Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Tegenwoordig is Mijn
Echtgenoot een Toegewijde Vader"

Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 6 “Twistzieke Vrouw”


Een gestadig druppelend
lek op een dag van stortregen
en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk.
Wie haar wil opsluiten,
zou wind opsluiten,
en zijn rechterhand zou olie ontmoeten.
―Spreuken 27:15-16

 

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Ask Yourself, “Am I a Contentious Woman?”
Vraag je zelf,  “Ben Ik een Twistzieke Vrouw?”

Maybe that question is difficult to answer because you’re not exactly sure what a contentious woman is. If we check the Strong’s Concordance, the word contention means a contest, a quarrel, strife, quarrelsome spirit, argumentative.

Misschien is die vraag moeilijk te beantwoorden omdat je niet zeker weet wat een twistzieke vrouw is. Als we de Strong’s Concordance controleren, betekent het woord twist een wedstrijd, een ruzie, strijd, ruzieachtig, argumentatief.

Were your conversations with your husband usually a contest to see who would win or get their way? Did you win many times? Let me share with you that I was a contentious wife and I won often, or maybe most of the time—but actually I lost! I lost my husband and the family life we had!

Waren je gesprekken met je man gewoonlijk een wedstrijd om te zien wie er zou winnen of zijn zin zou krijgen? Heb je vaak gewonnen? Ik wil met je delen dat ik een twistzieke vrouw was en vaak won, waarschijnlijk de meeste keren―maar eigenlijk verloor ik! Ik verloor mijn man en het gezins leven die wij hadden!

Do you ever quarrel with your husband? “The beginning of strife is like letting out of water, so abandon the quarrel before it breaks out” (Prov. 17:14). Yet, the world and so-called “experts” in marriage tell us that a good fight is actually good for the marriage. Don’t you believe it! Arguing will destroy your marriage! If you continue to argue with your husband, you will lose your opportunity to restore your marriage!

Heb je wel eens twist gesprekken met je man? “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt” (Spr. 17:14). Echter, de wereld en de zo genoemde “experts” in huwelijken vertellen ons dat een goed gevecht goed is voor het huwelijk. Geloof het niet! Discusseren zal je huwelijk kapot maken! Als je blijft discussiëren met je man, zal je je kans missen om je huwelijk te herstellen!

Is there strife in your home? “Better is a dry morsel and quietness with it than a house full of feasting and strife” (Prov. 17:1). Are you the gentle and quiet woman that 1 Peter 3:4 speaks of who is precious in the sight of God? Are your children loud and unruly? Your husband will not come around to see you or the children if he feels strife in your home. Even if you change, but your children remain obnoxious or unruly, your husband will seek peace and solace in the arms and home of another.

Is er strijd in je huis? “Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist” (Spr. 17:1). Ben jij de zachte en stille vrouw waarover in 1 Petrus 3:4 word gesproken of die kostbaar is in Gods ogen? Zijn je kinderen luid en ongedisciplineerd? Je man zal niet komen om jou en de kinderen te zien als hij strijd in je huis voelt. Ook al verander je, als je kinderen onuitstaanbaar en ongediciplineerd blijven, je man zal de rust en troost zoeken in de armen en huis van een ander.

Do you have a quarrelsome spirit? “But refuse foolish and ignorant speculations, knowing they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome but be kind to all, able to teach, patient when wronged” (2 Tim. 2:23). Are you a “know-it-all”? Do you have a contrary comment to the things your husband says? God tells us to “agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time thine adversary deliver thee to the judge” (Matt. 5:25 KJV). Watch out for divorce court!

Heb je een twistzieke geest? “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig” (2 Tim. 2:23). Ben jij een “betweter”? Heb je een tegenliggend commentaar op de dingen die je man zegt? God zegt ons om “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere” (Matt. 5:25 NBG51). Kijk uit voor een scheiding rechtzaak!

Are you argumentative? “Urge bond slaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative” (Titus 2:9). Are you Jesus’ bond slave? Has He bought you with a price? Then you owe it to Him to be well-pleasing. Now that we’ve seen what it means to be contentious, God’s Word mentions five times how awful a contentious wife is. Let’s take a look.

