Sharing is caring!


Cursus 1 : “Vernieuw” Introductie Chelle’s Getuigenis

Een van ons meest Krachtige Herstel Huwelijk Getuigenis!!

Dit zal je moeten Motiveren en Gereed maken voor Je Reis en ook het mogelijk maken om het te delen en andere vrouwen te helpen!!

Een van ons meest GEWELDIGE HERSTELD Huwelijks Getuigenissen komen van Chelle in Alabama (onderin een foto met Erin Thiele, auteur van Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen, in 2003)

Lees Chelle geweldige Herstel Reis om je te motiveren om de principes te lezen en toe te passen uit het boek dat tot een levens- veranderende koers is gemaakt ― Hoe God Jouw huwelijk Kan en Wilt Herstellen!

Ons HJH boek en de Wees Bemoedigd KLASSIEK video's waren de fundering van Chelle’s herstel toen ze begon met het vernieuwen van haar gedachten met de waarheid. Daarnaast, hebben we nog een ander boek Door het Woord van Hun Getuigenissen opgenomen. Om dagelijkse Getuigenissen van Herstelde Huwelijken toegevoegd, om de principes die je zal leren te bevestigen!

These are GIFTS given to you from our PARTNERS who want to pay to help as many women as they can to Minister to other Women who are facing a marriage crisis.

Dit zijn geschenken aan jou gegeven van onze PARTNERS die willen betalen om zoveel mogelijk vrouwen te helpen om andere vrouwen te dienen die met een huwelijkscrisis worden geconfronteerd.

God Restores a Family—Healing a Cancer Survivors Marriage in Alabama!
God hersteld een gezin ― Genezing van een huwelijk van een overlevenden van kanker in Alabama!

Let me introduce you to one of my dearest and closest friends—Chelle!

Laat mij je voorstellen aan een van mijn dierbaarste en beste vriendin―Chelle!

The best way to get to know Chelle is to read the testimony I wrote soon after GOD RESTORED her marriage —when it "finally" happened.

De beste manier om Chelle te leren kennen is door het lezen van haar getuigenis die ik heb geschreven nadat GOD haar huwelijk had HERSTELD ― toen het “eindelijk” gebeurde.

All I can say is — Finally!!!!
Het enige wat ik kan zeggen is ― Eindelijk!!!!

Oh, I have been waiting and praying for this, constantly asking the Lord to do it as a favor for me (as if He owes ME anything!).

Oh, ik heb gebeden en gewacht op dit, constant heb ik de Heer gevraagd om het als gunst voor mij te doen (alsof Hij Mij iets schuldig is!).

For those of you who do not know the entire testimony of this amazing Alabama woman standing to my right, let me share her story with you as briefly as I am able.

Voor degene die niet de hele getuigenis kennen van deze geweldige vrouw uit Alabama die aan mijn rechterkant staat, laat mij haar verhaal met je delen zo snel mogelijk als ik kan.

One day I received an email from this woman who had just had her sixth child when she found out she had breast cancer. After a radical mastectomy, and losing all of her hair, on the last day of her chemotherapy, her husband (who had left her during her cancer treatments) asked Chelle out on a date. On his way to take her back home, he took a different route back to the house and drove into a beautiful community. And then her husband pulled up in front of a house with a sign that said, "Sold."

Op een dag ontving ik een email van deze vrouw die onlangs haar zesde kind had gekregen toen ze ontdekte dat ze borstkanker had. Na een radicale borstamputatie en het verlies van al haar haar, vroeg haar man (die haar tijdens haar kankerbehandelingen had verlaten) op de laatste dag van haar chemotherapie Chelle uit voor een afspraak. Op de weg om haar terug naar huis te brengen, nam hij een andere route terug naar huis en reed naar een prachtige woonwijk. En toen stopte haar man voor een huis met een bord waarop stond: “Verkocht”

Chelle thought that her husband was surprising her, believing that this new home was where they were going to get a "new start"!! But his words pierced her soul and heart: "This is my new house. I am leaving you for good. I don't love you Chelle. I love someone else."

Chelle dacht dat haar man haar wilde verrassen, ze geloofde dat dit het nieuwe huis was waar ze een “nieuwe start” zouden gaan maken”!! Maar zijn woorden boorde haar ziel en hart: “Dit is mijn nieuwe huis. Ik verlaat je voorgoed. Ik hou niet van je Chelle. Ik hou van iemand anders.”

When I read her email I broke down in tears. I thought that I had heard it all. It was so devastating to my heart that I thought seriously of no longer ministering. I could no longer bear to hear and experience the pain that woman after woman shared what was happening to her.

Toen ik haar email las brak ik uit in tranen. Ik dacht dat ik alles al had gehoord. Het was zo verwoestend voor mij hart dat ik serieus dacht om niet langer te dienen. Ik kon niet langer verdragen of horen en ervaren de pijnen van de ene vrouw na de vrouw die deelde wat er met haar is gebeurd.

However, Chelle never became discouraged! Instead, we received CONSTANT praise reports from her, which were without a doubt a SACRIFICE of praise. Continual offensive attacks would come at her and she would not buckle but praise the Lord with a heart of joy and LAUGHTER. Chelle kept her sense of humor throughout her entire ordeal, nothing short of living a nightmare few could face.

Niettemin, Chelle werd niet ontmoedigd! In plaats daarvan, ontvingen wij CONSTANT lof rapporten van haar, die zonder twijfel een OFFER waren van prijs. Er kwamen voortdurend offensieve aanvallen op haar af maar ze zou niet buigen maar de Heer prijzen met een hart van vreugde en GELACH. Chelle hield haar gevoel voor humor door haar hele beproeving, niets minder dan het leven van een nachtmerrie waar maar weinig mensen mee te maken zouden kunnen krijgen.

My husband and I both believed her marriage would be restored, however. Since daily she would saturate herself in the books and our videos. She'd tell us that she'd fall asleep as I "spoke" to her on the Be Encouraged videos.

Toch, geloofde mijn man en ik allebei dat haar huwelijk hersteld zou worden. Vanaf dat ze dagelijks  zichzelf verzadigde in de boeken en onze video’s. Ze heeft ons verteld dat ze in slaap viel toen Ik tegen haar “sprak” in de Wees Bemoedigend video’s.

After Chelle submitted her Restored Marriage testimony, we received an urgent email not to post it. She wrote that her husband had "stalled" moving his things back home. She had suspected something was going on because he had become surprisingly "cool" in his affections and conversations over the previous few weeks. So she in turn let go and focused on her children and getting her home in order (following, she said, "Your workers@home book to the letter" getting her home ready for his return.)

Nadat Chelle haar Herstel Huwelijk Getuigenis had verzonden, ontvingen wij een dringende mail om het niet te plaatsen. Ze schreef dat haar echtgenoot was “gestopt” om zijn dingen terug te verhuizen naar huis. Ze vermoede dat er iets aan de hand was want hij was verrassend “koel” in zijn affecties en gesprekken de afgelopen paar weken. Dus liet zij los en focuste zich op haar kinderen en het in orde brengen van haar huis. (bij de brief toevoegend, zei ze, “Je werkers@thuis boek” haar huis klaar maken voor zijn terugkeer.)

