DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 12 "De Vrucht van de Baarmoeder"

 

"Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren,
een beloning is de vrucht van de schoot”.
Psalm127:3.

As we look around at our society and see abortion, child abuse and incest, we wonder when our country began to hate children. Scripture tells us that there are two foundations, one built on the rock and the other on sinking sand. Women, we are on sinking sand and now great is our fall. (Matt. 7:26)

Als we naar onze samenleving kijken en abortus, kindermshandeling en incest zien, vragen we ons af wanneer ons land kinderen begon te haten. De Schrift vertelt ons dat er twee fundamenten zijn, de ene gebouwd op de rots en de andere op zinkend zand. Vrouwen, we bevinden ons op zinkend zand en nu is onze val groot. (Matt. 7:26)

Blessed are the barren. Jesus predicted that there would be a time more woeful than even His crucifixion. The time is now! When the Jewish women were mourning and lamenting over Jesus, He turned to them and said, “Daughters of Jerusalem, stop weeping for Me, but weep for yourselves and for your children. For behold the days are coming when they will say, 'Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.’ ” Luke 23:28-29. How many times have you heard women telling another woman who was pregnant, “Better you than me!” ? How many times have you heard women with small children (even Christian women) say, “No way! I'm not having any more!”?

Zalig zijn de onvruchtbare. Jezus voorspelde dat er een tijd zou zijn die treuriger zou zijn dan zelfs Zijn kruisiging. Nu is het moment! Toen de Joodse vrouwen rouwden en weeklagen over Jezus, wendde Hij zich tot hen en zei, “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want zie, er komen dagen, waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbaren, en de schoot, die niet heeft gebaard, en de borsten, die niet hebben gezoogd”. Lucas 23:28-29.  Hoe vaak heb je vrouwen niet horen zeggen tegen een andere vrouw die zwanger was: "Beter jij dan ik!" ? Hoe vaak heb je vrouwen met kleine kinderen (zelfs christelijke vrouwen) niet horen zeggen: “Geen sprake van! Ik neem er geen een meer!”?

And God blessed them. Jesus was facing the lowest point in His life, yet He said there would be a time that would be worse! When you see the feminist movement and their push toward lesbianism and the reduction or elimination of children, you can see we are in the beginning of the time Jesus was talking about. Are you mourning and lamenting as Jesus said the daughters of Jerusalem should? Or, are you believing the deception? “And God blessed them, saying, 'Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.' ” Gen. 1:22.

En God zegende hen. Jezus stond voor het laagste punt in Zijn leven, maar toch zei Hij dat er een tijd zou komen die erger zou zijn! Als je de feministische beweging ziet en hun streven naar lesbiennes en de vermindering of eliminatie van kinderen, dan kun je zien dat we ons in het begin bevinden van de tijd waar Jezus het over had. Ben je aan het treuren en weeklagen zoals Jezus zei dat de dochters van Jeruzalem zouden moeten? Of geloof je het bedrog? “En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte worde talrijk op de aarde”. Gen. 1:22. 

Why do you call me Lord? How did the “anti-children” movement begin? It began about 30 years ago when birth control became possible and we have been sinking ever since. Birth control says: 

I don't want children yet. 

I don't want too many children– one, two, three, or even four, but no more! 

I don't want them too close together. 

If, and I say if, I want children I want them when I want, how often I want, and how many or how few I want. God is no longer in control; I am! I know what's best for me and what I can handle. I choose my own destiny, Lord!

Waarom noem je me Heer? Hoe is de ‘anti-kinderen’-beweging ontstaan? Het begon ongeveer 30 jaar geleden toen anticonceptie mogelijk werd en sindsdien zijn we aan het zinken. Geboortebeperking zegt:

Ik wil nog geen kinderen.

Ik wil niet te veel kinderen – een, twee, drie of zelfs vier, maar niet meer!

Ik wil ze niet te dicht bij elkaar.

Als, en ik zeg als, ik kinderen wil, dan wil ik ze wanneer ik wil, hoe vaak ik wil, en hoeveel of hoe weinig ik wil. God heeft niet langer de controle; Ik ben! Ik weet wat het beste voor mij is en wat ik aan kan. Ik kies mijn eigen lot, Heer!

 Why do you call me Lord and not do what I say?” Luke 6:46.

Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg”? Lucas 6:46. 

Be fruitful. To have Jesus as Lord of your life, you must follow His teachings and principles. “And God blessed them; and God said to them, 'Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth.' ” Gen. 1:28.

Wees vruchtbaar. Om Jezus te hebben als Heer over je leven, moet je Zijn leringen en principes volgen. “Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt”. Gen. 1:28. 

Unless the Lord builds the house. We must be willing to have as many or as few children as God sees fit. “Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it.” Ps. 127:1. Allow Him to build your family, one pregnancy at a time.

Tenzij de Heer het huis bouwt. We moeten bereid zijn om zo veel of zo weinig kinderen te krijgen als God goeddunkt. “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”. Ps. 127:1. Sta Hem toe om uw gezin op te bouwen, zwangerschap voor zwangerschap.

Because you are lukewarm. Once we Christians started to tolerate the “gray areas” beginning with natural family planning, it was then easy to slip into a darker gray, the Pill and the IUD. Now we have the black area - ABORTION! “So because you are lukewarm [using birth control], and neither cold [which is abortion] nor hot [trusting God entirely for your fertility], I will spit you out of My mouth.” Rev. 3:16. How can we who hate abortion (and maybe even work in the Pro-Life movement) convince a woman who is contemplating abortion that the child she carries is a blessing, when we are refusing a blessing ourselves? 

Omdat je lauw bent. Toen wij christenen eenmaal de 'grijze gebieden' begonnen te tolereren, te beginnen met natuurlijke gezinsplanning, was het gemakkelijk om in een donkerder grijs te vervallen, de pil en het spiraaltje. Nu hebben we het zwarte gebied - ABORTUS! “Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen”. Open. 3:16. Hoe kunnen wij die abortus haten (en misschien zelfs in de Pro-Life-beweging werken) een vrouw die abortus overweegt, ervan overtuigen dat het kind dat ze draagt een zegen is, terwijl we zelf een zegen weigeren?

They may breed abundantly. In Mary Pride's book The Way Home, she states: “Family planning is the ‘mother of abortion.' Once couples look upon children as 'creatures of their own making,' all reverence for human life was lost. Children as God's gifts whom we humbly receive are one thing; children as articles of our own manufacturing are another. You can do anything you like with what you yourself have made. Hence, abortion, incest, child abuse.” “Bring out with you every living thing of all flesh that is with you, birds and animals and every creeping thing that creeps on the earth, that they may breed abundantly on the earth, and be fruitful and multiply on the earth.” Gen. 8:17.

