DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 8 "Vrouwen, Wees Onderdanig"

 

Vrouwen, weest uw man
onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
Kolossenzen 3:18.

A woman called one day and asked, “How far does God expect a woman to go in regards to submitting to her husband?” Maybe you are asking the same question or maybe you really don't want to know because you feel it is old-fashioned, out-of-date or not applicable today. 

Een vrouw belde op een dag en vroeg, “Hoe ver verwacht God dat een vrouw gaat met betrekking tot het onderdanig zijn aan haar echtgenoot”? wellicht stel je jezelf de zelfde vraag of misschien wil je het niet echt weten want je hebt het gevoel dat het ouderwets is, niet meer van deze tijd of niet meer van toepassing. 

In my stand for my marriage, I faced some serious submission decisions. Let me walk you through the same journey the Lord took me through as I searched the Scriptures for His answers. First, let's look at the two examples of submission that God specifically asks women to follow:

In mijn standpunt voor mijn huwelijk, ben ik geconfronteerd met een aantal serieuze beslissingen over onderdanigheid. Laat mij je mee nemen op de zelfde reis die de Heer mij doorheen heeft laten gaan terwijl ik de Bijbel aan het doorzoeken was naar Zijn antwoorden. Allereerst, laten we kijken naar twee voorbeelden van ondernigheid dat God speciaal aan vrouwen vraagt om te volgen: 

Jesus
Jezus

Follow in His steps. “For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps…and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously.” 1Pet. 2:21-23. 

Volg in Zijn voetstappen. “Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt”. 1 Pet. 2:21-23

Submit in the same way. Right after 1Peter 2 tells us to “follow in His steps” chapter 3 immediately begins with, “In the same way.” He tells us that “In the same way” we wives are to submit to our husbands as He submitted to God, His Heavenly Father. Jesus was submitted to the authority of God the Father and we are to be submitted to the authority of our husbands.

Onderwerp je op de zelfde manier. Vlak na 1 Petrus 2 ons vertelt “om in Zijn voetstappen” te treden begint hoofdstuk 3 meteen met, “Evenzo gij wij vrouwen moeten onderdanig zijn an onze echtgenoten zoals Hij onderdanig was aan God, Zijn Hemelse  Vader. Jezus was onderdanig aan de autoriteit van God  de Vader en wij moeten onderdanig zijn aan de autoriteit van onze echtgenoten. 

Christ is the head of EVERY man. We know and understand that God the Father is over Jesus, yet how can we be sure that our husband (saved or not) is over us? “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3.

Christus is het hoofd van ELKE man. We weten en begrijpen dat God de Vader boven Jezus is, maar hoe kunnen we zeker ervan zijn dat onze echtgenoten ( gered of niet) boven ons zijn? “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”. 1 Kor. 11:3

Disobedient to the Word. Now that we are sure that God is speaking to wives, what does He command? “In the same way you wives be submissive to your own husbands, so that if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:1-2. 

Ongehoorzaam aan het Woord. Nu dat we zeker weten dat God praat tot de vrouwen, wat beveelt Hij? “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken”. 1 Petr. 3:1-2

If you use the KJV Bible this same verse says “that they may be won by the conversation of their wives.” I thought, “This is great; I can tell my husband about all of his mistakes!” Well, guess what? I went to my concordance and looked up the word “conversation” and I found out it meant “attitude,” not talking! What surprised me even more was a verse in 1Peter. It said that Sarah obeyed her husband Abraham, and I could become like her.

Als je de KJV Bijbel gebruikt deze zelfde vers zegt dan “dat ze gewonnen worden door de conversaties van hun vrouwen”. Ik dacht, “Dit is geweldig; Ik kan mijn echtgenoot vertellen over al zijn fouten”! Nou, raad eens? Ik ging naar mijn corcondantie en ik zocht op het woord “conversation” en ik vond dat het betekende “houding”, niet praten! Wat mij meer verrastte was een vers in 1 Petrus. Het zegt dat Sarah haar man Abraham gehoorzaamde en ik kon net zo worden als haar. 

Sarah
Sarah

Calling him lord. As you continue to read, it goes on to say, “Thus Sarah obeyed Abraham, calling him lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear.” 1Pet. 3:6.

Hem heer noemen. Als je verder leest, gaat het verder met vertellen, “zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen”. 1 Pet. 3:6.

We can become like Sarah: 1) obey our husbands like she did, and 2) do it without being “frightened by any fear.” What would we be afraid of? Well, what was Sarah asked to do by her husband Abraham that could have caused her to be fearful? 

We kunnen net als Sarah worden: 1) gehoorzaam onze echtgenoten zoals zij deed, en 2 ) en doe het zonder bang te zijn voor enige angst”. Waar zouden bang voor moeten zijn? Wat, werd er van Sarah gevraagd te doen door haar echtgenoot Abraham dat ervoor kon zorgen dat ze bang zou worden? 

In Genesis 12:11-13 and also in Genesis 20:2, we see how Abram (later Abraham) asked Sarai (later Sarah) to lie! To sin! Abraham told her to say that she was his sister thus allowing her to be taken as another man’s wife! She did obey her husband. Now that’s submission!! Not many women have been called to submit like that!

In Genesis 12:11-13 en ook in Genesis 20:2, zien we hoe Abram (later Abraham) Sarai vraagt (later Sarah) om te liegen! Om te zondigen! Abraham vertelde haar om te zeggen dat zij zijn zuster was waardoor ze kon worden genomen als de vrouw van een andere man! Dat is pas onderwerping!! Niet veel vrouwen zijn geroepen om zo onderdanig te zijn zoals dat! 

If that were the only portion of Scripture concerning a wife’s submission to her husband, maybe we could dismiss it. However, this is not the only Scripture on a wife’s submission to her husband. We will find that the Scriptures have much more to say on the subject.

Als dat het enige gedeelte van de Bijbel zou zijn over de onderwerping van een vrouw aan haar man, zouden we het mischien kunnen negeren. Echter, dit is niet de enige Bijbelvers over de onderwerping van een vrouw aan haar man. We zullen ontdekken dat de Bijbel veel meer te zeggen heeft over dit onderwerp.

Subject in everything. This Scripture explains that your relationship with your husband is to be the same as Christ’s relationship with the church. “Wives, be subject to your own husband, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything.” Eph 5:22 - 24. Isn’t it sad that many churches don’t submit to Christ and His teachings, and in the same way, so many women don’t submit to their husbands? Is there any correlation? 

Onderwerpend in alles. Deze Bijbelvers legt uit dat jouw relatie met je echtgenoot hetzelfde moet zijn als de relatie van Christus met de kerk. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles”. Efez. 5:22-24. Is het niet droevig dat veel kerken zich niet onderwerpen aan Christus en Zijn leringen en op dezelfde manier onderwerpen zoveel vrouwen zich niet aan hun man? Is er een correlatie? 

Who hoped in God. Where is my hope when I submit to my husband as I strive to be a “holy woman”? “For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.” 1Pet. 3:5. Our hope and trust must be in God. (See lesson 5, “Won Without a Word,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Wie op God hoopte. Waar is mijn hoop als ik mij onderwerp aan mijn echtgenoot als ik streef om een “heilige vrouw” te zijn? “Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan hun eigen echtgenoten”. 1 Petr. 3:5. Onze hoop en vertrouwen moet zijn in God. (Zie les 5, “Winnen Zonder een Woord”,  voor  “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6. )

How can we trust God if our authority has hurt us? Scripture says, “For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise of the same.” Rom. 13:3. How could Scripture say that when we know that many times the authority over us is not looking out nor caring for us? How did Sarah manage to submit to her husband? Sarah totally trusted God. She wasn’t trusting her husband. Abraham was the one who was responsible twice for her compromising position with Pharaoh! She simply and completely trusted God. “…Blessed is the man who trusts in the LORD, and whose trust is the LORD. “ Jer. 17:7. “Cursed is the man who trusts in mankind And makes flesh his strength, and whose heart turns away from the LORD.” Jer. 17:5. 

Hoe kunnen we God vertrouwen als onze autoriteit ons heeft pijn gedaan. De Bijbel zegt, “Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen”. Rom. 13:3. Dan hoe kan de Bijbel zeggen data ls we weten dat vele keren de autoriteit over ons niet uit zoekt noch om ons geeft? Hoe was Sarah in staat om zich te  onderwerpen aan haar echtgenoot. Sarah vertrouwde volledig op God. Ze vertrouwde niet haar echtgenoot. Abraham was degene die tweemaal verantwoordelijk was voor haar compromitterende positive met Farao! Ze simpelweg en compleet vertrouwde in God. “….Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is”. Jer. 17:7. “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt”. Jer. 17:5. 

Many women have thought, “I married the wrong man.” Sarah certainly must have thought that on occasion; I thought that as well. We can spend our days thinking “what if….” Instead, let us rest in this verse: “Let every person be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God.” Romans 13:1. Our Father knew who we were going to marry before the foundation of the earth. He will use it for our good, if we can stop thinking about the “what ifs” and concentrate on God’s purpose for our suffering. “Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered.” Hebr. 5:8. (See lesson 10, “Various Trials,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Vele vrouwen hebben gedacht “Ik ben met de verkeerde man getrouwd”. Sarah moet dat wel eens gedacht hebben; ik heb dat ook gedacht. We kunnen onze dagen denkend door brengen “wat als…”In plaats van, ons rusten  in deze vers: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”. Romeinen 13:1. Onze Vader wist met wie we zouden gaan trouwen voordat het onstaan van de aarde. Hij zal het gerbuiken ten goede van ons, als we erover kunnen stoppen met denken over de “wat als” en ons concentreren op Gods doel voor ons lijden. “ en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden”, Hebr. 5:8. (Zie les 10, “Verschillende Beproevingen”, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6. )   

When I looked at the example of Christ and His submission, I could see His situation was very similar to mine. Jesus was dealing with unreasonable men who reviled Him, caused Him to suffer, and threatened Him. “Be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable…And while being reviled, he did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously.” 1Pet. 2:18, 23. “If the temper of a ruler rises up against you, do not leave your place, [or show a resisting spirit]; for gentleness and calmness prevent or put a stop to great offenses.” Eccl. 10:4 AMP. God is clear in that no matter what treatment we are receiving, we are to be respectful and submissive. 

Als ik kijk naar het voorbeeld van Christus en Zijn onderwerping, kan ik zien dat Zijn situatie erg lijkt op die van mij. Jezus had te maken met onredelijke mannen die Hem beschimpten, hem lieten lijden en Hem bedreigden. “Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde…. als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt”, 1 Pet. 2:18,  23. “Indien de toorn van een heerser zich tegen u verheft, verlaat dan uw plaats niet, want gelatenheid voorkomt grote misslagen”. Predik. 10:4 NBG-51. God is duidelijk dat watvoor behaandeling we ook krijgen, we moeten  respectvol blijven en onderdanig. 

