Onze overtuigingen zouden het mogelijk moeten maken om te “staan” en te geloven wat goed is. Als we bewegen door een “stap” in geloof te doen, zouden we kunnen vallen van een klif. Als God beproevingen brengt in onze levens, zal ons blijven staan een getuigenis zijn. Echter, zoals je later zal zien in deze les, dat soms ons word gevraagd om uit te stappen en op het water te lopen, zoals Paulus gevraagd was om te doen. Onderscheiding is hier nodig. Een regel dat misschien zal helpen is de hoeveelheid urgentie. Normaliter zou ons “vlees” aandringen tot spoed; God zegt doorgaans om te wachten.     

His righteousness. “. . . and having put on the breastplate of righteousness . . .” (Eph. 6:14). God is talking about His righteousness, not yours. He tells us in His Word that our righteousness is nothing but “filthy rags” (Isa. 64:6).

Zijn rechtvaardigheid. “……bekleed met het pantser der gerechtigheid….” (Efez. 6:14). God praat over Zijn rechtvaardigheid, niet die van jou. Hij vertelt ons in Zijn Woord dat onze rechtvaardigheid niets is dan een “bezoedeld kleed” (Jes. 64:6).

Walk in peace. “And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace . . .” (Eph. 6:15). You can claim the promise in Matthew 5: “Blessed are the peacemakers!” Be peaceful with everyone at all times!

Wandel in vrede. “de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes….” (Efez. 6:15). Je kan de belofte in Mattheus 5:9 claimen “Zalig de vredestichters!” Wees in vrede met iedereen elke keer!

The shield of faith. “In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one” (Eph. 6:16). You must have faith—not in yourself, someone, or something else like a judge or a shelter, but faith in God alone! Circumstance has nothing to do with faith. Believe His Word alone for the truth about your situation.

Het schild des geloof. “Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven” (Efez. 6:16). Je moet geloof hebben—niet in jezelf, iemand, of iets anders zoals een rechter of een opvang, maar geloof in God alleen! Omstandigheden hebben niets te maken met geloof. Geloof Zijn Woord alleen voor de waarheid over jou situatie.

Helmet of salvation. “And take the helmet of salvation” (Eph. 6:17). You must be saved; you must be one of His children to really win a difficult spiritual battle. It’s as easy as talking to God right now. Just tell Him in your own words that you need Him now. Ask Him to make Himself real to you. Give Him your life, a life that is messed up, and ask the Lord to make it new.

Helm des heils.  “En neemt de helm des heils” (Efez. 6:17). Je moet gered zijn; je moet een van Zijn kinderen zijn om echt een moeilijke geestelijke strijd te kunnen winnen. Het is net zo makkelijk als nu praten met God. Vertel Hem in je eigen woorden dat je Hem nu nodig hebt. Vraag Hem om Zich aan jou te laten zien. Geef Hem jou leven, een leven dat in puinhoop ligt, en vraag de Heer om het nieuw te maken.

Tell Him that you will do whatever He asks, since He is now your Lord. Ask Him to “save you” from your sins and from the eternity that is waiting for all those who do not accept His gift of eternal life. Thank Him for His death on the cross, the death that He died for you. You can now believe that you will no longer live alone; God will always be with you, and you will spend eternity in Heaven.

Vertel Hem dat je alles zal doen wat Hij zal vragen, omdat Hij nu je Heer is. Vraag Hem om “jou te redden” van je zonde van de eeuwigheid die alle te wachten staat wie niet Zijn geschenk van het eeuwig leven aanvaren. Bedankt Hem voor Zijn dood aan het kruis, de dood die Hij voor jou gestorven is. Nu kan je geloven dat je niet langer alleen zal leven; God zal altijd met je zijn, en je zal in eeuwigheid in de Hemel doorbrengen.

