DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 3 "Een Zachtmoedige en Stille Geest"

 

"maar de verborgen mens uws harten,
met de onvergankelijke (tooi) van een
zachtmoedige en stille geest,
die kostbaar is in het oog van God."
1 Petrus 3:4

Een populair gedrag tegenwoordig is kracht. Toch, vertelde Jezus ons “Gezegend zijn de zachtmoedigen!" Zonder het te beseffen, hebben we ons begeven op gevaarlijke grond, “drijfzand”. Luidruchtige en rebellerende vrouwen zijn gewoon en worden geaccepteerd. In praat programma’s op televisie worden  deze vrouwen toe gelachen. Zachtmoedig word nu gezien als zwak. Dus als een man afdwaalt van de Waarheid, dan zal je Christenen horen adviseren aan vrouwen om “harde liefde” te gebruiken benadering gebaseerd op het boek Liefde Moet Moeilijk Zijn. In deze les zullen we in Gods Woord gaan zoeken om de Waarheid te vinden wat betreft “moeilijke liefde”. Is het nog steeds gezegend om zachtmoedig te zijn, of is de Bijbel verleden tijd?   

Moeilijke Liefde

Liefde is lankmoedig. God heeft ons een omschrijving gegeven van liefde. Laten we kijken of je het woord “moeilijk” of elk ander woord dat maar enigszins vergelijkbaar is kan vinden. “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer...” 1 Kor. 13:4-8

Dit heb Ik je opgedragen. Een ander nieuw idee in de kerken tegenwoordig (samen met een titel van een ander bekend boek) is “liefde is een keuze”. Lees met mij mee de volgende vers of God zegt of lief hebben een “keuze” is. Of draagt God ons op dat we het zo moeten doen als volgers van Christus? “ Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.” John 15:17.

Heb je vijanden lief. Onze vrienden adviseren ons om “onszelf te beschermen” en “niet lief te hebben degene, die moeilijk zijn om van te houden”. Moeten wij ze lief hebben of niet?  “ Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen." Lucas 6:27-28.

Als je van degene houd die van je houden. In deze passage is God zelfs duidelijker. Hij vermaant zelfs degenen die alleen liefhebben die lief zijn. “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen... want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?” Matt. 5:44-46.

Overwin het kwaad met het goede. Het boek dat ons bemoedigd om “moeilijk” te doen met onze echtgenoten verteld ons dat we onze echtgenoten moeten confronteren om een crisis te veroorzaken. Met andere woorden, we zouden het heft in eigen handen moeten nemen. Lees hoe we ruimte moeten maken voor Zijn wraak. Wat instrueert God ons te doen? “Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Rom. 12:12, 14, 17, 19, 21.

Hij schold niet terug. Je mag je zelf afvragen “Waarom moet ik zo een lijden meemaken, en niet eens de voldoening van het nemen van wraak hebben?” lees Gods uitleg voor je lijden. “ Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden… die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.” 1 Pet. 2:21-23

Gezegend zijn de zachtmoedigen. Als je het heft niet in eigen handen neemt en een “hard standpunt” inneemt,” andere (zelfs Christenen) zullen je vertellen dat je een deurmat bent. Laat mij je herinneren wie Jezus zei wie gezegend zijn. “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” Matt. 5:5.

De vriendelijkheid van God. We zijn misleid om te geloven dat confronteren, en onvriendelijk zijn en hard, de andere persoon zal keren. Als dat zou werken, waarom zou God vriendelijkheid gebruiken om ons te trekken naar bekentenis? Zondaren gaan niet naar het altaar om de Heer te aanvaarden omdat ze denken dat ze bekritiseerd of gestraft zullen worden, toch? “Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?" Rom. 2:4.     

