Lees Lota’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Hersteld na Door het Vuur te zijn Gegaan!"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 2 “De pottenbakker en de klei”


...Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het
leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het
werk van uw hand. ─Jesaja 64:8

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Wanneer we door een huwelijkscrisis gaan, is het zo gemakkelijk om je te concentreren op wat je man met je doet. Echter, hoe langer je dat doet, zal je in de strijd blijven en geen overwinning behalen. In Hoofdstuk 8, “Winnen zonder een Woord” zullen we je leren dat je man niet de vijand is.

Laten we in dit hoofdstuk leren, dat God vele keren niet je man verandert ( hun houding of gedrag ) omdat God de dingen die onze mannen doen gebruikt als een Pottenbakkerswiel terwijl Zijn hand ons aan het vormen is naar meer van Zijn evenbeeld. Echter, als wij klagen omdat we liever willen dat Hij iets of iemand anders─en niet onze man en niet ons huwelijk─gebruikt als Zijn wiel, dan zullen wij onszelf voor jaren bevinden in de woestijn.

Ruzie met zijn Maker? “”Wee degene die ruzie maakt met zijn Maker’─ Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: ‘Wat maakt gij?’ of uw werk: Hij heeft geen handen’?” (Jes. 45:9). Laat God God zijn. In plaats van te klagen over “hoe” of “wie” Hij gebruikt het om ons te irriteren zodat we uiteindelijk gaan zoeken dat God ons veranderd, prijs Hem voor Zijn Trouw! Hij is vastbesloten om u voort te brengen als een prachtig vat klaar voor Zijn gebruik.

Maar je begrijpt het niet. Vele vrouwen vertellen mij als ik ze probeer te troosten of ze te bemoedigen dat ik “het niet begrijp!” In vele opzichten begrijp ik het wel, alleen ze hebben gelijk dat niemand behalve Jezus het echt begrijpt. “.........Of moet de boetseerder op één lijn gesteld worden met het leem, zodat het maaksel van zijn maker zou kunnen zeggen: Hij heeft mij niet gemaakt? en het boetseersel van zijn boetseerder: Hij heeft geen verstand’?” (Jes. 29:16). Praat met Hem over je situatie en laat Hem toe om je vrede te geven. Hij weet wat het beste is voor jou, zo werk met Hem samen.

Je bent in Zijn handen. “Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in Mijn hand.....” (Jer. 18:6). Is het niet troostelijk te weten dat je in God's handen bent? Ondanks dat je man vertelt dat hij niet om je geeft, of als hij je zo behandelt, je Heer doet dat wel. Wie anders heb je nodig? De waarheid is dat je man er wel om geeft.


God’s Voorschrift

God heeft een voorschrift om een natie of een familie te genezen. Hij zegt “en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen” (2 Kron. 7:14).

God heeft ons verteld dat als wij ons verootmoedigen, als we zullen bidden, en zijn aangezicht zoeken (niet Zijn hand) en van onze slechte wegen zullen keren, dan zal Hij horen─horen, vergeven, en ons genezen. In plaats daarvan, lopen wij in de raad van de slechten” (Ps. 1:1) en “vertrouwen we in de mensheid” (Jer. 17:5), en nu lijden we onder de consequenties─oppervlakkige genezing! “De gebrokenheid van Zijn volk is oppervlakkig genezen” (Jer. 8:11). “Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is” (Jer. 6:14).

In plaats daarvan dienen wij te sterven aan onszelf. “Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt” (2 Kor. 5:15).


Alleen de Nederigen

Verontmoedig jezelf. Eigenzinnige, hooghartige mensen begrijpen het Woord zonder de Geest, maar om de gedachten van God te begrijpen moet je jezelf verontmoedigen.

Verontmoediging, zal getest worden. “.......Hij kan je vernederen, je testen, om ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet Zijn geboden zoudt onderhouden” (Deut. 8:2)

Verootmoediging zal je redden. “ Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij” (Job. 22:29).

Verootmoediging zal je hart sterken. “De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, HERE, gehoord: Gij sterkt hun hart, Uw oor merkt op, ...... “ (Ps. 10:17).

Alleen de ootmoedigen zal verhoogd worden. “Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd,” (Luk. 1:52).

