Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Ontdek Je HM. Wordt Verliefd.
Maak Hem nummer Een!"

Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 5 “Je Eerste Liefde”


Maar Ik heb tegen u,
dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
―Openbaring 2:4

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Have you left your first love? Who is your first love? Was your husband your first love? Is your baby or your children first in your life, above your husband and the Lord? Has your career been first? Who is really first in your life? “He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me” (Matt. 10:37). The Scripture in Revelation says: “But I have this against you, that you have left your first love” (Rev. 2:4).

Heb je je eerste liefde verlaten? Wie is je eerste liefde? Was je echtgenoot je eerste liefde? Is je baby of komen je kinderen op de eerste plaats in je leven, boven je man en de Heer? Komt je carriere als eerst? Wie komt echt als eerste in je leven? “ Wie vader of moeder lief heeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter lief heeft boven Mij, is Mij niet waardig” (Matt. 10:37). De Bijbel zegt in Openbaring: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt” (Openb. 2:4).

What is our Lord saying to us? He is saying that any time we put someone or something ahead of our love for or our relationship with Him, then we are not worthy of His Love.

Wat zegt onze Heer tegen ons? Hij zegt dat elke keer dat we iemand of iets boven onze liefde voor of onze relatie met Hem stellen, we zijn liefde niet waard zijn.

Seek first. You are to put Him first in your priorities, first in your day and first in your heart. “But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you” (Matt. 6:33).

Zoek eerst. Je moet Hem als eerste plaatsen in je prioriteiten, als eerste in je dag en als eerste in je hart. “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matt. 6:33).

Dirty rags. Ask yourself these questions: Do the things I put first have eternal value? Will what I do today help to increase His kingdom? Am I seeking after His righteousness or trying to muster up my own righteousness? Remember, our righteousness is like dirty rags! (See Isa. 64:6.)

Vuile vodden. Stel jezelf deze vragen: Hebben de dingen die ik op de eerste plaats zet eeuwige waarde? Zal het gene wat ik zal doen vandaag mij helpen om Zijn koningkrijk te vergroten? Zoek ik naar Zijn gerechtigheid of probeer ik mijn eigen gerechtigheid bijeen te brengen? Onthoud, onze gerechtigheid is als vuile vodden! (Zie Jes. 64:6.)

What happens when you put someone ahead of the Lord? What does He do to draw you back to Him? If you have put your husband ahead of the Lord, then it was the Lord who has taken your husband from you. “You have [God has] removed my acquaintances far from me; You have [God has] made me an object of loathing to them. You have [God has] removed lover and friend far from me; my acquaintances are in darkness” (Ps. 88:8, 18). Don’t make marriage restoration first in your life; you must make the Lord first in your life!

Wat gebeurt er als je iemand voor de Heer zet? Wat doet Hij om je terug te brengen naar Hem? Als je je echtgenoot voor de Heer heb gesteld, dan was het de Heer die je man van je heeft weg gehaald. “Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd, Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt; ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen. Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd; mijn bekenden zijn een en al duisternis” (Ps. 88: 9, 19). Stel het herstel van je huwelijk niet als eerst in je leven, je moet de Heer als eerste maken in je leven!

Does this mean that we are not to care about what our husbands want and need? Are we to have the attitude that “We serve the Lord, not you”? God teaches us a perfect balance in His Word. “Wives, be subject unto your own husbands, as unto the Lord” (Eph. 5:22). “Wives, be subject to your own husbands, as is fitting to the Lord” (Col. 3:18). When we are subject to our husbands, we’re doing it for the Lord! Even, and especially, if we feel that our husbands don’t deserve the honor we show them, we can rest knowing we submit graciously to our husbands for the Lord who deserves our submission to Him and to His Word!

Betekent dit dat we niet moeten geven om of wat onze mannen willen en nodig hebben? Moeten we de houding hebben dat “We de Here dienen, en niet jou”? God leert ons een perfecte balans in Zijn Woord. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here” (Efez. 5:22). “Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here” (Kol. 3:18). Wanneer wij ons onderwerpen aan onze mannen, dan doen we het voor de Heer! Zelf, en vooral, als we het gevoel hebben dat onze mannen het niet verdienen de eer dat we hen geven, we kunnen rusten wetende dat we ons genadig onderwerpen aan onze echtgenoten voor de Heer die onze onderwerping aan Hem en aan zijn Woord verdient! 

