Sharing is caring!

How I Found My ePartner that launched this Ministry!
hoe ik Mijn ePartner heb Gevonden dat deze Bediening heeft gelanceerd!

One day while in my prayer closet, after literally crying out to God, I envisioned a woman I had seen, but never met in a Bible study I had taken but had ended.

Op een dag in mijn gebed kamer, nadat ik het letterlijk uitgeschreeuwd had naar God, ik had een vrouw voor mijn ogen die ik had gezien maar nooit had ontmoet bij de Bijbel studie die ik had genomen maar had geëindigd.  

 I had no idea what her name was or how to get in touch with her, but somehow I knew this was someone who understood and who the Lord was giving me as an answer to my prayer who would confirm I wasn’t crazy for believing God could do the impossible. When I asked God to confirm that I was hearing Him correctly, He led me to my old Bible study notebook where I saw the phone number of my bible study teacher. The Lord continued to lead me to call her, and when I called, I stammered trying to figure out how to ask about this woman whose name I didn't even know. I also did know how to explain the reason why I wanted to contact her (because by then the Lord had taught me discretion and I didn't want to tell the teacher about my marriage issues). Even without me saying anything more, my teacher interrupted me and simply said, "Her name is Sue and she has already called asking for your phone number"!! The teacher said nothing more, but gave me Sue's number. I said a quick goodbye, and I hung up quickly to call Sue.

Ik had geen idee wat haar naam was of hoe ik in contact zou kunnen komen met haar, maar op de een of andere manier wist ik dat dat dit iemand was die begreep en die de Heer mij had gegeven als een antwoordt op mijn gebed die zou bevestigen dat ik niet gek was om God te geloven dat Hij het onmogelijke kon doen. Toen ik God vroeg om mij te bevestigen dat ik Hem goed hoorde, leidde Hij mij naar mijn oude studie Bijbel notitieboek waar ik het telefoonnummer van mijn Bijbel studie leraar zag. De Heer bleef mij leidden om haar te bellen en toen ik belde stamelde ik terwijl ik probeerde te bedenken hoe ik naar deze vrouw moest vragen wiens naam ik niet eens wist. Ik wist ook niet hoe ik de reden moest uitleggen waarom ik net haar contact wilde opnemen (omdat de Heer me tegen die tijd discretie had geleerd en ik de leraar niet over mijn huwelijksproblemen wilde vertellen). Zonder dat ik nog iets zei, onderbrak mijn leraar mij en zei simpelweg, “Haar naam is Sue en ze heeft al gebeld om te vragen naar jouw telefoonnummer”!! de leraar zei niets meer, maar gaf mij Sue’s nummer. Ik nam snel afscheid en hing snel op om Sue te bellen.    

Sue and I agreed to meet for the first time at a nice quiet restaurant, and though at first we both felt awkward, we soon opened up and shared why God brought us together. Sue said her husband had been "working" in another state for the past 5 years, coming home only every few months for a weekend visit, but she suspected early on there was another woman. Unlike the mistake I had made, Sue had wisely never confronted her EH or even asked anything about what was going on. This showed me she could be trusted and would help me stay on the narrow road I was called to travel on.  

Sue en ik spraken af om te ontmoeten voor de eerste keer in een leuk, stil restaurant, en hoewel we ons in eerste instantie ons allebei ongemakkelijk voelden, openen we ons al snel en deelden we waarom God ons samengebracht had. Sue vertelde dat haar echtgenoot de afgelopen 5 jaar in een ander staat aan “het werk”  om slechts om de paar maanden thuis te komen voor een weekendbezoek, maar ze vermoede al vroeg dat er een andere vrouw was. In tegenstelling tot de fout die ik had gemaakt, had Sue wijselijk haar AM nooit geconfronteerd of zelfs maar iets gevraagd over wat er aan de hand was. Dit liet me zien dat ze te vertrouwen was en dat ze mij zou helpen te blijven op de smalle weg te blijven waar ik op geroepen was te reizen.  

When she finished, I shared my situation and made it a point to also “boast” about all my blunders and mistakes (read 2 Corinthians 12:9 to see this powerful principle). It felt so good to confess to someone who I knew didn't judge me, would not dole out foolish and destructive “advice” but instead, was someone who I could see understood that He could do the impossible. That night I was about to birth my own ministry. That night, together we prayed and I asked God to send me other women who also needed the encouragement we had found.