The Word of God blasphemed! Why is it so important that we submit to our husbands? Because, when we don’t, our actions blaspheme God! “The aged women…teach the young women…to love their husbands…being obedient to their own husbands, that the Word of God may not be blasphemed.” Titus 2:5 KJV.

Het Woord van God gelasterd! Waarom is het zo belangrijk dat we ons onderwerpen aan onze echtgenoten? Omdat, wanneer we het niet doen, onze acties God lasteren! “zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben…. en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:5 NBG-51

As is fitting to the Lord. How are we to act with our husbands? As is fitting to the Lord! “Wives, be subject to your own husbands, as is fitting to the Lord.” Col. 3:18. Is the way you act toward your husband fitting to the Lord? In other words, would you act the same way to the Lord if He were standing in your husband’s place? A sobering thought, isn’t it?

Gelijk het betaamt in de Here. Hoe moeten we ons gedragen met onze echtgenoten? Gelijk het betaamt in de Here! “Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here”. Kol. 3:18. Is de manier hoe je je gedraagt tegenover je echtgenoot betaamt in de Here? Met andere woorden, zou je op de zelfde manier met de Heer omgaan als Hij zou staan in de plaats van je echtgenoot?  Een ontnuchterende gedachte, nietwaar?

The woman was deceived. The most important reason that we are to be under our husbands’ authority is for our protection. “Let a woman quietly receive instruction with entire submissiveness. But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet. For it was Adam who was first created, and then Eve. And it was not Adam who was deceived, but the woman being quite deceived, fell into transgression. But women shall be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self restraint.” 1Tim 2:11-15. 

De vrouw was misleid. De meest belangijkste reden dat we onder de autoriteit van onze echtegenoten zijn is voor onze bescherming. “Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. 

Because of the time in which we live, many of us have difficulty accepting the concept of submission. But, dear sister in Christ, there is nothing that God would instruct us to do that is not for our good. Being subject will protect us from deception, which will cause our destruction. 

Vanwege de tijd waar we in leven, hebben velen van ons het moeilijk met het accepteren het concept van onderdanigheid. Maar, beste zuster in Christus, er is niks wat God ons instueert om te doen, als het niet ten goede van ons is. Onderdanig zijn zal ons beschermen voor misleidingen, wat ons vernietinging zal veroorzaken. 

Now that we have reviewed the Scriptures, let us answer some other questions you may have, using God’s Wisdom….

Laten we, nu we de Bijbel hebben doorgenomen, enkele andere vragen beantwoorden die je misschien hebt, gebruikmakend van Gods wijsheid. 

Testimony
Getuigenis

It is with permission from my husband, Dan, that I share this testimony of submission with you. It is our hope that this will put to rest, once and for all, your fear in submitting to your husband. We hope that our testimony will show you that there is protection when you take an extreme stand in submitting to your husband, even when he is disobedient to the Word. Ladies, submission is applicable today.

Het is met toestemming van mijn echtgenoot, Dan, dat ik deze getuigenis deel over onderdanigheid met jouw. Het is onze hoop dat dit ten rusten zal brengen, voor eens en voor altijd, jouw angst in het onderwerpen aan jouw echtgenoot. We hopen dat onze getuigenis je zal laten zien dat er bescherming is wanneer je een extreme standpunt in neemt in het onderwerpen, zelfs als hij ongehoorzaam is aan het Woord. Dames,   onderwerping is vandaag van toepassing.

 My husband was at the time backslidden and in adultery. He hated and mocked my submission to the Lord and to him. One night, when we were on a trip with some of his business associates, he told me that we were going to a nightclub where there was nude dancing. Then he moved toward my face and said, “Well, are you going to submit?” He was determined that I go, so I agreed. When he left to purchase the tickets, I went into the restroom and prayed “out loud” like I had never prayed before. Immediately God came through! We ran into one of his friends who asked where we were going. When my husband told him, this man went crazy, telling Dan how horrible it was and not to take me. I could have walked on air – my faith in God was soaring!

Mijn echtgenoot was destijds teruggevallen en pleegde overspel. Hij haatte en bespotte mijn onderwerping aan de Heer en aan hem. Op een avond, toen we op reis waren met een paar van zijn zakenrelaties, vertelde hij me dat we naar een nachtclub gingen waar naakt gedanst werd. Toen bewoog hij zich naar mijn gezicht en zei: “Nou, ga je je onderwerpen”? Hij was vastbesloten dat ik zou gaan, dus ik stemde toe. Toen hij wegging om de kaartjes te kopen, ging ik naar het toilet en bad “hardop” zoals ik nog nooit had gebeden. Meteen brak God door! We kwamen een van zijn vrienden tegen die vroeg waar we heen gingen. Toen mijn man het hem vertelde, werd deze man helemaal gek, hij vertelde Dan hoe verschikkelijk het was en me niet mee te nemen. Ik had op lucht kunnen lopen – mijn geloof in God was enorm gestegen! 

Undaunted, he pulled out tickets for another (a little less filthy) show. But my faith was so high, I knew God would deliver me! As we drove closer and closer to our destination, I kept looking and imagining how God was going to stop my husband. However, I was shocked when we went in, sat down, and he ordered drinks. Just to let you in on the magnitude of this submission, my husband’s adulteress sat down at the table with us when we got there! Tears filled my eyes as the show began, not because my husband had brought me, but because I felt God had abandoned me.

Onverschrokken, haalde hij kaartjes voor een andere (iets minder smerige) show. Maar mijn geloof was zo hoog, ik wist dat God mij zou bevrijden! Terwijl we steeds dichter bij onze bestemming kwamen, bleef ik  kijken en me inbeelden hoe God mijn man zou stoppen. Ik was echter geschokt toen we naar binnen gingen, gingen zitten en hij bestelde drankjes. Om je de omvang van deze onderwerping te laten zien: de overspelige vrouw van mijn man ging bij ons zitten toen we daar aankwamen! Tranen vulden mijn ogen toen de show begon, niet omdat mijn man mij had gebracht, maar omdat ik voelde dat God me in de steek had gelaten. 

But, ladies, God is so faithful and we can trust Him. When the lights went out right after the first performance (which by the way I could NOT even see because of the tears), my husband turned to me and told me, “Run! Get out of here!” Again submitting, I ran! Soon my husband met me outside with tears in his eyes. He said, “I can’t believe I did this to you. I am so sorry. I will never ask you to submit like that again. I am ashamed of myself.”

Maar, dames, God is zo trouw en we kunnen Hem vertrouwen. Toen de lichten uit gingen na het eerste optreden (wat ik trouwens niet kon zien vanwege de tranen), mijn echtgenoot draaide zich tot mij en zei: “Ren! Ga weg van hier”! Opnieuw onderworpen, rende ik! Gauw ontmoette mijn echtgenoot me buiten met tranen in zijn ogen. Hij zei: “Ik kan niet geloven da tik je dit heb aangedaan. Het spijt me zo. Ik zal je nooit meer vragen om je zo in te dienen. Ik schaam me voor mezelf.  

And he never did. As a matter of fact, even before we were restored, he took on the job of my protector from the immorality of the world. God has a blessing for us whenever we can trust and prove our faith in Him alone! Usually God delivers us, but sometimes we must go through the “fiery trial” in order to receive our reward! God is faithful; we can trust Him even when our husbands put our submission to the test!

En dat heeft hij nooit gedaan. Sterker nog, zelfs voordat we hersteld waren, nam hij de taak op zich van mijn beschermer tegen de inmoraliteit van de wereld. God heeft een zegen voor ons wanneer we vertrouwen en geloof in Hem alleen kunnen vertrouwen en bewijzen! Gewoonlijk verlost God ons, maar soms moeten we door “vurige beproeving” gaan om onze belonging te ontvangen! God is trouw; we kunnen Hem vertrouwen zelfs als onze echtgenoten onze onderwerping op de proef stellen! 

Questions Answered by Scripture
Vragen Beantwoordt door de Bijbel

What is submission or being subject? It is obeying without even a word, especially when your husband is being disobedient to the Word of God (1Pet. 3:1). It is not reviling in return or threatening him. 1 Pet 3:9 says “not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead….”

Wat is onderwerping of onderworpen zijn? Het is gehoorzamen zonder een woord, vooral wanneer je man ongehoorzaam is aan het Woord van God. (1 Petr. 3:1). Het is niet beschimpen of hem bedreigen. 1 Pet 3:9 zegt “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven…..”

But is submission applicable today? “Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever.” Heb. 13:8. In Matt. 5:18 Jesus says “For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass away from the Law, until all is accomplished.”

Maar is onderwerping vandaag nog van toepassing? “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid”. Heb. 3:18. In Matt. 5:18 zegt Jezus “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied”.

But shouldn’t I use “tough love”?
Maar zou ik geen “harde liefde” moeten gebruiken?

Love, we are told in 1Corinthians 13, is gentle and kind, not tough.

Liefde, wat ons verteld word in 1 Korinthiers 13, is zacht en vriendelijk en niet hard.   

In 1Tim. 2:11 it says that a woman is not to exercise authority over a man.

In 1 Tim. 2:11 zegt dat een vrouw geen onderricht geeft of gezag over de man heeft. 

In 1Pet. 2:23 Jesus uttered no threats when suffering, and He says we are to follow in His steps!

In 1 Pet. 2:23 Hij niet terugschold en als Hij leed, en Hij zegt dat we in zijn voetsporen moeten treden!

In 2Tim. 4:4 it says that in the last days we will turn to myths. Using “tough love” with our husbands is a myth since the word “tough” is not in the description of love in 1Cor. 13. It may be tough on us when we respond to our husbands lovingly even when they are unlovable!

In 2 Tim. 4:4 staat er dat we in de laatste dagen we ons zullen keren naar mythen. Gebruikmakend van “harde liefde” met onze echtgenoten is a myth omdat het woord “hard” niet in het recept van 1 Kor. 13 zit. Het kan zwaar zijn voor ons om op een liefelijke manier te reageren wanneer we reageren op onze echtgenoten wanneer zij op een onvriendelijke manier reageren. 

In 2 Tim. 4:4 staat er dat we in de laatste dagen we ons zullen keren naar mythen. Gebruikmakend van “harde liefde” met onze echtgenoten is a myth omdat het woord “hard” niet in het recept van 1 Kor. 13 zit. Het kan zwaar zijn voor ons om op een liefelijke manier te reageren op onze echtgenoten wanneer zij op een onvriendelijke manier reageren. 

In 2Tim. 4:3 it also says that we will accumulate teachers who go along with our own desires. It feels good to our flesh to give ultimatums and confront others. But the Spirit and the flesh are in opposition to one another, “…so that you may not do the things that you please.” Gal. 5:16. (For more information on tough love read lesson 3 again, “Gentle and Quiet.”) 

