DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 11 "Ik Haat Scheidingen"

 

“Want Ik haat de echtscheiding,
zegt de Here, de God van Israël”
Maleachi 2:16

Why are so many marriages ending in divorce? We have all heard the statistics…50% of first marriages end in divorce and 80% of second marriages end in divorce! 

Waarom eindigen zoveel huwelijken in een scheiding? We hebben allemaal de statistieken gehoord...50% van de eerste huwelijken eindigt in een scheiding en 80% van de tweede huwelijken eindigt in een scheiding!

But why? “And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock.” Matt. 7:25. Most of our houses were not built on the Rock of God's Word.

Maar waarom? “En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest”. Matt. 7:25. De meeste van onze huizen zijn niet gebouwd op de Rots van Gods Woord.

Was your house built on the Rock? If not, then you, like me, were foolish. “And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and it fell, and great was its fall.” Matt. 7:27.

Was jouw huis op de Rots gebouwd? Zo niet, dan was je, net als ik, dwaas. “En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot”. Matt. 7:27. 

The Rock that we need to build on is His Word. “Consequently they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. “…and the two shall become one flesh; consequently they are no longer two, but one flesh.” Mark 10:8. “…but I say to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of unchastity, makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.” Matt. 5:32. “And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality [fornication], and marries another woman commits adultery.” Matt. 19:9. “And He said to them, ‘Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her’….” Mark 10:11. “Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery; and he who marries one who is divorced from a husband commits adultery.” Luke 16:18.

De Rots waarop we moeten bouwen is Zijn Woord. “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. Matt. 19:6. “…Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees”. Matt. 10:8. “…Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk”. Matt. 5:32. “Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk”. Matt. 19:9. “En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar…”Marcus 10:11. “En ieder, die zijn vrouw wegzendt, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie een vrouw, die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk”. Lucas 16:18. 

“So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man.” Rom. 7:3. 

“Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft”. Rom. 7:3.

The Scriptures on marriage are very clear.

De Bijbel verzen over het huwelijk zijn heel duidelijk. 

Commitment
Verbintenis

Another reason for the high divorce rate is the lack of commitment. We are not committed to staying married. It's out with the old; let's look for someone new. The real shame is how many broken marriages are in the church, because the church accepts divorce as an option! 

Een andere reden voor het hoge aantal echtscheidingen is het gebrek aan betrokkenheid. We zijn niet verplicht om getrouwd te blijven. Het is uit met het oude; laten we een nieuw iemand zoeken. De echte schande is hoeveel gebroken huwelijken er in de kerk zijn, want de kerk accepteert echtscheiding als een optie!

Accepting divorce as an option is another reason for the high divorce rate within the church. When we entertain a wrong thought or idea, God tells us, “…each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. (The definition of lust is a “longing” for what is forbidden.) Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren.” James 1:14-16.

Het accepteren van echtscheiding als optie is een andere reden voor het hoge aantal echtscheidingen binnen de kerk. Als we een verkeerde gedachte of idee koesteren, zegt God tegen ons, “…Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders”. Jacobus 1:14-16. 

Many will say that there is nothing wrong with divorce, especially in some circumstances; that's where the deception comes in. 

Velen zullen zeggen dat er niets mis is met echtscheiding, vooral in sommige omstandigheden; daar komt het bedrog om de hoek kijken.

Deception
Bedrog

Obey God rather than man. Everyone has his or her own opinion on marriage and what he or she “thinks” God tells us pertaining to marriage in His Word. The “gray area” that most people or Christians stand on is just not grounded in Scripture. Divorce is very clearly a black and white issue. A firm stand is difficult and unpopular; that is why so many pastors don't want to take a strong stand against divorce. But “We must obey God rather than man.” Acts 5:29. 

Gehoorzaam God in plaats van mensen. Iedereen heeft zijn of haar eigen mening over het huwelijk en wat hij of zij "denkt" dat God ons in Zijn Woord over het huwelijk vertelt. Het "grijze gebied" waar de meeste mensen of christenen op staan, is gewoon niet gebaseerd op de Schrift. Echtscheiding is heel duidelijk een zwart-witkwestie. Een stevig standpunt is moeilijk en impopulair; daarom willen zoveel voorgangers geen krachtig standpunt innemen tegen echtscheiding. Maar “Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen”. Handelingen 5:29. 

I am not ashamed. Never follow what any person says; follow God, obey Him for He is our only hope for salvation. Don't try and complicate His Word by trying to find “what you think He means.” He means exactly what He says! Some of the more liberal or progressive churches have changed the miracles of Jesus into something different. A woman pastor said in her sermon that the miracle of the loaves and fishes was nothing more than a lesson on “sharing.” She said that the little boy was the first to share his food; then others began to share what they had been hiding! Please stand by God's teaching regardless of what is popular or how many people in the church are divorced and have remarried. “I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to everyone who believes.” Rom. 1:16. Please know that if marriages are to be saved or restored, we must stand on the Truth!