Word of God may not be blasphemed. The Lord even gives us a warning that not obeying or not honoring our husbands will dishonor, even blaspheme, the Lord and His Word: “. . . being subject to their own husbands, that the word of God may not be dishonored” (Titus 2:5). In the KJV, it reads, “. . . being subject to their own husbands, that the Word of God may not be blasphemed.”

Woord van God mag niet gelasterd worden. De Heer geeft ons zelf een waarschuwing dat het niet gehoorzamen of niet respecteren van onze echtgenoten de Heer en zelf Zijn Woord zal onteren en lasteren: “……. onderdanig zijn aan hun eigen mannen, omdat het woord Gods niet gelasterd worde” (Titus 2:5). In de King James Version, staat er…………..onderdanig aan hun eigen echtgenoten, zodat het Woord van God niet gelasterd wordt.” 

Pleasing to the Lord. We are to seek to please the Lord, rather than trying to please our husbands. Then the Lord will cause us to have favor with our husbands. “When a man’s ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him” (Prov. 16:7). “Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised” (Prov. 31:30). “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart” (Ps. 37:4).

Behaaglijk voor de Heer. We moeten zoeken naar het behagen van de Heer, in plaats van het proberen te behagen van onze echtgenoten. Dan zal de Heer ervoor zorgen dat we gunst hebben bij onze echtgenoten. “Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7). “Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen” (Spr. 31:30). “verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Ps. 37:4).

Obedience Rather than Sacrifice
Gehoorzaamheid Beter dan Offers

To obey is better than sacrifice. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you . . .” (1 Sam.15:22–23). “To do righteousness and justice is desired by the Lord rather than sacrifice” (Prov. 21:3).

Gehoorzamen is beter dan offers. “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. 23Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen…..” (1 Sam. 15:22-23). “Gerechtigheid en recht doen” (Spr. 21:3).

Your outward appearance. Even if your outward appearance deceives others into thinking you’re submissive, God knows your heart! “Do not look at his appearance . . . because I have rejected him; for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart” (1 Sam. 16:7). My husband and everyone else thought I was an extremely submissive wife. I was even deceived. God knew that my being abandoned was what I needed. (For more encouragement in this area, listen or watch the “Esther” video available through our ministry office.)

Je uiterlijke verschijning. Zelf als je uiterlijke verschijning andere misleidt door te denken dat je onderdanig bent, God kent je hart! “Let niet op zijn voorkomen…….want Ik heb hem verworpen; voor God komt het immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7). Mijn man en andere dachten dat ik een extreem onderdanige vrouw was. Ik was zelf misleid. God wist dat wat ik nodig had was om verlaten te worden. (Voor meer bemoediging op dit gebied, luister of kijk naar de “Esther” video beschikbaar door onze ministrie kantoor)

There is a story of a little boy whose father continued to ask him to “sit down.” Finally, the little boy did sit down and the father smiled. The boy quickly exclaimed, “I may be sitting down on the outside, but on the inside—I’m standing up!” Many times, we are standing up on the inside. Many times, after you do the right thing and go along with your husband’s plan, you exclaim, “But I don’t agree!” or your attitude tells him that you don’t. Have you done this? Has this been your type of “mock” submission to your husband?

Er is een verhaal van een kleine jongen wiens vader hem constant vroeg om te “gaan zitten.” Uiteindelijk, de kleine jongen is gaan zitten en de vader lachtte. Riep de jongen snel uit, “Ik ben wel gaan zitten aan de buitenkant, maar vanbinnen sta ik nog steeds!” Vaak staan we aan de binnenkant. Vaak nadat je het juiste heb gedaan en je gaat mee met je echtgenoot zijn idee, roep je uit, “Maar ik ben het er niet meer eens!” of je gedrag vertelt hem dat je het er niet mee eens bent. Heb je dit gedaan? Is dit jou soort van “onechte” onderdanigheid aan je echtgenoot?  

