Sing!!
Zing!!

Begin your day, wake up, with a song on your ♥
Begin je dag, word wakker, met een lied in je ♥

"My strength is found when I wait upon you. Watch over me, God, for you are my mountain fortress; you set me on high! But as for me, your strength shall be my song of joy. At each and every sunrise, my lyrics of your love will fill the air! For you have been my glory-fortress, a stronghold in my day of distress. O my strength, I sing with joy your praises. O my stronghold, I sing with joy your song! O my Savior, I sing with joy the lyrics of your faithful love for me!" Psalms 59:9,16-17 TPT

“Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, want God is mijn burcht. Waak over mij, God want u bent mijn fort berg, u zet mij op hoog! En wat mij betreft, uw kracht zal mijn lied van vreugde zijn. Na elke en alle zonsopgangen zullen mijn songteksten over uw liefde de ruimte vervullen! Want u bent mijn glorie fort geweest, een vaste burcht op gestreste dagen. O mijn kracht, ik zing met vreugde over u lofs.  O mijn vesting, ik zing met vreugde jou lied! O mijn redder, ik zing met blijdschap de teksten van je trouwe liefde voor mij!” Psalm 59:9,16-17 TPT

The one secret that will help you enjoy your journey—is having a song to sing along the way. What we've discovered is the absolute best song is choosing a love song to sing to Him. By singing a "love" song, rather than a "praise" song, which you may be used to—you'll discover how much it helps you understand the deeper relationship the Lord wants to have with you.

Het geheim waardoor je van je reis kan genieten―is om een lied te kunnen zingen tijdens de weg. Wat we hebben ontdekt is om een liefdes lied te kiezen een absolute het beste lied om voor Hem te zingen. Door een “Liefdes lied, in plaats van een “prijs” lied, wat je ook zal gebruiken―zal je ontdekken hoeveel het je zal helpen de diepere relatie te begrijpen welke de Heer met je wilt hebben.

And, by singing, it will also help you to travel along joyfully, as you begin understanding that your Husband is right there—right next to you!

En, door te zingen, zal het je ook helpen met vreugde de reis voor te zetten, als je zal begrijpen dat je Man vlak daar is―valk naast je.

You’ll understand that He is not far away, looking down from heaven, but instead, He's right with you!!

Je zal begrijpen dat Hij niet ver is, neerkijkend vanuit de hemel, maar in plaats daarvan, is hij vlak daar bij je!!

So, again, rather than singing praise music, begin singing a love song, which will help you feel Him there beside you, deepening your relationship with Him even more—helping you heal, feeling Him guiding you. And if you listen to it over and over again, you'll find yourself singing it throughout your day and even when you wake in the middle of the night—leaving you with a smile on your face!! “She smiles at the future” (Proverbs 31:25).

Dus, nogmaals, in plaats van het zingen van prijs liedjes, begin met het zingen van een liefdeslied, wat je zal helpen Hem te voelen vlak naast je, om je relatie met Hem nog meer te verdiepen―om je te helpen genezen, je voelen dat Hij  je leidt. En als je er keer op keer naar zal luisteren, zal je ontdekken dat je gedurende de dag het zal blijven zingen. En zelf als je in het midden van de nacht wakker zal worden―zal het een grote glimlach op je gezicht achterlaten!! “De komende dag lacht zij toe” (Spreuken 31:25)

The song we'd suggest for each part of your journey is below. However, if any song is familiar to you and it reminds you of your EH or another man, then we ask that you stop and ask the Lord to show you another song. The last thing you want to do is to be unfaithful to your Husband by being reminded of another man, right?

Het lied dat we voor elk deel voorstellen is beneden. Alhoewel, als een lied bekend is voor jou of je doet herinneren aan je AM, dat willen we je vragen om te stoppen en de Heer te vragen om je een ander lied aan te wijzen. Het laatste wat je zal willen doen is om ontrouw te zijn aan je Man door herinnert te worden aan een andere man, toch?