Ben je argumentief? “De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak” (Titus 2:9). Ben je Jezus zijn slaaf? Heeft Hij je gekocht voor een prijs? Dan ben je het Hem te behagen verschuldigd. Nu dat we hebben gezien wat twistziek betekent, Gods Woord noemt vijf keer hoe vreselijk een twistzieke vrouw is. Laten we gaan kijken.

A Contentious Wife
Een twiszieke Echtgenote

Contentious woman. Have you ever had a dripping faucet that drove you crazy? “And the contentions of a wife are a constant dripping” (Prov. 19:13). Sometimes it takes someone calling attention to that drip (maybe a friend or your father-in-law) for your husband to notice the dripping, but once he has, that’s all he’ll be able to hear! Have you ever wondered why men move out of their homes and often in with a harlot? Proverbs 21:9 tells us that it’s because “it is better to live in a corner of a roof, than in a house shared with a contentious woman.”

Twistzieke vrouw. Heb je ooit een druppelende kraan gehad die je gek maakte? “het getwist van een vrouw als een gestadig druppelend lek” (Spr. 19:13). Soms is het nodig dat iemand je wijst op dat lek) misschien een vriend of je schoonvader) om je man de druppelende lek te ontdekken, maar zodra hij het heeft, zal dat alles zijn wat hij kan horen! Heb je je ooit afgevraagd waarom mannen uit hun huizen zijn verhuist om daarna bij een hoer in te trekken? Spreuken 21:9 vertelt ons omdat het “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.” 

Contentious and vexing woman. Again, a man would rather live without water and in the desert heat than live with a wife who challenges him and his authority. “It is better to live in a desert land than with a contentious and vexing [annoying or angry] woman” (Prov. 21:19). God is so adamant about this verse—He repeats it! Are you listening? “It is better to live in a corner of a roof than in a house shared with a contentious woman” (Prov. 21:9).

Twistzieke en geïrriteerde vrouw. Nogmaals, een man zal liever zonder water willen leven in de hete woestijn dan te leven met een vrouw die hem en zijn autoriteit uitdaagd. “Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw (vervelend of boze) vrouw” (Spr. 21:19). God is over deze vers onvermurwbaar―Hij herhaalt het! Luister je? “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning” (Spr. 21:9).

Constant dripping. God compares a constant dripping to a contentious woman eventually causing a person to move out. Why doesn’t the man just fix the roof? Because God says that it is impossible! “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; he who would restrain her restrains the wind, and grasps oil with his right hand” (Prov. 27:15–16). God is

Constant druppelend. God vergelijkt het constant druppellen met een twistzieke vrouw dan uiteindelijk er voor zorgt dat mensen uit huis verhuizen. Waarom maakt de man niet gewoon het dak? Omdat God heeft gezegd dat dat onmogelijk is! Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk. Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten, en zijn rechterhand zou olie ontmoeten” (Spr. 27:15-16)

Being Subject
Onderwerp Zijn

A lot of your contentiousness may be rooted in the fact that you believe that marriage is a partnership. This is what I believed and later found out was not true! Instead, God has put the family, along with the rest of His creation, in levels of authority. Our husbands are our authority. This is important for you to understand. “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ” (1 Cor. 11:3). “But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything” (Eph. 5:24).

Veel van je twistzieke gedrag ligt waarschijnlijk geworteld in het feit dat je gelooft dat het huwelijk een partnerschap is. Dit is wat ik geloofde en later ontdekte dat het niet waar is! In plaats daarvan, Heeft God het gezin, samen met de rest van Zijn schlepping, in autoriteit niveaus neer gezet. Onze mannen hebben autoriteit over ons. Dit is belangrijk voor jou om te begrijpen. “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” (1 Kor. 11:3). “Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles “(Efez. 5:24).                                 

What is submission or being subject? It is obeying without a word, even if your husband is being disobedient to God’s Word. It is not insulting in return for his insults or threatening him. First Peter 3:9 says, “not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead . . .” “But giving a blessing instead” means responding to an insult with a compliment and a good attitude “as they observe your chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:2).

Wat is onderwerping of onderwerp zijn? Het is gehoorzamen zonder een woord, ook als je man ongehoorzaam is aan Gods Woord. Het is niet beledigen in ruil voor zijn beledigingen of hem bedreigen. Een Petrus 3:9 zegt, “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel……..”Want in plaats daarvan een zegen geven” betekent een reactive op een belediging met een compliment en een goede houding “doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:2).

