Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Meer dan Gelukkig om gewoon bij U te zijn"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 7 “Vriendelijkheid van haar Tong”


Met wijsheid opent zij haar mond,
vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.
―Spreuken 31:26

 

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Everyone watches how a woman speaks to her husband, to her children, and to others. When a woman speaks respectfully and kindly to her husband and children she shows the main characteristic of a “godly woman.” However, those who are impatient and disrespectful reveal themselves as weak and immature Christians.

Iedereen kijkt naar hoe een vrouw tot haar man praat, met haar kinderen, en met andere. Wanneer een vrouw respectvol en vriendelijk met haar man en kinderen praat dan laat ze de belangrijkste kenmerk van een “goddelijke vrouw” zien. Degenen die ongeduldig en respectloos zijn laten zich echter zien als zwakke en onvolwassen Christenen.

Kind and gentle speech is one of the most important ingredients for a good marriage and well-behaved children. Kindness is the main characteristic of a “godly woman.”

Vriendelijk en zacht praten is een van de meest belangrijke ingrediënten voor een goed huwelijk en goed gedragende kinderen. Vriendelijkheid is de belangrijkste kenmerk van een “godelijke vrouw”

We have been deceived by “counselors” and so-called “marriage experts” who tell us that it is a lack of communication that causes marriages to be destroyed. While searching the Scriptures, I found that God has a lot to say about how much we say, what we say, and how we say it! Follow me as together we discover the truth:

We zijn misleid door “raadgevers” en zo geheten “huwelijk experts” die ons vertellen dat het gebrek aan communicatie is dat huwelijken vernietigen. Terwijl zoekend door de Bijbel, vond ik dat God veel heeft gezegd over hoe veel we zeggen, wat we zeggen, en hoe we het zeggen! Volg mij als we samen de waarheid ontdekken:

It’s not a “lack” of communication!
Het is niet “gebrek” aan communicatie!

We are to watch how much we say!
We moeten opletten hoeveel we zeggen!

Many words. Not only is it not a lack of communication that causes problems in marriage, but when there is a lot of talking and discussing, transgression (a violation of God’s Word) cannot and will not be avoided! “When there are many words, transgression is unavoidable . . .(Prov. 10:19).

Veel woorden. Het is niet alleen een gebrek aan communicatie dat problemen veroorzaakt in een huwelijk, maar ook wanneer er veel gepraat, gediscussieerd word, overschrijdingen (een schending van Gods Woord) kan en zal het niet voorkomen worden! “In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet……” (Spr. 10:19)

Keeps silent. Others tell us to speak our minds and to share what we think, but God says that “a man of understanding keeps silent” (Prov. 11:12). “The one who guards his mouth preserves his life; the one who opens wide his lips comes to ruin” (Prov. 13:3).

Wees stil. Andere vertellen ons om onze gedachten uit te spreken en te delen wat je denkt, maar God zegt “maar een verstandig man zwijgt stil” (Spr. 11:12). “Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf” (Spr., 13:3).

Closes his lips. Actually, God says that we practice wisdom and appear wise when we say nothing. “Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. When he closes his lips, he is considered prudent” (Prov. 17:28). “But let your statement be, ‘Yes, yes’ or ‘No, no’; anything beyond these is of evil” (Matt. 5:37).

Sluit zijn lippen. Eigenlijk, God zegt dat we wijsheid beoefenen en als wijs uitkomen als we niks zeggen. “Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig” (Spr. 17:28). “Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze” (Matt. 5:37)

Without a word. God speaks directly to women to remain silent. “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:1–2). “The women are to keep silent in the churches . . .” (1 Cor. 14:34).

Zonder een woord. God spreekt rechtstreeks tegen de vrouw om stil te zijn. “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Pet. 3:1-2). “moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen…….” (1 Kor. 14:34).

Gentle and quiet spirit. God finds the quiet woman precious to Him. Is this you? “. . . with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God” (1 Pet. 3:4). “Guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called ‘knowledge’—which some have professed and thus gone astray from the faith” (1 Tim. 6:20–21).

Vriendelijke en stille geest. God vind de stille vrouw kostbaar voor Hem. Ben jij dit? “…..van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God” (1 Pet. 3:4). “O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt” (1 Tim. 6:20-21).

God Tells Us to Be Careful What We Say

God Vertelt Ons om op te Passen Met Wat We Zeggen

Guards his mouth. How many times have you gotten into trouble through the words you have spoken? “The mouth of the righteous flows with wisdom, but the perverted tongue will be cut out” (Prov. 10:31). “There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing” (Prov. 12:18). “He who guards his mouth and his tongue guards his soul from trouble” (Prov. 21:23).

