DUT_WW

Hoofdstuk 4 "Vriendelijkheid van Haar Tong"

 

“Met wijsheid opent zij haar mond,
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong”.
Spreuken 31:26

Speech is one of the most important aspects of marriage and of demonstrating the characteristics of a godly woman. Satan has again deceived us in the world today; “counselors” and “marriage experts” tell us that it is a lack of communication that destroys. When searching the Scriptures, what do you find that God has to say about our speech? Follow me as, together, we discover the Truth:

Spraak is een van de meest belangrijke aspecten van het huwelijk en voor het aantonen van de kenmerken van een godvruchtige vrouw. Satan heeft ons weer misleid in de wereld van vandaag; “adviseurs” en “huwelijk experts” vertellen ons dat het gebrek aan communicatie vernietigend is. Wanneer we de Bijbel onderzoeken, wat vind je wat God zegt over ons praten? Volg mij, en samen, zullen we de Waarheid ontdekken:      

It' s not a lack of communication! We are to watch how much we say!
Het is niet het gebrek aan communicatie! We moeten opletten op hoeveel we zeggen!

Many words. Not only is it not a lack of communication that causes problems, but when there is a lot of talking and discussing, transgression (violating God’s Laws) cannot be avoided. “With many words transgression is unavoidable.” Prov. 10:19.

Vele woorden. Het is niet alleen het gebrek aan communicatie dat problemen veroorzaakt, maar waar er veel gepraat of gediscussieerd word, overtreding (het overtreden van Gods Wetten) kunnen niet vermeden worden. “In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet”. Spr. 10;19.

Keep silent. Others tell us to speak our minds and share what we think, but God says: “A man of understanding keeps silent.” Prov. 11:12. “One who guards his mouth preserves his life; one who opens it comes to ruin.” Prov. 13:3.

Wees stil. Andere vertellen ons dat wij onze gedachten moeten uitspreken en delen over wat we nadenken, maar God zegt: “maar een verstandig man zwijgt stil”. Spr. 11:12. “Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf”. Spr. 13:3.

Close your lips. Actually, God says that we practice wisdom and appear wise when we say nothing. “Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. When he closes his lips he is counted as prudent.” Prov. 17:28. “But let your statement be, ‘Yes, yes’ or ‘No, no’ - anything beyond these is of evil.” Matt. 5:37.

Sluit je lippen. Eigenlijk, zegt God dat we wijsheid uitoefenen en wijs overkomen als we niks zeggen. “Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig”. Spr. 17:28. “Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze”. Matt. 5:37

Without a word. God speaks directly to women: “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the Word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:1-2. “Let the woman keep silent in the churches.” 1Cor. 14:34.

Zonder een woord. God praat rechtstreeks tot vrouwen: “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken”. 1 Petr. 3:1-2. “Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen”. 1 Kor. 14:34. 

Gentle and quiet spirit. God finds the quiet woman precious to Him. Is this you? “…with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.” 1Pet. 3:4. “Guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called ‘knowledge’ - which some have professed and thus gone astray from the faith.” 1Tim 6:20.

Zachtmoedige en stille Geest. God vind de stille vrouw kostbaar voor Hem. Ben jij dit? “…maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God”. 1 Petr. 3:4. “bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt”. 1 Tim. 6:20.

God tells us to be careful about what we say!
God vertelt ons om voorzichtig te zijn over wat we zeggen!

Guard your mouth. How many times have you gotten into trouble with the words you have spoken? “The mouth of the righteous flows with wisdom, but the perverted tongue will be cut out.” Prov. 10:31. “There is one who speaks rashly like thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing.” Prov. 12:18. “He who guards his mouth and his tongue guards his soul from trouble.” Prov. 21:23.

Waak over je mond. Hoe vaak ben je in de problemen gekomen met de woorden die je uitgesproken hebt? “De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd”. Spr. 10:31. “ Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan”. Spr. 12:18. “Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden”.  Spr. 21:23.

What proceeds out of your mouth? This statement is clear. What you say is very important. “For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned.” Matt. 12:37. “It is not what enters into the mouth that defiles the man, but what proceeds out of the mouth, this defiles the man.” Matt. 15:11. “…put them all aside: anger, wrath, malice, slander and abusive speech….” Col. 3:8.  

