DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 14 "De Wegen van Haar Huishouding"

 

“Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding,
het brood der traagheid eet zij nie”t.
Spreuken 31:27. 

Many women are finding themselves with double the work, double the responsibilities, and double the stress. We are expected to care for our homes, our husbands’ needs, and our children's needs along with providing for our families. We do this whether we are sick, pregnant or have just had a baby. We are expected to dress our children, get breakfast down them in haste, figure out what to feed them for lunch, and get ourselves ready. We drop our babies in the arms of another as they cry, and, many times, we cry ourselves to work. Our life is nothing but a rush and a blur. What happened? How did things get so hard for us? Most of our mothers got us off to school and had time to play bridge.

Veel vrouwen ontdekken dat ze dubbel werk hebben, dubbele verantwoordelijkheden en dubbel stress. Er wordt van ons verwacht dat we zorgen voor ons huis, de behoeften van onze echtgenoten en de behoeften van onze kinderen, samen met onze gezinnen. Dit doen we of we nu ziek, zwanger of net bevallen zijn. Er wordt van ons verwacht dat we onze kinderen aankleden, ze haastig laten ontbijten, bedenken wat we ze voor de lunch moeten geven en ons klaarmaken. We laten onze baby's in de armen van een ander vallen terwijl ze huilen, en vaak huilen we onszelf naar het werk. Ons leven is niets anders dan gehaast en een waas. Wat is er gebeurd? Hoe is het zo moeilijk voor ons geworden? De meeste van onze moeders brachten ons naar school en hadden tijd om te bridgen.

Many Christian women use the example of the Proverbs woman to justify their working outside the home. They seem to like the independence and freedom from the mundane task of a homemaker. Some people believe that the Proverbs woman works away from her home. Did God intend a wife to work away from her home? Was she away from her children as most of the working wives are today? Was she under the authority of her own husband and therefore under the Lord? 

Veel christelijke vrouwen gebruiken het voorbeeld van de vrouw in Spreuken om hun werk buitenshuis te rechtvaardigen. Ze lijken de onafhankelijkheid en vrijheid van de alledaagse taak van een huisvrouw prettig te vinden. Sommige mensen geloven dat de vrouw in Spreuken buitenshuis werkt. Was het Gods bedoeling dat een vrouw buitenshuis zou gaan werken? Was ze weg van haar kinderen, zoals de meeste werkende vrouwen tegenwoordig zijn? Stond ze onder het gezag van haar eigen man en daarom onder de Heer?

We must be careful in teaching about the Proverbs woman; we must not add to His Words nor take any away. We must look at all the Scriptures that refer to women, wives, and especially mothers before making such an important decision to continue to work away from our home. We also must look at our fruits! It is my goal to help you to renew your mind. By searching His Word for our answer, we can form “His” opinion, apply it to our lives and then share it with other women. My heart’s desire is that you will be set free from the bondage of working outside your home so that you will be free to minister to the needs of your husband, your children, other (younger) women, the poor and the widows. “…and you shall know the truth, and the truth shall make you free.” John 8:32.

We moeten voorzichtig zijn in het onderwijzen over de vrouw in Spreuken; we moeten niets toevoegen aan Zijn Woorden, noch iets wegnemen. We moeten naar alle Bijbelverzen kijken die naar vrouwen, echtgenotes en vooral moeders verwijzen voordat we zo'n belangrijke beslissing nemen om buitenshuis te blijven werken. We moeten ook naar onze vruchten kijken! Het is mijn doel om je te helpen je geest te vernieuwen. Door in Zijn Woord naar ons antwoord te zoeken, kunnen we "Zijn" mening vormen, deze op ons leven toepassen en deze vervolgens delen met andere vrouwen. Mijn hartenwens is dat je bevrijd zult worden van de slavernij van het buitenshuis werken, zodat je vrij zult zijn om te voorzien in de behoeften van je man, je kinderen, andere (jongere) vrouwen, de armen en de weduwen. “…en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. John. 8:32. 

Your Own Husbands
Jullie Eigen Mannen

Your own husbands. We should not be under another man's or woman's authority. “Wives, be subject to your own husbands, as unto the Lord.” Eph. 5:22. “…you wives be submissive to your own husbands….” 1Pet. 3:1. “Wives, be subject to your husbands, as is fitting in the Lord.” Col. 3:18. “It is not good for the man to be alone; I will make a helper suitable for him.” Gen. 2:18.

Je eigen echtgenoten. We mogen niet onder het gezag van een andere man of vrouw staan. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here”, Efe. 5:22. “… vrouwen, weest uw mannen onderdanig…” 1 Pet. 3:1. “Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here”. Kol. 3:18. “Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”. Gen. 2:18. 

Workers at home. Women “…be sensible, pure, workers at home….” Titus 2:5. The harlot, we are told, “…is boisterous and rebellious; her feet do not remain at home.” Prov. 7:11.

Thuiswerkers. Vrouwen “…bezadigd, kuis, huishoudelijk…” Titus 2:5. De hoer, zo wordt ons verteld, “…is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis”. Spr. 7:11. 

Divide the spoil. In this Scripture we are told of just one of the rewards of our remaining at home. “And she who remains at home will divide the spoil.” Ps. 68:12. Those of us who stay at home are able to take advantage of yard sales and thrift stores for incredible buys (dividing the spoil). Isn’t it such a shame how much money mothers are spending on their clothing for work?  And what about their children’s clothes that are outgrown before they even look worn? As a working wife, many times you not only miss out on these savings but cannot even shop the sales because time is not available. Also, those who stay at home are able to cook meals from scratch and do away with a lot of the expensive prepared foods. They also have time to make use of discount food sources like day-old bakeries. Yes, staying at home is a way of saving money and of being good stewards of the Lord's money.

Verdeel de buit. In deze Bijbelvers wordt ons verteld over slechts één van de beloningen van ons thuisblijven. “de vrouwe des huizes verdeelde de buit”. Ps. 68:12. Degenen onder ons die thuis blijven, kunnen profiteren van uitverkoop en tweedehandswinkels voor ongelooflijke aankopen (de buit verdelen). Is het niet zo jammer hoeveel geld moeders uitgeven aan kleding voor hun werk? En hoe zit het met de kleding van hun kinderen die ontgroeid zijn voordat ze er zelfs maar versleten uitzien? Als werkende vrouw loopt u vaak niet alleen deze besparingen mis, maar kunt u zelfs de verkopen niet doen omdat er geen tijd beschikbaar is. Ook kunnen degenen die thuis blijven maaltijden bereiden met weinig en veel van het dure bereide voedsel wegdoen. Ze hebben ook tijd om gebruik te maken van goedkope voedselbronnen zoals brood van een dag oud. Ja, thuis blijven is een manier om geld te besparen en goede rentmeesters te zijn van het geld van de Heer.

The Consequences
De Gevolgen

When you sit in your house. It's important to learn God's laws and understand how they work. They are similar to the law of gravity. Following the law of gravity and God's laws will protect us. Here is one of God's law:, “And you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up.” Deut. 6:7. In other words, we are to spend all day long teaching our children. When we are running around half crazy with all we are expected to do, how can we have time to even sit down with our children in our own houses?

Als je in je huis zit.  Is het belangrijk om Gods wetten te leren kennen en te begrijpen hoe ze werken. Ze zijn vergelijkbaar met de wet van de zwaartekracht. Het volgen van de wet van de zwaartekracht en Gods wetten zal ons beschermen. Hier is een van Gods wetten: “gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat”. Deut. 6:7. Met andere woorden, we zijn de hele dag bezig met het onderwijzen van onze kinderen. Als we half gek aan het rennen zijn met alles wat er van ons wordt verwacht, hoe kunnen we dan tijd hebben om zelfs maar met onze kinderen in ons eigen huis te gaan zitten?

Quality time” contradicts this Scripture. We have seen the fruits of our children's behavior when we must leave them on their own or give them over to the care of someone else. No one has the same love and invested interest in the emotional, spiritual and intellectual growth of our children as we do. When we work, we cannot possibly be expected to give the same time and attention to our children. We know that no one can take our place when it comes to love, sacrifice, and patience with our children. When we are deceived or made to violate Scriptural principles relating to mothers, we are left to deal with the bad fruits. Our bad fruits are rebellious and demanding children who are now seen everywhere!

"Quality time" is in tegenspraak met deze Bijbelvers. We hebben de vruchten van het gedrag van onze kinderen gezien als we ze alleen moeten laten of aan de zorg van iemand anders moeten geven. Niemand heeft dezelfde liefde en interesse in de emotionele, spirituele en intellectuele groei van onze kinderen als wij. Als we werken, kan van ons onmogelijk worden verwacht dat we dezelfde tijd en aandacht aan onze kinderen besteden. We weten dat niemand onze plaats kan innemen als het gaat om liefde, opoffering en geduld met onze kinderen. Wanneer we worden misleid of ertoe worden gedwongen de schriftuurlijke beginselen met betrekking tot moeders te schenden, moeten we met de slechte vruchten afrekenen. Onze slechte vruchten zijn opstandige en veeleisende kinderen die nu overal te zien zijn!

