DUT_WW

Hoofdstuk 3 "Een Zachtmoedige en Stille Geest"

 

"maar de verborgen mens uws harten,
met de onvergankelijke (tooi) van een
zachtmoedige en stille geest,
die kostbaar is in het oog van God."
1 Petrus 3:4

A popular attitude now is strength. Yet, Jesus told us “Blessed are the meek”!  Without realizing it, we have strayed onto dangerous ground, “sinking sand.” Boisterous and rebellious women are common and accepted. In television sitcoms these women get all the laughs. Meek is now regarded as weak. So when a husband strays from the Truth, you'll hear Christians advise the wife to use the “tough love” approach based on the book Love Must Be Tough. In this lesson we will search God's Word to find out the Truth regarding “tough love.” Is it still blessed to be meek, or is the Bible outdated?

Een populair gedrag tegenwoordig is kracht. Toch, vertelde Jezus ons “Gezegend zijn de zachtmoedigen”! Zonder het te beseffen, hebben we ons begeven op gevaarlijke grond, “drijfzand”. Luidruchtige en rebellerende vrouwen zijn gewoon en worden geaccepteerd. In praat programma’s op televisie worden  deze vrouwen toe gelachen. Zachtmoedig word nu gezien als zwak. Dus als een man afdwaalt van de Waarheid, dan zal je Christenen horen adviseren aan vrouwen om “harde liefde” te gebruiken benadering gebaseerd op het boek Liefde Moet Moeilijk Zijn. In deze les zullen we in Gods Woord gaan zoeken om de Waarheid te vinden wat betreft “moeilijke liefde”. Is het nog steeds gezegend om zachtmoedig te zijn, of is de Bijbel verleden tijd?   

Tough Love
Moeilijke liefde

Love is patient. God gives us a description of love. See if you can find the word “tough” or any word even remotely similar. “Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the Truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails….” 1Cor. 13:4-8.

Liefde is lankmoedig. God heeft ons een omschrijving gegeven van liefde. Laten we kijken of je het woord “moeilijk” of elk ander woord dat maar enigszins vergelijkbaar is kan vinden. “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer...” 1 Kor. 13:4-8

This I command you. Another new idea in the church today (along with a title of another popular book) is “love is a choice.” Read with me the following verse to see if God says we can “choose” to love. Or does God command that we do so as followers of Christ? “This I command you, that you love one another.” John 15:17.

Dit heb Ik je opgedragen. Een ander nieuw idee in de kerken tegenwoordig (samen met een titel van een ander bekend boek) is “liefde is een keuze”. Lees met mij mee de volgende vers of God zegt of lief hebben een “keuze” is. Of draagt God ons op dat we het zo moeten doen als volgers van Christus? “ Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.” John 15:17.

Love your enemies. Our friends counsel us to “protect ourselves” and “not love those, who are difficult to love.” Are we to love them or not? “But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.” Luke 6:27-28.

Heb je vijanden lief. Onze vrienden adviseren ons om “onszelf te beschermen” en “niet lief te hebben degene, die moeilijk zijn om van te houden”. Moeten wij ze lief hebben of niet?  “ Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; 28zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen”. Lucas 6:27-28.

If you love those who love you. In this passage God is even clearer. He even admonishes those who only love the lovable. “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you…for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax-gatherers do the same?” Matt. 5:44-46.

Als je van degene houd die van je houden. In deze passage is God zelfs duidelijker. Hij vermaant zelfs degenen die alleen liefhebben die lief zijn. “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen... want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?” Matt. 5:44-46.

Overcome evil with good. The book that encourages us to be “tough” with our spouses tells us that we should confront our spouses in order to cause a crisis. In other words, we should take matters into our own hands. Read how we are to leave room for His wrath. What does God instruct us to do? “Rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. Bless those who persecute you; bless and curse not. Never pay back evil for evil to anyone. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, ‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him, and if thirsty, give him a drink; for in doing so you will heap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom. 12:12, 14, 17, 19, 21.

Overwin het kwaad met het goede. Het boek dat ons bemoedigd om “moeilijk” te doen met onze echtgenoten verteld ons dat we onze echtgenoten moeten confronteren om een crisis te veroorzaken. Met andere woorden, we zouden het heft in eigen handen moeten nemen. Lees hoe we ruimte moeten maken voor Zijn wraak. Wat instrueert God ons te doen? “Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Rom. 12:12, 14, 17, 19, 21.