Alleen de ootmoedigen zullen de genade ontvangen die ze nodig hebben. “Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: GOD WEDERSTAAT DE HOOGMOEDIGEN, MAAR DE NEDERIGEN GEEFT HIJ GENADE. ‘Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen” (Jac. 4:6, 10)

Verootmoediging is geworteld in de geest. “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en (ver ontmoedigend in de geest) ootmoedig.....” (1 Pet 3:8). Je valse verootmoediging zal manifesteren in zelf-rechtvaardige houding.

Spirituele arrogantie. Meer dan de helft die naar onze ministrie komen voor hulp om hun huwelijk te herstellen ondervinden spirituele arrogantie of zelf-rechtvaardigheid. Dit is wat ik vergelijk als een Farizeese geest. Dames, dit is zo gevaarlijk. Het zal voorkomen dat God je huwelijk naar herstel brengt, en dat is wat je man echt weg houdt.

God heeft mij, laten zien in Zijn Woord, dat Jezus alleen hard was, kritisch, tegen 1 soort individuen─de Farizeeën. En ik was 1 van hun! Het spijt mij te moeten zeggen dat er veel te veel christelijke vrouwen zijn die van buiten er geestelijk uitzien maar vies zijn aan de binnenkant. Er zijn zoveel vrouwen die kijken naar de zonden van hun man en verzuimen te kijken naar de balk in hun eigen ogen. Dames, dit was ik! Ik zag zijn zonden van overspel. Hoewel, niemand kon mij twistgierige, sluwheid, of mijn spirituele arrogantie zien.

Andere zagen mij (en ik zag mijzelf) als het “ arme slachtoffer” die was verlaten en was bedrogen. Maar Ik, in mijzelf rechtvaardigheid, was bereid om te vergeven. Ik was degene die wanhopig probeerde een gebroken gezin bij elkaar te houden. Ik was degene die wachtte, om mijn man je vergeven, “de zondaar” wanneer hij tot zijn zinnen zou zij gekomen, door berouw te tonen en terug thuis zou komen van het verre land! Schrijver, Farizeeer, “witgewassen graf”!!

Als je je kan identificeren met deze zondige en trotse gedachten, als jij dit bent, dan zou Ik je willen smeken om op je gezicht te vallen voor God, en Hem vragen om je te reinigen van deze houding dat niet alleen herstel zal voorkomen maar ook tegenover een hartsgrondige en intieme relatie met God.

Bid! Begin met het bidden van Psalm 51:4-6: “Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen,mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. “Er is veel meer over gebed in de laatste twee hoofdstukken van dit boek.

Zoek mijn aangezicht. “En...... Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht, “ (2 Kron. 7:14). “ Vraagt naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig” (1 Kron. 16:11). “....en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” (Hos. 5:15).

Ze waren stralend. “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden “ (Ps. 34:6). Zoek Zijn aangezicht! Zo velen zoeken zijn hand (wat Hij kan doen voor mij). Degene die het aangezicht van God zoeken zullen allen dingen erven.

Bekeer je van je slechte wegen. “En.... Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen...” (2 Kron. 7:13). Heilige Schriften zijn er niet alleen voor het hoofd; ze zijn er voor de hart en de wil. Om de echte impact van de Heilige Schrift te krijgen, moeten wij onze levens en onze willen overgeven aan de leiding van de Geest. We moeten bereid zijn om opnieuw gemaakt te worden. dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. We moeten ons aan Hem overgeven.

Te gehoorzamen is beter dan offers. “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Want rebellie is als de zonde van waarzeggerij en insubordinatie is als ongerechtigheid en afgoderij” (1 Sam. 15:22). Weet je het goede te doen, maar je doet het niet? “ Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde “ (Jac. 4:17).


Wandel in de Geest

Wandel in de Geest. Gevuld zijn met de Heilige Geest zal het mogelijk maken om in de Geest te wandelen, niet in zondige en vleselijke verlangens. Vraag God om je nu te vullen met de Heilige Geest! “ Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt” (Eze. 36:27). “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees” (Gal. 5:16). (Voor meer informatie over gevuld zijn met de Heilige Geest, kijk en luister naar de “Wees bemoediging” series. Wanneer je “gevuld” bent zal je de kracht hebben die je nooit hebt gehad om vol te houden tot de overwinning van herstel!)

