LoveAtLast

Ben je op zoek naar liefde?

Zegt iedereen tegen je dat het hopeloos is?
Is jou liefde belooft?
Is er werkelijk ware liefde voor mij?

Ja zeker! Er is eindelijk Eeuwigdurende Liefde!

Elke vrouw verdiend het om geliefd te worden,
Maar weinig vinden de liefde waar ze naar op zoek zijn
Waarom?

Vandaag is de dag dat JIJ zal beginnen te ervaren ECHTE

Eindelijk Liefde!!
“Met eeuwigdurende LIEFDE zal ik mij omfermen over jou”

LoveAtlast.org

 

Naar elke land waar ik naartoe ben gereisd, heb ik vrouwen gesproken die mij hun persoonlijke hartbrekende verhalen hebben verteld. Ik heb ontelbare vrouwen aangehoord die een serie van destructieve en onvervulde relaties omschreven. Ouden en jonge vrouwen, rijk en arm, mooie en degene die geloofde dat ze lelijk waren—van elke etniciteit  

Het maakt niet uit wie je bent, de waarheid is, als je kijkt naar een man of naar verschillende mannen om liefde te ervaren—zal je teleurgesteld worden—en vaak vernietigd. Je kan op dit moment, nu, vrijgezel, uit elkaar, gescheiden, hertrouwd, weduwe of getrouwd zijn met een geweldige man. Bijna alle vrouwen voelen zich ongeliefd, niet begrepen—en er is geen hoeveelheid met praten of uit te leggen wat je wilt en nodig hebt aan een man die dit zal veranderen.   

Ongeacht je relatiestatus, geen man, geen vrouw, geen persoon (personen) kan aan al je behoeften voldoen, al je verlangens vervullen en je (diep in je ziel en geest) GELIEFD. Er is er maar EEN die dat kan doen, slecht EEN die die leegte kan vullen in je hart dat blijft groeien dieper en wijder, nog leger en wanhopig—EEN die ernaar verlangt om jou hart te vullen met Zijn liefde totdat je hart zal overlopen.

Vandaag worden vrouwen, zoals nooit tevoren, voortdurend door iedereen voorgelogen. Ze worden verteld dat ze moeten uitleggen wat ze willen, wat ze nodig hebben, wat ze verlangen van een partner en uiteindelijk om te eisen dat ze het krijgen. Zo niet, dan worden ze aangemoedigd om verder te gaan. 

Ik, ben het ermee eens—ga verder—Ga naar BOVEN!

ga naar boven totdat je voelt dat jou hart zou kunnen stijgen—alsof je in de lucht zweeft!

Wat er daarna zal gebeuren zal levens veranderend zijn—want wanneer je eenmaal deze liefde ervaart, maakt het niet uit wat je huidige situatie is, zonder ooit te veranderen, de relatie waar je in zit, het zal voelen alsof je hart zou kunnen gaan zweven—levend zweef je in de lucht—je zult voor het eerst echte, eeuwige, eindeloze, allesomvattende, eindelijke liefde ongebreideld ervaren!  

We zeggen dit omdat we (onze bedieners en iedereen die al hun lof over onze vele sites plaatsen, zoals onze Bemoediger en De Lof Rapporten) hebben ervaren echte,  eeuwigdurende, eindeloze, en geheel ontwikkelde eindelijke liefde, ongebreideld!

Liefde zo diep dat het ons hart doet stijgen, ons begint te herstellen, tot het punt dat we de liefden van iemands anders niet langer “nodig” hebben. Met als resultaat dat we in staat zijn onze liefde te GEVEN – Onvoorwaardelijke en buitensporige liefde GEVEN aan iedereen om ons heen – zelfs en vooral, aan wie niet liefheeft!  

We voelen ons als de bedelaar die plotseling miljoenen, miljarden dollars krijgt en niet meer smeekt om een aalmoes of zonder gaat bedelen—we geven nu vrij weg onze liefde—zegenen iedereen met onze eindeloze voorraad. 

