Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Mij Vast Houdend Tijdens elke Moment dat ik val”
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 1 “Mijn Geliefde”


Ik breng dank aan God... dat ik u onophoudelijk mag gedenken
in mijn gebeden, nacht en dag;
immers, als ik denk aan uw tranen,
verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden
─2 Timotheus 1:3-4

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Dear Beloved Sister in Christ,

Beste Geliefde Zuster in Christus,

It is not by chance that you are holding this book in your hands; it is by Divine Providence. God has heard your cry for help, as He did mine, and He has come to rescue you. The pages that follow will guide you as He guided me when others said it was completely hopeless.

Het is niet door toeval dat je dit boek in je hand houd; het is door Goddelijke Voorzorg. God heeft je geroep om hulp met tranen gehoord, zoals Hij het bij mij heeft gedaan, is Hij gekomen om je te redden. De paginas die zullen volgen zullen je leiden zoals ze mij hebben geleid toen andere zeiden dat het compleet hopeloos was.

What He asked me to do was not easy, nor will it be easy for you. But if you want a miracle in your life, it can happen. If you want a testimony to share with others on the faithfulness of God, it will happen. If you really want God to restore a marriage that is hopeless, read on. God can and will restore your marriage as He did mine.

Wat Hij mij vroeg om te doen was niet makkelijk, ook voor jou zal het niet makkelijk zijn. Maar als je een wonder wilt in je leven, dan kan dat gebeuren. Als je een getuigenis wilt die je kan delen met andere over de trouwheid van God, dan gaat het gebeuren. Als je echt een huwelijk wil herstellen dat hopeloos is, lees dan verder. God kan en wil je huwelijk herstellen zoals Hij die van mij heeft gedaan.

The Bible says that “the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth that He may strongly support those whose heart is completely His” (2 Chron. 16:9). He has been looking for you to help you. Are you ready?

De zegt Bijbel zegt “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat” (2 Chron. 16:9). Hij heeft naar je gezocht. Ben je klaar?

You will need zealous obedience. You must “enter through the narrow gate; for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it” (Matt. 7:13–14). It is your choice whether to follow His narrow way now or to turn back.

Je zal ijverige gehoorzaamheid nodig hebben. Je moet “binnengaan door de smalle poort; want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; Want de poort, is smal en de weg is smal, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matt. 7:13-14). Aan jouw de keus of je de smalle weg wil volgen of terugkeert.

This is the time to choose. “I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants, by loving the Lord your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him; for this is your life and the length of your days . . .” (Deut. 30:19–20).

Dit is de tijd om te kiezen. “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen, het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen.....” (Deut. 30:19-20).

If you are still reading and have not thrown this book away, then you have chosen to go on. Tears are in my eyes as I think of the glorious resurrection of your marriage and family that awaits you. I pray blessings upon each and every one of you. I rejoice that some day we will meet, either on this side or the other side of heaven, where there are no more tears.

Als je nog steeds aan het lezen ben en je hebt het boek niet weggelegd, dan heb je gekozen om door te gaan. Tranen schieten mij in de ogen als ik denk aan de wederopstanding van je huwelijk en familie die je verwachten. Ik spreek de zegen uit op elk van jullie. Het zal mij verheugen, wanneer we op een dag elkaar zullen ontmoeten hier op aarde of in de hemel, waar er geen tranen meer zullen zijn.

Dear sweet sister in Christ Jesus, God can and will restore your marriage: you have His Word on it. “And Jesus answered and said to them, ‘Truly I say to you, if you have faith, and do not doubt, you shall not only do what was done . . . but even if you say to this mountain, “Be taken up and cast into the sea,” it shall happen’” (Matt. 21:21).

Beste lieve zuster in Christus Jezus, God kan en wil je huwelijk herstellen: Je hebt Zijn Belofte. “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, “Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen........ maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, “Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden” (Matt. 21:21).

Since you are reading this book, I assume that you are in a crisis in your life because of your marriage. Has your husband left you? Have you left or asked your husband to leave? Perhaps you have gotten this book before either of you has taken this drastic step of leaving. Even if divorce has been spoken of during an argument, divorce papers have been filed, or a divorce has gone through, you must believe that “all things [can] work together for good to those who love God and are called according to His purpose” (see Rom. 8:28).

Omdat je dit boek leest, ga Ik ervan uit dat er vanwege je huwelijk een crisis in je leven is. Heeft je man je verlaten. Heb jij je man verlaten of heb je hem gevraagd om weg te gaan? Misschien heb je dit boek gekregen voordat een van jullie deze drastische stap in het leven hebben genomen. Ook al is er een echtscheiding uitgesproken tijdens een discussie, echtscheidingscheidingspapieren zijn ingediend, of een echtscheiding is doorgekomen, je moet geloven “ Wij weten nu, dat [God] alle dingen [kan] ten goede medewerken voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn” (zie Rom 8:28).