Then on the morning of her email while doing some de-cluttering, she received a surprise visit from a man who told her that his wife and Chelle's husband were away together! Chelle said the moment she heard what he said, she politely asked him to leave and said that she could not discuss anything without her husband. TALK ABOUT A TEST!!!! Chelle did not ask questions, nor did she continue to listen to things that were NOT a "good report," even though she knew that everything he wanted to tell her was probably true.

Vervolgens ontving ze op de ochtend van haar e-mail terwijl ze zich van wat rommel ontdeed een verrassingsbezoek van een man die haar vertelde dat zijn vrouw en Chelle’s man samen weg waren! Chelle zegt dat op het moment dat ze hoorde wat hij zei, heeft ze beleefd gevraagd of hij weg wilde gaan en heeft hem verteld dat zij niks kon bespreken zonder haar man. OVER EEN TEST GESPTROKEN!!!!!! Chelle heeft geen vragen gesteld, noch bleef ze luisteren naar de dingen wat GEEN “goed nieuws”, was, ondanks dat ze wist dat alles wat hij haar wilde zeggen de waarheid was.

The very next day Chelle's husband called and said, "I heard you had an 'interesting' visitor at the house yesterday." With a "gentle and quiet spirit" (that she learned from memorizing 1 Peter 3:1-5) she calmly stated, "Well, no, I don't remember anyone in particular."

De volgende dag belde Chelle’s haar echtgenoot en zei, “Ik heb gehoord dat je een ‘interessante’ bezoeker heb gehad gisteren aan huis. “Met een zachte en stille geest” ( wat ze herinnerde geleerd te hebben 1 Petrus 3:1-5) Vertelde ze rustig, “Laat me denken, nee, ik kan mij niemand in bijzonder bedenken.”

THAT'S WHAT DID IT!!!
DAT IS HET WAT HET GEDAAN HEEFT!!!

Chelle's husband came home that day for good — GLORY TO GOD!!!! That was in 2002 ladies!! And I still keep in touch with them—both of them. Chelle's husband became a man of God after his return and now he is a close friend of the ministries too!!

Chelle’s haar man kwam die dag voorgoed naar huis ― GLORIE AAN GOD!!!! Dat was in 2002 dames!!!! En ik heb nog steeds contact met hun―met allebei. Chelle’s man werd na zijn terugkeer een man van God en nu is hij ook een goede vriend van de ministrie!!

Now, let Chelle share first hand what God did for her in her own words....

Laat, Chelle nu uit eerste hand vertellen wat God voor haar heeft gedaan in haar eigen woorden…..

Chelle's First Email to Us
Chelle haar Eerste Email aan Ons.

When I first came to your website and read about the lady with the 6 kids who lived in Alabama, I told the Lord that there would be another one soon!!

Toen ik voor het eerst naar jou website kwam en las over de dame met de 6 kinderen die woonde in Alabama, vertelde Ik de Heer dat er gauw een ander zou volgen!!

Well tonight — praise God he has decided to come home!!!! Only 8 months ago this marriage was over! He wanted to be let go of 'for time served,' but based on God's Word that I found in your books and videos, I am a new creature!!!

Dus vanavond — Prijs God, heeft hij besloten om naar huis te komen!!!! Slechts 8 maanden geleden was dit huwelijk voorbij! Hij wilde los gelaten worden ‘voor de resterende tijd,’ maar gebaseerd op Gods Woord die ik gevonden heb in je boeken en video’s, Ik ben een nieuwe schepping!!!

He has asked me to decide financially (I'm a retired CPA) if we should keep his house. You see, we often go away for weekends (6 kids) and he thinks his house is cheaper and nicer than hotels. I will "decide" slowly and pray for him to give it up on his own.

Hij vroeg mij eindelijk financieel te besluiten (Ik ben een gecertificeerde publieke accountant) of we zijn huis zouden houden. We gingen namelijk vaak weg in het weekend (6 kinderen) en hij dacht dat zijn huis goedkoper en leuker is dan hotels. Ik zal “beslissen” langzaam en biddend dat hij het uit zichzelf op zal geven.

I'm so glad I picked that video to watch last night — surely God had His hand on me! When he told me his decision, I didn't scream or get giddy; I just smiled and listened while he told me his 'reasons.' None of these reasons were that he was sorry or loved me — but it didn't matter because they are not important. I live by faith and not by sight.

Ik ben zo blij dat ik die video koos om gisteravond te kijken ― God heeft zeker zijn hand op mij! Toen hij mij zijn besluit vertelde, schreeuwde of ik niet melig; Ik lachte alleen en luisterde terwijl hij mij zijn ‘redenen’ vertelde. Geen van de redenen waren dat hij er spijt van had of dat hij van mij hield ― maar het maakte niet uit want ze zijn niet belangrijk. Ik wandel door geloof en niet in aanschouwen.

Thank you, RMI, for being a vessel for God. I will keep you posted on moving day — when his things actually come home.

Dank je wel, RMI, voor het zijn van een voorwerp voor God. Ik hou jullie op de hoogte op de verhuisdag ― wanneer zijn dingen daadwerkelijk thuis komen.

Chelle's second email "Hallelujah!"
Chelle’s tweede email “Hallelujah!”

Ladies, please quit talking and thinking about praying and DO IT.  He will do this!!! My situation is such that I cannot tell the world about my answered prayers, but I can tell you. My husband left me and was gone for over 14 months. Yes, there WAS someone else. Yes, there were attorneys involved. Yes, it was hopeless. Yes, I did everything wrong. When I studied God's Word through RMI's books and tapes — and actually started to apply the principles — I received and received and received—then I gave and helped others!

Dames, alstublieft praat en denk er stil over na om te bidden en het TE DOEN. Hij zal het doen!!! Mijn situatie is zo dat ik niet de wereld kan vertellen over mijn beantwoorde gebeden, maar ik kan het jullie vertellen. Mijn echtgenoot heeft mij verlaten en was weg voor 14 maanden. Ja, er WAS iemand anders. Ja, er waren advocaten erbij betrokken. Ja, het was hopeloos. Ja, ik heb alles gedaan wat verkeerd was. Toen ik Gods Woord begon te bestuderen door de banden en boeken van RMI ― en uiteindelijk begon om de principes toe te passen ― ontving ik en ontving en ontving ― toen gaf ik aan andere en hielp hun.   

You must do all this...then give it all to God to fight on your behalf. He has already defeated the enemy. I am so excited about what God has done for me and hope I can encourage you to get busy and quit complaining and start obeying!

Je moet dit alles doen…geef het daarna aan God om namens jou te vechten. Hij heeft de vijand reeds verslagen. Ik ben zo enthousiast over wat God voor mij heeft gedaan en hoop dat ik je kan bemoedigen om je aan het werk te krijgen en te stoppen met klagen en te starten met gehoorzamen.

My husband came home, not because he couldn't live without me, but because he was disabled financially. Still, I praised God because that is what He said would happen. Proverbs 6:26 says "For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread, and an adulteress hunts for the precious life."

Mijn man kwam thuis, niet omdat hij niet zonder mij kon leven, maar omdat hij financieel ontmanteld was. Toch prijs ik God omdat dat is wat Hij zei dat er zou gebeuren. Spreuken 6:26 zegt “Want ter wille van een hoer (vervalt men) tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven.

