Maar heiligt de Christus in uw harten
als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie
u rekenschap vraagt
van de hoop, die in u is,
doch met zachtmoedigheid en vreze,
—1 Petrus 3:15

Als jouw partner niet meer met je kan praten, of als je de telefoon ophangt, ga dan onmiddellijk naar jouw binnenkamer en vertel de Heer alles wat je voelt en denkt. Als je wijselijk geen vragen hebt gesteld en je hebt verzet tegen met wat je wilde zeggen of doen, dan zul je merken dat je niet alleen zult herstellen van deze vreselijke klap, maar dat je een stap dichter bij herstel zult zijn.

Als je eenmaal alles aan de Heer gaat vertellen (en dit is heel belangrijk en iets dat we zo vaak missen), ga dan heel stil zitten en vraag de Heer om je te vertellen hoe Hij zich voelt en denkt! Dit is wanneer je de stille zachte stem van de Heer zult horen!! Je wilt het niet missen door naar buiten te rennen om een vriend te gaan bellen, of erger nog, je te haasten om je partner te vertellen wat je denkt of hoe je je voelt, of hem/haar vragen te stellen over wat hij/zij heeft gezegd!

Onthou, “ga niet overijld van hem weg, bemoei u niet met een kwade zaak, want hij doet al wat hem behaagt; “ (Pr. 8:3).

God wil dat je Zijn stem leert horen, zodat Hij je kan leiden om je overvloedige leven te vinden. Hij wil je leiden door de “vallei van de schaduw des doods”. Maar om dat te doen, moeten we onze geest en onze geest tot rust brengen en gewoon luisteren. Als je net in je hart bent gestoken, staat je hart open om Zijn stem te horen als geen andere keer. Als je eenmaal hebt geleerd hoe je alleen met Hem kunt zijn en Zijn stem kunt horen, zul je Hem kunnen horen zonder dat je een hartverwonding nodig hebt - je zult Hem spoedig duidelijk kunnen horen in een luide kamer. Maar het begint eerst met naar een rustige plek te gaan, je hart uit te storten, en dan stil te zijn, zodat Hij Zijn hart in het jouwe kan uitstorten!

Gewoonlijk begint Hij bij mij vaak Zijn Woord tot mij te spreken, zoals in een bijbel vers, dat in mijn hoofd en hart komt. Daarom is het zo belangrijk dat je jpuw Bijbel verslindt en (met een kleurpotlood) de beloften markeert die Hij jr laat zien. Onthoud dat de meeste van je beloften in de Psalmen zullen worden gevonden, en later zul je speciale dingen van Hem door de hele Bijbel heen vinden, inclusief enkele van de oudtestamentische boeken die maar heel weinig christenen lezen. Laat je gewoon leiden door Zijn Heilige Geest. Begin jouw Bijbel te lezen door de Heer te vragen wat Hij je iedere en elke dag wilt laten zien.

God zegt ons in het Onze Vader om "dagelijks om brood" te vragen; daarom heeft Hij al elke dag geestelijk voedsel, speciaal voor ons ontworpen. Maak niet de fout om er niet elke dag om te vragen of om niet elke dag—geestelijk gevoed te worden, vooral niet als je voor een echtscheiding staat. Elke geestelijke maaltijd is niet genoeg voor twee dagen. Het is ook niet genoeg om slechts één keer in de ochtend te eten. En net zoals de experts op het gebied van onze lichamelijke gezondheid ons vertellen dat het beter voor ons is om gedurende de dag veel kleine maaltijden te eten, voor zover het geestelijke zaken betreft, zal ik je vertellen dat genieten van het Woord van God en de hele dag in Zijn aanwezigheid zijn, zal je ondersteunen en geestelijk voeden in plaats van slechts één keer per dag een langere tijd er aan te besteden.

Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.” (Ps. 34:9).

