DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 16 "Openen de Ramen van de Hemel"

 

“Beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen,
of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen
en zegen in overvloed over u uitgieten.
Maleachi 3:10

 

Dit is een behoorlijk krachtige uitspraak van God. Nergens anders in de Bijbel zegt God ons dat we Hem op de proef moeten stellen, behalve in deze vers. Wat is het waarvan God zegt dat het ervoor zal zorgen dat Hij de vensters van de hemel zal openen en Zijn zegen over ons zal uitstorten totdat deze overstroomt?

“Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten." (Maleachi 3:10). 

Heb je het gezien? Het is geven van tienden. Het geven van tienden zal ervoor zorgen dat God de vensters van de hemel opent en Zijn zegeningen over je leven uitstort!

Veel christenen deinzen ervoor terug om zoveel mogelijk over dit belangrijke principe te leren, maar mis dit alstublieft niet! God wil dat we in alle dingen trouw en gehoorzaam zijn, en wanneer we op een bepaald gebied van ons leven verwaarlozen of ervoor kiezen om ongehoorzaam te zijn, vloeit dat ook over op andere gebieden.

Wat is het geven van tienden precies? Het is het teruggeven aan God van tien procent van het eerste deel van je vermeerdering.

Onze samenleving in zijn geheel is onwetend over deze principe. Veel kerken laten hun volk in de steek door te verwaarlozen het belang van tienden te onderwijzen. Waarom is het zo ernstig? God is boos als we Hem niet teruggeven wat rechtmatig van Hem is. “Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen”. (Ps 24:1). Tienden geven is een daad van aanbidding.

Er zijn te veel christenen die ofwel in armoede leven of net zoveel schulden hebben als de ongelovige. God wil elke gelovige “het hoofd en niet de staart” maken”. Hij wilt dat je “erboven” en “niet onder” schulden of iets anders staat dat wilt regreen of controle heeft over je leven (Deut. 28:13). Ons is verteld, “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben…”(Rom. 13:8). “De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener." (Spr. 22:7).    

De meeste christenen zijn met zoveel gezegend, vooral als we kijken naar andere naties en het niveau van armoede waarin de meeste mensen van de wereld leven. We besteden onze verdiensten aan genoegens, terwijl onze kerken, missionarissen en bedieningen worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Waarom? Omdat we proberen vast te houden aan wat niet rechtmatig van ons is.

We nemen maar geven weinig. “(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief”. (2 Kor. 9:6). 

We vragen en vragen ons af waarom we niet ontvangen. “(Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen”. (Jacobus 4:3). 

God wilde Zijn volk zegenen, maar Hij deed het niet omdat ze niet bereid waren om aan Zijn voorraadschuur te geven. Hij vertelt hun in Haggaï 1:6–7, “Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Here der heerscharen: ‘Bedenkt wat u wedervaren is”’! 

“‘Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit, en toen gij het binnengehaald hadt, blies Ik erin. Waarom dat? luidt het woord des Heren der heerscharen. Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis’”. (Hag. 1:9). 

Het Begrijpen van Tienden geven

Het is ironisch dat zoveel christenen ten onrechte geloven dat ze het zich niet kunnen veroorloven om tienden te betalen en God te zegenen door middel van offers. De waarheid is dat ze gewoon gevangen zitten in een vicieuze cirkel die alleen door gehoorzaamheid en geloof kan worden genezen. Ze kunnen het zich niet veroorloven om te geven omdat ze God beroven om mensen te betalen, waardoor ze zichzelf beroven van gezegend te zijn!

In feite vraagt God ons om te geven als we in diepe armoede verkeren. De christenen in Macedonië begrepen en pasten dit principe van geven toe “Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd” (2 Kor. 8:2). Klinkt een beetje zoals velen van ons, nietwaar?

Waarom 10%?

Het woord tiende in het Hebreeuws is 'ma'asrah', wat zich vertaalt naar 'een tiende'. Dus telkens wanneer God tot ons spreekt in Zijn Woord en tegen ons zegt dat we "tienden", moeten geven, zegt Hij dat we Hem een tiende moeten geven.