Sword of the Spirit. “Take . . . the sword of the Spirit which is the word of God” (Eph. 6:17). This is exactly what we have been teaching: use His Word for a battle that will be won. When the battle is the Lord’s, the victory is ours! Write down on 3x5 cards the Scriptures you need to help in your battle. Keep them with you at all times in your purse. When you feel an attack coming on, like fear, read the verses that pertain to fear. (See Romans 8:15 and Psalm 23 for wonderful verses to attack fear.) Cry out to God. Stand firm in faith. “Be still and know that I am God” (Ps. 46:10).

Zwaard des Geestes. “En het zwaard des Geestes, dat is het woord van God” (Efez. 6:17). Dit is precies wat we hebben geleerd: gebruik zijn Woord voor een strijd dat gewonnen zal worden. Wanneer de strijd van de Heer is, de overwinning is van ons. Schrijf op 3x5 kaarten de Bijbelteksten die je nodig hebt in je strijd. Hou ze altijd bij je in je tas. Wanneer je voelt dat er een aanval komt, zoals angst, lees de verzen die behoren bij angst. (Zie Romeinen 8:15 en Psalm 23 voor wonderbare verzen om angst aan te vallen. Schreeuw het uit naar God. Sta stevig in geloof. “Laat af en weet, dat Ik God ben” (Ps. 46:11).

Pray at all times. “With all prayer and petition pray at all times in the Spirit” (Eph. 6:18). Pray from deep in your Spirit. Have designated times of prayer three times a day (as Daniel did). That was one of the reasons he was thrown into the lions’ den. Don’t worry, but remember that even if you are in essence thrown into the lions’ den, God will shut all the lions’ mouths!

Bid op elk moment. “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest” (Efez. 6:18). Bid vanuit diep in je Geest. Bid driemaal daags (net zoals Daniel deed). Dat was een van de redenen waarom hij in de leeuwenkuil was gegooid. Maak je geen zorgen, maar onthoud dat al word je in wezen in de leeuwenkuil geworpen, God alle leeuwenmonden zal sluiten!

Be on the alert. “And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints” (Eph. 6:18). Pray for another person you know each time fear overwhelms you. “Most gladly therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong” (Phil. 12:9–10). After you have prayed for someone, call them and tell them.

Wees op u hoede. “En met het oog hierop, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen”  (Efez. 6:18). Bid voor een ander persoon elke keer als angst je overweldigd. “Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 10Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Kor. 12:9-10). Wanneer je voor iemand hebt gebeden, bel hun op en vertel het hun.

Pray for those who persecute you. God also asked that we pray for someone else: our enemies, every one of them. Pray for them and ask God to show you what He wants you to do to bless them. It wasn’t until after Job prayed for his so-called friends that God restored what Job had lost. “And the Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord increased all that Job had twofold” (Job 42:10). “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you.” Jesus goes on to tell you why: “. . . in order that you may be sons of your Father who is in heaven” (Matt. 5:44–45).

Bid voor degene die je vervolgen. God vraagt ons ook om te bidden voor iemand anders: jou vijanden, een ieder van hen. Bid voor hun en vraag God om je te laten zien wat Hij wilt je dat je doet om hun te zegenen. Het was niet nadat Job had gebeden voor zijn zogenaamde vrienden dat God herstelde wat hij was verloren. “En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had” (Job 42:10). “ Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.” Jezus gaat verder met je vertellen waarom: “…….opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is” (Matt. 5:44-45).

Know God’s Word
Ken Gods Woord

His Word will not come back void. You must know and learn God’s Word. You need to set out to find the blessed promises of God. These principles are from His Word, and when we speak His Word to Him by prayer it will not come back void.

Zijn Woord zal niet ledig terug keren. Je moet Gods Woord kennen en leren. Je hebt het nodig om de beloftes van God te vinden. Deze principes zijn van Zijn Woord, en wanneer we praten over Zijn Woord tegen Hem dan komt het niet ledig terug.