Bewaakt zijn mond. Hoe vaak ben je in de problemen gekomen door woorden die je hebt uitgesproken? “De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd” (Spr. 10:31). “Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan” (Spr. 12:18). “Wie zijn mond en zijn tong bewaakt bewaart zichzelf voor benauwdheden ” (Spr. 21:23).

What proceeds out of the mouth. This statement is clear. What you say is very important! “For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned” (Matt. 12:37). “Is is not what enters into the mouth that defiles the man, but what proceeds out of the mouth, this defiles the man” (Matt. 15:11). “. . . put them all aside: anger, wrath, malice, slander, and abusive speech . . .” (Col. 3:8).

Wat uit de mond komt. Deze verklaring is duidelijk. Wat je zegt is erg belangrijk! “want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matt. 12:37). “Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein” (Matt. 15:11). “…..Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond…….” (Kol. 3:8).

Attention to the Word. This Scripture describes two types of wives. Which one are you? “An excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is like rottenness in his bones” (Prov. 12:4). “He who gives attention to the word will find good” (Prov. 16:20).

Aandacht voor het Woord. Deze Bijbeltekst omschrijft twee soorten vrouwen. Welke ben jij? “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan” (Spr. 12:4). “Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden” (Spr. 16:20).

Do away with childish things. Have you matured? Are you still a child who says things that hurt others? One of the biggest lies we learned as children was “Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.” Many of us have never recovered from some of the words that were spoken to us as children. “When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child; when I became a man, I did away with childish things” (1 Cor. 13:11).

Doe kinderachtige dingen weg. Ben je volwassen geworden? Ben je nog steeds een kind dat dingen zegt om andere pijn te doen? Een van grootste leugens die we als kinderen leren “Stokken en stenen kunnen mijn botten breken, maar woorden zullen me nooit pijn doen.” Sommige van ons zijn nooit genezen van sommige woorden die tegen ons zijn uitgesproken toen we kinderen waren. “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was” (1 Kor. 13:11)

Isn’t it time for us to grow up? Stop saying things that hurt your husband, your children, and your relationships with others!

Is het niet tijd voor ons om volwassen te worden? Stop met dingen zeggen die je man, je kinderen, en je relatie met andere pijn doen!

Righteous lips. Who doesn’t appreciate a kind word from someone? “Righteous lips are the delight of kings, and he who speaks right is loved” (Prov. 16:13). “Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord . . .” (Eph. 5:19).

Rechtvaardige lippen. Wie wardeert het niet een vriendelijk woord van iemand? “Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief “ (Spr. 16:13) “en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte….” (Efez. 5:19).

Abandon the quarrel. “The beginning of strife is like letting out water, so abandon the quarrel before it breaks out” (Prov. 17:14). “A fool’s lips bring strife, and his mouth calls for blows” (Prov. 18:6). Again, arguing or strife is not good for marriage (or any relationship), though others may tell you differently!

Verlaat de ruzie. “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt” (Spr. 17:14).  “De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen” (Spr. 18:6). Nogmaals, discusseren of ruzie is niet goed voor het huwelijk (of een andere relatie), ondanks dat andere je iets anders zullen zeggen!

Constant friction. Is there constant friction in your home? “Deeds of the flesh are evident . . . strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, envying . . .” (Gal. 5:19–21). “If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth . . .” (1 Tim. 6:3–5).

Constant wrijving. Is er constant wrijving in je huis? “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke….” (Galaten. 5:19―21). “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn….” (1 Tim. 6:3―5).

Agree quickly! If you have problems with arguing, memorize these two verses. These verses totally changed my life! “Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him” (Matt. 5:25 KJV). “Keeping away from strife is an honor for a man, but any fool will quarrel” (Prov. 20:3).

Stem snel toe! Als je moeite heb met discusseren, onthoud deze twee verzen dan. Deze verzen hebben mijn leven totaal veranderd! “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt” (Matt. 5:25 NBG-51). “Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los” (Spr. 20:3).

Two of you agree. You must try to find the area of agreement instead of the point of disagreement with everything your husband says. If you can’t find anything to agree about, keep quiet and smile! “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father Who is in heaven” (Matt. 18:19).

Allebei zijn het eens. Je moet proberen het punt van overeenstemming te vinden in plaats van het punt van het oneens zijn in alles wat je man zegt. Als je niks kan vinden om het eens te zijn, wees dan stil en lach! “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matt. 18:19).

Crushes the spirit. Proverbs also tells us that what we say can crush our husband’s spirit! “A soothing tongue is a tree of life, but perversion [defined as being obstinate or determined not to agree with another person’s wishes or accept their suggestions] in it crushes the spirit” (Prov. 15:4).

De geest vernietigen. Spreuken vertelt ons ook dat wat we zeggen de geest van onze man kan vernietigen! “Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest” (Spr. 15:4).