Helper suitable for him. Women's Liberation’s whole basis has been to encourage women to try to copy men's role in society. They have tried to “blur” our differences and make us unhappy in our “God-given,” specially created roles. “Then the LORD God said, 'It is not good for the man to be alone; I will make him a helper suitable for him.' ” Gen. 2:18. They pushed us to get out and work, leaving behind our children, our homes and our husbands.

Helper geschikt voor hem. De hele basis van Women's Liberation is geweest om vrouwen aan te moedigen om te proberen de rol van mannen in de samenleving te kopiëren. Ze hebben geprobeerd onze verschillen te "vervagen" en ons ongelukkig te maken in onze "door God gegeven", speciaal gecreëerde rollen. “En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”. Gen. 2:18. Ze dwongen ons om te gaan werken en lieten onze kinderen, ons huis en onze echtgenoten achter.

But God created the baby within her womb and gave that baby his food from her breasts. God gave her the patience and the capacity to nurture. This is the foundation of the love that the family is dependent upon. However, when we started to “blur” our roles, it had a devastating effect on our children, our homes, our families, our nation, and our entire society. But the most forgotten, the most overlooked effect is the devastating effect this has had on women.

Maar God schiep de baby in haar baarmoeder en gaf die baby zijn voedsel uit haar borsten. God gaf haar het geduld en het vermogen om te koesteren. Dit is de basis van de liefde waarvan het gezin afhankelijk is. Toen we echter onze rollen begonnen te 'vertroebelen', had dat een verwoestend effect op onze kinderen, onze huizen, onze families, ons land en onze hele samenleving. Maar het meest vergeten, meest over het hoofd geziene effect is het verwoestende effect dat dit op vrouwen heeft gehad.

House divided. “Any kingdom divided against itself is laid waste; and any city or house divided against itself shall not stand.” Matt. 12:25. A tactic of the enemy is to divide in order to conquer. By dividing the home through the wife working outside the home, the enemy has conquered the following:

Verdeelde huishouding. “Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden”. Matt. 12:25. Een tactiek van de vijand is om te verdelen om te veroveren. Door het huis te verdelen door de vrouw die buitenshuis werkt, heeft de vijand het volgende overwonnen:

Our children. When their mother is gone, children will look to peers for guidance and for approval, hence peer pressure.

Onze kinderen. Als hun moeder er niet meer is, zullen kinderen naar leeftijdsgenoten kijken voor begeleiding en goedkeuring, vandaar groepsdruk.

Our daughters. When their mother is working away from the home and then too busy in the evenings to spend time with her daughters, girls look to a boyfriend for reassurance during their hormonal and body changes.

Onze dochters. Wanneer hun moeder buitenshuis aan het werk is en 's avonds te druk is om tijd met haar dochters door te brengen, zoeken meisjes naar een vriend voor geruststelling tijdens hun hormonale en lichamelijke veranderingen.

Mothers. When mothers began to work outside the home, they began to have their “own life.” Just like their husbands, they had their jobs and their friends at work. Even some of our own mothers are now “back at work” (or working for the first time).

Moeders. Toen moeders buitenshuis begonnen te werken, begonnen ze hun 'eigen leven' te leiden. Net als hun echtgenoten hadden ze hun baan en hun vrienden op het werk. Zelfs enkele van onze eigen moeders zijn nu “weer aan het werk” (of voor het eerst aan het werk).

Our husbands. So often when the wife has a job, a division occurs within the husband/wife relationship. Their interests are now divided, which results in infidelity or apathy. This division weakens the marriage, which eventually ends in divorce.

Onze echtgenoten. Zo vaak als de vrouw een baan heeft, treedt er een scheiding op binnen de man/vrouw-relatie. Hun belangen zijn nu verdeeld, wat resulteert in ontrouw of apathie. Deze verdeeldheid verzwakt het huwelijk, dat uiteindelijk eindigt in een scheiding.

My hand made me this wealth. The husband and wife are also divided on what and when to buy, because they each have “their own money. ” “Otherwise, you may say in your heart, ‘My power and the strength of my hand made me this wealth.’ But you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth….” Deut. 8:17-18. When a wife is bringing in part of the income, we witness major damage in their marriage. It creates independence between the husband and wife. Business Week magazine looked at divorce from a financial standpoint. Their study showed that “when a woman can provide for herself, she no longer needs to be married.” What they failed to note was that quite often the husband becomes dissatisfied with the wife's lack of attention. He searches for that attention, usually at his place of work, and then the wife is faced with adultery.

Mijn hand heeft me deze rijkdom gemaakt. De man en vrouw zijn ook verdeeld over wat en wanneer ze moeten kopen, omdat ze elk 'hun eigen geld' hebben”. “mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven…” Deut. 8:17-18. Wanneer een vrouw een deel van het inkomen binnenbrengt, zijn we getuige van grote schade in hun huwelijk. Het creëert onafhankelijkheid tussen man en vrouw. Het tijdschrift Business Week bekeek echtscheiding vanuit een financieel oogpunt. Uit hun onderzoek bleek dat „wanneer een vrouw voor zichzelf kan zorgen, ze niet langer hoeft te trouwen”. Wat ze niet opmerkten, was dat de man nogal eens ontevreden is over het gebrek aan aandacht van de vrouw. Hij zoekt die aandacht, meestal op zijn werk, en dan wordt de vrouw geconfronteerd met overspel.

Troubles his own house. “He that is greedy of gain will trouble his own house.” Prov. 15:27. Many husbands encourage their wives to help out by going back to work, never realizing the ill effects this decision will have on their entire family. It will undermine his authority and will have devastating effects on his marriage, and especially on his children.

Vernielt zijn eigen huis. “Wie hunkert naar onrechtmatige winst, vernielt zijn eigen huis”. Spr. 15:27. Veel echtgenoten moedigen hun vrouw aan om te helpen door weer aan het werk te gaan, zonder zich te realiseren welke nadelige gevolgen deze beslissing voor hun hele gezin zal hebben. Het zal zijn gezag ondermijnen en verwoestende gevolgen hebben voor zijn huwelijk, en vooral voor zijn kinderen.

Weary yourself to gain wealth. With more money, instead of financially “getting ahead,” we usually increase our spending, and, in most instances, we are in a worse financial situation than before we went out to work. Prov. 23:4 says, “Do not weary yourself to gain wealth, cease from your consideration of it. When you set your eyes on it, it is gone. For wealth certainly makes itself wings, like an eagle that flies toward the heavens.” Why don't we believe God's Word? “And my God shall supply all your needs, according to His riches in glory by Christ Jesus.” Phil. 4:19. His ways are perfect. You can trust Him! If you are weary from being a workingwoman, then cry out to Him and Him alone. Don't run to your husband about it. (See lesson 5, “Won Without a Word.”)

Vermoeid jezelf om rijkdom te vergaren. Met meer geld, in plaats van financieel 'vooruit te komen', verhogen we meestal onze uitgaven, en in de meeste gevallen bevinden we ons in een slechtere financiële situatie dan voordat we gingen werken. Prov. 23:4 zegt, “Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel”. Waarom geloven we Gods Woord niet? “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus”. Filip. 4:19. Zijn wegen zijn perfect. Je kunt hem vertrouwen! Als je moe bent van het zijn van een werkende vrouw, roep dan tot Hem en Hem alleen. Ren hierover niet naar je man. (Zie les 5, 'Winnen Zonder een Woord'.)

A house divided against itself falls. Workingwomen are expected to divide their affections and their priorities. “But He knew their thoughts, and said to them, 'Any kingdom divided against itself is laid waste; and a house divided against itself falls.' ” Luke 11:17. When women are employed, they must fulfill and respond to all their bosses’ needs and desires just to keep their jobs. They begin to display toward their bosses attitudes and characteristics of an ideal wife! They are often asked to give away their time with their family by working late, coming in early or working weekends. They begin to show gratitude that should only be given to their husbands. When their bosses pay them a compliment on their appearance or on their work, they are thrilled. Their bosses may take them out to lunch or give them a bonus or gifts. Is it any wonder that many wives now leave their husbands and run away with their boss or co-worker? It's not just the husband leaving with his secretary or co-worker anymore!

Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Van werkende vrouwen wordt verwacht dat ze hun genegenheden en prioriteiten verdelen. “Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere”. Lucas 11:17. Als vrouwen in dienst zijn, moeten ze alle behoeften en verlangens van hun bazen vervullen en beantwoorden, alleen maar om hun baan te behouden. Ze beginnen de houding van hun baas en de kenmerken van een ideale vrouw te vertonen! Ze worden vaak gevraagd om hun tijd met hun gezin weg te geven door laat te werken, vroeg te komen of in het weekend te werken. Ze beginnen dankbaarheid te tonen die alleen aan hun echtgenoten mag worden gegeven. Wanneer hun bazen hen een compliment geven over hun uiterlijk of over hun werk, zijn ze opgetogen. Hun bazen nemen ze misschien mee uit lunchen of geven ze een bonus of cadeaus. Is het een wonder dat veel vrouwen nu hun man verlaten en weglopen met hun baas of collega? Het is niet alleen meer de man die met zijn secretaresse of collega vertrekt!

No one can serve two masters. Workingwomen find themselves in two competing worlds. Each world has a different set of demands and rewards. Scripture tells us that we cannot serve two masters; no one can. “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other or he will hold to one and despise the other.” Matt. 6:24. And isn't that exactly what happens? We begin to follow one and then we begin to hate the other. A wife either loves work and her family and home become an irritation, or she hates work because she'd rather be at home.

Niemand kan twee heren dienen. Werkende vrouwen bevinden zich in twee concurrerende werelden. Elke wereld heeft een andere reeks eisen en beloningen. De Bijbel vertelt ons dat we geen twee heren kunnen dienen; niemand kan dat. “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten”. Matt. 6:24. En is dat niet precies wat er gebeurt? We beginnen de ene te volgen en dan beginnen we de andere te haten. Een vrouw houdt van werk en haar gezin en huis worden een irritatie, of ze heeft een hekel aan werk omdat ze liever thuis is.

Leave the presence of a fool. When women work outside the home, they begin to suffer many destructive pressures. Working with others, especially non-Christians, takes its toll on us spiritually. Though many feel they are the “light” in their place of work, most never really make a difference. The Scriptures tell us, “Leave the presence of a fool or you will not discern words of knowledge.” Prov. 14:7. And  “Do not be deceived: bad company corrupts good morals.” 1Cor. 15:33. If your place of work is causing you to compromise your beliefs, it will eventually corrupt you.

Verlaat de aanwezigheid van een dwaas. Wanneer vrouwen buitenshuis werken, beginnen ze veel destructieve druk te ondergaan. Werken met anderen, vooral niet-christenen, eist geestelijk zijn tol van ons. Hoewel velen het gevoel hebben dat ze het "licht" op hun werkplek zijn, maken de meesten nooit echt een verschil. De Bijbel vertelt ons, “Ga de dwaze man uit de weg, want verstandige lippen bemerkt gij daar niet”. Spr. 14:7. En “Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden”. 1 Kor. 15:33. Als je werkplek ervoor zorgt dat je je overtuigingen compromitteert, zal het je uiteindelijk corrumperen.

Do not associate with a gossip. We women have many common weaknesses; one is gossiping. A common pastime of women in the workplace is gossip. We can't help it. A co-worker has a problem with her husband, so we cut him down together. She has, or you have, trouble with that new manager, so you murmur and complain all day, every day. Prov. 20:19 says, “He who goes about as a slanderer reveals secrets, therefore do not associate with a gossip.”

Ga niet om met roddelaars. Wij vrouwen hebben veel gemeenschappelijke zwakheden; een daarvan is roddelen. Een veelvoorkomende tijdverdrijf van vrouwen op de werkvloer is roddelen. We kunnen er niets aan doen. Een collega heeft een probleem met haar man, dus hebben we hem samen neergehaald. Zij heeft, of jij hebt, problemen met die nieuwe manager, dus je moppert en klaagt de hele dag, elke dag. Prov. 20:19 zegt, “Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige”.

The ways of her household. When we work we begin to neglect important home responsibilities. “She looks well to the ways of her household….” Prov. 31:27. We are not able to do the things that we would do if we had time, such as baking, sewing, keeping our houses clean and in order, and training our children. Even meal preparation time is cut to a minimum. “The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly.” John 10:10. Ladies, Satan is a thief; he is stealing the abundant life God has for you! Even your husband's needs are put on the back burner. So many times he has to fend for himself when it comes to meals or having his clothes clean and pressed. Ladies, there are women at your husband's place of work who are looking for neglected husbands!

De manieren van haar huishouding. Als we werken, beginnen we belangrijke huishoudelijke taken te verwaarlozen. “Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding…” Spr. 31:27. We zijn niet in staat om de dingen te doen die we zouden doen als we tijd hadden, zoals bakken, naaien, onze huizen schoon en op orde houden en onze kinderen opvoeden. Zelfs de tijd voor het bereiden van maaltijden wordt tot een minimum beperkt. “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”. John. 10:10. Dames, Satan is een dief; hij steelt het overvloedige leven dat God voor jou heeft! Zelfs de behoeften van uw man worden op een laag pitje gezet. Zo vaak moet hij voor zichzelf zorgen als het gaat om maaltijden of om zijn kleren schoon en geperst te krijgen. Dames, er zijn vrouwen op het werk van uw man die op zoek zijn naar verwaarloosde echtgenoten!

When we work, we cannot be at the door to greet our husband because we are picking up the children from day care, running errands and grocery shopping. Many men that find it's a lot like living as a bachelor without the benefits of peace and quiet. Could this have something to do with men choosing to have their own apartments rather than staying home?

Als we werken, kunnen we niet bij de deur zijn om onze man te begroeten, omdat we de kinderen van de kinderopvang halen, boodschappen doen en boodschappen doen. Veel mannen die vinden dat het veel lijkt op leven als vrijgezel zonder de voordelen van rust en stilte. Zou dit iets te maken kunnen hebben met mannen die ervoor kiezen om hun eigen appartement te hebben in plaats van thuis te blijven?

But each one is tempted. When the husband realizes that his wife's listening ear is gone, as his wife hurries around in the evening to get ready for the next day, temptation is at the door. Since men don't confide in other men, they find that “listening, sympathetic ear” with another woman. “But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death.” James 1:14-15. Yes, death – death of a marriage.

Maar iedereen komt in de verleiding. Als de man merkt dat het luisterend oor van zijn vrouw weg is, terwijl zijn vrouw zich 's avonds haastig maakt om zich klaar te maken voor de volgende dag, staat de verleiding voor de deur. Omdat mannen andere mannen niet in vertrouwen nemen, vinden ze dat “luisterend, meelevend oor” bij een andere vrouw. “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood Voort”. Jacobus 1:14-15. Ja, dood – doding van een huwelijk.

Then when her husband announces that he is leaving, she is the first to say “good riddance” or “don't let the door hit you on the way out.” All too soon she finds herself sitting in a small, dumpy apartment with a welfare check and food stamps. It all began with her just “bringing in a little extra income.”

En Als haar man dan aankondigt dat hij vertrekt, is zij de eerste die zegt: 'goed opgruimd staat netjes' of 'struikel niet over de drempel als je naar buiten gaat'. Al te snel zit ze in een klein, sjofel appartement met een bijstandsuitkering en voedselpakketten. Het begon allemaal met haar gewoon "een beetje extra inkomen binnenbrengen".

Cause to stumble. “It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he should cause one of these little ones to stumble.” Luke 17:2. Is your working setting a bad example for other women? Is there someone who has seen the wonderful life that you exhibit and she has decided to return to work because it works so well for you? Or is she trying to stay at home but her husband thinks she is a “bump on a log” because your husband tells her husband how much money you bring in?

Reden om te struikelen. “Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde”. Lucas 17:2. Is je werk een slecht voorbeeld voor andere vrouwen? Is er iemand die het prachtige leven dat je tentoonstelt hebt heeft gezien en heeft besloten weer aan het werk te gaan omdat het zo goed voor je werkt? Of probeert ze thuis te blijven, maar haar man denkt dat ze een "hobbel op een boomstam is" omdat je man haar man vertelt hoeveel geld je binnenhaalt?

Marriage bed be undefiled. If you are working while your children are in school, you may not be home for your children after school. Many women think that the “right time” to go to work (or go back to school) is when their children are in school. So many children are “latchkey” kids spending hours in front of the television watching immoral shows. Don't leave them in that place of temptation. Shocking studies reveal that the parents’ own bed is the site of most premarital sex while the parents are both out working. Consider Heb. 13:4: “Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled; for fornicators and adulterers God will judge.”