Is submission applicable today? “Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever” (Heb. 13:8). In Matthew 5:18 Jesus says, “For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass away from the Law until all is accomplished.”

Is dienen vandaag van toepassing? “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Heb. 13:8). In Mattheüs 5:18 zegt Jezus, “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Christ is the head of every man. How can we be sure that God is over Jesus, and my husband (saved or not) is over me? “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ” (1 Cor. 11:3).

Christus is de hoofd van elke man. Hoe kunnen we zeker weten dat God over Jezus is, en mijn man (geredt of niet) over mij? “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” (1 Kor. 11:3).

Respectful behavior. Now that we are sure that God is speaking to all wives, what does He command? “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:1–2).

Respectvol gedrag. Nu dat we zeker weten dat God tegen alle vrouwen praat, wat beveelt Hij? “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, 2doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:1-2).

Being Subject. “Wives, be subject to your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything” (Eph 5:22–24). This Scripture explains that our relationship with our husbands is to be the same as Christ’s relationship with the church. Isn’t it sad that so many churches don’t submit to Christ and His teachings, just as so many women don’t submit to their husbands? Is there any correlation?

Onderwerp Zijn. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles” (Efez. 5:22-24). Deze Bijbeltekst legt ons uit dat onze relatie het zelfde moet zijn dat de relatie die Christus heeft met de kerk. Is het niet om verdrietig te worden dat zoveel kerken zich niet onderwerpen aan Christus en Zijn leringen, net zoals zoveel vrouwen zich niet onderwerpen aan hun mannen? Is er een verband?   

Holy women. Where is our hope in submission? “For in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands” (1 Pet. 3:5). Our hope and trust is in God, not in our husbands. Therefore, we do not need to fear if they are doing the wrong thing! “Thus Sarah obeyed Abraham, calling him lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear” (1 Pet. 3:6).

Heilige vrouwen. Waar is onze hoop in onderwerping? “Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen” (1Petr. 3:5). Onze hoop en vertrouwen is in God niet in onze mannen. Daarom, hoeven wij niet bang te zijn als ze iets fout doen! “zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen” (1 Petr. 3:6).

Protector. When we women protect ourselves because we feel we can “fight our own battles,” why would we need husbands? Was it you who told the salesperson off or got rid of that guy at the door, probably with more gusto than your husband would have? Did your husband forget how to stand up for you since you usually took over? Who really wore the pants in the family? Who was really stronger?

Beschermer. Wanneer wij vrouwen onszelf beschermen omdat wij het gevoel hebben dat we “Onze eigen gevechten kunnen vechten”, waarom zullen we dan mannen nodig hebben? Was jij degene die de verkoper wegstuurde of de man aan de deur wegstuurde, waarschijnlijk met meer genoegen dan dat je man zou hebben? Is je man vergeten hoe hij voor jou op moet komen omdat je gewoonlijk het overman? Wie had werkelijk de broek aan in huis? Wie was echt de sterkste?  

Did you tell your husband to mind his own business when he said to take it easy or to slow down? What did your husband do when you continued to rebel? First, he backed down because he didn’t want another fight; then he moved out of the “constant dripping” house; then he found another woman to give his affections to!

Heb je je man vertelt dat hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien wanneer hij vroeg of je rustig of langzaam aan moest doen? Wat deed je man toen je bleef rebelleren? Als eerst, deisde hij terug omdat hij niet weer een gevecht wilde; en toen verhuisde hij uit de “constant druppelende” huis; toen vond hij een andere vrouw waaraan hij zijn affectie kon geven!

If you have remained contentious, then when he has come around or called or emailed, he has had a reminder of why he left you. This is the reason why so many women do not see their husbands.

Als je twistend bent gebleven, dan toen hij langs kwam, belde of emailed, dan heeft hij een herrinering gehouden waarom hij je heeft verlaten. Dit is de reden waarom zoveel vrouwen hun mannen niet zien.

You must be a “totally transformed into the image of God” woman the first time God brings your husband around in answer to your prayers. If your husband likes what he sees and hears, he will be back for a second look. This is what leads to restoration! If God turns his heart, but his will overrides it because of your lack of change, then you cannot blame God.

