Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Meer dan Gelukkig om gewoon bij U te zijn"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 7 “Vriendelijkheid van haar Tong”


Met wijsheid opent zij haar mond,
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.
―Spreuken 31:26

 

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Iedereen kijkt naar hoe een vrouw tot haar man praat, met haar kinderen, en met andere. Wanneer een vrouw respectvol en vriendelijk met haar man en kinderen praat dan laat ze de belangrijkste kenmerk van een “goddelijke vrouw” zien. Degenen die ongeduldig en respectloos zijn laten zich echter zien als zwakke en onvolwassen Christenen.

Vriendelijk en zacht praten is een van de meest belangrijke ingrediënten voor een goed huwelijk en goed gedragende kinderen. Vriendelijkheid is de belangrijkste kenmerk van een “godelijke vrouw”

We zijn misleid door “raadgevers” en zo geheten “huwelijk experts” die ons vertellen dat het gebrek aan communicatie is dat huwelijken vernietigen. Terwijl zoekend door de Bijbel, vond ik dat God veel heeft gezegd over hoe veel we zeggen, wat we zeggen, en hoe we het zeggen! Volg mij als we samen de waarheid ontdekken:


Het is niet “gebrek” aan communicatie!


We moeten opletten hoeveel we zeggen!

Veel woorden. Het is niet alleen een gebrek aan communicatie dat problemen veroorzaakt in een huwelijk, maar ook wanneer er veel gepraat, gediscussieerd word, overschrijdingen (een schending van Gods Woord) kan en zal het niet voorkomen worden! “In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet……” (Spr. 10:19)

Wees stil. Andere vertellen ons om onze gedachten uit te spreken en te delen wat je denkt, maar God zegt “maar een verstandig man zwijgt stil” (Spr. 11:12). “Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf” (Spr., 13:3).

Sluit zijn lippen. Eigenlijk, God zegt dat we wijsheid beoefenen en als wijs uitkomen als we niks zeggen. “Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig” (Spr. 17:28). “Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze” (Matt. 5:37)

Zonder een woord. God spreekt rechtstreeks tegen de vrouw om stil te zijn. “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Pet. 3:1-2). “moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen…….” (1 Kor. 14:34).

Vriendelijke en stille geest. God vind de stille vrouw kostbaar voor Hem. Ben jij dit? “…..van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God” (1 Pet. 3:4). “O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt” (1 Tim. 6:20-21).

God Vertelt Ons om op te Passen Met Wat We Zeggen

Bewaakt zijn mond. Hoe vaak ben je in de problemen gekomen door woorden die je hebt uitgesproken? “De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd” (Spr. 10:31). “Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan” (Spr. 12:18). “Wie zijn mond en zijn tong bewaakt bewaart zichzelf voor benauwdheden ” (Spr. 21:23).

Wat uit de mond komt. Deze verklaring is duidelijk. Wat je zegt is erg belangrijk! “want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matt. 12:37). “Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein” (Matt. 15:11). “…..Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond…….” (Kol. 3:8).

Aandacht voor het Woord. Deze Bijbeltekst omschrijft twee soorten vrouwen. Welke ben jij? “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan” (Spr. 12:4). “Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden” (Spr. 16:20).

Doe kinderachtige dingen weg. Ben je volwassen geworden? Ben je nog steeds een kind dat dingen zegt om andere pijn te doen? Een van grootste leugens die we als kinderen leren “Stokken en stenen kunnen mijn botten breken, maar woorden zullen me nooit pijn doen.” Sommige van ons zijn nooit genezen van sommige woorden die tegen ons zijn uitgesproken toen we kinderen waren. “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was” (1 Kor. 13:11)

Is het niet tijd voor ons om volwassen te worden? Stop met dingen zeggen die je man, je kinderen, en je relatie met andere pijn doen!

Rechtvaardige lippen. Wie waardeert het niet een vriendelijk woord van iemand? “Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief “ (Spr. 16:13) “en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte….” (Efez. 5:19).

Verlaat de ruzie. “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt” (Spr. 17:14).  “De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen” (Spr. 18:6). Nogmaals, discusseren of ruzie is niet goed voor het huwelijk (of een andere relatie), ondanks dat andere je iets anders zullen zeggen!