Wat komt er uit jouw mond? Deze verklaring is duidelijk. Wat je zegt is heel belangrijk. “want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden”. Matt. 12:37.  “Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein”.  Matt. 15:11. “…dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal….” Kol. 3:8.

Give attention to your words. This Scripture describes two types of wives. Which one are you? “An excellent wife is a crown of her husband, but she who shames him is as rottenness in his bones.” Prov. 12:4. “He who gives attention to the word shall find good.” Prov. 16:20.

Geef aandacht aan je woorden. Deze Bijbeltekst omschrijft twee types vrouwen. Welk ben jij? “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan”. Spr. 12:4. “Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden”.  Spr. 16:20.

Sweetness of speech. If you have shamed your husband in what you have said (to or about him) or in your attitude toward him, God is faithful to offer a cure. “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up bones.” Prov. 17:22. “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.” Prov. 16:24. “Sweetness of speech increases persuasiveness.” Prov. 16:21.

Zoetheid van spreken. Als je je man beschaamd hebt doen staan met wat je hebt gezegd (tegen of over hem) of in je gedrag tegenover hem, Dan is God getrouw om een genezing aan te bieden. “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Spr. 17:22. “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente”. Spr. 16:24.  “zoetheid van lippen versterkt het betoog”. Spr. 16:21

Righteous lips. Is there anyone who doesn’t appreciate a kind word? “Righteous lips are the delight of kings, and he who speaks right is loved.” Prov. 16:13. “Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord.” Eph. 5:19.

Rechtvaardige lippen. Is er iemand die een vriendelijk woord niet waardeert? “Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief”. Spr. 16:13. “en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte”. Efez. 5:19.

Do away with childish things. Have you matured? Or are you still a child who says things that hurt others? One of the biggest lies we learned as children was Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. We probably still have not recovered from some of the words spoken to us when we were children. “When I was a child, I used to speak as a child, think as a child, reason as a child; when I became a man, I did away with childish things.” 1Cor. 13:11.

Leg af de kinderachtige dingen. Ben je volwassen geworden? Of ben je nog steeds een kind die dingen zegt wat andere pijn doet? Een van de grootste leugens die we leren als we kinderen zijn was Stokken en stenen kunnen mijn botten breken maar woorden zullen me nooit pijn doen. We zijn waarschijnlijk nog niet hersteld van sommige woorden die uitgesproken zijn tegen ons toen we kinderen waren. “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was”. 1 Kor. 13:11. 

Arguments and strife are NOT good for any marriage!
Argumenteren en onenigheid is voor GEEN enkel huwelijk goed!

Abandon the quarrel. The definition of strife is a prolonged struggle for power or superiority. “Better is a dry morsel and quietness with it, than a house full of feasting with strife.” Prov. 17:1. (A house that has loud and unruly children is anything but quiet. Be sure your children are quiet and under your control! See lesson 14, “Your Mother’s Teachings.”) “The beginning of strife is like letting out water, so abandon the quarrel before it breaks out.” Prov. 17:14. “A fool’s lips bring strife, and his mouth calls for blows.” Prov. 18:6.

Vermijd de strijd. De defenitie van ruzie is een langdurige strijd om macht of superioriteit. “Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist”.  Spr. 17:1. (Een huis dat luidruchtige en niet gestructureerde kinderen heeft is alles behalve rustgevend. Wees er zeker van dat je kinderen rustig zijn en onder je controle! Zie les 14, “Jouw Moeders Leringen”). “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering laat dus af van twist, voordat hij losbreekt”. Spr. 17:14. “De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen”. Spr. 18:6. 

Are you well content? “Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong.” 2Cor. 12:10. This verse seems so incredibly unattainable, but it is something we must strive toward. Let’s move through some other verses along with their practical applications….

Ben je tevreden? “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig”. 2 Kor. 12:10. Deze vers lijkt zo ongelooflijk onbereikbaar, maar het is iets waar we naar moeten streven. Laten we eens kijken naar enkele andere verzen samen met hun praktische toepassingen….

Rejoice always. The first step to victory is to thank the Lord for every adversity. “Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice!” Phil. 4:4. Keep thanking Him either in your mind or out loud, depending on the circumstance.

Verheug je altijd. De eerste stap naar overwinning is om de Heer te danken voor elke beproeving. “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!” Filip. 4:4. Hem blijven danken in je gedachten of hardop, hangt af van je omstandigheden.