That is His promise to you! “So shall My word be which goes forth from My mouth; it shall not return to Me void (empty), without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it” (Isa. 55:11). His desire is that you may overcome the evils in this world. You must do what God Himself guarantees. Accept no imitations or counterfeits.

Dat is Zijn belofte aan jou! “alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend” (Jes. 55:11). Zijn verlangen is dat je het kwaad in deze wereld overwint. Je moet doen wat God zelf garandeert. Accepteer geen imitaties of vervalsing.

Search for His principles throughout your Bible. Seek understanding. God says if you seek you will find. God’s Word gives wisdom. Looking deeper into the meaning gives you a better understanding. “And I say to you, ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you” (Luke 11:9). And once you know what to do, then you can apply it to your life. “By wisdom a house is built, and by understanding it is established; and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches” (Prov. 24:3–4).

Zoek naar Zijn principes door de gehele Bijbel. Zoek begrip. God zegt als je zoekt zal je vinden. Gods Woord geeft wijsheid. Op zoek gaan naar een diepere betekenis geef je een beter begrip. “En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden” (Lucas 11:9). En wanneer je weet wat je moet doen, dan kan je het toepassen in je leven. “Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit” (Spr. 24:3-4).

Read His Word with delight. Mark the verses in your Bible. “Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart” (Ps. 37:4). Take the time to mark verses for quick reference in times of distress (or when leading another to the truth). In Luke 4:4–10, how did Jesus answer when Satan was trying to tempt Him? “And Jesus answered him, ‘It is written . . . It is written . . . for it is written . . .’” Use a colored pencil of a specific color for different promises.

Lees Zijn Woord met genot. Markeer de verzen in jou Bijbel. “Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Ps. 37:4). Neem de tijd om de verzen te markeren voor snelle referentie in tijden van kwelling (of wanneer je een andere naar de waarheid leidt). In Lucas 4:4-10, hoe antwoorde Jezus toen Satan Hem probeerde te verleiden? “En Jezus antwoorde hem, ‘Het staat geschreven…..Het staat geschreven….het staat geschreven….’” Gebruik een gekleurde potlood of een speciale kleur voor verschillende beloftes.

Memorize. Meditate day and night. Memorize the promises you find so that the blessed assurance of them may sink into your soul. You must learn and know God’s promises if you ever want to depend on Him alone. “But his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither; and in whatever he does, he prospers” (Ps. 1:2).

Onthoud. Mediteer dag en nacht. Onthoud de beloftes die je hebt gevonden zodat de gezegende zegeningen van hun diep in je hart zinken. Je moet Gods belofte leren en kennen als je ooit op Hem alleen wilt steunen. “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt” (Ps. 1:2).

No matter how bad things seem, God is in control. Our comfort is in knowing that God is in control—we are not and Satan certainly is not. “Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat; but I have prayed for you, that your faith may not fail; and you, when once you have turned again, strengthen your brothers” (Luke 22:31–32).

Het maakt niet uit hoe erg de situatie eruit ziet, God heeft de controle. Onze troost is in dat we weten dat God in controle is―wij zijn het niet en Satan zeker niet. “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen” (Lucas 22:31-32).

Sifting. Jesus knew the outcome, yet Peter still had to go through the “sifting” to be ready for God’s calling on his life. Will you be ready when He calls you? “And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing” (James 1:4).

Ziften. Jezus kende de uitkomst, toch moest Peter door de “zifting” gaan om klaar te zijn voor Gods roeping op zijn leven. Zal jij klaar zijn wanneer Hij jou roept? “Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet” (Jacobus 1:4).

Spiritual Warfare
Geestelijke Oorlogsvoering

Take your thoughts captive. Your battle will be won or lost in your mind. “We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedience, whenever your obedience is complete” (2 Cor. 10:5–6). Don’t play into the enemies’ hands. Don’t entertain evil thoughts. Take them captive!

