Lees Paloma's HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Mij Vast Houdend Tijdens elke Moment dat ik val”
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 1 “Mijn Geliefde”


Ik breng dank aan God... dat ik u onophoudelijk mag gedenken
in mijn gebeden, nacht en dag;
immers, als ik denk aan uw tranen,
verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden
─2 Timotheus 1:3-4

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Beste Geliefde Zuster in Christus,

Het is niet door toeval dat je dit boek in je hand houd; het is door Goddelijke Voorzorg. God heeft je geroep om hulp met tranen gehoord, zoals Hij het bij mij heeft gedaan, is Hij gekomen om je te redden. De pagina's die zullen volgen zullen je leiden zoals ze mij hebben geleid toen andere zeiden dat het compleet hopeloos was.

Wat Hij mij vroeg om te doen was niet makkelijk, ook voor jou zal het niet makkelijk zijn. Maar als je een wonder wilt in je leven, dan kan dat gebeuren. Als je een getuigenis wilt die je kan delen met andere over de trouwheid van God, dan gaat het gebeuren. Als je echt een huwelijk wil herstellen dat hopeloos is, lees dan verder. God kan en wil je huwelijk herstellen zoals Hij die van mij heeft gedaan.

De zegt Bijbel zegt “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat” (2 Chron. 16:9). Hij heeft naar je gezocht. Ben je klaar?

Je zal ijverige gehoorzaamheid nodig hebben. Je moet “binnengaan door de smalle poort; want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; Want de poort, is smal en de weg is smal, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matt. 7:13-14). Aan jouw de keus of je de smalle weg wil volgen of terugkeert.

Dit is de tijd om te kiezen. “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen, het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen.....” (Deut. 30:19-20).

Als je nog steeds aan het lezen ben en je hebt het boek niet weggelegd, dan heb je gekozen om door te gaan. Tranen schieten mij in de ogen als ik denk aan de wederopstanding van je huwelijk en familie die je verwachten. Ik spreek de zegen uit op elk van jullie. Het zal mij verheugen, wanneer we op een dag elkaar zullen ontmoeten hier op aarde of in de hemel, waar er geen tranen meer zullen zijn.

Beste lieve zuster in Christus Jezus, God kan en wil je huwelijk herstellen: Je hebt Zijn Belofte. “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, “Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen........ maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, “Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden” (Matt. 21:21).

Omdat je dit boek leest, ga Ik ervan uit dat er vanwege je huwelijk een crisis in je leven is. Heeft je man je verlaten. Heb jij je man verlaten of heb je hem gevraagd om weg te gaan? Misschien heb je dit boek gekregen voordat een van jullie deze drastische stap in het leven hebben genomen. Ook al is er een echtscheiding uitgesproken tijdens een discussie, echtscheidingscheidingspapieren zijn ingediend, of een echtscheiding is doorgekomen, je moet geloven “ Wij weten nu, dat [God] alle dingen [kan] ten goede medewerken voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn” (zie Rom 8:28).

 

Als je gaat door persoonlijke beproevingen in je onrustige huwelijk, als je echt wil dat dingen goed gaan komen, dan moet je eerst God lief hebben en echt Zijn doel willen voor je leven.

Maar voor nu heeft Hij als doel voor jou dat je dichterbij Hem komt, zodat Hij je kan veranderen naar meer van Zijn evenbeeld. En wees bemoedigd, want God heeft gezegd, “Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten” (Heb. 13:5). God is niet van je zijde geweken: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij” (Ps. 23:4 NBG-51)

Ik weet zeker dat “een dal van diepe duisternis” is hoe je je nu voelt over je situatie, maar God staat dit toe voor je eigen goed.

Alleen achteraf zal je schijnen als goud. “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan (vergankelijk) goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid” (1 Pet. 1:6-7)

Het belangrijkste ding voor jou nu om te doen is “Laat af en weet dat Ik God ben...”(Ps. 46:11). Volg dan Gods wegen. Wees zeker dat je alles doet of zegt volgens de Bijbel; wees er zeker van dat je voortdurend de Bijbel volgt.

God heeft geen verlangen ernaar dat je huwelijk over is. Herinner je dat Jezus zelf zei, “daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matt. 19:5-6). Ook “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israël. ‘Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw...” (Mal. 2:16).

Satan is degene die je huwelijk wilt kapot maken, niet de Heer, niet God. Onthou “De dief [de duivel] komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat [je] zij leven hebben en overvloed” (John 10:10). Geloof de leugens van de duivel niet “elk bedenksel als krijgsgevangene brengen” (2 Cor. 10:5).

Laat hem niet je man stelen. Laat hem niet je familie vernietigen, je leven, en je kinderen en je toekomst stelen. Geloof me en geloof andere die je kunnen vertellen uit ervaringen dat een echtscheiding kinderen zullen vernietigen en de toekomst van jou en de kinderen zal stelen.

Volg daarom God’s wegen. Neem hem als je man zolang je wacht op je herstel. “Want uw man is uw Maker... “(Jes. 54:5). ‘“Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE” (JES. 54:10).

Ga door de Bijbel laat Hem “om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord” ( Efe. 5:26). Bid en geloof wat de Bijbel zegt, niet wat je ziet, want “het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” (Heb. 11:1). “Zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn....” (Heb. 11:6).

Niemand behalve God weet waar je precies doorheen gaat of de antwoorden die je nodig hebt op dit moment.. Als je bid (gewoon praten met God) en naar Hem luistert (Zijn Woord leest, de Bijbel), dan kan Hij je leiden naar de overwinning die Hij voor je heeft. Wees heel voorzichtig wanneer je de keus maakt te volgen wat andere je zullen zeggen, inclusief degene van de wereld, je vrienden in de kerk, pastoors of een raadgever die je gaat vertellen iets wat hij gehoord of gelezen heeft wat niet in het Woord van God staat. Als je bidt en Gods woord leest, zal Hij eerst tot jou praten in je hart of tijdens het lezen van je Bijbel en daarna zal iemand je het bevestigen de richting waar Hij je naar toe leidt, wat overeen zal komen met Zijn Woord!