Offended. “A brother offended is harder to be won than a strong city, And contentions are like the bars of a castle.” Prov. 18:19. Please don’t allow yourself to become offended by something that is said to you or how it is said; instead listen with an open heart.

Verongelijkt. “Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistingen zijn als de grendel van een burcht”. Spr. 18:19. Alsjeblieft laat je zelf niet toestaan om verongelijkt te worden door iets wat tegen je gezegd is of hoe het tegen je gezegd is; in plaats daarvan luister met een open hart.

Don’t answer before you hear. “He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him.” Prov. 18:13. When you interrupt someone who is speaking to you, tempers usually rise! Again, listen to those who take the time to speak to you, always listening for the Truth.

Antwoord niet voordat je hebt geluisterd. “Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad”. Spr. 18:13. Wanneer je iemand onderbreekt wanneer die tot je praat, dan stijgen de gemoederen Meestal! Nogmaals, luister naar de degene die de tijd nemen om tegen je te praten, luister altijd naar de Waarheid.

The Truth shall make you free. “…and you shall know the Truth, and the Truth shall make you free.” John 8:32. Sometimes it is difficult to admit the Truth to ourselves and especially to someone else. But once you try it, you will agree that it is the most freeing experience on earth! Don’t fear speaking the truth about yourself; just do it!

De Waarheid zal je vrij maken. “…en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. Joh. 8:32. Soms is het moeilijk om de Waarheid toe te geven aan jezelf en zeker aan iemand anders. Maar wanneer je het eenmaal geprobeerd hebt, dan zal je het ermee eens zijn dat het het meest bevrijdende is op aarde! Wees niet bang om de waarheid te spreken over jezelf; doe het gewoon!

Agree with thine adversary quickly. Agree with your husband and others, especially when they are angry. “Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him….” Prov. 20:3. “Keeping away from strife is an honor for a man, but any fool will quarrel.” Matt. 5:25 KJV. Usually the one who is angry is ranting and raving about something that is true or has some basis of truth in it. When you are humble enough to agree with another person, especially when that person is out of control, you are reaching spiritual maturity.

Snel eens zijn met tegenpartij. Mee eens zijn met je echtgenoot en andere, zeker als ze boos zijn. “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt”. Matt 5:25.  “ Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los” Spr. 20:3. Gewoonlijk is degene die kwaad is tekeer gegaan en enthousiast over iets dat waar is of iets van waarheid bevat. Wanneer je nederig genoeg bent om het eens te kunnen zijn met de andere persoon vooral als de andere persoon geen controle meer heeft, bereik je spirituele volwassenheid.

Go another mile. After you have agreed with the other person, there is another step; you must add to the insult or criticism. “But I say to you, do not resist him who is evil; but whoever slaps you on your right cheek, turn to him the other also. And if anyone wants to sue you, and take your shirt, let him have your coat also. And whoever shall force you to go one mile, go with him two.” Matt. 5:39-41. This addition to the insult or criticism also must be in the form of a compliment to the accuser. “…not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:9.

Ga een extra mijl. Nadat je het met de persoon eens bent gegaan dan is er nog een andere stap; je moet toevoegen aan de belediging of kritiek, “Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem”. Matt. 5:39-41. Deze toevoeging aan de belediging of het kritiek moet ook in een vorm zijn van een compliment aan de aanklager. “…en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven”. 1 Pet. 3:9.

This may seem impossible or too incredible to believe; however, I am not the only woman who has had to walk this walk. Many of our husbands were living with other women at the time, as well. Hopefully, this will encourage you. You must believe that you can do what the Scriptures are asking, no matter how you may feel.

Dit lijkt makkelijk of te ongelooflijk om te geloven; echter Ik ben niet de enige vrouw die deze weg heeft moeten bewandelen. Vele van onze mannen woonden ook samen met de andere vrouw op dat moment. Hopelijk zal dit je bemoedigen. Je moet geloven dat je kan doen wat de Bijbel vraagt hoe je je ook voelt.

Confess our sins. “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” 1John 1:9. Confession is good for the soul; it works out the sanctification of our salvation. “So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling….” Phil. 2:12.