Ik schaam me niet. Volg nooit wat iemand zegt; volg God, gehoorzaam Hem, want Hij is onze enige hoop op redding. Probeer Zijn Woord niet ingewikkelder te maken door te proberen te vinden "wat u denkt dat Hij bedoelt". Hij meent precies wat Hij zegt! Sommige van de meer liberale of progressieve kerken hebben de wonderen van Jezus in iets anders veranderd. Een vrouwelijke predikant zei in haar preek dat het wonder van de broden en vissen niets meer was dan een les over 'delen'. Ze zei dat de kleine jongen de eerste was die zijn eten deelde; toen begonnen anderen te delen wat ze verborgen hadden gehouden! Blijf alsjeblieft bij Gods leer, ongeacht wat populair is of hoeveel mensen in de kerk zijn gescheiden en hertrouwd. “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft”. Rom. 1:16. Weet alsjeblieft dat als huwelijken gered of hersteld moeten worden, we op de Waarheid moeten staan!

They produce quarrels. Please do not debate the issue of divorce. Each person is only responsible to speak, teach and live the Truth. The Holy Spirit will do the convicting and the Lord will turn the heart. “But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged, with gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the Truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will.” 2Tim. 2:23-26.

Ze veroorzaken ruzies. Ga alsjeblieft niet in discussie over de kwestie van echtscheiding. Elke persoon is alleen verantwoordelijk om de Waarheid te spreken, te onderwijzen en na te leven. De Heilige Geest zal de veroordeling doen en de Heer zal het hart keren. “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield”. 2 Tim. 2:23-26. 

By their fruits. We can see the “fruits” of those in the church who have allowed the loopholes and the widespread abuse of exceptions for divorce. We have seen that it began with the loophole of “unfaithfulness or adultery” and led to divorce for practically any reason! It parallels what has happened with the abortion issue... rape, incest and the health of the mother now account for less than 1% of all abortions performed – 99% are for convenience sake! Divorce for the reason of adultery is now also for convenience sake. “You will know them by their fruits.” Matt. 7:16. “Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree bad, and its fruit bad; for the tree is known by its fruit.” Matt. 12:33. We can clearly see the bad fruit in so many broken marriages and broken vows.

Door hun vruchten. We kunnen de "vruchten" zien van degenen in de kerk die de mazen hebben toegelaten en het wijdverbreide misbruik van uitzonderingen voor echtscheiding. We hebben gezien dat het begon met de maas in de wet van „ontrouw of overspel” en leidde tot echtscheiding om praktisch elke reden! Het loopt parallel met wat er is gebeurd met de abortuskwestie... verkrachting, incest en de gezondheid van de moeder zijn nu goed voor minder dan 1% van alle uitgevoerde abortussen – 99% is voor het gemak! Echtscheiding wegens overspel is nu ook gemakshalve. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen”. Matt. 7:16. “Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom”. Matt. 12:33. We kunnen duidelijk de slechte vruchten zien in zoveel gebroken huwelijken en gebroken geloften.

The Questions
De Vragen

Turn from their wicked ways. Why does it matter if we understand and follow God's Law concerning marriage? It matters because families are being destroyed, and, without the family, our nation hasn't got a prayer. And we as Christians will be to blame for the destruction of our nation. We cannot point the finger at others because of God's promise to the Christian. If “My people who are called by My name will humble themselves and pray and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chron. 7:14. Let's face it, Christian marriages are perishing at the same rate of destruction as those in the world. Why? For “My people perish for a lack of knowledge.” Hos. 4:6. Christians have been deceived and are following the world's way, rather than God's way.

Keer je af van hun slechte wegen. Waarom maakt het uit of we Gods wet met betrekking tot het huwelijk begrijpen en volgen? Het is belangrijk omdat gezinnen worden vernietigd, en zonder het gezin heeft onze natie geen gebed. En wij als christenen zullen verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van onze natie. We kunnen niet met de vinger naar anderen wijzen vanwege Gods belofte aan de christen. Als “mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”. 2 Kron. 7:14. Laten we eerlijk zijn, christelijke huwelijken vergaan in hetzelfde tempo van vernietiging als die in de wereld. Waarom? Omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”. Hos. 4:6. Christenen zijn misleid en volgen de weg van de wereld in plaats van de weg van God.

Turn aside to myths. How can we know that we are being deceived about marriage and divorce? We know because we don't want to hear the Truth. “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim 4:3-4. We are seeking worldly solutions when it comes to broken marriages, divorce and remarriage. “But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people.” 1Pet. 2:9. When you stand for your marriage, especially in the case of adultery or abuse, people call you peculiar!