If any we suggest isn't really your music style or if English isn't your first language and you'd prefer another song, it's wonderful when you let Him show you "Your" song. Be sure it's a love song, and be especially conscious [mindful] of the lyrics, the words you'll be sowing into your mind and emotions. Emotions are the key to feeling your heart swell when you think of Him. So, for the song to fit, you might ask Him if another performer sings the same song that will make you enjoy hearing and singing it to Him even more!

Als het gene wat wij voorstellen niet jou style is of als Engels niet je moedertaal is en je liever een ander lied wilt, dan is het geweldig dat je Hem je “Jouw” lied laat zien. Wees zeker dat het een liefdes lied is, en wees speciaal bewust (nadenkend) over de teksten, de woorden die je zal zaaien in je gedachten en emoties. Emoties zijn de sleutels om je hart te voelen opzwellen als je aan Hem denkt. Dus, om het lied te laten passen, zou je Hem kunnen vragen of een andere artiest hetzelfde lied zingt waardoor je het nog leuker zult vinden om het te horen en het nog meer voor Hem te zingen!

*So, to prepare your heart and in order to really feel how close your Heavenly Husband is to you, we'd encourage you to download the following MP3 files.

We'd suggest beginning your morning with a song on your heart, "Your Song" with Him. Just be sure that each time you come to read a lesson and anytime throughout your day, you listen to your Love song (either this one or another one He says is "Your" song) so your journey is as wonderful as He hopes it will be.

*Dus, bereid je hart voor en om echt te voelen hoe dichtbij je Hemels Man is bij jou, we willen je bemoedigen om de volgende MP3 files te downloaden.

We stellen voor om in de ochtend te beginnen met een lied op je hart. “Je Lied” met Hem. Om zeker te weten dat elke keer wanneer je een les hebt gelezen en elke keer gedurende de dag, dat je naar je liefdes lied luistert (deze of een andere die Hij zegt dat “Jouw” lied is) zodat je reis zo prachtig zoals Hij hoop het zal zijn.

Testimonies of Discovering HH LOVE Songs ★★★★★

#LoveSongs

Getuigenissen van het Ontdekken van HM Liefdes Liedjes  ★★★★★

#LiefdesLiedjes

Restoration-Journey-1

SONGS for Restoration Journey Courses 1-3
LIEDJES voor herstel reis cursussen 1-3

Course 1: Renew To set the mood, we'd like you to stop to listen to a song. The song we'd suggest for this part of your journey is "Roads." It will help you remember this is a journey the Lord has called you to travel along and understand that no matter what difficulties you encounter HE will bring you through, leading you home. So wake up early, set out early, and allow Him to lead you.

Cursus 1: Vernieuwen Om de sfeer er in te brengen, willen we dat je stop om te luisteren naar een lied. Het lied dat we voorstellen voor het een deel van je reis is “Roads” het zal je helpen  herinneren dat dit een reis is waarvoor de Heer je heeft geroepen en om te begrijpen dat wat voor moeilijkheden je ook zal tegenkomen Hij zal je er doorheen brengen, je leiden naar huis. Zo word vroeg wakker, begin vroeg, en laat Hem toe je te leiden.

We'd encourage you to download this MP3 file of a song that you can sing each morning to keep you moving forward. If you'd like to see the Lyrics.

We willen je bemoedigen om de volgende MP3 files te downloaden van een lied dat je elke morgen kan zingen om je voort waart te laten gaan. Als je de Songtekst zou willen zien.

Course 2: Rebuild To set the mood for this portion of your RJ, we'd like you to stop to listen to a song. The song we'd suggest for this part of your journey is "Because You Loved Me." We chose this song to help you think of and remind yourself of everything your Heavenly Husband has done for you. Sing it to Him and we promise, it’ll make your heart soar and will bring tears to your eyes as you realize how precious He’s become to you.

Cursus 2: Vernieuwen. Om de sfeer te brengen voor dit deel van je HR, willen we graag dat je stopt met luisteren naar een lied. Het lied dat we willen voorstellen voor dit deel van de reis is “Omdat Je van Me Houd”. We hebben dit lied gekozen om je te helpen herinneren en na te denken aan alles wat je Hemelse echtgenoot voor je heeft gedaan. Zing het voor Hem en we beloven je, het zal je hart week maken en tranen voortbrengen als je je realiseert hoe bijzonder Hij voor je aan het worden is.  

