DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 4 "Vriendelijkheid van Haar Tong"

 

“Met wijsheid opent zij haar mond,
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong”.
Spreuken 31:26

Spraak is een van de meest belangrijke aspecten van het huwelijk en voor het aantonen van de kenmerken van een godvruchtige vrouw. Satan heeft ons weer misleid in de wereld van vandaag; “adviseurs” en “huwelijk experts” vertellen ons dat het gebrekaan communicatie vernietigend is. Wanneer we de Bijbel onderzoeken, daar vind je wat God zegt over ons praten? Volg mij, en samen, zullen we de Waarheid ontdekken:      

Het is niet het gebrek aan communicatie! We moeten opletten op hoeveel we zeggen!

Vele woorden. Het is niet alleen het gebrek aan communicatie dat problemen veroorzaakt, maar waar er veel gepraat of gediscussieerd word, overtreding (het overtreden van Gods Wetten) kunnen niet vermeden worden. “In veelheid van woordenontbreekt deovertredingniet." Spr. 10;19.

Wees stil. Andere vertellen ons dat wij onze gedachten moeten uitspreken en delen over wat we nadenken, maar God zegt: “maar een verstandig man zwijgt stil." Spr. 11:12. “Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf." Spr. 13:3.

Sluit je lippen. Eigenlijk, zegt God dat we wijsheid uitoefenen en wijs overkomen als we niks zeggen. “Zelfs een dwaas die zwijgt,gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig." Spr. 17:28. “Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; watdaarbovenuit gaat, is uit den boze." Matt. 5:37

Zonder een woord. God praat rechtstreeks tot vrouwen: “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken." 1 Petr. 3:1-2. “Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeentenzwijgen." 1 Kor. 14:34. 

Zachtmoedige en stille Geest. God vind de stille vrouw kostbaar voor Hem. Ben jij dit? “…maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God." 1 Petr. 3:4. “bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt." 1 Tim. 6:20.

God vertelt ons om voorzichtig te zijn over wat we zeggen!

Waak over je mond. Hoe vaak ben je in de problemen gekomen met de woorden die je uitgesproken hebt? “De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd." Spr. 10:31. “Er zijn er, wiergepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzenbrengt genezing aan”. Spr. 12:18. “Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden."  Spr. 21:23.

Wat komt er uit jouw mond? Deze verklaring is duidelijk. Wat je zegt is heel belangrijk. “want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden." Matt. 12:37.  “Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein."  Matt. 15:11. “…dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal….” Kol. 3:8.

Geef aandacht aan je woorden. Deze Bijbeltekst omschrijft twee types vrouwen. Welk ben jij? “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan." Spr. 12:4. “Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden."  Spr. 16:20.

Zoetheid van spreken. Als je je man beschaamd hebt doen staan met wat je hebt gezegd (tegen of over hem) of in je gedrag tegenover hem, Dan is God getrouw om een genezing aan te bieden. “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren." Spr. 17:22. “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente." Spr. 16:24.  “zoetheid van lippenversterkt het betoog." Spr. 16:21

Rechtvaardige lippen. Is er iemand die een vriendelijk woord niet waardeert? “Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief." Spr. 16:13. “en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte." Efez. 5:19.

Leg af de kinderachtige dingen. Ben je volwassen geworden? Of ben je nog steeds een kind die dingen zegt wat andere pijn doet? Een van de grootste leugens die we leren als we kinderen zijn was Stokken en stenen kunnen mijn botten breken maar woorden zullen me nooit pijn doen. We zijn waarschijnlijk nog niet hersteld van sommige woorden die uitgesproken zijn tegen ons toen we kinderen waren. “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was." 1 Kor. 13:11. 

Argumenteren en onenigheid is voor GEEN enkel huwelijk goed!

Vermijd de strijd. De definitie van ruzie is een langdurige strijd om macht of superioriteit. “Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist."  Spr. 17:1. (Een huis dat luidruchtige en niet gestructureerde kinderen heeft is alles behalve rustgevend. Wees er zeker van dat je kinderen rustig zijn en onder je controle! Zie les 14, “Jouw Moeders Leringen”). “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering laat dus af van twist, voordat hij losbreekt”. Spr. 17:14. “De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen." Spr. 18:6. 

Ben je tevreden? “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." 2 Kor. 12:10. Deze vers lijkt zo ongelooflijk onbereikbaar, maar het is iets waar we naar moeten streven. Laten we eens kijken naar enkele andere verzen samen met hun praktische toepassingen….

