Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Hij Wilt dat Wij Alles Hebben"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 10 “Hij Draait het Hart”

Het hart van de koning is in de hand des 
Heren als waterbeken,
Hij leidt het overal heen, waar
het Hem behaagt
―Spreuken 21:1

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Has everyone told you that your husband has his own will; therefore, he may “choose” not to return to you?

Heeft iedereen je vertelt dat je echtgenoot een eigen wil heeft; daarom, zal hij waarschijnlijk “kiezen” niet naar je terug te komen?

When trying to restore your marriage, you will be bombarded (as everyone else is who is trying to restore their marriage) by the onslaught of those who will tell you that it is your husband’s choice and his “free will” to choose to leave you or to be with another woman. Praise the Lord, this is not the truth!!

Terwijl je probeert je huwelijk te herstellen, zal je gebombadeerd worden (zoals iedereen die probeert om hun huwelijk te herstellen) door de aanvallen van degene die je zullen vertellen dat het je mans zijn eigen keuze is “vrije wil” om te kiezen je te verlaten of met een andere vrouw te zijn. Prijs de Heer, dit is niet de waarheid!!

When I searched for the answers to this dilemma of the will of man versus God’s will, I found that the Bible continually referred to “God’s will” without mentioning man’s will.

Toen ik op zoek was naar de antwoorden van dit dilemma over de wil van de mensheid tegenover Gods wil, vond ik dat de Bijbel constant verwijst naar “Gods wil” zonder de wil van de mens te benoemen.

Let me show you what He showed me:

Laat mij je wijzen wat Hij mij heeft laten zien:

It’s not man’s will but God’s will!!

Het is niet de wil van de mens maar de wil van God!!

“He does His will . . .” (Dan. 4:31).

“dat geeft aan wie Hij wil……” (Dan. 4:31)

“He bestows it on whomever He wishes . . .” (Dan. 4:25).

“dat geeft aan wie Hij wil……….” (Dan. 4: 25)

“God is able to deliver . . .” (Dan 3:17).

God is in staat om te bevrijden…………” (Dan. 3:17)

Consider Nebuchadnezzar. After his pride caused him to crawl like an animal, he said of God, “He does according to His will in the host of heaven and among the inhabitants of earth; and no one can ward off His hand or say to Him, ‘What have You done?’” (Dan. 4:35). Is this not the same God who still does according to His will? Is your husband greater than King Nebuchadnezzar?

Bedenk Nebukadnessar. Na zijn trots die ervoor zorgde dat hij kroop als een dier, zei hij tegen God, “Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij? ‘” (Dan 4:35). Is dit niet de zelfde God die nog steeds doet volgens Zijn wil? Is jou man groter dan Koning Nebukadnessar?

Consider also Jonah. Jonah was unwilling to do what God wanted him to do, but God made him willing. “And the Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the stomach of the fish three days and three nights” (Jonah 1:17). God is more than able to make your husband willing!!

Denk ook aan Jona. Jona was niet willend om te doen wat God wilde dat hij moest doen, maar God heeft hem willend gemaakt. “En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten” (Jona 1:17). God is meer dan in staat om je man willend te maken!!

Lastly, consider Paul. “Now Saul, [was] still breathing threats and murder against the disciples of the Lord . . . Suddenly a light from heaven flashed around him . . . and Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing . . . ‘The Lord Jesus . . . has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.’ And immediately there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight, and he arose and was baptized” (Acts 9:1–18).

En als laatste, denk aan Paul. “En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren….. plotseling licht uit de hemel omstraalde…… En Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien….. de Here…… heeft mij gezonden, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden.’ En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt” (Handelingen 9:1-18).

God is more than able to change your husband in an instant!! I have seen it done countless times, with my own husband and with many other husbands! If you say “But you don’t know my husband,” I would say—you don’t know God!! He changed you, didn’t He?

God is meer dan in staat om je man in een ogenblik te veranderen!! Ik heb het ontelbare keren zien gebeuren, met mijn eigen man en met vele andere echtgenoten! En als je zegt “maar je kent mijn man niet, “Dan zou ik zeggen―je kent God niet!! Hij heeft jou verandert, of heeft Hij dat niet gedaan?

Turning the Heart
Het hart draaien

You will hear pastors and other Christians say that it is your husband’s will to leave you, divorce you, or be with another woman. We just learned in Scripture that it is not man’s will but God’s will.

Je zal voorgangers en andere Christenen horen zeggen dat het je man zijn wil is dat hij je heeft verlaten, van je is gescheiden, of met een andere vrouw is. We zullen uit de Bijbel leren dat het niet de wil van de man is maar Gods wil is.

It may be your husband’s will to leave you, divorce you, or be with someone else. Nevertheless, God can change his heart!

Het zal waarschijnlijk je man zijn wil zijn om je te verlaten, van je te scheiden, of te zijn met iemand anders, Desondanks, kan God zijn hart veranderen!

We don’t need to worry about his will. Instead, we need to pray for our husbands’ heart to be turned. “The king’s heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes” (Prov. 21:1).