Also, you will reap what you have sown. If you were a rebel with your parents before you were married, you are probably still a rebel with your husband. To top it off, you married a rebel. Now your husband has become a greater rebel since you married, just like you have. He now rebels against all sound wisdom and has even taken the rebellion as far as to rebel against his commitment to be faithful to you!

Je zal oogsten wat je hebt gezaait. Als je een rebel was met je ouders voordat je trouwde, ben je waarschijnlijk nog steeds een rebel bij je echtgenoot. Om het af te maken, je bent met een rebel getrouwd. Nu is je man een grotere rebel geworden sinds je getrouwd bent, net zoals jij bent geworden. Hij rebelleert nu tegen alle gezonde wijsheid en heeft zelfs de opstand zo ver gebracht dat hij rebelleert tegen zijn toewijding om je trouw te zijn!

Nothing is impossible. “For the unbelieving husband is sanctified through his wife” (1 Cor. 7:14). Yes, it is true. Obey now and watch as the Lord sanctifies your husband. Does this seem strange? Does it seem impossible, because he is so bad? It’s because you are one flesh: “Consequently they are no longer two but one flesh” (Matt. 19:6). “Neither is woman independent of man, nor is man independent of woman” (1 Cor. 11:11). Can only half a body go one way and the other half go the other? Even if you go separate ways for a while, God will eventually bring you back together. It can happen because “nothing is impossible with God” (Luke 1:37).

Niks is onmogelijk. “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw” (1 Kor. 7:14). Ja, het is waar. Gehoorzaam nu en kijk toe terwijl de Heer je man heiligt. Klinkt dit raar? Klinkt het onmogelijk, omdat hij zo slecht is? Het komt omdat jullie 1 vlees zijn: “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees“ (Matt. 19:6). “En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw” (1 Kor. 11:11). Kan maar de  helft van het lichaam de ene kant opgaan en de andere helft de andere kant? Zelf als je een tijdje gescheiden gaat, zal God je uiteindelijk weer bij elkaar brengen. Het kan gebeuren omdat “omdat niets onmogelijk is voor God” (Luk. 1:37).

He who walks blameless. Once you obey, God will turn your husband’s heart. “He turns it (the heart) wherever He wishes” (Prov. 21:1). Remember, only “he who walks blameless will be delivered” (Prov. 28:18). If you say you don’t want to obey your husband, then he won’t obey the One who is over him either! “Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ” (1 Cor. 11:3). Don’t give the excuse that your husband is not a Christian therefore you don’t have to obey him. There is no Scripture that tells a woman that she does not have to be subject or submissive to a non-believer!

Hij die onberispelijk loopt. Wanneer je zal gehoorzamen, zal God je echtgenoot zijn hart draaien. “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt “(Spr. 21:1). Onthoud, “Wie in oprechtheid wandelt, zal worden gered” (Spr. 28:18). Als je zegt dat je je echtgenoot niet zal gehoorzamen, dan zal hij ook de Ene die boven hem is niet gehoorzamen! “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” (1 Kor. 11:3). Heb niet het excuus dat je man geen Christen is waardoor je hem niet hoeft te gehoorzamen. Er is geen Schriftgedeelte dat een vrouw vertelt dat ze niet onderworpen of onderdanig hoeft te zijn aan een niet-gelovige!

Don’t excuse your present rebellion by saying that your husband is not around, so how can you obey someone who is not there? You obey what you know you should do and what you should have done when he was still there! If you can’t remember, then ask the Lord to bring to mind all those things your husband asked you to do when you weren’t listening or obeying. Then do them. It is not a matter of your husband seeing those changes, but God seeing that you’ve changed.