Toen ze klaar was deelde ik mijn situatie en maakte er een punt van om ook “op te scheppen” over al mijn blunders en fouten (lees 2 Korintiërs 12:9 om te zien hoe krachtig deze principe is). Het voelde zo goed om te bekennen aan iemand wie ik kende en mij niet veroordeelde, zou geen dwaas en destructief “advies” uitdelen, maar in plaats daarvan kon ik zien dat ze iemand was die kon begrijpen dat Hij het onmogelijke kon doen. Die nacht stond ik op het punt om  mijn eigen ministrie geboren te laten worden. Die nacht, baden we samen en vroeg ik God om mij een andere vrouw te sturen die ook de bemoediging nodig had die wij handen gevonden.    

After we prayed for each other (James 5:16), we then agreed to meet every Friday evening. And as I said, I also felt led to pray that if there were any other women who needed encouragement, to please send them to me. *Little did I know that He would bring thousands of women to me, desperate for help, but I still had a lot to learn before He would send any more women into my life. What you now have available to you!!

Nadat we voor elkaar hadden gebeden (Jacobus 5:16), spraken we daarna af om elke vrijdagavond te ontmoeten. En zoals ik zei, voelde ik mij ook geleid om te bidden dat als er vrouwen waren die bemoediging nodig hadden, om ze alsjeblieft naar mij toe te sturen. *Ik wist niet dat Hij duizenden vrouwen naar me toe zou brengen, wanhopig op zoek naar hulp, maar ik moest nog veel leren voordat Hij nog meer vrouwen in mijn leven zou sturen. Wat je nu hebt en beschikbaar ik voor jou!! 

So the very next Friday night, Sue and I began our first fellowship meeting at a fast food restaurant. For hours we would spread out our many Bible versions (KJV, New American Standard, NIV; I believe we had 8 versions of the Bible in all) and there we would pore over His Word on every crisis or trial we faced. 

Dus de volgende vrijdag nacht, begonnen Sue en ik onze eerste samen zijn bijeenkomst in een fast food restaurant. Voor uren zouden we onze vele Bijbel verzen (KJN, Nieuw Amerika Standaard, NIV; uitspreiden. Ik geloof dat we 8 versies van de Bijbel hadden) en daar doken we in Zijn Woord over elke crisis of beproeving waarmee we geconfronteerd werden.

What's so exciting is that now you have all these resources on your computer or phone where you can also pour over to search for and find any crisis or trial you or your ePartner is facing. You also have our Courses to refer to.

Wat zo geweldig is dat je nu al die bronnen op je computer hebt of telefoon waar je ook in kan gaan om te onderzoeken en vinden elke crisis of beproeving jij of je ePartner mee geconfronteerd word, je hebt ook onze Cursussen om naar te refereren

😎 Leer hoe je je EIGEN Wijze Vrouwen Bijeenkomst start.
🤗 Start door het worden van een Bruggen Bouwer
🤔 Voel je voorbereid door je in te schrijven in RMIOU

Find out more on Our Fellowships Meeting LIVE on Zoom!!
Ontdek meer in Onze Samen zijn Bijeenkomst Ontmoetingen Live in Zoom!!

We chose Friday nights, because we knew it was when many couples had a "date night" and we made a bold declaration that what we started would become a constant event once we were each restored. And that is just what happened—it became a tradition we began together and then later continued with our husbands after we were each restored—having a Friday or Saturday date night. Even my married children have carried on the tradition.

We kozen vrijdagavond, omdat we wisten dat vele stellen dan een “afspraak hadden” en wij maakte een moedige verklaring dat wat we gestart waren een constant event zou worden wanneer we elk waren hersteld. En dat is precies wat er is gebeurd— het werd een traditie we begonnen samen en toen later gingen we verder met onze echtgenoten nadat we elk waren hersteld—het hebben van een vrijdag of zaterdag avond afspraak. Zelfs mijn getrouwde kinderen hebben deze traditie voort gezet. 

Once your HH reveals YOUR ePartner after you ASK GOD and you meet for the first time. Pray that He sends you more women who need hope. Next, make the same agreement with your ePartner. Each of you begin encouraging just One other woman. Start by sharing HopeAtLast.com and tell each of the hurting women you meet to fill out the Marriage Evaluation Questionnaire. You can do this face-to-face OR as an online Fellowship—just follow His lead "He Leads Me" Psalm 23:3.

