FAL-NIEUW-FRONT-COVER2

"De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; De dief komt alleen om te stelen en te doden en te vernietigen;

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.I"

—Johannes 10:10

Wat is het overvloedige leven?

Het overvloedige leven is het leven dat ik uiteindelijk leef. Het is een leven dat “onuitsprekelijke vreugde” is omdat het vol is van Gods heerlijkheid! Het is een leven waarvoor, geloof ik, onze Heiland stierf om ons te geven, maar slechts weinigen bereiken het ooit tijdens hun leven! In de Amplified Bible definieert het dit leven als "overvloedig [het bereiken van nog grotere perfectie in het leven van dit leven]."

De afgelopen maanden heeft de Heer me in een nieuw leven gebracht, een leven van overvloed. Dit leven leek iets dat onbereikbaar was voor mij en voor de meeste christenen. Mijn leven was een leven van strijd, niet een leven van gemak waar Hij over sprak in Mattheüs 11:29. "neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;"

Hoewel mijn reis naar het overvloedige leven helemaal niet compleet is, kan ik je vertellen dat ik de rust voor mijn ziel heb bereikt en een onuitsprekelijke vreugde, vol glorie!!!

opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen." (1 Petrus 1:7-9, NBG-51).

We lezen verzen zoals Johannes 16:33. “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Het enige waar we ons ooit op richten is "in de wereld heb je verdrukking", aangezien we dag in dag uit zo leven.

Dit leven van tegenspoed, strijd, pijn en verdriet is niet Gods plan. Het is niet waarom God een Verlosser naar deze wereld stuurde om voor ons te leven en te sterven. Ik geloof dat we een leven van vreugde moeten leiden dat zo ongelooflijk is dat je het nauwelijks kunt beschrijven - een vreugde die onuitsprekelijk is omdat het vol is van Gods glorie!!

Net zoals deze kracht kwam door het ultieme offer, het kruis, geloof ik dat ook wij in ons kruis de kracht zullen verwerven om dit soort leven te leiden waar de wereld jaloers op is. Ons leven moet een leven zijn dat de duisternis in de wereld van vandaag zal verlichten; een leven dat een baken van licht wordt om de levens van vrouwen die verdwaald zijn in de duisternis te leiden. Te midden van hun duisternis kan ons licht de weg wijzen naar Degene die hen hun eigen overvloedige leven kan geven. “want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.' (1 Johannes 5:4).

Mogen jullie nooit vergeten: “Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is." (1 Joh. 4:4).

Moeten we wachten tot we in de hemel zijn voordat “en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” (Openb. 21:4)? 

Vroeger dacht ik van wel, maar nu niet meer.

Sinds ik dit leven heb gevonden, heb ik de onverzadigbare drang om dit leven te delen met elke vrouw die ik ken! Het gaat verder dan vrijheid, het gaat veel verder dan het vinden van vrede - het is een leven dat ervoor zorgt dat je wilt uitbarsten in zang en dans!!

Dit leven is niet bereikt op een manier die voor niemand beschikbaar of onbereikbaar is. Dat betekent dat wat ik nu heb, jij kunt hebben, en je kunt het aan je vrienden, je dochter, je moeder of je zus geven! Verrassend genoeg zit het niet in wat ik heb bereikt, maar in feite was toen ik alles verloor!

Heeft de Heer ons dat niet verteld? Luisterden we niet, of hadden we niet het juiste oor om het te horen? “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.” (Matt. 16:25).

Als christenen lijkt het erop dat we vaak 'hoofdkennis' hebben van dit beginsel en vele andere beginselen waarover de Heer ons vertelde toen Hij zijn apostelen bediende of toen Hij de zaligsprekingen aan duizenden deelde - maar wij leven dat leven niet. We lopen het niet uit. We hebben het geloof om te geloven dat het werkt, maar we lopen niet weg van dat geloof; daarom is "zo is ook het geloof zonder werken dood." (Jakobus 2:26).