Ze kunnen overvloedig broeden. In Mary Pride's boek The Way Home zegt ze: „Gezinsplanning is de ’moeder van abortus’. Toen echtparen kinderen eenmaal als 'eigen schepselen' gingen beschouwen, ging alle eerbied voor het menselijk leven verloren. Kinderen als Gods gaven die we nederig ontvangen, zijn één ding; kinderen als artikelen van onze eigen productie zijn een andere. Met wat je zelf hebt gemaakt kun je alles doen wat je wilt. Vandaar abortus, incest, kindermishandeling”. “ Doe al het gedierte dat met u is, van al wat leeft: het gevogelte, het vee en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, met u uitgaan, opdat zij wemelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde”. Gen. 8:17.

Populate the earth abundantly. God said “Be fruitful and multiply and subdue the earth” in Gen. 1:22, Gen. 1:28, Gen. 8:17, Gen. 9:1, Gen. 9:7, Gen. 35:11, Gen. 48:4, Lev. 26:9, Deut. 7:13, Deut. 8:1, Deut. 30:16, Jer. 30:19, Jer. 33:22 and Heb. 6:14. He told us 14 times!!

Bevolk de aarde rijkelijk. God zei “ God zgt “Weest vruchtbaar, wordt talrijk” in Gen 1:22, Gen. 1:28, Gen. 8:17, Gn. 9:1, Gen. 9:7, Gen. 35:11, Gen. 48:4, Lev. 26:9, Deut. 7:13, Deut. 8:1, Deut. 30:16, Jer. 30:19, Jer. 33:22 en Heb. 6:14. Hij heeft het ons 14 keer vertelt!!

 “And as for you, be fruitful and multiply; populate the earth abundantly and multiply in it.” Gen. 9:7.

“En gij, weest vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op de aarde, ja, wordt talrijk daarop”. Gen. 9:7. 

 “God also said to him, I am God Almighty; be fruitful and multiply; A nation and a company of nations shall come from you, And kings shall come forth from you.” Gen. 35:11. 

“En God zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk; een volk, ja een menigte van volken, zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen”. Gen 35:11.  

 “Then I Myself shall gather the remnant of My flock out of all the countries where I have driven them and shall bring them back to their pasture; and they will be fruitful and multiply.” Jer. 23:3.

“En Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen.

Fill the earth. But haven't we already filled the earth? We continually hear today about the dreaded “overpopulation problem,” but two experts give us a different picture:

Vul de aarde. Maar hebben we de aarde niet al gevuld? We horen vandaag voortdurend over het gevreesde "overbevolkingsprobleem", maar twee experts geven ons een ander beeld:

“We could put the entire world population in the state of Texas and each man, woman and child could be allotted 2,000 square feet [the average home between 1,400 to 1,800 square feet] and the whole rest of the world would be empty.” Mary Pride’s The Way Home,  pg. 62.

“We zouden de hele wereldbevolking in de staat Texas kunnen plaatsen en elke man, vrouw en kind zou 2.000 vierkante voet kunnen krijgen [het gemiddelde huis tussen 1.400 en 1.800 vierkante voet] en de hele rest van de wereld zou leeg zijn.” De weg naar huis van Mary Pride, pag. 62.

“Every person in the world could stand, without touching each other, within the city limits of Jacksonville, Florida.” Bill Gothard’s Institute of Basic Life Principles (IBLP) Publications

"Iedereen ter wereld zou kunnen staan, zonder elkaar aan te raken, binnen de stadsgrenzen van Jacksonville, Florida." Bill Gothard's Institute of Basic Life Principles (IBLP) Publicaties

Fill the earth. The Truth is that we are a dying nation! This means that we are not replacing ourselves. One of the “fruits” of our disobedience is that we now know that the Social Security meant for us will never be. There will not be enough children to work to supply the funds when we are old. “And God blessed Noah and his sons and said to them, ‘Be fruitful and multiply, and fill the earth.’ ” Gen. 9:1.

Vul de aarde. De Waarheid is dat we een stervende natie zijn! Dit betekent dat we onszelf niet vervangen. Een van de "vruchten" van onze ongehoorzaamheid is dat we nu weten dat de sociale zekerheid die voor ons bedoeld is, dat nooit zal zijn. Er zullen niet genoeg kinderen zijn om te werken om het geld te voorzien als we oud zijn. “En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde”. Gen. 9:1.  

A gift of the Lord. But I'm afraid that if I let God have control He will give me 20 children! Do we really believe what the Bible says? “Behold, children are a gift of the Lord; the fruit of the womb is a reward.” Psalm 127:3. We Christians are picky about which blessings we will receive. Give us more cars, a bigger house and a higher position in our job and the extra responsibility, trials and work that go along with them. But for “heaven's sake,” don't give us any more children!  God says that children are a reward, not a curse! We have been brainwashed by the feminists and by a worldly viewpoint! As a Christian, whom do you choose to believe, God or the feminists?

Een geschenk van de Heer. Maar ik ben bang dat als ik God de controle geef, Hij me 20 kinderen zal geven! Geloven we echt wat de Bijbel zegt? “Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot”. Ps. 127:3. Wij christenen zijn kieskeurig over welke zegeningen we zullen ontvangen. Geef ons meer auto's, een groter huis en een hogere positie in ons werk en de extra verantwoordelijkheid, beproevingen en het werk dat daarmee gepaard gaat. Maar geef ons in hemelsnaam geen kinderen meer! God zegt dat kinderen een beloning zijn, geen vloek! We zijn gehersenspoeld door de feministen en door een werelds standpunt! Wie kies je als christen te geloven, God of de feministen?

Opened her womb. Statistics show that in developed countries, the average woman without birth control will have five or six children, not twenty. Look at the Bible. Noah had just three, Sarah had only one, and both Rebekah and Rachel had only two. Ladies, this was prior to birth control. Large families were the exception in the Bible, and also the most blessed. 

Opende haar baarmoeder. Statistieken tonen aan dat in ontwikkelde landen de gemiddelde vrouw zonder anticonceptie vijf of zes kinderen zal krijgen, niet twintig. Kijk naar de Bijbel. Noach had er maar drie, Sarah had er maar één, en zowel Rebekka als Rachel hadden er maar twee. Dames, dit was vóór de anticonceptie. Grote gezinnen waren de uitzondering in de Bijbel, en ook de meest gezegende.

Leah had six sons and a daughter but Rachel had just two sons. “Now the Lord saw that Leah was unloved, and He opened her womb, but Rachel was barren.” Gen. 29:31. “Then God remembered Rachel, and God gave heed to her and opened her womb.” Gen. 30:22. God gives exactly how many children He wants to give each woman. He gives them in exactly the perfect order and at God's perfect timing. In your desire to control your fertility, have you missed a blessing? “God also said to him, I am God Almighty; Be fruitful and multiply; A nation and a company of nations shall come from you, And kings shall come forth from you.” Gen. 35:11.