De rechtvaardigheid van God. Mensen zullen je wellicht herinneren over toen Jezus de tafels omgooide in de Tempel. Ze zullen dit als voorbeeld gebruiken om je te vertellen dat je het “recht” hebt om boos te worden op andere. God zegt dat Hij een jaloerse God is; kunnen wij dan ook jaloers zijn? “ Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort." Jacobus 1:19-20

Dat je niet de dingen doet die je behagen. Wanneer we een impuls hebben om iets te doen of te zeggen tegen een ander persoon dat alles behalve zachtmoedig is, dan wandelen we in het vlees en wandelen we niet in de Geest. “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst… Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”. Gal. 5:16-17, 22-23. De oude gezegde, “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo." Lucas 6:31.

De dwaling van gewetenloze mannen. God heeft ons gewaarschuwd dat we niet naar de mensen moeten luisteren of volgen die ons iets anders vertellen dan de Bijbel. “Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.” 2 Pet. 3:14-18.  Als we het Woord kennen, dan zijn we minder kwetsbaar om dwalingen aan te nemen als de Waarheid.

Je moet volmaakt zijn. Sommigen auteurs, en zelfs pastoors, hebben ons verteld dat God niet verwacht dat we perfect zijn. Wat zegt God zef? “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." Matt. 5:48. 

Niemand zal de Heer zien. Een ander extreme belangrijke reden voor je vrede volle acties tegen jou echtgenoot of andere is omdat we anderen Christus in ons moeten laten zien. “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien." Heb. 12:14.

De bediening van verzoening. We moeten de ambassadeurs zijn voor Christus in verzoening. “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen." 2 Kor. 5:18-20

Indien jij verzocht wordt. De volgende Bijbeltekst is een waarschuwing aan ons als we niet vriendelijk zijn tegen anderen wanneer ze tegen ons gezondigd hebben. “Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen." Gal. 6:1-2.

Dat de Heer het zal zien en het Hem zal mishage. Vele vrouwen zijn zo blij geweest om te zien dat hun echtgenoten “krijgen wat ze verdienen” wanneer God hun mannen straften met financiële moeilijkheden of andere beproevingen. Later, draaide de dingen naar het goede. Waarom gebeurt dit? “Als uw vijand valt, verheug u dan niet; als hij struikelt, jubele uw hart niet, opdat de Here het niet zie en het Hem mishage, zodat Hij zijn toorn van hem zou afwenden." Spr. 24:17.

Daders van het Woord. Het is belangrijk dat we de waarheid leren en het er mee eens zijn met wat we zien in de Bijbel, maar daar moeten we niet stoppen. “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden… niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen”. Jacobus 1:22, 25 “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde." Jacobus 4:17.

Vergeving

Velen vrouwen vergeven hun mannen niet omdat ze niet volledig begrijpen de ernstige gevolgen van hun gebrek aan vergeving. Laten we zoeken in de Bijbel de teksten om te zien wat God zegt over het vergeven van anderen:

De vraag die we vaak stellen aan ons zelf is “Waarom zou ik vergeven?”        

Omdat God jou ook vergeven heeft. Vanwege de dood van Christus aan het kruis, heeft God ons vergeven. “Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft." Efez. 4:32.

Voor het vergeven van zonden. Jezus heeft zijn bloed laten vloeien voor de vergeving van al onze zonden. “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden." Matt 26:28.

Voordeel behalen op ons door Satan. We moeten anderen vergeven, zodat Satan geen voordeel kan hebben op ons. “Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen". 2 Kor. 2:10-11

Jouw Vader zal jou overtredingen niet vergeven. God zegt dat Hij je niet zal vergeven, als je anderen niet vergeeft. “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven”. Matt. 6:14-15. Wees er zeker van dat de vergeving geen lippen werk is. “Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft." Matt. 18:35. (Lees alles van Matt. 18:22-35).

Bevestigt jou liefde voor hem, om het verdriet van de overtreders te verlichten. “… zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen." 2 Kor. 2:7-8. 

Maar zou de overtreder geen spijt moeten hebben als ik hem moet vergeven?