Ga opzij voor mythen. Hoe kunnen we weten dat we worden misleid over huwelijk en echtscheiding? We weten het omdat we de waarheid niet willen horen. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 2 Tim. 4:3-4. We zoeken wereldse oplossingen als het gaat om gebroken huwelijken, echtscheidingen en hertrouwen. “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een ongewoon volk (Gode) ten eigendom”. 1 Pet. 2:9. Als je voor je huwelijk staat, vooral in het geval van overspel of misbruik, noemen mensen je eigenaardig!

You may not do the things that you please. His Word is always consistent; God's Word is the opposite of the world's philosophies and it is difficult to understand and follow. “But a natural man does not accept the things of the Spirit of God; they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised.” 1Cor. 2:14. And it says “But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh…so you may not do the things that you please.” Gal. 5:17. Again, we can easily see “the fruits” of all the Christian marriages that have been destroyed for believing a lie. But “You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? Even so, every good tree bears good fruit; but the bad tree bears bad fruit.” Matt. 7:15-17. Let's search more Scripture to see where God stands on marriage.

Je mag niet de dingen doen die je leuk vindt. Zijn Woord is altijd consistent; Gods Woord is het tegenovergestelde van de filosofieën van de wereld en het is moeilijk te begrijpen en te volgen. “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is”. 1 Kor. 2:14. En het zegt “wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees… zodat gij niet doet wat gij maar wenst”. Gal. 5:16. Nogmaals, we kunnen gemakkelijk "de vruchten" zien van alle christelijke huwelijken die zijn vernietigd omdat ze in een leugen geloofden. Maar “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 17Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort”. Matt. 7:16-17.  Laten we meer in de Schrift zoeken om te zien waar God staat met betrekking tot het huwelijk.

Scriptural Facts to Stand On
Bijbelse Feiten om op te Staan.

Wife by covenant. Marriage was to be a blood covenant. On the wedding night a blood covenant is made as the couple consummate their marriage. “This is the new covenant in My blood.” 1Cor. 11:25. “And this is another thing you do: you cover the altar of the LORD with tears, with weeping and with groaning, because He no longer regards the offering or accepts it with favor from your hand. Yet you say, ‘For what reason?’ Because the LORD has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, though she is your companion and your wife by covenant.” Mal. 2:13-14. “My covenant I will not violate, nor will I alter the utterance of My lips.” Ps. 89:34. “All the paths of the LORD are lovingkindness and Truth to those who keep His covenant and His testimonies.” Ps. 25:10.  

Vrouw door verbond. Het huwelijk moest een bloedverbond zijn. Op de huwelijksnacht wordt een bloedverbond gesloten als het paar hun huwelijk consumeert. “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed”. 1 Kor. 11:25. “In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des HEREN, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig. En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is”. Mal. 2:13-14. “mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is”. Ps. 89:35. “Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren”. Ps. 25:10. 

No longer two, but one flesh. Marriage is for life. We say the vows until death do us part but do we mean it?  “Consequently they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. “…and the two shall become one flesh; consequently they are no longer two, but one flesh.” Mark 10:8.

Niet langer twee, maar één vlees. Het huwelijk is voor het leven. We zeggen de geloften tot de dood ons scheidt, maar menen we het ook? “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. Matt. 19:6. “…en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees”. Marcus 10:7. 

For I hate divorce, says the Lord. God says that He hates divorce! Yet, some women are convinced that God led them to get a divorce! First, He says, “For I hate divorce.” (Mal. 2:16) And, He never changes. “Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever.” Heb. 13:8. Not even for you, your friend or your sister…. “I most certainly understand that now God is not One to show partiality.” Acts 10:34. 

Want Ik haat echtscheidingen. zegt de Heer. God zegt dat Hij echtscheiding haat! Toch zijn sommige vrouwen ervan overtuigd dat God hen ertoe heeft gebracht te scheiden! Ten eerste, zegt hij. “Want Ik haat de echtscheiding”. (Mal. 2:16) en, Hij veranderd nooit. “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid”. Heb. 13:8. Ook niet voor jou, je vriend of je zus…. “Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is”. Hand. 10:34. 

Betrothed you to one husband. We are to be the living example of Christ and His Church, the one wife of one husband. “For I am jealous for you with a godly jealousy; for I betrothed you to one husband, that to Christ….” 2Cor. 11:2-3. “…the husband of one wife….” 1Tim. 3:2. “…if any man be above reproach, the husband of one wife….” Titus 1:6. 

Verloof je met één man. Wij moeten het levende voorbeeld zijn van Christus en zijn kerk, de ene vrouw van één man. “Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man…Christus te stellen…” 2 Kor. 11:2 “…de man van één vrouw…” 1 Tim. 3:2. “…die onberispelijk zijn, één vrouw hebben…” Titus 1:6.