Wanneer jouw HM JOUW ePartner heeft geopenbaard nadat je het hebt gevraagt aan God en je ontmoet elkaar voor de eerste keer. Bid dat Hij je meer vrouwen stuurt die hoop nodig hebben. Daarna, maak dezelfde 

Encourager these women to do one just lesson per day and then agree to meet once a week to share praise reports and to search for answers to any particular crisis or trial either of you are facing. You can "meet" by going to each other's homes (if both of you are separated or divorced), or you can go to a fast food restaurant (if you have children) like Sue and I did. OR if you don't live close to one another, you can now easily "meet" with your ePartner via a video chat or Skype or Zoom! 

Moedig deze vrouwen aan om slechts les per dag te doen en ga dan akkoord om een keer in de week te ontmoeten om te delen lofprijzing rapporten en om te zoeken naar antwoorden  over een bepaalde crisis of beproeving waar een van jullie mee geconfronteerd worden. Je kan elkaar “ontmoeten” door naar elkaars huis te gaan (als jullie beiden uit elkaar of gescheiden zijn), of je kan naar een fast food restaurant gaan (als je kinderen hebt) zoals Sue en ik hadden. OF als je niet dichtbij elkaar woont, kan je makkelijk “ontmoeten” met jouw ePartner via een video of Skype of Zoom!

Find out more on Our Fellowships Meeting LIVE on Zoom!!
Ontdek meer in Onze Samenbijeenkomsten LIVE in Zoom!!

What's important if you're each serious about being restored by:
Wat is belangrijk als jullie elk serieus zijn over het zijn van hersteld door:

1. NEVER focus or discuss the negative, instead, while you're getting ready to meet, ask your HH to remind you of praises to share to uplift each other. If you can't think of any, share your favorites from that week on our Encourager blog.

1. Focus of discuseer NOOIT over het negatieve, in plaats daarvan, terwijl je je klaar maakt om te ontmoeten, vraag jouw HM om je te herin neren de lofprijzing te delen om elkaar op te bouwen. Als je niks kan bedenken, deel dan wat je hebt gelezen die week op onze Bemoedigende blog.

2. NEVER gossip or share intimate details you wouldn't want your EH sharing with his friend. Instead, share about what you learned, new verses that have encouraged you or maybe a new ♥ Love Song the Lord gave you that week.

2. Roddel NOOIT of deel intieme details wat je niet zou willen dat jouw AM zou delen met zijn vriend. In plaats daarvan, deel over wat je geleerd hebt, nieuwe verzen die je hebben bemoedigd of misschien een nieuw Liefdes Lied die de Heer je heeft gegeven die week.

3. DON'T start meeting for a pity-party that will destroy you and your group of women. Instead determine that all crises and heartbreaks will be discussed in your own prayer closets, with your Heavenly Husband, who will comfort deep where it hurts. Then, you will find you don't have the need to share it with anyone else, you'll be free to move forward towards restoration.

3. Start GEEN ontmoetingen om een zieligheid feestje te geven dat zal jullie beiden vernietigen. In plaats daarvan bepaal dat alle crisissen en liefdesverdriet besproken zullen worden in je eigen gebed kamer, met jouw Hemelse Man, die je diep zal troosten waar het pijn doet. Dan zul je merken dat je het niet nodig hebt om het met iemand te delen en je bent vrij om verder te gaan. 

4. NEVER ask each other the answer to anything or ask each other details. Each week, without fail, Sue and I would sit in a freezing, overly air-conditioned booth, confessing faults, poring over our many versions of the Bible we had spread out on the table and began living the principle of discretion.

4. Vraag elkaar NOOIT de antwoorden aan elkaar over iets of elkaar vragen naar details. Elke week zonder te falen, zaten Sue en ik in een ijskoud hokje met te veel airconditioning, onze fouten opbiechtend, buigend over onze vele versies van de Bijbel die we hadden uitgespreid op tafel en begonnen de principe van discretie na te leven.  

If you begin to ask each other (when neither of you knows where your individual RJ are heading), you'll soon begin to get lost AND more than likely, He will cause you each to loath the other as it says in Psalm 88:18, “You [God] have removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness.” Psalm 88:8, “You [God] have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out.”

Als je elkaar begint te vragen (wanneer geen van jullie weten waar je individuele Herstel Reis naar toe gaat). Dan zal je gauw verdwaalt raken EN waarschijnlijk zal Hij ervoor zorgen dat jullie van elkaar verwijderd worden zoals het staat in Psalm 88:19, “Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd; mijn bekenden zijn een en al duisternis. Psalm 88:9 “Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd, Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt; ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen”. 