We'd encourage you to download this MP3 file of a song that you can sing each morning to keep you moving forward. If you'd like to see the Lyrics.

We willen je bemoedigen om de volgende MP3 files te downloaden van een lied dat je elke morgen kan zingen om je voort waart te laten gaan. Als je de Songtekst zou willen zien.

Course 3: Restore As we hope you've experienced by having a Love Song to sing to our Husband who now you know is right there—right next to you— no longer seeing Him far away, looking down from heaven—but right there with you!! Again we have a song for you.

Cursus 3: Herstel zoals we hopen dat je zal ervaren door een liefdes lied te hebben om voor je man te zingen van wie je nu weet dat hij daar is―vlak naast je―niet langer vanuit de hemel―maar vlak daar bij je!! Nog een keer hebben we een lied voor je.

The song we'd suggest for this part of your journey is "Unforgettable." Yet again, if this song is familiar and should it remind you of your EH or another man, then we ask that you stop and ask the Lord to show you another song so you never are unfaithful to your Husband.

Het lied dat we voorstellen voor dit deel van je reis is “Onvergetelijk.” Nu nog een keer, als dit lied is bekend is en het herinnerd je aan je AM of een ander man, dan vragen we je te stoppen en de Heer te vragen om je een ander lied te laten zien zodat je niet ontrouw bent aan je Man.

Why this song? Read the lyrics and the explanation, Song Chosen for Course 3

Now take a moment to Read Testimonies for HH LOVE Songs ★★★★★

Waarom dit Lied? Lees de songtekst en de uitleg, Liedjes gekozen voor cursus 3  

Neem nu de tijd om de Getuigenissen te Lezen van de liefdes Liedjes voor je HM ★★★★★

blushing_bride

SONGS for our ABUNDANT LIFE Courses 1-4
LIEDEREN VOOR HET OVERVLOEDIGE LEVEN CURSUS 1-4

Abundant Life Course 1
Overvloedige Leven Cursus 1

Why was "Anyone At All" Chosen for Finding the Abundant LifeBegin by reading through the lyrics. Maybe read them as you sing, keeping Him in your mind, like you were singing it right to Him.

Waarom is “Wie dan ook” gekozen voor het Vinden van het overvloedige leven? Begin met het lezen van de songtekst. Lees ze misschien als je het zingt, Hem in je gedachten houdend, alsof je het voor Hem zou zingen.

By this point in your Restoration Journey, your First Love is the now the Lord. You have let go of your EH and feel HIS love with you—surrounding you, healing you. At this point you realize that no one will ever fill this place in your heart. He is the One you’ve hoped for, not just a temporary replacement for who you’d rather have. Also by this point, His words to you are being whispered into your heart, not just His written Word, found in the bible or devotionals.

Op dit moment tijdens je herstel reis, is je Eerste Liefde nu de Heer. Je hebt je eigen man los gelaten en je voelt je Zijn liefde in jou―het omgeeft je, het geneest je. Op dit moment realiseer je je dat niemand anders zijn plaats in je hart zal opvullen. Hij is degene op wie je gehoopt hebt, niet slecht een tijdelijke vervanging van wie je eigenlijk zou willen hebben. Ook op dit moment, worden Zijn woorden in je hart gefluisterd, niet slechts Zijn geschreven Woord, gevonden in de bijbel of de toewijdingen.

Anyone At All

 

Funny how I feel more myself with You

Than anybody else that I ever knew

I hear it in Your voice, see it in Your face

You've become the memory I can’t erase

 

Grappig hoe ik steeds meer mijzelf voel bij Jou

Dan bij wie dan ook die ik ken

Ik hoor het in Je stem, en zie het in Je gezicht

Je bent geworden de herinnering die ik niet kan uitwissen

 

You could have been anyone at all

A stranger falling out of the blue

I'm so glad it was You

 

Grappig hoe ik steeds meer mijzelf voel bij Jou

Dan bij wie dan ook die ik ken

Ik hoor het in Je stem, en zie het in Je gezicht

Je bent geworden de herinnering die ik niet kan uitwissen

 