Leah had zes zonen en een dochter, maar Rachel had slechts twee zonen. “Toen de Here zag, dat Lea niet bemind was, opende Hij haar schoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar”. Gen. 29:31. “Toen gedacht God Rachel, en God verhoorde haar; Hij opende haar schoot”. Gen. 30:22. God geeft precies hoeveel kinderen Hij elke vrouw wil geven. Hij geeft ze in precies de perfecte volgorde en op Gods perfecte timing. Heb je een zegen gemist in je verlangen om je vruchtbaarheid te beheersen? “En God zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk; een volk, ja een menigte van volken, zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen”. Gen. 35:11. 

Closed fast all the wombs. Not having children is God's curse or punishment. “They will play the harlot, but not increase.” Hosea 4:10. “For the Lord closed fast all the wombs of the household of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife.” Gen. 20:18. This also shows us that it is God who opens and closes the womb. “For the Lord had closed fast all the wombs…” Gen. 20:18. “And He opened her womb.” Gen. 29:31.

Snel alle baarmoeders gesloten. Geen kinderen krijgen is Gods vloek of straf. “zij zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden”. Hosea 4:10. “De Here had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham”. Gen. 20:18. Dit laat ons ook zien dat het God is die de baarmoeder opent en sluit. “De Here had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten…” Gen. 20:18. “opende Hij haar schoot”. Gen 29:31. 

God shall supply all your needs. But what if we can't provide for any more children? A lot of what we are lacking is faith. Claim this verse: “And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.” Phil. 4:19. We need to reevaluate our priorities. Could your needs actually be “wants”? “We are the richest people in history, yet are the most fearful about the costs of child-rearing.” Mary Pride’s The Way Home, pg. 48. Let's be “…free from the love of money.” 1Tim. 3:3.

God zal in al je behoeften voorzien. Maar wat als we niet voor meer kinderen kunnen zorgen? Veel van wat we missen is geloof. Claim dit vers: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus”. Filip. 4:19. We moeten onze prioriteiten opnieuw evalueren. Kunnen uw behoeften eigenlijk "wensen" zijn? "We zijn de rijkste mensen in de geschiedenis, maar zijn het meest bang voor de kosten van het opvoeden van kinderen." De Way Home van Mary Pride, pag. 48. Laten we niet zijn “…geldzuchtig”. 1 Tim. 3:3.

She who remains at home. As a homemaker you can claim this verse as you seek to provide for your family. “…And she who remains at home will divide the spoil!” Ps. 68:12. Many of us, because we are at home, shop at garage sales and thrift stores. Also, many with large families have shared that those women who have chosen to limit their families have given them bags and boxes of brand-name clothing.

Zij die thuis blijft. Als huisvrouw kun je aanspraak maken op deze vers als je voor je gezin probeert te zorgen. “…en de vrouwe des huizes verdeelde de buit”. Ps. 68:12. Velen van ons, omdat we thuis zijn, winkelen tijdens de uitverkoop sales en in kringloopwinkels. Ook hebben velen met grote gezinnen verteld dat de vrouwen die ervoor hebben gekozen om hun gezin te beperken, hen tassen en dozen met merkkleding gegeven.

With these we shall be content. A lot of what you want to give your children is something that later will ruin them and lead to their destruction. Aren't the children who “have it all” - the toys, clothes and their own rooms - the most spoiled, ungrateful and miserable? Aren't these the same children who as teens are drawn into drugs and cults, or are often suicidal? Here is what Scripture says: “And if we have food and covering, with these we shall be content. But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction.” 1Tim. 6:8-9. 

Met deze zullen we tevreden zijn. Veel van wat u uw kinderen wilt geven, is iets dat ze later zal ruïneren en tot hun vernietiging zal leiden. Zijn de kinderen die 'alles hebben' - het speelgoed, de kleding en hun eigen kamers - niet het meest verwend, ondankbaar en ellendig? Zijn dit niet dezelfde kinderen die als tieners worden aangetrokken door drugs en sekten, of die vaak suïcidaal zijn? Dit is wat de Schrift zegt: “Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang”. 1 Tim. 6:8-9. 

Being content. Do you want your children to be discontent when they are married because you have set them up with so many riches? Shouldn't you teach your daughters to be content so they are not forced to work outside the home? Shouldn't our goals with our sons be to teach good work ethics? Wasn't it the rich man who walked away from Jesus and was unable to enter into the kingdom? Do you remember how hard it is for a camel to go through the eye of a needle?

Tevreden zijn. Wil je dat je kinderen ontevreden zijn als ze getrouwd zijn omdat je ze zoveel rijkdom hebt bezorgd? Zou je je dochters niet moeten leren tevreden te zijn, zodat ze niet gedwongen worden buitenshuis te werken? Zouden onze doelen met onze zonen niet moeten zijn om goede arbeidsethiek te leren? Was het niet de rijke man die wegliep van Jezus en niet in staat was het koninkrijk binnen te gaan? Weet je nog hoe moeilijk het is voor een kameel om door het oog van een naald te gaan?

So it's not that we are afraid we cannot provide for the needs of our children and our future children. We are deceived and are actually making this decision based on providing “wants” which will lead to their destruction. “Let your character be free from the love of money, being content with what you have….” Heb. 13:5.

Het is dus niet dat we bang zijn dat we niet kunnen voorzien in de behoeften van onze kinderen en onze toekomstige kinderen. We zijn misleid en nemen deze beslissing in feite op basis van het verschaffen van "wensen" die tot hun vernietiging zullen leiden. “Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt…” Hebr. 13:5. 

Love of money. It seems that children today tend to be a financial burden for almost twice as long as they once were. The contribution from children to the family and society has now been delayed for years while they play and go to school. The young people in previous generations helped with preserving food, sewing clothing, and plowing and harvesting the fields, or they worked in apprentice positions to help the family financially. By the time they reached their teen years, they clearly became an asset instead of a liability. We all know many young people who are still living off their parents well into their twenties. This is even after their parents have paid out great finances for a college education. Ask yourself why you feel it is important to send your children to college; is it for godly character? “For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith, and pierced themselves with many a pang.” 1Tim. 6:10.