Huwelijksbed onbesmet zijn. Als je werkt terwijl jouw kinderen naar school gaan, is het mogelijk dat je na schooltijd niet thuis bent voor je kinderen. Veel vrouwen denken dat het "juiste moment" om te gaan werken (of terug te gaan naar school) is wanneer hun kinderen naar school gaan. Zoveel kinderen zijn "latchkey"-kinderen die uren voor de televisie naar immorele shows kijken. Laat ze niet achter in die plaats van verleiding. Schokkende onderzoeken tonen aan dat het eigen bed van de ouders de plaats is van de meeste seks voor het huwelijk terwijl de ouders allebei aan het werk zijn. Denk aan Hebr. “Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

To eat the bread of painful labors. Article after article is written to give women tips to get their husbands to help around the house, since women are helping with the income. Everyone expects them to do “their share” of the household chores. Studies have confirmed what we women already know: they rarely help out. Women are killing themselves doing “it all.” Ladies, God tells us “having it all” is vanity. “It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors; for He gives to His beloved even in his sleep.” Ps. 127:2.

Om het brood van pijnlijke arbeid te eten. Artikel na artikel is geschreven om vrouwen tips te geven om hun man te laten helpen in het huishouden, aangezien vrouwen helpen met het inkomen. Iedereen verwacht dat ze “hun deel” van het huishouden doen. Studies hebben bevestigd wat wij vrouwen al weten: ze helpen zelden. Vrouwen vermoorden zichzelf door 'alles' te doen. Dames, God zegt ons dat "alles hebben" ijdelheid is. “Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet – Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap”. Ps. 127:2. 

It is gone. A wife working is financially unwise. Many mothers feel they must work outside the home in order to make ends meet. She earns more, but then ends up spending more. Instead of reducing the expenses by wise buying or doing some of the work herself, she must settle on higher prices. “Do not weary yourself to gain wealth, Cease from your consideration of it. When you set your eyes on it, it is gone. For wealth certainly makes itself wings, like an eagle that flies toward the heavens.” Prov. 23:4. If you wonder where this extra money is going, here are just a few women who have shared their experiences of working and spending:

Het is weg. Een werkende vrouw is financieel onverstandig. Veel moeders vinden dat ze buitenshuis moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze verdient meer, maar geeft uiteindelijk meer uit. In plaats van de kosten te verlagen door verstandig te kopen of een deel van het werk zelf te doen, moet ze genoegen nemen met hogere prijzen. “Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel”. Spr. 23:4. Als je je afvraagt waar dit extra geld naartoe gaat, hier zijn slechts een paar vrouwen die hun ervaringen met werken en uitgeven hebben gedeeld:

“The food I buy is usually already or partially prepared, fast food or restaurant food for the speed and convenience. I am too tired to cook and I feel I deserve a break.”

"Het eten dat ik koop is meestal al of gedeeltelijk bereid, fastfood of restaurantvoedsel voor de snelheid en het gemak. Ik ben te moe om te koken en ik vind dat ik een pauze verdien”.

“I don't shop where and how I used to. The clothes I buy are now at retail prices instead of shopping the sales, going to yard sales and thrift shops, or sewing them myself. I find I don't keep the family’s clothes in good condition (mended and pressed) like I used to. Instead, I give them away and buy new.”

“Ik winkel niet waar en hoe ik vroeger deed. De kleren die ik koop zijn nu tegen winkelprijzen in plaats van de uitverkoop te shoppen, naar de werfverkoop en kringloopwinkels te gaan of ze zelf te naaien. Ik merk dat ik de kleding van het gezin niet in goede staat houd (verzorgd en geperst) zoals vroeger. In plaats daarvan geef ik ze weg en koop ik nieuwe”. 

“I find that I need a lot more clothes per person. The extra clothes are needed for my children and my husband since I can't get to the laundry as often as I used to. I also need a lot more nice clothes for myself that I never needed before I began working.”

“Ik merk dat ik per persoon veel meer kleding nodig heb. De extra kleding is nodig voor mijn kinderen en mijn man, aangezien ik niet zo vaak de was kan doen als vroeger. Ik heb ook veel meer mooie kleren voor mezelf nodig die ik nooit nodig had voordat ik begon te werken”.

“Now that I am working, we thought we could afford a good Christian education for our children. I used to teach our children myself at home; now I don't have that option.”

“Nu ik aan het werk ben, dachten we dat we ons een goed christelijk onderwijs voor onze kinderen konden veroorloven. Ik gaf onze kinderen zelf thuis les; nu heb ik die optie niet”.

“We used to have only one car. I used to complain and thought I would gain so much freedom. We now have a second car with the added payments, insurance, maintenance, and extra gas. We really haven't gotten ahead at all. Now besides working to pay for the car, my husband has me running around doing all the things for him that he used to do for me!”

“Vroeger hadden we maar één auto. Ik klaagde altijd en dacht dat ik zoveel vrijheid zou krijgen. We hebben nu een tweede auto met de extra betalingen, verzekering, onderhoud en extra benzine. We zijn echt niet verder gekomen. Naast mijn werk om de auto te betalen, laat mijn man me nu rond rennen om alle dingen voor hem te doen die hij vroeger voor mij deed!

“We thought we were making more until it came to tax time. We found that more money is paid out in federal, Social Security, and state income tax because we are now in a higher tax bracket.”

"We dachten dat we meer verdienden totdat het tijd was om belasting te betalen. We ontdekten dat er meer geld wordt uitbetaald in de federale, socialezekerheids- en staatsinkomstenbelasting omdat we nu in een hogere belastingschijf zitten”.

“By the time I pay out the money for our one daughter's after-school care and the day-care bill, I figure I make about a half of minimum wage.”

"Tegen de tijd dat ik het geld voor de buitenschoolse opvang van onze ene dochter en de rekening van de dagopvang uitbetaal, denk ik dat ik ongeveer de helft van het minimumloon verdien".

Teaching what is good. If you are an older woman who works outside the home, you have no free time to fulfill the commandment given to older women to teach the younger women. In Titus 2:3-5 it says, “Older women…teaching what is good, that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Of course we know that the example of a wife who works outside the home speaks volumes. Many older women really don't need the money; they just don't know what to do with their time or they feel they are going stir crazy having their retired husband around all the time. Here are some suggestions:

Leren wat goed is. Als u een oudere vrouw bent die buitenshuis werkt, heeft u geen vrije tijd om het gebod te vervullen dat aan oudere vrouwen is gegeven om de jongere vrouwen te onderwijzen. Titus 2:3-5 zegt, “Oude vrouwen…in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Natuurlijk weten we dat het voorbeeld van een vrouw die buitenshuis werkt boekdelen spreekt. Veel oudere vrouwen hebben het geld echt niet nodig; ze weten gewoon niet wat ze met hun tijd moeten doen of ze hebben het gevoel dat ze gek worden als ze hun gepensioneerde echtgenoot altijd in de buurt hebben. Hier zijn enkele suggesties:

Instead of spending time at a job, why not help the young, inexperienced mother? She often is not being helped by her own mother. She needs good godly counsel and direction in caring for and disciplining her children properly. You will also be available to be with your own daughter or daughter-in-law during or after the birth of your grandchildren.

Waarom zou u de jonge, onervaren moeder niet helpen in plaats van tijd te besteden aan een baan? Ze wordt vaak niet geholpen door haar eigen moeder. Ze heeft goede goddelijke raad en leiding nodig om haar kinderen op de juiste manier te verzorgen en te disciplineren. Ook ben je tijdens of na de geboorte van je kleinkinderen beschikbaar om bij je eigen dochter of schoondochter te zijn.

If you remain in your home, you are available to open your home for hospitality, for spiritual guidance, or as a “haven” for younger women who are experiencing a difficult day.

Als je in je huis blijft, ben je beschikbaar om je huis te openen voor gastvrijheid, voor spirituele begeleiding, of als een "toevluchtsoord" voor jongere vrouwen die een moeilijke dag doormaken.

So many older women are sharing the world's philosophies on marriage and child rearing. You will be rendered totally ineffective in regard to spiritual guidance since you have surrounded yourself with the foolish talk and ideas of the world.

Zoveel oudere vrouwen delen 's werelds filosofieën over huwelijk en opvoeding van kinderen. Je zult totaal ondoeltreffend worden gemaakt met betrekking tot spirituele begeleiding, omdat je jezelf hebt omringd met de dwaze praatjes en ideeën van de wereld.

Older women, we have a vital influence in godly wisdom, but it will be lost if you choose the world's ways rather than God's way. “Older women…teach what is good!” Titus 2:3.

Oudere vrouwen, we hebben een essentiële invloed op goddelijke wijsheid, maar die zal verloren gaan als u de wegen van de wereld kiest in plaats van Gods weg. “Oude vrouwen eveneens, in het goede onderrichtende”. Titus 2:3. 

Won without a word. But what if a husband tells his wife that she must work? First of all, realize that it is your husband's place to save the day. He is to be the savior of the body. “For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body.” Eph. 5:23. Many times we women are the ones who suggest going back to work, having a home business, or cutting back. Just be quiet! “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the Word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:1-2. Sit still, be quiet and pray. Then let your husband do what he feels should be done. Respect him by being silent and agreeing with his suggestions. (See lesson 5, “Won Without a Word.”)