Commits adultery. Remarriage is not an “option”; it's “adultery”! “…but I say to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of unchastity, makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.” Matt. 5:32. “And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality [fornication, KJV], and marries another woman commits adultery.” Matt. 19:9. “And He said to them, ‘Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her….’” Mark 10:11. “Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery; and he who marries one who is divorced from a husband commits adultery.” Luke 16:18.

Pleegt overspel. Hertrouwen is geen “optie”; het is "overspel”! “…Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk”. Matt. 5:32. “Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk”. Matt19:9. “En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar…” Marcus 10:11. “En ieder, die zijn vrouw wegzendt, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie een vrouw, die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk”. Lucas 16:18. 

She shall be called an adulteress. “So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man.” Rom. 7:3. “The one who commits adultery with a woman is lacking sense; He who would destroy himself does it.” Prov. 6:32. “If there is a man who commits adultery with another man’s wife, one who commits adultery with his friend’s wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.” Lev. 20:10. “And I gave her time to repent; and she does not want to repent of her immorality. Behold, I will cast her upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds.” Rev. 2:21.

Ze zal een overspelige worden genoemd. “Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft”. Rom. 7:3. “Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde”. Spr. 6:32. “En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster”. Lev. 20:10. “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren”. Openb. 2:21-22. 

You'll be proved a liar. What about the exception clause? First of all, very few marriages in the church end because of adultery, even if that were the correct “exception.” The verse says, “…but I say to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of….[adultery, fornication, moral impurity or unchastity], makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.” Matt. 5:32. In different Bible versions, the words adultery, fornication, moral impurity and unchastity are used interchangeably as though they were the same word. They are not. 

Je zult een leugenaar blijken te zijn. Hoe zit het met de uitzonderingsclausule? Ten eerste: heel weinig huwelijken in de kerk eindigen vanwege overspel, zelfs als dat de juiste "uitzondering" zou zijn. Het vers zegt, “…Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan… [ontucht, vreemdgaan, morele onreinheid of onkuisheid] maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk”. Matt. 5:32. In verschillende bijbelversies worden de woorden overspel, hoererij, morele onreinheid en onkuisheid door elkaar gebruikt alsof het hetzelfde woord is. Dat zij ze niet.

The “exception” Jesus is talking about is the word fornication, moral impurity, and unchastity. This is porneia (4202) before the marriage takes place. The word adultery, which refers to after marriage, is (3429) Moichao in Strong's Concordance in the Greek or original language. The words adultery or moichao (3429 after) and porneia (4202 before) are two separate and distinct sins.  Therefore, you cannot divorce your spouse for the reason of adultery, moral impurity or unchastity. Divorce was and is only allowed for the case of fornication when a woman was found not to be a virgin on her wedding night.

De "uitzondering" waar Jezus het over heeft, is het woord ontucht, morele onreinheid en onkuisheid. Dit is porneia (4202) voordat het huwelijk plaatsvindt. Het woord overspel, dat verwijst naar na het huwelijk, is (3429) Moichao in Strong's Concordance in de Griekse of oorspronkelijke taal. De woorden overspel of moichao (3429 na) en porneia (4202 voor) zijn twee afzonderlijke en verschillende zonden. Daarom kan je niet van je echtgenoot scheiden vanwege overspel, morele onreinheid of onkuisheid. Echtscheiding was en is alleen toegestaan in het geval van ontucht wanneer een vrouw op haar huwelijksnacht niet maagd bleek te zijn.

Another interesting notation is found in the definition of 4202. The author admits that he has added his own words. He states, “These words have been added to include  ‘adultery’ and ‘incest’ for better understanding of fornication (Porneia).”  He is saying that adultery was added to the definition of the word porneia. But God's Word says, “Do not add to His Words lest He reprove you, and you be proved a liar.” Prov. 30:6.

Een andere interessante notatie is te vinden in de definitie van 4202. De auteur geeft toe dat hij zijn eigen woorden heeft toegevoegd. Hij stelt: "Deze woorden zijn toegevoegd om 'overspel' en 'incest' te omvatten voor een beter begrip van hoererij (Porneia)." Hij zegt dat overspel is toegevoegd aan de definitie van het woord porneia. Maar Gods Woord zegt: “Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt”. Spr. 30:6.

Let me also quote Strong's note under Signs Employed and Plan of the Book: “Parenthesis…denotes a word given with the principal word to which it is annexed and a few words of explanation are added to identify it.” Again, we should never “… add to His Words lest He reprove you, and you be proved a liar.” Prov. 30:6. 