Voor de meesten van ons is ons bestaan ​​een leven dat dood of stervend is. Toch stierf onze Heiland zodat we LEVEN konden hebben en overvloedig! Dat woord betekent overvloedig voor mij een leven dat overloopt van goede dingen - te beginnen met vreugde!

Dames, dit leven is voor ieder van ons bereikbaar. Ik heb in de loop van de afgelopen paar maanden ontdekt dat het wordt gevonden in het verliezen van het leven dat we allemaal proberen te behouden. Het is door ons leven echt over te geven en de principes na te leven die allemaal in de Bijbel staan, maar nooit echt worden nageleefd, die vreugde brengen die de meesten van ons ontgaan.

Tijdens mijn eerste herstel volgde ik de principes uit het boek Herstel Jouw Huwelijk en bereikte ik een hersteld huwelijk. Ik liep deze principes echter met zoveel angst en beving vanwege het niveau van mijn geloof op dat moment. Wat echter erger was, was dat ik op zoek was naar het leven dat ik wilde. Het kwam nooit bij me op dat ik gelukkig zou kunnen zijn (laat staan ​​vreugdevol) als God mijn huwelijk niet herstelde. Dus ik bad specifiek (zoals ons in bijbel studies wordt geleerd) en volgde de principes (waartoe onze bediening een vrouw altijd heeft aangemoedigd). Sinds ik mijn overvloedige leven vond (toen ik alles verloor), besefte ik dat terwijl we op aarde waren, de Heer ons ook vertelde hoe we moesten bidden, namelijk: "Uw wil geschiede".

Wat mijn aandacht trok, was toen ik de vrouwen begon te zien wier huwelijk werd hersteld, maar een leven leidde van strijd, pijn en hartzeer, en dat motiveerde me om te verhuizen van waar ik me had gevestigd - aan deze kant van de Jordaan. Deze kant van de Jordaan ligt net naast de woestijn, maar ligt aan de oevers van de rivier. Het lijkt groen met overvloedig water, maar het is niet het beloofde land.

Vanwege de vragen die mij werden gestuurd door herstelde vrouwen die vermengd waren met strijd, pijn, angst en verbijstering die ik ook ervoer, ging ik opnieuw op zoek naar God voor wat Hij wilde doen in mijn leven:

Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. . . De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Here der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de Here der heerscharen.” (Hag. 2:6, 9).

Eerlijk gezegd had ik geen idee waar ik naar op zoek was, maar God riep me om hogerop te komen en opnieuw op weg te gaan naar nieuw en onbekend terrein om zijn dochters te zegenen die hij aan mij had toevertrouwd.

Wat ik vond was de fontein van de jeugd, de innerlijke vrede, de ware zin van het leven, het geheim van het leven en waarom we zijn geschapen - alles in een oogwenk. Ik vond het in dit vers hieronder dat de Heer me meer dan tien jaar geleden had gegeven, maar me tot slechts enkele weken geleden verbijsterd en verward heeft. Ik las het bijna elke dag en sprak zelfs met anderen over wat zij dachten dat het werkelijk betekende. Ik wist dat God het mij had gegeven, en het zou wel eens de sleutel kunnen zijn om het mysterie te ontsluiten van het overvloedige leven waarnaar ik op zoek was.

Daarom, zo zegt de Here: Indien gij terugkeert, zal Ik u doen terugkeren; dan zult gij vóór Mij staan; en indien gij uitspreekt wat waarde heeft, zonder vermetele taal, zult gij als mijn mond zijn. Laten zij zich tot u keren, maar gij zult u tot hen niet keren.” (Jeremia 15:19).

Het lijkt misschien eenvoudig genoeg, maar de ware betekenis was me jarenlang ontgaan. Ik herlas het, voegde delen toe om het begrijpelijker te maken en schreef zelfs twee woorden aan het einde van het vers toen ik God vroeg om me meer begrip te geven. Dit is wat ik zou lezen “Daarom, [Michele], zo zegt de HEER: 'Als je terugkeert, zal Ik je herstellen — voor Mij zul je [alleen] staan; En als je het kostbare uit het waardeloze haalt, zul je Mijn woordvoerder worden. Zij van hun kant kunnen zich tot u wenden, maar wat u betreft, u mag zich niet tot hen wenden [voor hoop of hulp]' (Jeremia 15:19).