In 2 Tim. 4:3 staat er ook dat we leraren zullen aantrekken die meegaan in onze eigen verlangens. Het voelt goed voor ons vlees om ultimatums te stellen en anderen te confronteren. Maar de Geest en het vlees staan tegenover elkaar, “…zodat gij niet doet wat gij maar wenst”. Gal. 5:17. (Voor meer informatie in harde liefde lees les 3 nog een keer, “Vriendelijk en Stil”.)

How do I do what God asks?
Hoe doe ik wat God vraagt?

How can I possibly do all that the Lord asks me to do as a wife in today’s world? By Grace! And how do you get grace? By humbling yourself. In James 4:6 it says, “God hates the proud, but gives grace to the humble.” And in 2Cor. 12:9 it says, “My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.” And yes, contrary to the world’s foolish opinions, women are weaker than men. “You husbands, likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman….” 1Pet 3:7.

Hoe kan ik in de wereld van vandaag alles doen wat de Heer van mij vraagt al echtgenote? Door Genade! En hoe krijg je ganade? Door jezelf te vernederen. In Jacobus 4:6 staat er, “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade”. En in 2 Kor. 12:9 staat er, “ Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid”. En ja, in tegenstelling van de dwaze meningen in de wereld, vrouwen zijn zwakker dan mannen. “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, omdat zij een vrouw is…..”1 Petr. 3:7. 

Let us thank God for the protection He has given to us when we obey Him and are in submission to our husbands! Instead of fighting to get out from under the protective authority of our husbands, let’s praise the Lord for choosing us to be women. 

Laten we God danken voor de bescherming die Hij heeft gegeven wanneer we Hem gehoorzamen en in onderwerping zijn aan onze echtgenoten! In plaats van te vechten om onder de beschermende autoriteit van onze echtgenoten vandaan te komen, laten we de Heer prijzen voor het gekozen hebben dat wij vrouwen zijn. 

Submission. To help us “let go” of our fear of submission, it may be helpful to look more closely at Sarah’s example. I have been accused of teaching “submission unto sin.” Although that phrase almost sounds Scriptural, it is quite fictitious. But the meaning behind those words is certainly found in Sarah’s life. I can tell you honestly that it has been a careful journey with much searching for the Truth. God says, “seek and you shall find” (Matt. 7:7) and “But if any of you lacks wisdom let him ask of God who gives it to men liberally.” James 1:5.

Onderwerping. Om ons te helpen om “los te laten” van onze angst van onderwerping, kan het wellicht hulpzaam zijn om beter te kijken naar Sarahs voorbeeld. Ik ben beschuldigd  “onderwerping tot en met aan de zonde” te onderwijzen. Hoewel die zin bijna Bijbels klinkt, is het behoorlijk fictief. Maar de betekenis achter deze woorden is kan je zeker vinden in het leven van Sarah. Ik kan je eerlijk zeggen dat het een zorgvuldige reis is geweest met veel zoeken naar de Waarheid. God zegt, “zoekt en gij zult vinden” (Matt 7:7) en “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden”. Jacobus 1:5.

Many Christians and religious leaders did not agree with my teachings on submission, but I found it actually helped to encourage me to seek and find the truth. The more I dug into the Word, and the more I followed what I learned with radical obedience, the more I was able to teach submission with boldness. Ladies, I found that the lack of submission is at the very root of the contentious woman’s existence. It is not when and what you submit to; it is the “spirit of rebellion” that will exist if you do not trust God completely with the results of your submission. 

Vele Christenen en religieuze leiders waren het niet eens met mijn lering over onderwerping maar ik vond het uiteindelijk hulpzaam om mij te bemoedigen de waarheid te vinden. Hoe dieper ik in het Woord dook en hoe meer ik volgde wat ik leerde met radicale gehoorzaamheid, hoe meer ik in staat was om in vrijmoedigheid te leren over onderwerping. Dames, ik ontdekte dat het gebrek van onderwerping aan de wortel lag van de twistzieke vrouw bestaan. Het is niet wanneer of waaraan je je onderwerp; het is de “geest van rebellie” wat zal bestaan wanneer je God niet volledig vertrouwt met het resultaat van jouw onderwerping 

The true blessings come from trusting in God, not in trusting in our husbands’ leadership, for “The mind of man plans his way but the Lord directs his steps.” Prov. 16:9. You and I need to “Trust the Lord” and not trust “in mankind, making flesh our strength.” (Jer. 17:5) We need to be willing to search for the Truth in God’s Word. I personally lived what I write and my testimonies bear witness to the Truth of the Scripture. I have also seen the many “bad fruits” that have come from those who opposed this Truth of complete submission. “You will know them by their fruits….” Matt. 7:16. Selective submission is not submission at all; it is rebellion! And rebellion is witchcraft! “For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry.” 1Sam. 15:23. 

De ware zegeningen komen van het vertrouwen in God, niet in het vertrouwen in de leiderschap van onze echtgenoten, omdat “Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang”. Spr. 16:9. Jij en ik hebben het nodig om de “Heer te Vertrouwen” en niet te vertrouwen “die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt”. (Jer. 17:5) We moeten bereid zijn om naar de waarheid in Gods Woord te zoeken. Ik heb persoonlijk beleefd wat ik schrijf en mijn getuigenissen getuigen van de waarheid van de Bijbel. Ik heb ook de vele “slechte vruchten” gezien  die zijn gekomen van degenen die zich tegen deze waarheid van volledige onderwerping hebben verzet. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen….” Matt. 7:16. Selectieve onderwerping is helemaal geen onderwerping; het is rebellie! En rebellie is tovenarij! “Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim”. 1 Sam. 15:23. 

Any woman who protects herself by demonstrating a spirit of disobedience will never have God’s complete protection nor will she see the true blessings God intends for her! And sadly, a rebellious wife will possibly never see her husband submit to His authority, Jesus Christ.

Elke vrouw die zichzelf beschermd door een geest van ongehoorzaamheid te demonsteren zal nooit compleet Gods bescherming hebben noch zal ze zien de echte zegeningen die God voor haar heeft! En jammer genoeg, een rebelleerde vrouw zal waarschijnlijk nooit zien dat haar echtgenoot zich zal onderwerpen aan Zijn autoriteit, Jezus Christus.

Did Sarah Submit unto Sin?
Was Sarah onderworpen geweest tot Zonde?

Was Sarah's obedience submission unto sin? No, Sarah did not sin. It was Abraham, who was Sarah’s authority, who sinned. When he asked her to tell a half-lie (of course, a half-lie is still a lie and, therefore, a sin), Sarah obeyed and, as a result of her obedience to her husband, God protected her.

Was Sarah haar gehoorzaamheid onderwerping aan Zonde? Nee, Sarah heeft niet gezondigd. Het was Abraham, die Sarahs autoriteit was, die had gezondigd. Toen hij haar vroeg een halve leugen te vertellen (natuurlijk, is een halve leugen nog steeds een leugen, en daarom, een zonde), Sarah gehoorzaamde en als resultaat van haar gehoorzaamheid aan haar echtgenoot, beschermde God haar. 

As I said, it is important for us as women to understand the command that is given to us as women. “Thus Sarah obeyed Abraham, calling him lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear.” 1Pet. 3:6.

Zoals ik zei, het is belangrijk voor ons als vrouwen om te begrijpen de bevelen die ons zijn gegeven als vrouw. “zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen”. 1 Pet. 3:6. 

We must search for the Truth in God’s Word so that we, as women, are able to come to the knowledge of Truth, “…for among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of Truth.” 2Tim 3:6-7.

We moeten zoeken naar de Waarheid in Gods Woord zodat we, als vrouwen, in staat zijn om tot de kennis van de Waarheid te komen, “die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen”. 2 Tim. 3:6-7

We must not debate Scripture. We must be “ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is within you, yet with gentleness and reverence.” (1Pet. 3:15) Also, we must remember to “keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better that if God should will it so, that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong.” 1Pet. 3:17. 

We moeten niet debateren over de Bijbel. We moeten “altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze”. (1 Petr. 3:15) Ook, we moeten ook onthouden om “en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende”. 1 Pet. 3:16.   

Disputes about words. If others teach or tell you something contrary to Scripture, remember “If anyone advocates a different doctrine, and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words.” 1Tim. 6:3-6.

Discussies over woorden. Als andere jou leren of iets vertellen wat het tegenovergestelde is dan in de Bijbel, onthoud “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen”.   1 Tim. 6:3-6

 All of us must be careful to obey God’s Word and, by our example, teach others what He commands. “Whoever then annuls one of the least of these commandments, and so teaches others, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you, that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you shall not enter the kingdom of heaven. ” Matt. 5:19-20. This includes your daughters, daughters-in-law, sisters, and mother, as well as your Christian and non-Christian friends.

Iedereen van ons moet voorzichtig zijn om Gods Woord te gehoorzamen en door ons voorbeeld anderen leren wat Hij beveelt. “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”. Matt. 5:19-20. Dit is inclusief jullie dochters, schoondochters, zusters en moeder, en zoals jouw Christelijke en niet Christelijke vrienden. 

Scribes and Pharisees. Jesus refers to the Pharisees as blind men, hypocrites, children of the devil, trying to catch or trap Jesus in what He said. He also said the Pharisees hindered potential believers, perverted Scripture, were self-justified before men, were outwardly righteous and blind to spiritual things. The scribes were experts in legal matters. He refers to them as having external righteousness, teaching without authority, and questioning Jesus on His authority. Jesus exposed them, condemned them, and, also, called them hypocrites. (Above references from NAS Biblical Cyclopedic Index) Let our lives not be like the scribes and Pharisees. Let our hearts be open as we search for the Truth.

Schriftgeleerden en Farizeeen. Jezus refrenreerde naar de Farizeeers als blinde mannen, hypocryten, kinderen van de duivel, probeerde Jezus te betrappen en te vangen in wat Hij zei. Hij zei ook dat de Farizeeers potentiele gelovigen belemmerden, de Bijbel verdraaide, zichzelf rechtvaardigden tegenover mensen, uiterlijk rechtvaardig waren en blind voor geestelijke zaken. De schriftgeleerden waren experts in juridische zaken. Hij verwijst naar hun als mensen die uitwendige gerechtigheid hebben, leerde zonder autoriteit en Jezus over Zijn autoriteit in twijfel trekken. Jezus stelde hun aan de kaak, veroordeelde hen en noemde hen ook huichelaars. (Bovenstaande verwijzingen uit NAS Bijbelse Enceclopedie Index) Laat ons leven niet zoals de schriftgeleerden of de farizeeers. Laat ons hart openstaan als we naar de Waarheid zoeken.  

Their own desires. You can easily find someone who will tell you what you want to hear. “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away their ears from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim 4:3-4. Are we living in the time when women will not endure sound doctrine? Will you turn to myths? 

Hun eigen verlangens. Je kan makkelijk iemand vinden die je zal vertellen wat je wilt horen. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 2 Tim. 4:3-4. Leven we in de tijd waar vrouwen de gezonde leer niet zullen verdragen? Zul je je wenden tot mythen?