Winnen zonder een woord. Maar wat als een man zijn vrouw vertelt dat ze moet werken? Realiseer je allereerst dat het de plaats van je man is om de dag te redden. Hij moet de redder van het lichaam zijn. “want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt”. Efez. 5:23. Vaak zijn wij vrouwen degenen die voorstellen om weer aan het werk te gaan, een bedrijf aan huis te hebben of te bezuinigen. Gewoon stil zijn! “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, 2doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken”. 1 Petr. 3:1-2. Zit stil, wees stil en bid. Laat uw man dan doen wat hij denkt dat moet worden gedaan. Respecteer hem door te zwijgen en akkoord te gaan met zijn suggesties. (Zie les 5, 'Winnen zonder een woord'.)

I sought the Lord. But what if your husband tells you to go to work, or what if you suggested you go back to work by mistake, or what if your husband has left you? “I sought the Lord, and He answered me, And delivered me from all my fears. They looked to Him and were radiant, and their faces shall never be ashamed.” Ps. 34:4-5. As you seek the Lord in your distress, you will have the added blessing of looking radiant!

Ik zocht de Heer. Maar wat als uw man u zegt te gaan werken, of als u per ongeluk voorstelt om weer aan het werk te gaan, of als uw man u heeft verlaten? “Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden”. Ps. 34:5-6.

Also, I stumbled on a real surprise. Larry Burkett wrote a book entitled Women Leaving the Workplace. The testimonies are awesome! They will show you the faithfulness of God on the wife's behalf. Skip the financial steps Mr. Burkett gives you to return home or to stay home. Stick to the testimonies because they will inspire you to trust God totally and not rely on the “works of the flesh.” The point you will see is to obey your husband and pray! God will give you the desires of your heart to remain or to return home. Pray that the Lord will give you favor with your husband, just as He did with Daniel when he would not compromise by eating the king's food. Recently I prayed for a woman who was told she would never have children; however, God had the last word and she conceived. She and her husband had always lived on a double income so their families continued to try to make her reconsider attempting to be a stay-at-home mom. Desperate, she got this book but was DISCOURAGED beyond words as Larry emphasized the need for “planning” and “putting funds away ahead of time”! I told her to STOP reading what he wrote and read the testimonies. Encouraged in her faith, they had their baby, she is staying at home and they are living better than when they had two incomes! This is God rewarding those who trust HIM, not in themselves or in a second paycheck!

Ook stuitte ik op een echte verrassing. Larry Burkett schreef een boek getiteld Women Leaving the Workplace. De getuigenissen zijn geweldig! Zij zullen u de trouw van God tonen namens de vrouw. Sla de financiële stappen over die meneer Burkett u geeft om naar huis te gaan of thuis te blijven. Houd je aan de getuigenissen omdat ze je zullen inspireren om God volledig te vertrouwen en niet te vertrouwen op de "werken van het vlees". Het punt dat je zult zien is om je man te gehoorzamen en te bidden! God zal je de verlangens van je hart geven om te blijven of naar huis terug te keren. Bid dat de Heer u gunst zal verlenen bij uw man, net zoals Hij deed met Daniël toen hij geen compromis sloot door het voedsel van de koning te eten. Onlangs bad ik voor een vrouw die te horen kreeg dat ze nooit kinderen zou krijgen; God had echter het laatste woord en zij werd zwanger. Zij en haar man hadden altijd van een dubbel inkomen geleefd, dus hun families bleven proberen haar te laten overwegen om een ​​thuisblijfmoeder te worden. Wanhopig kreeg ze dit boek, maar ze werd zonder woorden ONTMOEDIGD toen Larry de noodzaak benadrukte van "planning" en "geld van tevoren opzij zetten"! Ik zei haar te STOPPEN met lezen wat hij schreef en de getuigenissen te lezen. Aangemoedigd in haar geloof kregen ze hun baby, ze blijft thuis en ze leven beter dan toen ze twee inkomens hadden! Dit is God die degenen beloont die HEM vertrouwen, niet in zichzelf of in een tweede salaris!

Testimony: Stella* came to the fellowship with a great dilemma. Her husband who had left her was now requesting that she go back to work. Stella's daughters had just entered high school and she had always planned to stay at home with them during this crucial time in their lives.

Getuigenis: Stella* kwam met een groot dilemma naar de fellowship. Haar man die haar had verlaten, verzocht haar nu weer aan het werk te gaan. Stella's dochters waren net naar de middelbare school gegaan en ze was altijd van plan geweest om tijdens deze cruciale periode in hun leven bij hen thuis te blijven.

That night we all prayed fervently for the Lord to deliver her. We also counseled her to submit to her husband and get a resume together. The next week she shared that no matter how hard she looked, she was unable to even get an interview (even with her incredible experience and references). For weeks we continued to pray for her deliverance. Stella's husband was drawing closer to her as she exhibited her submission to his request. He had started to weaken in his desire to have her work. He then told her that he would be returning home to her and the girls within the next few months!

Die nacht baden we allemaal vurig tot de Heer om haar te verlossen. We adviseerden haar ook om zich aan haar man te onderwerpen en samen een cv op te stellen. De week daarop vertelde ze dat ze, hoe hard ze ook keek, niet eens in staat was om een ​​interview te krijgen (zelfs met haar ongelooflijke ervaring en referenties). Wekenlang bleven we bidden voor haar verlossing. Stella's man kwam dichter naar haar toe toen ze blijk gaf van haar onderwerping aan zijn verzoek. Hij was beginnen te verzwakken in zijn verlangen om haar te laten werken. Hij vertelde haar toen dat hij binnen een paar maanden naar haar en de meisjes zou terugkeren!

However, one night when I entered our room the women were in fervent prayer again. Upon joining in, I was shocked at what I heard. Stella and the other women were praying differently. They were praying that she would get a job at some prestigious law firm that she had interviewed with that morning! I confronted Stella and the group, but they were adamant that this was the Lord's direction.

Maar toen ik op een avond onze kamer binnenkwam, waren de vrouwen weer in vurig gebed. Toen ik meedeed, schrok ik van wat ik hoorde. Stella en de andere vrouwen baden anders. Ze baden dat ze een baan zou krijgen bij een prestigieus advocatenkantoor waarmee ze die ochtend een gesprek had gehad! Ik confronteerde Stella en de groep, maar ze waren onvermurwbaar dat dit de richting van de Heer was.

Stella did get her prestigious job. She has been working downtown with a new hairstyle and fabulous clothing. It's been almost seven years since her husband told her he was coming home. And if that wasn't sad enough, one of her daughters found herself in trouble during her senior year and the other ughter got mixed up with a much older divorced man the following year.

Stella heeft haar prestigieuze baan gekregen. Ze heeft in het centrum gewerkt met een nieuw kapsel en fantastische kleding. Het is bijna zeven jaar geleden dat haar man haar vertelde dat hij naar huis zou komen. En alsof dat nog niet treurig genoeg was, kwam een ​​van haar dochters in de problemen tijdens haar laatste jaar en de andere dochter raakte het jaar daarop betrokken bij een veel oudere gescheiden man.

Testimony: Bobbie* was trusting the Lord for her marriage and trying to learn to be a submissive wife, even though her husband was living with another woman. One night her husband told her that he was going to have to sell her car to help out with some of his debts. He promised that he would get her something else to drive. (The car had been a gift from Bobbie's mother, was in great condition and was paid for.) In subjection, Bobbie put a sign in the car's window with the phone number. However, she prayed like crazy for the car “not to sell!” Every week her husband was amazed that no one even called to inquire about the car. He then decided to put the price on the sign and lowered it every week. Nevertheless, there were no nibbles. Then one evening he proclaimed how totally incredible it was that no one wanted this nice car. He told Bobbie that he had made other arrangements and told her to take the sign down from the window.

Getuigenis: Bobbie* vertrouwde op de Heer voor haar huwelijk en probeerde te leren een onderdanige vrouw te zijn, ook al woonde haar man bij een andere vrouw. Op een nacht vertelde haar man haar dat hij haar auto zou moeten verkopen om wat van zijn schulden af te betalen. Hij beloofde dat hij haar iets anders zou bezorgen om te rijden. (De auto was een geschenk van Bobbie's moeder geweest, was in goede staat en werd betaald.) In onderdanigheid hing Bobbie een bordje in het raam van de auto met het telefoonnummer. Ze bad echter als een gek om de auto “niet te verkopen!” Elke week stond haar man er versteld van dat er niemand belde om naar de auto te informeren. Hij besloot toen de prijs op het bord te zetten en verlaagde het elke week. Toch waren er geen hapjes. Toen verkondigde hij op een avond hoe ongelooflijk het was dat niemand deze mooie auto wilde hebben. Hij vertelde Bobbie dat hij andere afspraken had gemaakt en zei tegen haar dat ze het bord van het raam moest halen.