Constant wrijving. Is er constant wrijving in je huis? “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: ...twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht….” (Galaten. 5:19―21). “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn….” (1 Tim. 6:3―5).

Stem snel toe! Als je moeite heb met discusseren, onthoud deze twee verzen dan. Deze verzen hebben mijn leven totaal veranderd! “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt” (Matt. 5:25 NBG-51). “Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los” (Spr. 20:3).

Allebei zijn het eens. Je moet proberen het punt van overeenstemming te vinden in plaats van het punt van het oneens zijn in alles wat je man zegt. Als je niks kan vinden om het eens te zijn, wees dan stil en lach! “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matt. 18:19).

De geest vernietigen. Spreuken vertelt ons ook dat wat we zeggen de geest van onze man kan vernietigen! “Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest” (Spr. 15:4).

Bewaak mijn mond met een muilkorf. Hier is een ontnuchterende gedachten: “Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen” (Ps. 139:4). “Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen…..”’ (Ps. 39:2). Muilkorf je tong. Door vasten is het de enige weg om echt vrij te komen van een grote mond! Geloof mij―je bent dan te zwak om te praten! Dat is wat heeft gewerkt voor mij! Doe het gewoon―vast!

Roddelen

Haar man vertrouwt veilig op haar. Een ander gebied waar we moeten oppassen hoe we praten, wat kan leiden tot het verliezen van onze mannen’ hun vertrouwen, is in het praten over hem met andere. “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken” (Spr. 31:11). We moeten nooit de zwakke punten van onze mannen delen met andere of iets wat hij in vertrouwen heeft verteld. Onthou, “een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden” (Spr. 16:28). Zo veel vrouwen hebben met mij willen delen ( en met iedereen die ze kennen en hebben ontmoet) hun man zonden van overspel, alcohol, drugs, of pornografie. Ik weiger om te luisteren en kap ze meteen af. Ik vraag je, “Hoeveel mensen heb jij verteld?”

Onze zonden Belijden. Tijdens begeleiding of wanneer we met andere praten om hulp te krijgen voor ons huwelijken, maken we allemaal de fatale fout om de fouten en zonden van onze mannen te belijden, waarbij we falen om de reiniging en genezing die we nodig hebben te krijgen zodat onze huwelijken kunnen herstellen. De vers zegt duidelijk. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 John. 1:9). Nogmaals in Jacobus 5:16 word het duidelijk gezegd “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” 

Ik zal vernietigen! “Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik (God) verdelgen” (Ps. 101:5). Zo veel vrouwen denken dat ze constant in gevecht zijn met de “vijand” maar het is eigenlijk God die tegen ze is. Als je andere heb verteld over je man, dan heb je hem minacht. God heeft beloofd om vernietiging te brengen in je leven. Je kan de duivel voortdurend bestraffen, maar de Bijbel is duidelijk: Je moet je bekeren en de Heer vragen om deze zonde uit je leven te verwijderen en dan terug te betalen door terug te gaan naar iedereen die je hebt verteld. Beken je eigen zonde aan hen en deel al de goede dingen die je man heeft (en nog steeds doet) voor jou.

Een lasteraar onthult geheimen. Een van de meest voorkomende valstrikken waar vrouwen in vallen, is roddelen over de telefoon, onder het mom van het delen van “gebedszorgen” of “gebedsverzoeken.” Stop met het omgaan met vrouwen die roddelen.  Doe zoals God commandeert:” ….. laat u dus niet in met een loslippige” ( Spr. 20:19).

Laster moet van je worden verwijderd. Anderen zullen zich waarschijnlijk niet realiseren dat je een roddelaar bent, maar God kent je hart. Hou je zelf niet voor de gek; je hoeft niet in de details te gaan om gebeds zorgen te delen―wees geen dwaas! “wie laster verbreidt, is een dwaas’ (Spr. 10:18). We moeten allemaal het delen van gebedsverzoeken wat niet meer is dan laster, bij ons weghouden. “Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid” (Efez. 4:31).

Je zal wel denken wanneer je deze vorm van “delen” wegdoet dat je niets meer heb te zeggen tegen je vrienden. Het resulteerde ook in het verkrijgen van nieuwe vrienden! Als je de verlangen weerstaat om terug te gaan naar je oude manier, is God getrouw om je te leren opbouwen in plaats van je man te beschamen. “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan” (Spr. 12:4). Laten we als eerst beginnen met “…….  en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte” (Efez. 5:19).