We hoeven ons geen zorgen te maken over zijn wil. In plaats daarvan, moeten we bidden voor onze mannen dat hun harten worden gedraaid, “ Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1).

Pray that God will give him a new heart and replace his heart of stone with a heart of flesh! “Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you; and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh” (Ezek. 36:26).

Bid dat God hem een nieuw hart zal geven en zijn hart van steen zal vervangen door een hart van vlees! “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven” (Ezech. 36:26).

The first step in turning your husband’s heart is to find God’s promises, His truths, and then meet the conditions of those promises. These are the verses that I memorized and used to turn my husband’s heart back to me.

De eerste stap in het draaien van je man zijn hart is het vinden van God zijn beloftes, Zijn waarheid, en dan de voorwaarden te kennen van deze beloftes. Dit zijn de verzen die ik herhaalde en gebruikte om het hart van mijn man terug te draaien naar mij.

“When man’s ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him” (Prov. 16:7).
“Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7).

“Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart” (Ps. 37:4).
“Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Ps. 37:4).

“Commit your way to the Lord, trust also in Him and He will do it” (Ps. 37:5).
“Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken” (Ps. 37:5).

“Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you” (Matt. 6:33).
“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matt. 6:33).

Remember, you need to put God first in your life; He never wants to be second place to anything or anyone. Once He is first, you will begin to be transformed into His image. That is when you will begin to see your husband’s heart turn back to you.

Onthoud, je moet God op de eerste plaats zetten in je leven; Hij zal nooit op de tweede plaats willen zijn van iets of iemand. Wanneer Hij eerst is, zal je worden getransformeerd naar zijn imago. Dan zal je beginnen te zien dat je man zijn hart zal beginnen terug te draaien naar jou.

If you struggle with this principle of man’s will versus God’s will, you will need to renew your mind with the verses in this chapter to overcome the doubts of the “man’s will theology” and replace it with God’s focus, which is the heart!

Als je worstelt met deze principe van de mens hun wil tegenover Gods wil, dan zal je je gedachten moeten vernieuwen met de verzen van dit hoofdstuk om de twijfels te overwinnen over de “mens hun wil technologie” en vervang het met Gods zijn focus welke het hart is!

Let’s look at the Scriptures that I found that tell us how God changed the hearts of men and even kings:

Laten we kijken naar de Bijbelverzen die ik heb gevonden die ons vertellen hoe God het hart van mensen en zelfs die van koningen veranderd:

“He put this in the king’s heart . . .” (Ezra 7:27–28).
“die de koning zulks in het hart gegeven heeft……” (Ezra 7:27)

“He hardened the hearts of the Egyptians . . .” (Exod. 14:17).
“het hart der Egyptenaren verharden……”(Exod. 14:17).

“The Lord hardened Pharaoh’s heart . . .” (Exod. 10:27).
“verhardde het hart van Farao…..” (Exod. 10:27).

“The Lord turns the heart wherever He wishes . . .” (Prov. 21:1).
“Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt…..” (Spr. 21:1).

In the book of Proverbs we learn wisdom. Proverbs 1:2–7 lists the benefits of knowledge:

To know wisdom.

In het boek Spreuken leren we wijsheid. Spreuken 1:2–7 heeft de lijst van kennis om wijsheid te kennen.

To receive instruction.

Om de instructies te ontvangen.

To receive instruction in wise behavior.

Om instructies te ontvangen om wijs te gedragen.

Also instruction in righteousness, justice, and equity.

Ook instructies in rechtvaardigheid, recht, en redelijkheid

Prudence to the naive.

Voorzichtigheid van naïviteit.

To the youth, knowledge.

Voor de jeugd, kennis.

Read Proverbs every day for wisdom! (Go to the “Daily Devotional” section of our website for the verses to read every day—just another one of our member benefits to help you restore your marriage.)

Lees Spreuken elke dag voor wijsheid! ( Ga naar de “Dagelijkse Toewijding” een sectie van onze website voor verzen om elke dag te lezen―nog een ander voordeel om je te helpen om je huwelijk te herstellen

Husbands Who Are Unwilling
Mannen Die Niet Bereid Zijn

Not all husbands return home even after God turns their hearts. Many husbands, unfortunately, go against their hearts because their wives are the same women they chose to leave. Once again, God is more than able to turn your husband’s heart back to you. If you are still contentious, kindness is not on your tongue, you do not exhibit a gentle and quiet spirit, then once his heart turns toward you, the old you will cause him to harden his heart and make a mental decision rather than a heart decision!

Niet alle mannen keren terug naar huis zelfs nadat God hun harten heeft gedraait. Veel echtgenoten, helaas, gaan tegen hun hart in omdat hun vrouwen dezelfde vrouwen zijn die ze hebben gekozen te verlaten. Nogmaals, God is meer dan in staat om het hart van je man terug te draaien naar jou. Maar als je nog steeds twistend bent en vriendelijkheid is niet op je tong, je draagt geen vriendelijk en stille geest uit, dan wanneer zijn hart naar jou draait, dan zal de oude jij ervoor zorgen dat hij zijn hart zal verharden en een mentale keus zal maken dan een keus vanuit het hart!