Bobbie still has the car that the Lord protected. It is now fifteen years old and her mechanic said it has many, many more miles to go. She said that she keeps it because it reminds her of God's faithfulness!

Bobbie heeft nog steeds de auto die de Heer heeft beschermd. Hij is nu vijftien jaar oud en haar monteur zei dat hij nog heel veel kilometers te gaan heeft. Ze zei dat ze het bewaart omdat het haar herinnert aan Gods trouw!

Thus Sarah obeyed Abraham. “For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands. Thus Sarah obeyed Abraham, calling him lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear.” 1Pet. 3:5-6. If your husband is adamant about more income, follow the steps below.

Zo gehoorzaamde Sara Abraham. “Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen”. 1 Petr. 3:5-6. Als uw man onvermurwbaar is over meer inkomen, volgt u de onderstaande stappen.

First, second and third, you must pray, pray and keep on praying! Ask God to change your husband's heart, provide the money you need and help you to reduce your bills. Debt is really the problem, so pray to get out of debt.

Ten eerste, ten tweede en ten derde, je moet bidden, bidden en blijven bidden! Vraag God om het hart van je man te veranderen, het geld te geven dat je nodig hebt en je te helpen je rekeningen te verlagen. Schulden zijn echt het probleem, dus bid om uit de schulden te komen.

If your husband still insists on your working, pray for a way to bring in money without having to leave your home. Ask your husband how much more money needs to come in in order to meet the bills. Some women have been able to increase their family income without leaving the home, without putting their children in day care and without resisting their husbands’ authority. Again, ask God for wisdom and for direction. He will guide you and support you for your conviction to be obedient to your husband and to obey His Word to be “keepers at home.”

Als je man er nog steeds op staat dat je werkt, bid dan om een manier om geld binnen te halen zonder dat je je huis hoeft te verlaten. Vraag je man hoeveel geld er nog moet binnenkomen om de rekeningen te kunnen betalen. Sommige vrouwen hebben hun gezinsinkomen kunnen verhogen zonder het huis te verlaten, zonder hun kinderen in de kinderopvang te plaatsen en zonder het gezag van hun echtgenoot te weerstaan. Nogmaals, vraag God om wijsheid en leiding. Hij zal je leiden en ondersteunen bij je overtuiging om gehoorzaam te zijn aan je man en om Zijn Woord te gehoorzamen om “huishoudsters' te zijn”.

He may strongly support. Most importantly, have your heart steadfast on remaining at home. “For the eyes of the Lord move to and fro throughout the whole earth that He may strongly support those whose heart is completely His….” 2Chron. 16:9.

Hij kan krachtig ondersteunen. Het belangrijkste is dat u vastbesloten bent om thuis te blijven. “Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat…..” 2 Kron. 16:9. 

Caution: Don't take other children in as a “day-care” for other “working women” to supplement your income! You are encouraging other women to remain in the workplace with all the destructions that will befall their families. Also, they will feel secure knowing their children are in the care of a “good Christian woman.” Don't be deceived into thinking that “well, if they have to work, her children deserve Christian child care.” Read the book Who Will Rock the Cradle? (See our Suggested Reading on page 177.) If a woman inquires about your watching her children while she works, help her out on a temporary basis as you encourage her to stay home.

Let op: Neem geen andere kinderen op als “dagopvang” voor andere “werkende vrouwen” om uw inkomen aan te vullen! Je moedigt andere vrouwen aan om op de werkplek te blijven met alle verwoestingen die hun families zullen overkomen. Ze zullen zich ook veilig voelen in de wetenschap dat hun kinderen onder de hoede zijn van een „goede christelijke vrouw”. Laat u niet misleiden door te denken dat "nou, als ze moeten werken, haar kinderen christelijke kinderopvang verdienen." Lees het boek Who Will Rock the Cradle? (Zie onze aanbevolen literatuur op pagina 177.) Als een vrouw vraagt of u op haar kinderen let terwijl ze werkt, help haar dan tijdelijk en moedig haar aan om thuis te blijven.

Turns him back. Take an opportunity each day to share with one working woman the destruction of her working outside the home, especially if she has small children. “My brethren, if any among you strays from the Truth, and one turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death, and will cover a multitude of sins.” James 5:19-20. Remind her that a child needs his own mother; anything else is a counterfeit! Remember, Satan is the author of the counterfeit. He is a thief! Don't set yourself up as a counterfeit mother.

Brengt hem tot inkeer. Maak elke dag van de gelegenheid gebruik om met een werkende vrouw te vertellen over de vernietiging van haar buitenshuis werken, vooral als ze kleine kinderen heeft. “Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken”. Jacobus 5:19-20. Herinner haar eraan dat een kind zijn eigen moeder nodig heeft; al het andere is een vervalsing! Bedenk dat Satan de auteur is van de vervalsing. Hij is een dief! Zet jezelf niet op als een valse moeder.

Quietness with it. So many women who have daycares in their homes have sacrificed the needs of their own children and families. Their children pick up so many destructive influences and infectious diseases. The tranquility of their homes is most definitely destroyed. “Better is a dry morsel and quietness with it than a house full of feasting with strife.” Prov. 17:1.

Rust erbij. Zoveel vrouwen die kinderopvang in hun huis hebben, hebben de behoeften van hun eigen kinderen en gezinnen opgeofferd. Hun kinderen pikken zoveel destructieve invloeden en besmettelijke ziekten op. De rust van hun huizen is zeker vernietigd. “Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist.

Stewardship
Rentmeesterschap

Debt. Surely the biggest reason for women having to work is that we are a society in debt. Rather than waiting for the things that we want, we buy on credit. Instead of living within our means, we live above our means. Rom. 13:8 says to “Owe nothing to anyone except to love one another; for he who loves his neighbor has fulfilled the law.”

Schuld. De grootste reden waarom vrouwen moeten werken, is ongetwijfeld dat we een samenleving met schulden zijn. In plaats van te wachten op de dingen die we willen, kopen we op krediet. In plaats van binnen onze mogelijkheden te leven, leven we boven onze stand. Rom. 13:8 zegt “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld”. 

Getting out of debt. We must pray and work with God to get out of debt. This must be our heart's (and our prayers’) desire. If your husband is not behind it, you begin. Stop charging and make sure each purchase is absolutely necessary. See if you can fix or fix-up what you feel you must replace. The key is to wait! Also, don't forget to pray that your husband's heart will be turned to getting and staying out of debt. Unless we get a hold of this, we women will be (or have already been) “forced” to work. “The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly.” John 10:10. This is Satan's plan, to steal your children (to daycare), to divide your home (two careers) and to ultimately destroy your family (divorce).

Uit de schulden komen. We moeten bidden en met God werken om uit de schulden te komen. Dit moet de wens van ons hart (en onze gebeden) zijn. Als je man er niet achter staat, begin je. Stop met opladen en zorg ervoor dat elke aankoop absoluut noodzakelijk is. Kijk of je kunt repareren of repareren wat je denkt dat je moet vervangen. De sleutel is om te wachten! Vergeet ook niet te bidden dat het hart van uw man zal worden gericht op het krijgen en blijven van schulden. Tenzij we hier grip op krijgen, zullen wij vrouwen worden (of ) "gedwongen" om te werken. “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”. Joh. 10:10. Dit is Satans plan, om je kinderen te stelen (naar de kinderopvang), om je huis te verdelen (twee carrières) en om uiteindelijk je gezin te vernietigen (echtscheiding).

But he overspends. Many women blame their husbands for his overspending. And often this is true. But that is not our problem; it's the Lord's because we are not over our husbands. “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3. Be quiet (win him without a word) about his spending. Give him the respect God commands. “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the Word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:1. Also, you must make sure the log is not in your eye. Are you overspending, too?

Maar hij geeft te veel uit. Veel vrouwen geven hun man de schuld van zijn te hoge uitgaven. En vaak is dit waar. Maar dat is niet ons probleem; het is van de Heer omdat we niet over onze echtgenoten heen zijn. “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”. 1 Kor. 11:3. Wees stil (win hem zonder een woord te zeggen) over zijn uitgaven. Geef hem het respect dat God gebiedt. “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden”. 1 Pet. 3:1. U moet er ook voor zorgen dat het logboek niet in uw oog zit. Geef je ook teveel uit?

Testimony: Shari* got hold of the concept of getting out of debt and no longer charging from a Bill Gothard seminar. However, she was not the spender in the family. Her husband, who had left her, was the one who overspent. Nevertheless, Shari wanted to do what she could and leave her husband in the hands of the Lord. She claimed the verse in 1Cor. 7:14, “For the unbelieving husband is sanctified through his wife….”