I just kept believing. Soon he started to tell me he loved me (I plan to submit an official restored marriage testimony but just needed to send my praise now!!). He has also been to church 4 times, yes!!!!!!! He is not yet ready for Sunday school — so I told the kids to come outside for our usual home Sunday school. Then my husband said to wait for him. When I picked myself off the floor, I tried not to grin too big. He had me do my usual while he listened to my prayer and story and Bible reading. Then he said, 'Okay, now we need to pray for Daddy.' With my children right there, he prayed the sinner's prayer and asked the Lord into his life and asked Him to guide him in the coming days. I have been praying for this for sooooo long!!!!!!!!!!!!

Ik bleef gewoon geloven. En gauw begon hij mij te vertellen dat hij van mij hield (Ik heb gepland om een officiële huwelijks herstel getuigenis te sturen maar ik vond het nodig om mijn lof nu te verzenden!!). Hij is ook reeds 4 keer naar de kerk geweest, jippie!!!!!!!!! Hij is nog niet klaar voor Zondag school ― dus heb ik de kinderen vertelt om naar buiten te komen voor onze gewoonlijke Zondag school. Toen vroeg  mijn man of wij op hem wilde wachten. Toen ik mijzelf van de vloer  raapte, probeerde ik niet al te opvallend te grijnzen. Hij heeft mij het gewoonlijke laten doen terwijl hij luisterde naar mijn gebeden de verhalen en uit de bijbel las. En toen zei hij, ‘Oké, nu moeten we voor Papa bidden.’ Met mijn kinderen erbij, heeft hij het zondaars gebed gebeden en heeft de Heer gevraagd om in zijn leven te komen en heeft Hem gevraagd om hem te leiden in de aankomende dagen. Ik heb hiervoor zo lang gebeden!!!!!!!!!!!!!!!!!

I wanted him to come back to the Lord, but at first, I selfishly wanted him to come back to me too. He had been home for over 2 months and he still wasn't ready to be my husband again. Then on my birthday, I knew he hadn't had time to get me a gift. After dinner (that I fixed) he fell asleep. So instinctively I went into my prayer closet for a good cry and prayer. When I went to bed my husband woke up, wide awake, and asked if I wanted my present. He got up and put on his wedding ring. God is so GOOD. I had been praying for this since he left.

Ik wilde dat hij terug kwam naar de Heer, maar als eerst, wilde ik heel egoïstisch dat hij terug kwam naar mij. Hij was al 2 maanden thuis en nog was hij nog niet klaar om mijn echtgenoot weer te zijn. En toen op mijn verjaardag, wist ik dat hij niet de tijd had gekregen om mij een geschenk te geven. Na het eten, dat ik heb klaar gemaakt is hij in slaap gevallen. Dus automatisch ging ik naar mijn gebed kamer om even goed te huilen en te bidden. Toen ik naar mijn bed ging werd mijn man wakker, klaar wakker, en vroeg hij of ik mijn geschenk wilde hebben. Hij stond op en deed zijn trouwring aan. God is zo goed. Ik had hiervoor gebeden sinds dat hij weg was gegaan.

You can't know how far we have come except that your situation could be much worse — and with God all things are possible!!!!!!!!!

Je kan niet weten van hoever we zijn gekomen behalve dat je situatie veel erger kan zijn ― maar met God is alles mogelijk!!!!!!!!!!!!!

Whatever the devil steals from us — God can replace sevenfold if not greater!!!!! Are you tithing to your storehouse ladies? Get back what belongs to you!!

Wat de duivel van ons ook steelt ― God kan het zevenmaal vervangen als het niet meer is!!!!!!! Geef je je tiende aan je voorraadschuur dames? Om terug te krijgen wat jou toebehoort!!

I will continue to claim VICTORY for all the troubled marriages that come to this site and pray that those who don't know about this wonderful place will be led here!!

Love, 
Chelle

Ik zal OVERWINNING blijven claimen voor al de huwelijken die verstoort zijn, die naar deze site zijn gekomen en bidden dat degene die niet weten over deze wonderbare plaats hierna toe geleid zullen worden.

Liefs,
Chelle

THERE'S MORE, MUCH MORE!!
Er is meer,  veel meer!!

Now we'd like you to read Chelle's, first person, Restore Marriage Testimony "He Called Me Beautiful" that was published in RMI's first By the Word of Their Testimony book. 

Nu zouden wij willen dat je Chelle’s, vanuit de eerste persoon, Huwelijks Herstel Getuigenis leest. “Hij noemde mij mooi” die gepubliceerd is in de eerste Herstel Huwelijk Internationaal, Door het Woord van Hun Getuigenis boek.

My Husband Called Me Beautiful!!

By Chelle

Mijn Echtgenoot Noemde Mij Mooi!!

Door Chelle

It began Christmas Eve, 2000, when my husband took me out to dinner. I remember that trip through the country roads that night dotted with Christmas lights and wishing the children could see them. For many years after this, the mere sight of Christmas lights made me want to throw up.  

Het begon Kerstavond, 2000, toen mijn man mij mee uit nam voor een etentje. I herinner mij de toch over de landwegen die avond bezaaid met Kerstverlichting en ik wenste dat de kinderen ze konden zien. Vele jaren daarna wilde ik alleen al overgeven aan het zien van Kerstverlichting.

My husband told me he had something to show me before we ate and drove through a neighborhood then stopped in front of a house. My heart took a flip—I thought he was going to show me “our” new house that we had been hoping for. Instead, he turned to me and said, “We have had 20 wonderful years together, but . . .” So I laughed and said, “Are you dumping me?”

Mijn man vertelde mij dat hij mij iets wilde laten zien voordat we zouden gaan eten en reed door een woonwijk waarna hij stopte voor een huis. Mijn hart sloeg even over―Ik dacht dat hij “ons” nieuwe huis zou laten zien waar we op hadden gehoopt. In plaats daarvan, draaide hij zich naar mij om en zei, “We hebben 20 wondervolle jaren met elkaar gehad, maar….”Dus ik lachte en zei, “Maak je het met mij uit?”

He continued to tell me that there was no one else but that he no longer loved me (I had killed all love), and he wanted to “be in love again”!  

Hij vervolgde door mij te vertellen dat er niemand anders was maar dat hij niet meer van mij hield (ik had alle liefde vermoord), en hij wilde “weer verliefd zijn”!

This house was where he was moving to—it was one hour from me and the children. He said he knew I had my heart’s desire with all the children (we had six), and I would be just fine. I walked right into that house and fell into a ball in the bathroom and was very sick. Some how I made it out of the bathroom and asked him if it would make a difference if we put some of the children up for adoption. I cringe at that memory still—but I know God has forgiven me. Somehow we made it through dinner, and I asked him if it could possibly be with me that he could “fall in love again”? He was being flip, but he said, “With God all things are possible!” God had given me hope in the words of my husband! That night, the devil reminded me that years ago my husband had said that when I turned 40, he would trade me in for two 20-year-olds. This was more true than I knew.  