Laat me ook Strong's opmerking citeren onder Tekens die worden gebruikt en Plan van het Boek: "Haakjes tussen haakjes ... geeft een woord aan dat wordt gegeven met het hoofdwoord waaraan het is gehecht en een paar woorden van uitleg zijn toegevoegd om het te identificeren." Nogmaals, we mogen nooit “…Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt”. Spr. 30:6.

Falsehoods and reckless boasting. Be careful what you say God told you. “Behold I am against those who use their tongues and declare 'The Lord declares.' Behold I am against those who have prophesied false dreams, declares the Lord, and related them and led my people astray by their falsehoods and reckless boasting.” Jer. 23:31-32. “For I hate divorce, says the Lord.” Malachi 2:16. God never tells us to go against His Word! He never changes.

Onwaarheden en roekeloos opscheppen. Wees voorzichtig met wat je zegt dat God je heeft verteld. “zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des Heren, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; 32zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij”. Jer. 23:31-32. “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here”. Maleachi 2:16. God zegt ons nooit tegen Zijn Woord in te gaan! Hij verandert nooit.

Also, be careful what you say about divorce or remarriage; it could lead another to divorce or to remarry. “Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to that man through whom the stumbling block comes! …it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depth of the sea.” Matt. 18:7, 6. 

Wees ook voorzichtig met wat je zegt over echtscheiding of hertrouwen; het kan een ander ertoe brengen te scheiden of te hertrouwen. “Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt! … het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee”. Matt. 18:7, 6.

Great was its fall. If you believe that divorce is okay in some circumstances, you have been deceived. “And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.” 2Cor. 11:14. Whenever you feel led to say or do something, first make sure that it is consistent with Scripture. “Therefore everyone who hears these Words of Mine, and acts upon them, may be compared to a wise man, who built his house upon the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock. And everyone who hears these Words of Mine, and does not act upon them, will be like a foolish man, who built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and burst against that house; and it fell and great was its fall.” Matt. 7:26-27.

Groot was zijn val. Als je denkt dat echtscheiding onder bepaalde omstandigheden oké is, ben je bedrogen. “Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts”. 2 Kor. 11:14. Wanneer je je ertoe geleid voelt om iets te zeggen of te doen, zorg er dan eerst voor dat het in overeenstemming is met de Bijbel. “En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot”. Matt. 7:26-27.  

Spirit against the flesh. After you check Scripture, then check to see how  driven you are about it. Fleshly desires feel good to the flesh. When you have an urgency behind what you do, you need no grace to carry it out. “For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please.” Gal. 5:17.

Geest tegen het vlees. Nadat je de Schrift hebt gecontroleerd, controleer dan om te zien hoe gedreven je daarin bent. Vleselijke verlangens voelen goed voor het vlees. Als je een urgentie hebt achter wat je doet, heb je geen genade nodig om het uit te voeren. “Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst”. Gal. 5:17. 

What If
Wat Als

What if my husband is unfaithful and commits adultery, then am I allowed to divorce him? No. His Word says that you can divorce for the reason of fornication only, which, as we saw previously, is intercourse prior to marriage. This was during the betrothal time. Fornication and adultery are not the same sin. If they were they would not both be listed in the same verse, as in this Scripture: “…neither fornicators, idolaters, nor adulterers….” 1Cor. 6:9.

Wat als mijn man ontrouw is en overspel pleegt, mag ik dan van hem scheiden? Nee. Zijn Woord zegt dat je alleen kunt scheiden om de reden van ontucht, wat, zoals we eerder zagen, geslachtsgemeenschap is voorafgaand aan het huwelijk. Dit was tijdens de verlovingstijd. Hoererij en overspel zijn niet dezelfde zonde. Als dat zo was, zouden ze niet allebei in hetzelfde vers worden vermeld, zoals in deze Vers: “…Hoereerders, overspeler, of overspelige…” 1 Kor. 6:9. 

 Divorce for the cause of fornication was allowed during the betrothal time, as with Mary and Joseph. “And Joseph, her husband…desired to divorce her secretly.” Matt. 1:19. The terms fiancé and engaged were not used during this period of history. Joseph was considered her husband because he had already committed to marrying Mary. He was allowed to divorce her because it was prior to their marriage, since divorce was allowed for the case of fornication. In the verse preceding this, it explains that the  divorce was to take place before the marriage! “When Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child….” Matt. 1:18. The latest a divorce could take place was the day after the wedding night, when the woman was found not to be a virgin.