Geestelijke maaltijden "gebeuren" gewoon niet, dus zorg ervoor dat je jouw dag indeelt om "te proeven en te zien dat de Heer goed is", niet slechts één keer in de ochtend, maar feest de hele dag door aan Zijn Woord en Zijn beloften. Dit zal je in volmaakte vrede houden in plaats van te vechten of te lijden in wanhoop.

Lofprijs is een ander gebied dat je naar de hoogten van VREUGDE zal brengen die jou, je leven en wat je ook gaat doen, nu en in de toekomst zal transformeren. Als wat voor je ligt je ervan weerhoudt God te prijzen zoals Hij geprezen zou moeten worden, laat je geest dan "snel vooruit" gaan naar de toekomst die Hij voor je heeft gepland. Kijk niet naar wat er in het verschiet ligt, zoals wat er zal gebeuren als of wanneer je echtscheidingspapieren tekent, of de angst om de andere vrouw tegen te komen bij het balspel, of wie je man/vrouw zou kunnen zien als hij /zij is niet bij jou is - kijk in plaats daarvan naar de toekomst - een toekomst die Hij speciaal voor jou heeft gepland!

“Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt. Sta af van toorn en laat de grimmigheid varen,

wees niet afgunstig – dat sticht louter kwaad. Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de Here verwachten, zij zullen het land beërven.” (Ps. 37:4-9).

Wat de Heer je ook heeft beloofd — kijk vooruit en concentreer je daarop. Begin Hem dan te prijzen alsof je weet dat je Hem zult prijzen wanneer (niet als) het gebeurt!! Zal je dansen en zingen voor de Heer wanneer jouw wonder komt? Laat God dan zien dat je Hem gelooft en prijs Hem nu! Wacht niet, midden in elke aanval van kwaad of slechtheid - verheug je, want je bent nu een stap dichter bij de verlangens van je hart!

Toen de Israëlieten Jericho innamen, schreeuwden ze om de overwinning die de muren instortte! Ze schreeuwden niet nadat de muren waren gevallen - het was hun schreeuw vooraf die de muren afbrokkelde! En nogmaals, in Tweede Kronieken hoofdstuk 20 prees Josafat God en de Levieten stonden op om de Heer te prijzen met een zeer luide stem voor de overwinning die ervoor zorgde dat de vijand zichzelf vernietigde!!! En alsof dat nog niet genoeg was, nadat de vijand volledig was vernietigd, hadden ze drie dagen nodig om alle achtergelaten buit te verzamelen!! Geloof dit voor jouw situatie, want God belooft ons ook voor al het onrecht dat ons is aangedaan.

“Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.” (Jes. 40:2). Is het je opgevallen dat Hij zei dat je het dubbele zult ontvangen, niet voor wat je deed dat goed was, maar ook voor wat je verkeerd deed? Onthoud dat wanneer je jezelf probeert te verslaan met je fouten. Hij zei ook dat Hij je het dubbele zal geven voor dingen die je zijn aangedaan! Lees het…

In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden.” (Jes. 61:7).  

Het is wat je gelooft dat de beslissende factor is tussen voorspoed en vernietiging.

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.” (Marcus 11:23).

Als je gelooft dat vernietiging in het verschiet ligt, zal het zeker gebeuren. Als je echter gelooft dat God een goede God is en deze crisis gebruikt om je te zegenen (en je bij elke stap te zegenen), dan is dat wat er zal gebeuren.

Zorg ervoor dat je je  zich concentreert op wat God voor je heeft gedaan in plaats van op wat er tegen je kan gebeuren! Elke dag, zoals het lied zegt: “Tel je zegeningen, noem ze een voor een; tel je zegeningen, kijk wat God heeft gedaan!” Doe dit terwijl je 's avonds gaat liggen om naar bed te gaan, en' s morgens opnieuw. Dank Hem voor alles wat Hij de dag ervoor voor je heeft gedaan. Als je aan de telefoon bent om met je vriend te praten, noem je zegeningen dan een voor een - stop met praten over de slechte dingen. God wordt graag geprezen; daarom zal Hij degenen blijven zegenen die de tijd en moeite zullen nemen om Hem de lof te geven die Hij verdient!!