If you want to know the Truth, walk with me as we once again search the Word as it refers to Sarah’s obedience.

Als je de Waarheid wilt weten, ga met mij nog een keer mee om het Woord te onderzoeken refreren naar de gehoorzaamheid van Sara.

Sarah's Obedience
Sarahs Gehoorzaamheid

The answer to the question “How far should a woman submit to her husband?” is found in the life of the woman, the only woman, who God's Word says is our example of submission, Sarah. (1Pet. 3:6) Let us take a very close look at all the references to Sarah and her relationship with her husband Abraham. 

Het antwoordt op de vraag “Hoe ver zal een vrouw zich moeten onderwerpen aan haar echtgenoot”? vind je in het leven van de vrouw, de enige vrouw, van wie Gods Woord zegt dat het ons voorbeeld is van onderwerping, Sarah. (1 Pet. 3:6) Laten we eens goed kijken naar alle refrerenties van Sara en haar relatie met haar man Abraham. 

The Bible refers to Sarah 59 times! In all those references there are only three times when Abraham asked her to do something. Remember, she is to be our example of obedience toward our husbands.

De Bijbel refrereert 59 keer naar Sara! In al de refrerenties is er slechts drie keer wanneer Abraham haar vraagt iets te doen. Onthoud, ze moet ons voorbeeld zijn van gehoorzaamheid tegenover onze echtgenoten.  

In Gen. 12:11 Abram tells Sarai how beautiful she is and that when they enter into Egypt, she is to tell the Egyptians that she is his sister so that he may live. This was a half-truth since she was his “half-sister.” It is then noted that Abram was “treated well” for her (Sarai's) sake. Did she sin by lying or is she innocent because the authority over her told her to lie?

In Gen. 12:11 Abram vertelt Sarai hoe prachtig ze is en wanneer ze Egypte binnen gaan, moet ze de egyptenaren vertellen dat ze zijn zuster was zodat hij kon leven. Dit was een halve waarheid omdat ze zijn “half-zuster” was. Vervolgens wordt opgemerkt dat Abram “goed werd behandeld” omwille van haar (Sarai). Heeft ze gezondigd door te liegen of is ze onschuldig omdat de autoriteit over haar haar vertelde te liegen. 

Then in Gen. 12:17, “…the Lord struck Pharaoh and his house with great plagues.” Then it says that “because of Sarai” Pharaoh asks Abram (not Sarai) why he has done this to him. Abram is ultimately held accountable. Pharaoh then sends Abram and his wife Sarai away with all that belonged to him. Then in Gen. 17:15-21 the Word tells us that Sarai will be the “mother of many nations” and “kings of peoples shall come from her.” So again, Abram is held accountable for what he tells his wife to do and Sarai is blessed for her obedience.

Dan in Gen. 12:17, “…Maar de Here sloeg Farao met zware plagen”. Daarna zegt het “ter oorzake van Sarai” Farao vraagt Abram (niet Sarai) waarom hij dit hem aangedaan. Abram word uiteindelijk vernatwoordelijk gesteld. Farao stuurt Abram en zijn vrouw Sarai weg met alles wat van hem was. Dan in Gen. 17:15-21 vertelt het Woord ons dat Sarai zal worden “de moeder van velen natien” en “koningen van mensen zullen van haar uit voortkomen”. Dus, nogmaals, Abram wordt verantwoordelijk gehouden voor wat hij zijn vrouw vertelt om te doen en Sarai is gezegend door haar gehoorzaamheid.  

Now, in Gen. 18:6-15, we see Abraham asking Sarah (God has now given them their new names) to go and make cakes for the visitors. We find that Sarah again obeys her husband and makes the cakes.

Nu, in Gen. 18;6-15, zien we Abraham vragen aan Sara (God heeft ze nu hun nieuwe naam gegeven) om te gaan en koeken te maken voor de bezoekers. We zien nog een keer dat Sara haar echtgenoot gehoorzaamd en de koeken gaat maken.

Believe it or not, in Gen. 20:2-18 “Abraham said of Sarah his wife, 'She is my sister.' So Abimelech king of Gerar sent and took Sarah.” This time Sarah isn't asked to lie; the Lord delivered her out of that. However, she is still taken as another man's wife! But then in verse 5 we see the king begging God for his life.  In verse 6 you see God's protection for Sarah as He tells the king, “I did not let you touch her.” God's Word tells us that “Sarah obeyed Abraham, calling him lord” and that we shouldn't be “frightened by any fear” no matter what our husbands ask us to do. God protected Sarah and He will protect us as well! 

Geloof het of niet, in Gen 20:2-18 “ Abraham zegt over zijn vrouw Sarah, ‘Zij is mijn zuster’. Dus, Abimelech koning van Gerar stuurde en nam Sara”. Deze keer wordt Sara niet gevraagd om te liegen; de Heer heeft haar daaruit bevrijd. Echter, ze wordt nog steeds genomen als iemand anders man vrouw! Maar dan in vers 5 zien we de koning God smeken om zijn leven. In vers 6 zien je Gods bescherming voor Sara als Hij de koning vertelt, “Ik heb je haar niet laten aanraken”. Gods Woord vertelt ons dat “Sara gehoorzaamde Abraham, noemde hem heer” en dat we niet “bang hoeven te zijn voor enige angst” maakt niet uit wat onze echtgenoten vragen om te doen. God beschermde Sarah en Hij zal ons ook beschermen! 

To prove further that we are not responsible when we obey our husbands, we see in verse 9 that when the king blames someone, he blames Abraham. “Then Abimelech called Abraham and said to him, 'What have you done to us…you have done to me things that ought not to be done.' ” In verse 12, Abraham explains his half-lie (which is still sin). Then, in verse 13, Abraham clears Sarah of any wrongdoing. He confesses to the king that it was his idea to deceive him. “This is the kindness which you will show me: everywhere we go, say of me, 'He is my brother.' ” Now watch: again in verse 16, God blesses Sarah. The king tells Sarah that he has given her brother 1,000 pieces of silver to show that she was cleared of any wrongdoing. Sarah again was exalted in her innocence as in verse 18 it says, “For the Lord had closed fast all the wombs of the household of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife.” When we obey as Sarah did, we will also be protected, cleared of anything we have been asked to do, and blessed! 

Om verder te bwijzen dat we niet verantwoordelijk zijn wanneer we onze echtgenoten gehoorzamen, zien we in vers 9 dat toen de koning iemand de schuld gaf, hij Abraham de schuld gaf. “Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan….die niet gedaan mochten worden”. In vers 12, legt Abraham zijn halve leugen uit. (wat nog steeds een zonde is), daarna, in vers 13, Abraham reinigt Sara van elke gemaakte fout. Hij bekende aan de koning dat het zijn idee was om hem te misleiden. “Dit zal de liefdedienst zijn, die gij mij bewijzen zult: zeg van mij op elke plaats, waar wij komen: hij is mijn broeder”. Kijk nogmaals: nog een keer in vers 16, zegent God Sara. De koning vertelt Sara dat hij haar broer 1000 stukken zilver om te laten zien dat zij vrij was van elk gemaakte fout. Nogmaals word Sarah verhoogd in haar onschuldigheid zoals in vers 18 staat er, “ De Here had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham”. Wanneer we zoals Sarah gehoorzamen, zullen we ook worden beschermd, vrijgesproken van alles wat van ons gevraagd is om te doen, en gezegend zijn!

The next verse, Gen. 21:1, says, “Then the Lord took note of Sarah as He said, and the Lord did for Sarah as He had promised.” God “tested” Sarah's obedience to find out if she was worthy to be the mother of the Promise and of many nations. We can be certain that God will test our hearts also.

De volgende vers, Gen 21:1, zegt, “De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had”. God heeft Sarahs gehoorzaamheid “getest” om erachter te komen of ze het waard was om de moeder van de Belofte te worden en van velen natien. We kunnen er zeker van zijn dat God onze harten ook zal testen. 

But Sarah's blessings from God are not over as we see in Gen. 21:12, “But God said to Abraham, ‘…whatever Sarah tells you, listen to her…!’ ” God tells Abraham to do whatever Sarah tells him to do to Hagar, since Sarah is distressed by Hagar's attitude. Even though Sarah got ahead of God by sending Hagar in with Abraham to hurry His promise to her, God made it right! We see the evidence in Gen. 21:14 as Abraham sends Hagar and Ishmael away.

Maar Sarahs zegeningen van God zijn nog niet voorbij zoals we zien in Gen. 21:12, “Maar God zeide tot Abraham, ‘…in alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren…’! god vertelt Abraham om te doen wat Sara ook zegt te doen met Hagar, omdat Sarah van streek is door Hagar haar houding. Ook al liep Sara voor God uit door Hagar bij Abraham naar binnen te sturen om haar beloften te voorspoedigen, God maakte het goed! We zien het bewijs in Gen. 21:14 als Abraham Hagar en Ismael wegstuurt.  

To Obey
Om te Gehoorzamen

In Scripture there are eight different words for obey. Three are in Hebrew from the Old Testament, and 5 are in Greek from the New Testament. Only the word Hupaku (5219 in the Strong’s Concordance), pronounced hoop a ku o, is used with women in relation to obeying their husbands. The definition of this word obey is: to hear, to be under as a subordinate is, to listen attentively; by implication to heed or conform to a command or authority; to hearken, to be obedient, to obey. This word for obey is found in 1Pet. 3:6 when women are commanded to obey, as Sarah did with Abraham. It is also found in:

In de Bijbel zijn er acht verschillende woorden voor gehoorzamen. Drie zijn in het Hebreeuws van de Oude Testament, en 5 zijn in het Grieks van het Nieuwe Testament. Alleen het woord Hupaku (5219 in de Corcondantie), spreek je uit als hoop a ku o, het wordt gebruikt voor vrouwen in een relatie in het gehoorzamen van hun echtgenoten. De definitie van dit woord gehoorzaamheid is: luisteren, ondergeschikt zijn is, aandachtig luisteren; impliciet om gehoor teg even aan of voldoen aan of autoriteit; luisteren, om gehoorzaam te zijn, te gehoorzamen. Dit woord voor gehoorzamen wordt gebonden in 1 Petr. 3:6 wanneer vrouwen worden gecomandeerd om te luisteren, zoals Sara deed met Abraham. Het is ook te vinden in:  

Rom. 6:17 when it says that we are to be servants and obey from the heart (see also Gen. 21:1).

Rom. 6:17 waar het zegt dat we dienaars dienen te zijn en gehoorzamen vanuit het hart (zie ook Gen. 21:1). 

1Pet. 1:22 as again it says that we are to obey from the heart.

1 Petr. 1:22 nogmaals zegt het dat we moeten gehoorzamen vanuit het hart. 

And Heb. 11:7 when Abraham was to obey by leaving for Canaan (see Gen 12:5).

En Heb. 11:7 toen Abraham gehoorzaamde door weg te gaan naar Kanaan (zie Gen 12:5). 