Echtscheiding wegens ontucht was toegestaan tijdens de verlovingstijd, net als bij Maria en Jozef. “Daar nu Jozef, haar man….in stilte van haar te scheiden”. Matt. 1:19. De termen verloofde en verloofd werden niet gebruikt in deze periode van de geschiedenis. Jozef werd als haar echtgenoot beschouwd omdat hij al had toegezegd met Maria te trouwen. Hij mocht van haar scheiden omdat het voorafgaand aan hun huwelijk was, aangezien echtscheiding was toegestaan in het geval van ontucht. In het vers dat hieraan voorafgaat, wordt uitgelegd dat de echtscheiding vóór het huwelijk moest plaatsvinden! “Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest….” Matt. 1:18.  Het laatste dat een echtscheiding kon plaatsvinden was de dag na de huwelijksnacht, toen bleek dat de vrouw geen maagd was.

Can anyone then ever remarry? “A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.” 1Cor. 7:39. For those women who are widowed, it is important to know that when the real “Mr. Right” comes along he too will be widowed or will never have been married. Do not marry a divorced man. Remember, Satan usually brings his best first. The Lord makes you wait and then brings His best! “Wait for the Lord, and keep His way.” Ps. 37:34.

Kan iemand dan ooit hertrouwen? “Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here”. 1 Kor. 7:39. Voor die vrouwen die weduwe zijn, is het belangrijk om te weten dat wanneer de echte "Mr. Juist” langs komt, ook hij zal weduwnaar zijn of nooit getrouwd zijn geweest. Trouw niet met een gescheiden man. Bedenk dat Satan meestal zijn best doet. De Heer laat je wachten en brengt dan Zijn beste! “Wacht op de Here en bewaar zijn weg”. Ps. 37:34. 

If either of you know any obstruction, why you may not be lawfully joined together in Matrimony, you will now confess it. For be assured, that if any persons are joined together otherwise than as God's Word does allow, their marriage is not lawful. (“The Marriage Service,” C.R. Gibson Co.) 

Als een van jullie enige belemmering kent, waarom jullie niet wettig in het huwelijk mogen worden verenigd, dan beken je dat nu. Want wees ervan verzekerd, dat als er personen worden samengevoegd op een andere manier dan Gods Woord toestaat, hun huwelijk niet wettig is. (“The Marriage Service”, C.R. Gibson Co.)

What if I am already in a second (or third) marriage? First, you must ask God's forgiveness, whether it was before you were saved or not. You can't be effective in your Christian walk if you can't admit past sins. “He who covers his transgressions shall not prosper.” Prov. 28:13. “If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the Truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” 1John 1:8-9.

Wat als ik al een tweede (of derde) huwelijk heb? Ten eerste moet je God om vergeving vragen, of dat nu was voordat je werd gered of niet. Je kunt niet effectief zijn in je christelijke wandel als je zonden uit het verleden niet kunt toegeven. “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn”. Spr. 28:13. “ Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”. 1 John. 1:8-9. 

She does not know it. “And I gave her time to repent; and she does not want to repent of her immorality. Behold, I will cast her upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds.” Rev. 2:21.

Ze weet het niet. “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren”. Openb. 2:21. 

If you say you have done nothing wrong, you may just have proven your guilt. “This is the way of an adulterous woman: she eats and wipes her mouth, and says, ‘I have done no wrong.’ ” Prov. 30:20. If you don't repent, you will have the characteristics of an adulterous woman. “For the lips of an adulteress drip honey, and smoother than oil is her speech; but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword…She does not ponder the path of life; her ways are unstable, she does not know it.” Prov. 5:3. 

Als je zegt dat je niets verkeerd hebt gedaan, heb je misschien gewoon je schuld bewezen. “Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan”. Spr. 30:20.  Als je je niet bekeert, heb je de kenmerken van een overspelige vrouw. “Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard…. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet”. Spr. 5:3. 

Have no fear of confessing; we are not under the law – praise the Lord! “If there is a man who commits adultery with another man’s wife, one who commits adultery with his friend’s wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.” Lev. 20:10.  “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16.  “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” 1John 1:9.

Wees niet bang om te bekennen; we zijn niet onder de wet - prijs de Heer! “En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden”. Lev. 20:10. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”. Jacobus. 5:16. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”. 1 John. 1:9. 

Not My will, but Thine be done. After you confess, you must lay your will aside and ask your Heavenly Father for His will concerning what He would have you do. Many others who are in a second (or subsequent) marriage have faced this difficult task. Some had assurance that God intended them to stay in their present marriage and use their lives as a testimony against divorce. Others saw that their marriage was crumbling because they had been used by Satan when they destroyed their spouse’s previous marriage. “The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly.” John 10:10. You must trust Him. He wants to give you an abundant life, not a counterfeit. Please, just pray,“Father, if Thou art willing, remove this cup from Me; yet not My will, but Thine be done.” Luke 22:42.   

Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. Nadat je hebt beleden, moet je jouw wil terzijde leggen en uw hemelse Vader om zijn wil vragen met betrekking tot wat Hij wil dat je doet. Vele anderen die in een tweede (of volgend) huwelijk zitten, stonden voor deze moeilijke taak. Sommigen hadden de verzekering dat het Gods bedoeling was dat ze in hun huidige huwelijk zouden blijven en hun leven zouden gebruiken als een getuigenis tegen echtscheiding. Anderen zagen dat hun huwelijk aan het afbrokkelen was omdat ze door Satan waren gebruikt toen ze het vorige huwelijk van hun echtgenoot vernietigden. “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”. John. 10:10. Je moet Hem vertrouwen. Hij wil je een overvloedig leven geven, geen vervalsing. Alsjeblieft, bid gewoon “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede”! Lucas 22:42. 

Did no one condemn you? But can adultery ever be forgiven? Yes. Jesus said to the woman caught in adultery, “Did no one condemn you?…Neither do I condemn you; go your way. From now on sin no more.” John 8:10-11. But you must confess your sins and not encourage others to sin as you did. Actually, not only is adultery not grounds for divorce, it is grounds for forgiveness as shown by Christ in John 8:10 above. We also have an example in the book of Hosea of a husband forgiving his wife who was in adultery. “Then the Lord said to me, 'Go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress.' ” Hos. 3:1. Then in 1Cor. 6:9-11, when God refers to adulterers and fornicators He says, “And such were some of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.” We are washed in His blood of forgiveness. 

Heeft niemand je veroordeeld? Maar kan overspel ooit worden vergeven? Ja. Jezus zei tegen de vrouw die op overspel was betrapt,  “Heeft niemand u veroordeeld? En ……Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer”! Maar je moet je zonden belijden en anderen niet aanmoedigen om te zondigen zoals jij deed. In feite is overspel niet alleen geen grond voor echtscheiding, het is een grond voor vergeving, zoals Christus in Johannes 8:10 hierboven laat zien. We hebben ook een voorbeeld in het boek Hosea van een man die zijn overspelige vrouw vergeeft. “De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is”. Hosea 3:1. Daarna in 1 Kor. 6:9-11 wanneer God verwijst naar overspelers en hoereerders, zegt Hij: “En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God”.

But what about the pastors who say that adultery is grounds for divorce? “You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery'; but I say to you that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart.” Matt. 5:27-28 If it is true that adultery is grounds for divorce, then most women could divorce their husbands since most of them have lusted over pictures of women that they have seen on television or in magazines!!

Maar hoe zit het met de predikanten die zeggen dat overspel een reden is voor echtscheiding? “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd”. Matt. 5;27-28. Als het waar is dat overspel een reden is voor echtscheiding, dan zouden de meeste vrouwen van hun man kunnen scheiden, aangezien de meesten van hen belust waren op foto's van vrouwen die ze op televisie of in tijdschriften hebben gezien!!

Shall be called least in the kingdom of heaven. But so many churches and pastors say that divorce is right in some situations and that remarriage is okay if it's under the right circumstances. “Whoever then annuls one of the least of these commandments, and so teaches others, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.” Matt. 5:19. 

Zal de minste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zoveel kerken en voorgangers zeggen dat scheiden in sommige situaties juist is en dat hertrouwen oké is als het onder de juiste omstandigheden is. “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen”. Matt. 5:19. 

I never knew you. How can I be sure that this teaching is right and what many of the churches are teaching is wrong? “Beware of the false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Many will say to Me on that day,  ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; Depart from Me, you who practice lawlessness.’ ” Matt. 7:15, 22-23. Aren't many of the families in your church crumbling and the marriages dissolving? These are the bad fruits of false prophets. 

Ik heb je nooit gekend. Hoe kan ik er zeker van zijn dat deze lering juist is en dat wat veel van de kerken leren, verkeerd is? “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”. Matt. 7;15, 232-23. Zijn niet veel van de families in uw kerk aan het afbrokkelen en de huwelijken ontbinden? Dit zijn de slechte vruchten van valse profeten.

Hostility toward God. Many pastors feel a “deep down” conviction about marriage, but they don't want to “offend” anyone, especially all those “church members” who are in their second and third marriages. “Friendship with the world is hostility toward God. Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.” James 4:4.

Vijandigheid jegens God. Veel predikanten voelen een 'diepe' overtuiging over het huwelijk, maar ze willen niemand 'beledigen', vooral al die 'kerkleden' die in hun tweede en derde huwelijk zitten. “Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God”. Jacobus 4:4.

If a pastor or church takes a stand against divorce and remarriage they are labeled “legalistic” or “judgmental.” Then those who want to do their own thing will go to another church to hear what they want to hear (to have their ears tickled). “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim. 4:3-4. 