Te veel mensen, christen of niet, vertellen je dingen die goed klinken en voelen in het vlees. Maar als het niet volgens de Bijbel is, dan is het verkeerd! Je zal je op drijfzand begeven. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen” (Ps. 1:1). Wanneer het van God is, zal het gek klinken (zoals geloven voor je huwelijk terwijl andere zeggen “stap er uit”!) en het zal altijd de hulp nodig hebben van de Heilige Geest om het voor elkaar te krijgen.

Reageer niet impulsief of wees snel met het maken van een stap. God zegt vaak “Wacht!” Vaak tijdens het wachten, verandert Hij de situatie. God zegt dat Hij de “Wonderbare en Machtige Raadsheer” is (Jes. 9:6). Wil je niet de beste? Wil je niet een Raadgever die de toekomst kent? Een die echt het hart van je man kan keren? Er is er maar Een die je de goede kant kan op wijzen. Vertrouw Hem en Hem alleen! Er zijn zelfs meer gebroken huwelijken in de kerk dan in de wereld, zo volg geen enkele christen, christelijke raadgevers of een pastoor die het advies geeft van deze wereld in plaats van die van God.

Tot onze spijt, hebben christelijke huwelijk raadgevers veel christelijke huwelijken kapot gemaakt. Ze hebben jou en je man laten praten over het verleden en dingen laten zeggen die nooit gezegd hadden mogen worden. Kwaadaardige argumenten zijn leugens van de duivel of vleselijke gevoelens. En, wanneer de raadgever heeft geluisterd naar wat hij je voorgedragen heeft om te zeggen, zal hij zeggen dat je situatie hopeloos is!

Als iemand (inclusief je echtgenoot) je heeft verteld dat je situatie hopeloos is, begin God te prijzen. Hopeloze situatie is precies waar de Heer voor kiest om zijn kracht te laten zien! “ Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk!” (Matt. 19:26).

Werk met God. En geloof niet dat zonder de hulp of medewerking van je man je huwelijk niet gered of verbeterd kan worden. Onze ministrie is gebouwd door en op de enige partner die zoekt naar huwelijks herstel! Het enige wat je nodig is is je hart en kracht van de Heer. “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat........” (2 Kron. 16:9).

Ik heb de privilege gehad om “geraadpleegd” te zijn door de Beste Raadgever en Ik wil wat delen van hetgeen dat Hij mij heeft verteld door Zijn Woord. Geen enkele situatie is hetzelfde; ondanks dat, beantwoord Zijn Woord allen, “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden” (2 Kor. 1:3-4).

Onderzoek Zijn Woord nadat je hebt gebeden. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden... “ (Matt. 7:7 NBG51). “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen” (Jacobus 1:5-8).

Je moet geloof hebben! En van waar krijg je geloof? Van Hem! Vraag Hem naar geloof, omdat “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder” (Jacobus 1:17).


God’s Woord, Zijn Principes

Geliefde, ook al ken je de Bijbel goed of heb je het nog nooit gelezen, de Bijbel alleen moet je gids zijn naar herstel van je huwelijk. Dit boek wat je nu aan het lezen bent bevatten alle verzen waar de Heer mij mee heeft geleid door het vuur van de beproevingen tot herstel.

De Heer heeft mij laten zien hoe ik veel van de principes van het huwelijk heb overtreden, en Hij heeft mij ook andere zonden laten zien waar ik niet bewust van was of nooit mee heb afgerekend (door schuld te betuigen over ze). Al deze zonden en overtredingen hebben geleid tot vernietiging van mijn huwelijk

Het is hetzelfde bij iedereen waarvan het huwelijk zich bevindt in een ravage of complete vernietiging, inclusief die van jou. Je zal gauw vinden, als je er nog niet bewust van bent, dat het niet je man is die God’s principe heeft overtreden. Je zal ontdekken, zoals ik heb gedaan, dat je veel heb bijgedragen aan de vernietiging van je huwelijk. Dit zal je keerpunt zijn als je accepteert om te kijken naar je eigen zonden, en niet die van je man.

De wijsheid die ik heb geleerd, van het lezen en herlezen van de verzen waar de Heer mij naar toe heeft geleid, hebben mij geholpen met te begrijpen wat de Bijbel echt is en wat ik nodig had in mijn leven─mijn gids. De Bijbel is vol met geestelijke wetten van Zijn creatie. Toen God de aarde maakte, heeft hij niet alleen fysieke wetten gemaakt, zoals de wet van de zwaartekracht, maar ook heeft Hij geestelijke wetten gecreëerd.

Net zoals de consequenties van het overtreden van de fysieke wet van de zwaartekracht ons een misstap zal doen maken of dat er een object zal vallen, zal in hetzelfde geval, het overtreden van de principes van de Bijbel het resultaat geven van een mislukt huwelijk

Een andere grote ontdekking is dat de wegen van de wereld altijd tegenover de wegen van God en Zijn Woord staan. De manier hoe je bent omgegaan met het feit dat je man je heeft verlaten, zijn overspel, zijn drank en drugs, of de echtscheidingspapieren die hij je meerdere keren heeft aangeboden is dezelfde weg waarop iedereen in de wereld er mee om zou gaan. Wat je zal vinden, zoals ik heb gedaan, is dat dit precies de tegenovergestelde manier is hoe je volgens God voornemen je omgaat met beproevingen wat leidt tot overwinning. “......En dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft─ ons geloof” (1 Joh. 5:4).

Tot ik de weg van God begon te volgen, welke was de tegenovergestelde van de weg iedereen deed, zag ik mijn huwelijk veranderen. De wegen van de wereld zijn eindigen altijd in vernietiging, maar de wegen van God brengen altijd genezing en herstel. “Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).

Ik heb een snelle referentie in dit hoofdstuk gedaan om meteen je huwelijk uit een crisis te krijgen. Deze principes, wanneer ze tot op de punt en komma met een echt en nederig hart gevolgd worden, zal het resulteren in een onmiddellijke of in de toekomst herstelling van je huwelijk─het is gegarandeerd, niet door mij, maar door God in Zijn Woord.

