Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Papa!!!"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 3 “Heb geloof”


En Jezus antwoordde en zeide tot hen:
Hebt geloof in God.
—Mark 11:22

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Do You Have Faith or Fear?
Heb je geloof of angst?

Fear will be one of the greatest attacks that you will need to overcome. Romans 12:21 tells us “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Fear will steal your faith and make you totally vulnerable to the enemy. When you listen to all that others tell you about what your husband is doing or not doing, instead of keeping your eyes on the Lord and His Word, you will fail to focus on Him and you will begin to sink!

Angst zal een van de grootste aanvallen zijn die je moet overwinnen. Romeinen 12:21 vertelt ons “Laat het kwaad je niet overwinnen, maar overwin het kwaad met het goede”. Angst zal je geloof stelen en je volledig kwetsbaar maken voor de vijand. Wanneer je luistert naar alles wat andere je vertellen over wat je man doet of niet doet, in plaats van je ogen te houden op de Heer en Zijn Woord, zal je falen om je te blijven focussen op Hem en zal je beginnen te zinken!

Have faith in God’s ability and His desire to restore your marriage. Again, read the testimonies of restored marriages, and believe that yours will be added to theirs!

Heb geloof in Gods mogelijkheid en Zijn verlangen om je huwelijk te herstellen. Nogmaals, lees de getuigenissen van herstelde huwelijken, en geloof dat die van jou toegevoegd zal worden aan die van hun!

An example of faith: Peter. Read the account of Peter in Matthew 14 starting in verse 22. Jesus asked Peter to walk on water. If He is asking you to walk on water, are you going to get out of the boat? Watch when Peter cries out to Jesus—it is always followed by the word immediately. Immediately, Jesus spoke to them and told them to take courage. When Peter began to sink and he cried out to the Lord, “immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him”! (Matt. 14:31).

Een voorbeeld van geloof: Petrus. Lees het verslag van Petrus in Matteüs 14 dat begint in vers 22. Jezus vraagt aan Petrus om op water te lopen. Als Hij jou vraagt om op water te lopen, ga je uit de boot? Let op wanneer Petrus het uitschreeuwt naar Jezus het is wordt altijd meteen gevolgd met het woord onmiddellijk. Onmiddellijk, sprak Jezus tot hen om moed te houden. Tot Petrus begon te zinken en hij schreeuwde het uit naar de Heer, “onmiddellijk strekte Jezus Zijn hand uit en hield hem vast”! (Matt. 14:31).

Fear. A question we must ask ourselves is “why did Peter sink?” “But seeing the wind, he became afraid” (Matt. 14:30). If you look at your situation and at the battle that is raging before you, you will sink! Peter took his eyes off of the Lord and the result was fear! It says “he became afraid.” If you take your eyes off of the Lord, you will become fearful.

Angst. Een vraag moeten wij onszelf afvragen “waarom begon Petrus te zinken?” “Op de wind gelet, werd hij bang” (Matt. 14:30). Als je naar je situatie kijkt en de strijd die voor je raast, zal je zinken! Petrus hield zijn ogen af van de heer en het resultaat was angst! Er staat “hij werd bang. “Als je je ogen van de Heer af houd, zal je bang worden.

Instead, look to Jesus and rise above your storm. When you are in an airplane in the midst of a storm, it is very bumpy when you are climbing above the clouds. Once the plane is above those black clouds, the flight is smooth, the sun is shining, and you can almost see and feel God there! Amazingly, from that vantage point, the clouds below are white and soft!

In plaats daarvan, blijf op Jezus zien en rijs uit boven je storm. Wanneer je in een vliegtuig in een storm bent, is het erg hobbelig wanneer je omhoog klimt boven de wolken. Wanneer het vliegtuig eenmaal boven de zwarte wolken is, dan gaat de vlucht gladjes, de zon schijnt, en je kan bijna God daar voelen en zien! Geweldig, vanaf dit uitkijkpunt zijn de wolken beneden wit en zacht.