Guard my mouth as with a muzzle. Here is a sobering thought: “Even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, You know it all” (Ps. 139:4). “I said, ‘I will guard my ways, that I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle . . .’” (Ps. 39:1). Muzzle your tongue. Fasting is the only way to be truly delivered from a big mouth! Believe me—you’re too weak to speak! It’s what worked for me! Just do it—fast!

Bewaak mijn mond met een muilkorf. Hier is een ontnuchterende gedachten: “Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen” (Ps. 139:4). “Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen…..”’ (Ps. 39:2). Muilkorf je tong. Door vasten is het de enige weg om echt vrij te komen van een grote mond! Geloof mij―je bent dan te zwak om te praten! Dat is wat heeft gewerkt voor mij! Doe het gewoon―vast!

Slander

Roddelen

Her husband safely trusts in her. Another area in which we must watch the way we speak, which can result in losing our husbands’ trust, is in speaking about him to others. “The heart of her husband safely trusts in her and he will have no lack of gain” (Prov. 31:11). We should never share our husband’s weaknesses or tell others something he told us in confidence. Remember, “A slanderer separates intimate friends” (Prov. 16:28). So many women share with me (and with everyone else they know or meet) about their husband’s sin of adultery, alcohol, drugs, or pornography. I refuse to listen and cut them right off. Let me ask you, “How many people have you told?”

Haar man vertrouwt veilig op haar. Een ander gebied waar we moeten oppassen hoe we praten, wat kan leiden tot het verliezen van onze mannen’ hun vertrouwen, is in het praten over hem met andere. “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken” (Spr. 31:11). We moeten nooit de zwakke punten van onze mannen delen met andere of iets wat hij in vertrouwen heeft verteld. Onthou, “een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden” (Spr. 16:28). Zo veel vrouwen hebben met mij willen delen ( en met iedereen die ze kennen en hebben ontmoet) hun man zonden van overspel, alcohol, drugs, of pornografie. Ik weiger om te luisteren en kap ze meteen af. Ik vraag je, “Hoeveel mensen heb jij verteld?”

Confess our sins. During counseling or when we are talking to others in order to get help for our marriage, we all make the fatal mistake of confessing our husband’s faults and sins, thus failing to get the cleansing and healing we need for our marriage to be restored. The verse clearly says, “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9). Again in James 5:16 it clearly says, “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.”

Onze zonden Belijden. Tijdens begeleiding of wanneer we met andere praten om hulp te krijgen voor ons huwelijken, maken we allemaal de fatale fout om de fouten en zonden van onze mannen te belijden, waarbij we fallen om de reiniging en genezing die we nodig hebben te krijgen zodat onze huwelijken kunnen herstellen. De vers is duidelijk. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 John. 1:9). Nogmaals in Jacobus 5:16 word het duidelijk gezegd “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” 

I will destroy! “Whoever secretly slanders his neighbor, him I [God] will destroy” (Ps. 101:5). So many women think that they are constantly battling the “enemy” when in fact it is God who is against them. If you have told others about your husband, you have slandered him. God promises that He will bring destruction into your life. You can rebuke the devil all you want, but Scripture is clear: You must repent and ask the Lord to remove this sin from your life and then make restitution by going back to everyone you have told. Confess your own sinfulness to them and share all the good things your husband has done (and is doing) for you.

Ik zal vernietigen! “Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik (God) verdelgen” (Ps. 101:5). Zo veel vrouwen denken dat ze constant in gevecht zijn met de “vijand” maar het is eigenlijk God die tegen ze is. Als je andere heb verteld over je man, dan heb je hem minacht. God heeft beloofd om vernietiging te brengen in je leven. Je kan de duivel voortdurend bestraffen, maar de Bijbel is duidelijk: Je moet je bekeren en de Heer vragen om deze zonde uit je leven te verwijderen en dan terug te betalen door terug te gaan naar iedereen die je hebt verteld. Beken je eigen zonde aan hen en deel al de goede dingen die je man heeft (en nog steeds doet) voor jou.

A slanderer reveals secrets. One of the most common snares that women fall into is gossiping over the telephone, under the guise of sharing “prayer concerns” or “prayer requests.” Stop hanging around with women who gossip. Do as God commands: “. . . do not associate with a gossip” (Prov. 20:19).

Een lasteraar onthult geheimen. Een van de meest voorkomende valstrikken waar vrouwen in vallen, is roddelen over de telefoon, onder het mom van het delen van “gebedszorgen” of “gebedsverzoeken.” Stop met het omgaan met vrouwen die roddelen.  Doe zoals God commandeert:” ….. laat u dus niet in met een loslippige” ( Spr. 20:19).

Slander be put away from you. Others may not realize that you’re a gossip, but God knows your heart. Don’t fool yourself; you don’t need to get into details to share prayer concerns—you’re a fool! “And whoever spreads slander is a fool” (Prov. 10:18). All of us must put sharing prayer requests, which is nothing more than slander, away from us. “Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice” (Eph. 4:31).