Hoe meer een vrouw deze principes zal volgen, hoe meer herstel ze zal zien als direct resultaat van haar gehoorzaamheid. Degene die in een crisis blijven, of die hun huwelijk nooit herstelt zien, zijn degene die weigeren te geloven en te gehoorzamen de geestelijke wetten van God of enorm geloven dat zij boven de wetten van God staan. Een van de “Wees bemoediging” video's is geheel gewijd aan getuigenissen van de fouten die vrouwen bleven maken waardoor herstel uitbleef.

Als jij zo iemand bent of sterk geloof dat je niet “onder de wet” valt en daardoor Gods wetten kan overtreden, “Volstrekt niet!”

“Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” (Rom. 6:15)

“Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet! Veeleer bevestigen wij de wet” (Rom. 3:31).

Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Rom 6:2).

Degene die de wet van de zwaartekracht begrijpen hebben geleerd om daarboven te staan, wat heeft geresulteerd in dat mensen hebben geleerd om te vliegen. De christen die het Woord van God heeft bestudeerd zal boven de wereld uitrijzen en de ongelovige versteld doen staan die God zal zoeken. Als, een persoon die gelooft dat hij boven de wet van de zwaartekracht staat, en die wet overtreed door uit een vliegtuig te springen zonder een parachute, zal hij door de val dood vallen. Dit is de manier waarin vele christenen hun leven leiden vol met vernietigingen.


Geloof en gehoorzaam

Als jij net zo bent al vele vrouwen die hun huwelijk willen herstellen, dan moet je niet alleen geloven dat God je huwelijk kan herstellen, maar je moet ook gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. Wanneer je dit boek leest, zal het je herinneren dat het boek is geschreven door iemand die wanhopig─wanhopig om het Woord van God te volgen maak niet uit hoe!! Hoe zit het met jou? Ben je bereid om Gods woord te volgen, wat het ook zal kosten? Ook als het pijn zal doen? De vraag die je zelf zal moeten stellen is ”Hoe belangrijk is het om mijn huwelijk te redden?

Ontvang wat dan ook. Als je God niet gehoorzaam, zal je niks van Hem verwachten want je bent aan het twijfelen. “Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen” (Jacobus 1:7─8). “Ik haat weifelaars, maar Uw wet heb Ik Lief” (Ps. 119:113).

Geloof door mij werken. Als je zegt dat je het geloof heb om God te vertrouwen voor je huwelijk, gedraag je er ook naar. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? ........Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.”’ (Jacobus 2:14, 18). Er zijn zoveel getuigenissen van degene die gekozen hebben om te “geloven” in plaats van te gehoorzamen. Elk van hen “gelooft” nog steeds voor hun huwelijk maar geen van hun huwelijken zijn herstelt.

Ruk het uit, en werp het van je af. Nogmaals, hoe belangrijk is je wens om een herstelt huwelijk te hebben? Ben je wanhopig genoeg om te doen wat er ook gedaan moet worden om het te redden? Als je God niet gelooft bel ons totdat soort van gehoorzaamheid, kijk naar wat Jezus zegt in Matt. 5:29-30 “Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle varen”

In geheel hoofdstuk vijf van Matteüs, roept Jezus ons op tot een hogere gehoorzaamheid wat staat geschreven in het Oude Testament. Lees het om jezelf te motiveren om te gehoorzamen tot een punt van een fanatiekeling. Als het gene wat je nu niet aan het doen bent op dit moment niet gek eruit ziet voor andere, dan moet je nog radicaler worden in je toewijding tot je huwelijk, want dat zal nodig zijn.

We moeten allemaal als Petrus zijn in onze gehoorzaamheid. Elke keer werd hem iets gevraagd om te doen, zoals Jezus zijn voeten wassen, hij deed het! Hij gehoorzaamde zelf tot Jezus hem vroeg om uit de boot te stappen. Hij was de enige die Jezus met zo een vurige toewijding volgde. Net zoals, Jezus Petrus bestrafte voor zijn kleingeloof (Matt. 14:31). Ben je lauw? “ Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Openb. 3:16).

Vertrouw en geloof dat het voor God mogelijk is en wilt om jou, je huwelijk, en je familie te herstellen. God heeft geen andere persoon voor jou daarbuiten, of dat hij denkt dat je de verkeerde persoon heb gekozen. “Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft”(Rom. 7:2-3)

Als je denkt om opnieuw te trouwen, dan zal je dit moeten weten─je tweede huwelijk heeft minder dan 20% kans om te overleven! Je hebt 8 van de 10 kans om weer door een pijnlijke scheiding heen te gaan! Dat is nummer drie en vier. Maak niet uit op welke nummer je nu bent stop nu. Er is een betere manier!

In plaats daarvan, “Wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE” (PS. 27:14; KIJK KIJK OOK NAAR (JES. 35:4). “Biedt ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel.Met God zullen wij kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden” (Ps. 60:13; en zie Ps. 108:13, en lees alstublieft hoofdstuk 11, “Want ik haat de scheiding, “voor meer wijsheid).

Ren niet naar andere over je situatie. Praat eerst met God; zoek in Zijn Woord naar je antwoorden. “...Zoekt en gij zult vinden” (Matt. 7:7, Luk 11:9). “Wonderbare Raadsman” (Jes. 9:5). “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen” (Ps. 1:1). Vertel andere niet over je situatie: “De kwaadspreker mogen niet bestaan in het land” (Ps. 140:11).

Ook, “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken” (Spr. 31:11). “want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matt. 12:37). “Een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden” (Spr. 16:28; zie ook Spr. 17:9.) (Zie hoofdstuk 7, “Vriendelijkheid van Haar Tong, “ voor meer wijsheid. Dat soort wijsheid is niet optioneel maar noodzakelijk: “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” [Hos. 4:6])

Vraag God om een vrouwelijke gebed partner die met je gelooft voor je huwelijk. Als je een herstel huwelijk wilt, blijf dan weg van de vrijgezellen groepen!! Je hoort daar niet thuis als je wens is dat God je huwelijk herstelt! Blijft weg van “ondersteunende groepen” ze zijn vaak niet meer dan zielige bijeenkomsten. “Als je een herstelt huwelijk wilt, dan voeg je niet bij een herstel scheiding groep die je zullen bemoedigen om verder te gaan. Je zal moeten kiezen of je hoop of afsluiting wilt van je huwelijk.