Some, who have disputed my strong stand on submitting to our husbands, have used other references in Scripture to prove that we don't have to obey as Sarah did. However, they are using a different word, such as the word PEITHO (3982) pie tho which means to convince by argument, to pacify, to persuade. But this  word is not used in the relationship between a wife and her husband.

Sommigen, die mijn sterkte standpunt over onderwerping aan onze echtgenoten hebben betwist, hebben andere verwijzingen in de Bijbel gebruikt om te bewijzen dat we niet hoeven te gehoorzamen zoals Sara deed. Echter, gebruiken zee en ander woord, zoals het woord PEITHO (3982) pie tho wat betekent overtuigen met argumenten, pacificeren, overtuigen. Maar dit woord wordt niet gebruikt in een relatie tussen een vrouw en haar man.  

Also, there is the word PEITHARCHEO (3980), pie thar ke o, which means to persuade by a ruler (magistrate). This is in Acts 5:29, when Peter and the apostles answered and said, “We must obey God rather than men.” But again, this word for obey is not used in the husband and wife relationship.

Ook, is er het woord PEITHARCHEO (3980), pie thar ke o, wat overreden door een heerser (magistraat) betekent. Dit is in Handelingen 5:29, toen Petrus en de apostelen antwoorde en zei, “Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen”. Maar nog een keer, dit woord voor gehoorzaamheid wordt niet gebruikt in de relatie tussen de man en vrouw. 

A fourth word for obey is SHAMA (8085) which means to hear, consider, or discern. This word for obey is used in reference to Daniel when he makes an appeal to not eat the food from the king’s table. Many have encouraged women to use this obey to appeal to their husbands; however, God's Word uses none of these words for obey in reference to the husband and wife relationship.

Een vierde woord voor gehoorzamen is SHAMA (8085), wat horen, overwegen of onderscheiden betekent. Dit woord voor gehoorzamen wordt gebruikt in verwijzing naar Daniël wanneer hij een beroep doet om het voedsel van de tafel van de koning niet te eten. Velen hebben vrouwen aangemoedigd deze gehoorzaamheid te gebruiken om een beroep te doen op hun echtgenoten; Gods Woord gebruikt echter geen van deze woorden om te gehoorzamen met betrekking tot de man en vrouw relatie.

Let’s Review
Laten we eens Kijken

We have walked through the Word together to find out the Truth on submitting to our husbands. So let's review what we found:

We hebben samen door het Woord gewandeld om de Waarheid te ontdekken over onderwerping aan onze echtgenoten. Dus laten we eens kijken wat we hebben gevonden:

1. De enige vrouw in de Bijbel die als voorbeeld gegeven is van gehoorzaamheid is Sara.
2. God beschermde Sara omdat ze zich onderwierp “zoals aan de Heer” door haar echtgenoot te vertrouwen en Hem te vertrouwen voor bescherming. (Efez. 5:22)
3. Alleen drie refrerenties in de Bijbel zeggen iets over Abraham die Sarah vraagt om iets te doen: om koeken te maken, om “half te liegen”, vertellen dat zij zijn zuster was, en om de tweede keer te gaan al seen vrouw van de Farao.
4. Abraham was degene die verantwoordelijk werd gehouden voor alles wat Sarah deed toen ze hem gehoorzaamde.
5. Na haar gehoorzaamheid de tweede keer, nam God “notitie” en zegende Sara met Zijn belofte van een zoon in haar ouderdom.
6. Hier zijn 5 referenties die laten zien dat Abraham (en  Sara) gezegend en beschermd vanwege Sara:  

  • In Gen. 12:16, “hij behandelde Abram goed vanwege haar”.
  • In Gen. 20:7 staat er, “daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken”.
  • In Gen. 20:14-15, Abrahams vrouw werd teruggebracht samen met geschenken van schapen, ossen en mannelijke en vrouwelijke bedienden. Hij mocht zich ook in het land van de koning vestigen waar hij maar wilde en kreeg duizend zilverstukken om "Sara te zuiveren"!
  • In Gen. 20:18, de baarmoeders van de huishoudingen van Abimelech waren gesloten “vanwege Sara”.
  • In Gen 21:12, Hagar werd samen met Ismaël weggejaagd omdat God tegen Abraham zei dat hij naar Sara moest luisteren en alles moest doen wat zij hem zei te doen met betrekking tot Hagar.

7. Abraham had Sara moeten beschermen; echter, God bescherme Sara omdat ze Hem gehoorzaamde door zich te onderwerpen aan haar echtgenoot.

Wij daarentegen hoeven niet bang te zijn om onderdanig te zijn want wij hebben Gods bescherming. “gij, die de Here vreest, vertrouwt op de Here, Hij is hun hulp en hun schild”. Ps. 115:11.

Alles wat nu nog in de weg staat van onderwerping is een  rebellerende geest. “Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen….” 1 Sam. 15:23. Wanneer we beginnen te onderwerpen vanuit het hart en de rebellie beginnen te verwijderen van onze acties en houding, zullen beproevingen komen “om ons te testen”. Echter, God wacht om ons te helpen: “Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden”. Ps. 34:18. (Zie les 10, “Verschillende Beproevingen”, omdat “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6). 

Eve and the Fall
Eva en de Val

We have studied the life of Sarah to see true submission in action. We saw in her life both blessings and protection. And we know that Sarah is exalted in the book of 1Peter because of her radical submission to her husband Abraham. But to bring us more understanding, it would be helpful to study the life of Eve, that we might glean more wisdom. 

We hebben het leven van Sarah bestudeerd om ware onderwerping in actie te zien. We zagen in haar leven zowel zegeningen als bescherming. En we weten dat Sara in het boek 1Petrus verheven is vanwege haar radicale onderwerping aan haar man Abraham. Maar om ons meer begrip te geven, zou het nuttig zijn om het leven van Eva te bestuderen, zodat we meer wijsheid zouden kunnen vergaren.

What principles of submission did Eve violate that led to “The Fall”?
Welke beginselen van onderwerping overtrad Eva die tot “De Val” leidden? 

Doubting God and questioning His Word. “And he said to the woman, ‘Indeed, has God said, ‘You shall not eat from any tree of the garden?’ ” Gen. 3:1. If she had only known that “Every Word of God is tested; He is a shield to those who take refuge in Him.” Prov. 30:5. Had Eve known and applied this verse, it would have saved us all a lot of pain!  

Aan God twijfelen en Zijn Woord in twijfel trekken. “en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof”? Gen. 3:1. Als ze maar wist dat “Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild”.  Spr. 30:5. Als Eva dit had geweten en deze vers had toegepast, zou het ons allemaal hebben gered van heel veel pijn! 

Adding to His Word. “And the woman said to the serpent, 'from the fruit of the trees of the garden we may eat; but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, ‘You shall not eat from it or touch it, lest you die.” ’ ” She added that she was not even to “touch it.” When we add to God's Word, it violates Scripture and sets us up for sin. “Do not add to His Words lest He reprove you, and you be proved a liar.” Prov. 30:6.

Aan Zijn Woord Toevoegen. “Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven”. Ze voegde toe dat ze het “zelf niet mocht aanraken”. Wanneer we toevoegen aan Gods Woord, schendt het de Bijbel en zet het ons aan tot zonde. “Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt”. Spr. 30:6

Listening to the voice of Satan. “And the serpent said to the woman, 'You surely shall not die! For God knows that in the day you eat from it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' ”  We must never forget that Satan is a liar.  “Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature; for he is a liar, and the father of lies.” John 8:44.

Luisteren naar de stem van Satan. “De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”. We moeten nooit vergeten dat Satan een leugenaar is. “Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”. John 8:44. 

Look upon evil. “When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate…” Gen. 3:6. What should she have done? “And let him turn away from evil and do good.” 1Pet. 3:11. Let's learn from her mistake and, instead, do as Job did… “I have made a covenant with my eyes…” Job 31:1. Jesus told us how important our eyes are to our future: “And if your eye causes you to stumble, pluck it out, and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than having two eyes, to be cast into the fiery hell.” Matt. 18:9.

Kijken naar het kwaad. “En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at…” Gen. 3:6. Wat had ze moeten doen? “hij wijke af van het kwade en doe het goede”. 1 Pet. 3:11. Laten we leren van haar fouten en in plaats daarvan, doe zoals Job deed…. “ Ik had met mijn ogen een verbond gesloten…” Job 31:1. Jezus heeft ons verteld hoe belangrijk onze ogen zijn voor onze toekomst: “En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden”. Matt. 18:9. 

Causing another to stumble. “And she gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings.” Gen. 3:6-7.  “Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this —not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way.” Rom. 14:13. “It is good not…to do anything by which your brother stumbles.” Rom. 14:21. 

Veroorzaken dat een ander struikelt. “en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten”. Gen. 3:6-7. “Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven”. Rom. 14:13. “Het is goed…., waaraan uw broeder zich stoot”. Rom. 14:21. 

Enticed by his own lust. Was Eve to blame when Adam sinned? “It is inevitable that stumbling blocks should come, but woe to him through whom they come! It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea…” Luke 17:1-2. However, “…each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust.” James 1:14. There is a perfect balance here. If we are the cause of our husbands stumbling and sinning, we are responsible. On the other hand, our husbands are accountable to the Lord for their sinning. And while we are on the subject, remember that if your husband is heading for sin, get out of his way! (Ps. 1:1) Furthermore, we are told not to even say one thing to him about it! (1Pet. 3:1).

Verleid door zijn eigen lust. Was Eva schuldig toen Adam zondigde? “Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen! 2Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen….” Lucas 17:1-2. Echter, “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte”. Jacobus 1:14. Er is een perfecte balans hier. Als we de oorzaak zijn van het struikelen en het zondigen van onze echtgenoten, dan zijn wij verantwoordelijk. Aan de andere kant zijn onze echtgenoten verantwoordelijkheid verschuldigd aan de Heer voor hun zonden. En nu we het toch over dit onderwerp hebben, onthoud dat als uw man op weg is om te zondigen, ga uit zijn weg! (Spr. 1:1) Verder, ons is verteld om zelfs niet een ding te zeggen over hem daarover! (1 Petr. 3:1).   

The Consequences
De Consequences

The first consequence was deception. “And the woman said, ‘The serpent deceived me, and I ate.’ ” Gen. 3:13. “For it was not Adam who was deceived, but the woman being quite deceived, fell into transgression.” 1Tim. 2:14.

De eerste consequencie was verleiding. “En de vrouw zeide: ‘De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten   ‘”. Gen. 3:13. “En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen”. 1 Tim. 2:14.

The curse. To the woman He said, “I will greatly multiply your pain in childbirth, in pain you shall bring forth children; yet your desire shall be for your husband, and he shall rule over you.” Gen. 3:12-16. The definition of the word yet is important. It means: nevertheless, however or but. Your “curse” is not your husband ruling over you. Let me paraphrase it. What it is saying is, “Since you sinned I will greatly multiply your pain in childbirth, in pain you shall bring forth children; nevertheless, however, but, I will protect you by putting your husband over you so that you won’t be deceived again.” God could see that the woman would need special protection against deception. We women have a tendency to make decisions based on how we feel because we seem to be the heart of the “one flesh.” 