Laster moet van je worden verwijderd. Anderen zullen zich waarschijnlijk niet realiseren dat je een roddelaar bent, maar God kent je hart. Hou je zelf niet voor de gek; je hoeft niet in de details te gaan om gebeds zorgen te delen―wees geen dwaas! “wie laster verbreidt, is een dwaas’ (Spr. 10:18). We moeten allemaal het delen van gebedsverzoeken wat niet meer is dan laster, bij ons weghouden. “Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid” (Efez. 4:31).

You may find as you get rid of this type of “sharing” that you have nothing to say to your friends. It also resulted in my acquiring new friends! If you resist the temptation to slide back into your old ways, God will be faithful to teach you to edify instead of shaming your husband. “An excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is like rottenness in his bones” (Prov. 12:4). Let’s instead begin “. . . speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord” (Eph. 5:19).

Je zal wel denken wanneer je deze vorm van “delen” wegdoet dat je niets meer heb te zeggen tegen je vrienden. Het resulteerde ook in het verkrijgen van nieuwe vrienden! Als je de verlangen weerstaat om terug te gaan naar je oude manier, is God getrouw om je te leren opbouwen in plaats van je man te beschamen. “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan” (Spr. 12:4). Laten we als eerst beginnen met “…….  en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte” (Efez. 5:19).

Sweetness of speech. If you have shamed your husband by what you have said to him or about him or by your attitude, God is so faithful to offer the cure: “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up bones” (Prov. 17:22). “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones” (Prov. 16:24). “Sweetness of speech increases persuasiveness” (Prov. 16:21).

Zoetheid van spraak. Als je je man hebt beschaamd door wat je tegen hem of over hem heb gezegd of door je gedrag, dan is God getrouw om je de remedie te bieden: “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren” (Spr 17:22). “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente” (Spr 16:24).  “en zoetheid van lippen versterkt het betoog” (Spr 16:21).

God sees! Watching how much you say, winning your husband without a word, and getting out of your husband’s way is what God’s Word tells us to do. God is also adamant about the “attitude” behind our actions, since this shows our heart. “. . . For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart ” (1 Sam. 16:7). The attitude of a godly woman is one of respect for her husband, which stems from a pure heart.

God ziet! Kijkend naar hoeveel je zegt, je man winnen zonder een woord, en uit je man zijn weg gaan is wat Gods Woord ons zegt om te doen. God is ook onvermurwbaar over het “gedrag” achter onze acties, omdat dat ons hart laat zien. “….. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7). Het gedrag van een goddelijke vrouw is een van respect voor haar man, wat afkomstig is van een puur hart.

Respectful

Respectvol

We are told that respect is something we should demand from others. We are told that we should have respect for ourselves. To learn the true meaning of respect, let us look for a deeper understanding. Our husbands are to be won “by the behavior of their wives, as they observe [our] chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:1). The word respect is defined in the dictionary as “a special esteem or consideration in which one holds another person”! It is not what we demand for ourselves!

Ons is vertelt dat respect iets is wat we van anderen moeten eisen. Ons is verteld dat we respect moeten hebben voor onszelf. Om de ware betekenis van respect te leren, laten we gaan kijken naar een diepere betekenis. Onze mannen zijn er om gewonnen te worden “zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden,” (1 Petr. 3:1). Het woord respect word in het woordenboek gedefinieerd met “een achting hebben of overweging waarin men een andere persoon vasthoudt”! Dit is niet wat we voor onszelf eisen!

According to the thesaurus, respect(ful) means to have admiration, to be considerate, to esteem, to honor, to reverence, to admire, to appreciate, to notice, to prize, to treasure, to uphold, to value. Antonyms (the opposite) are scorn, blame, and censure. We will study the words in bold (or italics) in more depth.

Volgens de thesaurus betekent respect (vol) bewondering hebben, attent zijn, respect hebben, eren, eerbied hebben, bewonderen, waarderen, opmerken, notitie nemen van, te prijzen, te beminnen, omhoog houden, achting hebben voor. Antoniemen (het tegenovergestelde zijn minachting, schuld en afkeuring). We gaan dieper in op de vetgedrukte of cursief gedrukte woorden.

Consideration: thoughtfulness toward others. Hebrews tells us that we need to encourage our husbands and others. By our actions, we can stimulate them to love us and to also seek to do good. “And let us be considerate of how to stimulate one another to love and good deeds” (Heb. 10:24). Therefore, when we are inconsiderate, we motivate our husbands or children to despise us and do wrong!