Neem je gedachten gevangen. Jou gedachten zullen gewonnen of verloren worden in je gedachten. “Zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen” (2 Kor. 10:5-6). Speel de vijand niet in de kaart. Vermaak de slechte gedachten niet. Neem ze gevangen!

The Power of Three
De kracht van Drie

Two or three gathered together. Find two other women who will pray with you. “So it came about when Moses held his hand up, that Israel prevailed, and when he let his hand down, Amalek [the enemy] prevailed. But Moses’ hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it; and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sun set” (Exod. 17:11–12).

Twee of drie bij elkaar vergaderd zijn. Zoek twee andere vrouwen die met je willen bidden. “En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. 12Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang” (Exod. 17:11-12).

Find two other women to hold you up so you won’t become too weary. Pray and ask God to help you find two others who are like-minded. You can find an Encouragement Partner on our website.

Vind twee andere vrouwen die je omhoog kunnen houden zodat je niet te moe zal worden. Bid en vraag God om je te helpen om twee andere vrouwen gelijk gestemd als jou te vinden. Je kan een Bemoedigende Partner op onze website vinden.

The power of three. “And if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly torn apart” (Eccl. 4:12).

De kracht van drie. “Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken” (Pred. 4:12). 

To lift the other up. “Two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up” (Eccl. 4:9–10).

Om de andere omhoog te tillen. “Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht” (Pred. 4:9-10).

He is there with you. “For where two or three have gathered together in My name, there I am in their midst” (Matt. 18:20). “Then Nebuchadnezzar the king was astounded and stood up in haste; he responded and said to his high officials, ‘Was it not three men we cast bound into the midst of the fire?’ They answered and said to the king, ‘Certainly, O king.’ He answered and said, ‘Look! I see four men loosed and walking about in the midst of the fire without harm, and the appearance of the fourth is like a son of the gods!’” (Dan. 3:24). You are never alone!

Hij is daar met je. “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matt. 18:20). “Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!’” (Dan. 3:24). Je bent nooit alleen!

Agreement. “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven” (Matt. 18:19). When you are wrestling with peace about something, call someone who believes with you and pray in agreement.

In overeenstemming. “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matt. 18:19). Wanneer je worstelt met vrede over iets, bel iemand op die samen met je gelooft en bid in overeenstemming.

Standing in the gap. “And I searched for a man among them who should build up the wall and stand in the gap before Me for the land, that I should not destroy it; but I found no one” (Ezek. 22:30).

Op de bres staan. “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden” (Ezech. 22:30).

Pray for one another. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much” (James 5:16). Also, confession to a like-minded woman is the best way to obtain a pure heart.

Bid voor elkaar. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel” (Jacobus 5:16). Ook, bekennen aan een gelijk gestemde vrouw is de beste manier om een puur hart te houden

Make your confession. Ezra knew what to do when praying: “Now while Ezra was praying and making confession, weeping and prostrating himself before the house of God . . .” (Ezra 10:1). Keep confessing the truth.

Maak je bekentenis. Ezra wist wat hij moest doen toen hij bad: “Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich nederwerpende voor het huis Gods…..” (Ezra 10:1). Blijf de waarheid bekennen.

When do you give up praying? Never! We have a wonderful example of the fact that God does not always mean “no” when we don’t have answered prayer.

Wanneer geef je bidden op? Nooit? We hebben een wonderbaar voorbeeld van het feit dat God niet altijd “nee” betekent wanneer we geen beantwoorden gebeden hebben.  

Your faith is great. The Canaanite woman continued to beg Jesus for her daughter’s healing. The result: “. . . Then Jesus answered and said to her, ‘O woman, your faith is great; be it done for you as you wish.’ And her daughter was healed at once” (Matt. 15:2). When we pray for something that is clearly in God’s will and it seems to have gone unheard, or we think He has said “no,” God may simply mean for us to keep on asking, waiting, pleading, fasting, believing, weeping, and laying ourselves prostate before Him!

