Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Hersteld na Door het Vuur te zijn Gegaan!"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 2 “De pottenbakker en de klei”


...Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het
leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het
werk van uw hand. ─Jesaja 64:8

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

When we are going through a marriage crisis, it is so easy to focus on what our husbands are doing to us. However, as long as you do this, you will struggle and never come to victory. In chapter 8, “Won Without a Word,” we will learn that our husbands are not the enemy.

Wanneer we door een huwelijkscrisis gaan, is het zo gemakkelijk om je te concentreren op wat je man met je doet. Echter, hoe langer je dat doet, zal je in de strijd blijven en geen overwinning behalen. In Hoofdstuk 8, “Winnen zonder een Woord” zullen we je leren dat je man niet de vijand is.

Let us learn, in this chapter, that God many times is not changing our husbands (their attitude or behavior) because God is using the things our husbands are doing as the Potter’s wheel while His hands are molding us more into His image. However, if we complain because we would rather He use something or someone else—not our husbands and not our marriages—as His wheel, we will find ourselves wandering in the desert land for years!

Laten we in dit hoofdstuk leren, dat God vele keren niet je man verandert ( hun houding of gedrag ) omdat God de dingen die onze mannen doen gebruikt als een Pottenbakkerswiel terwijl Zijn hand ons aan het vormen is naar meer van Zijn evenbeeld. Echter, als wij klagen omdat we liever willen dat Hij iets of iemand anders─en niet onze man en niet ons huwelijk─gebruikt als Zijn wiel, dan zullen wij onszelf voor jaren bevinden in de woestijn.

Quarrel with his Maker? “‘Woe to the one who quarrels with his Maker’—an earthenware vessel among the vessels of earth! Will the clay say to the potter, ‘What are you doing?’ or the thing you are making say, ‘He has no hands’?” (Isa. 45:9). Let God be God. Instead of complaining about “how” or “whom” He uses to irritate us into finally seeking God to change us, praise Him for His faithfulness! He is determined to bring you forth as a beautiful vessel ready for His use.

Ruzie met zijn Maker? “”Wee degene die ruzie maakt met zijn Maker’─ Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: ‘Wat maakt gij?’ of uw werk: Hij heeft geen handen’?” (Jes. 45:9). Laat God God zijn. In plaats van te klagen over “hoe” of “wie” Hij gebruikt het om ons te irriteren zodat we uiteindelijk gaan zoeken dat God ons veranderd, prijs Hem voor Zijn Trouw! Hij is vastbesloten om u voort te brengen als een prachtig vat klaar voor Zijn gebruik.

But you don’t understand. Many women tell me as I try to comfort them or encourage them that I “just don’t understand!” In many ways I do understand, yet they are right that no one except Jesus really understands. “. . . Shall the potter be considered as equal with the clay, that what is made would say to its maker, . . . ‘He has no understanding’?” (Isa. 29:16). Talk to Him about your situation and allow Him to give you peace. He knows what’s best for you, so work with Him.

Maar je begrijpt het niet. Vele vrouwen vertellen mij als ik ze probeer te troosten of ze te bemoedigen dat ze “het niet begrijpen!” In vele opzichten begrijp ik het wel, alleen ze hebben gelijk dat niemand behalve Jezus het echt begrijpt. “.........Of moet de boetseerder op één lijn gesteld worden met het leem, zodat het maaksel van zijn maker zou kunnen zeggen: Hij heeft mij niet gemaakt? en het boetseersel van zijn boetseerder: Hij heeft geen verstand’?” (Jes. 29:16). Praat met Hem over je situatie en laat Hem toe om je vrede te geven. Hij weet wat het beste is voor jou, zo werk met Hem samen.

You are in His hand. “Behold, like the clay in the potter’s hand, so are you in My hand . . .” (Jer. 18:6). Isn’t it comforting to know that you are in God’s hand? Though your husband may tell you that he doesn’t care, or treat you as if he doesn’t, your Lord does. Who else do you need? The truth is that your husband does care.

Je bent in Zijn handen. “Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in Mijn hand.....” (Jer. 18:6). Is het niet troostelijk te weten dat je in God's handen bent? Ondanks dat je man vertelt dat hij niet om je geeft, of als hij je zo behandelt, je Heer doet dat wel. Wie anders heb je nodig? De waarheid is dat je man er wel om geeft.