Dit huis waar hij naar toe zou verhuizen―was 1 uur rijden van mij en de kinderen. Hij zei dat ik mijn hartenwens had met al de kinderen (we hadden zes), en dat ik het wel zou redden. Ik liep regelrecht naar het huis en viel in een bal in de badkamer en was heel ziek. Op de een of andere manier wist ik uit de badkamer te komen en vroeg hem of het uit zou maken of we een aantal van de kinderen zouden opgeven voor adoptie. Ik huiver nog steeds bij die gedachten―maar ik weet dat God mij heeft vergeven. Op de een of ander manier hebben we het avondeten gehaald en ik vroeg hem of het mogelijk kon zijn met mij dat hij “weer verliefd kon worden”? Hij was aan het flippen , maar hij zei, “Met God is alles mogelijk!” God heeft mij hoop gegeven in de woorden van mijn echtgenoot! Die avond, herinnerde de duivel mij eraan dat jaren geleden mijn man had gezegd dat wanneer ik veertig zou zijn geworden, hij mij zou inruilen voor een 20-jarige. Dit was meer dan de waarheid dan ik had gedacht.

He had been working nights and was out of town very often. It was not unusual for the children to not see him for weeks at a time. He moved during the night, and I offered him everything he needed. The children were all very young and were used to me giving things away or letting friends borrow furniture—so they did not notice that he was gone. I don’t remember much of the next six weeks. I remember lots of alcohol and prescription drugs. I must have purchased at least 40 books from the Christian bookstore on marriage and divorce. I wanted to keep the children innocent, and I was so ashamed. I told very few people what had happened.  

Hij had in de avond gewerkt en was veel buiten de stad. Het was niet ongewoon voor de kinderen om hem soms voor weken niet te zien. Hij is verhuisd in de nacht, en ik heb hem alles aangeboden wat hij nodig had. De kinderen waren allemaal erg jong en waren gewend dat ik dingen weg gaf of dat  vrienden meubelen konden lenen―zodat ze niet door hadden dat hij weg was. Ik herinner mij niet veel van de zes weken daarna. Ik herinner mij veel alcohol en voorgeschreven drugs. Ik moet in de christelijke boekwinkel minstens 40 boeken hebben gekocht over huwelijk en echtscheiding. Ik wilde de kinderen onwetend houden, en ik schaamde mij zo. Ik heb weinig mensen vertelt wat er was gebeurd.

I had no desire to seek revenge—I simply wanted my husband to love me again. I took a good look at myself in the flesh. I was bald (from chemo), took no care in my appearance, I drank too much, I was extremely overweight, and I was in the middle of reconstruction surgery for cancer.  

Ik had geen verlangen om wraak te nemen―ik wilde simpelweg dat mijn echtgenoot weer van mijn hield. Ik heb goed naakt naar mijzelf gekeken. Ik was kaal (van de chemo), verzorgde mijn uiterlijk niet, ik dronk te veel, ik had veel overgewicht en ik zat midden in een reconstructie operatie voor kanker.

I can only imagine what my friends would think of my husband if they knew he had left me and abandoned the children.  

Ik kon alleen maar bedenken wat mijn vrienden zouden denken als ze zouden horen dat mijn echtgenoot mij en de kinderen had verlaten.

Then I took a deeper look and saw what the world and my friends did NOT know—that I had not allowed my husband to be intimate with me for over a year. I never went with him when he invited me out for fun (my children needed me), and I de-edified him in front of my children. I had become everything I later learned God did NOT want a wife to be. I was contentious, proud, a huge liar, an arrogant Pharisee, and so much more. No wonder he left me—I was a FOOL! I wrote him a letter telling him all of these things—which I do NOT recommend at all, as it only reinforced the “hate wall.” (It was not until months later when I was able to tell him these things to his face that he truly saw I had changed.)  

Toen nam ik een diepere kijk en zag wat de wereld en mijn vrienden NIET wisten―dat ik niet had toegestaan dat mijn man meer dan een jaar intiem met mij was geweest. Ik nooit meeging toen hij mij uitnodigde om iets leuks te gaan doen (mijn kinderen hadden mij nodig), En ik  ontdeed hem voor mijn kinderen. Ik was geworden waarover ik later leerde hoe God niet wilde dat een vrouw zou moeten zijn. Ik was ruzieachtig, trots, een grote leugenaar, een arrogante Farizeeër, en zoveel meer. Geen wonder dat hij mij heeft verlaten―Ik was een DOMOOR! Ik schreef hem een brief met al deze dingen―wat ik zeker NIET aanraad, omdat het alleen de “haatmuur” versterkte.” ( het was pas maanden later toen ik hem deze dingen in zijn gezicht kon vertellen dat hij echt zag dat ik veranderd was.)

About six weeks after he left, he called to confess that he had indeed fallen in love with someone (many months before), but she could not leave her husband as my husband had hoped, and she had broken his heart. I never knew who this person was until the week my husband decided to come home. Believe me—I tried to find out. I remember a night going through two 55-gallon garbage cans looking for credit card receipts, but God protected me using my own husband—He had taken the receipts with him that night after he said goodnight to the children! Years later, he told me that he had loved me too much to destroy our family.  

Na ongeveer zes weken dat hij weg was, heeft hij gebeld om toe te geven dat hij inderdaad verliefd was geworden op iemand (maanden daarvoor), maar zij kon haar man niet verlaten zoals mijn man had gehoopt, en zij heeft zijn hart gebroken. Ik heb nooit geweten wie deze persoon was totdat hij besloot om naar huis te komen. Geloof me―ik heb geprobeerd het uit te zoeken. Ik herinner mij een nacht dat ik door twee  vuilnisbakken van 55 liter op zoek ben gegaan naar bonnetjes van een creditcard, maar God beschermde me door mijn eigen man te gebruiken―Hij had de bonnetjes met hem meegenomen die avond nadat hij de kinderen gedag had gezegd! Jaren later, heeft hij mij verteld dat hij te veel van mij hield om onze familie te verwoesten.

During this time, I think I had lost over 30 pounds with the “infidelity diet” (later, with proper exercise, prayer, and fasting, I lost a total of 85 pounds). I had purchased a few new clothes and a wig. I also found, in one of those books I had purchased, that I could actually receive counseling from the author on the phone for $150 an hour. I deceived my husband into joining me in a session to “help me” and he agreed. When it was my husband’s turn in the session to talk in private, of course, I put my ear to the door and heard things that my heart was never meant to hear.  

Gedurende deze tijd, denk ik dat ik 13,5 kilo ben afgevallen met het “ontrouw dieet” (later, met de juiste oefeningen, bidden, en vasten, ben ik in totaal 38,5 kilo kwijt geraakt). Ik had een paar nieuwe kleren en een pruik gekocht. Ik heb ook in een van de boeken die ik had gekocht gevonden,  dat ik therapie kon krijgen van de auteur van het boek voor 150 $ per uur. Ik heb mijn echtgenoot misleid om met mij mee te doen aan een sessie om “mij te helpen” en hij ging akkoord. Toen het de beurt was aan voor mijn man in de sessie om privé te praten, natuurlijk, zette ik mijn oor tegen de deur en hoorde dingen wat niet de bedoeling was dat mijn hart dat zou horen.

Several thousand dollars later, I realized this “expert” had not gone through what I was going through—so how could he possibly lead me? I went onto his chat line in search of help and saw a reference to RMI in a note to someone else. I went back the next night hoping it was still there and logged on to RMI right away. Praise God! I am sorry to say that I did not read anything on the web that night—but, I went right to the order department and saw something called “Suggested Package.” I didn’t know who had suggested it, but I needed something! Praise God for His hand on my life!! 