Your testimony. Another very important point is to see what happened to the others who were in the boat. (Did you forget that there were others who didn’t get out of the boat?) It says, “And those who were in the boat worshiped Him saying, ‘You are certainly God’s Son!’” (Matt. 14:33). Are you willing to allow God to use you to show His goodness, His loving kindness, His protection, and to draw others to Him? There is a great reward! This is evangelism. Others will come to you when they are having trouble because they have seen your peace despite your circumstances.

Je getuigenis. Een ander erg belangrijk punt is om te zien wat er gebeurd met de anderen die nog in de boot waren. (Ben je vergeten dat er anderen waren die niet uit de boot zijn gekomen?) Er staat, “En degene die in de boot waren prijsde Hem en zeiden, ‘U bent zeker Gods Zoon!’” (Matt. 14:33). Ben je bereid om God toe te laten om je te gebruiken om Gods grootheid te laten zien, Zijn geliefde goedheid, Zijn bescherming en om

andere naar Hem toe te trekken? Er is een grote beloning! Dit is het evangelie. Andere zullen naar je toekomen wanneer ze problemen hebben omdat ze je vrede hebben gezien ondanks je omstandigheden.

Overcome
Overwin

The wind stopped. “And when they got into the boat, the wind stopped” (Matt. 14:32). Your battle will not go on forever. This test was needed to make Peter strong enough to be the “Rock” of which Jesus had spoken (Matt. 16:18). Satan (and others working for him) will tell you that you will stay in the trial unless you get away or give in and give up.

De wind stopte. “En toen ze in de boot stapte, stopte de wind”(Matt. 14:32). Je strijd zal niet eeuwig doorgaan. Deze test was nodig om Petrus sterk genoeg te maken om de “Rots” te zijn waar Jezus over had gesproken (Matt. 16:18). Satan (en andere die voor hem werken) zullen je vertellen dat je in de strijd zal blijven tenzij je weg zal gaan of het op zal geven.

God never intended us to remain “in the valley of the shadow of death.” In Psalm 23, it says that we go “through the valley of the shadow of death.” Satan wants us to think that God wants us to live there! He wants to paint a “hopeless” picture! God is our hope, and hope is the faith in His Word that has been sown in our hearts.

God heeft nooit gewild dat we zullen blijven “in de vallei van de schaduw van de dood.” In Psalm 23, wordt er gezegd dat we “door de vallei van de schaduw van de dood zullen gaan. “Satan wil ons laten denken dat God wil dat we daar leven! Hij wil een “hopeloos” plaatje afschilderen! God is onze hoop, en hoop is het geloof in Zijn Woord dat is gezaaid in ons hart.

Faith
Geloof

Abraham. A second example is when Abraham was 90 years old and still without the child God had promised him. It says, “He hoped against hope” (Rom. 4:18). Isn’t that good? Even when all hope was gone, he continued to believe God and take Him at His Word. We must do the same.

Abraham. Een tweede voorbeeld is wanneer Abraham 90 jaar oud was en nog steeds zonder het kind was die God had belooft. Er staat, “Hij hoopte tegen hoop” (Rom. 4:18). Is dat niet goed? Ook toen alle hoop verdwenen was bleef hij God geloven en nam hij Hem op Zijn Woord. Wij moeten hetzelfde doen.

Act on the faith that you have. “And He said to them, ‘Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you’” (Matt. 17:20).

Gedraag je naar het geloof dat je hebt. “En Hij zei tot hen, ‘Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal voor u onmogelijk zijn.

If you lack faith. If you lack faith, you should ask God. There is a battle, even for our faith. “Fight the good fight of faith . . .” (1 Tim. 6:12). And “I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith . . .” (2 Tim. 4:7) “And He [Jesus] could do no miracle there except that He laid His hands upon a few sick people and healed them. And He wondered at their unbelief” (Mark 6:5). When the Lord lays His hands on you and your marriage, will He marvel at your unbelief?

