Lees Ariana's HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Hij Wilt dat Wij Alles Hebben"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 10 “Hij Draait het Hart”

Het hart van de koning is in de hand des 
Heren als waterbeken,
Hij leidt het overal heen, waar
het Hem behaagt
―Spreuken 21:1

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

 

Heeft iedereen je vertelt dat je echtgenoot een eigen wil heeft; daarom, zal hij waarschijnlijk “kiezen” niet naar je terug te komen?

Terwijl je probeert je huwelijk te herstellen, zal je gebombardeerd worden (zoals iedereen die probeert om hun huwelijk te herstellen) door de aanvallen van degene die je zullen vertellen dat het je mans zijn eigen keuze is “vrije wil” om te kiezen je te verlaten of met een andere vrouw te zijn. Prijs de Heer, dit is niet de waarheid!!

Toen ik op zoek was naar de antwoorden van dit dilemma over de wil van de mensheid tegenover Gods wil, vond ik dat de Bijbel constant verwijst naar “Gods wil” zonder de wil van de mens te benoemen.

Laat mij je wijzen wat Hij mij heeft laten zien:

Het is niet de wil van de mens maar de wil van God!!

“dat geeft aan wie Hij wil……” (Dan. 4:31).

“dat geeft aan wie Hij wil……….” (Dan. 4: 25).

God is in staat om te bevrijden…………” (Dan. 3:17).

Consider Nebuchadnezzar. After his pride caused him to crawl like an animal, he said of God, “He does according to His will in the host of heaven and among the inhabitants of earth; and no one can ward off His hand or say to Him, ‘What have You done?’” (Dan. 4:35). Is this not the same God who still does according to His will? Is your husband greater than King Nebuchadnezzar?

Bedenk Nebukadnessar. Na zijn trots die ervoor zorgde dat hij kroop als een dier, zei hij tegen God, “Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij? ‘” (Dan 4:35). Is dit niet de zelfde God die nog steeds doet volgens Zijn wil? Is jou man groter dan Koning Nebukadnessar?

Denk ook aan Jona. Jona was niet willend om te doen wat God wilde dat hij moest doen, maar God heeft hem willend gemaakt. “En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten” (Jona 1:17). God is meer dan in staat om je man willend te maken!!

En als laatste, denk aan Paul. “En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren….. plotseling licht uit de hemel omstraalde…… En Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien….. de Here…… heeft mij gezonden, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden.’ En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt” (Handelingen 9:1-18).

God is meer dan in staat om je man in een ogenblik te veranderen!! Ik heb het ontelbare keren zien gebeuren, met mijn eigen man en met vele andere echtgenoten! En als je zegt “maar je kent mijn man niet, “Dan zou ik zeggen―je kent God niet!! Hij heeft jou verandert, of heeft Hij dat niet gedaan?


Het Hart Draaien

Je zal voorgangers en andere christenen horen zeggen dat het je man zijn wil is dat hij je heeft verlaten, van je is gescheiden, of met een andere vrouw is. We zullen uit de Bijbel leren dat het niet de wil van de man is maar Gods wil is.

Het zal waarschijnlijk je man zijn wil zijn om je te verlaten, van je te scheiden, of te zijn met iemand anders, Desondanks, kan God zijn hart veranderen!

We hoeven ons geen zorgen te maken over zijn wil. In plaats daarvan, moeten we bidden voor onze mannen dat hun harten worden gedraaid, “ Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1).

Bid dat God hem een nieuw hart zal geven en zijn hart van steen zal vervangen door een hart van vlees! “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven” (Ezech. 36:26).

De eerste stap in het draaien van je man zijn hart is het vinden van God zijn beloftes, Zijn waarheid, en dan de voorwaarden te kennen van deze beloftes. Dit zijn de verzen die ik herhaalde en gebruikte om het hart van mijn man terug te draaien naar mij.

“Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7).

“Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Ps. 37:4).

“Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken” (Ps. 37:5).

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matt. 6:33).

Onthoud, je moet God op de eerste plaats zetten in je leven; Hij zal nooit op de tweede plaats willen zijn van iets of iemand. Wanneer Hij eerst is, zal je worden getransformeerd naar zijn imago. Dan zal je beginnen te zien dat je man zijn hart zal beginnen terug te draaien naar jou.