Enkele duizenden dollars later realiseerde ik me dat deze “expert” niet had meegemaakt wat ik doormaakte – dus hoe kon hij mij in hemelsnaam leiden? Ik ging naar zijn chat box en zocht naar hulp en zag een link naar HHI in een notitie aan iemand anders. De volgende avond ging ik terug in de hoop dat het daar nog steeds was en logde meteen in op HHI. Prijs God! Ik moet tot mijn spijt zeggen dat ik die avond niks op de website heb gelezen―maar, ik ging meteen naar de bestel afdeling en zag iets dat heette “Voorgesteld Pakket.” Ik weet niet wie het heeft voorgesteld, maar ik had iets nodig! Prijs God voor Zijn hand op mijn leven!!

When I received the materials, I read the “How God Can and Will Restore Your Marriage” book—and conviction came upon me. I prayed for God to change me and apologized to those people who listened to me shame my husband. My pastor and I agreed to disagree on the subject of restoration principles. Now he gets the biggest smile on his face when we visit our old “home church” and my husband can sit in the front row without shame, because his wife found the Truth in God’s Word through RMI!  

Toen ik het materiaal ontvangen had, heb Ik de “Hoe God Je Huwelijk Wil en Kan Herstellen “ boek gelezen―en overtuiging overviel mij. Ik bad tot God om mij te veranderen en bood mijn excuses aan de mensen die naar mij geluisterd hebben toen ik mijn echtgenoot beschaamde. Mijn voorganger en ik waren het met elkaar eens dat we het oneens met elkaar waren over het onderwerp van de herstel principes. Nu krijgt hij de grootste glimlach op zijn gezicht als wij onze “thuis gemeente” bezoeken en mijn man kan zitten op de voorste rij zonder schaamte, omdat zijn vrouw de Waarheid heeft gevonden in Gods Woord door HHI!

When I listened to the “Be Encouraged” videos, I found hope. When I read the Wise Woman book, I had a road map written to help me through God’s Word for my very own restoration! One day, a special package came from an attorney’s office, and I was in a fleshly panic. I brought the mail to where my husband was working (which he did ask me to do that day), and all I could think of was “My grace is sufficient!” I repeated it all the way to his workplace. My husband quickly dismissed it as relating to work, and I smiled and breathed a huge sigh of relief and silent praise to God. (I, of course, feared that they were divorce papers.)  

Toen ik luisterde naar de “Wees Bemoedigd” video’s, vond ik hoop. Toen ik het boek de Wijze vrouw las, had ik een geschreven routekaart om mij te helpen door Gods Woord voor mijn eigen herstel! Op een dag, kwam er een speciaal pakketje van een advocaten kantoor, en ik was vleselijk in paniek. Ik bracht de mail naar waar mijn man aan het werk was (omdat hij mij die dag dat had gevraagd om te doen),  en het enige wat ik kon bedenken was: “Mijn genade is genoeg!” Ik herhaalde het de hele weg naar zijn werkplek. Mijn man verwierp het snel als werk gerelateerd, en ik glimlachte en slaakte een enorme zucht van verlichting en zwijgende lofprijzing aan God. (Ik, natuurlijk was bang dat het de scheidingspapieren waren.)

That day when I got home, I started to make 3x5 cards with Scripture that was special to me. If you have read the Wise Woman, you know that RMI encourages us to do this. I started to read the book, but I had ignored that specific instruction. Now I knew why we need those little “swords of the spirit”! I still have my original stack of cards, and I am using them right now as I write this testimony. Some of them are folded and worn from when I used to carry them in my back pocket. 

Die dag toen ik thuis aan kwam, begon ik met het maken van 3x5 kaarten met Bijbel teksten die speciaal voor mij waren. Als je de Wijze Vrouw heb gelezen dan weet je dat HHI ons aanmoedigt om dit te doen. Ik was begonnen met het lezen van dit boek maar had deze instructie genegeerd. Nu weet ik waarom we deze kleine “geestelijke zwaarden” nodig hebben! Ik heb nog steeds mijn originele stapel kaarten, en op dit moment terwijl ik mijn getuigenis schrijf gebruik ik ze. Sommige zijn gevouwen en gedragen vanaf het moment dat ik ze in mijn achterzak droeg.

My first prayers for restoration were from these cards of Scripture. I would simply say, “Dear Lord—Scripture verse—in Your’ name, amen.” As I prayed these simple prayers, I saw the “hate wall” crumble!  

Mijn eerste gebed voor herstel kwam van deze kaarten met Bijbelteksten. Ik zei simpel, “Lieve Heer―Bijbeltekst―in Uw’ naam, amen.” Toen ik deze simpele gebeden bad, zag ik dat de haat muur afbrak!

“And Jesus said unto them, ‘Because of your unbelief: for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you’” (Matt. 17:20 KJV).

“Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn” (Matt. 17:20 NBG51).

My next leap into prayer came in the form of song. I would play praise and worship music whenever I could and sing by myself or with the children. The words of my own restoration songs are still hidden in my heart today. I noticed that as my songs of joy increased, so did the visits from my husband! When he would visit, I would leave him alone with the children—and he would follow me around the house! 

Mijn volgende sprong in gebed kwam in de vorm van zang. Ik speelde prijs en aanbidding liederen wanneer ik maar kon en zong alleen of met de kinderen. De woorden van mijn herstel liederen zijn nog steeds verborgen vandaag de dag in mijn hart. Ik merkte dat hoe meer de vreugde liederen toenamen zo ook de bezoekjes van mijn echtgenoot vermeerderde! Als hij de kinderen kwam bezoeken, dan liet ik hem alleen met de kinderen―en dan volgde hij mij om het huis!

With my faithful stack of 3x5 cards, I started to minister to others in need. As I began to pray for others, my husband began to ask me out on dates.  

Met mijn vertrouwde stapel van 3x5 kaarten, begon ik aan andere te evangeliseren die in nood zaten. Toen ik voor andere begon te bidden begon mij echtgenoot mij mee uit te vragen.

Then I started my prayer journal with a page for myself,  my husband, the other woman (women), and each of my children. As often as I could, when the children had gone to bed, I would fervently pray the prayers from each page. This meant no TV, a real biggie for me!  Soon my little prayer journal became a praise journal as well. I was able to cross off many of these prayers on a daily basis. I would hear my husband say things exactly word for word as I had prayed them. Praise God! Sometimes, I had to turn my head from giggling at God’s mercy and goodness to me.  

Toen startte ik ook nog mijn gebed log pagina voor mijzelf, voor mijn echtgenoot, de andere vrouw (en) en voor elk van mijn kinderen. Zo vaak als ik kon, als de kinderen naar bed waren gegaan,  Bad ik vurig de gebeden van elke pagina. Dit betekende geen tv, wat echt een grote presentatie was voor mij! Al gauw werd mij kleine gebeden log ook een prijs log. Ik was in staat om veel van deze gebeden dagelijks door te strepen. Ik kon mijn echtgenoot dingen letterlijk woord voor woord horen zeggen als ik ze had gebeden. Prijs God!  Soms, moest ik mijn hoofd omdraaien om niet melig te worden over Gods barmhartigheid en goedheid voor mij.