Overweging: bedachtzaamheid jegens anderen. Hebreeën vertelt ons dat we onze echtgenoten en anderen moeten aanmoedigen. Door onze acties, kunnen we ze activeren om van ons te houden en ook om te zoeken naar het goede te doen. “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken” (Hebr. 10:24). Daarom als we onattent zijn, motiveren wij onze echtgenoten of kinderen om ons te verachten en verkeerd te doen!

The deeds of the flesh. We use our husbands’ sins to excuse our lack of respect for them. Here is a list of sins as stated in Galatians. As you read them, please take a moment to underline those sins that are usually committed by men, the ones that we in the church call “real” sin.

De werken van het vlees. Wij gebruiken onze mannen hun zonden als excuus aan gebrek van respect voor hun. Hier is een lijst van zonden zoals het staat in Galaten. Als je ze leest, neem alsjeblieft een moment die meestal worden gedaan door mannen, Degene die we in de kerk “echte” zonden noemen.

“Now the deeds of the flesh are evident, which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities (hostility), strife (contentions), jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions (differing opinion), factions (actions that cause friction), envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you . . . that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God” (Gal. 5:19–21).

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten (vijandigheid), twist (strijd), afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen (verschillende meningen), nijd (acties die wrijving veroorzaken), dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven” (Gal. 5:19-21).

Now go back and circle the sins we tend to ignore in the church, those that are usually committed by women. To excuse your disrespect, based on your husband’s sin(s), is obviously based on ignorance or excusing your own sinfulness before a Holy God! We are clearly full of sin, which God says is “evident”!

Ga nu terug en omcirkel de zonden die we willen negeren in de kerk, degene die gewoonlijk gedaan worden door vrouwen. Om je respectloosheid te excuseren, gebaseerd op je man zijn zonden(s), is duidelijk gebaseerd op ontwetenheid of het verontschuldigen van je eigen zondigheid voor een Heilige God! We zijn duidelijk vol zonde, wat volgens God “duidelijk” is!

Looking to yourself. Many feel that it is their responsibility to punish or chastise others who sin, especially their own husbands. Scripture tells us differently and shows us the consequences of these prideful actions. Let us not forget the log in our own eye. Remember that all sins are the same to God.

Kijk naar je zelf. Velen voelen dat het hun verantwoordelijkheid is om andere te straffen of tuchtigen die zondigen, vooral als het hun eigen man is. De Bijbel vertelt ons iets anders en laat ons de consequenties zien van dit trotse gedrag. Laten we niet vergeten de balk in onze eigen ogen. Bedenk dat alle zonden hetzelfde zijn voor God.

Again, don’t let Satan fool you into thinking that your husband’s sin is worse than yours. “Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness (or consideration in KJV); each one looking to yourself, lest you too be tempted. Bear one another’s burdens, and thus fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself” (Gal. 6:1–3).

Nogmaals laat de Satan je niet belazeren door je wijs te maken dat je man zijn zondens erger zijn dan die van jou. ” Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer” (Gal. 6:1-3).

Esteem: high regard for others. Psychologists, sadly even Christian psychologists, have taken God’s command “to esteem others better than ourselves” and twisted it to teach us to build up ourselves, rather than others. Read this entire passage to allow the truth to set you free from esteem and pride, which are destroying you and your marriage:

“Let nothing be done through strife or vain glory; but in lowliness of mind let each esteem others better than themselves. Do not look out for your own interests, but for the interests of others. Have the attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men” (Phil. 2:3–7).

Achting hebben voor: veel respect voor anderen. Psychologen, helaas hebben zelfs Christelijke psychologen het bevel van God ‘om anderen beter te waarderen dan wijzelf’opgevolgd en verdraaid om ons te leren onszelf op te bouwen, in plaats van anderen. Lees deze volledige passage om toe te laten je vrij te zetten van achting en trots, welke jou en je huwelijk kapot maken: “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is” (Filip. 2:3-7)

Appreciate those who have charge over you. Your husband has charge over you. Did you make his job easier or harder? “We request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you . . . and that you esteem them very highly in love because of their work. Live in peace with one another” (1 Thess. 5:13).

Wardeer degene die gezag hebben over jou. Je man heeft autoriteit over jou. Heb je zijn taak makkelijker of zwaarder gemaakt? “Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander” (1 Tess. 5:12-13).

Honor: regard highly. We are to regard our husbands as worthy of honor, honor we should already be showing them. “Let all who are under the yoke as slaves regard their own masters as worthy of all honor so that the name of God and our doctrine may not be spoken against” (1 Tim. 6:1).

Eer: hoog in het vaandel staan. We moeten onze echtgenoten als eerwaardig beschouwen, eer die we ze al zouden moeten tonen. “Allen, die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden”(1 Tim. 6:1).