De vloek. Tegen de vrouw zei Hij, “Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen”. Gen 3:12-16. De definitie van het woord en is belangrijk. Het betekent: toch, echter of maar. Jouw “vloek” is niet dat jouw echtgenoot over jou zal heersen. Laat mij dit  parafraseren. Wat het zegt is, “Omdat je gezondigd hebt, zal ik je pijn tijdens de bevalling enorm vermenigvuldigen, in pijn zul je kinderen baren; niettemin, echter, maar ik zal u beschermen door uw man over u te plaatsen, zodat u niet opnieuw wordt misleid." God kon zien dat de vrouw speciale bescherming nodig zou hebben tegen bedrog. Wij vrouwen hebben de neiging om beslissingen te nemen op basis van hoe we ons voelen, omdat we het hart van het "ene vlees" lijken te zijn.

Your protection. Therefore, we have protection as we stay under the authority of our husbands. “Let a woman quietly receive instruction with entire submissiveness. But I do not allow a woman to teach or to exercise authority over a man, but to remain quiet. For it was Adam who was first created, and then Eve. For it was not Adam who was deceived, but the woman being quite deceived, fell into transgression.” 1Tim. 2:11-14. 

Jouw bescherming. Daarom, hebben we bescherming als we blijven onder de autoriteit van onze echtgenoten. “Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen”. 1 Tim. 2:11-14. 

One in Christ Jesus. Now when we are told to submit to a man, this man is not just any man, nor is it every man. We are to submit to our own husbands. We also are to be subject to the men (and women) who are over all men and women, such as bosses or the police, etc. Many Christians have stumbled over this area of women teaching men. When a woman is called to teach, her husband should not be her pupil. Jesus came so that we could live under grace; let’s not become legalistic. “There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.” Gal. 3:28. 

Een in Christus Jezus. Nu wanneer ons wordt verteld om ons te onderwerpen aan een man, is deze man niet gewoon een man, ook is het niet elke man. We moeten ons onderwerpen aan onze eigen echtgenoten. We moeten ons ook onderwerpen aan de man (en vrouw) die boven alle mannen en vrouwen staan, zoals bazen of de politie, enz. Vele Christenen zijn gestruikeld op dit gebied van vrouwen die mannen onderwijzen. Wanneer een vrouw geroepen is om te onderwijzen, dan is haar man niet haar pupil. Jezus is gekomen zodat we konden leven onder genade, laten we niet wettisch worden. “Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus”. Gal. 3:28. 

Just a note: the term “help meet” is from the KJV Bible. “Helper suitable” is from the NAS and NIV Bible. “Helper comparable” is from the NKJV and “helper meet (suitable, adapted, complementary) for him” is from the Amplified version. (Gen. 2:18)

Even een opmerking: de term "help meet" komt uit de KJV-bijbel. "Helper geschikt" komt uit de NAS en NIV Bijbel. "Helper vergelijkbaar" komt uit de NKJV en "helper ontmoet (geschikt, aangepast, complementair) voor hem" komt uit de Amplified-versie. (Gen. 2:18) 

Our second protection. Our husbands are our main protection; however, the Bible tells women that we have additional protection: “But women shall be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint.” 1Tim. 2:11-15. The word preserve is from the NAS Bible. In the KJV the word is “saved,” translated from the word sozo, which means: to save, protect or heal or to keep safe. Again, as we saw how we need to obey our husbands without any fear (1Pet 3:6), we also are to continue to bear children by faith. Faith, as we know, is the opposite of fear. (See lesson 12, “Fruit of the Womb.”)

Onze tweede bescherming. Onze echtgenoten zijn onze hoofd bescherming; echter, de Bijbel vertelt vrouwen dat we extra bescherming hebben: “doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid”. 1 Tim. 2;11-15. Het woord behouden is van de NBG-51 Bijbel. In de BB is het woord “redden” vertaald van het woord sozo, wat betekent: gered worden, beschermd of genezen of om veilig te houden. Zoals, we hebben gezien hoe we het nodig hebben om onze echtgenoten te gehoorzamen zonder angst (1 Pet 3:6), moeten we ook kinderen baren door geloof. Geloof, zoals wij dat kennen, is dat het tegenovergestelde van angst, (Zie les 12, “Vruchten van de Baarmoeder”.)  

Another interesting result of Eve eating the fruit is that God said to her that her “desire” would be for her husband. This word desire is translated from the word tshuwqah (8669), which is defined as: a stretching out after; a longing; a desire. But it is derived from the word shuwq (7783), which is “to run after.” We know that there are more women who stand for their failing marriages and for unfaithful spouses than men. Isn’t it interesting that at one time there was a song that was very popular (before feminism changed the way we think) called “Stand By Your Man”? 

Een andere intressant resultaat van het eten van het fruit door Eva is dat God tegen haar gezegd had dat haar “verlangen” voor haar man zal zijn. Dit woord verlangen is vertaald van het woord tshuwgah (8669), welke gedefineerd is als: een uitrekken na; een verlangen; een wens. Maar het is afgeleid van het woord shuwq (7783), wat 'achtervolgen' betekent. We weten dat er meer vrouwen zijn die opkomen voor hun falende huwelijken en voor ontrouwe echtgenoten dan mannen. Is het niet interessant dat er ooit een nummer was dat erg populair was (voordat het feminisme de manier waarop we denken veranderde), genaamd "Blijf Staan Bij Jouw Man"? 

Adam blamed his wife. If you wondered why your husband blames you, it has been that way since the beginning of man! “The woman whom thou gave to be with me, she gave me from the tree, and I ate.” Gen. 3:12. Our husbands are admonished to “…love your wives, and do not be embittered against them.” Col. 3:19. And also, “See to it that no one comes short of the grace of God; that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled.” Heb. 12:15. But because of the tendency of husbands to blame their wives, God has given us protection by giving us a principle to follow: “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the Word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior…let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.” 1Pet 3:1-2, 4. 

Adam gaf zijn vrouw de schuld. Als je je afvroeg waarom je man je de schuld geeft, dat is al zo sinds het begin van de mens! " De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten”. Gen. 3:12. Onze mannen worden aangespoord om "... hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar”. Kol. 3:19. En ook: “Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden”. Hebr. 12:15. Maar vanwege de neiging van echtgenoten om hun vrouw de schuld te geven, heeft God ons bescherming gegeven door ons een principe te geven dat we moeten volgen: “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken... maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God”.  1Pet. 3:1-2, 4.

His mistake. Then to Adam He said, “Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying ‘You shall not eat from it…’” Gen. 3:17. Why was it his disobedience and her deception? The last time the commandment not to eat the fruit is mentioned is four verses before Eve was even created! However, she did not submit to her husband’s authority when she ate the forbidden fruit. Nevertheless, she did not directly disobey God’s commandment, because it was given to Adam before Eve was created. That’s why the sin is passed down from Adam and not from Eve. Eve did not knowingly sin; she was deceived! Adam knew what he was doing when he took it from her and ate it. His downfall was in listening to his wife. We also see that it was passed down to Abraham when Sarah asked him to take Hagar in order to fulfill God’s promise of a son. “And Abram listened to the voice of Sarai.” Gen. 16:2. Ask yourself if you have been the “voice” of temptation with your husband to do evil. I know I was guilty of this very thing. This is an excellent way of pulling down your own house, ladies! 

Zijn fout. Toen zei Hij tegen Adam: " Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten..." Gen. 3:17. Waarom was het zijn ongehoorzaamheid en haar misleiding? De laatste keer dat het gebod om de vrucht niet te eten wordt genoemd, is in vier verzen voordat Eva zelfs maar werd geschapen! Ze onderwierp zich echter niet aan het gezag van haar man toen ze van de verboden vrucht at. Niettemin was ze niet rechtstreeks ongehoorzaam aan Gods gebod, omdat het aan Adam was gegeven voordat Eva werd geschapen. Daarom wordt de zonde doorgegeven van Adam en niet van Eva. Eva zondigde niet bewust; ze was bedrogen! Adam wist wat hij deed toen hij het van haar aannam en opat. Zijn ondergang was het luisteren naar zijn vrouw. We zien ook dat het werd doorgegeven aan Abraham toen Sara hem vroeg om Hagar mee te nemen om Gods belofte van een zoon te vervullen. " En Abram luisterde naar Sarai". Gen. 16:2. Vraag uzelf af of u de "stem" bent geweest van de verleiding met uw man om kwaad te doen. Ik weet dat ik hier schuldig aan was. Dit is een uitstekende manier om je eigen huis af te breken, dames!

His curse. “Cursed is the ground because of you; in toil you shall eat of it all the days of your life, both thorns and thistles it shall grow for you; and you shall eat other plants of the field; by the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, because from it you were taken; for you are dust, and to dust you shall return.” Gen. 3:17-19. Are you “toiling in the soil,” taking on his punishment of working as your own? The curse of toiling was meant for your husband. (See lesson 13, “The Ways of Her Household” to be relieved from the “sweat” you were never intended to bear.)

Zijn vloek. “is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Gen. 3:17-19. Bent u aan het zwoegen in de grond en neemt u zijn straf op zich om te werken? De vloek van het zwoegen was bedoeld voor je man. (Zie les 13, “De Wegen van Haar Huishouden” om verlost te worden van het ‘zweet’ dat je nooit had moeten verdragen.)

Now let us look at some other wives in the Bible to gain insight from their role as a wife. We will look at both the good and the bad examples.

Laten we nu eens kijken naar enkele andere vrouwen in de Bijbel om inzicht te krijgen in hun rol als echtgenote. We zullen zowel naar de goede als de slechte voorbeelden kijken.

Abigail
Abigaïl   

What do we know about Abigail? “And his wife’s name was Abigail. And the woman was intelligent and beautiful in appearance…” 1Sam. 25:3.  

Wat weten we van Abigail? “en zijn vrouw Abigaïl. De vrouw had een goed verstand en was schoon van gestalte…” 1 Sam. 25:3. 

She lacked discretion. We will see as we study Scripture that Abigail lacked discretion. “As a ring of gold in a swine’s snout, so is a beautiful woman who lacks discretion.” Prov. 11:22. “Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised.” Prov. 31:30. 

Het ontbrak haar aan discretie. We zullen bij het bestuderen van de Schrift zien dat het Abigaïl ontbrak aan discretie. " Als een gouden ring in een varkenssnuit is een schone vrouw zonder verstand”. Prov. 11:22. " Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen”. Prov. 31:30.