God’s Prescription
God’s Voorschrift

God has a prescription for healing a nation or a family. He says if “My people who are called by My name humble themselves and pray and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land” (2 Chron. 7:14).

God heeft een voorschrift om een natie of een familie te genezen. Hij zegt “en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen” (2 Kron. 7:14).

God told us that if we would humble ourselves, if we pray, if we seek His face (not His hand) and turn from our wicked ways, then He will hearhear, forgive, and heal us. Instead, we “walk in the counsel of the wicked” (Ps. 1:1) and “trust in mankind” (Jer. 17:5), so now we suffer the consequences—superficial healing! “The brokenness of His people is healed superficially” (Jer. 8:11). “And they have healed the brokenness of My people superficially, saying, ‘Peace, peace,’ but there is no peace” (Jer. 6:14).

God heeft ons verteld dat als wij ons verootmoedigen, als we zullen bidden, en zijn aangezicht zoeken (niet Zijn hand) en van onze slechte wegen zullen keren, dan zal Hij horen─horen, vergeven, en ons genezen. In plaats daarvan, lopen wij in de raad van de slechten” (Ps. 1:1) en “vertrouwen we in de mensheid” (Jer. 17:5), en nu lijden we onder de consequenties─oppervlakkige genezing! “De gebrokenheid van Zijn volk is oppervlakkig genezen” (Jer. 8:11). “Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is” (Jer. 8:11). “Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is” (Jer. 6:14).

Instead, we are to die to self. “And He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf” (2 Cor. 5:15).

In plaats daarvan dienen wij te sterven aan onszelf. “Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt” (2 Kor. 5:15).

Only the Humble
Alleen de Nederigen

Humble yourself. Self-willed, haughty people understand the Word without the Spirit, but to know the mind of God we need humility!

Verneder jezelf. Eigenzinnige, hooghartige mensen begrijpen het Woord zonder de Geest, maar om de gedachten van God te begrijpen moet je jezelf vernederen.

Humility will be tested. “. . . He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not” (Deut. 8:2).

Vernedering, zal getest worden. “.......Hij kan je vernederen, je testen, om ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet Zijn geboden zoudt onderhouden” (Deut. 8:2)

Humility will save you. “When you are cast down, you will speak with confidence and the humble person He will save” (Job 22:29).

Verootmoediging zal je redden. “ Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij” (Job. 22:29).

Humility will strengthen your heart. “O Lord, You have heard the desire of the humble; You will strengthen their heart, You will incline Your ear . . .”(Ps. 10:17).

Verootmoediging zal je hart sterken. “De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, HERE, gehoord: Gij sterkt hun hart, Uw oor merkt op, ...... “ (Ps. 10:17).

Only the humble will be exalted. “He has brought down rulers from their thrones, and has exalted those who were humble” (Luke 1:52).

Alleen de ootmoedigen zal verhoogd worden. “Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd,” (Luk. 1:52).

Only the humble will be given the grace that they need. “But He gives a greater grace. Therefore it says, ‘GOD IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.’ Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you” (James 4:6, 10).

Alleen de ootmoedigen zullen de genade ontvangen die ze nodig hebben. “Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: GOD WEDERSTAAT DE HOOGMOEDIGEN, MAAR DE NEDERIGEN GEEFT HIJ GENADE. ‘Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen” (Jac. 4:6, 10)

Humility is rooted in the spirit. “To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit . . .” (1 Pet. 3:8). Your false humility will be manifested in a self-righteous attitude.

Verootmoediging is geworteld in de geest. “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en (ver ontmoedigend in de geest) ootmoedig.....” (1 Pet 3:8). Je valse verootmoediging zal manifesteren in zelf-rechtvaardige houding.

Spiritual arrogance. Over half of those who come to our ministry for help to restore their marriages exhibit spiritual arrogance or self-righteousness. This is what I refer to as a Pharisee spirit. Ladies, this is so dangerous. It will prevent God from moving your marriage toward restoration, and it is what is really driving your husband away.

Spirituele arrogantie. Meer dan de helft die naar onze ministries komen voor hulp om hun huwelijk te herstellen ondervinden spirituele arrogantie of zelf-rechtvaardigheid. Dit is wat ik vergelijk als een Farizeese geest. Dames, dit is zo gevaarlijk. Het zal voorkomen dat God je huwelijk naar herstel brengt, en dat is wat je man echt weg houdt.