It wasn't in the plan, not that I could see

Suddenly a miracle came to me

Safe within Your arms, I can say what's true

Nothing in the world I would keep from You

Het was niet gepland, niet dat ik kon zien

 

Opeens kwam ontving ik een wonder

Veilig in Je armen, kan ik zeggen wat de waarheid is

Niets in deze wereld zal ik voor je achterhouden

 

You could have been anyone at all

An old friend calling out of the blue

I'm so glad it was You

 

Je kon wie dan ook zijn

Een oude vriend die uit de lucht riep

Ik ben zo blij dat het jij het was

 

Words can hurt You, if You let them

People say them and forget them

Words can promise, words can lie

But Your Words make me feel like I can fly

 

Woorden kunnen je pijn doen

Mensen zeggen ze en vergeten ze weer

Woorden kunnen beloven, woorden kunnen liegen

Maar Jou Woorden geven mij het gevoel dat ik kan vliegen.

 

You could have been anyone at all

A net that catches me when I fall

I'm so glad it was You

 

Je kon wie dan ook zijn

Een net dat mij vangt wanneer ik val

Ik ben zo blij dat Jij het was

 

You could have been anyone at all

An old friend calling out of the blue

I'm so glad it was You

 

Je kon wie dan ook zijn

Een oude vriend die uit het nies riep

Ik ben zo blij dat Jij het was

 

Anyone at all

You could have been anyone at all

Anyone at all

Anyone at all

So glad it was You

 

Wie dan ook

Je kon wie dan ook zijn

Wie dan ook

Wie dan ook

Ik ben zo blij dan Jij het was

Abundant Life Course 2
Overvloedige leven Cursus 2

Why was "I Only Have Eyes for You" Chosen for Living the Abundant LifeBegin by reading through the lyrics. Maybe read them as you sing, keeping Him in your mind, like you were singing it right to Him.

Waarom is “Ik Heb Alleen Ogen voor jou” Gekozen voor het Leven van het Overvloedige Leven? Begin bij het lezen van de songtekst. Misschien het lezen als je het zingt, Hem in gedachten houdend alsof je het voor Hem zou zingen.

I Only Have Eyes for You
Ik Heb alleen Oog Voor Jou

 

My love must be a kind of blind love

I can't see anyone but You

Are the stars out tonight?

I don't know if it's cloudy or bright

 

Mijn Liefde moet zeker een blinde liefde zijn

Ik kan zie niemand dan Jij

Schijnen de sterren vanavond?

Ik weet niet of het bewolkt is of helder

 

'Cause I only have eyes for You, dear

The moon may be high

But I can't see a thing in the sky

'Cause I only have eyes for You

 

Omdat ik alleen ogen heb voor Jou, lieverd

De maan mag dan hoog staan

Maar ik zie niks in de lucht

Omdat ik allen oog heb voor Jou

 

I don't know if we're in a garden

Or on a crowded avenue, You are here, so am I

Maybe millions of people go by

But they all disappear from view

And I only have eyes for You

 

Ik weet niet of we in een tuin zijn

Of in een drukke straat, 

 

Wellicht gaan er miljoenen mensen voorbij

Maar ze verdwijnen allemaal uit zicht

En ik heb alleen jou voor ogen

 

I don't know if we're in a garden

Or on a crowded avenue, You are here, so am I

Maybe millions of people go by

But they all disappear from view

 

Ik weet niet of we in een tuin zijn

Of in een drukke straat, Jij bent hier, dus ik ook

Wellicht gaan er miljoenen mensen voorbij

Maar ze verdwijnen allemaal uit zicht

 

And I only have eyes, yes I only have eyes

I only have eyes for You, only have eyes for You

Only have eyes for You, only for You

 

En ik heb alleen oog, ja ik heb alleen oog

Ik heb alleen ogen voor Jou, alleen ogen voor Jou

Alleen ogen voor Jou, alleen voor Jou

COMMENTARY
COMMENTAAR

 

My love must be a kind of blind love

I can't see anyone but You

Often we follow our HH along by faith, which He says is unseen

Are the stars out tonight?