Als je gebrek lijdt aan geloof. Als je gebrek lijdt aan geloof, zal je God moeten vragen hierom. Er is een strijd, zelfs voor ons geloof. “Strijd de goede strijd het gevecht van Geloof....” (1 Tim. 6:12). En “Ik heb de goede strijd gestreden, Ik heb het parcours beëindigd, Ik heb het geloof behouden.....”(2 Tim. 4:7) “ En Hij [Jezus] kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof” (Mark. 6:5). Wanneer de Heer Zijn handen op jou en je huwelijk zal leggen, zal Hij tegen je ongeloof aanlopen?

mitators of faith. We would do well to imitate those in Scripture who exhibited faith (You can find the “Hall of Faith” in Hebrews, chapter 11). We need to act on God’s promises: “but imitators of those who through faith and patience inherit the promises” (Heb. 6:12). There are many women who have followed the principles found in this book who have had victory over troubled or even broken marriages. Their testimonies will encourage you in your faith. Believe as the song says, “What He’s done for others, He’ll do for you!” Read all the incredible testimonies of marriages that God restored on our website at EncouragingWomen.org.

Na apers van geloof. We doen er goed aan om degene na te doen in de Heilige Schrift die geloof tentoonstelde. ( Je kan de hal van beroemdheden vinden in Hebreeën, hoofdstuk 11). We moeten ons gedragen naar Gods beloften: “na apers van degene die door hun geloof en geduld de beloften erfde” (Hebr. 6:12). Er zijn vele vrouwen die de principes die gevonden zijn in dit boek gevolgd hebben die overwinning hebben gehad over verstoorde of zelf gebroken huwelijken. Hun getuigenissen zullen je bemoedigen in je geloof. Geloof zoals het lied zegt “Wat Hij voor andere heeft gedaan, zal Hij ook voor jou doen. Lees alle ongelooflijke getuigenissen van huwelijken die God heeft hersteld op onze website op EncouragingWomen.org.

Doubt Destroys
Twijfel Vernietigt

Double-minded or doubting. You must not be double-minded. Your mind must not waver or doubt God. “But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways” (James 1:6–8). “I hate those who are double-minded, but I love Thy law” (Ps. 119:113).

Een dubbele gedachten of twijfel. Je moet niet denken met dubbele gedachten. Je moet niet weifelen of twijfelen aan God. “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet

menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen “ ( Jacobus 1:6 8). “Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief” (Ps 119:113).

If you have trouble with double-mindedness, you need to read and meditate on God’s Word, which is the only truth! You must also separate yourself from anyone who continues to tell you something contrary to your desire to restore your marriage. You must also always speak the truth to everyone about your faith in God’s ability and His desire to restore your marriage.

Als je problemen hebt met een dubbele-gedachten voering, dan heb je het nodig om het Woord van God te lezen en erop te mediteren, wat de enige waarheid is! Je moet je ook afzonderen van iedereen die je steed iets anders vertelt dan wat je wenst om je huwelijk te herstellen. Je moet ook altijd praten over de waarheid tegen iedereen over je geloof in God’s mogelijkheid en Zijn wens om je huwelijk te herstellen.

Faith without works. “But someone may well say, ‘You have faith, and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works’” (James 2:18). Show others that you have faith by your actions. If you believe that your husband will return home, act like it. Leave his side of the closet empty, his side of the bed empty, his drawers empty—and make sure you wear your wedding ring! “But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless?” (James 2:20). If you believe that what you are praying for is going to happen, start treating that person as if they were changed!

Geloof zonder daden. “Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken’” (Jakobus 2:18). Laat andere zien dat je geloof hebt door je daden. Als je gelooft dat je man terug zal keren naar huis, gedraag je er ook naar. Laat zijn deel van de kast leeg, zijn kant van het bed leeg, zijn lades leeg en wees zeker dat je je trouwring draag! “Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?” (Jakobus 2:20) Als je gelooft dat wat er gaat gebeuren, begin die persoon te behandelen alsof hij veranderd is!