Verheug je altijd. De eerste stap naar overwinning is om de Heer te danken voor elke beproeving. “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!” Filip. 4:4. Hem blijven danken in je gedachten of hardop, hangt af van je omstandigheden.

Verongelijkt. “Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistingen zijn als de grendel van een burcht." Spr. 18:19. Alsjeblieft laat je zelf niet toestaan om verongelijkt te worden door iets wat tegen je gezegd is of hoe het tegen je gezegd is; in plaats daarvan luister met een open hart.

Antwoord niet voordat je hebt geluisterd. “Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad." Spr. 18:13. Wanneer je iemand onderbreekt wanneer die tot je praat, dan stijgen de gemoederen Meestal! Nogmaals, luister naar de degene die de tijd nemen om tegen je te praten, luister altijd naar de Waarheid.

De Waarheid zal je vrij maken. “…en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." Joh. 8:32. Soms is het moeilijk om de Waarheid toe te geven aan jezelf en zeker aan iemand anders. Maar wanneer je het eenmaal geprobeerd hebt, dan zal je het ermee eens zijn dat het het meest bevrijdende is op aarde! Wees niet bang om de waarheid te spreken over jezelf; doe het gewoon!

Snel eens zijn met tegenpartij. Mee eens zijn met je echtgenoot en andere, zeker als ze boos zijn. “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt”. Matt 5:25.  “ Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaasbarst los” Spr. 20:3. Gewoonlijk is degene die kwaad is tekeer gegaan en enthousiast over iets dat waar is of iets van waarheid bevat. Wanneer je nederig genoeg bent om het eens te kunnen zijn met de andere persoon vooral als de andere persoon geen controle meer heeft, bereik je spirituele volwassenheid.

Ga een extra mijl. Nadat je het met de persoon eens bent gegaan dan is er nog een andere stap; je moet toevoegen aan de belediging of kritiek, “Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem." Matt. 5:39-41. Deze toevoeging aan de belediging of het kritiek moet ook in een vorm zijn van een compliment aan de aanklager. “…en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven." 1 Pet. 3:9.

Dit lijkt makkelijk of te ongelooflijk om te geloven; echter Ik ben niet de enige vrouw die deze weg heeft moeten bewandelen. Vele van onze mannen woonden ook samen met de andere vrouw op dat moment. Hopelijk zal dit je bemoedigen. Je moet geloven dat je kan doen wat de Bijbel vraagt hoe je je ook voelt.

Onze zonden bekennen. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." 1 Joh. 1:9. Bekennen is goed voor de ziel; het werkt de heiliging uit van onze redding. “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven….” Filip. 2:12

Verwijder constante wrijvingen. Is er constant wrijvingen in jou huis? “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:…twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen….” Gal. 5:19-21. “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid….” 1 Tim. 6:3-5.

Niet tegen sprekend. “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig." 2 Tim. 2:23. “De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak." Titus 2:9.

Langzaam tot woede. Je hebt sommigen horen zeggen dat omdat Jezus boos was en de tafels in de tempel omdraaide wij ook boos kunnen worden. Maar de Bijbel zegt, “Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort." Jacobus 1:19-20.

Eenparig Begeren. Je moet proberen om het punt van overeenstemming te vinden in plaats van het punt van onenigheid. “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is." Matt. 18:19.

God is heel specifiek over hoe we moeten antwoorden!

 

Denk je na over hoe te moeten antwoorden? Wanneer boosheid of torn direct tot ons gericht is verteld God ons hoe wij onze reactie moet zijn om Hem de glorie te geven als Christenen. “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op." Spr. 15:28.  “Het hart van de rechtvaardige overweegt,wat hij zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit." Spr. 15:28.

Antwoord je voordat je luistert? Hoe vaak heb je onderbroken voordat je geluisterd hebt naar wat de andere persoon probeert te zeggen? “Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad." Spr. 18:13. “Door lankmoedigheid wordt de machtige vermurwd, een zachte tongverbreekt beenderen." Spr. 25:15. (Of “vriendelijk woord” in BB.)

Wees tevreden – NOOIT mompelen of klagen!

Zonder morren of twist. Zelf als we niet blijven vechten met andere persoon, blijven we waarschijnlijk morren of binnensmonds twisten of achter de rug van de ander persoon. “Zonder hout gaat het vuur uit, zo houdt ook de ruzie op als de roddelaar verdwijnt." Spr. 26:20. “Doe alles zonder morren of bedenkingen." (“Mopperen of Klagen” in BB). Filip. 2:14

Leren om tevreden te zijn. “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen”. Filip. 4:11. “…weest tevreden met watgij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten." Hebr. 13:5. (Mijn overladen oma Brown was een vrouw die deze vrucht van tevredenheid demonstreerde. Wat ze ook deed de vloer schrobben op haar handen en knieën of haar handwerk deed, ze was blij. Ze klaagde nooit. Ze zei dat ze nooit had nagedacht over waar ze liever zou willen zijn noch wat ze liever zou willen doen). “Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid." 1 Tim. 6:6.