Als je worstelt met deze principe van de mens hun wil tegenover Gods wil, dan zal je je gedachten moeten vernieuwen met de verzen van dit hoofdstuk om de twijfels te overwinnen over de “mens hun wil technologie” en vervang het met Gods zijn focus welke het hart is!

Laten we kijken naar de Bijbel verzen die ik heb gevonden die ons vertellen hoe God het hart van mensen en zelfs die van koningen veranderd:

“die de koning zulks in het hart gegeven heeft……” (Ezra 7:27).

“het hart der Egyptenaren verharden……”(Exod. 14:17).

“verhardde het hart van Farao…..” (Exod. 10:27).

“Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt…..” (Spr. 21:1).

In het boek Spreuken leren we wijsheid. Spreuken 1:2–7 heeft de lijst van kennis om wijsheid te kennen.

Om de instructies te ontvangen.

Om instructies te ontvangen om wijs te gedragen.

Ook instructies in rechtvaardigheid, recht, en redelijkheid

Voorzichtigheid van naïviteit.

Voor de jeugd, kennis.

Lees Spreuken elke dag voor wijsheid! ( Ga naar de “Dagelijkse Toewijding” een sectie van onze website voor verzen om elke dag te lezen―nog een ander voordeel om je te helpen om je huwelijk te herstellen


Mannen Die Niet Bereid Zijn

Niet alle mannen keren terug naar huis zelfs nadat God hun harten heeft gedraaid. Veel echtgenoten, helaas, gaan tegen hun hart in omdat hun vrouwen dezelfde vrouwen zijn die ze hebben gekozen te verlaten. Nogmaals, God is meer dan in staat om het hart van je man terug te draaien naar jou. Maar als je nog steeds twistend bent en vriendelijkheid is niet op je tong, je draagt geen vriendelijk en stille geest uit, dan wanneer zijn hart naar jou draait, dan zal de oude jij ervoor zorgen dat hij zijn hart zal verharden en een mentale keus zal maken dan een keus vanuit het hart!

Wees er zeker van dat je dit boek keer op keer leest en herleest. Wees er zeker van dat je in het Woord leeft. Wees er zeker van dat je dagelijks uren met je gezicht naar de grond besteed, op zoek naar zijn aangezicht. Je moet een nieuwe vrouw zijn voor je man om zijn hart te volgen en thuis te komen! Onthoud, dat de reden dat je man is weggegaan of gevangen werd door overspel is omdat je huis niet gebouwd was op de rots. Het was verdeelt; het was afgebroken door jou woorden en je gedrag―met andere woorden, jou twistende of arrogantie.

Laten we kijken naar Spreuken en een aantal Nieuwe Testament Bijbel verzen:

Haar eigen handen. “De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spr. 14:1).

Huis van de hoogmoedige. “Het huis der hoogmoedigen breekt de Here af” (Spr. 15:25).

Huis verdeeld tegen zichzelf. “Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden” (Matt. 12:25).

Maar het is niet gevallen. “Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest” ( Matt 7:24-25).

Bouw samen. “………….terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest………….” (Efez. 2:21).

Laat geen man scheiden. “Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matt. 19:4-6).

God heeft beloofd om te genezen, herstellen, en prijs op je lippen te maken! “Om de ongerechtigheid zijner hebzucht was Ik toornig en sloeg het (volk), terwijl Ik Mij in toorn verborg, maar het wendde zich af en ging zijn eigengekozen weg. Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en het weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurenden ervan. Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de Here; en Ik zal hem genezen’” (Jes. 57:17-19).

“Want hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zoudt terug hebben, nu niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Here” (Filem. 1:15-16)

Zoek de Heer om te breken en toe te staan dat de Heer jou verander en transformeert zodat wanneer (niet of) God het hart van je man draait, hij een nieuwe jij zal zien! (Zie Een Wijze Vrouw voor hulp).

Niks is onmogelijk voor God!

De Heer draait het hart naar waar het Hem behaagt!

 

Persoonlijke toewijding: om God te vragen om het hart van mijn man te draaien en niet bang te zijn voor de wil van mensen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit de Bijbel, wijd ik mij toe om de Heer te vertrouwen om het hart van mijn man te draaien. Ik verwerp de leugen dat mijn man een eigen wil heeft en de leugen dat God daarom niet zal ingrijpen namens mij of mijn gebeden niet zal beantwoorden. In plaats daarvan, geloof ik dat mijn “man zijn wil” achter God aan zal gaan nadat zijn hart terug gedraaid is naar huis.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.