Waarom zou ik eerst mijn tiende geven, voordat ik mijn rekeningen betaal?

Dit is het principe van de "eerste vruchten" van onze arbeid. Deuteronomium 18:4 vertelt ons, “De eerstelingen van uw koren, uw most en uw olie en de eerste wol van uw schapen zult gij hem geven”. Daarna, in Exodus 34:24 en in 26, zegt God, “want Ik zal volken voor uw aangezicht verdrijven en uw gebied ruim maken…. Het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God, brengen….”

Dit wordt ook bevestigd in het Nieuwe Testament wanneer Jezus ons vertelt in Mattheüs 6:33, “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”.

Waar zou ik tienden moeten geven? 

Maleachi 3:10 vertelt ons, “Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten’”. 

Uw voorraadschuur is waar je geestelijk gevoed wordt. Veel christenen maken de fout om te geven waar ze niet geestelijk gevoed worden of geven liever waar ze zien dat het nodig is - maar dit is dwaasheid. Het is alsof je naar een restaurant gaat, een maaltijd bestelt, maar als de cheque komt en de kassier vertelt dat je liever aan het restaurant verderop in de straat geeft, gaat dat niet zo goed!

Als je naar een kerk gaat waar je geestelijk gevoed wordt, dan zou je minstens een tiende van je inkomen aan je thuiskerk moeten geven. Dat betekent dat als je ergens anders naar de kerk gaat en je ertoe geleid voelt om financieel in onze bediening (of enige andere bediening of missies) te zaaien, dit een offer zou zijn "boven en buiten" je tiende. We willen niet dat je van je kerk steelt om in onze bediening te zaaien. ““want dit zou u niet baten” (Hebr. 13:17).

Veel van onze Samen zijn bijeenkomst leden gaan echter niet naar een kerk (om verschillende redenen) en worden gevoed door onze bediening tienden, door te zaaien in het herstellen van huwelijken, aangezien dit de plek is waar ze geestelijk gevoed worden.

Nogmaals, zoals ik je door dit hele boek heen heb aangemoedigd, zoek God. Dit geldt voor alles, ook voor jouw financiën. Wees dan gehoorzaam en trouw aan Hem!

Maak niet de fout om ijverig alle principes voor het herstel van jouw huwelijk te volgen en toch geen tienden te geven, anders zul je merken dat jouw huwelijk niet hersteld is omdat je van God steelt.

Onthoud, Maleachi 3:8-10 vertelt ons, “Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel."

Maar aangezien ik niet onder de wet sta en uit genade leef, is 10% niet langer vereist, toch?

Gods genade rechtvaardigt het geven van meer, niet minder. Als we Zijn vergeving, Zijn barmhartigheid, Zijn mededogen en Zijn offer van Zijn vergoten bloed hebben ervaren waardoor we deel krijgen aan Zijn heerlijkheid, zal dat onze bereidheid vergroten om meer te geven, zeker niet minder.

“…Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet”. (Matt. 10:8).

“Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken”?  (Rom. 8:32).

Echter, “….en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief." (2 Kor. 9:6). 

Als we dubbelzinnig zijn en er niet echt op vertrouwen dat God voor ons zal zorgen, "laat deze man dan verwachten dat hij niets van de Heer zal ontvangen." Als we vasthouden aan wat we moeten proberen om voor onszelf te zorgen, zullen we nooit Gods ontzagwekkende kracht voor ons zien.

Het is Gods verlangen om Zijn kracht en Zijn zegeningen in ons leven uit te storten. Als we tienden geven, zijn we gehoorzaam. Wanneer we, uit uiterste dankbaarheid en aanbidding, vrijelijk offergaven geven die verder gaan dan wat wordt bevolen, openen we echt de deur voor God om Zijn zegeningen uit te storten en Zijn plezier in ons leven te doen.

We weten “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” Ef. 3:20 NBG-51).