Sue and I also made sure to NEVER ask each other the answer to anything or ask each other details that we felt we should not reveal to each other (thus covering our husband’s nakedness see Genesis 9:22–25).  

Sue en ik verzekerde ons ervan om NOOIT elkaar de antwoorden te vragen op iets of elkaar te vragen naar details dat we voelde dat we niet moesten onthullen aan elkaar (zo de naaktheid van onze mannen te bedekken zie Genesis 9:22-25).

Instead we would go to our HH, ask Him our question, and then He would show us the answer by leading us to a passage of Scripture, then to another and another when we’d read it out loud from all the versions of the Bible—until we knew we understood the principle. THIS is what we shared with each other, His Answers!

In plaats daarvan gingen we naar de Heer, Hem vragen onze vragen en dan zou Hij ons laten zien het antwoord door ons te leiden naar een passage of Bijbeltekst, dan naar een andere en een andere wanneer we het hardop lazen van al de versies van de Bijbel—totdat we de principe begrepen. DIT is wat we met elkaar deelde, Zijn Antwoorden !

Once home, we would each fill one 3x5 card after another to read the principle over and over and over again. This routine and what we learned is what finally became How God Can and Will Restore Your Marriage and A Wise Woman. Now you can easily add these to your phone and carry them with you the same way—reading them over and over and over again!

Eenmaal thuis, vulde we elk de ene 3x5 kaart na de ander om de principes herhaaldelijk te lezen. Deze routine en wat we hebben geleerd is wat uiteindelijk Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen en Een Wijze Vrouw is geworden. Nu kan je deze makkelijk toevoegen op je telefoon en ze op dezelfde manier met je meedragen—ze herhaaldelijk lezen. 

And, as shared in Course 1 Your ePartner, Sue and I began meeting every Friday evening in the month of May and by September, less than 4 months later, Sue's marriage was actually RESTORED!

En, zoals ik heb gedeeld in Cursus 1 Jouw ePartner, Begonnen Sue en ik elke vrijdagavond te ontmoeten, in de maand van mei en in september, minder dan 4 maanden later, was Sue haar huwelijk eigenlijk HERSTELD!

It was shortly after Sue's marriage was restored that God began bringing other women into my life— desperate for help and encouragement. And, due to the success of my relationship with Sue and how we did things, I began sharing the same things with them.

Het was kort nadat Sue haar huwelijk was hersteld dat God andere vrouwen in mijn leven bracht—wanhopig voor hulp en bemoediging. En, door het succes van mijn relatie met Sue en hoe we dingen hebben gedaan, begon ik de zelfde dingen te delen met hun. 

Though each wanted to be my ePartner or have an ePartner of their own, I would encourage them to begin their RJ alone with the Lord, until they got to Course 3—to make sure they too were depending on the LORD completely and would not go to anyone else for their answers.

Hoewel iedereen mijn ePartner wilde zijn of een voor zichzelf wilde hebben, moedigde ik ze aan om hun HR alleen te beginnen met de Heer, totdat ze bij Cursus 3 waren aangekomen —om er zeker van te zijn dat ook zij compleet afhankelijk waren van de Heer en niet naar iemand anders zouden gaan voor hun antwoorden. 

Remember, Sue and I didn't find each other immediately, but well into our own Restoration Journey—so if God doesn’t show you who your ePartner is—He just wants you to Himself for now.

Onthoud, Sue en ik vonden elkaar niet meteen, maar wel in elk van onze Herstel Reis—dus als God jou niet wijst wie je ePartner is—dan wilt Hij jou voor zichzelf voor nu. 

*I knew there was no way I could be there for every woman myself, and neither can you. Besides, Who but GOD knows where each RJ will lead or who their perfect ePartner is?

* Ik wist dat er geen manier zou zijn dat ik er voor elke vrouw zelf zou kunnen zijn en jij kan dat ook niet.  Trouwens, wie anders dan God weet waar elke HR naartoe zal leiden of wie hun perfecte ePartner is?

Restoration Fellowship

"But Moses’ hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it; and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sun set"—Exodus 17:12 

“Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang”. —Exodus 17:12 

"For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst"—Matthew 18:20

“Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”. —Mattheus 18:20

I found it impossible to find any likeminded woman in my church who believed as I did. And I went to one of the largest churches in our state! Yet, soon after we met, Sue confided that she didn’t go to the church where we met each other, and had stopped attending her church due to the gossip and the “advice” that her pastor gave her. Her pastor told her Sue’s husband would never return AND that it would be “indecent” of her to even want her unfaithful husband home. Imagine!