Je moet “totaal getransformeerd worden in het beeld van God” vrouw de eerste keer dat God je man langs laat komen is een antwoord op je gebed. Als je man het prettig vind wat hij ziet of hoort, dan zal hij weer terug komen voor een tweede keer. Dit is wat leid tot herstel! Als God zijn hart keert, maar zijn wil heft het op vanwege je gebrek aan verandering, dan kun je God niet de schuld geven.

The Root of Our Contentiousness:
De Wortel van Ons Twist Gedrag

Self-Esteem!
Zelf-Vertrouwen!

How did so many women become contentious? We women are contentious because we who are Christians imitate the world and the world’s thinking. The books we read, the counselors we seek, the classes we attend do not reflect God’s Word, which is pure and uncompromising. Most Christian women are full of psychology.

Waarom zijn zoveel vrouwen twistend geworden? Wij vrouwen zijn twistend geworden omdat wij Christenen de wereld nadoen en denken zoals ze in de wereld denken. De boeken die we lezen, de psychologen die we bezoeken, de klassen waar we naartoe gaan die Gods Woord, niet reflecteren, welke puur en onbuigzaam is.

Poison dipped in chocolate is still poison! My sisters in Christ, psychology is more dangerous when it is dipped in Christianity because we eat it right up! We have been brainwashed into thinking that “self-love” and “self-esteem” are good things, but they are nothing more than pride! That was the sin that resulted in Lucifer becoming Satan!!

Vergif gedoopt in chocolade is nog steeds vergif! Mijn zusters in Christus, psychologie is nog gevaarlijker wanneer het gedoopt is in Christelijkheid omdat we het dan meteen opeten! We zijn gehersenspoeld om te geloven dat “zelf-liefde” en “zelf-vertrouwen” goede dingen zijn, maar ze zijn niks anders dan trots! Dat was de zonde dat geresulteerd heeft dat Lucifer Satan is geworden!! 

The contentious, prideful woman, the woman who “knows it all,” is the woman who argues and wants her own way—because she “thinks” she is right. And when she is wrong, her self-esteem needs to be protected. There is never a humble word or an “I’m sorry I was wrong”! The contentious woman has been conditioned to think that to make an apology would be too humiliating.

De twistende, trotse vrouw, de vrouw die “alles beter weet,” is de vrouw die discussieert en haar eigen zin wilt―omdat ze “denkt” dat ze gelijkt heeft. En wanneer ze ongelijk heeft, heeft haar zelf-vertrouwen het nodig om zich te beschermen. Er is nooit een nederig woord of een “Ik had ongelijk, Ik bied mijn excusses aan”! De twistende vrouw heeft de conditie om te denken dat het maken van een excuses vernederd is.

Our pride results in self-righteousness, which is why so many women reveal their husbands’ sins, because they can’t see their own sinfulness!

Onze trots resulteert in zelf-rechtvaardiging, daardoor zijn er zoveel vrouwen die de zonden van hun mannen vertellen omdat ze hun eigen zonden niet kunnen zien!

How to Rid Yourself of
Hoe jezelf te bevrijden van

Contentiousness and Self-Righteousness
Twisten en zelf-rechtvaardiging

If we confess. As we can plainly see, living with a contentious, self-righteous woman is nothing less than a nightmare, not just for our husbands, but also for our children. Let us pray as we ask God’s forgiveness. Let us seek His grace to help us become gentle and quiet women who are precious in His sight, as well as in our husbands’. “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9). Too many misunderstand this verse and instead confess their husband’s sins. The verse says that we are to confess our sins.

Als we belijden. Als we gewoon zouden kunnen zien, dat een leven met een twistende, zelf-rechtvaardiging gedragende vrouw niets anders is dan een nachtmerrie, niet alleen voor onze mannen, maar ook voor onze kinderen. Laten we bidden en God vragen om vergeving. Laten we Zijn hulp zoeken om ons te helpen om de zachtmoedig en stille vrouw te worden wat kostbaar is in Zijn ogen, als ook in de ogen van onze mannen “ Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 John. 1:9). Te veel begrijpen deze tekst niet en in plaats daarvan belijden ze de zonden van hun mannen. De tekst zegt dat we onze eigen zonden moeten belijden.