Vernietig de geest niet. Spreuken vertelt ons ook wat onze praten kan doen met de geest van onze echtgenoten. “ Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest." Spr. 15:4. De definitie van valsheid is “boosaardig."

Jouw tong: klein, maar toch dodelijk!

In vlam gezet door de hel. “Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelten het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel." Jacobus 3:5-6.

Dezelfde zegeningen en vloeken. “maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen”? Jacobus 3:8-11. Maar dank de Heer  “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn." Lucas 1:37.

Mijn mond met een muilband bedwingen. Hier is een ontnuchterende gedachte: “Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen." Ps. 139:4.  “Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen." Ps. 39:2

Hoe denkt God over een leugenachtige tong?

Een gruwel voor Hem. We hebben geen idee hoe ons liegen effect kan hebben op onze getuigenissen als gelovigen. “ Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest”. Spr. 15:4. “Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong….” Spr. 6:16-17.

Zes dingen die de Heer haat. Laten we verder gaan met meer verzen uit Spreuken wat ons meer vertelt over liegen. “Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten….’ Spr. 6:16-18. De meeste van ons zijn voor het leven; maar hebben we de tijd genomen om te zien wat deze vers tegen ons zegt? God haat niet alleen liegen en vindt het een gruwel maar vergelijkt ook een leugenaar met een aborteur! “Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong." Ps. 120:2.  

De vader der leugens. We willen nooit liegen omdat de duivel de vader van leugens is. “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensen moorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen." John 8:44. 

Wat heeft praten te maken met mishandeling?

Roep om slagen. Hoeveel keer hebben wij onze echtgenoten niet echt aangespoord met onze wrede woorden of scherpe opmerkingen? “maar wie dwaas van lippen is, komt ten val." Spr. 10:8. “De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen." Spr. 18:6.

Zijn mond in toom houden. “Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf." Spr. 13:3. Wanneer je snel bent met het veroordelen van je man, kleineert en uitdaagt, dan kan het zijn dat je klappen krijgt. In plaats daarvan wees stil. “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op." Spr. 15:1.  

Om samen te vatten:

1. Let op hoeveel je zegt – met vele woorden is een overtreding onvermijdelijk. In plaats daarvan, laat je communicatie “Ja, ja” en “Nee, nee” zijn – alles daarna zal leiden tot kwaad.

2. Wees voorzichtig met wat je zegt – door je woorden zal je berecht worden en door je woorden zal je veroordeeld worden! Vrouwen wees onderdanig aan je eigen man zodat wanneer ze ongehoorzaam zijn aan het Woord, ze veranderd zullen worden zonder een woord door jouw kuis en respectvol gedrag.

3. Als genezing nodig is onthoud een blij hart is een goed medicijn, vriendelijke woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en genezend voor de botten en de zoetheid van praten versterkt het betoog.

4. Discusseer nietben het met je tegenstander snel eens!

5. Denk na voordat je antwoord. Geef een vriendelijk antwoord, denk na (denk een tijd erover na) hoe je zal antwoorden en voordat je hebt geluisterdantwoord niet omdat het dwaas en beschamend is!

6. Neem de tijd om te leren tevreden te zijn. Tevredenheid is een leer attribuut. Je moet leren om tevreden te zijn in elke omstandigheid waar je in zit.

7. Wandelen in de Geest. Wat makkelijk voor ons is om te doen in het vlees is van het vlees. Wat moeilijk is te doen en nodig is om te putten uit de kracht van de Heilige Geest, is wandelen in de Geest. “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees ……….want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst." Gal. 5:16-17.

 

Laten we allemaal allereerst streven om wijs te verschijnen door stil te blijven.

Daarna laten we zeker zijn dat wanneer we wel ons mond

open doen het is met wijsheid, in vriendelijkheid en om te stichten.

Laten onze woorden zoet en vriendelijk zijn.

Laten we een “kroon” zijn voor onze echtgenoten en

“kostbaar” in de ogen van God.

Persoonlijke toewijding: Om mijn mond open te doen met wijsheid en vriendelijkheid. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, wijd ik mij toe om stil te blijven te wachten voordat ik antwoord geef en om zoet te zijn met al mijn woorden."  

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.