Je geloof is groot. De Kanaänieten vrouw bleef Jezus smeken voor haar dochters genezing. Het resultaat: “………Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af” (Matt. 15:28). Wanneer we voor iets bidden dat overduidelijk is in Gods wil en het lijkt dat het onbeantwoord is, of we denken dat Hij “nee” heeft gezegd God kan dan simpelweg  bedoelen dat wij moeten blijven vragen, wachten, pleiten, vasten, geloven, huilen, en onszelf voor Hem neerleggen! 

The battle for his soul. Are you unequally yoked? The real battle in your home is the battle for your husband’s soul! Are you unequally yoked? Remember that you have the promise that “. . . you will be saved, you and all your household” (Acts 11:14). Remember, a husband is sanctified through his wife. “For the unbelieving husband is sanctified through his wife . . . For how do you know, O wife, whether you will save your husband?” (1 Cor. 7:14–17).

De strijd is voor zijn ziel. Ben je ongelijk gestemd? De echte strijd in je huis is de strijd voor je echtgenoot zijn ziel! Ben je ongelijk gestemd? Onthoud dat je de belofte hebt “……..waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden” (Hand. 11:14). Onthoud, een echtgenoot is geheiligd door zijn vrouw. “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw………. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? “ (1 Kor. 7:14-16).

To find a prayer partner as a part of our member benefits, go to our website, RMIEW.com.

Om een gebed partner te vinden als onderdeel van onze leden voordeel, ga naar onze website, HHIBV.com.

Prayer and Fasting
Bidden en Vasten

Prayer and fasting. Jesus told His apostles, “But this kind does not go out except by prayer and fasting” (Matt. 17:21). If you have been praying fervently and have checked to see if your ways are pure, then fasting may be called for. There are different lengths of fasts:

Bidden en vasten. Jezus heeft Zijn apostelen vertelt, “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten” (Matt. 17:21). Er zijn verschillende lengtes van vasten:

Three-day fast. Esther fasted “for favor” from her husband the king. She fasted three days “for favor.” “Go, assemble all the Jews who are found in Susa, and fast for me; do not eat or drink for three days, night or day. I and my maidens also will fast in the same way” (Esther 4:16). This fast (or the seven-day fast) has another benefit for those who are contentious or who can never stop talking: you will become too weak to argue!!

Drie dagen vasten. Esther heeft gevast “voor een gunst” van haar echtgenoot de koning. Ze heeft voor drie dagen gevast “voor een gunst.” “Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susa bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten” (Esther 4:16). Deze vast (of de zeven dagen vast) hebben een andere voordeel voor degene die twistend zijn of voor degene die nooit kunnen stoppen met praten: je zal te zwak worden om te kunnen argumenteren!!

Day fast. The day fast begins in the evening after your evening meal. You drink only water until the 24-hour period is complete, then you eat the next day’s evening meal. You fast and pray during this time for your petition. This fast can be done a couple of times a week.

De dag vast. De dag vast begint in de avond na je avond maaltijd. Je drinkt alleen water totdat de periode van 24 uur complete is, dan eet je de volgende dag je avond maaltijd. Je vast en bid gedurende voor je petitie. Deze vast kan een paar keer in de week worden gedaan.

Seven-day fast. There is a fast that is seven days (seven days seems to represent completion). “Now it came about when I heard these words, I sat down and wept and mourned for days; and I was fasting and praying before the God of heaven” (Neh. 1:4). Usually it will be during great sorrow that you are “called” to fast for seven days.

De zeven dagen fast. Deze vast is een zeven dagen vast (zeven dagen lijkt de voltooiing te vertegenwoordigen). “Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels” (Neh. 1:4). Gewoonlijk zou het tijdens groot verdriet zijn dat je “geroepen” word om voor zeven dagen te vasten. 

My knees are weak from fasting. When you are hungry or weak, use this time for prayer and reading His Word. “My knees are weak from fasting; and my flesh has grown lean, without fatness” (Ps. 109:24).