He uttered no threats. You may ask yourself “Why do I have to endure such suffering, and not even have the satisfaction of vengeance?”Read God's explanation for your suffering. “For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps…and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him (God) who judges righteously.” 1Pet. 2:21-23.

Hij schold niet terug. Je mag je zelf afvragen “Waarom moet ik zo een lijden meemaken, en niet eens de voldoening van het nemen van wraak hebben?” lees Gods uitleg voor je lijden. “ Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden… die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.” 1 Pet. 2:21-23

Blessed are the meek. If you don't take matters into your own hands and take a “tough stand,” others (even Christians) will tell you that you are a doormat. Let me remind you who Jesus said are blessed. “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” Matt. 5:5.

Gezegend zijn de zachtmoedigen. Als je het heft niet in eigen handen neemt en een “hard standpunt” inneemt,” andere (zelfs Christenen) zullen je vertellen dat je een deurmat bent. Laat mij je herinneren wie Jezus zei wie gezegend zijn. “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” Matt. 5:5.

The kindness of God. We have been deceived into believing that confronting, and being unkind and firm, will turn the other person around. If that works, why would God use kindness to draw us to repentance? Sinners do not go down to the altar to accept the Lord because they think that they are going to be criticized or chastised, do they? “Or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?” Rom. 2:4.

De vriendelijkheid van God. We zijn misleid om te geloven dat confronteren, en onvriendelijk zijn en hard, de andere persoon zal keren. Als dat zou werken, waarom zou God vriendelijkheid gebruiken om ons te trekken naar bekentenis? Zondaren gaan niet naar het altaar om de Heer te aanvaarden omdat ze denken dat ze bekritiseerd of gestraft zullen worden, toch? “ Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt”? Rom. 2:4.     

The righteousness of God. People may even remind you of when Jesus turned over the tables in the Temple. They will use this example to tell you that you have the “right” to be angry with others. God says He is a jealous God; can we then also be jealous? “But let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger; for the anger of man does not achieve the righteousness of God.” James 1:19-20.

De rechtvaardigheid van God. Mensen zullen je wellicht herinneren over toen Jezus de tafels omgooide in de Tempel. Ze zullen dit als voorbeeld gebruiken om je te vertellen dat je het “recht” hebt om boos te worden op andere. God zegt dat Hij een jaloerse God is; kunnen wij dan ook jaloers zijn? “ Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort”. Jacobus 1:19-20

That you may not do the things that you please. When we have an impulse to do or say something to another person that is anything but meek, then we are walking in the flesh and therefore are not walking in the Spirit. “But I say, walk in the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. …But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.” Gal. 5:16, 17, 22-23. The old saying, “do unto others as you would have them do unto you” is based on this Scripture, “And just as you want people to treat you, treat them in the same way.” Luke 6:31.

Dat je niet de dingen doet die je behagen. Wanneer we een impuls hebben om iets te doen of te zeggen tegen een ander persoon dat alles behalve zachtmoedig is, dan wandelen we in het vlees en wandelen we niet in de Geest. “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst… Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”. Gal. 5:16-17, 22-23. De oude gezegde, “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo”. Lucas 6:31.

The error of unprincipled men. God has warned us that we should not listen to or follow men who tell us something contrary to Scripture. “Be diligent to be found by Him in peace, spotless and blameless, and regard the patience of our Lord to be salvation; just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him…in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of Scripture, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard lest, being carried away by the error of unprincipled men, you fall from your own steadfastness, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ.”  2Pet. 3:14-18. If we know the Word, we are much less vulnerable to accept error as the Truth.

De dwaling van gewetenloze mannen. God heeft ons gewaarschuwd dat we niet naar de mensen moeten luisteren of volgen die ons iets anders vertellen dan de Bijbel. “Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.” 2 Pet. 3:14-18.  Als we het Woord kennen, dan zijn we minder kwetsbaar om dwalingen aan te nemen als de Waarheid.

You are to be perfect. Some authors, and even some pastors, have told us that God doesn't expect us to be perfect. What does God Himself say? “Therefore, you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect.” Matt. 5:48.