God may not be dishonored. Remember that by showing honor to your husband, whether or not his actions warrant or deserve honor, you bring glory to God!—and not only when your husband is around, but at all times when you speak of him and in your thoughts of him. The consequence of not showing this type of respect is dishonor to God and His Word. We say we are Christians but our “deeds deny” it! (See Titus 1:16.) Instead we are “. . . to be . . . kind, being subject to their own husbands, that the word of God may not be dishonored” (Titus 2:5). “Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord” (Eph. 5:22).

God mag niet worden onteerd. Onthou, door aan je man eer te laten zien., of zijn acties nou wel of niet eer verdienen, geef je God glorie!―en niet alleen wanneer je man in de buurt is, maar altijd wanneer je over hem praat en in je gedachten aan hem. De consequenties door dit soort respect niet te laten zien is onterend aan God en Zijn Woord. We zeggen dat we Christenen zijn maar onze “daden ontkennen” het! (Zie Titus 1:16). In plaats daarvan”….zijn we….. goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde” (Titus 2:5).  “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here’ (Efez. 5:22).

In toil. “Then to Adam He said, ‘Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, ‘You shall not eat from it, cursed is the ground because of you; in toil you shall eat of it all the days of your life’” (Gen. 3:17). After the fall of man, the man and the woman were each given a punishment; the woman would have pain in childbirth and the man would have to toil on the ground or work. So why is the man’s punishment now shared by both the man and the woman? Why did we buy into this lie? It is because of pride.

In zwoegen. “En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft” (Gen. 6:17). Na de val van de mens, de man en de vrouw hebben elk een straf gekregen; de vrouw zou pijn hebben tijdens de bevalling en de man zou moeten zwoegen op het land of werk. Maar waarom is de straf van de man nu verdeeld over de man en de vrouw? Waarom hebben wij ons met deze leugen ingelaten? Dat komt door trots. 

A woman full of pride doesn’t want to be told what to do or how she should spend money. If she makes her own money, she can make her own decisions about how her money is to be spent! We can easily slip out from under our husbands’ authority and ultimately their protection as well.

Een vrouw vol trots laat zich niet vertellen wat zij moet doen of laat zich niet wijzen hoe zij haar geld moet uitgeven. Als ze haar eigen geld verdient, kan ze haar eigen beslissingen nemen hoe haar geld uit te geven! We kunnen makkelijk onder de autoriteit van onze mannen wegglippen en uiteindelijk ook onder hun bescherming. 

In addition, when wives have a different career than that of the home and children, it divides the couple’s interests and makes us independent of each other. God warns us when He says that a house that is divided will not stand! Has your job or career destroyed your marriage? (See “The Ways of Her Household” in A Wise Woman.)

Bovendien wanneer vrouwen een andere carrier hebben dan die van het huis en de kinderen, worden de belangen van het paar verdeeld en worden we onafhankelijk van elkaar. God waarschuwt ons wanneer Hij zegt dat een verdeeld huis niet zal staan! Heeft uw baan of carrier uw huwelijk vernietigd? (Zie ‘De wegen van haar huishouden’ in Een wijze vrouw.)   

Grant her honor. All women long to have our husbands treat us as in the following verse: “You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered” (1 Pet. 3:7). By striving to be quiet and gentle and honoring our husbands, especially when they may be living dishonorably, in a chaste and respectful manner, we can receive the blessing of having our husbands honor us by choosing to return home!

Geef haar eer. Alle vrouwen verlangen er naar dat hun mannen hun behandelen als in de volgende vers: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden” (1 Petr. 3:7). Door ernaar te streven stil en zachtaardig te zijn en onze echtgenoten te eren, vooral wanneer ze oneervol leven, op een kuise en respectvolle manier, kunnen we de zegen ontvangen dat onze echtgenoten ons eren door ervoor te kiezen naar huis terug te keren!

Here are some scriptural guidelines on how to receive the honor:

Hier zijn enkele schriftelijke richtlijnen voor het ontvangen van de eer:

By being gracious. “A gracious woman receives honor” (Prov. 11:16). Respond graciously to whatever is said to you always with all people! Never press or overreact! Remember, you are a child of the King—act like royalty! Those in royalty never show ill emotions or fly off in a rage. Think of Princess Di who was experiencing all kinds of horrible marital pain, yet you never saw her pitch a fit or make a scene.

Door genadig te zijn. “Een bevallige vrouw verkrijgt eer” (Spr. 11:16). Reageer altijd genadig op wat er ook tegen jullie word gezegd door alle mensen! Druk nooit door of reageer overdreven! Onthou je bent een kind van de Koning―gedraag je koninklijk! Degene in het koninkrijk vertonen nooit slechte emoties of vliegen woedend weg. Denk aan prinses Di die allerlei vreselijke echtelijke pijn ervoer, maar je hebt haar nooit een aanval zien krijgen of een scene maken. 

By having humility. “And before honor comes humility” (Prov. 15:33).

Door nederigheid te hebben. “en ootmoed gaat vooraf aan de eer “ (Spr. 15:33)

By being humble. “But humility goes before honor” (Prov. 18:12).

Door nederig te zijn. “Maar als je bescheiden bent, zul je worden geprezen” (Spr. 18:12).

Reverence: a feeling of great respect, love, awe, and esteem; to fear. Many women do not respect or show reverence to their husbands. How can we as Christian women ignore the Scriptures? “And let the wife see to it that she respect her husband.” In the King James Version it says, “And the wife see that she reverence her husband” (Eph. 5:33).

Eren: een gevoel van groot respect, liefde, bewondering, en achting; te vrezen. Veel vrouwen hebben geen respect of laten geen ontzag zien aan hun man. Hoe kunnen wij als Christelijke vrouwen de Bijbel negeren? “en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.” In de Basisbijbel staat. “en de vrouwen moeten respect hebben voor hun man” (Efez. 5:33).

Appreciate: to give favorable recognition; to cherish, enjoy, value, understand; to treasure (especially in the marriage vow), to take loving care of, to keep alive (in emotion). We spoke about doing things from the heart. If your husband is not one of your treasures, your heart is not with him. “For where your treasure is, there your heart will be also” (Matt. 6:21).

Wardeer: gunstige erkenning geven; verwennen, genieten, waarderen, begrijpen; te koesteren (vooral in de huwelijksgelofte), liefdevolle zorg te dragen, in leven te blijven (in emotie). We hebben gepraat over dingen doen vanuit het hart. Als je man niet een van je schatten is, is je hart niet met hem. “Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Matt. 6:21).

Sometimes when we lose something or temporarily misplace it, we realize how important it is to us. Did it take losing your husband for you to realize what you had? I know it did with me!

Soms als we iets kwijtraken of tijdelijk verkeerd plaatsen, realiseren we ons hoe belangrijk het voor ons is. Was het nodig dat je man verloor om te beseffen wat je had? Ik weet dat dat voor mij wel zo was!

How can you help heal your husband spiritually and emotionally? Speak sweetly and gently to your husband whenever the Lord gives you an opportunity to speak to him. “A soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit” (Prov. 15:4).

Hoe kan je je man geestelijk en emotioneel helpen te genezen? Praat zoet en vriendelijk tegen je man wanneer God je de gelegeheid geeft om met hem te praten. “Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest” (Spr. 15:4).

This blessing can be yours. “All the days of the afflicted are bad, but a cheerful heart has a continual feast” (Prov. 15:15). If your heart is cheerful, you will draw your husband back home, since he left to find happiness. When he leaves where he is now, will he find joy back in his own home with you and your children?

Deze zegeningen kunnen van jou zijn. “Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest” (Spr. 15:15). Als je hart verheugd is, dan zal je je man terug naar huis trekken, omdat hij is vertrokken om geluk te vinden. Wanneer hij weggaat waar hij nu is, zal hij blijdschap vinden in zijn eigen huis met jou en je kinderen?

Here is a caution. Watch what you say about your husband. Shame is an emotional cancer. “An excellent wife is a crown to her husband, but she who shames him is as rottenness in his bones” (Prov. 12:4). Rottenness is defined as decay by caries, decay as by worm eating. “In the end she (the harlot) is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword” (Prov. 5:4).

Hier is een waarschuwing. Let op wat je zegt over je man. Schaamte is een emotioneel kanker. “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan” (Spr. 12;4). Bederf word gedefinieerd als bederf door caries, bederf als door het eten van wormen. “maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard” (Spr. 5:4).

A good word. Never talk to your husband about your troubles, fears, or anxiety over his sins (adultery, abuse, alcohol, or drugs), about your finances, or about the impending divorce, since “Anxiety in the heart of a man weighs it down, but a good word makes it glad” (Prov. 12:25). Whenever your husband happens to speak to you, he must leave feeling uplifted, not confronted or downtrodden.

Een goed woord. Praat nooit met je man over je problemen, angsten, of zorgen over zijn zonden (overspel, mishandeling, alcohol, of drugs), over je financiën, of over de aanstaande scheiding, omdat “Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het” (Spr. 12:25).

Brings healing. Your tongue can have two opposing effects; which will you choose? “There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing” (Prov. 12:18).

Brengt genezing. Je tong kan twee verschillende effecten hebben; welke zal je kiezen? “Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan” (Spr. 12:18).

A joyful heart. Have a joyful or a merry heart. “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones” (Prov. 17:22).

Een vreugdevol hart. Heb een blij en vrolijk hart. “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren” (Spr. 17:22).