Onze zonden bekennen. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”. 1 Joh. 1:9. Bekennen is goed voor de ziel; het werkt de heiliging uit van onze redding. “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven….” Filip. 2:12

Eliminate constant friction. Is there constant friction in your home? “Deeds of the flesh are evident… strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, envying….” Gal. 5:19-21. “If any one advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the Truth….” 1Tim. 6:3-5.

Verwijder constante wrijvingen. Is er constant wrijvingen in jou huis? “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:…twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen….” Gal. 5:19-21. “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid….” 1 Tim. 6:3-5.

Not argumentative. “But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged.” 2 Tim. 2:23. “Urge bondslaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative.” Titus 2:9.

Niet tegen sprekend. “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig”. 2 Tim. 2:23. “De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak”. Titus 2:9.

Slow to anger. You have heard some say that, since Jesus was angry and turned over the tables in the temple, we can be angry. But the Scriptures say, “But let everyone be quick to hear, slow to speak and slow to anger; for the anger of man does not achieve the righteousness of God.” James 1:19-20.

Langzaam tot woede. Je hebt sommigen horen zeggen dat omdat Jezus boos was en de tafels in  de tempel omdraaide wij ook boos kunnen worden. Maar de Bijbel zegt, “Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort”. Jacobus 1:19-20.

Two of you agree. You must try to find the area of agreement instead of the point of disagreement. “Again I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven.” Matt. 18:19.

Eenparig Begeren. Je moet proberen om het punt van overeenstemming te vinden in plaats van het punt van onenigheid. “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”. Matt. 18:19.

God is very specific about how we are to answer!
God is heel specifiek over hoe we moeten antwoorden!

Do you ponder how to answer? When anger or wrath is directed toward us, God tells us the response we must make in order to glorify Him as Christians. “ A gentle answer turns away wrath, but harsh words stir up anger.” Prov. 15:1. “The heart of the righteous ponders how to answer, but the mouth of the wicked pours out evil things.” Prov. 15:28.

Denk je na over hoe te moeten antwoorden? Wanneer boosheid of torn direct tot ons gericht is verteld God ons hoe wij onze reactie moet zijn om Hem de glorie te geven als Christenen. “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op”. Spr. 15:28.  “Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit”. Spr. 15:28.

Do you answer before you hear? How many times have you jumped in before you heard what the other person was saying? “He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him.” Prov. 18:13. “By forbearance [a proper facial expression] a ruler may be persuaded and a soft tongue breaks the bone.” Prov. 25:15. (Or “soft answer” in the KJV.)

Antwoord je voordat je luistert? Hoe vaak heb je onderbroken voordat je geluisterd hebt naar wat de andere persoon probeert te zeggen? “Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad”. Spr. 18:13. “Door lankmoedigheid wordt de machtige vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen”. Spr. 25:15. (Of “vriendelijk woord” in BB.)

Be content  - NEVER murmur nor complain!
Wees tevreden – NOOIT mompelen of klagen!

Without murmuring or disputing. Even if we don’t continue to fight with the other person, we may continue to murmur or dispute under our breath or behind the other person’s back. “For lack of wood the fire goes out, and where there is no whisperer, contention quiets down.” Prov. 26:20. “Do all things without grumbling or disputing.” (“Murmuring or disputing” in the KJV.) Phil. 2:14.

Zonder morren of twist. Zelf als we niet blijven vechten met andere persoon, blijven we waarschijnlijk morren of binnensmonds twisten of achter de rug van de ander persoon. “Zonder hout gaat het vuur uit, zo houdt ook de ruzie op als de roddelaar verdwijnt”. Spr. 26:20. “Doe alles zonder morren of bedenkingen”. (“Mopperen of Klagen” in BB). Filip. 2:14

Learn to be content. “Not that I speak from want; for I have learned to be content in whatever circumstances I am.” Phil. 4:1. “…being content with what you have; for He Himself has said, ‘I will never desert you, nor will I ever forsake you.’ ” Heb. 13:5. (My late Grandma Brown was a woman who demonstrated this fruit of contentment. No matter what she was doing, scrubbing the floor on her hands and knees or doing her handiwork, she was happy. She never complained. She said she never thought about where she would rather be nor what she would rather be doing.) “But godliness is actually a means of great gain, when accompanied by contentment.” 1Tim. 6:6.