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden". (Matt. 6:33 NBG-51). Geloven we God op Zijn Woord of niet?

Principes van Rentmeesterschap

Zoals we hebben gezien, is tienden een belangrijk beginsel in de Bijbel. God verwacht van ons dat we een deel van wat Hij ons zo genereus heeft gegeven, aan Hem terugbetalen. Inderdaad, alles wat Hij ons heeft gegeven is nog steeds van Hem - wij zijn rentmeesters die Hij heeft toevertrouwd om voor de aarde en alles wat erop is te zorgen. Hoe we omgaan met wat Hij ons heeft toevertrouwd - ons geld, onze talenten, onze tijd - toont onze gehoorzaamheid aan Zijn Woord, ons vertrouwen in Zijn belofte om te voorzien, en vooral ons geloof in Hem.

De manier waarop je naar je financiën kijkt en ermee omgaat, is de basis voor je christelijke groei, en als je Gods principes van rentmeesterschap begrijpt, kan je volwassen worden in je geestelijke wandel en de zegeningen beërven die God voor jouw leven heeft.

Zoals je tot nu toe in dit boek hebt gelezen, behandelt God veel gebieden in ons leven die indirect van invloed zijn op ons huwelijk. Het is niet genoeg om je uitsluitend op huwelijksprincipes te concentreren, maar nogmaals, God gebruikt deze beproeving in je huwelijk om je meer naar Zijn beeld te transformeren terwijl Hij je uit de vernietiging van de wereld trekt en je het pad naar het leven toont.

De rijkdommen van God zijn er niet voor ons om 'rijk te worden' op de manier waarop de wereld naar rijkdom zoekt, maar in plaats daarvan maken Zijn zegeningen deel uit van ons erfgoed. God wil ons voorspoedig maken (Jer. 29:11) zolang Hij weet dat we onze erfenis verstandig zullen gebruiken, zonder dat voorspoed ons te gronde zal richten. Het geven van een auto aan een te jong kind zal zeker in een tragedie eindigen. Pas als een ouder volwassenheid ziet, is hij bereid de sleutels van de auto over te dragen.

God wil dat we een volwassen houding hebben ten opzichte van geld, want het heeft de kracht om ons vermogen om verstandige beslissingen te nemen, te beïnvloeden: “Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe”. (Spr. 30:7-9). 

Het is duidelijk dat het Gods verlangen is om Zijn kinderen te zegenen. Hier zijn meer verzen die Gods hart voor jou als een van Zijn hart laten zien:

“De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe”. (Spr. 10:22). 

“Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven”. (Spr. 22:4). 

"door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit." (Spr 24:4)

“Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft”. (Spr. 28:20). 

Deze verzen stellen dat er voorwaarden zijn voor financiële zegeningen (geestelijke volwassenheid) en dat dit echt een kwestie van het hart is (een afwezigheid van hebzucht).

We willen allemaal Gods zegen op ons leven, maar wist je dat hoe je omgaat met je financiële zegeningen veel te maken heeft met hoe je groeit in de Heer en in welke mate God in staat is om in je leven te werken?

“Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon (bedrieglijke rijkdom, geld, bezittingen of wat dan ook waarop wordt vertrouwd”) (Matt. 6:24 NBG-56)

“Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Indien gij dus niet getrouw geweest zijt ten aanzien van de onrechtvaardige Mammon, wie zal u dan het ware goed toevertrouwen?" (Lucas 16:10-11). 

Om te groeien in ons vermogen om door God gebruikt te worden, wat geestelijke rijkdom is, en om grotere dingen te verwerven (de macht en aanwezigheid van God in ons leven hebben) hangt gedeeltelijk af van hoe we met onze financiën omgaan.