Ik heb ontdekt dat het onmogelijk was om iemand te vinden in mijn kerk die geloofde zoals ik deed. En ik ging naar een van de grootste kerken in onze staat! Gauw nadat we hadden ontmoet, vertrouwde Sue mij toe dat ze niet naar de kerk ging waar we elkaar hebben ontmoet en dat ze gestopt was om naar haar kerk te gaan vanwege de roddels en het “advies” dat haar voorganger haar had gegeven. Haar pastoor had Sue vertelt dat haar echtgenoot nooit terug naar huis zou komen EN dat het “onfatsoenlijk” van haar zou zijn om zelfs maar haar ontrouwe echtgenoot thuis te willen hebben!   

Something similar had happened to me, when my pastor sent me to the Singles Ministry, for a time, I too, stopped attending church. It’s when I began my own fellowship helping other women— that caused another local pastor (who heard what I was doing) to ask me to come and build my ministry for women in his church. This, too, had huge challenges and why I recommend keeping your meetings in private homes or local restaurants.

Iets vergelijkbaar is er met mij gebeurt, toen mijn pastoor mij stuurde naar de Vrijgezellen Ministrie, voor een tijd, ben ook ik gestopt om naar de kerk te gaan. Het is toen ik mijn eigen Samenbijeenkomsten begon om andere vrouwen te helpen —wat ervoor zorgde dat een andere lokale pastoor (die hoorde wat ik aan het doen was) mij vroeg om te komen en mijn ministrie te bouwen voor vrouwen in zijn kerk. Dit, ook, had behoorlijke uitdagingen en waardoor ik je aanbeveel om jouw ontmoetingen thuis te houden of in lokale restaurant. 

Conclusion
Conclusie

Once your HH reveals your ePartner, make sure your ePartner begins by entering the Narrow Gate of HopeAtLast.com unless she doesn't have internet access. If He hasn't revealed anyone, continue to Evangelize and very soon it will be the appointed time!

Wanneer jouw HM jouw ePartner heeft geopenbaard, zorg er voor dat jouw ePartner begint door de Enge Poort binnen te gaan van HopeAtlast.com tenzij ze geen internet toegang heeft. Als Hij nog niemand heeft geopenbaard, blijf Evangeliseren en gauw zal het gebeuren op een afgesproken tijd.

Become a Bridge Builder

Word een Bruggen Bouwer

We encourage you to begin finding and preparing to find your ePartner by becoming a Bridge Builder.

We willen je bemoedigen om te beginnen en voor te bereiden om jouw ePartner te vinden door een Bruggen Bouwer te worden. 

And once you find your ePartner—be sure to submit a Praise Report! Share how the Lord led you to find her, using Erin finding Sue as an example. Encourage other Encourager blog readers to ask their HH where to find their ePartner to begin their ministry and to finish their race by starting their own Ministry.

En wanneer je je ePartner hebt gevonden—wees er dan zeker van dat je een Lof Rapport in zend! Deel hoe de Heer je heeft geleid om haar te vinden, gebruikmakend van Erin die Sue vond als een voorbeeld. Bemoedigd andere Bemoedigende blog lezers om hun HM te vragen waar ze hun ePartner kunnen vinden om hun eigen Ministrie te beginnen en om hun race te beëindigen door het starten van hun eigen Ministrie

It's time to fill out your journal documenting What I Learned for this lesson.
het is tijd om je Log in te vullen om  vast te leggen wat je hebt geleerd van deze les

PLEASE NOTE: We want to AGAIN encourage you to really POUR your heart into each and every journal to recall What I Learned as this will prepare you and lead you to your own ministry. He is calling you to be an encouraging woman who has a heart for others and continues being led and transformed by Him. 

LET OP: we willen je OPNIEUW aanmoedigen om echt je hart in elke log uit te storten om jezelf te herinneren aan Wat Ik heb geleerd en dit zal je voorbereiden en je leiden naar je eigen ministrie, waar5 Hij je voor roept om een bemoedigende vrouw voor te zijn die een hart heeft voor andere en voortdurend wordt geleid en getransformeerd door Hem.  

If you'd like more information, visit:

Als je meer informatie zou willen, bezoek: