Prayer Request

“want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij." D1012

Spaans  • Portugees  • Slowaaks •  Nederlands •  Pools  •  Italiaans

Begrijpend dat er een tijd is dat gezamenlijk gebed, het vragen om gebed van anderen noodzakelijk is - GEBED is echter veel krachtiger als JIJ het bent die alleen op God de Vader of je Hemelse Echtgenoot vertrouwt. die toevallig een krijger is, de Heer der heerscharen!

⏰ Neem alsjeblieft slechts 8 minuten de tijd om je geest te vernieuwen met de waarheid die we hebben ontdekt over bidden:

#1. Jij hebt ons of iemand anders niet nodig om VOOR jou te bidden.

Hoewel de kerk en christenen geconditioneerd zijn om naar anderen te rennen en om gebed te vragen, zoals zoveel andere dingen die ons zijn geleerd en aangenomen dat ze correct zijn, zegt de Bijbel iets heel anders:

"Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden." M66

God wil dat je tot Hem komt en erop vertrouwt dat Hij genoeg van je houdt om je gebeden te beantwoorden. En als je de tijd neemt om met Hem te praten en je zorgen en verlangens bij Hem te brengen, kan Hij je ook vertellen wat je te wachten staat om je voor te bereiden en te begeleiden! Dat kan niemand anders toch?

"Zo zegt de Here, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe....'" J4511

“Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen." J429

"en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.'" I3021

"Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist." I486

Ook al spraken de eerste boeken die we publiceerden over het vinden van iemand om mee te bidden, we ontdekten dat Erin en de anderen die een HERSTELD huwelijk hebben meegemaakt, niemand nodig hadden om VOOR hen of met hen te bidden, maar in plaats daarvan gaf Hij ons de verlangens van onze harten, door Hem simpelweg op nummer één in ons leven te zetten.

Hij verlangt ernaar dat we naar HEM gaan en met HEM praten over al onze zorgen, angsten, verlangens, twijfels - alles.

Zijn belofte zegt duidelijk: "verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart." P374 Dit betekent dat u niet hoeft te smeken, smeken of iemand hoeft te vragen voor u te bidden.

De volgende waarheid:

#2. LOFPRIJS is krachtiger dan gebed.

Benoemde tijd en de kracht van Lofprijs
Plaats uw complimenten!!!

Zoals we al zeiden, zijn we dankbaar dat je gebed hebt aangevraagd, zodat je nu meer over bidden kunt begrijpen. We willen ook het belang van lofprijzing uitleggen  in plaats van hetzelfde gebed te blijven vragen, smeken en bidden. Geloof in plaats daarvan dat Hij het heeft gehoord en zal antwoorden op de "bestemde tijd", aangezien Hij ons soms nodig heeft om te wachten tot ons wonder wordt ervaren.

"Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.'” H22

De derde waarheid:

#3. WACHTEN is GOED als je de tijd verstandig gebruikt.

"Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht." J644

Jesaja 30:18— "Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht."

Deze belofte is niet alleen poëtisch, de waarheid verandert je leven als je de voordelen van wachten kunt omarmen . “Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” I4031

Wat moeten we doen terwijl we WACHTEN? Kom meer over Hem te weten en ontdek hoe je het Overvloedige Leven kunt leven waarvoor Hij stierf om jou te geven!

En Moedig anderen aan met jouw LOF!!

Een van de plannen van de vijand is om te liegen en je te laten geloven dat Hij je niet heeft gehoord, vooral wanneer Hij wilt dat je wacht, vertrouwt en de tijd gebruikt om Hem te PRIJZEN. opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend." 2K211

Er is een verbazingwekkend boek over de kracht van lofprijzing genaamd Prison to Praise, dat je zal helpen het principe van 'lofprijzing in alle dingen' te leren en te gebruiken, wat resultaten oplevert die alleen als wonderbaarlijk kunnen worden uitgelegd!

Dus in plaats van hetzelfde te bidden, leer Hem te prijzen . Dien een Lofrapport in en kies:

🎀 Een ANTWOORD op GEBED? 🎀
Plaats uw compliment!!!

De vierde waarheid:

#4. REGISTREER en schrijf op wat je GELOOFT dat Hij gaat doen.

Een gebedsdagboek

Bovendien, aangezien Hij altijd antwoordt, is de beste manier om je geloof op te bouwen, een gebedsdagboek bij te houden. Schrijf, typ of noteer waar je Hem om hebt gevraagd, voeg de beloften uit de Bijbel toe en laat ruimte over om op te schrijven hoe Hij je gebed verhoort! OPNIEUW, lees deze waarheid!!

"Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.'” H22

Een gebedsboom :als je jongere kinderen heeft, overweeg dan om een ​​gebedsboom te bouwen om het geloof van jouw kinderen en jouw geloof op te bouwen. Klik hier: Gebedsboom voor een routebeschrijving.

Een ontnuchterende waarheid:

#5. Je gebeden kunnen ongehoord en onbeantwoord blijven.

 

Ja, er ZIJN veel redenen WAAROM je gebeden NIET zijn verhoord.

De meest voorkomende zijn:

  • Je hebt anderen NIET vergeven.

"Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven." M614 Als je hiermee worstelt, lees dan zeker Hij genas mij

Een andere veel voorkomende reden is zonde.

  • Je hebt je zonden niet beleden.