Make sure you read and reread this book over and over again! Make sure you live in the Word. Make sure you spend hours daily with your face to the ground, seeking His face. You must be a new woman for your husband to want to follow his heart and come home! Remember, the reason your husband has left or has gotten caught by an adulteress is that your home was not built on the rock. It was divided; it was torn down by your words and your attitude—in other words, your contentiousness or arrogance.

Wees er zeker van dat je dit boek keer op keer leest en herleest. Wees er zeker van dat je in het Woord leeft. Wees er zeker van dat je dagelijks uren met je gezicht naar de grond besteed, op zoek naar zijn aangezicht. Je moet een nieuwe vrouw zijn voor je man om zijn hart te volgen en thuis te komen! Onthoud, dat de reden dat je man is weggegaan of gevangen werd door overspel is omdat je huis niet gebouwt was op de rots. Het was verdeelt; het was afgebroken door jou woorden en je gedrag―met andere woorden, jou twistende of arrogantie.

Let’s look at Proverbs and some New Testament Scriptures:

Laten we kijken naar Spreuken en een aantal Nieuwe Testament Bijbelverzen:

Her own hands. “The wise woman builds her house but the foolish tears (or “plucks” in the KJV) it down with her own hands” (Prov. 15:25).

Haar eigen handen. “De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spr. 14:1).

House of the proud. “The Lord will tear down the house of the proud” (Prov. 15:25).
Huis van de hoogmoedige. “Het huis der hoogmoedigen breekt de Here af” (Spr. 15:25).

House divided against itself. “Any kingdom or house divided against itself is laid waste: and any city or house divided against itself shall not stand . . .” (Matt. 12:25).

Huis verdeeld tegen zichzelf. “Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden” (Matt. 12:25).

Yet it did not fall. “Therefore, everyone who hears these words of Mine, and acts upon them, may be compared to a wise man, who built his house upon the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock” (Matt. 7:24–25).

Maar het is niet gevallen. “Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest” ( Matt 7:24-25).

Built together. “. . . Christ Jesus being the cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord; in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit . . .” (Eph. 2:21).

Bouw samen. “………….terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest………….” (Efez. 2:21).

Let no man separate. “And He answered and said, ‘Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female, and said, ‘For this cause a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh’? Consequently they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate” (Matt. 19:4–6).

Laat geen man scheiden. “Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matt. 19:4-6).

God has promised to heal, restore, and create praise on your lips! “’Because of the iniquity of his unjust gain I was angry and struck him; I hid My face and was angry, and he went on turning away, in the way of his heart. I have seen his ways, but I will heal him; I will lead him and restore comfort to him and to his mourners, creating the praise of the lips. Peace, peace to him who is far and to him who is near,’ says the Lord, ‘and I will heal him’” (Isa. 57:17–19).

God heeft beloofd om te genezen, herstellen, en prijs op je lippen te maken! “Om de ongerechtigheid zijner hebzucht was Ik toornig en sloeg het (volk), terwijl Ik Mij in toorn verborg, maar het wendde zich af en ging zijn eigengekozen weg. Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en het weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurenden ervan. Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de Here; en Ik zal hem genezen’” (Jes. 57:17-19).

“For perhaps he was for this reason parted from you for a while, that you should have him back forever, no longer as a slave [of sin], but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord” (Phlm. 1:15–16).

“Want hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zoudt terug hebben, nu niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Here” (Filem. 1:15-16)

Seek the Lord to break and allow the Lord to change and transform you so that when (not if) God turns your husband’s heart, he will see a new you! (See A Wise Woman for help.)

Zoek de Heer om te breken en toe te staan dat de Heer jou verander en transformeert zodat wanneer (niet of) God het hart van je man draait, hij een nieuwe jij zal zien! (Zie Een Wijze Vrouw voor hulp).

Nothing is impossible for God!
Niks is onmogelijk voor God!

The Lord turns the heart wherever He wishes!
De Heer draait het hart naar waar het Hem behaagt!

Personal commitment: to ask God to turn my husband’s heart and not to fear the will of man. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to trusting the Lord to turn my husband’s heart. I dispel the lie that my husband has a free will and the lie that therefore God will not intervene on my behalf nor answer my prayers. Instead, I believe that my ‘husband’s will’ will follow after God turns his heart back home.”

Persoonlijke toewijding: om God te vragen om het hart van mijn man te draaien en niet bang te zijn voor de wil van mensen. “Gebasseerd op wat ik heb geleerd uit de Bijbel, wijd ik mij toe om de Heer te vertrouwen om het hart van mijn man te draaien. Ik verwerp de leugen dat mijn man een eigen wil heeft en de leugen dat God daarom niet zal ingrijpen namens mij of mijn gebeden niet zal beantwoorden. In plaats daarvan, geloof ik dat mijn “man zijn wil” achter God aan zal gaan nadat zijn hart terug gedraaid is naar huis.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.