In plaats van je te voegen bij een groep, raden wij je sterk aan om God te bidden voor slechts een andere vrouw die je zal helpen. Ik had alleen een ander persoon en de Heer. Alles wat je nodig hebt is een ander persoon en de Heer! Op onze website kan je een bemoediging partner vinden die zal begrijpen waar je doorheen gaat.

Stop alle twist met je man! Deze ene principe zal een beslissende factor zijn of je huwelijk zal herstellen of niet. Er zijn zoveel Bijbel verzen over dit onderwerp, pagina’s en pagina’s kan ik voor je uit typen. Hier zijn er een paar: “ Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt”! (Matt. 5:25 KJV). “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op” (Spr. 15:1). “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt” (Spr. 17:14). “Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig...” (Spr. 17:28).

“Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong” (Spreuk. 31:26). “Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los” (Spr. 20:3). En, “De eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte, hij barst los tegen al wat verstandig is” (Spr. 18:1). Ben je een twistzieke vrouw? ( Zie hoofdstuk 6. “Een twistzieke vrouw”, en hoofdstuk 8, “Winnen Zonder een Woord” voor meer wijsheid.)

Verwijder de haat van je hart; en probeer dan om lief te kijken in de ogen van je man. “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden” (Ps. 34:6). “Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden” (Matt. 23:12, Luk. 14:11, Luk. 18:14). Petrus vroeg hoe vaak moest hij zijn broer vergeven die tegen hem gezondigd had. “Zeven keer?” stelde hij voor. Maar Jezus antwoordde, “Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal” (Matt. 18:22). Dat is 490 keer! Heb je besloten om je man niet te vergeven voor wat hij je heeft aangedaan of je kinderen heeft aangedaan? Het gebrek aan vergeving is erg gevaarlijk voor je en je toekomst van je huwelijk. (Voor meer wijsheid, lees het stuk getiteld : Vergiffenis” in hoofdstuk 9, “Een Zachte en Stille Geest.”)

Je moet beginnen je man te zien zoals God hem ziet. Bid voor je man. Je zal hem eerst moeten vergeven en iedereen die erbij betrokken is─zijn vrienden, familie, collega’s, en zelf de andere vrouw. (Nogmaals zie het stuk getiteld “Vergiffenis” in hoofdstuk 9, “Een Zachte en Stille geest.” om meer te leren over het gevaar van het niet vergeven.) Dan zal je klaar zijn om voor je man te bidden zodat hij wordt zoals God wilt. Stop met het kijken naar de slechte dingen wat hij doet. Vervang dat door God te vragen om je de goede dingen te laten zien wat hij doet en vooral het goede wat hij in het verleden heeft gedaan. (Zie het gedeelte ‘Respectvol’ in hoofdstuk 7, ‘Vriendelijkheid op Haar Tong’, voor meer wijsheid.)

Dank God voor deze dingen en neem de tijd om je man te bedanken voor deze dingen wanneer hij is bijgekomen. Als je man je heeft verlaten, bel hem niet! Maar wanneer jij je man hebt verlaten of dat je hem hebt gevraagd om weg te gaan uit het huis, dan moet je hem bellen en hem om vergiffenis vragen. Dit punt is cruciaal! Hoe langer je wacht, hoe groter de kans voor overspel wordt, als het al niet is gebeurd. (Alstublieft lees de getuigenissen op onze website, welke onze voorzien van bewijs hoe deze principes werken in het leven van alle vrouw die ze volgen.)

Wanneer je heb beleden, blijf niet belijden. Dit kan contraproductief zijn. Of, je man je excuses nou wel of niet aanvaard is niet de kwestie. Je doet het uit nederigheid en gehoorzaamheid aan God en niet meer.

Praat vriendelijke en lieflijk tegen je man wanneer je de kans krijgt om met hem te praten. “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente” (Spr. 16:24). “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren” (Spr. 17:22, Spr. 18:14). Je hoeft niet blij te zijn met je huwelijksproblemen; wees blij dat God ze allemaal onder controle heeft. “Alle disciplines zijn voor het moment niet om blij over te zijn, maar voor berouwing; maar voor degene die erdoor getraind zijn, achteraf zal het de vreugdevolle vrucht van rechtvaardigheid opleveren” (Heb. 12:11).

Luister niet naar roddel of iemand die slecht nieuws over je man komt vertellen. Liefde “Alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer”(1 Kor. 13:7-8). Misschien zegt je man dat hij met niemand anders betrokken is, maar je weet dat hij het is. Desondanks, moet je hem geloven. Je bent niet stom of naïef; je uit onvoorwaardelijke of Gods liefde.

Soms is het je familie of je dichtstbijzijnde vrienden die proberen dat je een echtscheiding achterna gaat of dat je je man moet vertellen de dingen die hij heeft gedaan of is aan het doen. Je moet je zelf verwijderen van degene die je zullen leiden van God door je vlees of emoties te voeden. “Ga de dwaze man uit de weg, want verstandige lippen bemerkt gij daar niet” (Spr. 14:7). “Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige “(Spr. 20:19). Als je kwaad spreekt over je man, zullen andere ook kwaadspreken over je man! “Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen......” (Ps. 101:5).

Omdat je veel advies zal krijgen dat tegenover de wil en het Woord van God staat, deel je situatie met niemand! Uiteindelijk zal het zelfmedelijden en boosheid in je opwekken! Deze emoties zijn vleselijk en zullen een strijd aangaan met je Geest. God zegt in Galaten 5:17, “ Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” Luisteren, discussiëren, of het zoeken naar raad voor je situatie zal je in verwarring brengen, omdat de meeste christenen niet echt het Woord van God kennen. Zelfs pastoren zullen je wellicht advies geven contra het Woord van God!. Tenzij ze “op hetzelfde water” hebben gelopen, ze zullen het negeren of minimaliseren de principes van God wanneer je wanhopig het gehele ongecompliceerde Woord van God nodig hebt voor je huwelijk.