De meeste van ons ontdekken deze liefde en ontmoeten de Geliefden van onze zielen, onze Hemelse Man, na het uitgeschreeuwd te hebben naar God, daarna vinden ze Hopeatlast.com. Wij zijn wanhopig gekomen, gebroken, vaak nadat onze partners ons hebben verlaten voor een andere vrouw, van ons gescheiden zijn, hertrouwd met iemand anders en/of vreemd zijn gegaan (vaak met een beste en vertrouwende vriendin). Velen van ons ontdekte zelfs (soms na het te hebben ervaren van een Hersteld Huwelijk), dat we worden geliefd met een aardse, egoïstische liefde wat ons leeg en onvervuld achter laat. Dus, beginnen we te verlangen naar, wensen zelfs meer van onze Eerste Liefde—de Man, de Echtgenoot die we hebben ontmoet toen we onze Herstel Reis begonnen. De enige die in staat is de storm te kalmeren en ons kan overladen met een vrede Gods die alle verstand te boven gaat en vult ons om te ervaren een liefde dat overloopt!

Beste vriendin, als je gebroken bent, wanhopig of je berooid voelt. Als je ooit het gevoel hebt gehad zoals wij, dan verdien je de liefde van de enige perfecte man, een echtgenoot die ernaar verlangt je meer te geven dan je je ooit zou kunnen voorstellen. Lees gewoon wat Hij graag wil dat je hoort, Woorden die alleen voor jou bedoeld zijn, 

“Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan;
word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden
ja,
gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken.

Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam;
en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden

“Want als een verlaten en diep bedroefde
vrouw heeft u de Here geroepen,
als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd
– zegt uw God.

Een ieder van ons in de steek gelaten, achter gelaten, verlaten, genegeerd, verwaarloosd. We hebben verdriet gehad om het gebrek aan liefde en begrip die we niet alleen willen maar de liefde die we nodig hebben! We worstelen en wachten met schaamte.   

Beste vriendin, er is geen vrouw op de aarde die zich niet zo heeft gevoeld maar vandaag zal je leven gaan veranderen, dus blijf lezen over wat Hij tegen jou zegt want het wordt zelfs beter!  

“In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten.”

Kan je je voorstellen wat je zal zeggen wanneer je (niet of) je dit zal ervaren? Je zal zeggen…

“Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken.

Hoe gebeurt dit allemaal?

Jij bent ALLES Wat Ik Wil Jij bent ALLES Wat Ik Nodig Heb Jij bent Alles Waar Ik voor Leef!

De reden dat we zijn gemaakt is om gemeenschap te hebben met God. Na te zijn verlaten door mijn echtgenoot, begon ik diep van binnen in mijn ziel te verlangen om met God te wandelen in de “koelte van de dag” als Adam deed, wandel met God zoals Enoch deed en Hem zien van gezicht tot aangezicht zoals Mozes deed—maar ik had niet geen idee hoe ik dat moest doen. Dus ik heb God gevraagd om mij te laten zien, omdat alle wijsheid van boven komt. En Hij zal het geven wijsheid aan iedereen die er om vraag.    

God hoorde mijn hart en ik ontdekte wat kostbaar was en wat waardeloos was toen een zendeling onze kerk bezocht en een verhaal vertelde van een klein meisje dat hij gevonden had die leefde op de straat en aan het dood gaan was. De zendeling was geroepen om India te verlaten en terug te gaan naar de USA en terwijl hij gedag zei tegen het kleine meisje, wist hij dat het de laatste keer zou zijn dat hij haar levend zou zien. Toen hij haar knuffelde, was hij zo gebroken en verdrietig toen hij haar hoorde zeggen, “Je hoeft niet verdrietig te zijn voor mij omdat ik de Heer heb. Hij is alles wat ik nodig heb. Hij is alles. Ik heb alles wat ik nodig heb”. Het is toen ik dit verhaal de tweede keer hoorde dat het klikte en de boodschap veranderde mijn leven!     