Excuseer je aanwezige rebellie niet door te zeggen dat je man er niet is, dus hoe kan je iemand gehoorzamen die er niet is? Je gehoorzaamt dat wat je weet dat je moet doen en dat wat je moet doen wanneer hij nog aanwezig was! Als je het je niet meer kunt herinneren, vraag dan aan de Heer om aan al die dingen te denken die je man je heeft gevraagd te doen als je niet luisterde of gehoorzaamde. Doe ze dan. Het gaat er niet om of je echtgenoot al de veranderingen ziet maar dat God ziet dat je bent veranderd.

Suffering unjustly. And what if my husband is mean or even cruel? “Be submissive . . . with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a person bears up under sorrows when suffering unjustly. For what credit is there if, when you sin [disobey] and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right, and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God” (1 Pet. 2:18–20). The Word goes on to say that we women have an example in the Lord and His life. He asks us to follow in His footsteps as we’ll see below.

Onterecht lijden. En wat als mijn man gemeen of zelf wreed is? “Wees onderdanig…….met alle respect, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God” (1 Petr. 2:18-20). Het Woord gaat verder door te vertellen dat we een voorbeeld hebben in de Heer zijn leven. Hij vraagt ons te volgen in Zijn voetstappen zoals we beneden zullen zien. 

Ladies, Lose the Rebellious Spirit!
Dames, Laat Los de Geest van Rebellie

I’m not young, and I wonder how I could have lived so long by my own understanding. I thought wrongly, and did not know it. I was not a bad person, but I was rebellious in spirit, and tried to be the master of the house. Unfortunately, I succeeded.

Ik ben niet jong, en ik vraag mij af hoe Ik zo lang heb kunnen leven steunend op mijn eigen inzichten. Ik dacht verkeerd, en wist dat niet. Ik was geen slecht person, maar ik was geestelijk rebellerend, en probeerde de meester te zijn van het huis. Ongelukkigerwijs, ben ik geslaagd.

My husband came for a visit last evening. Now that I really listen to what he has to say, he (the silent one) is talking nonstop! It has taken much preparation, study, and time alone listening to my Lord, to Whom I eagerly returned.

Mijn man kwam gisteravond op bezoek. Nu dat ik echt luisterde naar wat hij had te zeggen, hij (de stille) praat nonstop! Het heeft veel voorbereiding, studie, en tijd met alleen zijn gekost om naar mijn Heer te luisteren, naar wie ik gretig terugkeerde.

Ladies, what we read in RMI may initially seem foreign. If we have a rebellious spirit, we need to deal with that first. I now take my issues to God so I am much easier to be with. After that happened, my husband has offered me solutions I never thought of, and help he once withheld.

I know God is smiling! —Karen, Separated

Dames, wat we lezen in RMI lijkt in eerste instantie misschien vreemd. Als we een geest van rebellie hebben, moeten we eerst met dat afrekenen. Ik breng mijn problemen nu naar God zodat ik makkelijker ben om mee te zijn. Nadat dat gebeurde, heeft mijn man oplossingen aangeboden waar ik nooit aan gedacht had, en die hij ooit heeft onthouden.

Ik weet God lacht! ―Karen, Gescheiden

“If You Love Me—Obey”
“Als Je van Mij Houdt―Gehoorzaam

After you put God first in your life, and begin to obey those in authority over you, you must then cast down the false doctrine that says “you are saved by grace, so it’s really okay to sin, because we are no longer under the Law.” Let’s search the Scriptures:

Nadat je God op de eerste plaats in je leven hebt gezet, en begint te gehoorzamen de autoriteiten die over je gesteld zijn, moet je de valse doctrine die zeggen “je bent gered door genade, dus het is echt oke om te zondigen, omdat we niet langer onder de wet zijn, neerhalen.” Laten we de Bijbel onderzoeken:

Do your deeds deny Him? “They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed” (Titus 1:16).

Doen je daden Hem ontkennen? “Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk” (Titus 1:16).

Do you do what His Word says? “Why do you call Me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say?” (Luke 6:46). “What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be! How shall we who died to sin still live in it?” (Rom. 6:1–2). “What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!” (Rom. 6:15).

Doe jij wat Zijn Woord zegt? “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? “(Luk. 6:46).“Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Rom. 6:1-2). “Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” (Rom. 6:15).