Cheerful face. Let your face show the joy that is in your heart. “A joyful heart makes a cheerful face, but when the heart is sad, the spirit is broken” (Prov. 15:13). [Joyful is from the NASB; merry is from the KJV.] Let’s learn more about being joyful and merry. Merry: glad, joyful, rejoicing. Joyful: (to be) a good woman, pleasant, precious, sweet, grateful, agreeable.

Vrolijk gezicht. Laat je gezicht de blijheid zien wat in je hart is. “Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen” (Spr. 15:13). (Blij is van NBG-51; vrolijk is van de Basisbijbel.) Laten we meer leren over blij en vrolijk zijn. Vrolijk: opgewekt, blij, verheugd: (om te kunnen zijn) een goede vrouw, plezierig, kostbaar, zoet, dankbaar, aangenaam.

Rejoice always. In our circumstances it seems impossible to be happy. How can we possibly be merry or joyful? “Rejoice in the Lord always, again I say rejoice” (Phil. 4:4). And when are we to rejoice? “Rejoice always” (1 Thess. 5:16). It’s in Him that we rejoice. This is the most powerful weapon of our spiritual warfare—praising the Lord when adversity comes against us!!

Wees altijd veheugd. In onze omstandigheden lijkt het onmogelijk om blij te zijn. Hoe kunnen we nou vrolijk en blij zijn? “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u” (Filip. 4:4). En wanneer moeten we blij zijn? “Verblijdt u te allen tijde” (1 Tess. 5:16). Het is in Hem dat we verheugd zijn. Dit is de meest krachtige wapen in onze geestelijke strijd―de Heer prijzen wanneer tegenspoed ons treft!!

Are you able to do anything without murmuring and complaining? Do you complain, whine, or murmur continually about your situation to others or to your husband? If you do, you are not grateful! “Do all things without murmuring and complaining” (Phil. 2:14).

Ben je in staat om alles te doen zonder mompelen en klagen? Klaag je, zeuren, of mompel je continue over je situatie tegen andere of tegen je man? Als je dat doet, ben je niet dankbaar! “Doet alles zonder morren of bedenkingen” (Filip. 2:14).

Have you learned the secret? We may think that in our circumstances we have reason to whine. Instead, we must learn to be content. “. . . for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means . . . and in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need” (Phil. 4:11–12).

Heb je het geheim geleerd? We denken vast dat we in onze omstandigheden reden hebben om te zeuren. Maar, in plaats daarvan moeten we leren om tevreden te zijn. “……want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek” (Filip. 4:11-12).

Antonyms of Respect areA

Scorn, Blame, and/or Censure

Antoniemen van Respect zijn

Minachting, Schuld en / of Afkeuring

Did you scorn your husband? Did you blame him for past failures? Did you censure where he went or what he said? Now is the time to renew your mind. Read and reread this chapter until you’ve worn out the pages and have broken the binding. Make 3x5 cards for every Scripture verse that brought conviction in your spirit. Keep them with you in your purse and read them throughout the day. “Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the word of truth” (2 Tim. 2:15).

Heb je je man geminacht? Heb je hem de schuld gegeven voor mislukkingen uit het verleden? Heb je gekeken waar hij heen ging of wat hij zei? Nu is de tijd om je gedachten te vernieuwen. Lees en herlees dit hoofdstuk totdat je de pagina’s heb versleten en de binding hebt verbroken. Maak 3 x 5 kaarten voor elke Bijbeltekst vers die overtuiging in je geest bracht, Hou ze bij je in je tas en lees ze door de dag door. “Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid” (2 Tim. 2:15).

In conclusion. Let us all first strive to appear wise by keeping silent. Next let us make sure that when we do open our mouths it is with wisdom, kindness, respect, and edification. Let our words be sweet and gentle. Let us be a crown to our husbands in the way we handle this adversity in our lives, which will be precious in the sight of God!

Conclusie. Laten we allemaal streven om wijs te lijken door stil te blijven. Daarna, laten wij zeker zijn dat wanneer wij onze mond open doen het is in wijsheid, vriendelijkheid, respect, en opbouw. Laten onze woorden zoet en zacht zijn. Laten wij een kroon zijn voor onze mannen op de manier hoe we deze tegenslag in onze levens afhandelen, wat kostbaar is in de ogen van God!

Personal commitment: to open my mouth with wisdom and kindness. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to remain quiet, wait before I answer, and be sweet in my every word. I also commit to demonstrate a respectful attitude toward my husband because of the example it sets for others and the honor it gives to God and His Word.”

Persoonlijke toewijding: om mijn mond te openen met wijsheid en vriendelijkheid. “Op basis van wat ik heb geleerd uit God’s Woord, wijd ik mij toe om stil te blijven, te wachten voordat ik antwoord geeft, en zacht te zijn bij elk woord. Ik wijd mij ook aan om een respectvole houding te laten zien tegenover mijn man omdat het een voorbeeld geeft aan andere en de eer geeft aan God en Zijn Woord.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.