Probeer niet te ontdekken wat je man aan het doen is. Daarmee wordt bedoeld hem volgen of andere soort van bespieding. Als je verwacht dat er iemand anders is, of je weer dat er iemand is waarmee hij betrokken is. dan doe wat God zegt: “ Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn” (Spr. 4:25). “Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt” (Spr. 3:25-26). Nogmaals, herinner je de liefde “Alles gelooft zij” (1 Kor 13:7).

Confronteer niet je man en iedereen die erbij betrokken zijn! Dat is een valstrik wat Satan heeft achtergelaten. Ik, net zoals vele andere vrouwen, zijn in deze trap gevallen. Kijk uit! Je zal je vlees tevreden stellen, maar je geweten zal vernietigd worden en alle gevoelens die je man voor je heeft. Praat niet met de AV via de telefoon of persoonlijk of stuur haar geen brief waarin je haar vertelt dat je haar vergeeft. Dit is niet van God. Het is de duivel die speelt met je zelf rechtvaardigheid.

Zo vaak, denken vrouwen dat ze zeker hun man moeten confronteren omdat de mannen er niet meer weg mogen komen. “Allemaal die hun mannen hebben geconfronteerd, uit onwetendheid zoals ik heb gedaan of dit boek hebben genegeerd of mijn persoonlijke waarschuwing, hebben mij geschreven hoeveel spijt ze hebben! Ze hebben allemaal gedeeld dat het geresulteerd is met veel vreselijke consequenties. Wees alsjeblieft niet zoals Eva die doorging en deed wat ze wist dat ze niet moest doen!

Als de zonde eenmaal te zien is, zal het in je gezicht uitpakken, en je zal de voordeel missen die God je heeft gegeven als “de vrouw uwer jeugd” (Spr. 5:18). Herinner je, liefde “Alles gelooft zij....” (1 Kor 13:7).

Je moet niet vergeten dat dit altijd een geestelijke strijd is. En net zoals in alle oorlogen, het is stom en gevaarlijk om de vijand te laten weten wat jij weet. Geen strijd in de Bijbel is ooit gewonnen door te onthullen de informatie van de Heer! Het vertelt ons ook niet om te onthullen de acties van de vijand. In plaats daarvan, de Bijbel waarschuwt ons om dit als een geestelijke strijd te vechten! EEN Timotheüs 1:18 zegt “vecht de goede strijd.” “Wij trekken niet ten strijde in het vlees” (2 Kor. 10:3). In plaats daarvan is ons verteld “Wordt nuchter en waakzaam. (Wat letterlijk betekent om wakker te worden), wees waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” (1 Pet. 5:8).

Je man (en andere) werken samen met de duivel, als zijn slaven, om je huwelijk te vernietigen, toekomst, en kinderen. “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” (Rom 6:16). Om deze oorlog te winnen, moet je een slaaf zijn van rechtvaardigheid─confronteer hem niet over zijn zonde of wat je weet!!

Probeer er niet achter te komen waar je man is als hij je niet heeft verteld waar hij naartoe is gegaan! Dit is God’s bescherming voor jou! Wees stil; wees rustig. Ga in je binnenkamer en begin het gevecht in gebed op je knieën voor de Heer. God kan de hart van je man veranderen maar je zal het hart van je man verharden als je openlijk wantrouwen, achterdocht en jaloersheid toont. “Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1). De andere vrouw zal degene zijn die tevoorschijn zal komen als degene die verkeerd is, niet jij! Elke man zal beschermen en verdedigen de overspelende vrouw wanneer zijn vrouw verbaal (of fysiek) de andere vrouw aanvalt. Wees stil! Luister naar de “Wees Bemoediging” video's om deze fatale fout te vermijden.

Maak geen overhaaste in geen beslissingen. Op dit moment denk je niet helder en reageer je zeker vanuit je emoties dan vanuit wijsdom. “Zonder verstand deugt zelfs ijver niet, wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap” (Spr. 19:2). “Maar de schrandere geeft acht op zijn gang” (Spr. 14:15). “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spr. 16:25, Spr. 14:12). “Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem” (Spr. 29:20).

“Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE” (SPR. 16:33). “De wijze vreest en wijkt af van het kwaad” (Spr. 19:2). Wees niet haastig om veranderen uit te voeren zoals het maken van een “bezoek planning.”

Wees niet te snel om een echtscheiding te krijgen. God zegt, “Ik haat scheiding” (Mal. 2:16). Verhuis of verlaat je huis niet: “ Zij is [luidruchtig] en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis” (Spr. 7:11). Volg haar wegen niet!

Ben je naar je man toe gegaan met je noden, je angsten, of je problemenom door hem weer teleurgesteld of afgewezen te worden? Bedenk de Heilige Schrift: Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus” (Fillip. 4:19). “O, als ik niet had geloofd des HEREN goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE” (Ps. 27:13).

Als iemands wegen de HERE behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7). “Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe” (Spr 31:25). In plaats van te belijden neem deze kans om je man te bedanken en prijs hem voor hoe hij voor je gezorgd heeft in het verleden. Dit is Gods weg; het heet tevredenheid.

Een gedeelte van je probleem is misschien je carrière buiten het huis. Sinds God zegt om te wachten voor dingen, maar we gaan vooruit en regelen dingen, je zal het vast “nodig hebben om naar het werk te gaan” Nu is je huis leeg terwijl je werkt en je kinderen op de kinderopvang zijn, en je man heeft zijn eigen appartement. Satan is een dief!

Snel zal je je huis verliezen waar je zo hard voor hebt gewerkt. Laat het toe dat God je huis redt, je familie, en je huwelijk. (Voor meer wijsheid, zie het stuk getiteld “Dienaar van Alles” in “De Wegen van Haar Huishouding, “ dat vind je in Een Wijze Vrouw.)

Zoek nooit de hulp en ondersteuning van je man in je huidige beproevingen. Er is geen betere manier dan je man weg te jagen dan hem te vertellen alles wat er thuis mis is. De reden dat hij je heeft verlaten is om problemen te “ontvluchten”. Hij zal nooit terugkeren naar een huis waar er chaos is of komen om je te redden. Een man die weggaat of zich inlaat met een andere vrouw heeft zich concentreert op het vinden van geluk. Als je hulp vindt door de “liefdesrelatie” met de Heer zoals je moet, wanneer problemen komen (en die zullen komen) dan zal je man terug rennen naar huis.