Mijn knieën zijn zwak van het vasten. Wanneer je hongerig bent of zwak, gebruik deze tijd voor gebed en het lezen van Zijn Woord. “Mijn knieën knikken van het vasten, mijn vlees is vermagerd, zonder vet” (Ps. 109:24).

In order to be seen. Keep as quiet about your fast as possible. During the fast, you are to be silent, never complaining or drawing attention to yourself. “And whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance in order to be seen fasting by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you fast, anoint your head, and wash your face so that you may not be seen fasting by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will repay you” (Matt. 6:16–18).

Om gezien te worden. Wees zo stil mogelijk over je vasten. Tijdens het vasten, moet je stil blijven, nooit klagen of de aandacht naar jezelf toe trekken. “En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden” (Matt. 6:16-18).

Many write me because they say they can’t fast. If it is for medical reasons or pregnancy, then fast “any good thing.” If, however, you think you can’t fast because you are working—you are selling yourself and God short!

Vele schrijven mij omdat ze zeggen dat ze niet kunnen vasten. Als het om medische redenen of zwangerschap is, dan vast “om elk goed ding.” Als, je echter denkt dat je niet kan vasten omdat je werkt―dan doe jezelf en God te kort.  

When the battle has been won, stand and see. Once you know that you have prayed, as we have been reading throughout Scripture, then do as it says: “You need not fight in this battle; station yourselves, stand and see the salvation of the Lord on your behalf” (2 Chron. 20:17).

Wanneer de strijd is gewonnen, sta en zie. Wanneer je weet dat je hebt gebeden, zoals we hebben gelezen door de Bijbel heen, dan doe wat het zegt:  “Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft” (2 Kron. 20:17).

No one should boast. God says we are a stubborn people. When a battle is won or when the war is over, let us only boast in Him. Let us remain humble. “For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works, that no one should boast” (Eph. 2:8–9).

Niemand mag opscheppen. God zegt we zijn een hardnekkig volk. Wanneer een strijd is gewonnen of wanneer de oorlog voorbij is, laten we alleen roemen in Hem. Laten we nederig blijven. “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efez. 2:8-9).

“Do not say in your heart . . . ‘Because of my righteousness the Lord has brought me in to possess this land,’ but because of the wickedness . . . that the Lord is dispossessing them before you. It is not for your righteousness or for the uprightness of your heart that you are going to possess their land, but because of the wickedness of these . . . for you are a stubborn people . . . You have been rebellious against the Lord” (Deut. 9:4–7).

“Zeg niet bij uzelf………’Wegens mijn gerechtigheid heeft de Here mij dit land in bezit doen nemen; want wegens hun goddeloosheid….. de Here deze volken voor u weg. Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft de Here……..een hardnekkig volk………zijt gij weerspannig geweest tegen de Here” (Deut. 9:4-7).

We all have sinned and come short of the glory of God. Let us remember this when the battle is won. Our righteousness is nothing but filthy rags. Glory in Him!

We hebben allemaal gezondigd en zijn tekort geschoten in de glorie van God. Laten we dit onthouden wanneer de strijd is gewonnen. Onze gerechtigheid is niks anders dan een bezoedeld kleed. Glorie aan Hem!

Intensity of your trials is a sign that you are close to victory. Your trials may intensify when you are close to gaining the victory. “For this reason, rejoice, O heavens and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time” (Rev. 12:12).

Intensiviteit van je strijd is een teken dat je dicht bij de overwinning ben. Je beproevingen worden mogelijk intensief wanneer je dichtbij de overwinning komt. “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (Openb. 12:12).

You must battle in the proper way. Do what God says; it will work! Don’t try to defend yourself; it creates war and hard hearts. “To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit; not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing” (1 Pet. 3:8). Make sure you go the extra mile and bless your husband. Ask God how He wants you to bless him.