Liefde voor geld. Het lijkt erop dat kinderen tegenwoordig bijna twee keer zo lang een financiële last zijn als vroeger. De bijdrage van kinderen aan het gezin en de samenleving loopt nu al jaren vertraging op terwijl ze spelen en naar school gaan. De jongeren van vorige generaties hielpen met het conserveren van voedsel, het naaien van kleding en het ploegen en oogsten van de velden, of ze werkten in leerlingplaatsen om het gezin financieel te helpen. Tegen de tijd dat ze hun tienerjaren bereikten, werden ze duidelijk een troef in plaats van een verplichting. We kennen allemaal veel jonge mensen die tot ver in de twintig nog van hun ouders leven. Dit is zelfs nadat hun ouders veel geld hebben betaald voor een hbo-opleiding. Vraag uzelf af waarom u het belangrijk vindt om uw kinderen naar de universiteit te sturen; is het voor een goddelijk karakter? “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord”. 1 Tim. 6:10.

Fear. Instead of the fear of “having children” that the world keeps telling us about, let's talk about the fear of what they are not telling us. Not only do we miss blessings, but we are living dangerously by what we use to stop God's blessings. Remember, “God is not mocked, what you sow this also you shall reap.” Gal 6:7. Why do we want to sow a seed (by being intimate) and yet not reap the fruit of the womb (a baby)? With abortion, we actually rip the root right out of the soil! Ladies, how can you possibly trust God for your salvation, but not trust Him for the number of children you should bear? We trust Him for our eternity, yet we can't trust Him with our fertility!

Angst. In plaats van de angst om 'kinderen te krijgen' waar de wereld ons steeds over vertelt, laten we het hebben over de angst voor wat ze ons niet vertellen. We missen niet alleen zegeningen, maar we leven ook gevaarlijk door wat we gebruiken om Gods zegeningen tegen te houden. Onthoud “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”. Gal. 6:7. Waarom willen we een zaadje zaaien (door intiem te zijn) en toch niet de vrucht van de baarmoeder oogsten (een baby)? Met abortus scheuren we de wortel zo uit de grond! Dames, hoe kunnen jullie ooit op God vertrouwen voor jullie redding, maar Hem niet vertrouwen voor het aantal kinderen dat jullie zouden moeten baren? We vertrouwen Hem voor onze eeuwigheid, maar we kunnen Hem niet vertrouwen met onze vruchtbaarheid!

Multiply your seed. What are the dangers of stopping our own fertility? “The Pill - an abortifacient; it disturbs the lining of the uterus (endometrium), assuring that any baby who may have been conceived cannot implant himself correctly. Thus, the baby starves to death at about seven to nine days of age. The tiny infant is then cast out of the womb - a victim of abortion. The pill also causes hypertension, blood clotting, diabetes - hence the rise of maternal diabetes and a mandatory test is now recommended for all.” (Info from various IBLP publications) “Indeed I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens, and as the sand which is on the seashore; and your seed shall possess the gate of their enemies.” Gen. 22:17.

Vermenigvuldig je zaad. Wat zijn de gevaren van het stoppen van onze eigen vruchtbaarheid? “De pil - een aborticum; het verstoort het baarmoederslijmvlies (endometrium) en zorgt ervoor dat een baby die mogelijk is verwekt, zichzelf niet correct kan implanteren. Zo verhongert de baby op een leeftijd van ongeveer zeven tot negen dagen. Het kleine kind wordt dan uit de baarmoeder geworpen - een slachtoffer van abortus. De pil veroorzaakt ook hypertensie, bloedstolling, diabetes - vandaar de opkomst van maternale diabetes en een verplichte test wordt nu voor iedereen aanbevolen." (Info uit verschillende IBLP-publicaties) “zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen”. Gen. 22:17. 

They labor in vain who build it. Many of us believed in Natural Family Planning. We believed that if our husbands and we “planned” our family “naturally” we were working with God. Weren't we just being responsible? No. We were still saying we knew, above God, what was best for our families. Those of us who decide to trust God have experienced such freedom. Giving this responsibility over to God lifted such a burden. Some of us never had any more children and others had a few more. By trusting the LORD to build our house, we had the confidence that we had His best. “Unless the LORD builds the house, They labor in vain who build it….” Ps. 127:1.

Ze zwoegen tevergeefs die het bouwen. Velen van ons geloofden in natuurlijke gezinsplanning. We geloofden dat als onze echtgenoten en wij ons gezin "natuurlijk" hadden gepland, we met God zouden werken. Waren we niet gewoon verantwoordelijk? Nee. We zeiden nog steeds dat we wisten, boven God, wat het beste was voor ons gezin. Degenen onder ons die besluiten op God te vertrouwen, hebben zo'n vrijheid ervaren. Door deze verantwoordelijkheid aan God over te dragen, werd zo'n last opgeheven. Sommigen van ons hebben nooit meer kinderen gehad en anderen wel een paar meer. Door erop te vertrouwen dat de HEER ons huis zou bouwen, hadden we het vertrouwen dat we het beste van hem hadden. “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan….” Ps. 127:1.

Wasted his seed. What about those contraception methods used by men, those that are barrier methods? Not surprisingly, the Bible has covered them all, when the “seed was spilled.” Gen. 38:9. “And Onan…wasted his seed on the ground, in order not to give offspring to his brother. But what he did was displeasing in the sight of the LORD; so He took his life also.” Gen. 38:9-10.

Verspilde zijn zaad. Hoe zit het met die anticonceptiemethoden die door mannen worden gebruikt, die barrièremethoden zijn? Het is niet verrassend dat de Bijbel ze allemaal heeft behandeld toen het „zaad werd vergoten”. Gen. 38:9. “Maar Onan…verspilde hij het zaad op de grond, om aan zijn broeder geen nakroost te geven. En hetgeen hij gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren, en Hij doodde ook hem”. Gen. 38:9-10. 

Was barren. As women began playing “God” with their bodies by deciding when and if they were to be pregnant, they began deciding the life or death of the baby they were carrying. When we begin to follow the lie that those who are pro-abortion use: “we can do whatever we want with our bodies,” we see these consequences.

Was onvruchtbaar. Toen vrouwen "God" met hun lichaam begonnen te spelen door te beslissen wanneer en of ze zwanger zouden zijn, begonnen ze te beslissen over het leven of de dood van de baby die ze droegen. Wanneer we de leugen beginnen te volgen die degenen die pro-abortus zijn gebruiken: "we kunnen doen wat we willen met ons lichaam", zien we deze gevolgen.

Sterility. So many women are unable to become pregnant because of birth control, multiple partners, and damage from previous abortions. This has caused an obsession among American women to have a child “at any cost.” “Now the LORD saw that Leah was unloved, and He opened her womb, but Rachel was barren.” Gen. 29:31. As a result, we have:

Steriliteit. Zoveel vrouwen kunnen niet zwanger worden vanwege anticonceptie, meerdere partners en schade door eerdere abortussen. Dit heeft geleid tot een obsessie onder Amerikaanse vrouwen om 'tegen elke prijs' een kind te krijgen. “Toen de Here zag, dat Lea niet bemind was, opende Hij haar schoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar”. Gen. 29:31. Als resultaat hebben we: 

Abortion. We are told that it is wrong to allow “unwanted” children to be born. But the Truth is that those babies are definitely wanted. The long years of waiting for those wanting to adopt a baby are proof. 