Vader, vergeef ze. Degene die Jezus hebben gekruisigd hebben ook niet om vergeving gevraagd noch verdriet geuit voor wat ze aan het doen waren of hebben gedaan. Als we Christenen zijn, dan zijn wij volgers van Christus; daarom moeten we Zijn voorbeeld volgen. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Lucas 23:34. Toen Stefanus werd gestenigd schreeuwde hij het uit vlak voordat hij stierf, “Here, reken hun deze zonde niet toe!” Hand. 7:60.

Maar hoe vaak verwacht God dat ik een ander vergeef?

Zeventig keer zeven. Toen Petrus vroeg hoe vaak hij zijn broeder moest vergeven, zei Jezus aan hem, “Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.” Matt. 18:22. Dat is 490 keer!

Herinner het niet meer. Betekent vergeving echt dat ik die zonde vergeet, zelf in een argument? “want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.” Jer. 31:34 “Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons." Ps. 103:12. “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.” 1 Pet. 3:9. Je moet begrijpen dat Satan zal proberen om oude overtredingen naar boven te laten komen in je gedachten. Wanneer hij dat doet, dan moet je weer vergeven. Vele van ons die onze echtgenoten hebben vergeven die ontrouw zijn geweest aan ons ervaren “flashbacks” van het overspel nadat onze mannen terug gekomen zijn naar huis. Het is net als een geestelijke oorlog trauma. Wij weten dat we altijd moeten wandelen in een geest van vergeving.  


Hoe kan ik vergeven zoals God gevraagd heeft te doen in Zijn Woord?

God alleen. Alleen God kan je helpen om dat te doen. Je moet je zelf vernederen en Hem vragen om je de genade te geven. “Wie kan zonden vergeven dan God alleen?” Marcus 2:7.

Geef genade aan de verootmoedigen. Hoe krijg ik de genade die we nodig hebben? “want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.” 1 Pet. 5:5-6.

Verneder je hart. Hoe kan ik nederigheid krijgen? “Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten versmaad, had Hij hun hart door moeite vernederd; zij struikelden, en er was geen helper. Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten.” Ps. 107:11-13. “ik verootmoedigde mij met vasten, en mijn gebed keerde in mijn boezem weder.” Ps. 35:13. We kunnen werken, vasten en bidden om nederigheid te krijgen. Ik heb ontdekt dat vele keren God ziekte toestaat in mij of in mijn kinderen om mij stil en nederig te krijgen. 

Waneer moet ik degene vergeven die mij pijn hebben gedaan?  


Moet ik mij niet eerst overtuigd voelen?

Allereerst verzoen je met je broeder. “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.” Matt. 5:23-24. Als je de ander niet hebt vergeven, vooral je echtgenoot, dan is het nodig om vergeving te vragen.

Bitterheid. Het niet vergeven van iemand veroorzaakt bitterheid. De definitie van bitterheid is “vergif”! “Alle bitterheid, gramschap, torn…uit uw midden gebannen." Efez. 4:31. Het niet vergeven zal aan je vreten, niet aan de andere persoon. “Het hart kent zijn eigen droefheid.” Spr. 14:10. “Hij toch kent de geheimen des harten.” Ps. 44:21.

Een verongelijkte broeder. Wees er zeker van dat je notities neemt over de volgende Bijbelse richtlijnen wanneer je vraagt naar vergeving. Ik heb velen gehoord die hebben gezegd dat de dingen eigenlijk erger zijn geworden toen ze om vergeving vroegen of dat het niet goed heeft gedaan. Ik kan uit ervaring praten. Op momenten, toen ik een ander vroeg of vergiffenis, stond ik op de verkeerde manier en de persoon verder verongelijkte. “Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad.” Spr. 18:19.

Elke gedachten gevangen nemen. Neem je gedachten gevangen en kijk naar je overtredingen zoals God ze ziet en vanuit het oog van de andere persoon. “…elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.”  2 Kor. 10:5.

Behager van personen. God kent onze motieven en ons hart. “…maar de Here ziet het hart aan”. 1 Sam. 16:7. “…in eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen.” Efez. 6:5-6. “Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.” Spr. 18:2.