Je moet volmaakt zijn. Sommigen auteurs, en zelfs pastoors, hebben ons verteld dat God niet verwacht dat we perfect zijn. Wat zegt God zef? “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. Matt. 5:48. 

No one will see the Lord. Another extremely important reason for your peaceful actions toward your husband or others is that we are to let others see Christ in us. “Pursue peace with all men, and the sanctification without which no one will see the Lord.” Heb. 12:14.

Niemand zal de Heer zien. Een ander extreme belangrijke reden voor je vrede volle acties tegen jou echtgenoot of andere is omdat we anderen Christus in ons moeten laten zien. “ Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien”. Heb. 12:14.

The ministry of reconciliation. We are to be ambassadors for Christ in reconciliation. “Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” 2Cor. 5:18-20.

De bediening van verzoening. We moeten de ambassadeurs zijn voor Christus in verzoening. “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen”. 2 Kor. 5:18-20

Lest you too be tempted. The following Scripture is a warning to us when we are not gentle to others when they have sinned against us. “Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; each one looking to yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and thus fulfill the law of Christ.” Gal. 6:1-2.

Indien jij verzocht wordt. De volgende Bijbeltekst is een waarschuwing aan ons als we niet vriendelijk zijn tegen anderen wanneer ze tegen ons gezondigd hebben. “Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen”. Gal. 6:1-2.

Lest the Lord see it and be displeased. Many women have been so happy to see their husbands “get what they deserve” when God punishes their husbands with financial difficulties or other trials. Later, things turn around for the better. Why does this happen? “Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles; lest the Lord see it and be displeased, and He turn away His anger from him.” Prov. 24:17.

Dat de Heer het zal zien en het Hem zal mishage. Vele vrouwen zijn zo blij geweest om te zien dat hun echtgenoten “krijgen wat ze verdienen” wanneer God hun mannen straften met financiële moeilijkheden of andere beproevingen. Later, draaide de dingen naar het goede. Waarom gebeurt dit? “Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet, opdat de Here het niet zie en het Hem mishage, zodat Hij zijn toorn van hem zou afwenden”. Spr. 24:17.

Doers of the Word. It's important that we learn the Truth and agree with what we see in Scripture, but we must not stop there. “But prove yourselves doers of the Word, and not merely hearers who delude themselves…not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does.” James 1:22,25 “Therefore, to him who knows the right thing to do, and does not do it, to him it is sin.” James 4:17.

Daders van het Woord. Het is belangrijk dat we de waarheid leren en het er mee eens zijn met wat we zien in de Bijbel, maar daar moeten we niet stoppen. “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden… niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen”. Jacobus 1:22, 25 “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde”. Jacobus 4:17.

Forgiveness
Vergeving

Many women do not forgive their husbands because they don't fully understand the grave consequences of their lack of forgiveness. Let’s search the Scriptures to see what God says about forgiving others:

Velen vrouwen vergeven hun mannen niet omdat ze niet volledig begrijpen de ernstige gevolgen van hun gebrek aan vergeving. Laten we zoeken in de Bijbel de teksten om te zien wat God zegt over het vergeven van anderen:

The question we often ask ourselves is “Why should I forgive?”

De vraag die we vaak stellen aan ons zelf is “Waarom zou ik vergeven?”        

Because God also has forgiven you. Because of Christ’s death on the cross, God forgave us. “And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.” Eph. 4:32.

Omdat God jou ook vergeven heeft. Vanwege de dood van Christus aan het kruis, heeft God ons vergeven. “Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft”. Efez. 4:32.

For forgiveness of sins. Jesus shed His blood for the forgiveness of all sins. “All things are cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.” Heb. 9:22. “For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins.” Matt. 26:28.

Voor het vergeven van zonden. Jezus heeft zijn bloed laten vloeien voor de vergeving van al onze zonden. “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. Matt 26:28.

Advantage be taken of us by Satan. We need to forgive others, so Satan cannot take advantage of us. “For if indeed what I have forgiven,…I did it for your sakes in the presence of Christ, in order that no advantage be taken of us by Satan; for we are not ignorant of his schemes.” 2Cor. 2:10-11.