Abortus. Er wordt ons verteld dat het verkeerd is om “ongewenste” kinderen te laten geboren worden. Maar de waarheid is dat die baby's beslist gewild zijn. De lange jaren van wachten op degenen die een baby willen adopteren zijn het bewijs.

Invitrofertilization.  Many see no wrong in test tube babies for a childless couple. Now we have been alerted to the many fertilized eggs that are disposed of in the Petri dish and also aborted from the womb. Since this method is so expensive, the doctor inserts several fertilized eggs, hoping that some will embed. Many times a “multiple pregnancy” results and the couple choose “which and how many” will be spared and which will be aborted. Many of us are also aware of the doctor who used his own sperm, to save time and money, and is estimated to have fathered hundreds of children in the Chicago area.

Reageerbuisbevruchting. Velen zien geen kwaad in reageerbuisbaby's voor een kinderloos stel. Nu zijn we gewaarschuwd voor de vele bevruchte eieren die in de petrischaal worden weggegooid en ook uit de baarmoeder worden afgebroken. Omdat deze methode zo duur is, brengt de arts verschillende bevruchte eieren in, in de hoop dat er enkele zullen inbedden. Vaak resulteert een "meerlingzwangerschap" en kiest het paar "welke en hoeveel" zullen worden gespaard en welke zullen worden afgebroken. Velen van ons kennen ook de dokter die zijn eigen sperma gebruikte om tijd en geld te besparen, en die naar schatting honderden kinderen heeft verwekt in de omgeving van Chicago.

Surrogate mothers. These are women who are paid to carry a man's child for another woman. This is not new. Hagar is the first and most well known surrogate mother. The hate that Sarah felt for her and the destitution of Ishmael and Hagar, not to mention the wars that have continued to this day, tell us the result of this sinful way of getting a child “at any cost!”

Draagmoeders. Dit zijn vrouwen die betaald worden om het kind van een man te dragen voor een andere vrouw. Dit is niet nieuw. Hagar is de eerste en meest bekende draagmoeder. De haat die Sara voor haar voelde en de armoede van Ismaël en Hagar, om nog maar te zwijgen van de oorlogen die tot op de dag van vandaag voortduren, vertellen ons het resultaat van deze zondige manier om 'tegen elke prijs' een kind te krijgen!

Unpaid prostitution. The lie of “free love” is nothing more than women prostituting themselves. But women have paid the price. Since the feminist movement began and the invention of the pill, a “one-night stand” is supposedly our right as women. Now we have widespread venereal disease, AIDS, unplanned pregnancy, abortion, infertility, mental and emotional shame, higher suicides (especially among teens) and low self-worth. These are some of the results of freedom from abiding by God's Laws. 

Onbetaalde prostitutie. De leugen van "vrije liefde" is niets meer dan vrouwen die zichzelf prostitueren. Maar vrouwen hebben de prijs betaald. Sinds het begin van de feministische beweging en de uitvinding van de pil, is een 'one night stand' zogenaamd ons recht als vrouw. Nu hebben we wijdverbreide geslachtsziekten, aids, ongeplande zwangerschap, abortus, onvruchtbaarheid, mentale en emotionele schaamte, meer zelfmoorden (vooral onder tieners) en een laag zelfbeeld. Dit zijn enkele van de resultaten van de vrijheid om zich aan Gods Wetten te houden.

Homosexuality. Now I am sure you wonder how birth control and sterilization have encouraged and spread homosexuality. “For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural, and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.” Rom. 1:26-27. We have seen some of the “due penalty” of their error. AIDS is running rampant, especially among homosexuals. When women despise children, stop bearing the fruit of their wombs and voluntarily sterilize themselves, this is unnatural! Homosexuals believe (those who have removed the possible result of the union between a man and a woman) the clear message that physical union is for pleasure and not for the reason of producing fruit from the man's seed.

Homoseksualiteit. Nu vraag je je vast af hoe anticonceptie en sterilisatie homoseksualiteit hebben aangemoedigd en verspreid. “Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende”. Rom. 1:26-27. We hebben een deel van de "gepaste straf" van hun fout gezien. Aids viert hoogtij, vooral onder homoseksuelen. Als vrouwen kinderen verachten, stoppen met het dragen van de vrucht van hun baarmoeder en zichzelf vrijwillig steriliseren, is dat onnatuurlijk! Homoseksuelen geloven (degenen die het mogelijke resultaat van de verbintenis tussen een man en een vrouw hebben verwijderd) de duidelijke boodschap dat fysieke verbintenis voor het plezier is en niet voor het voortbrengen van fruit uit het zaad van de man.

Let's sum up what God has been telling us so far in His Word, since “All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness….” 2Tim. 3:16:

Laten we samenvatten wat God ons tot nu toe in Zijn Woord heeft verteld, sinds “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid…” 2 Tim. 3:16.

Children are blessings. (Gen. 1:22, Gen. 1:28)

Kinderen zijn zegeningen. (Gen. 1:22, Gen. 1:28) 

Our children are our rewards. (Ps. 127:3)

Onze kinderen zijn onze beloningen. (Ps. 127:3)

God opens and closes the womb. (Gen. 20:18, Gen. 29:31)

God opent en sluit de baarmoeder. (Gen. 20:18, Gen. 29:31) 

God commanded us to multiply and fill the earth. (Gen. 1:22, Gen. 1:28, Gen. 8:17, Gen. 9:1, Gen. 48:4, Lev. 26:9, Deut. 7:13, Deut. 8:1, Deut. 30:16, Jer. 30:19, Jer. 33:22 and Heb. 6:14.)

God heeft ons bevolen om talrijk te worden en de aarde te vullen. (Gen. 1:22, Gen. 1:28, Gen. 8:17, Gen. 9:1, Gen. 48:4, Lev, 26:9, Deut. 7:13, Deut. 8:1, Deut. 30:16, Jer. 30:19, Jer. 33:22, en Hebr. 6:14). 

The earth is not filled; we are not overpopulated.

De aarde is niet gevuld; we zijn niet overbevolkt

We are not to give wants to our children or it will lead to their destruction.

We mogen onze kinderen geen wensen geven, anders zal het tot hun vernietiging leiden.

God supplies all our needs; we don't have to worry. (Phil. 4:19)

God voorziet in al onze behoeften; we hoeven ons geen zorgen te maken. (Filip. 4:19)

Not everyone will be blessed with a large family; some will only have one or two without even “helping God” with birth control or sterilization.