Zoetheid van spraak. Als je je man hebt beschaamd door wat je tegen hem of over hem heb gezegd of door je gedrag, dan is God getrouw om je de remedie te bieden: “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren” (Spr 17:22). “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente” (Spr 16:24).  “en zoetheid van lippen versterkt het betoog” (Spr 16:21).

God ziet! Kijkend naar hoeveel je zegt, je man winnen zonder een woord, en uit je man zijn weg gaan is wat Gods Woord ons zegt om te doen. God is ook onvermurwbaar over het “gedrag” achter onze acties, omdat dat ons hart laat zien. “….. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7). Het gedrag van een goddelijke vrouw is een van respect voor haar man, wat afkomstig is van een puur hart.

Respectvol

Ons is vertelt dat respect iets is wat we van anderen moeten eisen. Ons is verteld dat we respect moeten hebben voor onszelf. Om de ware betekenis van respect te leren, laten we gaan kijken naar een diepere betekenis. Onze mannen zijn er om gewonnen te worden “zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden,” (1 Petr. 3:1). Het woord respect word in het woordenboek gedefinieerd met “een achting hebben of overweging waarin men een andere persoon vasthoudt”! Dit is niet wat we voor onszelf eisen!

Volgens de thesaurus betekent respect (vol) bewondering hebben, attent zijn, respect hebben, eren, eerbied hebben, bewonderen, waarderen, opmerken, notitie nemen van, te prijzen, te beminnen, omhoog houden, achting hebben voor. Antoniemen (het tegenovergestelde zijn minachting, schuld en afkeuring). We gaan dieper in op de vetgedrukte of cursief gedrukte woorden.

Overweging: bedachtzaamheid jegens anderen. Hebreeën vertelt ons dat we onze echtgenoten en anderen moeten aanmoedigen. Door onze acties, kunnen we ze activeren om van ons te houden en ook om te zoeken naar het goede te doen. “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken” (Hebr. 10:24). Daarom als we onattent zijn, motiveren wij onze echtgenoten of kinderen om ons te verachten en verkeerd te doen!

De werken van het vlees. Wij gebruiken onze mannen hun zonden als excuus aan gebrek van respect voor hun. Hier is een lijst van zonden zoals het staat in Galaten. Als je ze leest, neem alsjeblieft een moment die meestal worden gedaan door mannen, Degene die we in de kerk “echte” zonden noemen.

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten (vijandigheid), twist (strijd), afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen (verschillende meningen), nijd (acties die wrijving veroorzaken), dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven” (Gal. 5:19-21).

Ga nu terug en omcirkel de zonden die we willen negeren in de kerk, degene die gewoonlijk gedaan worden door vrouwen. Om je respectloosheid te excuseren, gebaseerd op je man zijn zonden(s), is duidelijk gebaseerd op onwetendheid of het verontschuldigen van je eigen zondigheid voor een Heilige God! We zijn duidelijk vol zonde, wat volgens God “duidelijk” is!

Kijk naar je zelf. Velen voelen dat het hun verantwoordelijkheid is om andere te straffen of tuchtigen die zondigen, vooral als het hun eigen man is. De Bijbel vertelt ons iets anders en laat ons de consequenties zien van dit trotse gedrag. Laten we niet vergeten de balk in onze eigen ogen. Bedenk dat alle zonden hetzelfde zijn voor God.

Nogmaals laat de Satan je niet belazeren door je wijs te maken dat je man zijn zonden erger zijn dan die van jou. ” Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer” (Gal. 6:1-3).

Respect: veel respect voor anderen. Psychologen, en helaas zelfs christelijke psychologen, hebben Gods gebod ‘om anderen beter te achten dan onszelf’ overgenomen en verdraaid om ons te leren onszelf op te bouwen, in plaats van anderen. Lees deze hele passage om de waarheid toe te staan jou te bevrijden van achting en trots, die jou en jouw huwelijk kapot maken:

"zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is." (Filip. 2:3-7).

Wardeer degene die gezag hebben over jou. Je man heeft autoriteit over jou. Heb je zijn taak makkelijker of zwaarder gemaakt? “Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander” (1 Tess. 5:12-13).