Heb je ooit je man aangemoedigd om weg te gaan? Wij van herstel Ministrie hebben te veel vrouwen gezien die hun man hebben gevraagd om weg te gaan of als eerste het woord “scheiding” hebben opgemerkt in een moment van boosheid. Wanneer je slechte zaadjes plant, wees niet verbaasd als het uitkomt in overspel. Woorden hebben meer kracht dan dat je besef. “ want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matt. 12:36).

Als er een problemen zijn geweest met alcohol, drugs, of mishandeling, voeg daar geen overspel aan toe! Misschien wilde je dat hij wegging vanwege de alcohol, drugs, of mishandeling. Of misschien voelde een van jullie dat je niet meer van elkaar hield. (Alstublieft lees het stuk getiteld “Troost Degene” in hoofdstuk 8. “Win zonder een Woord,” voor meer hulp.) Degene die uit hun huis zijn worden beschouwd als “vrijgezellen” ook al zijn ze het niet! Uit elkaar gaan is de eerste stap tot echtscheiding, en een echtscheiding is een levens veranderende fout.

Teveel oude vrouwen, onwetend over de vernietiging van uit elkaar gaan, ze adviseren jonge vrouwen om hun mannen te vertellen om weg te gaan of de mannen te weigeren om weer terug thuis te komen. Oudere vrouwen, zoals in Titus 2, zullen moeten leren wat goed is en jonge vrouwen bemoedigen om hun mannen lief te hebben, om hun kinderen lief te hebben......om onderdanig te zijn aan hun mannen, dat het woord van God niet onteerd wordt.“

De scheiding waarover gesproken wordt in 1 Korinthiërs 7:5 wordt gedaan met wederzijdse overeengekomen als doel voor het vasten en gebed. Dit wordt bevestigd in 1 Korinthiërs 7:13: “En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten.

By making a decision to separate or divorce, you will have chosen to destroy not only your life and your husband’s life, but also your children’s lives and future. Your (future) grandchildren, your parents, and all your friends will also feel the devastating effects of this selfish, ignorant, and foolish decision.

Om te besluiten om te scheiden of een echtscheiding, heb je de keus gemaakt om niet alleen je eigen leven en het leven van je man te vernietigen, maar ook de levens van je kinderen en hun toekomst. Je toekomstige kleinkinderen, je ouders en al je vrienden zullen ook de verwoestende effect van deze egoïstische, onwetende en stomme beslissing voelen.

Om voor te stellen dat je man weggaat, heb je de eerste stap genomen richt een echtscheiding. Is het tijd om het de andere kant op te gaan voordat dingen verder gaan? De wereld en Satan hebben je overtuigd dat deze scheiding of echtscheiding de dingen beter zullen maken, maar dat is een leugen! Als dat waard was, dan zouden 8 van de 10 personen een echtscheiding nemen in de tweede of volgend huwelijk. Nog een keer, de Bijbel is duidelijk: “En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten” (1 Kor. 7:13).

Als je man je heeft verlaten, dan moet je stoppen om hem te achtervolgen, of zelf in zijn weg te staan. Hij zal alleen maar harder proberen om weg te zijn van jou of te rennen naar het slechte. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars....” (Ps. 1:1 NBG51). Het enige wegblokkering moet zijn een “haag van doornen” ( zie Hosea 2:6). Je zou het boek Hosea moeten lezen in je Bijbel. We hebben een gebed voor je om je te herinneren wat gebaseerd is op de haag van doornen. (Je zal het vinden in hoofdstuk 17, “Op de Bres staan,”) Bidt het dagelijks voor je man.

We hebben gehoord van ministries welke “levensstandaard“ bemoedigen om te blijven navolgen de echtgenoot die vertrokken is met telefoontjes, brieven en uitspraken over hun “huwelijks convenant.” Dit is niet Bijbels en heeft voor vele gezorgd dat zij “levensstandaard” voor de rest van hun leven zijn geworden”! De bijbel zegt dat indien de ongelovige wilt weggaan, laat hem gaan; de broeder of de zuster is niet gebonden in dat geval, maar God heeft ons geroepen tot vrede” (1 Kor. 7:15). Als je niet wilt loslaten, frictie zal blijven doorgaan. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars.....”(Ps. 1:1 NBG51). Je zal je man moeten laten weten dat hij vrij is om te gaan (gebaseerd op 1 Kor. 7:15). Dit zal ervoor zorgen dat hij stopt met rennen, achtervolgen van een echtscheiding, of in een ander huwelijk springen!

Maar ik ben al gescheiden. Het is nooit te laat ook al heeft er een echtscheiding plaatsgevonden. Vele zijn opnieuw getrouwd met hun voorgaande echtgenoot nadat ze zijn gescheiden. “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21). God heeft speciaal gevraagd aan de profeet Hosea om te hertrouwen met zijn vrouw Gomer nadat zij schaamteloos ontrouw was geweest:”....Want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet......” (Hos. 2:1). “Dan zal zij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu” (Hos. 2:6). “Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is”” (Hos. 3:1). God gebruikt het verhaal van Hosea en Gomer om te laten zien Zijn toewijding aan Zijn eigen bruid (de kerk) en zijn sterk punt over het huwelijk.

Laat je kinderen niet je pijn of boosheid zien over je man. Doe alles wat je kan om je kinderen te beschermen van wat er gebeurd. Met hun delen over je je materiële problemen zorgt er alleen maar voor dat je slechte gevoelens gaan krijgen tegenover en over hun vader. (Alsjeblieft luister naar “de bemoediging” om te zien hoe je dit geestelijk doet.) Leg niet de schuld bij je man “De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spr. 14:1). “Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1). Wees voorzichtig waar je het hart van de kinderen naar toe draait. “Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban” (Mal 4:6), voor “ en de eer der kinderen zijn hun ouders” (Spr. 17:6).