Niet iedereen zal gezegend zijn met een groot gezin; sommigen zullen er maar een of twee hebben zonder zelfs maar "God te helpen" met anticonceptie of sterilisatie.

By using any form of birth control or sterilization, we are imposing a curse or punishment on ourselves as God did on those in the Bible. (Gen. 38:9-10)

Door elke vorm van anticonceptie of sterilisatie te gebruiken, leggen we onszelf een vloek of straf op, zoals God de mensen in de Bijbel deed. (Gen. 38:9-10)

We can't really say we are Pro-Life if we use birth control since it is the foundation of abortion.

We kunnen niet echt zeggen dat we Pro-Life zijn als we anticonceptie gebruiken, aangezien dit de basis is van abortus.

Happy is the man with a quiver full. What do you do if you want more children and your husband doesn't? First you need to pray and repent of anything that you may have done to encourage his turning from the desire to be “happy” since, “As arrows are in the hand of a mighty man; so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them….” Ps. 127:5 KJV. Do you murmur and complain about the amount of “work” from the children God has already given you? “Do all things without murmuring and complaining.” Phil. 2:14. When your husband arrives home from work, do you make him your “helpmeet,” expecting him to help you around the house? “Then the Lord God said, ‘It is not good for the man to be alone; I will make a help meet for him.’ ” Gen. 2:18. Are your children pleasant to be around or are they unruly and disrespectful? Do they rule your home and you? “A child who gets his own way brings shame to his mother.” Prov. 29:15. (Don't miss lesson 14, “Your Mother's Teachings.”)

Gelukkig is de man met een koker vol. Wat doe je als je meer kinderen wilt en je man niet? Eerst moet je bidden en je bekeren van alles wat je misschien hebt gedaan om hem aan te moedigen zich af te keren van het verlangen om "gelukkig" te zijn sinds, “Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld”. Ps. 127:5 NBG-51.  Moppert en klaagt u over de hoeveelheid "werk" van de kinderen die God u al heeft gegeven? “Doet alles zonder morren of bedenkingen”. Filip. 2:14. Wanneer je man thuiskomt van zijn werk, maak je hem dan je 'helper', in de verwachting dat hij u in het hele huis helpt? “En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”. Gen. 2:18. Zijn uw kinderen prettig in de buurt of zijn ze onhandelbaar en respectloos? Regelen zij jouw huis en jou? “maar een aan zichzelf overgelaten knap maakt zijn moeder te schande”. Spr. 29:15. ( Mis les 14, “De Onderwijzing van Jouw Moeder”, niet.)

Hearts of the fathers to children. Pray these three Scriptures: (1) Ask the Lord to speak to your husband's heart concerning future children. “Behold, children are a gift of the Lord; the fruit of the womb is a reward.” Ps 127:3. (2) Ask God to restore your husband's heart to your children and toward future children. “And He will restore the hearts of the fathers to children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the land with a curse.” Malachi 4:6. (3) Ask the Lord to turn your husband’s heart. “The king's heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes.” Prov. 21:1. If your husband tells you to keep taking the pill or watching for signs of fertility, don't resist his authority; just pray. Trust that God will direct him. Your husband is ultimately responsible, not you. What you are responsible for is to submit to the authority God has placed over you, and that is your husband. “But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything.” Eph. 5:24.

Harten van de vaders naar kinderen. Bid deze drie Schriftgedeelten: (1) Vraag de Heer om tot het hart van uw man te spreken over toekomstige kinderen. “Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot”. Ps. 127:3. (2) Vraag God om het hart van uw man te herstellen voor uw kinderen en voor toekomstige kinderen. “ Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”. Maleachi 4:6. (3)  Vraag de Heer om het hart van uw man te keren. “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt”. Spr. 21:1. Als je man zegt dat je de pil moet blijven slikken of moet letten op tekenen van vruchtbaarheid, verzet je dan niet tegen zijn gezag; bid gewoon. Vertrouw erop dat God hem zal leiden. Je man is eindverantwoordelijk, niet jij. Waar jij verantwoordelijk voor bent, is je te onderwerpen aan de autoriteit die God over jou heeft geplaatst, en dat is je man. “Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles”. Efez. 5:24.

What do you do if your husband has had a vasectomy or you have had a tubal ligation? Many couples have confessed to me that they are so burdened that they had made the huge and life changing mistake of having themselves sterilized. Some have taken the step of having this permanent sterilization reversed. You can find out about having this mistake reversed by contacting a Dr. Pohl in Houston, Texas who specializes in microsurgical vasectomy reversals, who has done 1,800 of these surgeries and has a money back guarantee! His number is 1-713-Reverse. Or visit his very informative website at vasectomyreversal.com. The doctor just upstairs, Dr. Rawson does tubal reversals. His number is 1-281-363-4445 and his website is fertility.com Before you rule either of these out due to the costs involved, pray that God would provide the funds. He is the God if the impossible and the God of second chances!

Wat doe je als jouw man een vasectomie heeft ondergaan of als hij een afbinding van de eileiders heeft gehad? Veel stellen hebben me bekend dat ze zo belast zijn dat ze de enorme en levensveranderende fout hebben gemaakt om zich te laten steriliseren. Sommigen hebben de stap genomen om deze permanente sterilisatie ongedaan te maken. U kunt erachter komen of deze fout ongedaan kan worden gemaakt door contact op te nemen met een Dr. Pohl in Houston, Texas, die gespecialiseerd is in het terugdraaien van microchirurgische vasectomie, die 1800 van deze operaties heeft uitgevoerd en een geld-terug-garantie heeft! Zijn nummer is 1-713-Reverse. Of bezoek zijn zeer informatieve website op vasectomyreversal.com. De dokter net boven, Dr. Rawson doet eileiders omkeringen. Zijn nummer is 1-281-363-4445 en zijn website is vruchtbaarheid.com Voordat je een van deze uitsluit vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn, bid dat God voor het geld zal zorgen. Hij is de God van het onmogelijke en de God van tweede kansen!

Every thought captive. What do you do if it is you who has decided to limit or space your children? Examine your motives and your fears. Is your motive selfishness, wanting more material things or more time for your “self”? If you have bought that lie, remember this Scripture: “But it is not so among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant; and whoever wishes to be first among you shall be slave of all.” Mark 10:43-44. Certainly a mother, especially of many children, is in a place of servanthood. God tells us that we are great! Being a servant was the message that Jesus spoke and lived when He walked on this earth, and one of His most forgotten messages today. Cast down false reasoning. “We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.” 2Cor. 10:5.