Confess. When your husband comes home or comes to visit, ask him for forgiveness for your contentiousness and self-righteousness. If you no longer have contact with your husband, pray for an opportunity to tell him over the phone or in person. (Please, don’t call him!) “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much” (James 5:16). Again, this verse says that we are to confess our sins—not our husband’s sins—so that we can be healed.

Belijd. Wanneer je man thuis komt of op visite komt, vraag hem om vergeving voor je twistend gedrag en je zelf-rechtvaardigheid. Als je niet langer contact hebt met je man, bid dan voor een gelegenheid om hem te vertellen via de telefoon of persoonlijk. (Bel hem alstublieft niet!) “ Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jacobus 5:16). Nogmaals, deze tekst zegt dat we onze zonden―niet de zonden van onze mannen―zodat we kunnen genezen.

When confessing, don’t go on and on with your “little speech.” Just tell him briefly that God has convicted you of being loud and argumentative, which is because you are prideful and self-righteous. Tell him, with the Lord’s help, that you are praying to change the way that you have been. Give him a kiss and leave the room, or say good-bye and hang up! Then, confess to your children and explain to them how God is going to help you to change through humility. So often they see or hear only about their father’s sin; it is important that they see that the separation or divorce was far from one-sided.

Wanneer je belijd, blijf dan niet door gaan met je “kleine preek.” Vertel hem kort alleen dat God je heeft overtuigd dat je luid en argumentief bent, omdat je trots en zelf-rechtvaardig bent. Vertel hem, dat je met de hulp van de Heer, bid om te veranderen hoe je was. Geef hem een kus en verlaat dan de kamer, of zeg gedag en hang op! Daarna, belijd aan de kinderen en leg uit aan hun hoe God je gaat helpen door nederigheid om te veranderen. Zo vaak horen ze alleen de zonden van hun vaders; het is belangrijk dat ze zien dat de scheiding of echtscheiding niet van 1 zijde kwam.  

First be reconciled. If you don’t feel “led” to go and get things right, never go back into church. “Therefore if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering” (Matt. 5:23–24).

Wees eerst verzoend. Als je je niet “geleid” voelt om te gaan om dingen goed te zetten, ga dan nooit meer terug naar de kerk. “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave” (Matt. 5:23-24).

Grace to the humble. Also, be sure you are humble; don’t be too proud to come right out and say that you are a contentious woman. “God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time” (1 Pet. 5:5–6). Keep confessing every time you are contentious to anyone. Once you are tired of the sinful woman, and you really cry out to God to change you, you will cease to be one.

Genade aan de nederige. Tevens, wees zeker dat je nederig bent; wees niet te trots om er voor uit te komen om te vertellen dat je een twistzieke vrouw bent. “Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Blijf het belijden na elke keer aan iedereen zodra je je twistend hebt gedragen. Wanneer je moe bent van de zondige vrouw, en je echt uitroept naar God om je te veranderen, zal je streven om te veranderen.

Here is God’s prescription. “And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter; therefore, it was named Marah” (Exod. 15:23). Moses threw a tree into the water, a representation of the cross of Calvary. You must also throw the cross into the sea of your bitterness. Christ died to free you from all sin, including your contentious arguing and prideful, self-absorbed behavior.

Hier is Gods voorschrift. “En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara” (Exod. 15:”23). Mozes wierp een boom in het water, een representatief van het kruis op Golgotha. Je moet ook het kruis gooien in de zee van je bitterheid. Christus heeft je bevrijd om je te bevrijden van al je zonden, inclusief je twistend, discusserend,trots, en zelf rechtvaardigend gedrag.   

Jesus should be our example, always, in all things, in the way He walked on this earth. “Have this attitude [humility] in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself . . . He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross” (Phil. 2:5–9).

Jezus zou ons voorbeeld moeten zijn, altijd, in alles, op de manier hoe Hij wandelden hier op aarde. “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft………………. heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises” (Filip. 2:5-8).

Personal commitment: to make others more important than myself, by putting away my contentious and prideful ways. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to renew my mind and to be a doer of the Word by being humble and by putting away my contentious ways.”

Persoonlijke toewijding: om andere belangrijker te maken dan mijzelf, door mijn twistend gedrag en trotse gedragingen weg te doen. “Gebasseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, wijd ik mij toe om mijn gedachten te vernieuwen en een doener te worden van het Woord door mij te vernederen en door mijn twistende manier weg te doen.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.