De Heer heeft deze beproevingen toegelaten in je leven, en in de levens van je kinderen, voor een tijd, om jullie allemaal dichter tot Hem te trekken, om in jullie allemaal Zijn werk te vervullen, en om jullie samen terug te brengen tot Zijn glorie! Wanneer je man niet in de buurt is om te beschuldigen, dan kan je naar God kijken! Wanneer je dichterbij Hem ben, dan kan Hij je veranderen in meer naar zijn evenbeeld! “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden” (Ps. 34:5).

Laat het niet toe dat je kinderen kwaadspreken over hun vader. Je moet respect eisen voor hun vader (of ze nou 5, 15, of 25!) zijn. Eer uw vader en uw moeder” (Exod. 20:12, Deut. 5:16, Mar 7:10). Nogmaals onthou, “Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban” (Mal. 4:6). (Als je slecht heb gesproken over hun vader, vraag dan eerst God om vergeving; en vraag daarna je man om vergeving; en als laatste vraag je kinderen om vergeving.) “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn” (Spr, 28:13). Begin daarna hem op te bouwen in de kinderen (en in jou) ogen. ( Zie het deel getiteld : Respectvol” in hoofdstuk 7, “Vriendelijkheid op Haar Tong, “voor meer wijsheid.)

Onthou, je zal problemen hebben om respect af te dwingen voor hun vader als je zelf respectloos bent naar je man.

Laat het niet toe dat je kinderen ongedisciplineerd worden. “Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande” (Spr. 29:15). In plaats van hun boosheid te laten ventileren, gebruik de tijd om hun te leren om hun vader te vergeven en voor hem te bidden. Wanneer de boosheid is verdwenen, de pijn zal dan voelbaar zijn. Leer ze dan om op God te steunen troost. Deze Bijbel vers heeft mijn (toen) vijf jaar oude geholpen wanneer hij zich herinnerde: “ Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten” (Heb. 13:5). Je kinderen zijn op dit moment verward, dus geef ze duidelijke leiding. (Voor meer kennis), zie “Je moeders lering,” in Een Wijze Vrouw.) Nogmaals, je zal problemen ervaren als je gebrek aan controle uitvoert.

Wees voorzichtig om niet voor de “makkelijkste” weg te kiezen. Het zal lijken op de makkelijkste weg, maar aan het eind is het de weg met meer verdriet, beproevingen, moeilijkheden en hoofdpijnen die je nu ervaart. Wij, die door moeilijke huwelijken zijn gegaan, scheidingen, en of echtscheidingen, willen je waarschuwen voor een ideeën, boeken, of andere personen die je aanmoedigen om de weg van de wereld op te gaan, welke zal eindigen in ellende! Als de wereld het goedkeurt, als christen, we weten dat dat de brede weg is naar vernietiging.

Smal is de weg die leidt naar het leven, en maar weinigen zullen het vinden! “ Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matt. 7:13-14). Je moet op zoek gaan naar de smalle weg in alle beslissingen die je neemt, in de manier hoe je tot andere spreekt, en in de manier hoe je omgaat met alle beproevingen die op je weg zullen komen in de toekomst.

Wees alsjeblieft voorzichtig met wat je leest. De boeken met een filosofische achtergrond of die geschreven zijn door psychologen of huwelijkse raadgevers kunnen je gedachten vullen met ideeën die niet Bijbels zijn. Deze destructieve ideeën die lijnrecht tegenover Gods principes staan zullen er voor zorgen dat je herstel achteruit gaat, en niet vooruit. We hebben op een harde manier geleerd dat zulke boeken met onderwerpen zoals “taaie liefde,” “ je huwelijk versnellen”, en “medeafhankelijkheid” heeft onze huwelijken enorm pijn gedaan. We hebben de grote schade gezien wat deze ideeën hebben gedaan in ons huwelijk en in de huwelijken van de mannen en vrouwen die ons hebben verteld toen ze in wanhoop naar deze ideeën zochten. In plaats daarvan, vernieuw je gedachten met Gods Woord. Als je mediteer over Zijn Woord, Gods belofte in Psalm 1 dat je voorspoedig zal zijn in alles wat je doet!!

Kijk naar God en degene met de “zelfde gedachten” om jezelf te bemoedigen om God te geloven voor je huwelijk. Ga alstublieft naar de Raadgever (Gods Woord), welke gratis is, en bespaar jezelf geld en je huwelijk. God wilt je voor Hem zelf! Blijf weg van de “professionals.” Elke professional heeft zijn of haar eigen geloof weg. Er zijn duizenden christenen en wereldse huwelijk raadgevers en boeken over huwelijksproblemen. Als zij alle antwoorden wisten, waarom is er dan een epidemie van echtscheidingen in voornamelijk de kerken.

Waar kan je beginnen? Wat moet je doen? Begin door je gebroken huis te verplaatsen naar de rots.”Een ieder nu, die deze woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en storten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest” (Matt 7:24-25). “ De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spr. 17:1). “ Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd” (Spr. 24:3-4).

Prijs God in alle dingen. “ Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden” (Heb. 13:15). “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u” (Fillip. 4:4).

Leer om echt te bidden. “ Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden” (Eze. 22:30). Op de bres staan betekent niet in de weg staan van je man.

Neem elke gedachten gevangen. “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Kor. 10:5).

Begin met het vernieuwen van je gedachten om te zijn zoals Christus en naar je situatie te kijken hoe God dat doet, vanaf boven. Koop Een Wijze Vrouw en werk samen met een vriendin er doorheen. Pak een “Bijbelse Belofte Boek” uit je plaatselijke boekenwinkel (is erg duur) en zet het in je badkamer. Veel vrouwen gebruiken dit als een binnenkamer wanneer ze kinderen of een man thuis hebben. Het is een schuilplaats plaats waar je Zijn beloftes over je heen kan laten uitgieten.