Faith without works is dead. “What use is it, my brethren, if someone says he has faith but he has no works? Can that faith save him? For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead” (James 2:14, 26). Good works are the “fruits” of our salvation. These are the questions we must ask ourselves: Do my deeds deny that I follow the Lord? Does grace give me a license to sin? Am I, as a believer, to produce good works?

Geloof zonder daden is dood. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood” (Jacobus 2:14, 16). Goede werken zijn de “vruchten” van onze redding. Dit zijn de vragen die wij onzelf moeten afvragen. Verlochen mijn daden mij dat ik de Heer volg? Geeft genade mij een vergunning om te zondigen? Moet Ik, als gelovige, goede werken voortbrengen? 

I never knew you. Many believe that you can live any way you wish and then enter into heaven once you die. Is this true? “Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you who practice lawlessness’” (Matt. 7:22–23). The answer is then “no!”

Ik heb je nooit gekend. Vele geloven dat je op allerlei manieren kan leven zoals je wenst en dan nog de hemel kan ingaan wanneer je dood bent. Is dit waar? “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’” (Matt. 7:22-23). Het antwoord is dan “nee”!”

Confess your sins. If this is the mind that you had, prior to learning these Scriptures, do as Scripture says: “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed . . .” (James 5:16).

Beken je zonde. Als dit de gedachten was dat je had, geef dan prioriteit om deze Bijbelverzen te leren, doe wat de Bijbel zegt: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt…….” (Jacobus 5:16).

Obedience to His Word
Gehoorzaamheid aan Zijn Woord

Seek wisdom! “Wisdom shouts in the street, she lifts her voice in the square. At the head of the noisy streets she cries out; at the entrance of the gates in the city she utters her sayings: ‘How long, O naive ones, will you love being simple-minded? And scoffers delight themselves in scoffing and fools hate knowledge? Turn to my reproof, behold, I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you” (Prov. 1:20–23).

Zoek wijsheid! “De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken” (Spr. 1:20-23)

“Because I called and you refused; I stretched out my hand and no one paid attention; and you neglected all my counsel and did not want my reproof; I will also laugh at your calamity; I will mock when your dread comes, when your dread comes like a storm and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you” (Prov. 1:24–27).

“Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen” (Spr. 1:24-27).

“Then they will call on me, but I will not answer; they will seek me diligently but they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would not accept my counsel; they spurned all my reproof. So, they shall eat of the fruit of their own way and be satiated with their own devices. For the waywardness of the naive will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But he who listens to me shall live securely and will be at ease from the dread of evil” (Prov. 1:28–33). Seek wisdom!

“Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. 

Obedience comes from the heart. “. . . You became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed” (Rom. 6:17). Again, “for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart” (1 Sam.16:7).

Gehoorzaamheid komt van het hart.”……. doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is” (Rom. 6:17). Nogmaals “God kijkt niet hoe mensen zien, want mensen kijken naar de buitenkant, maar de Heer kijkt naar het hart” )1 Sam. 16:7).

Obedience needs testing. “Do not be surprised at the fiery trial which comes upon you for your testing” (1 Pet. 4:12). Obedience purifies your soul. “Since you have in obedience to the truth purified your souls . . .” (1 Pet. 1:22).

Gehoorzaamheid dient getest te worden. “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden” (1 Petr. 4:12). Gehoorzaamheid zuivert je ziel. “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt……” (1 Petr. 1:22)

Obedience gives testimony of who your Father is. “Obey My voice and I will be your God, and you will be My people; and you will walk in all the way in which I command you, that it may be well with you. Yet they did not obey or incline their ear, but walked in their own counsels and in the stubbornness of their evil heart, and went backward and not forward” (Jer. 7:23–24).

Gehoorzaamheid is een getuigenis over wie je vader is. “Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts” (Jere. 7:23-24).

Your disobedience actually praises the wicked. “Those who forsake the law praise the wicked, but those who keep the law strive with them” (Prov. 28:4). The prayers of the disobedient go unheard. “He who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination” (Prov. 28:9).