Als een predikant of kerk een standpunt inneemt tegen echtscheiding en hertrouwen, worden ze bestempeld als 'wettelijk' of 'veroordelend'. Dan zullen degenen die hun eigen ding willen doen naar een andere kerk gaan om te horen wat ze willen horen (om hun oren te laten kietelen). “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 2 Tim. 4:3-4 

Depart from Me. Divorce is going against God's law. Just because someone is a preacher, or in some other type of church ministry, that does not mean he is following God. Jesus said that you must do the will of His Father in heaven! Let's again read the verse: “Not everyone who says to Me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My Father in heaven. Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?' And then I will declare to them, 'I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.' ” Matt. 7:21-23. 

Gaat weg van Mij. Echtscheiding is in strijd met Gods wet. Alleen omdat iemand een prediker is, of in een ander soort kerkbediening, wil dat nog niet zeggen dat hij God volgt. Jezus zei dat je de wil van Zijn Vader in de hemel moet doen! Laten we het vers nog eens lezen: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”. Matt. 7:21-23. 

A wife is bound. You may ask, “Since I'm ‘single again,’ couldn't I remarry or date and then ask God to forgive me?” First of all you are not single. Only someone who has never been married is single. “A wife is bound as long as her husband lives.” 1Cor. 7:39. “So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man.” Rom. 7:3. Secondly, you will reap what you have sown. “Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, this he will reap also.” Gal. 6:7.

Een vrouw is gebonden. Je vraagt je misschien af: "Kan ik, aangezien ik weer vrijgezel ben, niet hertrouwen of daten en dan God vragen om mij te vergeven?" Allereerst ben je niet single. Alleen iemand die nooit getrouwd is geweest, is single. “Een vrouw is gebonden, zolang haar man left”. 1 Kor. 7:39, “Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft”. Rom. 7:3. Ten tweede zul je oogsten wat je hebt gezaaid. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”. Gal. 6:7. 

Her ways are unstable. If you ignore these verses, you will have the same consequences as any adulteress: bitterness, sharp speech, being unstable, boisterous, rebellious, and you won't even be aware of it! “But in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. She does not ponder the path of life; her ways are unstable, she does not know it.” Prov. 5:4-6. “She (the harlot) is boisterous and rebellious; Her feet do not remain at home.” Prov. 7:11.

Haar gangen doolwegen. Als je deze verzen negeert, heb je dezelfde gevolgen als elke overspelige vrouw: bitterheid, scherpe spraak, onstabiel, onstuimig, opstandig, en je zult het je niet eens bewust zijn! “maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet”. Spr. 5:4-6. “ Zij is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis”. Spr. 7:11. 

I have done no wrong. When you knowingly enter into sin, your conscience will be seared. “This is the way of an adulterous woman: She eats and wipes her mouth and says, ‘I have done no wrong.’ ” Prov. 30:20. Again, you are willfully entering into sin. “Therefore to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin.” James 4:17. You set yourself up for God's vengeance. “For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the Truth, there no longer remains a sacrifice for sins. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled under foot the Son of God? Vengeance is mine, I will repay. The Lord will judge His people. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God.” Heb. 10:26-31. 

Ik heb niets verkeerd gedaan. Wanneer je bewust zondigt, zal je geweten worden dichtgeschroeid. “Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan”. Spr. 30:20. Nogmaals, je gaat moedwillig de zonde binnen. “Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde”. Jacobus 4:17. Je zet jezelf op voor Gods wraak. “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden? Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden.  De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God”! Hebr. 10:26-31. 

In closing a difficult topic, because of the magnitude of church sin, let us look at the firm statement Paul wrote to Timothy: “If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of Truth.” 1Tim. 6:3-5. 

Laten we bij het afsluiten van een moeilijk onderwerp, vanwege de omvang van de kerkzonde, eens kijken naar de stevige verklaring die Paulus aan Timoteüs schreef: Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen”. 1 Tim. 6:3-5.

“If you love Me, you will keep My commandments.” John 14:15.

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren”. John. 14:15. 

 

Let us make a personal commitment to 

remain married

 and encourage all others to do the same.


Laten we een persoonlijke toewijding maken om

getrouwd te bliiven

en al de andere te bemoedigen om het zelfde te doen.

 

Personal commitment: To remain married and encourage others to do the same. “Based on what I have learned from God's Word, I recommit myself to my marriage. I will humble myself whenever necessary and take all the steps as a ‘peacemaker’ in my marriage. I will not cover my transgressions nor cause another to stumble. I will devote my lips to spreading God's Truth on marriage in a gentle and quiet manner.”

Persoonlijke toewijding: Getrouwd blijven en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, wijd ik mezelf opnieuw toe aan mijn huwelijk. Ik zal mezelf waar nodig vernederen en alle stappen zetten als 'vredestichter' in mijn huwelijk. Ik zal mijn overtredingen niet bedekken, noch een ander laten struikelen. Ik zal mijn lippen wijden aan het verspreiden van Gods waarheid over het huwelijk op een zachte en rustige manier”.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.