Getuigenis: Shari* kreeg het concept om uit de schulden te komen en niet langer kosten in rekening te brengen van een Bill Gothard-seminar. Ze was echter niet de spender in het gezin. Haar man, die haar had verlaten, was degene die te veel uitgaf. Niettemin wilde Shari doen wat ze kon en haar man in de handen van de Heer achterlaten. Ze claimde de vers in 1 Kor. 7:14, “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw….”

When she needed some new underwear for one of her sons and a haircut for herself, she approached her husband. He told her to go ahead and put it on the charge card since things were “a bit tight.” Gently she told him that “come to think about it, I really could wait for a hair cut and it would be simple to mend the underwear.” Puzzled, he asked her to explain why she wouldn't just charge them. She respectfully told her husband about the seminar's teachings and her desire not to put her husband into any more financial debt. He told her that it was really “okay,” but it was up to her.

Toen ze nieuw ondergoed nodig had voor een van haar zonen en een knipbeurt voor zichzelf, benaderde ze haar man. Hij zei haar om door te gaan en het op de betaalkaart te zetten, omdat de zaken "een beetje krap" waren. Zachtjes vertelde ze hem dat "nu ik erover nadenk, ik echt zou kunnen wachten op een knipbeurt en het zou eenvoudig zijn om het ondergoed te herstellen." Verbaasd vroeg hij haar uit te leggen waarom ze hen niet gewoon aanklaagde. Ze vertelde haar man respectvol over de leringen van het seminar en haar wens om haar man niet nog meer financiële schulden te bezorgen. Hij vertelde haar dat het echt 'oké' was, maar het was aan haar.

Shari took this opportunity to give her husband all of her charge cards (a leap of faith for her). But God blessed Shari for her faithfulness and now their family is back together and working together toward getting completely out of debt. Her husband did tell her that, when she wouldn't buy underwear or cut her hair because of her convictions about not using credit cards any more, he was sure that she had really gone off the deep end! Praise the Lord that Shari's husband has also taken the plunge!

Shari maakte van de gelegenheid gebruik om haar man al haar betaalkaarten te geven (een sprong in het diepe voor haar). Maar God zegende Shari voor haar trouw en nu is hun familie weer bij elkaar en werken ze samen om volledig uit de schulden te komen. Haar man vertelde haar wel dat als ze geen ondergoed zou kopen of haar haar niet zou knippen vanwege haar overtuiging om geen creditcards meer te gebruiken, hij er zeker van was dat ze echt door het diepe was gegaan! Prijs de Heer dat Shari's man ook de sprong gewaagd heeft!

Contentment. As women we must begin first to be content and live within the means and provisions that our husbands can comfortably provide. “Not that I speak from want; for I have learned to be content in whatever circumstances I am.” Phil. 4:11. “And if we have food and covering, with these we shall be content.” 1Tim. 6:8. By remaining content, we can help our husbands fulfill the following verse: “But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.” 1Tim. 5:8.

Tevredenheid. Als vrouwen moeten we eerst tevreden zijn en leven met de middelen en voorzieningen die onze echtgenoten comfortabel kunnen bieden. “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen”. Filip. 4:11. “Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn”. 1 Tim. 6:8. Door tevreden te blijven, kunnen we onze echtgenoten helpen het volgende vers te vervullen: “Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige”. 1 Tim. 5:8. 

Faith. We women need to have faith that God will provide for our needs. (And so often our wants too!) If we can just wait! “Wait for the LORD; be strong, and let your heart take courage; Yes, wait for the LORD.” Ps. 27:14.

Vertrouwen. Wij vrouwen moeten het vertrouwen hebben dat God in onze behoeften zal voorzien. (En zo vaak onze wensen ook!) Als we maar kunnen wachten! “Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE”. Ps. 27:14. 

Love of money. Dr. McGee once said that it wasn't money that was evil, but the “love” of money. “For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith, and pierced themselves with many a pang.” 1Tim. 6:10. “Let your character be free from the love of money, being content with what you have….” Hebr. 13:5. The biggest pitfalls when you have the “love of money” are:

Liefde voor geld. Dr. McGee zei ooit dat geld niet slecht was, maar de 'liefde' voor geld. “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord”. 1 Tim. 6:10. “Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt….” Hebr, 13:5. De grootste valkuilen als je de “liefde voor geld” hebt zijn: 

Getting deeper into debt. Once a wife begins working, rather than getting out of debt, the couple will likely get into deeper debt. You buy more and raise your standard of living. “Do not weary yourself to gain wealth, cease from your consideration of it. When you set your eyes on it, it is gone. For wealth certainly makes itself wings, like an eagle that flies toward the heavens.” Prov. 23:4.

Steeds dieper in de schulden. Als een vrouw eenmaal begint te werken, zal het paar waarschijnlijk dieper in de schulden komen in plaats van uit de schulden te komen. U koopt meer en verhoogt uw levensstandaard. “Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.”  Spr. 23:4. 

Feeling stuck. Many men, who later fell into immorality with someone at work, had expressed a desire to leave their jobs or positions, but felt stuck because of debt. “Flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body.” 1Cor. 6:18. At Restore Ministries we see that most men who fall into adultery do so at their place of work. They may not have the spiritual strength to “flee” when their families are depending on them for their paychecks. Joseph did have the spiritual strength; let us pray for our husbands to have the same. “And she caught him by his garment, saying, 'Lie with me!' And he left his garment in her hand and fled, and went outside.” Gen. 39:12.

Gevoel dat je vast zit. Veel mannen, die later in immoraliteit vervielen met iemand op het werk, hadden de wens geuit hun baan of functie op te zeggen, maar hadden het gevoel dat ze vastzaten vanwege schulden. “Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam”. 1 Kor. 6:18. Bij Herstel Ministries zien we dat de meeste mannen die overspel plegen, dit op hun werk doen. Ze hebben misschien niet de geestelijke kracht om te 'vluchten' als hun familie van hen afhankelijk is voor hun salaris. Joseph had de geestelijke kracht; laten we bidden dat onze echtgenoten hetzelfde zullen hebben. “Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten”. Gen. 39:12. 

Stop buying. One way to break the spending mode is to de-junk your house. Read the book Clutter's Last Stand about de-junking your life by Don Aslett. As you begin to see a lot of your possessions as junk, you stop buying unneeded purchases. It worked for me!

Stop met kopen. Een manier om de bestedings modus te doorbreken, is door je huis te ontdoen van rommel. Lees het boek Clutter's Last Stand over het opruimen van je leven van Don Aslett. Als je veel van je bezittingen als rommel begint te zien, stop je met het kopen van onnodige aankopen. Het werkte voor mij!

But the LORD weighs the motives. Pray for your husband to be able and willing to support your family. One of the reasons why your husband is not fully supporting your family may be because you handle the finances. A man is ripped of his manliness when his wife pays the bills. Men are unaware of how much is coming in and how much is going out. If he is in charge, he may be motivated to work harder to earn more or to cut back on his and your spending.

Maar de HERE weegt de motieven af. Bid dat uw man in staat en bereid is om uw gezin te onderhouden. Een van de redenen waarom uw man uw gezin niet volledig ondersteunt, kan zijn dat jij de financiën regelt. Een man wordt van zijn mannelijkheid beroofd als zijn vrouw de rekeningen betaalt. Mannen weten niet hoeveel er binnenkomt en hoeveel er uitgaat. Als hij de leiding heeft, kan hij gemotiveerd zijn om harder te werken om meer te verdienen of om te bezuinigen op zijn en uw uitgaven.

Many women feel very uncomfortable when their husbands control the finances. It’s too much submission for their liking. Most women don't want their husbands to even know how much money they spend or what they spend money on. They would rather “control” the money. This is a big mistake. We may say we handle the finances because we are better with numbers, have more time, or are more responsible, but Prov. 16:2 says “All the ways of a man are clean in his own sight, But the LORD weighs the motives.” We need to be under our husband’s authority in everything! “But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything.” Eph. 5:24. Trust the Word and try this method of your husband controlling the finances and checkbook. See if you don't have a better worker and more responsible man for you to love and respect.

Veel vrouwen voelen zich erg ongemakkelijk wanneer hun man de financiën onder controle heeft. Het is te veel onderwerping naar hun zin. De meeste vrouwen willen niet dat hun echtgenoten weten hoeveel geld ze uitgeven of waaraan ze geld uitgeven. Ze zouden liever “controle” over het geld willen hebben. Dit is een grote fout. We kunnen zeggen dat we de financiën regelen omdat we beter zijn met cijfers, meer tijd hebben of verantwoordelijker zijn, maar Prov. 16:2 zegt “Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de geesten”. We moeten in alles onder het gezag van onze man staan! “Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles”. Efe. 5:24.  Vertrouw op het Woord en probeer deze methode van uw man die de financiën en het chequeboek controleert. Kijk of je geen betere werker en meer verantwoordelijke man hebt om van te houden en te respecteren.