Voordeel behalen op ons door Satan. We moeten anderen vergeven, zodat Satan geen voordeel kan hebben op ons. “Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen”. 2 Kor. 2:10-11

Your Father will not forgive your transgressions. God said that He won't forgive you, if you don't forgive others. “For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.” Matt. 6:14-15. Make sure the forgiveness is not just lip service. “So shall My heavenly Father also do to you, if each of you do not forgive his brother from your heart.” Matt. 18:35. (Read all of Matt. 18: 22-35.)

Jouw Vader zal jou overtredingen niet vergeven. God zegt dat Hij je niet zal vergeven, als je anderen niet vergeeft. “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven”. Matt. 6:14-15. Wees er zeker van dat de vergeving geen lippen werk is. “Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft”. Matt. 18:35. (Lees alles van Matt. 18:22-35).

Reaffirm your love for him, to relieve the offender's sorrow. “…You should rather forgive and comfort him, lest somehow such a one be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore I urge you to reaffirm your love for him.” 2Cor. 2:7-8.

Bevestigt jou liefde voor hem, om het verdriet van de overtreders te verlichten. “… zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen”. 2 Kor. 2:7-8. 

But shouldn't the offender be sorry if I’m to forgive?

Maar zou de overtreder geen spijt moeten hebben als ik hem moet vergeven?

Father, forgive them. Those who crucified Jesus neither asked for forgiveness nor expressed sorrow for what they were doing or what they had done. If we are Christians, we are followers of Christ; therefore, we are to follow His example. “Father, forgive them, for they know not what they are doing.”  Luke 23:34. When Stephen was being stoned he cried out just before he died, “Lord, do not hold this sin against them!” Acts 7:60.

Vader, vergeef ze. Degene die Jezus hebben gekruisigd hebben ook niet om vergeving gevraagd noch verdriet geuit voor wat ze aan het doen waren of hebben gedaan. Als we Christenen zijn, dan zijn wij volgers van Christus; daarom moeten we Zijn voorbeeld volgen. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Lucas 23:34. Toen Stefanus werd gestenigd schreeuwde hij het uit vlak voordat hij stierf, “Here, reken hun deze zonde niet toe!” Hand. 7:60.

But how often does God expect me to forgive another?
Hoe vaak verwacht God dat ik een ander vergeef?

Seventy times seven. When Peter asked how often he was to forgive his brother, Jesus said to him,  “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.” Matt. 18:22 That's 490 times!

Zeventig keer zeven. Toen Petrus vroeg hoe vaak hij zijn broeder moest vergeven, zei Jezus aan hem, “Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.” Matt. 18:22. Dat is 490 keer!

Remember no more. Does forgiveness really mean that I forget that sin, even in an argument? “For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.”  Jer. 31:34. “As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.” Ps. 103:12. “Not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:9. You must understand that Satan will try to bring up old transgressions in your mind. When he does, you must forgive again. Many of us who have forgiven our husbands who have been unfaithful to us experience “flashbacks” of the adultery after our husbands have returned home. It’s almost like a type of spiritual war trauma. We know that we must always walk in a spirit of forgiveness.

Herinner het niet meer. Betekent vergeving echt dat ik die zonde vergeet, zelf in een argument? “want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.” Jer. 31:34 “Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons”. Ps. 103:12. “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.” 1 Pet. 3:9. Je moet begrijpen dat Satan zal proberen om oude overtredingen naar boven te laten komen in je gedachten. Wanneer hij dat doet, dan moet je weer vergeven. Vele van ons die onze echtgenoten hebben vergeven die ontrouw zijn geweest aan ons ervaren “flashbacks” van het overspel nadat onze mannen terug gekomen zijn naar huis. Het is net als een geestelijke oorlog trauma. Wij weten dat we altijd moeten wandelen in een geest van vergeving.  

How can I forgive as God has asked me to do in His Word?
Hoe kan ik vergeven zoals God gevraagd heeft te doen in Zijn Woord?

God alone. Only God can help you to do it. You must humble yourself and ask Him to give you the grace. “Who can forgive sins but God alone?” Mark 2:7.

God alleen. Alleen God kan je helpen om dat te doen. Je moet je zelf vernederen en Hem vragen om je de genade te geven. “Wie kan zonden vergeven dan God alleen?” Marcus 2:7.