Je moet strijden op de gepaste manier. Doe wat God zegt; het zal werken! Probeer jezelf niet te verdedigen; het creeert oorlog en verharding van het hart. “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven” (1 Petr. 3:8). Wees er dat je de extra mijl gaat en je man zegent. Vraag God hoe Hij wilt dat je hem zegent.

This is a spiritual battle. “Do you think that I cannot appeal to My Father, and He will at once put at My disposal more than twelve legions of angels” (Matt. 26:52). Our heavenly Father will call on the angels to battle for your behalf in the “heavenlies” where the “real battle” is waging. “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of wickedness in the heavenly places” (Eph. 6:12).

Dit is een geestelijke strijd. “Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen” (Matt. 26:52). Onze hemelse Vader zal de engelen oproepen om voor je te strijden in de “hemelse gewesten” waar de “ echte strijd” aan de gang is. “ want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” (Efez. 6:12).

Your husband is not the enemy. “Do you not know when you present yourselves to someone as slaves of obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death, or of obedience resulting in righteousness?” (Rom. 6:16). A person in sin is really just a slave of the devil.

Jou echtgenoot is niet de vijand. “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” (Rom. 6:16). Een persoon in zonde is in feite een slaaf van de duivel.

We may think the one who sins is awful, but so are we, if we continue to react with vengeance. (Remember, that belongs to Him alone!) “For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses” (2 Cor. 10:4). Let’s get at the root cause rather than just the symptom.

We denken misschien degene wiens zonde afschuwelijk is, maar zo zijn wij, als we steeds blijven reageren met wraak. (Onthoud, dat gehoord alleen Hem toe!) “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken” (2 Kor. 10:4).  Kom bij de wortel oorzaak dan alleen bij de symptomen.

Be committed. Be committed regardless of the consequences and leave the results to God. “If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire; and He will deliver us out of your hand, O king. But even if He does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up” (Dan. 3:17).

Wees toegewijd. Wees toegewijd wat de consequenties ook mogen zijn en laat de resultaten aan God over. “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden “ (Dan. 3:17). 

These boys believed that God would deliver them, but regardless of the consequences, they were resolved to obey the Lord anyway. Even if they should die in the furnace, they would do what they knew God wanted them to do and they left the results with God. The boys didn’t die, but the cords that bound them were removed through their walking in the fire. Do you have cords (of sin or worry) that are binding you? God will deliver. It’s His battle! Call on the God of hosts; He is the warrior.

Deze jongens geloofden dat God ze zou bevrijden, ondanks de consequenties, waren ze vastbesloten om toch alleen de Heer te gehoorzamen. Zelfs als ze dood zouden gaan in de vuuroven, zouden ze doen waarvan ze wisten wat God wilde dat ze moesten doen en de resultaten aan God over laten. De jongens gingen niet dood, maar de kettingen die hun verbond werd verwijderd door het lopen door het vuur. Heb jij kettingen (of zonde of zorgen) die je gebonden houden? God zal je bevrijden. Het is zijn strijd! Roep de God der Heerscharen aan; Hij is een strijder.  

Personal commitment: to use the “keys” God has given me. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to using the ‘keys’ that God has given me to fight the spiritual battle that rages before me. I refuse to fight in the flesh, but will instead use prayer and fasting that are ‘divinely powerful’ for the destruction of fortresses that are against my marriage, husband, family, and me.”

Persoonlijke toewijding: om de “sleutels” te gebruiken die God ons gegeven heeft. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd in de Bijbel, maak ik de afspraak om de ‘sleutels’ die God mij heeft gegeven om de geestelijke strijd te vechten die voor mij raast. Ik weiger te vechten in de vlees, maar zal in plaats daarvan gebruik maken van gebed en vasten die ‘goddelijk krachtig’ voor vernietiging en bolwerken die tegen mijn huwelijk, echtgenoot, familie, en mij zijn.”  

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.