Testimony: Debbie* and Nancy* went through school together. They got married only a week apart from each other. However, they had two totally different concepts about who should control the finances. Both of the women's husbands were quite irresponsible with money. Debbie decided that if they were ever to get ahead, she would have to take charge. Nancy, on the other hand, had seen the destruction that had occurred in her family growing up when her mother held the checkbook and paid the bills. So she knew God must have a different plan.

Getuigenis: Debbie* en Nancy* hebben samen school doorlopen. Ze trouwden slechts een week na elkaar. Ze hadden echter twee totaal verschillende concepten over wie de financiën moest beheren. De echtgenoten van beide vrouwen gingen heel onverantwoordelijk met geld om. Debbie besloot dat als ze ooit vooruit wilden komen, ze de leiding zou moeten nemen. Nancy, aan de andere kant, had de verwoesting gezien die had plaatsgevonden in haar familie toen ze opgroeide toen haar moeder het chequeboek vasthield en de rekeningen betaalde. Dus ze wist dat God een ander plan moest hebben.

These ladies have each been married for eighteen years. Debbie has worked throughout their marriage and they still live in the same condo they bought just after they got married. Once, when it was Debbie's birthday, Nancy asked Debbie's husband what he was going to get her for her birthday. Embarrassed, he stated that he had no way of getting her anything. He said that if he asked her for some more money, she would ask “what for?”; then she would say she didn't need anything, and the subject would be dropped. Her husband did have a good heart, though. He ended up going to the grocery store where she worked as a cashier and brought a bouquet of flowers to her aisle; he said this was the only way he could surprise her.

Deze dames zijn elk achttien jaar getrouwd. Debbie heeft hun hele huwelijk gewerkt en ze wonen nog steeds in hetzelfde appartement dat ze kochten net nadat ze getrouwd waren. Op een keer, toen Debbie jarig was, vroeg Nancy aan Debbie's man wat hij haar voor haar verjaardag zou geven. Beschaamd verklaarde hij dat hij haar niets kon bezorgen. Hij zei dat als hij haar om wat meer geld zou vragen, ze zou vragen "waarvoor?"; dan zou ze zeggen dat ze niets nodig had, en het onderwerp zou vallen. Haar man had echter een goed hart. Uiteindelijk ging hij naar de kruidenierswinkel waar ze als caissière werkte en bracht een boeket bloemen naar haar gangpad; hij zei dat dit de enige manier was waarop hij haar kon verrassen.

Nancy knows that she took the right road. Her husband has been the sole provider for several years now and they have a large home with land for themselves and their children. The added bonus to applying this Biblical principle, even though she didn't know it was a Biblical principle, was that she is one blessed woman! She has a lot of beautiful jewelry, a closet full of gorgeous clothes and even a full-length mink coat. She says that she never would buy any of these things for herself, but her husband insists! She also says that she has never had one day of worrying or a sleepless night over a lack of finances, even though things had at times been tight.

Nancy weet dat ze de goede weg is ingeslagen. Haar man is al enkele jaren de enige kostwinner en ze hebben een groot huis met land voor zichzelf en hun kinderen. De toegevoegde bonus bij het toepassen van dit Bijbelse principe, hoewel ze niet wist dat het een Bijbels principe was, was dat ze een gezegende vrouw is! Ze heeft veel mooie sieraden, een kast vol prachtige kleding en zelfs een lange nertsmantel. Ze zegt dat ze deze dingen nooit voor zichzelf zou kopen, maar haar man dringt erop aan! Ze zegt ook dat ze nog nooit een dag van zorgen of een slapeloze nacht heeft gehad vanwege een gebrek aan financiën, ook al was het soms krap.

Maybe you don't want jewelry or a mink coat, but I'm sure you all would appreciate a husband who shows you how much he cherishes you and takes on the burdens of your life!

Misschien wil je geen sieraden of een nertsmantel, maar ik weet zeker dat jullie allemaal een echtgenoot zouden waarderen die je laat zien hoeveel hij van je houdt en de lasten van je leven op zich neemt!

Servant of all. Many women feel that they are not utilizing their “God-given talents” if they stay in the home to care for their husband and children. But that is not Christ's message. “And sitting down, He called the twelve and said to them, ‘If anyone wants to be first, he shall be last of all, and servant of all.’ ” Mark 9:35. Jesus spoke those words to the apostles as they tried to compete to see who was the greatest. Jesus also said of Himself “I came not to be served but to serve” (Matt. 20:28). Jesus could have been anything He wanted and yet He “chose” to serve. You too have many talents. Will you choose to follow Christ in servanthood? Certainly there is no better place to be a servant than as a wife and mother, when we consider God's Word. He says we are “Great”!

Dienaar van allemaal. Veel vrouwen hebben het gevoel dat ze hun 'door God gegeven talenten' niet gebruiken als ze thuis blijven om voor hun man en kinderen te zorgen. Maar dat is niet de boodschap van Christus. “En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar”. Marcus 9:354. Jezus sprak die woorden tot de apostelen terwijl ze probeerden te wedijveren om te zien wie de grootste was. Jezus zei ook van Zichzelf “de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen” (Matt. 20:28). Jezus had alles kunnen zijn wat Hij wilde en toch "koos" Hij om te dienen. Ook jij hebt veel talenten. Kies je ervoor om Christus in dienstbaarheid te volgen? Er is beslist geen betere plaats om een dienaar te zijn dan als echtgenote en moeder, als we Gods Woord beschouwen. Hij zegt dat we "Geweldig" zijn!

Let us all pray Ps. 37:4-9 out loud: Ps. 37:4   “Delight yourself in the LORD; And He will give you the desires of your heart. Commit your way to the LORD, Trust also in Him, and He will do it. And He will bring forth your righteousness as the light…Rest in the LORD and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way…Do not fret, it leads only to evildoing…But those who wait for the LORD, they will inherit the land.”

Laten we allemaal bidden Ps. 37:4-9 hardop: Ps. 37:4 verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht… Wees stil voor de HERE en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt… wees niet afgunstig – dat sticht louter kwaad… maar wie de Here verwachten, zij zullen het land beërven”.

May God return and keep Christian women at home!
Moge God terugkeren en christelijke vrouwen thuis houden!

Personal commitment: To obey God's command to be workers at home and to teach this to younger women. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to praying to remain or return home. I will be a helper to my own husband. I will teach and train my own children. I will appreciate the home God has given me and take good care of it. I will share the Truth with other working women and pray for their return home.” 

Persoonlijke toewijding: Gehoorzamen aan Gods gebod om in de huishouding te werken en dit aan jongere vrouwen te leren. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, wijd ik mij toe om te bidden om te blijven of naar huis terug te keren. Ik zal een helper zijn voor mijn eigen man. Ik zal mijn eigen kinderen onderwijzen en opleiden. Ik zal het huis waarderen dat God me heeft gegeven en er goed voor zorgen. Ik zal de Waarheid delen met andere werkende vrouwen en bidden voor hun terugkeer naar huis.”

Warning: Be very careful of multilevel marketing concepts, especially ones that tell you about great amounts of money for very little work. “A man with an evil eye hastens after wealth, and does not know that want will come upon him.”  Prov. 28:22. Many groups tell you it's just getting people signed up, but Prov. 13:11 says, “Wealth obtained by fraud dwindles, but the one who gathers by labor increases it.” The most distressing thing about multilevel marketing is the way these marketing advisors have you exploit your friendships. Just a couple of nights ago I got a phone call from a man whom I didn't even know. He said he had met our family at a home school meeting years ago. He began to praise my children, going on for several minutes, and me. Then I found out the real reason for his call: he had a business that was looking for superior individuals like my husband and myself. This has happened dozens of times before. “There is nothing reliable in what they say; their inward part is destruction itself; their throat is an open grave; they flatter with their tongue.” Ps. 5:9. 

Waarschuwing: wees erg voorzichtig met multi-level marketingconcepten, vooral degene die je vertellen over grote hoeveelheden geld voor heel weinig werk. “Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom, en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen”. Spr. 28:22. Veel groepen vertellen je dat het alleen maar is om mensen aan te melden, maar Prov. 13:11 zegt, “Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk”. Het meest verontrustende aan multi-level marketing is de manier waarop deze marketingadviseurs je laten profiteren van je vriendschappen. Nog maar een paar avonden geleden kreeg ik een telefoontje van een man die ik niet eens kende. Hij zei dat hij ons gezin jaren geleden had ontmoet op een thuisschoolbijeenkomst. Hij begon mijn kinderen en mij te prijzen en ging enkele minuten door. Toen ontdekte ik de echte reden voor zijn telefoontje: hij had een bedrijf dat op zoek was naar superieure personen zoals mijn man en ik. Dit is al tientallen keren eerder gebeurd. “Want in hun mond is niets betrouwbaar, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, zij maken hun tong glad”. Ps. 5:9. 

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.