Elke gedachte gevangen nemen. Wat doet je als jij het bent die heeft besloten jouw kinderen te beperken of ruimte te geven? Onderzoek je motieven en je angsten. Is je motief egoïsme, meer materiële dingen willen of meer tijd voor je "zelf"? Als je die leugen hebt gekocht, onthoud dan deze tekst: “Zó is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn”. Marcus 10:43-44.  Zeker, een moeder, vooral van veel kinderen, moet dienstbaar zijn. God zegt ons dat we geweldig zijn! Een dienaar zijn was de boodschap die Jezus sprak en leefde toen Hij op deze aarde wandelde, en een van Zijn meest vergeten boodschappen vandaag. Werpt een valse redenering af. “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. 

Makes flesh his strength. Do you feel overwhelmed with the children you have? First check to see if you are following God's wisdom in Proverbs concerning child training. (See lesson 14, “Your Mother's Teaching,” and the book Workers@Home for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) Don't rely on Christian or secular child experts or authors; go to the Author and Creator of your children for the answers. “Blessed is the man who trusts the Lord.” Jer. 17:7. “Cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength…” Jer. 17:5. Check to see if all that you do for your children (all the “extra” curricular activities) have eternal worth. “Cut back” to an absolute bare minimum those that do not qualify. It's Satan wearing you out and causing you to be defeated so he can achieve his goal “to stop more Christian children from being born!”

Maakt vlees tot zijn kracht. Voel je je overweldigd door de kinderen die je hebt? Controleer eerst of je Gods wijsheid in Spreuken over opvoeding van kinderen volgt. (Zie les 14, “Je Moeders Onderwijzing” en het boek Thuis@Werkers omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…”Hosea 4:6). Vertrouw niet op christelijke of seculiere kinderexperts of auteurs; ga naar de Auteur en Maker van je kinderen voor de antwoorden. “Gezegend is de man die op de Here vertrouwt.” Jer. 17:7. “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt”. Jer. 17:5. Controleer of alles wat u voor uw kinderen doet (alle 'buiten'-schoolse activiteiten) eeuwige waarde heeft. "Bezuinig" tot een absoluut absoluut minimum degene die niet in aanmerking komen. Het is Satan die je uitput en ervoor zorgt dat je wordt verslagen, zodat hij zijn doel kan bereiken "om te voorkomen dat er meer christelijke kinderen worden geboren”!

Fear brings a snare. Is it the fear of childbirth? Begin to examine your birthing decisions to find the way that most follows God's intent for childbirth. Have faith in Him and how He created your perfect body, the body that carries the baby being created within your womb. Will He say that you are “on your own” when it comes time to give birth, or even to feed that child? Has He lacked in how He made you, even though He created this perfect baby within you? “The fear of man brings a snare, but he who trusts in the Lord will be exalted.” Prov. 29:25.

Angst brengt een strik met zich mee. Is het de angst voor de bevalling? Begin je geboorte beslissingen te onderzoeken om de beste manier te vinden die het meest aansluit bij Gods bedoeling voor de bevalling. Heb vertrouwen in Hem en hoe Hij je perfecte lichaam heeft geschapen, het lichaam dat de baby draagt die in je baarmoeder wordt geschapen. Zal Hij zeggen dat je 'alleen' bent als het tijd is om te bevallen, of zelfs om dat kind te voeden? Heeft het Hem ontbroken in hoe Hij jou gemaakt heeft, ook al schiep Hij deze perfecte baby in jou? “Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar”. Spr. 29:25. 

There is a wonderful and POWERFUL book that I just read that I highly recommend for every women to read and believe -- Supernatural Childbirth by Jackie Mize! A mother of 6 (who has a restored marriage and whose husband is a doctor) told me about it. She said that her first three she had naturally, the last three she had supernaturally PAIN FREE!! I ordered the book and was totally awestruck. I am going to use these principles and Scriptures to prepare my three daughters for their future pregnancies (and mine too if the Lord has plans for us to have more!). You can read testimonies on Amazon.com, but my friend’s testimonies and after reading the book, I am totally convinced it is not only possible, but it is God’s plan for His own! 

Er is een prachtig en KRACHTIG boek dat ik zojuist heb gelezen en dat ik ten zeerste aanbeveel voor elke vrouw om te lezen en te geloven -- Bovennatuurlijke bevalling door Jackie Mize! Een moeder van 6 (die een hersteld huwelijk heeft en wiens man een dokter is) vertelde me erover. Ze zei dat ze haar eerste drie natuurlijk had, de laatste drie had ze bovennatuurlijk PIJNVRIJ!! Ik bestelde het boek en was helemaal onder de indruk. Ik ga deze principes en Schriftgedeelten gebruiken om mijn drie dochters voor te bereiden op hun toekomstige zwangerschappen (en de mijne ook als de Heer plannen heeft dat we er nog meer zullen krijgen!). Je kunt getuigenissen lezen op Amazon.com, maar de getuigenissen van mijn vriend en na het lezen van het boek ben ik er volledig van overtuigd dat het niet alleen mogelijk is, maar dat het ook Gods plan is voor het Zijne!

My people perish.My people perish for a lack of knowledge.” Hosea 4:6. What knowledge can be gleaned from seeing so many broken and troubled marriages? A lack of submission or having a rebellious spirit will eventually destroy your marriage and prevent you from receiving protection. If your husband desires children or if he doesn't, submit to him. “Wives, be subject to your own husbands.” Eph. 5:22, Col. 3:18, 1Pet 3:1 (See lesson 8, “Wives, Be Subject,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Mijn volk vergaat.Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”. Hosea 4:6. Welke kennis kan worden opgedaan door het zien van zoveel gebroken en verontruste huwelijken? Een gebrek aan onderwerping of een opstandige geest zal uiteindelijk je huwelijk vernietigen en voorkomen dat je bescherming krijgt. Als je man kinderen wil of niet, onderwerp je aan hem. “ Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here”. Efez. 5:22, Col. 3:18, 1 Petr. 3:1 (Zie les 8 “Vrouwen wees Onderdanig”, omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6). 

Workers at home. When you work outside the home, the children you have, and any future babies, become a burden, not a blessing, because a lot of your pay goes to childcare. One woman sat down and figured her profit from working full time. She found that she only cleared $1.00 an hour after paying childcare for her three children.  Leaving the home is usually part of Satan's plan to divide and conquer. You must consistently pray to remain in your home. Because so many women are working outside the home, our homes are sitting empty and they are crumbling. “To be sensible, pure, workers at home….” Titus 2:5. (See lesson 13, “The Ways of Her Household,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) Also, going back to school has been a major contributor to women falling into adultery and being forced to leave little ones. Eve wanted and desired knowledge. “…in the day you eat from it your eyes will be opened…knowing good and evil.” Gen. 3:5.