Don’t get ahead of God. Don’t move. Don’t buy a house thinking it’s for you and your husband when he comes home. Instead, wait on this side of the Jordan—don’t enter the Promised Land without your husband! God is a God of waiting. Urgency is usually from the enemy.

Ga niet voor God uit. Beweeg je niet. Koop geen huis met de gedachten het is voor jou en je man als hij weer thuis gekomen is. Maar in plaats daarvan, wacht aan deze kant van de Jordaan betreed niet het beloofde land zonder je man! God is een God van wachten. Spoed is meestal van de vijand.

Firm in your faith. Remind yourself of those who overcame and thus received the abundant life God promised. “But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world” (1 Pet. 5:9). Read and reread the testimonies on our website and in our book By the Word of Their Testimony. Keep the testimonies of others in the front of your mind. Share these testimonies with your family and friends who doubt that your marriage can be saved or that God is unable or unwilling to change your husband. (He changed you didn’t He?)

Standvastig in je geloof. Herinner jezelf die het zijn overkomen en die het voorspoedige leven hebben ontvangen die God had beloofd. “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten“ (1 Petrus 5:9). Lees en herlees de getuigenissen op onze website in onze boeken Door het Woord van Hun Getuigenis. Hou de getuigenissen van andere in je gedachten. Deel deze getuigenissen met je familie en vrienden die twijfelen dat je huwelijk gered kan worden of dat het voor God niet mogelijk is of niet gewenst om je man te veranderen. (Hij heeft toch jou veranderd?)

How to Increase Your Faith
Hoe je je geloof vergroot

The Word. How can we gain faith or increase our faith? “So faith comes from hearing, and hearing by the Word of Christ” (Rom. 10:17). Read His Word and the testimonies of others. Surround yourself with faithful women who will believe with you. Those who have stood for God will teach you and hold you up. Many times we find that when you feel like you are almost out of faith, you should give away what little you have left. Call someone you sense needs encouraging and give her the rest of your faith. You will hang up the phone rejoicing because God will fill you full of faith. Read 1 Kings 17:12–15 to remember the widow who gave her last cake to Elijah and the miracle she received!

Het Woord. Hoe kunnen we ons geloof krijgen of ons geloof vergroten? “Zo is dan ​het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus” ​(Rom. 10:17)​. Lees Zijn Woord en de getuigenissen van andere. Omgeef jezelf met gelovige vrouwen die samen met je zullen geloven. Degene die voor God hebben gestaan zullen je leren en je omhoog houden. Vele keren wanneer je het gevoel hebt dat je bijna geen geloof meer hebt, zal je moeten weggeven het kleine beetje wat nog over is. Bel iemand waarvan je weet dat die een bemoediging nodig heeft en geef haar de rest van je geloof. Je zal de telefoon ophangen en God prijzen omdat God je vol geloof zal vullen. Lees 1 Koning 17:12-15 om te herinneren de weduwe die haar laatste cake gaf aan Elijah en het wonder wat ze ontvangt.

So many come to us for help and fail to reap a restored marriage because they feel they are unable to sow into anyone else’s life as they are struggling to save their own marriage. This is unbiblical and contrary to God’s principles. Get yourself an Encouragement Partner and help her restore her marriage. You can also start an Encouragement Course in your home or church if you have leadership abilities. God used me (and others) powerfully as we ministered to others in our pain and lack—and God blessed our efforts with restored marriages!

Zo velen komen naar ons voor hulp en falen om een herstel huwelijk te oogsten omdat ze het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om in iemand anders leven te zaaien wanneer ze aan het struggelen zijn om hun eigen huwelijk te redden. Dit is onbijbels en staat tegenover Gods principes. Zorg dat je een Bemoediging partner krijgt en help haar haar huwelijk te herstellen. Je kan ook een Bemoedigings curses starten in je huis of kerk als je leiderschapskwaliteiten heb. God heeft mij (en andere) machtig gebruikt wanneer we aan het evangeliseren waren tegen andere in onze pijn en tekortkomingen. en God heeft onze moeite gezegend met een hersteld huwelijk.