Abigail’s testimony. It begins in 1Samuel 25 when we learn of the situation. A band of men had faithfully protected the large herds of her husband’s sheep and goats; not one animal was missing. When the men heard that her husband was shearing his sheep, David sent a group of ten to suggest that he give them a reward for the work they had done, which was the custom. But Nabal (Abigail’s husband) scoffed at them and their leader and claimed he was not obligated to repay them in any way. This angered David, and he planned to kill Nabal and all the men of his household. When Abigail heard of David’s plan, she took five sheep and large quantities of food and hurried out to meet David. Many preachers have used Abigail as an example for us to follow; however, she violated Scripture. 

Abigaïls getuigenis. Het begint in 1Samuel 25 wanneer we leren over de situatie. Een groep mannen had trouw de grote kuddes schapen en geiten van haar man beschermd; geen enkel dier ontbrak. Toen de mannen hoorden dat haar man zijn schapen aan het scheren was, stuurde David een groep van tien om hen voor te stellen hun een beloning te geven voor het werk dat ze hadden gedaan, wat de gewoonte was. Maar Nabal (Abigails echtgenoot) spotte met hen en hun leider en beweerde dat hij niet verplicht was hen op enigerlei wijze terug te betalen. Dit maakte David woedend en hij was van plan Nabal en al zijn huisgenoten te doden. Toen Abigaïl hoorde van Davids plan, nam ze vijf schapen en grote hoeveelheden voedsel en haastte zich om David te ontmoeten. Veel predikers hebben Abigail als voorbeeld voor ons gebruikt; echter, ze  schond de Bijbel.

What principles did Abigail violate? Abigail’s violation of several principles in Scripture ultimately caused her husband’s death. It also caused her to be taken as “just one” of David’s many wives. 

Welke principes heeft Abigaïl geschonden? Abigails schending van verschillende principes in de Schrift veroorzaakte uiteindelijk de dood van haar man. Het zorgde er ook voor dat ze als „slechts één” van Davids vele vrouwen werd beschouwd.

The husband is the head of the wife. One of the first statements we see is, “But she did not tell her husband Nabal.” 1Sam. 25:19. Abigail did not give her husband his proper position in the marriage and took matters into her own hands. She violated the principle, “For the husband is the head of the wife…he himself being the savior of the body.” Eph. 5:23. She should have allowed her husband to be the “savior” in this situation, “For…insubordination is as iniquity and idolatry.” 1Sam. 15:23. Insubordination is defined as: not submitting to authority, rebellion, open opposition to authority, and stubborn defiance of control. 

De man is het hoofd van de vrouw. Een van de eerste uitspraken die we zien is: " Maar haar man Nabal deelde zij het niet mee”. 1 Sam. 25:19. Abigail gaf haar man niet de juiste positie in het huwelijk en nam het heft in eigen handen. Ze schond het principe: " want de man is het hoofd van zijn vrouw…Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt”. Ef. 5:23. Ze had haar man moeten toestaan om de "redder" te zijn in deze situatie, " Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij”.  1 Sam. 15:23. Insubordinatie wordt gedefinieerd als: zich niet onderwerpen aan autoriteit, rebellie, openlijke oppositie tegen autoriteit en koppig trotseren van controle.

Submit to those who are unreasonable. She justified her interference by looking at her husband’s actions: “…but the man [Nabal] was harsh and evil in his dealings….” 1Sam. 25:3. We cannot excuse our rebellion because of the actions of our authorities; the Word is clear. “…be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable.” 1Pet. 2:18. “One who guards his mouth preserves his life; one who opens it comes to ruin.” Prov. 13:3. 

Onderwerp je aan degenen die onredelijk zijn. Ze rechtvaardigde haar inmenging door te kijken naar de acties van haar man: "... maar de man was hard en ruw in zijn optreden”. 1Sam. 25:3. We kunnen onze rebellie niet verontschuldigen vanwege de acties van onze autoriteiten; het Woord is duidelijk. "... weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde”. 1 Pet. 2:18 “3Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.”. Spr. 13:3.

She brought condemnation upon herself. “For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore he who resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves.” Rom. 13:1-2. When she was concerned that there was harm, she should have reported her concerns gently and respectfully to her husband. This is leaving it in God’s hands. “The lips of the wise spread knowledge.” Prov. 15:7. “The righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked leads them astray.” Prov. 12:26. If Nabal had still persisted in his stubbornness, she instead should have cried out to God, not David, for mercy. 

Ze bracht veroordeling over zichzelf. “Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen”. Rom. 13:1-2. Toen ze bezorgd was dat er schade was, had ze haar zorgen vriendelijk en respectvol aan haar man moeten melden. Dit is het in Gods handen laten. " De lippen der wijzen strooien kennis uit”. Prov. 15:7. " De rechtvaardige onderkent wie hem kwaad wil doen, maar de weg der goddelozen doet hen dwalen”. Prov. 12:26. Als Nabal nog steeds in zijn koppigheid had volhard, had zij in plaats daarvan tot God, niet tot David, om genade moeten roepen.

She meddled with strife not belonging to her. By taking matters into her own hands, she was limiting the possibilities of God to deal with her husband and the situation. “Like one who takes a dog by the ears is he who passes by and meddles with strife not belonging to him.” Prov. 26:17. 

Ze bemoeide zich met een strijd die niet van haar was. Door het heft in eigen handen te nemen, beperkte ze de mogelijkheden van God om met haar man en de situatie om te gaan. " Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt”. Prov. 26:17.

She violated the 1Peter 3 principle. I know that Abigail was born before 1Peter was written; however, her violation proves that we should not look to Abigail as the heroine others claim her to be. Abigail did not honor her husband, she did not win him “without a word,” and she did not call him lord (as Sarah did with Abraham). If Abigail had honored her husband, God would have protected her as He did with Sarah. “…therefore he [Pharaoh] treated Abram well for her [Sarai’s] sake….” Gen. 12:16. And also, “Then the Lord took note of Sarah as He had said, and the Lord did for Sarah as He had promised.” Gen. 20:18-21:1. 

Ze schond de 1 Petrus 3 principe. Ik weet dat Abigaïl werd geboren voordat 1 Petrus werd geschreven; haar overtreding bewijst echter dat we niet naar Abigail moeten kijken zoals de heldin die anderen beweren dat ze is. Abigaïl eerde haar man niet, ze won hem niet "zonder een woord", en ze noemde hem geen heer (zoals Sara deed met Abraham). Als Abigaïl haar man had geëerd, zou God haar hebben beschermd zoals Hij deed met Sara. "... En hij deed Abram wèl om [Sarai]..." Gen. 12:16. En ook: " De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had”. Gen. 21:1.

She was rottenness in his bones. Abigail did not merely interfere with her husband’s authority but she shamed him as well. “Please do not let my lord [David] pay attention to this worthless man, Nabal, for as his name is, so is he. Nabal is his name and folly is with him….” 1Sam. 25:25. “An excellent wife is a crown of her husband, but she who shames him is as rottenness in his bones.” Prov. 12:4. She called David her “lord” and called her husband “worthless.” Folly is defined as behavior arising from stupidity.

Ze was rot in zijn botten. Abigail bemoeide zich niet alleen met het gezag van haar man, maar ze maakte hem ook te schande. ' Mijn heer store zich niet aan deze man van niets, aan Nabal, want zoals zijn naam is, is hij ….” 1 Sam. 25:25. "Een uitstekende vrouw is een kroon van haar man, maar zij die hem te schande maakt, is als rot in zijn botten." Prov. 12:4. Ze noemde David haar “heer” en noemde haar man “waardeloos”. Dwaasheid wordt gedefinieerd als gedrag dat voortkomt uit domheid.

She was prideful. She made it known that she would have handled the situation differently than her husband. Abigail was motivated by pride: “…but I did not see the young men of my lord who you sent.” 1Sam. 25:25. Yet, it was not her position to do so. Her position should have been to do “him good and not evil all the days of her life.” Prov. 31:12. And “The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain.” Prov. 31:11. 

Ze was trots. Ze liet weten dat ze de situatie anders zou hebben aangepakt dan haar man. Abigail werd gemotiveerd door trots: "... Maar ik, uw dienstmaagd heb de mannen die mijn heer gezonden heeft, niet gezien”. 1 Sam. 25:25. Toch was het niet haar positie om dat te doen. Haar positie had moeten zijn om " Zij doet hem goed en geen kwaad”.  Prov. 31:12. En " Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken”. Prov. 31:11.

Shame killed her husband. Abigail’s violation of principles in Scripture ultimately caused her husband’s death. “…his wife told him [Nabal] these things, and his heart died within him so that he became as a stone. And about ten days later, it happened that the Lord struck Nabal, and he died.” 1Sam. 25:36-38. “Anxiety in the heart of a man weighs it down…” Prov. 12:25. “But the tongue of the wise brings healing.” Prov. 12:18. 

Schaamte heeft haar man vermoord. Abigails schending van principes in de Schrift veroorzaakte uiteindelijk de dood van haar man. “…vertelde zijn vrouw hem deze dingen. Toen stokte zijn hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. En na ongeveer tien dagen sloeg de Here Nabal, zodat hij stierf”. 1Sam. 25:36-38. " Kommer in het hart van de mens buigt het neder..." Spr. 12:25. " maar de tong der wijzen brengt genezing aan”. Prov. 12:18.

Her husband died of a broken heart. The consequence of Abigail’s actions is that her husband died after hearing of his wife’s betrayal. She believed she was better at dealing with this dangerous situation. 

Haar man stierf aan een gebroken hart. Het gevolg van Abigails acties is dat haar man stierf nadat hij hoorde van het verraad van zijn vrouw. Ze geloofde dat ze beter was in het omgaan met deze gevaarlijke situatie.

The consequences. She “seemed” to have been successful in her schemes, but in the end she reaped what she had sown. “The Lord will tear down the house of the proud.” Prov. 15:25.

De gevolgen. Ze “leek” succesvol te zijn in haar plannen, maar uiteindelijk oogstte ze wat ze had gezaaid. " Het huis der hoogmoedigen breekt de Here af”.  Prov. 15:25.

Abigail lost her protection. She had lost the protection that God had placed around her, so, “David has sent us to you, to take you as his wife.” 1Sam 25:40. This was anything but a blessing. She lived as an exile with David and his first wife in Philistia (1Sam. 27:3). She (and David’s first wife) were taken captive by the Amalekites for a short time (1Sam. 30:5). She was later only one of David’s six wives, and even later in Jerusalem she was just one of many wives (2Sam. 5:13). 

Abigail verloor haar bescherming. Ze had de bescherming verloren die God om haar heen had geplaatst, dus: " David heeft ons tot u gezonden opdat hij u tot zijn vrouw zou nemen”. 1 Sam 25:40. Dit was allesbehalve een zegen. Ze leefde als balling met David en zijn eerste vrouw in Filistea (1 Sam. 27:3). Zij (en Davids eerste vrouw) werden voor korte tijd door de Amalekieten gevangengenomen (1Sam. 30:5). Ze was later slechts een van de zes vrouwen van David, en zelfs later in Jeruzalem was ze slechts een van de vele vrouwen (2Sam. 5:13).