I would love to say that the moment that RMI came into my life, my husband came home and we lived happily ever after—but that was not instantly the case. I did continue to become more attractive to my husband on the outside, and my husband was noticing a change on the inside as well. He was not, however, quite sure it was for real—and quite frankly, neither did I. 

Ik wil graag met liefde zeggen dat vanaf het moment dat HHI in mijn leven kwam, is mijn echtgenoot thuis gekomen en we leven nog lang en gelukkig―maar dat was niet meteen het geval. Ik werd steeds aantrekkelijker voor mijn man aan de buitenkant, en mijn man merkte ook een verandering aan de binnenkant. Hij was nog niet, hoewel, heel zeker dat het echt was―en eerlijk gezegd, ik ook niet.

I soon fell into the pit of being the “husband pleaser” instead of walking the road of “submitting to him as unto the Lord.” Big mistake!! One night, on a date, he took me to a new place, and I innocently followed him in as he had asked me to. It was a strip club. I sat down, and he started to explain that this is where he had been spending his free time (and lots of money) because he could be “loved” without the complications of being involved. (He has given me permission to share this story and does know that he was deep in sin and battling demons at this point in his life.)  

Ik viel al snel in het gat van de “echtgenoot behager” in plaats van de weg te volgen of “onderwerpen aan hem zoals aan de Heer.” Grote fout!! Op een avond, tijdens een afspraak, nam hij mij meer naar een nieuwe plek, en ik volgde hem onmiddellijk nadat hij mij het had gevraagd. Het was een strip club. Ik ging zitten, en hij begon uit te leggen dat hij daar zijn vrije tijd had doorgebracht (en heel veel geld) omdat hij dan “lief” kon hebben zonder de complicaties betrokken te zijn. (Hij heeft mij toestemming gegeven om dit deel van het verhaal te delen en weet dat hij op dit punt in zijn leven diep in zonde was en tegen demonen vocht.)

I immediately began to pray as we sat down and very quickly all the women began to come up to me and praise my husband. They said he “was a gentleman” and always took the time to listen to their problems. I was comforted and sickened at the same time. When one of the girls had heard that I was a cancer survivor, she took me back to the dressing room and young girl after young girl began to come to me for prayer. I don’t think I was very good for business that night.  

Ik begon meteen te bidden nadat we waren gaan zitten en snel kwamen al de vrouwen naar mij toe en prijsde mijn echtgenoot. Ze zeiden dat hij “een echte heer was” en altijd de tijd nam om naar hun problemen te luisteren. Ik werd tegelijkertijd getroost en ziek. Toen een van de meisjes hoorde dat ik kanker had overleeft, nam ze mij mee naar de kleedkamer en het ene jonge meisje na de ander kwamen naar mij voor gebed. Ik denk niet dat ik erg goed was voor de zaak die avond.

I would like to say that I never went back to that place, but as I said, I fell into the husband-pleasing pit, and I willfully followed him back many times. God had provided a way out because my husband would always ask if I minded going, but I never said no. Of that, I am ashamed and have long since been forgiven.  

Ik hoopte dat ik had kunnen zeggen dat ik nooit meer naar die plek ben geweest, maar zoals ik zij, ik ben in de put gevallen van een echtgenoot behager, en ik volgde hem willens en wetens vele malen terug. God voorzag van een uitweg omdat mijn echtgenoot zou vragen of ik het erg vond om te gaan, maar ik zei nooit nee.  Daar schaam ik mij voor en het is mij al lang vergeven.

I noticed that when I would spend the night at my husband’s house after a date, our intimacy would be missing “love” and I felt “used,” much as I am sure those girls felt each night they went to work. I continued to praise God that I was blessed with time alone with my husband and with intimacy no matter the circumstances.  

Ik merkte dat als ik de nacht in het huist van mijn echtgenoot had doorgebracht na een afspraak, dan ontbrak er liefde in tijdens de intimiteit en ik voelde mij “gebruikt” net zoals ik zeker wist dat de meisjes zich voelde als ze die avond aan het werk gingen. Ik bleef God continue prijzend dat ik was gezegend met alleen tijd met mijn echtgenoot en met intimiteit ondanks de omstandigheden. 

I knew I needed to take one more step in my prayer life, and with the encouragement of the words on the videos, I did. I asked for and received the baptism of the Holy Spirit. Now I was fully equipped and filled with the boldness only the Holy Spirit can provide. At that moment, I “knew” that my husband would come home and whatever happened before that was not the “Truth.”  

Ik weet dat ik nog een stap moest nemen in mijn gebed leven, en met de bemoedigingen van de woorden in de videos, heb ik dat gedaan. Ik heb gebeden en gekregen de doop in de Heilige Geest. Nu was ik compleet uitgerust en vervuld met de vrijmoedigheid die alleen door de Heilige Geest voorzien kan worden. Op dat moment, “Wist” ik dat mijn echtgenoot thuis zou komen en alles wat daarvoor was gebeurd niet de “Waarheid” was.

When my husband would say he was coming home (which happened several times) and then several weeks later want to have a “talk” with me, I could listen to his words of rejection with a gentle and quiet spirit and pray in my spirit silently. In fact, I found that I was able to stay in prayer all day. I found myself walking around the house just talking with my best friend, my Heavenly Husband.

Wanneer mijn man zei dat hij thuis zou komen (wat verschillende keren is gebeurd) en dan een aantal weken later met mij wilde “praten”, kon ik met een zachte en stille geest naar zijn afwijzing luisteren en stil in de geest bidden. In feite, vond ik uit dat ik in staat was om de hele dag in gebed te blijven. Ik ontdekte dat ik in het huis rondliep en gewoon aan het praten was met mijn beste vriend, mijn Hemelse Man.

The more time I spent talking with my Heavenly Husband, the more time my husband chose to spend at home, until he came home for good. I was covered with His blood, and I knew I had the power to overcome all evil!!  

Hoe meer ik tijd bestede aan het praten met mijn Hemelse man, hoe meer tijd mijn echtgenoot koos om tijd thuis te spenderen, totdat hij voorgoed thuis kwam. Ik was bedekt met Zijn Bloed, en ik wist dat ik de kracht had om al het kwaad te overwinnen!!

“I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you” (Luke 10:19 NIV).  

“Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen” (Lukas 10:19 NBG51).

Then in January of 2002, my husband spent a week at home. We had enjoyed a wonderful Christmas week with the children and his family (who did not know the circumstances). I woke up one morning at four in the morning, and I saw my husband with his gym bag (this was not unusual for him to get up and go work out) so I kissed him good-bye, and he said he was going to spend a few days back at his house, and he would call me later. 

In januari 2002, bracht mijn man een week thuis door. We hebben genoten van een wonderlijke Kerstweek met de kinderen en zijn familie (die niet wisten van de omstandigheden). Op een ochtend werd ik om vier uur in de ochtend wakker, en ik zag mijn echtgenoot met zijn gym tas (het was voor hem niet ongewoon om op te staan en om te gaan sporten) dus ik kuste hem gedag, en hij zei dat hij een paar dagen zou gaan doorbrengen bij hem thuis, en hij zou mij later bellen.

The next day, a friend pulled up in his truck, and I went outside to tell him my husband was not home. He told me that his wife and my husband had gone away together and began to say things about my husband that I did not want to hear. I quickly told him to go home and wait for his wife to come home and discuss these things with her. Praise God he left quickly, and the children never knew he was there.  