God showed me, in His Word, that Jesus was only harsh, critical, and opposed to one set of individuals—the Pharisees! And I was one of them! I am sorry to say that there are far too many Christian women who pretend to be spiritual on the outside but are filthy on the inside. There are so many women who look at their husband’s sins yet neglect to look at the log in their own eye. Ladies, this was me! I saw my husband and his sin of adultery. However, no one could see my contentiousness, my deceitfulness, or my spiritual arrogance.

God heeft mij, laten zien in Zijn Woord, dat Jezus alleen hard was, kritisch, tegen 1 soort individuen─de Farizeeën. En ik was 1 van hun! Het spijt mij te moeten zeggen dat er veel ste veel Christelijke vrouwen zijn die van buiten er geestelijk uitzien maar vies zijn aan de binnenkant. Er zijn zoveel vrouwen die kijken naar de zonden van hun man en verzuimen te kijken naar de balk in hun eigen ogen. Dames, dit was ik! Ik zag mijn man zonden van overspel. Hoewel, niemand kon mij twistgierige, sluwheid, of mijn spirituele arrogantie zien.

Others saw me (and I saw myself) as the “poor victim” who had been abandoned and cheated on. But I, in my self-righteousness, was willing to forgive. I was the one desperately trying to hold our broken family together. I was the one waiting, with open arms, to forgive my husband, “the sinner,” when he came to his senses, by repenting and coming back home from the far country! Scribe, Pharisee, “white-washed tomb”!!

Andere zagen mij (en ik zag mijzelf) als het “ arme slachtoffer” die was verlaten en was bedrogen. Maar Ik, in mijzelf rechtvaardigheid, was bereid om te vergeven. Ik was degene die wanhopig probeerde een gebroken gezin bij elkaar te houden. Ik was degene die wachtte, om mijn man je vergeven, “de zondaar” wanneer hij tot zijn zinnen zou zij gekomen, door berouw te tonen en terug thuis zou komen van het verre land! Schrijver, Farizeeer, “witgewassen graf”!!

If you can identify with this sinful and prideful mind-set, if this is you, I would beg you to get on your face before God, and ask Him to cleanse you of this attitude that will not only inhibit restoration but also put you in opposition to a sincere and intimate relationship with God.

Als je je kan identificeren met deze zondige en trotse gedachten, als jij dit bent, dan zou Ik je willen smeken om op je gezicht te vallen voor God, en Hem vragen om je te reinigen van deze houding dat niet alleen herstel zal voorkomen maar ook tegenover een hartsgrondige en intieme relatie met God.

Pray! Begin by praying Psalm 51:2–4: “Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, I have sinned, and done what is evil in Thy sight, So that Thou art justified when Thou dost speak, and blameless when Thou dost judge.” There is much more on praying in the last two chapters of this book.

Bid! Begin met het bidden van Psalm 51:4-6: “Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen,mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. “Er is veel meer over gebed in de laatste twee hoofdstukken van dit boek.

Seek My face. “If . . . My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face . . .” (2 Chron. 7:14). “Seek the Lord and His strength; seek His face continually” (1 Chron. 16:11). “. . . seek My face; in their affliction they will earnestly seek Me” (Hos. 5:15).

Zoek mijn aangezicht. “En...... Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht, “ (2 Kron. 7:14). “ Vraagt naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig” (1 Kron. 16:11). “....en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” (Hos. 5:15).

They were radiant. “They looked to Him and were radiant, and their faces shall never be ashamed” (Ps. 34:5). Seek His face! So many seek His hand (what He can do for me). Those who seek the face of God will inherit all things!

Ze waren stralend. “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden “ (Ps. 34:6). Zoek Zijn aangezicht! Zo velen zoeken zijn hand (wat Hij kan doen voor mij). Degene die het aangezicht van God zoeken zullen allen dingen erven.

Turn from your wicked ways. “If . . . My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways . . .” (2 Chron. 7:13). Scriptures are not only for the head; they are for the heart and the will. To get the real impact of Scripture, we must surrender our lives and our wills to the leading of the Spirit. We must be willing to be made over. We must yield to Him.

Bekeer je van je slechte wegen. “En.... Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen...” (2 Kron. 7:13). Heilige Schriften zijn er niet alleen voor het hoofd; ze zijn er voor de hart en de wil. Om de echte impact van de Heilige Schrift te krijgen, moeten wij onze levens en onze willen overgeven aan de leiding van de Geest. We moeten bereid zijn om opnieuw gemaakt te worden. dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. We moeten ons aan Hem overgeven.