Elk ijdel woord. Elk woord dat je zegt moet voorzichtig worden gekozen. Bereid elke woord voor. “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.” Matt. 12:36. Begin met het opschrijven wat je gaat zeggen. Dan lees het hard op wat je hebt opgeschreven, zet jezelf in de schoenen van de andere persoon om het te horen vanuit zijn oogpunt. Klinkt het beschuldigend? Vraag God om je de juiste woorden in je mond te zetten. 

Vele woorden. “In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet.” Spr. 10:19. “wie dwaas van lippen is, komt ten val.”  Spr. 10:10. Zeg alleen wat je hebt gedaan; zet de toon niet met zoiets als dit, “Toen jij dit deed, en toen en toen, toen heb ik…”

Hij schold niet terug. “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt…” Matt. 5:25. NBG-51. Als je andere person naar je uithaalt, doe je mond niet open behalve om ermee eens te zijn. “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde….” 1 Pet. 2:23.

Ik ben het niet langer waard. De verloren zoon had zijn woorden voorbereid toen hij de beslissing had gemaakt om terug naar huis te gaan en heeft ze nederig uitgesproken: “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.” Lucas 15:18-19. God zal degene oprichten die zich neergebogen hebben!

Zoet voor de ziel. Maak je woorden zoet en vriendelijk “en zoetheid van lippen versterkt het betoog". Spr. 16:21. “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.” Spr. 16:24.

Beoefen deze dingen

“Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht... Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden… Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.” 2 Pet. 1:4-10

Pas toe Alle Ijver

“Wie het goede nastreeft, zoekt welbehagen.” Spr. 11:27.

“Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” 2 Tim. 2:15.

“Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.” Efez. 4:1-3.

In Jouw Geloof

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” Rom. 10:17.

“Blijft waakzaam, staat in het geloof.”  1 Kor. 16:13.

“neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.” Efez. 6:16.

“Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” Jacobus 2:26

Voeg Deugzaamheid toe

 “Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.” Spr. 31:10-11.

“Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle…maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.” Spr. 31:29-30.

“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.” Filip. 4:8.

Voeg Kennis Toe

“Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud.”  Spr. 8:10.

“Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht; want met overleg moet gij de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers.” Spr. 24:5-6.

“Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen.” 2 Tim. 3:6-7.

En dan Zelfbeheersing

“Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.” Spr. 16:32.

“Ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat”. Ps. 31:1. “Wie een spotter terechtwijst, haalt schande over zich, wie een goddeloze tuchtigt, zijn eigen schandvlek. Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate, bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben.” Spr. 9:7-9.

“Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.” Spr. 25:28.

En dan Volharding

“want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.” Jacobus 1:3

“En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.” Matt. 10:22.              

 “Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt.” Hebr. 10:32.


Dan Godsvrucht

 “maar wees afkerig van onheilige oude vrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.” 1 Tim. 4:7-8.

“o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.” 1 Tim. 6:11.

“om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.” Titus 2:12.

En in Godsvrucht, Broedelijke Vriendelijkheid

“Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.” 1 Petr. 3:8.

“Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.” Spr. 31:26.

“Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.” Kol. 3:12-14.

En als Laatste Liefde

“want de liefde bedekt tal van zonden.” 1 Petr. 4:8.

“Hebt uw vijanden lief.” Matt. 5:44.

“…man en kinderen lief te hebben.” Titus 2:4.

“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.” John. 13:34.

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

“De liefde vergaat nimmermeer….”1 Kor. 13:4-8.

Ja Ze zullen Weten dat We Christenen Zijn door Onze Liefde!

 

Persoonlijke toewijding: om te verlangen en te streven om zachtmoedig en stil te zijn. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit de Bijbel, maak ik de afspraak om alles te doen dat ik heb geleerd om snel te horen maar langzaam te spreken. Ik zal vergeven degene die mij hebben beledigd en doen wat ik kan om te verzoenen met degene die ik hebt verongelijkt.”   

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.