Zorg dat je 3x5 kaarten hebt en schrijf verschillende Bijbel verzen op die je gedachtes kunnen vernieuwen, om geestelijk te vechten (het zwaard van de Geest is het Woord van God), of waar je naartoe kan rennen wanneer je een aanval voelt of angst, twijfel, of leugens. Hou ze bij je en lees ze over en over. Stop met zoveel te praten over je problemen; Luister naar God en lees Zijn Woord. Psalm 1 geeft je een belofte: “maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt” Praktisch gesproken, als je dit boek leest en herleest tot het punt dat je het gaat uitdragen of de tijd neemt om 3 x 5 kaarten te maken met Bijbel verzen die je nodig hebt, dan kan niet er onderuit om te mediteren over Zijn Woord. Bijna elke vrouw die ik heb ontmoet die een hersteld huwelijk heeft deed 1 of allebei deze dingen.

Geen een huwelijk is te ver heen! “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matt. 19:26). Nogmaals denk eraan het is niet waar dat jij en je man, samen, hulp moeten zoeken om het huwelijk te veranderen. We hebben de goede “vruchten gezien” van de vrouwen die God hebben gevraagd om hun mannen hun “hart” te veranderen en aan hun te werken, en God was trouw. (zie “vrucht” in Matt. 7:16, 20.) “ Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is” (Matt. 7:3-4), Luk 6:41). We bidden hetzelfde voor jouw: Dat je helder zal zien hoe je echt je man kan helpen door een goddelijke vrouw te worden met een zachte en stille geest die lacht naar de toekomst.

Hoe lang? Veel vrouwen hebben mij dat gevraagd “hoe lang” zal hun man wegblijven of “hoe lang” zal hun strijd doorgaan. Het zal je misschien helpen als je eraan denkt dat het een reis is. Hoe lang het duurt ligt meestal aan jou. Als de Heer je laat zien de gebieden waar Hij aan het werk is, werk met Hem mee. Dwaal niet af in het dagelijkse leven. Satan zal “de zorgen van de wereld” erbij halen om het Woord uit je te rukken. Hij zal ook situaties, spoedzaken, en andere crisissen brengen die je zullen afleiden van je doel─je herstellende familie!

Te vaak lijkt onze reis te zijn “stil komen te staan.” Neem de volgende stap in gehoorzaamheid. Onze “Wees Bemoedigd” videos of onze audiocassettes kunnen je helpen. Wanneer je vermoeid raakt van het wachten, bewaar je hart. Dit is de tijd die onze Heer gebruikt om ons geloof uit te rekken en onze aandacht focus op Zijn werk in onze levens. Alles wat nodig is is onze gehoorzaamheid, wat geestelijke kracht zal uiten voor in ons voordeel. Het is niet nodig dat God ons een gedetailleerde uitleg geeft van wat Hij aan het doen is. We weten dat Hij Zijn doel zal uitwerken door wat er ook gebeurd. Ook wanneer wij een fout hebben gemaakt. We moeten geloven dat Hij werkt met mensen en situaties en georganiseerde omstandigheden van Zijn goed voor ons.


Er is MEER Hulp!

Wanneer vrouwen bij ons blijven komen uitgeput en hoop nodig hebben, werden we geleid tot gemeenschap op onze website om meer hulp te geven, ondersteuning, begrip, en leiding voor degene die zoeken naar een herstellend huwelijk en alle relaties in hun leven.

We willen je graag uitnodigen om lid te worden van onze bijeenkomst. We hebben al veel geweldigen lof prijs rapporten ontvangen over dit gebied van onze ministrie, en het groeit door mondelinge communicatie. Wat is nog mooier dan te zien dat nog meer relaties hersteld worden op reguliere basis dan wat we voor mogelijk hadden!

We willen je ook helpen om een ePartner te vinden, wat een bemoediging is, gebed, en een verantwoordelijke partner. Vrouwen worden voorzien van andere vrouwen die door dezelfde of vergelijkbare situatie gaan en een hart hebben om herstel te brengen in elk gebied van hun leven. Als je lid wilt worden, bezoek dan onze website:

RestoreMinistries.net

or

RMIEW.com

Vele vrouwen in jouw situatie scheppen op over de verandering in hun en hun situatie na het lezen van Een Wijze Vrouw, wat een fundering is voor je herstel.

Om meer hoop te geven wanneer iedereen je vertelt dat je situatie hopeloos is, hebben we onze getuigenissen boek, Door het Woord van Hun Getuigenis. Dit boek staat vol met getuigenissen van hopeloze huwelijken die God op miraculeuze wijze heeft hersteld. Als je ouders, vrienden, pastoor, of collega’s denken dat je gek bent omdat je gelooft dan God je huwelijk kan herstellen, geeft ze dan een Door het Woord van Hun Getuigenis boek en kijk hoe ze je zullen beginnen te bemoedigen in plaats van je te ontmoedigen.

We hebben ook een boek, Vragen en antwoorden, dat heeft bewezen heel extreem hulpvaardig te zijn om vele vragen te beantwoorden die je hebt over huwelijks herstel. Dit boek bevat meer dan 300 vragen, welke zijn beantwoord met Bijbel verzen. In dit boek zul je antwoorden vinden op veel, zo niet alle, vragen die je hebt over het praktisch uitvoeren van de principes waarover je nu aan het leren bent.

Ons meest populaire bron is een video serie die gedetailleerd ingaat en meer hulp geeft in het beantwoorden van je vele vragen─de “Wees Bemoedigend” video's serie. Deze zullen de meeste, zo niet alle, van de vragen die je nu hebt over het praktisch uitvoeren van de principes die je zojuist hebt gelezen of zal lezen.

We kijken uit naar de gelegenheid om je te helpen door onze website te gaan en voor je te bidden wanneer je een gebedsverzoek plaatst. Tot dan, laat mij nu voor jou bidden......

“Lieve Heer, leid alstublieft deze speciale zus tijdens de problemen in haar huwelijk. “En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop (Jes. 30:21)

“Alstublieft bevestig haar wanneer ze zal zien al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot U zal het niet genaken (zie Ps 91:7). Verberg haar onder u beschermende vleugels.

“Help haar de smalle weg te vinden dat haar zal leiden naar het leven, het overvloedige leven dat u voor haar heeft voor haar familie. Heer, ik bid voor een getuigenis die u kan gebruiken voor U glorie wanneer dit probleem of gebroken huwelijk is genezen en hersteld! We geven U alle eer en glorie. Amen”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.