Bid. “En.....Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden.....” (2 Kron. 7:14─17).Tijdens een HHI huis gemeenschap, baden alle vrouwen waarvan hun mannen met een andere vrouw (AV) waren “dat de baarmoeder gesloten bleven” Allemaal behalve 1. God gebruikte dit kind als hulpmiddel om dit gezin te herstellen.

We kunnen altijd op vertrouwen dat God alles voor ons bestwil tot stand brengt omdat “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn” (Rom. 8:28)


Welke “Voorwaarden” Is nodig Om Gehoord te Worden?

Conform je verlangens naar Zijn Wil. Jezus’ beloften is gebaseerd op deze conditie: “Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden” (Joh. 15:7). Wanneer je hart rust in Jezus alleen en je wil is centraal aan Zijn Wil, dan maak je Hem echt Heer. Om Zijn wil te kennen en om Zijn Woord te kennen. Het is Zijn wil dat je huwelijk geneest. Hij haat echtscheiding, en we moeten verzoend worden, Hij heeft echter voorwaarden.

De voorwaarden voor elke zegening. Elke beloften gegeven door God heeft een voorwaarden vooraf aan de zegening. Vele zullen een deel van de Heilige Schrift claimen, maar zullen de voorwaarden weglaten of over het hoofd zien.

Voorwaarden: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus..... Belofte: “ en gij zult behouden worden, gij en uw huis” (Hand. 16:31)

Voorwaarden: “Verlustig u zelf in de Heer......” Belofte: “....En Hij zal je geven de verlangens van je hart” (Ps. 37:4)

Voorwaarden: “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg.... Belofte: “ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken” (Spr. 22:6)

Voorwaarden: Eerst, “voor hen die God liefhebben.....”en daarna,”..... die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Belofte: “dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede.....” (Rom. 8:28)


Je Tranen Zijn Kostbaar voor Hem 

Bij wie huilen wij? Mannen schijnen onze tranen te haten. Dat is omdat ze niet weten wat ze moeten doen als een vrouw huilt, of omdat de vrouw haar tranen zo vaak heeft gebruikt om hem te manipuleren zodat hij nu op afstand blijft? Het feit dat God een jaloerse God en die tranen Hem toebehoren kan de reden zijn de onverschilligheid reacties op momenten voor onze tranen. “Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik “‘ (Jes. 58:9). “Laat niet na voor ons tot de HERE, onze God, te roepen” (1 Sam. 7:8).

Deze overwinning zal waarschijnlijk langer duren om te manifesteren in het vlees: We hopen op de dingen die we niet zien. Het zal geloof in God nodig hebben. Huil bij Hem alleen, niet bij je man! Alleen God heeft de kracht om je situatie te veranderen.

Mijn tranen. “Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht door week Ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien” (Ps 6:7). “Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt” (Ps. 42:4). “Doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in Uw boek?” (Ps. 56:9). Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien” (Ps 126:5). “Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.....’” (Joel 2:12). Om een diepere wandel en intimiteit met de Heer te vinden, bezoek dagelijks als eerste in de ochtend onze website voor onze Dagelijkse Toewijding voor leden, speciaal geschreven voor degene in huwelijk crisissen.

Tranen, schreeuwend, jammerend. Vind en schrijf op de Bijbelteksten die je zullen helpen te begrijpen de gevoelige hart gesteldheid die we nodig hebben wanneer we bij God uithuilen (vooral voor onze mannen hun redding of voor een gebroken of in een problematisch huwelijk). Als je ze door leest, markeer dan degene die je hart raken en mediteer op die in je tijd van gebed, op je knieën en voor de Heer. We hebben geleerd om te bidden en uit te schreeuwen naar God.

Persoonlijke toewijding: God toestaan mij te veranderen. “Gebaseerd op wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik mij ertoe God toe te staan mij te veranderen op welke manier dan ook of door wie Hij maar wil. Ik zal mijn aandacht richten op het veranderen van mezelf in plaats van op mijn man of anderen om me heen.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.