I don't know if it's cloudy or bright

 

Mijn liefde zal wel een blinde liefde zijn

Ik kan niemand zien dan Jou

Vaak volgen we onze  HM door geloof, welke Hij zegt dat onzichtbaar is

Zijn de sterren te zien vannacht?

Ik weet niet of het bewolkt is of helder

 

'Cause I only have eyes for You, dear

Be sure you no longer call Him by His given name, because just as you would with an EH when you’re IN LOVE we instead begin to have a more loving name for our Heavenly Love.

 

‘Want ik heb alleen ogen voor Jou, Schat

Wees zeker dat je Hem niet langer noemt bij zijn gegeven naam, net zoals je zou doen met een AM wanneer je VERLIEFD bent heb je een meer liefdevolle naam voor je Hemelse Liefde.

 

The moon may be high

But I can't see a thing in the sky

'Cause I only have eyes for You

I don't know if we're in a garden

Or on a crowded avenue, You are here, so am I

Maybe millions of people go by

But they all disappear from view

 

De maan mag dan hoog zijn

Maar ik kan niks zien in de lucht

Ik weet niet of we in een tuin zijn

Of in een drukke straat, Jij bent hier, ik dus ook

Wellicht gaan er miljoenen mensen voorbij

Maar ze verdwijnen allemaal uit zicht

 

Have you felt that? Maybe in a previous relationship, but have you felt it with the Lord? That you’re not even aware of anyone one else around you OR where you are because your focus is all on Him and His love? If not, try singing this and imagine yourself walking in a garden and also on the busiest street in NYC to really feel yourself strolling along with Him.

Heb je dat gevoelt? Misschien in een vorige relatie, maar heb je het gevoelt met de Heer? Dat je je niet eens bewust bent van iemand anders om je heen Of waar je bent omdat je focus helemaal op Hem en Zijn liefde ligt? Zo niet, probeer dit dan te zingen en stel je voor dat je in een tuin loopt en ook in de drukste straat in NYC (New York City) om echt te voelen dat je met Hem wandelt.   

Abundant Life Course 3
Overvloedige Leven Cursus 3

Why was "A Moment Like This" Chosen for Poverty MentalityBegin by reading through the lyrics. Maybe read them as you sing, keeping Him in your mind, like you were singing it right to Him.

Waarom is “Een moment als deze” Gekozen voor Armoede Mentaliteit? Begin met het door lezen van de songtekst. Misschien het lezen als je het zingt, Hem in gedachten houdend alsof je het voor Hem zou zingen.

A Moment Like This
Een Moment Als Dit

 

What if I told you it was all meant to be

Would you believe Me, would you agree?

It's almost that feeling we met before (and gone through difficulties together)

So tell me that you don't think I'm crazy

When I tell you Love has come here and now

 

Wat als ik je vertel dat het allemaal zo had moeten zijn

Zou je Mij geloven, ben je daar mee eens?

Het is bijna het gevoel als toen we elkaar eerst ontmoette (en door moeilijkheden samen gingen)

Dus vertel mij dat je niet denkt dat ik gek ben

Wanneer ik je vertel dat Liefde hier en nu is gekomen

 

A moment like this

Some people wait a lifetime

For a moment like this

Some people search forever

For that one special kiss

Oh, I can't believe it's happening to me

Some people wait a lifetime for a moment like this

 

Een moment als deze

Sommige mensen wachten een leven lang

Voor een moment als deze

Sommige mensen zoeken eeuwig

Voor die ene speciale kus

Oh, ik kan het niet geloven dat het met mij gebeurt

Sommige mensen wachten een leven lang voor een moment als deze

 

Everything changes but Beauty remains

Something so tender, I can't explain

Well, I may be dreaming but till I awake

Can't we make this dream last forever

And I'll cherish all the love we share

Alles veranderd maar Schoonheid zal blijven

 

Zo iets teder, ik kan het niet uitleggen

Wel, ik droom zeker maar totdat ik wakker word

Kunnen we niet deze droom voor eeuwig laten duren

En ik zal al de liefde die we delen koesteren.