De volgende dag, stopte een vriend van hem in zijn truck, en ik ging naar buiten om te vertellen dat mijn echtgenoot niet thuis was. Hij vertelde mij dat zijn vrouw en mijn man samen zijn weggegaan en hij begon dingen te zeggen over mijn echtgenoot die ik niet wilde horen. Snel vertelde ik hem dat hij naar huis moest gaan om te wachten op zijn vrouw en dat hij de dingen met haar moest bespreken. Prijs God dat hij snel wegging, en dat de kinderen nooit hebben geweten dat hij er was.

My husband called that night and said, “I heard you had some excitement today at the house.” I told him that it was “no more than usual,” not alluding to the magnitude of the "visit.” He told me he would be back in town the next day, and he would be staying at his house. He showed up the next night on his way to work. I remained quiet while he said he could no longer afford two homes and would be moving back soon. He had said this before (so this time I did not jump up and down) but simply smiled and asked him if he wanted us to bring him dinner at work.  

Mijn man belde die avond en zei, “ik heb gehoord dat je thuis wat opwinding heb gehad.” Ik vertelde hem dat het “niet meer dan normaal” was, niet verwijzend naar de omvang van het bezoek. “ Hij vertelde mij dat hij de volgende dag weer terug zou zijn in de stad, en dat hij in zijn eigen huis zou blijven. Hij verscheen de volgende dag op weg naar zijn werk. Ik bleef stil toen hij zei dat hij niet langer twee huizen kon veroorloven en dat hij gauw terug zou zijn. Hij had dit al een keer gezegd ( dus deze keer sprong ik niet op en neer) maar lachte simpel en vroeg hem of hij wilde dat wij hem eten zouden brengen vanavond op het werk.

He came home in the morning after his shift and received a phone call when I was in the shower. It was his brother, and he was describing the weekend with the OW and so much more that I did not want to hear. I didn’t know what to do, so I just left the bathroom as soon as I could and he knew I had heard. He slept that day in our bed, and when I came in to wake him for his next shift, he held me gently and told me he had no idea why he had gone away with her after not seeing her for over a year—but that I was the one he wanted to be with. Praise God!  

Na zijn schift is hij in de morgen thuis gekomen en ontving een belletje toen ik onder de douche stond. Het was zijn broer, en hij beschreef hoe het weekend was geweest met de AV en nog meer dat ik niet wilde horen. Ik wist niet wat ik moest doen, dus verliet ik de badkamer op het moment dat het mogelijk was en ik wist dat hij mij had gehoord. Hij sliep die dag in ons bed, en toen ik kwam om hem wakker te maken voor zijn volgende shift, hield hij mij zacht vast en vertelde mij dat hij geen idee had waarom hij met haar weg was gegaan nadat hij haar voor een jaar niet gezien had―maar dat ik degene was met wie hij wilde zijn. Prijs God!

In February, he came home, and in April, he put his wedding band back on—but I still did not have his heart. I walked on eggshells for many months. The devil tried to convince me that he would not stay. He was laid off from his job; we lost our home, a car, and fell into a financial ruin bigger than I have ever seen (and I was CPA for many years).  

In februari is hij thuisgekomen, en in April, heeft hij zijn trouwring weer omgedaan―maar ik had nog steeds niet zijn hart. Ik heb vele maanden op eieren gelopen. De duivel heeft geprobeerd om mij te overtuigen dat hij niet zou blijven. Hij was ontslagen van zijn werk; we zijn ons huis kwijtgeraakt, een auto, en vielen in een financiële ruïne die groter was dan ik ooit heb gezien (en ik was vele jaren gecertificeerde publieke accountant).

God is still working on me, but my greatest joy comes in answered prayers that I put in my precious prayer journal on those nights years ago when the Lord was my only Husband. God is completing our restoration. It has been three years since my husband put back on his wedding ring, and for the past few months, I have been the poster child for how NOT to be a wise woman. I know my flesh is struggling as my husband is taking over his rightful place as the head of our home and becoming the spiritual leader. I had these roles for so long that it is very uncomfortable to give them up.  

God werkt nog steeds aan mij, maar de grootste vreugde komt van beantwoorde gebeden die ik in mijn kostbare gebedslog heb gezet jaren geleden in de nachten toen mijn Heer alleen mijn Echtgenoot was. God is ons herstel aan het volmaken. Het is drie jaar sinds dat mijn echtgenoot zijn trouwring weer om heeft gedaan, en de afgelopen maanden, Ik ben het posterkind geweest voor het NIET zijn van een wijze vrouw. Ik weet dat mijn vlees in strijd is nu mijn man zijn rechtmatige plek als hoofd van ons huis inneemt en onze spirituele leider aan het worden is. Ik heb deze rollen zo lang dat het erg ongemakkelijk is om ze op te geven.

Now God is using my own husband to draw me closer to Him. (God is so funny.) The more contentious I become, the more my husband hugs me and says he has never loved me so much, and he appreciates everything I do. I praise God for answered prayer. The more of a Pharisee I become, the more my husband quotes Scripture to me or sings of his love for God. He raises his arms without shame in church, and my children follow his example.  

Nu gebruikt God mijn eigen man om mij dichter bij Hem te brengen. (God is zo grappig). Hoe meer twistend ik werd, hoe meer mijn echtgenoot mij knuffelt en zegt dat hij van mij houd en nooit zoveel van mij heeft gehouden, en alles waardeert wat ik doe. Ik bedank God voor de beantwoorde gebeden. Hoe meer ik een Farizeeër word, hoe meer mijn echtgenoot Bijbelteksten citeert of zingt over de liefde van God voor ons. Zonder schaamte doet hij zijn armen omhoog in de kerk, en mijn kinderen volgen zijn voorbeeld.

He insists the children come to “big church” with us. I praise God for more answered prayer. The spirit of depression was on me the other morning, and my husband came in and sang to me, “God is the strength of my heart!” I cried for this answered prayer. When I was angry and frightened that his salary was cut yet again, my husband said, “God 
promised us our ‘daily bread’—He will not leave us!” Praise Him again for answered prayer. When the children misbehave, my husband started to discipline them—but very firmly. I am learning to trust God and praise Him for this too.  

Hij stond erop dat de kinderen met ons meegingen naar de “grote kerk”. Ik prijs God voor nog meer beantwoorde gebeden. De geest van depressie overviel mij op een morgen, en mijn echtgenoot kwam en zong voor mij, “God is de kracht van mijn hart!” Ik heb gehuild voor de beantwoording van dit gebed. Toen ik boos en angstig was omdat zijn salaris weer was gehalveerd, zei mijn echtgenoot, “God heeft ons dagelijks ‘brood’ beloofd―Hij zal ons niet verlaten!” Prijs Hem weer voor een beantwoord gebed. Toen de kinderen zich misdraag de, begon mijn echtgenoot ze te disciplineren―maar heel stevig. Ik leer op God te vertrouwen en ook voor dit prijs ik Hem.

When I was having a pity-party about my extreme weight gain, my husband said, “We need to start ‘date night’ again,” and we were blessed with a restaurant gift certificate. That night my husband called me beautiful. God is so full of grace. I will continue to praise Him as long as I have breath.  