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." 1J19

“Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” J516

"en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen." 2C714

Alweer:

  • Je hoeft niet hetzelfde gebed te blijven bidden.
  • U heeft ons of iemand anders niet nodig om VOOR jou te bidden.
  • Je moet anderen vergeven
  • Je moet je zonden belijden
  • Je moet Hem prijzen en vertrouwen

GRATIS online CURSUSSEN die je leven zullen VERANDEREN!

Als je meer wilt weten over wat je hier hebt geleerd, zorg er dan voor dat je profiteert van onze vele cursussen, GRATIS cursussen voor vrouwen en voor mannen die de redenen behandelen waarom we wanhopig gebed nodig hebben, zoals echtscheiding, een ontrouwe echtgenoot, andere huwelijksproblemen, hoe om te gaan met onze eigen zonden, en zelfs lessen over financiële kwesties die meestal geworteld zijn in onwetendheid over Gods spirituele wetten. "Mijn volk komt om door gebrek aan kennis." H46

Begin met " Een wijze vrouw " of " Een wijze man " om je leven weer op te bouwen

Heer, leer ons bidden. Toen ik opgroeide, werd mij op jonge leeftijd geleerd om keer op keer te blijven bidden, het 'Onze Vader' te bidden, waarnaar veel christenen ook verwijzen als 'Het Onze Vader'. Maar pas toen ik volwassen was en zelf de Bijbel begon te lezen, merkte ik op waar het gebed in de Bijbel stond, en wat me vervolgens verbijsterde, was dat Jezus tegen zijn discipelen zei dat ze de gebeden NIET moesten herhalen zoals de heidenen doen.

Het gebeurde dat terwijl Jezus op een bepaalde plaats aan het bidden was, nadat Hij klaar was, een van zijn discipelen tegen Hem zei: "Heer, leer ons bidden zoals Johannes het zijn discipelen ook heeft geleerd." M66

En als je bidt, gebruik dan geen betekenisloze herhalingen zoals de heidenen doen , want ze denken dat ze zullen worden gehoord vanwege hun vele woorden. Dus wees niet zoals zij; want je Vader weet wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt.

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Het is duidelijk uit dit verslag dat het Onze Vader / Onze Vader  nooit bedoeld was om keer op keer te worden gebeden "zoals de heidenen doen". In plaats daarvan gaf onze Heiland ons een voorbeeld van wat we in je gebed moeten opnemen, zoals bidden om de wil van de Vader.

Laten we het op deze manier uitleggen, wat als je met God zou kunnen gaan praten en Hem om iets zou kunnen vragen, zou je daar staan ​​en gebeden opzeggen zoals je een gedicht zou doen, of zou je in plaats daarvan gewoon met Hem praten en uitleggen hoe je je voelde, wat je nodig zijn? PRECIES. Je zou niet zomaar een zin herhalen. Het zou belachelijk zijn. In plaats daarvan zou je je hart willen uitstorten, vooral als je Hem kent als een liefhebbende Vader. *Als je God de Vader niet op deze manier kent, begin dan bij het begin met onze ThuisOpgroeiOpvoeding Ministries .

Als je een tweede kans zou krijgen, zou je dan hetzelfde gebed keer op keer herhalen voor een bepaald aantal keren, dwaas denkend dat Hij je eindelijk zou horen en antwoorden, zou je?

En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?" L119

Als je eenmaal GEVRAAGD hebt - je kunt erop vertrouwen dat Hij je zal antwoorden - kun je het loslaten en rusten. Dit is wat Hij belooft:

"Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal;..." E1413

Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft....weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; de Here is met u.” 2C2017

"want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." E612

Religie versus relatie

Elke religie heeft een soort gebed, zoals chanten of mediteren, waarbij rozenkransen of zorgen kralen worden gebruikt. Wat we ervoor willen zorgen dat je HIER ontdekt, overal in HHI , is de relatie die je hebt gemist. Helemaal aan het begin, in de Hof van Eden, schiep God de MAN en de vrouw om gemeenschap te hebben. Hij had engelen om Hem te aanbidden en te aanbidden, maar Hij verlangde naar gemeenschap net zoals wij (die gemaakt zijn naar het beeld van God) gemeenschap nodig hebben, ernaar verlangen en ervan genieten. Dus na de zonde moest Hij zijn Zoon sturen - die op aarde wandelde en gemeenschap had met de mensheid.

Elke religie houdt zijn god in de hemel of een ander hemels vreemd bestaan, maar als we eenmaal van ZIJN zijn, wil Hij een relatie met ons. Dat is wat ons onderscheidt. Zelfs Zijn kerk laat Hem in de steek "Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt." R24 geschreven opgenomen in het laatste boek van de Bijbel. Hij komt voor Zijn bruid, maar we hopen dat je hier, NU, als één zult leven door Zijn liefde en Zijn Overvloedige Leven te ontdekken. Lees meer op Love At Last.

Vraag GOD waarom je wordt aangevallen. Velen van ons ontdekten dat we niet wisten hoe we onszelf kwetsbaar hadden gemaakt voor de verslinder, wat een enorme hindernis is waar we allemaal hulp bij nodig hadden om eroverheen te komen. Lees meer over de BESCHERMING die u verdient te leren, en overweeg om dit levensveranderende boek te lezen, Breek LOS van de Armoede Mentaliteit .