IK begon aan de Heer te vertellen dat Hij alles was wat ik wilde, Hij alles was wat ik nodig had en dat als ik Hem had dan had ik alles wat ik nodig had!  

Hoe meer ik het zei, hoe meer Hij de liefde van mijn leven werd. Wat ik bleef zeggen werd gauw wat er in mijn hart was! Toen merkte ik dat als problemen voor mij kwamen, dan vertelde ik simpelweg aan de Heer dat Hij alles was wat ik nodig had en meteen, wat er ook tegen mij opkwam, deed er niet meer toe en het verloor zijn prikkel en zijn effect op mij. 

Deze mentaliteit veranderde mijn hart om in staat te zijn om niet alleen moeilijkheden te kunnen doorstaan maar ook om de vernietigingen te overwinnen die op me afkwamen, hoe moeilijk de beproeving ook was. Het is te midden van dit soort crisissen dat ook jij naar hoogten van onuitsprekelijke en niet  te verklaren vreugde zult worden gebracht!

Je zal Hem hebben en Zijn Liefde net zoals dit kleine meisje die aan het dood gaan was Hem had en hoe ik Hem nu heb. Als dat niet genoeg blijdschap was, al deze dingen zullen toegevoegd worden, omdat er meer is in dit verhaal. Dat kleine meisje die aan het dood gaan was toen de zendeling terug kwam zag hij dat ze genezen was, compleet gemaakt en gezond!! Ze had alles van Hem en Hij was alles wat ze nodig had om te leven. Het is hetzelfde voor jou en mij!

Ondanks dat ik niet aan het dood gaan was,  ook al verliet mijn man mij voor iemand anders, ook al scheide hij van mij, ook al bleef ik achter met een berg schulden, een huis vol kinderen, geen inkomen en een armoedementaliteit—ook, ik, had Hem en Hij was alles wat ik nodig had om te leven in het overvloedige leven.

“De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij LEVEN hebben en OVERVLOED”.

oh, hoe erg ik hoop dat het lezen van dit je dorst en verlangen naar meer van de liefde die jouw Echtgenoot je verlangt te geven zal vergroten—om Hem persoonlijk en intiem te kennen als Hij je alles wordt wat je wilt en nodig hebt.  Grijp HEM gewoon met beide handen vast en je zult onmiddelijk al het andere loslaten – al je lasten en angsten!

Wacht niet. Stop nu en vertel de Heer dat Hij alles is dat je wilt, Hij is alles wat je nodig hebt en als je Hem heb dan heb je alles. Wanneer er dan iets tegen je probeert te komen, zeg dan dezelfde woorden:

Jij bent ALLES Wat Ik Wil
Jij bent ALLES Wat Ik Nodig Heb
Wanner Ik JOUW  heb dan heb Ik ALLES!

Blijf het herhalen totdat wat er gebeurt (of wat er gebeurt is) niet langer meer uitmaakt.

Zeg deze woorden wanneer je wakker wordt elke morgen en wanneer je je hoofd neer legt op je kussen in de avond. Zeg ze luid op, in je hart, wanneer je auto rijd loopt, hardlopen of aan het sporten bent.

Spoedig zal de kennis in je hoofd een hartkwaal worden en niets zal pijn doen, niets zal ervoor zorgen dat je uit elkaar valt en niets zal je door elkaar schudden.

Beste vriendin, als je pijn hebt, als je uit elkaar valt, als je geschud of bevend bent dan heb je gewoon meer van Hem nodig.

Lieverd, meer van Hem wordt niet gevonden in  het lezen over Hem in je Bijbel, citeren van Bijbelteksten of het berispen van de duivel. Het wordt gevonden in intimiteit met Hem.

Wat heb je te verliezen?

Je hebt alles te winnen?

Ontdek wat wij hebben ervaren!!

Herstel Samenkomsten

Overweeg om aan te sluiten bij onze
Herstel Samenkomsten

Rear view asian group business people working remote video conference calling and meeting online teamwork discuss consulting from home on desk workplace computer screen home office.