Prijs de Heer in een lied. Zing liederen die aan Hem zingen, niet over Hem; liederen die tot de Heer spreken, in de eerste persoon. Het is heel gemakkelijk om geweldige lof- en aanbiddingsmuziek te vinden - prijs de Heer - het is overal! Je wordt misschien aangetrokken door wat je kerk zingt, maar probeer ook uit te breiden door je vrienden (die in vuur en vlam staan voor de Heer) te vragen waar ze naar luisteren. Ik ben blij zonen te hebben die in het Praise and Worship-team in hun kerk spelen. Dus, omdat ze vaak oefenen, is hun lof- en aanbiddingsmuziek wat ik voortdurend hoor en waar ik de voorkeur aan geef.

Niet alleen is lofmuziek een manier om je rouw om te zetten in dans, maar ook liefdes liedjes die je tot de Heer zingt. Er zijn veel christelijke liefdes liedjes die je op bruiloften zou kunnen horen. Deze liedjes doorboorden mijn hart omdat ik, net als Leah uit de Bijbel, me nooit echt geliefd voelde door mijn man. (Mannen, luister je? Want ik zal je vertellen dat je vrouw je daarom heeft verlaten.) Maar sinds ik liefdesliedjes voor de Heer begon te zingen, voel ik me de meest gezegende en geliefde vrouw op deze aarde! Ik ben echt ZIJN bruid.

Als je eenmaal klaar bent met het prijzen van de Heer in zang en dans, en je hebt dat speciale liefdeslied voor Hem gezongen, zorg er dan voor dat je Hem ook vertelt wat je van Hem vindt. Vertel Hem hoeveel je van Hem houdt. Vertel Hem dat er niemand en niets is dat je wilt of nodig hebt naast Hem. Dit soort interactie moet de hele dag plaatsvinden - telkens als je negatieve gevoelens ervaart, en elke keer dat je goede dingen ervaart die je overkomen. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om Hem te vertellen hoeveel je van Hem houdt en Hem koestert.

Dit soort interactie met de Heer zal je voorbereiden op elk “gesprek” waarmee je partner je zou kunnen benaderen. Het zal geen echte “inspanning” van jouw kant vergen om het gewoon eens te zijn, maar om enthousiast te reageren op wat hij/zij zegt!! Omdat jouw vertrouwen in de Heer is, niet de plannen die de vijand probeert te realiseren, en als ik “vijand” zeg, heb ik het niet over de plannen die jouw echtgenoot of de andere persoon in hun leven heeft om je te vernietigen, maar wie erachterzit. Bedenk dat ook zij bezig zijn met het vernietigen van hun leven - ze beseffen het gewoon niet!

Dus in plaats van te tobben, zul je je aansluiten bij de Heer terwijl Hij lacht om wat de vijand probeert te doen, omdat Zijn Woord zegt...

“Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.” (Ps. 2:1-4).

Door de kracht die ik heb verkregen door een nauwe intimiteit met de Heer, gekoppeld aan de doop in de Heilige Geest (wat je automatisch geestelijke vrijmoedigheid geeft), die ik de eerste keer niet had, samen met de getuigenissen die ik begon te lezen om te verzamelen voor dit boek, kon ik het niet alleen eens zijn (of volhouden), maar ik kon ook enthousiast reageren op alle snode plannen van mijn man. Dit komt omdat ik wist dat alles wat er gebeurde en alles wat er negatief uitzag, uiteindelijk een zegen voor mij (en mijn kinderen) zou blijken te zijn!

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” (Rom. 8:28).  

Ik kon: enthousiast al onze familie- en bedrijfsschulden op mij nemen (en er was tien keer zoveel als ik dacht dat we hadden!), enthousiast de scheiding papieren ondertekenen zodat mijn man geen kinderalimentatie hoefde te betalen en enthousiast luisteren naar mijn man die me steeds meer vertelde over de vrouw met wie hij te maken had.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? “ (Rom. 8:35).

Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem………. of daar vond ik mijn zielsbeminde.

Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten..… Dat ik bezwijm van liefde.” (Hooglied 3:2-4, 5:8).

*Als Jezus alles is wat je nodig hebt en alles wat je wilt, kan niemand je pijn doen.

Het resultaat is dat ik nu niet alleen vrede heb, maar ook vreugde waardoor ik wil springen en dansen. Maar dat is nog lang niet alles, de Heer is mij voorgegaan en heeft mij overal omringd met gunsten! Er zijn kansen naar voren gekomen waarvan ik nooit had durven dromen dat ze mij zouden overkomen, evenals financiële zegeningen die elke dag weer opduiken!

Dit is niet alleen voor mij beschikbaar, maar voor een ieder van jullie die dit pad kiest dat Jezus ons aanmoedigde om te nemen - in plaats van de brede en destructieve weg die de wereld neemt bij een scheiding.

Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” (Matt. 7:12-14).

Helaas is de brede weg naar vernietiging precies dezelfde weg die de meeste christenen kiezen naast de ongelovige. Dwaas nemen ze hetzelfde pad als de ongelovige door een "goede" advocaat in de arm te nemen om voor hen te vechten en door te proberen het kwaad te blokkeren en te bestrijden terwijl Jezus ons duidelijk vertelde dat niet te doen!

Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem.” (Matt. 5:39-41).  

Sommige christenen zijn misschien niet in staat om deze "heilige" vrijmoedigheid te bereiken, omdat ze niet vervuld zijn met de Heilige Geest. En trouwens, heilige vrijmoedigheid is niet de "in-your-face" houding; het is in plaats daarvan het vermogen om de andere wang toe te keren en te zwijgen wanneer ze onterecht beschuldigd wordt.

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; “ (1 Pet. 2:21-23).

Wat betekent het om vervuld of gedoopt te zijn in de Heilige Geest? Het is om meer van God te krijgen. Ik weet zonder twijfel dat deze ene troef die ik deze keer had, mij de moed en de geestelijke brandstof gaf die ik nodig had om te kunnen “profiteren” in plaats van simpelweg “te verdragen” deze geestelijke aanval van de goddelozen tegen mij (en mijn kinderen) dat betekende dat ik niet hoefde te worstelen.

Vervuld zijn met de Heilige Geest is een geschenk, wat betekent dat je het niet kunt verdienen of ervoor kunt werken - net zoals je redding een geschenk is. Het is gewoon iets waar je om vraagt en erop vertrouwt dat je het zult ontvangen. Om dit geschenk te begrijpen, lees het boek Handelingen 2 en Handelingen 4. Luister ook naar de video's “Wees Bemoedigd”, waarin ook dit geschenk wordt uitgelegd waar Jezus de discipelen op zei te wachten.

Als Jezus de apostelen (die zich na de kruisiging in de bovenkamer verstopten) vertelde om daar te wachten tot ze vervuld werden met de Heilige Geest, dan is het ook iets dat jij zou moeten hebben, ongeacht je denominationele overtuigingen. Ik wil alles wat God voor mij heeft, en jij?

Als je klaar bent om een verbintenis aan te gaan met GOD om de cursus af te maken, door te KLIKKEN op je LOG ben je ermee akkoord gegaan, en ben je klaar om deze volgende stap op je Herstel Reis te documenteren in je "Mijn Dagelijkse Log"-formulier. Neem de tijd, ga zitten, pak je koffie of thee en stort je hart uit in je Log.

Als "Oudere vrouwen evenzo... die het goede leren, opdat zij de jonge vrouwen mogen AANMOEDIGEN..." (Titus 2:3) krijgt u de gelegenheid om met de jongere vrouwen te spreken die nog steeds vrijgezel zijn als onderdeel van uw bediening.