Om dit verder te bewijzen, zijn er ongeveer 500 verwijzingen in de Bijbel naar geloof en 500 naar gebed, maar er zijn meer dan 2000 verzen die verwijzen naar onze financiën! Naast de spirituele wetten die van kracht waren toen God het universum schiep (zie hoofdstuk 1), heeft God ook financiële wetten opgesteld, die Hij met ons heeft gedeeld in Zijn Woord. We hebben er baat bij om de wetten te volgen of lijden onder de gevolgen als we dat niet doen. Het maakt niet uit of we ze niet kennen of ervoor hebben gekozen ze af te wijzen; deze wetten bestaan, net als de zwaartekracht, en er kan niet over worden gedebatteerd.

Principe #1: We oogsten wat we zaaien.

Een van de belangrijkste principes van rentmeesterschap is zaaien en oogsten. Om een oogst binnen te halen, moeten we eerst zaad zaaien. Er zijn veel Bijbelse plaatsen die ons inzicht geven in het onderwerp zaaien en oogsten. Hier een paar:

“(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten”. (2 Kor. 9:6). 

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien”. (Ps. 126:5). 

“Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”. (Gal. 6:7). 

“Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten”. (Gal. 6:8). 

“Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Als we zaaien met begrip van dit principe en met geloof in de Heer en Zijn Woord, mogen we verwachten dat we een oogst zullen binnenhalen in en waar we hebben gezaaid! Dit is echt spannend!

Geen enkele boer zou de tijd of het geld nemen om te zaaien als hij niet verwachtte een oogst binnen te halen. Bovendien, als hij een graanoogst wilde binnenhalen, zou hij maïs zaaien. Als hij tarwe wilde oogsten, zou hij tarwe zaaien.

Daarom, als je vriendelijkheid wilt oogsten, zaai dan vriendelijkheid. Als je vergeving wilt oogsten, vergeef! Als u herstel in uw huwelijk wilt oogsten, zaai dan in herstel door te dienen en/of financieel - anticipeer dan op een oogst, aangezien Gods principes en Zijn beloften waar zijn en Hij trouw is!!

We kunnen ook Gods belofte geloven dat zaaien in Zijn werk betekent dat we investeren in onze eeuwige toekomst. “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." Matt. 6:19-21). Wat nog belangrijker is, wat we hier op aarde met geld doen, is een echte indicatie van waar ons hart is.

“Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt." (2 Kor. 9:10-11). 

Met andere woorden, wanneer God ons een overvloedige oogst geeft, is het niet zo dat we het zelfzuchtig voor onszelf kunnen houden, maar zodat we nog meer kunnen zaaien in het koninkrijk der hemelen.

De zeer rijke christenen van vandaag zijn de kanalen die bedieningen gaande houden, zendelingen naar vreemde landen sturen en onze kerken laten bloeien zodat ze de verlorenen voor de Heer kunnen bereiken. Ze gebruiken hun geld niet voor hun eigen genoegens, maar hebben ontdekt dat ze echte vreugde en tevredenheid ervaren door in de dingen van God te zaaien.

We mogen echter ook niet vergeten dat armoede en welvaart relatieve termen zijn. Wat wij het 'armoedeniveau' in de Verenigde Staten noemen, lijkt voor die in veel andere landen welvaart.

Als christenen moeten we tevredenheid vinden in elke situatie. De apostel Paulus herinnert ons in Filippenzen 4:12: “Ik weet hoe ik met nederige middelen moet omgaan, en ik weet ook hoe ik in voorspoed moet leven; onder alle omstandigheden heb ik het geheim geleerd om verzadigd te zijn en honger te lijden, zowel om overvloed te hebben als om behoefte te lijden.”

Er zijn inderdaad tijden dat God Zijn heiligen roept tot lijden, martelaarschap of armoede (zoals de arme weduwe die twee munten gaf - alles wat ze bezat) om Zichzelf te verheerlijken. Wanneer Hij ons roept tot armoede of lijden, geeft Hij ons de genade om het met vreugde en dankzegging (en zonder morren of klagen) te dragen.