Het was het 'wat waarde heeft zonder vermetele taal' dat me het meest verbijsterd had. Ik bleef naar verschillende dingen in mijn leven kijken en probeerde ze te vergelijken om te zien of het kostbaar of waardeloos was om uit te zoeken of ik het uit mijn leven moest halen. Het kostte me zoveel jaren om te ontdekken wat ik echt wist in mijn hoofd, maar ik moest het in mijn hart ontdekken. Dames. . .

Hij is waardevol - al het andere is waardeloos!

Je denkt misschien dat je dat weet en denkt dat ik ongelooflijk dom moet zijn. Echter, tenzij je een leven leidt dat dat principe uitschreeuwt, is het slechts hoofdkennis!

Ik wist dat als ik het eenmaal had "begrepen" God me zou roepen om Zijn woordvoerder te zijn! Voorafgaand aan deze onthulling was ik een vrouw die blij was als ze haar huis nooit verliet - nu reis ik de wereld rond! Het is dit principe, geloof ik, dat zijn apostelen veranderde van zich verstoppen in een bovenkamer in mannen die gemarteld zouden worden en zelfs aan een kruis zouden worden gehangen.

Het overvloedige leven is er een die wordt overgegeven. Overgegeven aan alle wensen waarvan we denken dat ze ons gelukkig zullen maken en alle controle die we denken nodig te hebben over ons leven (en het leven van alle mensen om ons heen). Ik dacht, net als jij, dat dit het leven was dat ik leidde. Ik had Hem Heer van mijn leven gemaakt, maar ik heb nooit echt overwogen om het leven te vinden waarvoor ik geschapen ben, en dat ik nu eindelijk leef.

De eerste reden waarom we allemaal zijn geschapen, is om gemeenschap met God te hebben. Toen ik diep in mijn ziel begon te verlangen om met God te wandelen in de “koude dag” zoals Adam deed, met God te wandelen zoals Henoch deed en Hem van aangezicht tot aangezicht te zien zoals Mozes deed, had ik geen idee hoe ik dat moest doen. Dus ik vroeg God om me te laten zien hoe, aangezien alle wijsheid van boven komt en Hij wijsheid zal geven aan iedereen die erom vraagt.

Tijdens mijn zoektocht begon mijn hart te veranderen in de richting van wat mij motiveerde om erachter te komen hoe ik dit soort intimiteit met de Heer kon hebben. In plaats van het te willen voor wat intimiteit voor mij zou doen, ontdekte ik dat ik al snel diepe intimiteit wilde voor Hem, mijn Geliefde. Ik wilde bovenal de vrouw zijn waarvoor Hij me had geschapen - Zijn metgezel! Ik wilde zo hecht zijn dat we samen konden communiceren en net zo verliefd op Hem konden zijn (omdat Hij dat verdiende) als Hij op mij was.

De ontdekking van kostbaar en waardeloos werd gevonden toen een zendeling onze kerk bezocht en een verhaal vertelde over een klein meisje dat hij had gevonden en dat op straat leefde en stervende was. De zendeling werd geroepen om India te verlaten om naar de Verenigde Staten te komen. Hij moest afscheid nemen van dit kleine meisje en hij wist dat dit de laatste keer zou zijn dat hij haar levend zou zien. Toen hij haar omhelsde, was hij zo gebroken en verdrietig toen ze zei: “Je hoeft niet verdrietig voor me te zijn, want ik heb de Heer en HIJ is alles wat ik nodig heb. HIJ is alles. Ik heb alles wat ik nodig heb.” Dit jaar was de tweede keer dat ik het verhaal hoorde, maar deze keer veranderde het mijn leven voor altijd!