Thuiswerkers. Als je buitenshuis werkt, worden de kinderen die je hebt en eventuele toekomstige baby's een last, geen zegen, omdat een groot deel van je loon naar kinderopvang gaat. Een vrouw ging zitten en rekende uit dat het haar voordeel was om fulltime te werken. Ze ontdekte dat ze slechts $ 1,00 per uur verdiende na het betalen van kinderopvang voor haar drie kinderen. Het huis verlaten is meestal onderdeel van Satans plan om te verdelen en heersen. U moet consequent bidden om in uw huis te blijven. Omdat zoveel vrouwen buitenshuis werken, staan onze huizen leeg en brokkelen ze af. “bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed, thuiswerkers…” Titus 2:5. (Zie les 13, “De Manieren van Haar Huishouding,” omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…”Hosea 4:6).  Ook het terug naar school gaan heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat vrouwen overspel plegen en gedwongen worden hun kleintjes te verlaten. Eva wilde en verlangde naar kennis. “…dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”. Gen. 3:5. 

Preserved through the bearing of children. God has a promise for those who trust God concerning the bearing of children. “But women shall be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint.” 1Tim 2:15. Here are just a few examples:

Behouden worden door het baren van kinderen. God heeft een belofte voor degenen die op God vertrouwen met betrekking tot het baren van kinderen. “doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid”. 1 Tim. 2:15. 

Two of the most contentious women I have ever met are mothers of large families and have been blessed with extremely devoted husbands. Their marriages have been “preserved.”

Twee van de meest omstreden vrouwen die ik ooit heb ontmoet, zijn moeders van grote gezinnen en zijn gezegend met extreem toegewijde echtgenoten. Hun huwelijken zijn “bewaard'gebleven”.

We have had women who share how, because of a pregnancy or young baby, they were “spared” from difficult situations. They were “preserved” from outside difficulties.

We hebben vrouwen gehad die vertellen hoe ze, vanwege een zwangerschap of jonge baby, werden "gespaard" van moeilijke situaties. Ze werden "bewaard" voor moeilijkheden van buitenaf.

One woman was spared medically because each time her doctor wanted to perform a medical procedure now known to be dangerous, she was pregnant. She was “preserved” physically.

Eén vrouw werd medisch gespaard omdat elke keer dat haar arts een medische procedure wilde uitvoeren waarvan nu bekend is dat deze gevaarlijk is, ze zwanger was. Ze werd fysiek "bewaard".

Another woman said that her in-laws continuously harassed her husband to make her go back to work and earn her keep. Once her fourth child was born her husband checked into child care and found that they would actually lose money if his wife worked. His parents stopped pushing. She was “preserved” and able to stay in her home.

Een andere vrouw zei dat haar schoonfamilie haar man voortdurend lastigviel om haar weer aan het werk te krijgen en haar geld te laten verdienen. Toen haar vierde kind eenmaal was geboren, checkte haar man in bij de kinderopvang en ontdekte dat ze eigenlijk geld zouden verliezen als zijn vrouw zou werken. Zijn ouders stopten met duwen. Ze werd "bewaard" en kon in haar huis blijven.

In Conclusion
Tot Conclusie

Who is the enemy? Ultimately, it is Satan. This is who is behind sin, and those who listen to his lies are his slaves. We have many vocal spokesmen for him; at this time they are known as feminists. Their goal has been to pervert God's way for women to have and bear children. The NOW organization literally hates men and has turned to other women for their companionship and to the government for their protection. These are the women you are emulating when you too refuse to bear and obey the command to “be fruitful and multiply.” These same women who will never know or want to know a man, have convinced masses to “kill or murder” their own children as a sacrifice to the feminist god of “self.” May God forgive us for listening to and agreeing with their lies, “for they are of their father,” the father of lies. (John 8:44)

Wie is de vijand? Uiteindelijk is het Satan. Dit is degene die achter de zonde zit, en degenen die naar zijn leugens luisteren, zijn zijn slaven. We hebben veel vocale woordvoerders voor hem; op dit moment staan ze bekend als feministen. Hun doel was om Gods manier van vrouwen om kinderen te krijgen en te baren te verdraaien. De NOW-organisatie heeft letterlijk een hekel aan mannen en heeft zich tot andere vrouwen gewend voor hun gezelschap en tot de overheid voor hun bescherming. Dit zijn de vrouwen die je nastreeft als ook jij weigert het gebod om “vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen” te verdragen en te gehoorzamen. Deze zelfde vrouwen die nooit een man zullen kennen of willen leren kennen, hebben massa's overtuigd om hun eigen kinderen te 'doden of te vermoorden' als een offer aan de feministische god van 'zelf'. Moge God ons vergeven voor het luisteren naar en instemmen met hun leugens. “Gij hebt de duivel tot vader,” de vader der leugen”. John 8:44.

Then obey Him. If you choose to follow the world's beliefs, you have ultimately chosen to follow and be a slave to Satan. If you say you believe God, then obey Him! “Why do you call me Lord and not do what I say?” Luke 6:46. Have you decided to ask the Lord for His salvation, but He is not really your Lord and Master? If He is your Lord, then act like it. If babies are a blessing, than act like it and trust God with your fertility!

Gehoorzaam Hem dan. Als je ervoor kiest om de overtuigingen van de wereld te volgen, heb je er uiteindelijk voor gekozen om Satan te volgen en een slaaf te zijn. Als u zegt dat u God gelooft, gehoorzaam Hem dan! “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg”? Lucas 6:46. Heb je besloten om de Heer om Zijn redding te vragen, maar Hij is niet echt jouw Heer en Meester? Als Hij uw Heer is, gedraag u dan zo. Als baby's een zegen zijn, gedraag je dan en vertrouw God met je vruchtbaarheid!

May God Bless You!

Your wife shall be like a fruitful vine,

Within your house,

Your children like olive plants

Around your table. 

Psalm 128:3.


Dat God Jouw mag Zegenen!
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok

binnen in uw huis;

uw zonen als olijfscheuten

rondom uw dis.

Psalm 128:3

Personal commitment: To trust God in all areas of my life, including the bearing of children. “Based on what I have learned from God's Word and from observing the fruits of this generation's disobedience, I commit and surrender my body to my Lord. If I am past childbearing years, or permanently unable to conceive, I commit to spreading the Truth and confessing my faults to others in order to discourage them from making the same mistakes.” 

Persoonlijke toewijding: Om God te vertrouwen op alle gebieden van mijn leven, inclusief het krijgen van kinderen. “Op basis van wat ik heb geleerd uit Gods Woord en van het observeren van de vruchten van de ongehoorzaamheid van deze generatie, draag ik mijn lichaam over aan mijn Heer en geef ik het over. Als ik de vruchtbare jaren voorbij ben, of permanent niet in staat ben om zwanger te worden, verbind ik mij ertoe de Waarheid te verspreiden en mijn fouten aan anderen te belijden om hen te ontmoedigen dezelfde fouten te maken.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.