Gives grace to the humble. How do I get the grace I need? “God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time.” 1Pet. 5:5-6.

Geef genade aan de verootmoedigen. Hoe krijg ik de genade die we nodig hebben? “want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.” 1 Pet. 5:5-6.

Humbled your heart. How can I gain humility? “Because they had rebelled against the Words of God, and spurned the counsel of the Most High. Therefore He humbled their heart with labor; they stumbled and there was none to help. Then they cried out to the Lord in their trouble; He saved them out of their distresses.” Ps. 107:11-13. “I humbled my soul with fasting; and my prayer kept returning to my bosom.” Ps 35:13. We can work, fast and pray to obtain humility. I have found that many times God allows an illness in me or in my children to quiet and humble me.

Verneder je hart. Hoe kan ik nederigheid krijgen? “Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten versmaad, had Hij hun hart door moeite vernederd; zij struikelden, en er was geen helper. Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten.” Ps. 107:11-13. “ik verootmoedigde mij met vasten, en mijn gebed keerde in mijn boezem weder.” Ps. 35:13. We kunnen werken, vasten en bidden om nederigheid te krijgen. Ik heb ontdekt dat vele keren God ziekte toestaat in mij of in mijn kinderen om mij stil en nederig te krijgen. 

When do I need to forgive those who have hurt me?
Waneer moet ik degene vergeven die mij pijn hebben gedaan?  

Shouldn't I feel convicted of it first?
Moet ik mij niet eerst overtuigd voelen?

First be reconciled to your brother. “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.” Matt. 5:23-24. If you have not forgiven another, especially your husband, you need to ask for forgiveness.

Allereerst verzoen je met je broeder. “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, 24laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.” Matt. 5:23-24. Als je de ander niet hebt vergeven, vooral je echtgenoot, dan is het nodig om vergeving te vragen.

Bitterness. Not forgiving someone causes bitterness. The definition of bitterness is “poison”!  “Let all bitterness and wrath and anger…be put away from you.” Eph. 4:31. Not forgiving another is eating at you, not the other person. “The heart knows its own bitterness.” Prov. 14:10. “For He knows the secrets of the heart.” Ps. 44:21.

Bitterheid. Het niet vergeven van iemand veroorzaakt bitterheid. De definitie van bitterheid is “vergif”! “Alle bitterheid, gramschap, torn…uit uw midden gebannen”. Efez. 4:31. Het niet vergeven zal aan je vreten, niet aan de andere persoon. “Het hart kent zijn eigen droefheid.” Spr. 14:10. “Hij toch kent de geheimen des harten.” Ps. 44:21.

A brother offended. Be sure that you take note of the following Scriptural guidelines when asking for forgiveness. I have heard many who have said that things were actually worse when they did ask for forgiveness or that it did no good. I can speak from experience. At times, when I have asked for another's forgiveness, I have stated it the wrong way and further offended the other person. “A brother offended is harder to be won than a strong city.” Prov. 18:19.

Een verongelijkte broeder. Wees er zeker van dat je notities neemt over de volgende Bijbelse richtlijnen wanneer je vraagt naar vergeving. Ik heb velen gehoord die hebben gezegd dat de dingen eigenlijk erger zijn geworden toen ze om vergeving vroegen of dat het niet goed heeft gedaan. Ik kan uit ervaring praten. Op momenten, toen ik een ander vroeg of vergiffenis, stond ik op de verkeerde manier en de persoon verder verongelijkte. “Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad.” Spr. 18:19.

Taking every thought captive. Take your thoughts captive and look at your offenses as God sees them and from the eyes of the other person. “…we are taking every thought captive to the obedience of Christ.” 2Cor. 10:5.

Elke gedachten gevangen nemen. Neem je gedachten gevangen en kijk naar je overtredingen zoals God ze ziet en vanuit het oog van de andere person. “…elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.”  2 Kor. 10:5.

Men pleasers. God knows our motives and our heart. “…but the Lord looks at the heart.” 1 Sam. 16:7. “…In the sincerity of your heart, as to Christ; not by way of eyeservice, as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart.” Eph 6:5-6. “A fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind.” Prov. 18:2.