Ik begon de Heer te vertellen dat Hij alles was wat ik wilde, Hij was alles wat ik nodig had en dat als ik Hem had, ik alles had wat ik nodig had! Hoe meer ik het zei, hoe meer hij de liefde van mijn leven werd. Wat ik sprak, werd wat in mijn hart was! Als ik problemen kreeg, zei ik tegen de Heer dat Hij alles was wat ik wilde en nodig had. Onmiddellijk deed wat me tegenkwam er niet meer toe, en het verloor zijn prikkel en zijn effect op mij.

Deze mentaliteit veranderde mijn hart om niet alleen de vernietiging te kunnen verdragen, maar meer dan te overwinnen die tegen mij (ons gezin en mijn bediening) kwam toen mijn man aankondigde dat hij van me ging scheiden. Het is te midden van dit soort crises dat je naar hoogten van vreugde wordt gebracht die onuitsprekelijk worden!

Je zult Hem hebben zoals dit stervende meisje Hem had en zoals ik Hem nu heb. Alsof dat nog niet genoeg vreugde was, "en al deze dingen zullen u worden toegevoegd", was het kleine meisje dat stervende was genezen, heel en gezond toen de zendeling terugkeerde. Ze had de Heer en HIJ was alles wat ze nodig had om te leven. Ik ga niet dood, hoewel mijn man net een maand geleden van me is gescheiden, en ik nu de alleenstaande moeder van zes kinderen ben. Maar ook ik heb de Heer, ik heb een Hemelse Echtgenoot en Hij is alles wat ik nodig heb om het overvloedige leven te leiden!

Ik hoop dat dit eerste hoofdstuk je dorst en verlangen heeft vergroot om meer van HEM te hebben - om Hem intiem te leren kennen terwijl Hij alles wordt wat je wilt en nodig hebt. Je hoeft niets los te laten, maar gewoon te doen waartoe God mij heeft geleid. Begin nu meteen de Heer te vertellen dat Hij alles is wat je wiltHij is alles wat je nodig hebt en met Hem heb je alles. Als u beproevingen tegenkomt, zegt u deze woorden keer op keer totdat wat er gebeurt (of wat er is gebeurd) er niet meer toe doet.

Zeg deze woorden elke ochtend als je wakker wordt en als je 's avonds je hoofd op je kussen legt. Zeg ze hardop, in je hart en wanneer je je gebed kamer binnengaat.

Wanneer je hoofdkennis een hartaandoening wordt, zal niets je pijn doen, niets zal je uit elkaar doen vallen en niets zal je door elkaar schudden. Als je pijn hebt, als je uit elkaar valt, als je beeft of door elkaar geschud word, dan heb je meer van Hem nodig. Geliefde, meer van Hem wordt niet gevonden door over Hem in uw Bijbel te lezen, de Bijbel te citeren of de duivel te bestraffen. Het wordt gevonden in intimiteit met Hem.

Dat betekent niet dat je je Bijbel niet meer leest (dit zijn je liefdesbrieven en je beloften van Hem.), en het betekent niet dat je geen Bijbel gedeelten citeert (aangezien deze je geest vernieuwen zodat je denkt zoals Hij doet), noch betekent het dat je niet langer bidt (begin gewoon te bidden door je hart en je pijn te delen, maar laat aan Hem over wat er gedaan moet worden - Uw wil geschiede!). Wat betreft het soort bidden dat ik vroeger deed (de soort van geestelijke oorlogsvoering), heb ik ontdekt dat Hij met de Heer als mijn Echtgenoot graag mijn strijd voor mij voert. Mijn positie is aan zijn zijde, als zijn bruid, om me te concentreren op mijn liefde en hem te koesteren zoals hij ernaar verlangt gekoesterd te worden.

Als je een vrouw bent die in de steek is gelaten en bedroefd van geest en een vrouw die is afgewezen, roept je Hemelse Echtgenoot je om zijn bruid te worden! Zul je? Zul je het allemaal achter je laten (de zorgen, de pijn, de vragen en alle lastige relaties) en Hem alleen achtervolgen?

"Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God.... Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.'' (Jesaja 54:6-5).