Eer: hoog in het vaandel staan. We moeten onze echtgenoten als eerwaardig beschouwen, eer die we ze al zouden moeten tonen. “Allen, die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden”(1 Tim. 6:1).

God mag niet worden onteerd. Onthou, door aan je man eer te laten zien., of zijn acties nou wel of niet eer verdienen, geef je God glorie!―en niet alleen wanneer je man in de buurt is, maar altijd wanneer je over hem praat en in je gedachten aan hem. De consequenties door dit soort respect niet te laten zien is onterend aan God en Zijn Woord. We zeggen dat we Christenen zijn maar onze “daden ontkennen” het! (Zie Titus 1:16). In plaats daarvan”….zijn we….. goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde” (Titus 2:5).  “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here’ (Efez. 5:22).

In zwoegen. “En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft” (Gen. 6:17). Na de val van de mens, de man en de vrouw hebben elk een straf gekregen; de vrouw zou pijn hebben tijdens de bevalling en de man zou moeten zwoegen op het land of werk. Maar waarom is de straf van de man nu verdeeld over de man en de vrouw? Waarom hebben wij ons met deze leugen ingelaten? Dat komt door trots. 

Een vrouw vol trots laat zich niet vertellen wat zij moet doen of laat zich niet wijzen hoe zij haar geld moet uitgeven. Als ze haar eigen geld verdient, kan ze haar eigen beslissingen nemen hoe haar geld uit te geven! We kunnen makkelijk onder de autoriteit van onze mannen wegglippen en uiteindelijk ook onder hun bescherming. 

Bovendien wanneer vrouwen een andere carrier hebben dan die van het huis en de kinderen, worden de belangen van het paar verdeeld en worden we onafhankelijk van elkaar. God waarschuwt ons wanneer Hij zegt dat een verdeeld huis niet zal staan! Heeft uw baan of carrier uw huwelijk vernietigd? (Zie ‘De wegen van haar huishouden’ in Een Wijze Vrouw.)   

Geef haar eer. Alle vrouwen verlangen er naar dat hun mannen hun behandelen als in de volgende vers: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden” (1 Petr. 3:7). Door ernaar te streven stil en zachtaardig te zijn en onze echtgenoten te eren, vooral wanneer ze oneervol leven, op een kuise en respectvolle manier, kunnen we de zegen ontvangen dat onze echtgenoten ons eren door ervoor te kiezen naar huis terug te keren!

Hier zijn enkele schriftelijke richtlijnen voor het ontvangen van de eer:

Door genadig te zijn. “Een bevallige vrouw verkrijgt eer” (Spr. 11:16). Reageer altijd genadig op wat er ook tegen jullie word gezegd door alle mensen! Druk nooit door of reageer overdreven! Onthou je bent een kind van de Koning―gedraag je koninklijk! Degene in het koninkrijk vertonen nooit slechte emoties of vliegen woedend weg. Denk aan prinses Di die allerlei vreselijke echtelijke pijn ervoer, maar je hebt haar nooit een aanval zien krijgen of een scene maken. 

Door nederigheid te hebben. “en ootmoed gaat vooraf aan de eer “ (Spr. 15:33).

Door nederig te zijn. “Maar als je bescheiden bent, zul je worden geprezen” (Spr. 18:12).

Eren: een gevoel van groot respect, liefde, bewondering, en achting; te vrezen. Veel vrouwen hebben geen respect of laten geen ontzag zien aan hun man. Hoe kunnen wij als Christelijke vrouwen de Bijbel negeren? “en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.” In de Basisbijbel staat. “en de vrouwen moeten respect hebben voor hun man” (Efez. 5:33).

Wardeer: gunstige erkenning geven; verwennen, genieten, waarderen, begrijpen; te koesteren (vooral in de huwelijksgelofte), liefdevolle zorg te dragen, in leven te blijven (in emotie). We hebben gepraat over dingen doen vanuit het hart. Als je man niet een van je schatten is, is je hart niet met hem. “Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Matt. 6:21).

Soms als we iets kwijtraken of tijdelijk verkeerd plaatsen, realiseren we ons hoe belangrijk het voor ons is. Was het nodig dat je man verloor om te beseffen wat je had? Ik weet dat dat voor mij wel zo was!