Behager van personen. God kent onze motieven en ons hart. “…maar de Here ziet het hart aan”. 1 Sam. 16:7. “…in eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen.” Efez. 6:5-6. “Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.” Spr. 18:2.

Every idle word. Every word you say must be carefully chosen. Prepare your every word.  “Every idle word that men shall speak they shall give an account thereof in the day of judgment.” Matt. 12:36. Begin by writing down what you are going to say. Then read out loud what you wrote, putting yourself in the other person's shoes and hearing it from his point of view. Does it sound accusing? Ask God to put the right words in your mouth.

Elk ijdel woord. Elk woord dat je zegt moet voorzichtig worden gekozen. Bereid elke woord voor. “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.” Matt. 12:36. Begin met het opschrijven wat je gaat zeggen. Dan lees het hard op wat je hebt opgeschreven, zet jezelf in de schoenen van de andere persoon om het te horen vanuit zijn oogpunt. Klinkt het beschuldigend? Vraag God om je de juiste woorden in je mond te zetten. 

Many words. “When there are many words, transgression is unavoidable.” Prov. 10:19. “A babbling fool will be thrown down.” Prov. 10:10.  Only say what you did; don't set the stage with something like, “When you did this, and such and such, well then I….”

Vele woorden. “In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet.” Spr. 10:19. “wie dwaas van lippen is, komt ten val.”  Spr. 10:10. Zeg alleen wat je hebt gedaan; zet de toon niet met zoiets als dit, “Toen jij dit deed, en toen en toen, toen heb ik…”

He uttered no threats. “Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him….” Matt. 5:25 KJV. If the other person starts to lash out at you, do not open your mouth except to agree. “And while being reviled, He did not revile in return; while suffering He uttered no threats….”  1Pet. 2:23.

Hij schold niet terug. “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt…” Matt. 5:25. NBG-51. Als je andere person naar je uithaalt, doe je mond niet open behalve om ermee eens te zijn. “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde….” 1 Pet. 2:23.

I am no longer worthy. The prodigal son prepared his words after his decision to return home and spoke them humbly: “I will get up and go to my father, and will say to him, ‘Father I have sinned against heaven, and in your sight; I am no longer worthy to be called your son; make me as one of your hired men’.” Luke 15:18-19. God will raise up those who are bowed down!

Ik ben het niet langer waard. De verloren zoon had zijn woorden voorbereid toen hij de beslissing had gemaakt om terug naar huis te gaan en heeft ze nederig uitgesproken: “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.” Lucas 15:18-19. God zal degene oprichten die zich neergebogen hebben!

Sweet to the soul. Make your words sweet and kind. “Sweetness of speech adds persuasiveness.” Prov. 16:21. “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.” Prov. 16:24.

Zoet voor de ziel. Maak je woorden zoet en vriendelijk “en zoetheid van lippen versterkt het betoog”. Spr. 16:21. “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.” Spr. 16:24.

Practice These Things
Beoefen deze dingen

 “For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith apply virtue, and to your virtue apply knowledge; and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness; and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful…For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins…for as long as you practice these things, you will never stumble.” 2Pet. 1:4-10.

“Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht... Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden… Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.” 2 Pet. 1:4-10

Apply All Diligence
Pas toe alle ijver

“He who diligently seeks good, seeks favor.” Prov. 11:27.

“Wie het goede nastreeft, zoekt welbehagen.” Spr. 11:27.

“Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the Word of Truth.” 2Tim 2:15.

“Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” 2 Tim. 2:15.

“I, therefore, the prisoner of the Lord, entreat you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing forbearance to one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace.” Eph 4:1-3.

“Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.” Efez. 4:1-3.

In Your Faith
In je Geloof

Faith comes from hearing, and hearing by the Word of Christ.” Rom. 10:17.

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” Rom. 10:17.

“Be on the alert, stand firm in the faith.” 1Cor. 16:13.

“Blijft waakzaam, staat in het geloof.”  1 Kor. 16:13.

“In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one.” Eph. 6:16.

“neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.” Efez. 6:16.

“For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead.” James 2:26.

“Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” Jacobus 2:26

Add Virtue
Voeg Deugzaamheid toe

 “Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. For the heart of her husband does safely trust in her and he will have no lack of gain.” Prov. 31:10-11.

“Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.” Spr. 31:10-11.

“Many daughters have done virtuously, but you excel them all…a woman who fears the Lord she shall be praised.” Prov. 31:29-30.

“Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle…maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.” Spr. 31:29-30.

“Finally brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report; if there is any virtue and if there is any praise, think on these things.” Phil 4:8.

“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.” Filip. 4:8.

Apply Knowledge

 “Take my instruction and not silver, and knowledge rather than choicest gold.” Prov. 8:10.

“Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud.”  Spr. 8:10.

 “A wise man is strong, and a man of knowledge increases power. For by wise guidance you will wage war and in the abundance of counselors there is victory (or safety in KJV).” Prov. 24:5-6.

“Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht; want met overleg moet gij de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers.” Spr. 24:5-6.

“For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of Truth.” 2Tim 3:6-7.

“Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen.”    2 Tim. 3:6-7.

Then Self Control
En dan Zelfbeheersing

“He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit, than he who captures a city.” Prov. 16:32.

“Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.” Spr. 16:32.

“I will guard my ways, that I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle, while the wicked are in my presence.” Ps. 31:1. “He who corrects a scoffer gets dishonor for himself, and he who reproves a wicked man gets insults for himself. Do not reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man and he will love you.” Prov. 9:7-9.

“Ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat”. Ps. 31:1. “Wie een spotter terechtwijst, haalt schande over zich, wie een goddeloze tuchtigt, zijn eigen schandvlek. Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate, bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben.” Spr. 9:7-9.

“Like a city that is broken into and without walls is a man who has no control over his spirit.” Prov. 25:28.

“Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.” Spr. 25:28.

Then Endurance
En dan Volharding

“Knowing that the testing of your faith produces endurance.” James 1:3.

“want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.” Jacobus 1:3

 “And you will be hated by all on account of My name, but it is the one who has endured to the end who will be saved.” Matt. 10:22. 

“En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.” Matt. 10:22.              

 “But remember the former days, when, after being enlightened, you endured a great conflict of suffering.” Heb. 10:32.

“Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt.” Hebr. 10:32.

Then Godliness

 “But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the contrary, discipline yourself for the purpose of godliness; for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also life to come.” 1Tim. 4:7-8.

“maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.” 1 Tim. 4:7-8.

“But flee from these things, you man of God; and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance and gentleness.” 1Tim 6:11.

“o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.” 1 Tim. 6:11.

“Instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age.” Titus 2:12.

“om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.” Titus 2:12.

And in Godliness, Brotherly Kindness
En in Godsvrucht, Broedelijke Vriendelijkheid

 “To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted and humble in spirit.” 1Pet. 3:8.

“Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.” 1 Petr. 3:8.

 “She opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue.” Prov. 31:26.

“Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.” Spr. 31:26.

“And so, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience; bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you. And beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity.” Col. 3:12-14.

“Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.” Kol. 3:12-14.

And Finally Love
En als Laatste Liefde

Love covers a multitude of sins.” 1Pet 4:8.

“want de liefde bedekt tal van zonden.” 1 Petr. 4:8.

Love your enemies.” Matt. 5:44.

“Hebt uw vijanden lief.” Matt. 5:44.

“…to love their husbands.” Titus 2:4.

“…man en kinderen lief te hebben.” Titus 2:4.

“A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you love one another.” John 13:34.

“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.” John. 13:34.

Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices in the Truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

 “Love never fails….” 1Cor 13:4-8.

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

“De liefde vergaat nimmermeer….”1 Kor. 13:4-8.

Yes, They’ll Know We Are Christians by Our Love!
Ja Ze zullen Weten dat We Christenen Zijn door Onze Liefde!

Personal commitment: To desire and strive to be gentle and quiet. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to do everything I have learned to be quick to hear and slow to speak. I will forgive those who have offended me and do what I can to reconcile with those I have offended.”

Persoonlijke toewijding: om te verlangen en te streven om zachtmoedig en stil te zijn. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit de Bijbel, maak ik de afspraak om alles te doen dat ik heb geleerd om snel te horen maar langzaam te spreken. Ik zal vergeven degene die mij hebben beledigd en doen wat ik kan om te verzoenen met degene die ik hebt verongelijkt.”   

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.