To obey is better than sacrifice. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry” (1 Sam. 15:22). Do you know the right thing to do, yet you do not do it? Obey it! “Therefore, to one who knows the right thing to do, and does not do it, to him it is sin” (James 4:17).

Te gehoorzamen is beter dan offers. “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Want rebellie is als de zonde van waarzeggerij en insubordinatie is als ongerechtigheid en afgoderij” (1 Sam. 15:22). Weet je het goede te doen, maar je doet het niet? “ Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde “ (Jac. 4:17).

Walk in the Spirit
Wandel in de Geest

Walk in the Spirit. Being filled with the Holy Spirit will enable you to walk in the Spirit, not in sin or fleshly desires. Ask God to fill you with His Holy Spirit right now! “And I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will be careful to observe My ordinances” (Ezek. 36:27). “But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh” (Gal. 5:16). (For more information on being “filled with the Holy Spirit,” watch or listen to the “Be Encouraged” series. Once you are “filled,” you will have power that you never had before to make it through to restoration victory!)

Loop met de Geest. Gevuld zijn met de Heilige Geest zal het mogelijk maken om in de Geest te wandelen, niet in zondige en vleselijke verlangens. Vraag God om je nu te vullen met de Heilige Geest! “ Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt” (Eze. 36:27). “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees” (Gal. 5:16). (Voor meer informatie over gevuld zijn met de Heilige Geest, kijk en luister naar de “Wees bemoediging” series. Wanneer je “gevuld” bent zal je de kracht hebben die je nooit hebt gehad om vol te houden tot de overwinning van herstel!)

Pray. “If . . . My people who are called by My name humble themselves and pray . . .” (2 Chron. 7:13–16). At a RMI Home Fellowship, all the women whose husbands were with other women (OW) prayed for their “wombs to be closed.” All but one was closed. God used this child as the tool to mend this family.

Bid. “En.....Mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden.....” (2 Kron. 7:14─17).Tijdens een RMI huis gemeenschap, baden alle vrouwen waarvan hun mannen met een andere vrouw (AV) waren “dat de baarmoeder gesloten bleven” Allemaal behalve 1. God gebruikte dit kind als hulpmiddel om dit gezin te herstellen.

We can always trust God to bring about everything for our good because “we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose” (Rom. 8:28).

We kunnen altijd op vertrouwen dat God alles voor ons bestwil tot stand brengt omdat “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn” (Rom. 8:28)

What “Condition” Is Needed to Be Heard?
Welke “Voorwaarden” Is nodig Om Gehoord te Worden?

Conform your desires to His will. Jesus’ promise is based on this condition: “If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you” (John 15:7). When your heart rests in Jesus alone and your will is centered in His will, you are truly making Him Lord. To know His will is to know His Word. It is His will that your marriage be healed. He hates divorce, and we are to be reconciled; however, He has conditions.

Conform je verlangens naar Zijn Wil. Jezus’ beloften is gebaseerd op deze conditie: “Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden” (Joh. 15:7). Wanneer je hart rust in Jezus alleen en je wil is centraal aan Zijn Wil, dan maak je Hem echt Heer. Om Zijn wil te kennen en om Zijn Woord te kennen. Het is Zijn wil dat je huwelijk geneest. Hij haat echtscheiding, en we moeten verzoend worden, Hij heeft echter voorwaarden.

The condition for every blessing. Each promise given by God has a condition for that blessing. Many will claim a portion of the Scripture, yet omit the conditions or overlook them.

Condition: “Believe on the Lord Jesus . . .” Promise: “. . . and you shall be saved” (Acts 16:31).

Condition: “Delight yourself in the Lord . . .” Promise: “. . . and He will give you the desires of your heart” (Ps. 37:4).

Condition: “Train up a child in the way he should go . . .” Promise: “. . . even when he is old he will not depart from it” (Prov. 22:6).

Condition: First, “to those who love God . . .” And secondly, “. . . to those who are called according to His purpose.” Promise: “And we know that God causes all things to work together for good . . .” (Rom. 8:28.)