Hoe kan je je man geestelijk en emotioneel helpen te genezen? Praat zoet en vriendelijk tegen je man wanneer God je de gelegenheid geeft om met hem te praten. “Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest” (Spr. 15:4).

Deze zegeningen kunnen van jou zijn. “Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest” (Spr. 15:15). Als je hart verheugd is, dan zal je je man terug naar huis trekken, omdat hij is vertrokken om geluk te vinden. Wanneer hij weggaat waar hij nu is, zal hij blijdschap vinden in zijn eigen huis met jou en je kinderen?

Hier is een waarschuwing. Let op wat je zegt over je man. Schaamte is een emotioneel kanker. “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan” (Spr. 12;4). Bederf word gedefinieerd als bederf door caries, bederf als door het eten van wormen. “maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard” (Spr. 5:4).

Een goed woord. Praat nooit met je man over je problemen, angsten, of zorgen over zijn zonden (overspel, mishandeling, alcohol, of drugs), over je financiën, of over de aanstaande scheiding, omdat “Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het” (Spr. 12:25). Wanneer jouw man toevallig met jou spreekt, moet hij het gevoel hebben dat hij zich verheven voelt, niet geconfronteerd of onderdrukt.

Brengt genezing. Je tong kan twee verschillende effecten hebben; welke zal je kiezen? “Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan” (Spr. 12:18).

Een vreugdevol hart. Heb een blij en vrolijk hart. “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren” (Spr. 17:22).

Vrolijk gezicht. Laat je gezicht de blijheid zien wat in je hart is. “Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen” (Spr. 15:13). (Blij is van NBG-51; vrolijk is van de Basisbijbel.) Laten we meer leren over blij en vrolijk zijn. Vrolijk: opgewekt, blij, verheugd: (om te kunnen zijn) een goede vrouw, plezierig, kostbaar, zoet, dankbaar, aangenaam.

Wees altijd veheugd. In onze omstandigheden lijkt het onmogelijk om blij te zijn. Hoe kunnen we nou vrolijk en blij zijn? “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u” (Filip. 4:4). En wanneer moeten we blij zijn? “Verblijdt u te allen tijde” (1 Tess. 5:16). Het is in Hem dat we verheugd zijn. Dit is de meest krachtige wapen in onze geestelijke strijd―de Heer prijzen wanneer tegenspoed ons treft!!

Ben je in staat om alles te doen zonder mompelen en klagen? Klaag je, zeuren, of mompel je continue over je situatie tegen andere of tegen je man? Als je dat doet, ben je niet dankbaar! “Doet alles zonder morren of bedenkingen” (Filip. 2:14).

Heb je het geheim geleerd? We denken vast dat we in onze omstandigheden reden hebben om te zeuren. Maar, in plaats daarvan moeten we leren om tevreden te zijn. “……want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek” (Filip. 4:11-12).

Antoniemen van Respect zijn

Minachting, Schuld en / of Afkeuring

Heb je je man geminacht? Heb je hem de schuld gegeven voor mislukkingen uit het verleden? Heb je gekeken waar hij heen ging of wat hij zei? Nu is de tijd om je gedachten te vernieuwen. Lees en herlees dit hoofdstuk totdat je de pagina’s heb versleten en de binding hebt verbroken. Maak 3 x 5 kaarten voor elke Bijbeltekst vers die overtuiging in je geest bracht, Hou ze bij je in je tas en lees ze door de dag door. “Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid” (2 Tim. 2:15).

Conclusie. Laten we allemaal streven om wijs te lijken door stil te blijven. Daarna, laten wij zeker zijn dat wanneer wij onze mond open doen het is in wijsheid, vriendelijkheid, respect, en opbouw. Laten onze woorden zoet en zacht zijn. Laten wij een kroon zijn voor onze mannen op de manier hoe we deze tegenslag in onze levens afhandelen, wat kostbaar is in de ogen van God!

Persoonlijke toewijding: om mijn mond te openen met wijsheid en vriendelijkheid. “Op basis van wat ik heb geleerd uit God’s Woord, wijd ik mij toe om stil te blijven, te wachten voordat ik antwoord geeft, en zacht te zijn bij elk woord. Ik wijd mij ook aan om een respectvolle houding te laten zien tegenover mijn man omdat het een voorbeeld geeft aan andere en de eer geeft aan God en Zijn Woord.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.