Toen ik een medelijdenfeestje had over mijn extreme gewichtstoename, zei mijn echtgenoot, “We moeten weer ‘uitgaan’, “ en we kregen een cadeaubon van een restaurant. Die avond heeft mijn echtgenoot mijn mooi genoemd. God is zo vol van genade. Ik zal Hem continue prijzen zolang dat ik adem heb.

I never really had a true ‘ePartner,’ but I do have a special friend who continues to remind me that I deserve nothing God has ever given me (including my husband and my restoration)—but that through His grace alone He has and will continue to bless me!!  

Ik heb nooit een echte ‘ePartner” gehad, maar ik heb een speciale vriend die mij constant eraan herinnert dat ik niets verdien wat God mij ooit heeft gegeven (inclusief mijn echtgenoot en herstel)―maar door Zijn genade alleen wil en zal Hij mij continue zegenen!!  

I will not throw my gift of restoration away—I am going to fight the good fight of faith and allow Him to continue to mold me into the wife and mother He means for me to be. I am His child, and He is no respecter of persons. What he did for me—He is more than able to do for you!

Ik zal mijn geschenk van herstel niet weggooien―en ik zal de goede strijd van het geloof bestrijden en zal toe staan dat Hij mij blijft vormen tot de vrouw en moeder die Hij voor mij bedoeld heeft. Ik ben Zijn kind, en Hij trekt niemand voor. Wat hij voor mij heeft gedaan―Het is voor Hem meer dan mogelijk om dat voor jou te doen.

Chelle in Alabama— RESTORED!!
Chelle in Alabama―HERSTELD!!

Chelle tells everyone she meets that if women would simply read and apply Chapter 1 of RYM (pictured left) that their marriages would be restored.

Chelle vertelt iedereen die ze ontmoet als vrouwen simpelweg het eerste hoofdstuk lezen en toepassen van HJH (foto aan de linkerkant) dat zullen hun huwelijk hersteld worden.

Tomorrow you'll have the opportunity to study and journal everything you've learned, which is what Chelle and Erin both did during their own Restoration Journeys! It's why they both believe their marriages were restored so quickly. AND it's what you can do too!

Morgen zal je de gelegenheid krijgen om alles wat je hebt geleerd te bestuderen en te loggen, wat Chelle en Erin allebei hebben gedaan tijdens hun herstel reis! Dat is waarom ze geloven dat hun huwelijk zo snel is herstelt. EN wat jij ook kan doen!

If your marriage isn't going through a marriage crisis—you must know someone who is! So begin your RMIOU training by helping another woman! Even if you're not sure, it's FREE. 

Als je huwelijk niet door een huwelijks crisis gaat―dat zal je vast wel weten van wie wel! Dus begin je HHIOU training door andere vrouw te helpen! Ook als je het niet zeker weet, het is GRATIS.

*Just be sure to read each lesson, pour out your heart into the Daily Journal (be sure to keep your email copy) and if you continue to feel you want to help with the epidemic of failing marriages, learning how to minister, then you can keep going and in just 6 months, you can have your own online ministry!

* Wees gewoon zeker dat je iedere les leest, stort je hart uit in de dagelijkse log boeken (Wees zeker dat je je email kopie bewaart) En als je door blijft gaan met voelen dat je wilt helpen met de epidemie van falende huwelijken, leren hoe je moet dienen, dan kan je door blijven gaan en in slechts 6 maanden kan je je eigen online ministrie hebben!

"My Yoke is Easy & Light"
Mijn Last is Makkelijk & Ligt”

Based on what we saw God do for Chelle, with her help and the help of many other women who experienced a RESTORED marriage, for the past several months the Lord began showing us that ALL things were possible when He began restoring marriages WE thought were hopeless!

Op basis wat we gezien hebben dat God voor Chelle heeft gedaan, met haar hulp en de hulp van vele andere vrouwen die een HERSTEL huwelijk hebben ervaren, in de afgelopen maanden is de Heer begonnen ons allemaal dingen te laten zien dat alles mogelijk is toen Hij begon met het herstellen van huwelijken waarvan wij dachten dat die hopeloos waren.

That's when He spoke to us about allowing EVERYONE to take the courses, providing them for FREE and to encourage every woman who knows other women in marriage crisis to take the course and help the women around them!

Daarom begon Hij met ons te praten om IEDEREEN de mogelijkheid te geven om de cursus te volgen, het GRATIS te voorzien en om vrouwen te bemoedigen die andere vrouwen kennen die in een huwelijks crisis zitten om de cursussen te volgen en de vrouwen om hen heen te helpen!

What you'll learn is the ministering is simply caring enough to help someone in crisis. WE aren't the ones who heals or restores a marriage. We are not called to be counselors, but instead, we are more of a Spiritual Coach and helping to encourage women to keep traveling along their Restoration Journey—in the same way Erin encouraged Chelle! Remember, each woman must travel along her Restoration Journey with the LORD, not with you and not with us. All we can do, all you can do, is to Encourage women to take His hand and keep moving forward.

Wat je zal leren in de ministrie is simpel weg genoeg te geven om iemand te helpen in een crisis. Wij zijn niet de gene die genezen en de huwelijken herstellen. Wij zijn niet geroepen om raadgevers te zijn, maar in plaats daarvan, zijn we meer een Spirituele Coach en helpen om de vrouwen te bemoedigen om te blijven reizen tijdens hun Herstelreis―op de zelfde manier dat Erin Chelle bemoedigde! Onthoud, elke vrouw moet haar herstel reis maken met de Heer, niet met jou of met ons. Wat wij kunnen doen, alles wat jij kan doen, is om vrouwen te Bemoedigen om Zijn hand te pakken en voorwaarts te blijven gaan. 

To sum up, whether this course is for yourself or to help another woman. Whether you're certain that He's calling you to become a Minister or not. Be sure that you Journal each day after reading the Lesson. Pour out your heart out when filling out your lesson forms, keep in mind these are being written to the LORD, not us. Whether your heart is breaking for your friend or family member or coworker or for yourself and your own marriage— be sure to fill out ALL the lesson forms so that your journaling will help you finish the course and provide you with a future in helping other women!

Om op te noemen, of deze cursus voor jezelf is of om andere vrouwen te helpen. Of je er zeker van bent dat Hij je roept om andere te DIENEN of niet. Wees zeker dat je elke dag LOG elke dag nadat je de les hebt gelezen. Stort je hart uit terwijl je de les formulieren invult, hou in gedachten dat deze aan de Heer worden geschreven, niet aan ons. Of je hart breekt voor je vriend of familielid of collega of voor jezelf of je eigen huwelijk― wees zeker dat je ALLE les formulieren invult zodat je dagboek je zal helpen de cursus af te maken en je een toekomst zal geven in het helpen van andere vrouwen!  

“I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith, in the future there is laid up for me the crown of righteousness”—2 Timothy 4:7-8

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid”—2 Timotheüs 4:7-8 

"Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the Author and Perfecter of faith"—Hebrews 12:1-2

“Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 2Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs”―Hebreeën 12:1-2

"Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win"—1 Corinthians 9:24

“Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt”—1 Korintiërs 9:24

Much love to you,

Veel liefde voor jou,

Our Marriage Ministry Team

Onze Huwelijk Ministrie Team