We know from Scripture how miserable Leah was with her marriage because she knew how much her husband Jacob loved Rachel. (Gen. 29) Could any of us imagine being just one of six wives? We know about David and Bathsheba. And let us not forget that he had other wives at the time. I know that when my husband was with just one other woman, it just about killed me! My question to those who say that Abigail was blessed to be David’s wife is this: “Would you want your husband sleeping with five other women, especially if he was ruddy and handsome?” (1Sam. 17:42 says David was ruddy, with a handsome appearance.) 

We weten uit de Schrift hoe ellendig Lea was met haar huwelijk, omdat ze wist hoeveel haar man Jacob van Rachel hield. (Gen. 29) Zou iemand van ons zich kunnen voorstellen slechts een van de zes echtgenotes te zijn? We weten van David en Bathseba. En laten we niet vergeten dat hij destijds andere vrouwen had. Ik weet dat toen mijn man met slechts één andere vrouw was, het me bijna doodde! Mijn vraag aan degenen die zeggen dat Abigail gezegend was om Davids vrouw te zijn, is deze: "Zou je willen dat je man met vijf andere vrouwen slaapt, vooral als hij blozend en knap was”? (1Sam. 17:42 zegt dat David blozend was, met een knappe verschijning.)

Her shame was passed on to her son. Abigail’s only son is not even mentioned later in Scripture, even though he should have become the crowned prince after the murder of Amnon. She obviously had regrets about her life when she changed her son’s name from Chileab which means “restraint of the father” to Daniel which means “God is my [Abigail’s] Judge.” (1Chron. 3:1). (Names are very significant in the Bible. See Leah and Rachel’s names for their children in Gen. 29 and 30.) 

Haar schaamte werd doorgegeven aan haar zoon. De enige zoon van Abigaïl wordt later in de Bijbel niet eens genoemd, ook al had hij de gekroonde prins moeten worden na de moord op Amnon. Ze had duidelijk spijt van haar leven toen ze de naam van haar zoon veranderde van Chileab, wat “beperking van de vader” betekent, in Daniël, wat betekent 'God is mijn [Abigails] Rechter'. (1 Kron. 3:1). (Namen zijn heel belangrijk in de Bijbel. Zie de namen van Lea en Rachel voor hun kinderen in Gen. 29 en 30.)

Her lack of prudence. If Abigail had only kept silent God could have moved on her behalf. “Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. When he closes his lips he is counted as prudent.” Prov. 17:28. “…a prudent wife is from the LORD.” Prov. 19:14. You may wonder what God could do for her, or maybe what He can do for you if you are married to a fool. “The king’s heart is like channels of water in the hand of the LORD; He turns it wherever He wishes.” Prov. 21:1. God is faithful to turn the heart of David and even your husband. But instead Abigail got in the flesh and her heart turned: “Thus says the LORD, Cursed is the man who trusts in mankind And makes flesh his strength, and whose heart turns away from the LORD.” Jer. 17:5. What about you, will you take matters into your own hands when you see danger approaching you and your family? Or, will you trust God by allowing your husband to save the family?

Haar gebrek aan voorzichtigheid. Als Abigail maar had gezwegen, had God namens haar kunnen handelen. “Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig”. Prov. 17:28. "... maar een verstandige vrouw is van de Here”. Prov. 19:14. Je vraagt je misschien af wat God voor haar kan doen, of misschien wat Hij voor jou kan doen als je met een dwaas getrouwd bent. “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt”. Prov. 21:1. God is trouw om het hart van David en zelfs je man te veranderen. Maar in plaats daarvan kwam Abigaïl in het vlees en haar hart keerde zich: " Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt”.  Jer. 17:5. Hoe zit het met u, zult u het heft in eigen handen nemen als u gevaar ziet dat u en uw gezin nadert? Of vertrouwt u op God door uw man toe te staan het gezin te redden?

Sarai

Sarai’s voice. “So Sarai said to Abram, ‘Now behold, the Lord has prevented me from bearing children. Please go in to my maid; perhaps I shall obtain children through her. And Abram listened to the voice of Sarai.’ ” Gen. 16:2 “He who guards his mouth and his tongue guards his soul from trouble.” Prov. 21:23. Sarai’s mistake began a war that continues on in the Middle East between the Jews and the Islamic people, even today!

Sarai’s stem. “En Sarai zeide tot Abram: Zie toch, de Here heeft mij niet vergund te baren; ga toch tot mijn slavin; misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai”. Gen. 16:2 “Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden”. Spr. 21:23. Sarai's fout begon een oorlog die voortduurt in het Midden-Oosten tussen de Joden en het islamitische volk, zelfs vandaag nog!

Moving ahead of God. “Abram’s wife Sarai took Hagar the Egyptian, her maid, and gave her to her husband Abram as his wife. And he went in to Hagar, and she conceived; and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her sight.” Gen. 16:3-4. Whenever we get ahead of God, and an “Ishmael” is conceived, we despise what we have created in our haste. 

Vooruit lopen op God. “En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, en gaf haar aan haar man Abram tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger; toen zij zag, dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen”. Gen. 16:3-4. Wanneer we vooruit lopen op God en een “Ismael” wordt geboren, verachten we wat we hebben gecreerd in onze haast. 

Evil for evil and insult for insult. “And Sarai said to Abram, ‘May the wrong done to me be upon you. I gave my maid into your arms; but when she saw that she had conceived, I was despised in her sight, May the Lord judge between you and me.’ But Abram said to Sarai, ‘Behold, your maid is in your power; do to her what is good in your sight.’ So Sarai treated her harshly, and she fled from her presence.” Gen. 16:5-6. Now here we see Sarai moving into a brand new violation. 1Pet. 3:9 reads: “Not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” When she went to her husband whining about the mess she was in, he encouraged her to again get into the flesh. Remember, “With many words transgression is unavoidable.” Prov. 10:19. Again, when you’ve got a problem, don’t run to anyone – run to God!

Kwaad voor kwaad en belediging voor belediging. " Toen zeide Sarai tot Abram: De krenking mij aangedaan, komt voor uw rekening; ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet, dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen; de Here doe recht tussen mij en u. En Abram zeide tot Sarai: Zie, uw slavin is in uw macht; doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar, en zij vluchtte van haar weg”. Genesis 16:5-6. Hier zien we Sarai een geheel nieuwe overtreding begaan. 1 Petr. 3:9 luidt: „ en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven”. Toen ze naar haar man ging zeurend over de puinhoop waarin ze zich bevond, moedigde hij haar aan om weer in het vlees te komen. Onthoud: " In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet”. Prov. 10:19. Nogmaals, als je een probleem hebt, ren dan naar niemand toe - ren naar God!

Sarah did make mistakes; yet, Sarah, we are told, is our example of a submissive wife: “Thus Sarah obeyed Abraham, calling him lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear…For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.” 1Pet. 3:3,5. God is so good. Sarah messed up big time, but God turned the situation around as she began to please the Lord. I, too, messed up big time. I had no idea what a wife was to do, say, or be. But when I began to follow the Lord and His Word, He turned everything around and He exalted me! He’ll do it for you, too. The more you follow His guidelines with a pure heart, the more blessings He will pour out on you!

Sarah heeft fouten gemaakt; toch is Sara, wat ons is verteld ons voorbeeld van een onderdanige vrouw: " zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen.… Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar”. 1 Pet. 3:5-6. God is zo goed. Sarah verknoeide het enorm, maar God draaide de situatie om toen ze de Heer begon te behagen. Ik heb het ook enorm verprutst. Ik had geen idee wat een vrouw moest doen, zeggen of zijn. Maar toen ik de Heer en Zijn Woord begon te volgen, keerde Hij alles om en verhoogde Hij mij! Hij zal het ook voor jou doen. Hoe meer je Zijn richtlijnen met een zuiver hart volgt, hoe meer zegeningen Hij over je zal uitstorten!

Job’s Wife
Job zijn Vrouw

Job’s “help meet”? “Then his wife said to him, ‘Do you still hold fast your integrity? Curse God and die!’ But he said to her, ‘You speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity?’ ” Job 2:9-10. Poor Job, he lost everything and he was covered with boils. But to have his “help meet” tempting him to sin with his mouth, that's too much! It reminds me of when I had my first son in the hospital. I was determined to go “natural” with no drugs. Yet every few minutes there was the nurse asking me if I wanted something for the pain. I felt like I was crawling in the desert while someone kept asking me if I'd like a cool glass of water. I felt like I wanted to slug her. I didn't, however. This, by the way, was the “old Erin” my husband left! Praise the Lord! He has changed me! 

Jobs "helper"? " Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet”. Job 2:9-10. Arme Job, hij verloor alles en hij zat onder de zweren. Maar dat zijn "helper"  hem verleidt om met zijn mond te zondigen, dat is teveel! Het doet me denken aan toen ik mijn eerste zoon in het ziekenhuis had. Ik was vastbesloten om "natuurlijk" te bevallen zonder drugs. Toch was er om de paar minuten de verpleegster die me vroeg of ik iets tegen de pijn wilde. Ik had het gevoel dat ik in de woestijn kroop terwijl iemand me bleef vragen of ik een koel glas water wilde. Ik had het gevoel dat ik haar wilde slaan. Ik deed het echter niet. Dit was trouwens de "oude Erin" die mijn man achterliet! Prijs de Heer! Hij heeft mij veranderd!

Job knew that what his wife was saying was foolish. “The mouth of the righteous flows with wisdom, but the perverted tongue will be cut out.” Prov. 10:31. It was too bad for Job that God took all but his wife from him. God obviously does have a sense of humor! “He who gives attention to the word shall find good.” Prov. 16:20. Job paid attention to what he said and he was blessed. “For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned.” Matt. 12:37. Isn’t it interesting that Job’s wife is never introduced by a name? We do, however, know her by her foolish comment. This is not the way I would want to be remembered; how about you? Instead…

Job wist dat wat zijn vrouw zei dwaas was. " De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd”. Prov. 10:31. Het was jammer voor Job dat God alles van hem wegnam, behalve zijn vrouw. God heeft duidelijk gevoel voor humor! " Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden”. Prov. 16:20. Job schonk aandacht aan wat hij zei en hij werd gezegend. " want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden”. Mat. 12:37. Is het niet interessant dat Jobs vrouw nooit met een naam wordt voorgesteld? We kennen haar echter wel van haar dwaze opmerking. Dit is niet de manier waarop ik herinnerd zou willen worden; en jij? In plaats van…

Let us obey as Sarah did without being frightened by any fear
Laten we gehoorzamen zoals Sara dat deed zonder bang te zijn voor enige angst

Personal commitment: To submit to my husband as unto the Lord. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to obey my husband so that the Word of God will not be blasphemed.”

Persoonlijke toewijding: mij aan mijn man te onderwerpen als aan de Heer. "Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, beloof ik mijn man te gehoorzamen zodat het Woord van God niet wordt gelasterd."

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.