De voorwaarden voor elke zegening. Elke beloften gegeven door God heeft een voorwaarden vooraf aan de zegening. Vele zullen een deel van de Heilige Schrift claimen, maar zullen de voorwaarden weglaten of over het hoofd zien.

Voorwaarden: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus..... Belofte: “ en gij zult behouden worden, gij en uw huis” (Hand. 16:31)

Voorwaarden: “Verlustig u zelf in de Heer......” Belofte: “....En Hij zal je geven de verlangens van je hart” (Ps. 37:4)

Voorwaarden: “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg.... Belofte: “ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken” (Spr. 22:6)

Voorwaarden: Eerst, “voor hen die God liefhebben.....”en daarna,”..... die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Belofte: “dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede.....” (Rom. 8:28)

Your Tears Are Precious to Him
Je Tranen Zijn Kostbaar voor Hem 

To whom do we cry? Men seem to hate our tears. Is it because they don’t know what to do when a woman cries, or because the female has used tears to manipulate him so much so that he stands afar? The fact that God is a jealous God and those tears belong to Him could be the reason for our husbands’ indifference, at times, to our tears. “Then you will call, and the Lord will answer; you will cry, and He will say, ‘Here I am’” (Isa. 58:9). “Do not cease to cry to the Lord our God for us” (1 Sam. 7:8).

Bij wie huilen wij? Mannen schijnen onze tranen te haten. Dat is omdat ze niet weten wat ze moeten doen als een vrouw huilt, of omdat de vrouw haar tranen zo vaak heeft gebruikt om hem te manipuleren zodat hij nu op afstand blijft? Het feit dat God een jaloerse God en die tranen Hem toebehoren kan de reden zijn de onverschilligheid reacties op momenten voor onze tranen. “Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik “‘ (Jes. 58:9). “ Laat niet na voor ons tot de HERE, onze God, te roepen” (1 Sam. 7:8).

This victory may take longer to be manifested in the flesh: We hope for the things that are unseen. It will need our faith in God. Cry to Him alone, not to your husband! Only God has the power to change your situation!

Deze overwinning zal waarschijnlijk langer duren om te manifesteren in het vlees: We hopen op de dingen die we niet zien. Het zal geloof in God nodig hebben. Huil bij Hem alleen, niet bij je man! Alleen God heeft de kracht om je situatie te veranderen.

My tears. “I am weary with my sighing; every night I make my bed swim, I dissolve my couch with my tears” (Ps. 6:6). “My tears have been my food day and night, while they say to me all day long” (Ps. 42:3). “Put my tears in Thy bottle; are they not in Thy book?” (Ps. 56:8). “Those who sow in tears shall reap with joyful shouting” (Ps. 126:5). “‘Yet even now,’ declares the Lord, ‘Return to Me with all your heart, and with fasting, weeping, and mourning . . .’” (Joel 2:12). To find a greater walk and intimacy with the Lord, visit our website first thing in the morning for our Daily Devotional for fellowship members, written especially for those in marital crisis.

Mijn tranen. “Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht door week Ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien” (Ps 6:7). “Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt” (Ps. 42:4). “Doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in Uw boek?” (Ps. 56:9). Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien” (Ps 126:5). “Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.....’” (Joel 2:12). Om een diepere wandel en intimiteit met de Heer te vinden, bezoek dagelijks als eerste in de ochtend onze website voor onze Dagelijkse Toewijding voor leden, speciaal geschreven voor degene in huwelijk crisissen.

Tears, crying out, wailing. You must find and write down Scriptures that will help you understand the heart-felt sincerity needed when we cry out to God (especially for our husbands’ salvation or for a broken or troubled marriage). As you read through them, mark those that move your heart and memorize them during your prayer time, on your knees and before the Lord. We are told to pray and to cry out to God.

Tranen, schreeuwend, jammerend. Vind en schrijf op de Bijbelteksten die je zullen helpen te begrijpen de gevoelige hartsgesteldheid die we nodig hebben wanneer we bij God uithuilen (vooral voor onze mannen hun redding of voor een gebroken of in een problematisch huwelijk). Als je ze door leest, markeer dan degene die je hart raken en mediteer op die in je tijd van gebed, op je knieen en voor de Heer. We hebben geleerd om te bidden en uit te schreeuwen naar God.

Personal commitment: to allow God to change me. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to allowing God to change me through whatever means or through whomever He chooses. I will focus my attention on changing myself rather than my husband or others around me.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.