Leren om tevreden te zijn. “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen”. Filip. 4:11. “…weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten”. Hebr. 13:5. (Mijn overladen oma Brown was een vrouw die deze vrucht van tevredenheid demonstreerde. Wat ze ook deed de vloer schrobben op haar handen en knieën of haar handwerk deed, ze was blij. Ze klaagde nooit. Ze zei dat ze nooit had nagedacht over waar ze liever zou willen zijn noch wat ze liever zou willen doen). “Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid”. 1 Tim. 6:6.

Do not crush the spirit. Proverbs also tells us what our speech can do to our husbands’ spirits. “A soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit.” Prov. 15:4. The definition of perversion is “obstinate.”

Vernietig de geest niet. Spreuken vertelt ons ook wat onze praten kan doen met de geest van onze echtgenoten. “ Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest”. Spr. 15:4. De definitie van valsheid is “boosaardig”.   

Your tongue: small, yet deadly!
Jouw tong: klein, maar toch dodelijk!

Set on fire by hell. “So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. Behold, how great a forest is set aflame by such a small fire! And the tongue is a fire, the very world of iniquity; the tongue is set among our members as that which defiles the entire body, and sets on fire the course of our life, and is set on fire by hell.” James 3:5-6.

In vlam gezet door de hel. “Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel”. Jacobus 3:5-6.

Both blessing and cursing. “But no one can tame the tongue; it is a restless evil and full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father; and with it we curse men, who have been made in the likeness of God; from the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. Does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water?” James 3:8-11. But thank the Lord that “Nothing will be impossible with God.” Luke 1:37.

Dezelfde zegeningen en vloeken. “maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen”? Jacobus 3:8-11. Maar dank de Heer  “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn”. Lucas 1:37.

Guard my mouth as with a muzzle. Here is a sobering thought: “Even before there is a word on my tongue, behold O Lord, Thou dost know it all.” Ps. 139:4. “I said, ‘I will guard my ways, that I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle.’ ” Ps. 39:1.

Mijn mond met een muilband bedwingen. Hier is een ontnuchterende gedachte: “Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen”. Ps. 139:4.  “Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen”. Ps. 39:2

What does God think of a lying tongue?
Hoe denkt God over een leugenachtige tong?

An abomination to Him. We have no idea how our lying can affect our testimonies as believers. “A soothing tongue is a tree of life but perversion in it crushes the spirit.” Prov. 15:4. “There are six things which the Lord hates, yes, seven which are an abomination to Him: Haughty eyes, a lying tongue….” Prov. 6:16-17.

Een gruwel voor Hem. We hebben geen idee hoe ons liegen effect kan hebben op onze getuigenissen als gelovigen. “ Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest”. Spr. 15:4. “Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong….” Spr. 6:16-17.

Six things which the Lord hates. Let’s continue to read more verses in Proverbs which tell us more about lying. “There are six things which the Lord hates, Yes, seven which are an abomination to Him: Haughty eyes, a lying tongue and hands that shed innocent blood….” Prov. 6:16-18. Most of us are pro-life; yet, have we taken the time to see what this verse is saying to us? God not only hates lying and thinks it’s an abomination, but He also compares a liar to an abortionist! “Deliver my soul, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.” Ps. 120:2.

Zes dingen die de Heer haat. Laten we verder gaan met meer verzen uit Spreuken wat ons meer vertelt over liegen. “Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten….’ Spr. 6:16-18. De meeste van ons zijn voor het leven; maar hebben we de tijd genomen om te zien wat deze vers tegen ons zegt? God haat niet alleen liegen en vindt het een gruwel maar vergelijkt ook een leugenaar met een aborteur! “Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong”. Ps. 120:2.  

The father of lies. We never want to lie since the devil is the father of lies! “You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature; for he is a liar, and the father of lies.” John 8:44.

De vader der leugens. We willen nooit liegen omdat de duivel de vader van leugens is. “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”. John 8:44. 

What does speech have to do with abuse?
Wat heeft praten te maken met mishandeling?

Calls for blows. How many times have we actually egged our husbands on with our cruel words or cutting remarks? “A babbling fool will be thrown down.” Prov. 10:8. “A fool’s lips bring strife, and his mouth calls for blows.” Prov. 18:6.