 

A moment like this

Some people wait a lifetime

For a moment like this

Some people search forever

For that one special kiss

Oh, I can't believe it's happening to me

Some people wait a lifetime for a moment like this

 

Een moment als deze

Sommige mensen wachten een leven lang

Voor een moment als deze

Sommige mensen zoeken eeuwig voor die ene speciale kus

Oh, ik kan het niet geloven dat het met mij gebeurt

Sommige mensen wachten een leven lang voor een moment als deze

 

Could this be the greatest love of all

I wanna know that You will catch me when I fall

So let me tell You this

Some people wait a lifetime

For a moment like this

Some people wait a lifetime

 

Zou dit de grootste liefde kunnen zijn

Ik wil weten of Jij mij opvangt wanneer ik val

Dus laat ik Je dit vertellen

Sommige mensen wachten een leven lang

Voor een moment als dit

Sommige mensen wachten een leven lang

 

For a moment like this

Some people search forever for that one special kiss

Oh, I can't believe it's happening to me

Some people wait a lifetime for a moment like this

Oh, moment like this, moment like

Oh, I can't believe it's happening to me

Some people wait a lifetime for a moment like this

Oh, like this

 

Voor een moment als dit

Sommige mensen zoeken eeuwig voor die ene speciale kus

Oh, ik kan het niet geloven dat het met mij gebeurt

Sommige mensen wachten een leven lang voor een moment als deze

Oh, moment als deze moment als

Oh, ik kan niet geloven dat het met mij gebeurt

Sommige mensen wachten een leven lang voor een moment als deze

Oh, als deze

 

Being “chosen” to go through difficulties, trials, that would normally cause someone to panic, is actually HIM calling you to go through the fire— where He will be right there next to you! “But I see four men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt; and the appearance of the fourth is like a son of the gods” (Daniel 3:25 ESV).

Om “gekozen” te zijn om door moeilijke, beproevingen, te gaan, dat zou normaal iemand in paniek laten raken, het is eigenlijk Hij die je roept om door het vuur te gaan―waar Hij vlak daar naast je zal zijn! “Maar ik zie vier mannen ongebonden, lopend in het midden van het vuur, en ze hebben geen pijn; en de verschijning van de vierde is als een zoon van de goden” (Daniel 3:25 NBG-51) 

 

Whether your fire is financial or something like battling a painful illness, in that MOMENT, look around. Don’t focus on the flames, the heat or how far you may have fallen, but instead sing and let your heart burst with admiration knowing He’s so close to you—LOVE that people search for all their lives!!

Of je vuur nu financieel of een pijnlijke ziekte strijd, in dat MOMENT, kijk om je heen. Focus je niet op de vlammen, de hitte of hoe diep je ook gevallen bent, maar in plaatst daarvan zing en laat je hart uitbarsten van verwondering dat je weet dat Hij zo dichtbij je is―Liefde waar mensen hun hele leven voor zoeken!!

 

A moment like this

Some people wait a lifetime

For a moment like this

Some people search forever

For that one special kiss

Oh, I can't believe it's happening to me

Some people wait a lifetime for a moment like this

 

Voor een moment als deze

Sommige mensen wachten een leven lang

Voor een moment als deze

Sommige mensen zoeken eeuwig voor die ene speciale kus

Oh, ik kan het niet geloven dat het met mij gebeurt

Sommige mensen wachten een leven lang voor een moment als deze

Abundant Life Course 4
Overvloedige Leven Cursus 4

Why was "That’s All" Chosen for Moving MountainsBegin by reading through the lyrics and notice how it’s Him singing to you, explaining what He can give you if only you give Him, and that’s adoring Him forever. So read along as you sing, envisioning Him singing this to you.

Waarom was “Dat is alles” Gekozen voor Bergen Verplaatsen? Begin bij het lezen van de songtekst en zie hoe Hij het zingt voor jou, uitgelegd wat Hij jou alleen kan geven als je Hem alleen geeft, en heb voor eeuwig begint te verwonderen. Dus lees mee als je zingt, en stel je voor dat Hij dit voor jou zingt.

Then listen to it in French and imagine you singing it to Him \o/
Luister er naar in het Frans en stel je voor dat je het voor Hem zingt \o/

That’s All
Dat is alles

I give you only love for the whole life,
Ik geef je alleen liefde voor een gehele leven
Je te donne seulement l'amour pour la vie entière,

The promise to find me on your knees,
De belofte die je zal vinden op  je knieën
La promesse de me trouver a tes genoux,

As soon as you call me,
Zodra je mij roept
Aussi tôt que tu m'appelle,

Always stay faithful,
Blijf altijd trouw
Rester toujours fidèle,

That's all.
Dat is alles
C'est tout.

That's all.
Dat is alles
C'est tout.

I give you all my spring, my summers of sea,
Ik geef je al mijn lentes, zomers van zeeën
Je te donne tout mes printemps, mes étés de mer,

my autumns when leaves fall everywhere.
Mijn herfst wanneer overal de bladeren vallen
mes automnes quand les feuilles tombent partout.

If it's not a good deal,
Is dat geen goede deal
Si c'est pas une bonne affaire,

I give you all my winters,
Ik geef je al mijn winters
Je te donnes tous mes hivers,

That's all,
Dat is alles
C'est tout,

That's all.
Dat is alles
C'est tout.

Of those things that you were told to please you
Of de dingen die je zijn verteld die je zullen behagen
De ces choses qu'on t'a dit pour te plaire

These promises advance to seduce
Deze beloften gaan vooruit om te verleiden
Ces promesses avancent pour séduire

is there any better than we can do,
Is er iets beter dat we kunnen doen,
il y en a t'il de meilleur que l'on puisse faire,

a love that nothing can destroy.
Een liefde dat niks kan vernietigen.
un amour que rien ne peut détruire.

If you want to know what to give me for my trouble
Als je wilt weten wat je mij kan geven voor de moeite
Si tu veux savoir quoi me donner pour ma peine

Reassure yourself I do not want anything at all
Stel je zelf gerust dat ik niks wil
Rassure-toi je ne veux presque rien du tout

What always and more,
Wat altijd en meer
Que toujours et plus encore,

I'm the only one you love,
Ik ben de enige die je lief heb
Je soit la seule que tu adores,

That's all,
Dat is alles
C'est tout,

That's all.
Dat is alles
C'est tout.

* solo instrument *
* solo instrument *
* instrument solo *

Of those things that have been said to please you,
Of de dingen die je zijn verteld die je zullen behagen
De ces choses qu'on t'a dit pour te plaire,

these promises advance to seduce
Deze beloften gaan vooruit om te verleiden
ces promesses avancent pour séduire

is there any better than we can do
Is er iets beter dat we kunnen doen
il y en t'il de meilleur que l'on puisse faire

a love that nothing can destroy
Een liefde dat niks kan vernietigen
un amour que rien ne peut détruire

If you want to know what to give me for my trouble,
Als je wilt weten wat je mij kan geven voor de moeite,
Si tu veux savoir quoi me donner pour ma peine,

Reassure yourself I do not want anything at all
Stel je zelf gerust dat ik niks wil
Rassure-toi je ne veux presque rien du tout

What always and more,
Wat altijd en meer
Que toujours et plus encore,

I'm the only one you love,
Ik ben de enige die je lief heb
Je soit la seule que tu adores,

That's all,
Dat is alles,
C'est tout,

That's all.
Dat is alles,
C'est tout.

What always and more,
Wat altijd en meer
Que toujours et plus encore,

I'm the only one you love,
Ik ben de enige die je lief heb,
Je soit la seule que tu adores,

That's all,
Dat is alles,
C'est tout,

That's all.
Dat is alles,
C'est tout.

Have left your first Love?  —Revelation 2:4
Heb je je eerste liefde verlaten? ―Openbaring 2:4

Find Him again! Let the testimonies of other brides help you over your fears.
Vind Hem weer! Laat de getuigenissen van andere bruiden je helpen om je angst te overwinnen.

Testimonies of Discovering HH LOVE Songs ★★★★★

Getuigenissen van het Ontdekken van HM liefdes liederen ★★★★★

#LoveSongs

#LiefdesLiederen

Revelation 12:11—
“And they overcame him [the wicked one] because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even to death.”

Openbaring 12:11―
“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

Get help Over Your Other Hurdles and Fears

Krijg hulp Met je Andere Hindernissen en Angsten