Je ongehoorzaamheid prijst eigenlijk de goddelozen.  “Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen” (Spr. 28:4). De gebeden van degene die ongehoorzaam zijn worden niet verhoord. “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel” (Spr. 28:9).

Our Example of Obedience Is Jesus
Ons Voorbeeld van Gehoorzaamheid Is Jezus

He was obedient even unto death. “He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross” (Phil. 2:8). “Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered” (Heb. 5:8).

Hij was gehoorzaam tot de dood. “Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des cruises” (Fhilip. 2”8). “ hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Heb. 5:8).

He was obedient and submissive to His authority. “My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not as I will, but as You will. My Father, if this cannot pass away unless I drink it, Your will be done” (Matt. 26:39, 42).

Hij was gehoorzaam en onderdanig aan Zijn autoriteit. “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede” (Matt. 26:39, 42)

Our submission to our authority. “Wives be submissive to your own husbands, as to the Lord . . . But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their own husbands in everything” (Eph. 5:22–24). “For there is no authority except from God, and those which exist are established by God” (Rom. 13:1).

Onze onderwerping aan onze autoriteit. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here…………. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles” (Efez. 5:22-24). “Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld” (Rom 13:1).

The secret to success. “All the paths of the Lord are lovingkindness and truth to those who keep His covenant and His testimonies. For Your name’s sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way he should choose. His soul will abide in prosperity, and his descendants will inherit the land. The secret of the Lord is for those who fear Him” (Ps. 25:10–15).

Het geheim tot success. “Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uws naams wil, Here, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen” (Ps. 25:10-14).

Turn aside to myths. Instead of searching for the truth, many want others to agree with their wrong ideas or decisions: “But wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and . . . will turn aside to myths” (2 Tim. 4:3–4).

Draai af van mythen. In plaats van het zoeken naar de waarheid, willen vele dat andere eens zijn met hun verkeerde ideeën of besluiten: “Omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhaal………….en dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren” (2 Tim. 4:3-4).

Obedience to His Word. “Do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check, otherwise they will not come near to you” (Ps. 32:9). If you don’t obey, He will discipline you. “The Lord has disciplined me severely, but He has not given me over to death. I shall not die but live, and tell of the works of the Lord” (Ps. 118:18, 17).

Gehoorzaaheid aan Zijn Woord. “Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome” (Ps. 32:9). Als je niet gehoorzaamt, zal Hij je diciplineren. “De Here heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Ik zal niet sterven, maar leven” (Ps. 118:18, 17).

God is faithful to His Word. “If his sons forsake My law, and do not walk in My judgments, if they violate My statutes, and do not keep My commandments, then I will visit their transgressions with a rod, and their iniquity with stripes” (Ps. 89:30–34). If you continue in rebellion to God’s Word or your husband’s authority, God will continue to punish you.

God is trouw aan Zijn Woord. “Indien zijn zonen Mijn wet verlaten, en niet naar Mijn verordeningen wandelen; indien zij Mijn inzettingen ontwijden, en Mijn geboden niet onderhouden, dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen” (Ps. 89:31-33). Als je blijft rebelleren tegen Gods’s Woord en je man’s autoriteit, zal God je blijven straffen.

Read and pray Psalm 51 aloud: “Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, have I sinned, and done what is evil in Thy sight. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not take Thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Thy salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors Thy ways, and sinners will be converted to Thee. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, Thou will not despise.”

Lees en bid Psalm 51 hard op: “was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. 5Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

May God be with you as you strive to be more like Christ!
Moge God met je zijn als u ernaar streeft meer op Christus te lijken!

Personal commitment: to put the Lord first in my life. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to do everything as unto the Lord. I will show the Lord my commitment to Him and my obedience to His Word by submitting to those who are in authority over me, especially my husband.”

Persoonlijke toewijding: om de Heer als eerst te zetten in mijn leven. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd in de Bijbel, wijd Ik mij eraan om alles te doen als voor de Heer. Ik zal de Heer mijn toewijding laten zien aan Hem en mij gehoorzamen aan Zijn Woord door mij te onderwerpen aan degene die autoriteit over mij hebben, vooral mijn man”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.