Roep om slagen. Hoeveel keer hebben wij onze echtgenoten niet echt aangespoord met onze wrede woorden of scherpe opmerkingen? “maar wie dwaas van lippen is, komt ten val”. Spr. 10:8. “De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen”. Spr. 18:6.

Guards his mouth. “The one who guards his mouth preserves his life; the one who opens wide his lips comes to ruin.” Prov. 13:3. When you are quick to judge, belittle and challenge your husband, you may be headed for blows. Instead, be silent. “A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.” Prov. 15:1.

Zijn mond in toom houden. “Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf”. Spr. 13:3. Wanneer je snel bent met het veroordelen van je man, kleineert en uitdaagt, dan kan het zijn dat je klappen krijgt. In plaats daarvan wees stil. “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op”. Spr. 15:1.  

To sum up:
Om samen te vatten:

1. Watch how much you say - with many words transgression is unavoidable. Instead, let your communication be “Yes, yes” or “No, no” - anything more than this will lead to evil.

1. Let op hoeveel je zegt – met vele woorden is een overtreding onvermijdelijk. In plaats daarvan, laat je communicatie “Ja, ja” en “Nee, nee” zijn – alles daarna zal leiden tot kwaad.

2. Be careful what you say - by your words you’ll be justified and by your words you’ll be condemned! Wives, be submissive to your own husbands, so that when they are disobedient to the Word, they may be changed without a word by your chaste and respectful behavior.

2. Wees voorzichtig met wat je zegt – door je woorden zal je berecht worden en door je woorden zal je veroordeeld worden! Vrouwen wees onderdanig aan je eigen man zodat wanneer ze ongehoorzaam zijn aan het Woord, ze veranderd zullen worden zonder een woord door jouw kuis en respectvol gedrag.

3. If healing is needed, remember a joyful heart is good medicine, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones, and sweetness of speech adds persuasiveness.

3. Als genezing nodig is onthoud een blij hart is een goed medicijn, vriendelijke woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en genezend voor de botten en de zoetheid van praten versterkt het betoog.

4. Do not argue - agree with your adversary quickly!

4. Discusseer nietben het met je tegenstander snel eens!

5. Think before you answer. Give a gentle answer, ponder (think a while) how you should answer, and don’t answer before you listen, because it is folly and shame!

5. Denk na voordat je antwoord. Geef een vriendelijk antwoord, denk na (denk een tijd erover na) hoe je zal antwoorden en voordat je hebt geluisterd antwoord niet omdat het dwaas en beschamend is!

6. Take the time to learn to be content. Contentment is a learned attribute. You must learn to be content in whatever circumstances you are in.

6. Neem de tijd om te leren tevreden te zijn. Tevredenheid is een leer attribuut. Je moet leren om tevreden te zijn in elke omstandigheid waar je in zit.

7. Walking in the Spirit. Whatever is easy for us to do in the flesh, is of the flesh. Whatever is difficult to do and requires us to draw on the Holy Spirit’s strength, is walking in the Spirit. “But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh… these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please.” Gal. 5:16-17.

7. Wandelen in de Geest. Wat makkelijk voor ons is om te doen in het vlees is van het vlees. Wat moeilijk is te doen en nodig is om te putten uit de kracht van de Heilige Geest, is wandelen in de Geest. “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees ……….want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst”. Gal. 5:16-17.

 

Let us all first strive to appear wise by keeping silent.

Next let us make sure that when we do open our mouths

it is with wisdom, in kindness, and for edification.

Let our words be sweet and gentle.

Let us be a “crown” to our husbands and

“precious” in the sight of God.

 

Laten we allemaal allereerst streven om wijs te worden door stil te blijven.

Daarna laten we zeker zijn dat wanneer we wel ons mond

open doen het is met wijsheid, in vriendelijkheid en om te stichten.

Laten onze woorden zoet en vriendelijk zijn.

Laten we een “kroon” zijn voor onze echtgenoten en

“kostbaar” in de ogen van God. 

 

Personal commitment: To open my mouth with wisdom and kindness. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to remain quiet, to wait before I answer, and to be sweet in all my words.”

Persoonlijke toewijding: Om mijn mond open te doen met wijsheid en vriendelijkheid. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, wijd ik mij toe om stil te blijven te wachten voordat ik antwoord geef en om zoet te zijn met al mijn woorden”. 

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.