Hoewel we niet alle redenen van God om armoede toe te staan kunnen begrijpen, kunnen we erop vertrouwen dat Zijn wegen hoger zijn dan onze wegen. “Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd; want (zij deden), dat getuig ik, wat zij konden, ja meer dan dat” (2 Kor. 8:2). Soms worden degenen die de grootste behoefte hebben, de meest vrijgevige! Voor iemand die van geld houdt, kan het verlies van rijkdom een van de manieren zijn waarop God ons breekt, ons tot Zich trekt en ons leert om alleen op Hem te vertrouwen.

In ons land trekken armoede en schulden echter meestal niet de interesse of aandacht van jouw familie, vrienden en buren. Als we met veel gezegend zijn, moeten we tot anderen getuigen, niet door zelfingenomen tot hen te prediken of hun levensstijl te veroordelen, maar door hen toe te staan God in ons leven te 'lezen'! “Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen” (2 Kor. 3:2). We moeten de vruchten van onze Vader laten zien. We moeten vrede hebben te midden van problemen, onze vijanden zegenen, vrijelijk vergeven en wandelen in de voorspoed die de Heer toestaat. Onze vrijgevigheid zou Hem moeten verheerlijken en zou de vriendelijkheid kunnen zijn die God gebruikt om anderen tot Zich te trekken!

“….dat zij bestendig zeggen: De Here is groot, die welgevallen heeft aan het heil van zijn Knecht”. (Ps. 35:27).

Principe #2: God bezit alles.

Psalm 24:1 (NBG-51) zegt simpelweg, “Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen”. Alles wat we hebben is van God. 

Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is” (1 Kron. 29:11). 

‘“Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen”. (Hag. 2:8). 

Alles wat we hebben, of het nu veel of weinig is, is aan ons in bruikleen gegeven - we zijn rentmeesters. Nogmaals, het is hoe we omgaan met wat ons is toevertrouwd (zoals uitgelegd in de gelijkenis van Lucas 16) die zal bepalen of Hij ons zegent met meer of dat Hij wegneemt wat we al hebben.

Principe #3: God voorziet in alles.

“Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft – zoals dit heden het geval is. Maar het zal geschieden, indien gij de Here, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt – ik betuig heden tegen u, dat gij voorzeker zult omkomen." (Deut. 8:17-19). 

“Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. Here, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles." (1 Kron. 29:14-16). 

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus”. (Filip. 4:19).

Of je het nu verdiende in je baan of het aan jou werd gegeven, wie was de Bron van alles wat je hebt? God.

Principe #4: God wil het eerste deel van wat Hij je geeft

Veel christenen geven aan hun kerk en andere liefdadigheidsorganisaties, maar worden niet gezegend omdat ze dit zeer belangrijke principe niet begrijpen. God is door de hele Bijbel heen duidelijk dat Hij de eerste wil zijn op elk gebied van je leven.

Als je jouw rekeningen betaalt voordat je de eerste aan Hem teruggeeft, is God niet de eerste in jouw leven en zul je de zegening gemist hebben. We leerden in hoofdstuk 5, 'Eerste liefde', dat God van ons wegneemt wat we voor Hem hebben gesteld.

“Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen”. (Spr. 3:9). Het principe is duidelijk; we moeten eerst aan God geven.

Als christenen tienden beginnen te overwegen, kunnen ze vaak niet zien hoe ze tienden kunnen geven, omdat ze nauwelijks rondkomen. Dit komt omdat ze ook onwetend zijn over wat er in hun financiën is gebeurd. Haggaï 1:9 zegt dat God "wegblaast" wat je mee naar huis neemt, en Hij staat ook toe dat de verslinder komt en neemt wat rechtmatig van Hem was.

‘“Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen." (Mal. 3:10-11). 

Elke maand worden christenen die geen tienden betalen, geconfronteerd met "onverwachte" uitgaven, zoals reparaties of andere behoeften die ze niet hadden voorzien. Het is alleen omdat ze onwetend zijn van dit principe. Want als God de eerste in jouw leven is - eerst in jouw hart, eerst in jouw dag en eerst in jouw financiën - dan (en alleen dan) zal God "voor jou de vensters van de hemel openen, een zegen voor jou uitstorten totdat het overstroomt' en getrouw “de verslinder voor jou terechtwijzen."