Obedience. Don’t forget that obedience to God is paramount to victory. Don’t forget what Jesus said: “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My

Father who is in heaven. And then I will declare to them, ‘I never knew you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS’” (Matt. 7:21, 23). If you practice or keep doing what you now know is contrary to the biblical principles found in this book, your marriage will not be restored!

Gehoorzaamheid. Vergeet niet dat gehoorzaamheid aan God gelijk is aan overwinning. Vergeet niet wat Jezus zei: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; GAAT WEG VAN MIJ, GIJ WERKERS DER WETTELOOSHEID’’’(Matt. 7:21,23). Als je uitoefent en blijft doen wat je weet dat het tegenover gestelde is van de bijbelse Principes gevonden in dit boek, dan zal je huwelijk nooit herstellen.

In God’s will. If your heart convicts you that you are not in God’s will and that you are not following His principles in this book, then of course you will have no confidence and no faith to receive your request from the Lord. Ask God to “break” you so your will becomes His will. You MUST Wait

In God's wil. Als je hart je overtuigt dat je niet in God’s wil bent en dat je niet Zijn principes in dit boek volgt, dan zal je natuurlijk geen vertrouwen en geloof hebben om een verzoek van de Heer te verwachten. Vraag God om je te “breken” zodat je Zijn wil zal worden. JE MOET WACHTEN.

Wait for His timing. God seems to work on one thing at a time. We must work with Him in His timing. This does not mean we need to wait to pray; it only means we need to wait for God to change the situation at the proper time. Thank God that He doesn’t dump (through conviction) all my sins on top of me all at once! Just use the time while you wait to pray. Many times the battle will continue to rage on your behalf. There may be many battles that must be fought (and won) in the war against your marriage. Just remember, “When the battle is the Lord’s, the victory is ours!”

Wacht op zijn tijd. God lijkt te werken aan een ding tegelijk. We moeten met Hem samenwerken in Zijn tijd. Dit betekent niet dat we moeten wachten om te bidden; het betekent alleen dat we het nodig hebben om te wachten op God om de situatie te veranderen op de geschikte tijd. Dank God dat Hij niet ( door veroordeling) al mijn zonden allemaal tegelijkertijd op mij dumpt. Gebruikt te tijd terwijl je wacht om te bidden. Vele keren zal de strijd doorgaan voor jou. Er zullen waarschijnlijk vele strijden zijn die uitgevochten (en overwonnen) moeten worden in de oorlog tegen je huwelijk. Herinner je, “Wanneer de strijd van de Heer is, is de overwinning van ons!”

We have the comfort of knowing that He hears us immediately, but the response may seem slow. In the book of Daniel, an angel spoke to him and gave us these insights: “. . . From the first day that you set your heart on understanding this and on humbling yourself before God, your words were heard, and I have come in response to your words. But the prince of Persia was withstanding me for twenty-one days” (Dan. 10:12–13). It may take some time to win the battles, so do not become weary. “But as for you, brethren, do not grow weary of doing good” (2 Thess. 3:13).

We hebben de geruststelling om te weten dat Hij ons meteen hoort, maar de reactie zal waarschijnlijk traag lijken. In het boek van Daniel, een engel sprak tot hem en gaf ons deze inzichten: “.......want van de eerste dag

af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij” (Dan. 10:12-13). Het kan wat tijd kosten om de gevechten te te winnen, dus wordt niet moe. “En gij, broeders, wordt niet moede te doen wat goed is” (2 Thess. 3:13).

Personal commitment: to allow God to change me. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to seeking God and His Word to increase my faith in His ability to restore my marriage. I will fight fear by keeping my eyes on Jesus, the Author and Finisher of my faith.

Persoonlijke toewijding: Toelaten dat God mij veranderd. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd van God’s Woord, ”Ik beloof God en Zijn Woord te zoeken om mijn geloof in Zijn vermogen om mijn huwelijk te herstellen te vergroten. Ik zal angst bestrijden door mijn ogen op Jezus, de Auteur en Finisher van mijn geloof te houden.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.