Degenen die zichzelf vernederen door God hun tienden en gaven te geven, zullen zich verheugen in overvloedige voorspoed! “maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede”. (Ps. 37:11). Zijn Woord vertelt ons, “Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede." (Spr. 13:21). 

Principe #5: Wat je met het eerste deel doet, bepaalt wat God met de rest doet.

Toen God Abraham om Zijn zoon vroeg, hield hij hem niet tegen; als resultaat, God zegt hem, “want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden…. omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen…” (Gen. 22:12, 16-17).

God vertelde het leger dat Jericho had ingenomen dat ze de buit van de eerste stad niet mochten nemen, en God zou hun dan de rest geven. God wil altijd eerst ons hart testen. “De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de toetser der harten is de Here." (Spr. 17:3). Een van de soldaten, Akin, kon het echter niet laten en nam een deel van de buit mee. Toen ze de volgende stad, Ai, moesten innemen in een strijd die veel kleiner was en gemakkelijk gewonnen had moeten worden, werden ze verslagen. (Zie Jozua 6.)

Dit principe zit niet alleen in jouw financiën, of in jouw herstel, maar op elk gebied van jouw leven. Als we niet eerst aan God geven, beroven we God van waar Hij om heeft gevraagd. Hij wil geen andere goden voor Hem: niet ons geld, onze echtgenoten, onze huwelijken of onze carrières. Wat je met het eerste doet, zal bepalen wat God met de rest zal doen - zegen het of vervloek het.

Zit je in een financiële crisis?

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”. (Matt. 6:33). 

Heb je de Heer voor je financiën gezocht? In Filippenzen 4:19 leert de Bijbel duidelijk dat de Heer degene is die in al onze behoeften zal voorzien. Als we echter met onze behoeften naar anderen gaan in plaats van de Heer te zoeken - als we er niet in slagen om 'Hem eerst te zoeken' - dan zullen 'al deze dingen' niet aan ons worden ‘toegevoegd”.

Volgt jij de beginselen voor financiële zekerheid in de Heer? De Bijbel leert ons dat we tienden moeten geven om 'met overvloed' en 'overstromingen' te worden gevuld (Spr. 3:9-10). We worden ook aangemoedigd om te 'zaaien' als we willen oogsten (Gal. 6:7 en 2 Kor. 9:6). Heb jij gezaaid en trouw jouw tiende gegeven? Neem de tijd om deze passages uit de Bijbel keer op keer te lezen en bid dan of de Heer de manier hoe je Hem vertrouwt hoe Hij wilt veranderen terwijl jij Zijn gebod aan alle gelovigen vervult, te beginnen door een deel aan Hem terug te geven.

Als je trouw tienden geeft en nog steeds in een financiële crisis zit, zorg er dan voor dat je al Gods inzettingen volgt. Er zijn veel verwijzingen in de Bijbel naar daden die tot armoede leiden, waaronder niet vragen (Jakobus 4:2), vragen met verkeerde motieven (Jakobus 4:3), overspel (Spr. 6:26), zwaar drinken of gulzig gedrag (Spr. 21:17, Spr. 23:21), luiheid (Spr. 10:4, Spr. 14:23, Spr. 28:18–20), geen berisping of correctie accepteren (Spr. 13:18), haast maken om beslissingen te nemen (Spr. 21:5), de armen te onderdrukken (Spr. 22:16), en natuurlijk God te onthouden wat rechtmatig van Hem is.

Terwijl we God teruggeven in tienden en offers, moeten we er ook zeker van zijn dat we onze echtgenoten de eer geven die ze verdienen. “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken." (Spr. 31:11). Als jouw man het moeilijk heeft gehad om in zijn levensonderhoud te voorzien, weet dan zeker dat hij jou kan vertrouwen? Heeft hij je gezegd je creditcards weg te doen, maar je hebt ze gehouden? Ben jij verantwoordelijk voor de aankopen die u doet en let u goed op uw huishouden? Heb je hem voor anderen beschaamd? Zorg ervoor dat jij zuiver van hart bent en in elk opzicht trouw aan jouw man.

Toen ik als alleenstaande moeder van vier jonge kinderen in financiële moeilijkheden verkeerde, leerde ik het beginsel van tiende. Hoewel ik in de buurt van de armoedegrens leefde, begon ik voor het eerst in mijn leven met tiende. Ik zaaide niet alleen door tien procent te geven van het schamele bedrag dat ik ontving, maar ik zaaide ook in het leven van vrouwen die een tragedie in hun leven doormaakten (ze te vertellen over Gods vermogen om hun huwelijk te herstellen).

Mij geven aan de Heer zette de norm in ons huis toen mijn man er niet meer was. God eerde dit door mijn man snel na thuiskomst tienden te geven zonder dat ik het hem vertelde! Als je moeite hebt om zoveel te geven, kan het je helpen te weten dat God alles bezit wat we hebben, en dat het alleen door Hem is “die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen” met ons. (Deut. 8:18). Daarom moet je ervoor zorgen dat je Hem eerst geeft om te bevestigen dat Hij de eerste is in je leven!

Ga je God dienen of mammon (geld)?

Te veel schrikken terug om les te geven over het geven vanwege de misstanden en omdat ze niet als "geldzoekers" willen worden beschouwd, maar het elimineert de waarheid in de boodschap niet. Zoek zelf naar de waarheid. Test Hem om te zien of Hij trouw is aan Zijn belofte. Geef eerst aan God, geef tienden aan je voorraadschuur (waar je geestelijk gevoed wordt), en kijk of je leven verandert en je gezegend wordt op alle gebieden van je leven.

God is degene die zorgt voor onze bediening en voor ons gezin. We zaaien in de levens van hen die gebroken zijn van hart en krijgen met voortdurende steun door onze gemeenschap, maar het is God die de toename brengt. We kijken naar niemand anders dan naar God alleen om in onze behoeften te voorzien.

Als we falen zo'n belangrijk beginsel niet goed te onderwijzen, zou dat betekenen dat we de schapen en de herders die bij ons komen voor hulp, ondersteuning en leiding, nalaten de schapen te weiden en te hoeden.

Jezus zei dat hij Zijn schapen moest weiden, en God zei in Hosea dat Zijn volk omkwam door gebrek aan kennis (Hos. 4:6). Velen die bij ons komen zijn nieuwe christenen of hebben een kerk bezocht waar dit principe en andere principes van herstel niet worden onderwezen. Het is onze taak om discipelen van de Heer te maken, hen de middelen te geven die ze nodig hebben om hun leven te veranderen.

Voor degenen onder jullie die God nog nooit Zijn tienden hebben gegeven, moge God je bewijzen dat je meer kunt doen met 90% van je inkomen dan de 100% die je vroeger had. Het zal een stap van geloof vergen, maar net zoals wanneer je ervoor koos om je huwelijk te herstellen in plaats van verder te gaan, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn.

Voor degenen onder jullie die wel geven (maar God staat niet op de eerste plaats), moge je je prioriteiten op elk gebied van je leven herschikken om God te laten zien dat Hij de eerste plaats heeft.

God is een God die ernaar verlangt om ons genadig te zijn; Hij verlangt ernaar ons te zegenen!

“dat zij bestendig zeggen: De Here is groot,  die welgevallen heeft aan het heil van zijn Knecht." (Ps. 35:27).

Laat mij afsluiten met deze geweldige belofte: “Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." (Ps. 126:5)!! Hallelujah!!

Persoonlijke toewijding: om te geven. “Op basis van wat ik in uit de Bijbel heb geleerd, beloof ik de Heer te vertrouwen en te zegenen met mijn financiën. Ik zal de Heer zoeken over hoe en waar ik tienden moet geven. Ik zal zaaien in het herstellen van huwelijken door het goede nieuws over herstel te delen met degenen die God in mijn leven brengt en door mijn financiële giften zoals God leidt en trouw voor mij zorgt.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.