As you go through the personal trials in your troubled marriage, if you really want things to work out for good, you must first love God and really want His purpose for your life.

Als je gaat door persoonlijke beproevingen in je onrustige huwelijk, als je echt wil dat dingen goed gaan komen, dan moet je eerst God lief hebben en echt Zijn doel willen voor je leven.

Right now His purpose is for you to draw closer to Him, to let Him transform you more closely into His image. And take courage, for God has said, “I will never leave you, nor forsake you” (Heb. 13:5). God has not left your side: “Yea though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me” (Ps. 23:4 KJV).

Maar voor nu heeft Hij als doel voor jou dat je dichterbij Hem komt, zodat Hij je kan veranderen naar meer van Zijn evenbeeld. En wees bemoedigd, want God heeft gezegd, “Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten” (Heb. 13:5). God is niet van je zijde geweken: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij” (Ps. 23:4 NBG)

I’m sure that the “valley of the shadow of death” describes how you feel about your situation, but God has allowed this for your good.

Ik weet zeker dat “een dal van diepe duisternis” is hoe je je nu voelt over je situatie, maar God staat dit toe voor je eigen goed.

Only afterward will you shine forth as gold. “In this you greatly rejoice, even though for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, that the proof of your faith, being more precious than gold (which is perishable) even though tested by fire, may be found to result in praise, glory and honor” (1 Pet. 1:6–7).

Alleen achteraf zal je schijnen als goud. “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan (vergankelijk) goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid” (1 Pet. 1:6-7)

The most important thing for you to do right now is “Be still and know that I am God . . .” (Ps. 46:10). Then follow God’s way. Make sure that everything that you do or say follows the Scriptures; be sure that it follows the Bible consistently.

Het belangrijkste ding voor jou nu om te doen is “Laat af en weet dat Ik God ben...”(Ps. 46:11). Volg dan Gods wegen. Wees zeker dat je alles doet of zegt volgens de Heilige Schrift; wees er zeker van dat je voortdurend de Bijbel volgt.

God has no desire for your marriage to be over. Remember that Jesus Himself said, “a man shall leave his father and mother and cleave to his wife and the two shall become one flesh. Consequently, they are no longer two but one flesh. What God has joined together let no man separate” (Matt. 19:5–6). Also, “‘I hate divorce,’ says the Lord God of Israel. ‘So take heed to your spirit . . .’” (Mal. 2:16).

God heeft geen verlangen ernaar dat je huwelijk over is. Herinner je dat Jezus zelf zei, “daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matt. 19:5-6). Ook “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israël. ‘Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw...” (Mal. 2:16).

Satan is the one who wants your marriage destroyed, not the Lord, not God. Remember that “the thief [the devil] comes to steal, to kill and destroy; I came that [you] might have life, and might have it abundantly” (John 10:10). Don’t believe the devil’s lies but “take every thought captive” (2 Cor. 10:5).

Satan is degene die je huwelijk wilt kapot maken, niet de Heer, niet God. Onthou “De dief [de duivel] komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat [je] zij leven hebben en overvloed” (John 10:10). Geloof de leugens van de duivel niet “elk bedenksel als krijgsgevangene brengen” (2 Cor. 10:5).

Don’t allow him to steal your husband. Don’t allow him to destroy your family, your life, and your children and to steal your future. Believe me and believe others who can tell you from experience that divorce will destroy children and steal your children’s future as well as your own.

Laat hem niet je man stelen. Laat hem niet je familie vernietigen, je leven, en je kinderen en je toekomst stelen. Geloof me en geloof andere die je kunnen vertellen uit ervaringen dat een echtscheiding kinderen zullen vernietigen en de toekomst van jou en de kinderen zal stelen.

Follow God’s way instead. Take Him as your husband as you await restoration: “For your husband is your Maker . . .” (Isa. 54:5). “‘For the mountains may be removed and the hills may shake, but My lovingkindness will not be removed from you, and My covenant of peace will not be shaken,’ says the Lord who has compassion on you” (Isa. 54:10).

Volg daarom God’s wegen. Neem hem als je man zolang je wacht op je herstel. “Want uw man is uw Maker... “(Jes. 54:5). ‘“Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE” (JES. 54:10).

Pour over the Bible letting Him “wash you with the water of the Word” (Eph. 5:26). Pray and believe what Scripture says, not what you see, since “faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen” (Heb. 11:1). “And without faith it is impossible to please God . . .” (Heb. 11:6).

Ga door de Bijbel laat Hem “om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord” ( Efe. 5:26). Bid en geloof wat de Heilige Schrift zegt, niet wat je ziet, want “het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” (Heb. 11:1). “Zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn....” (Heb. 11:6).

No one but God knows exactly what you are going through or the answers you need right now. If you pray (simply talk to God) and listen to Him (read His Word, the Bible), He can lead you to the victory that He has for you. Be very careful when choosing to follow what others may say, including those of the world, friends in the church, pastors or any counselor who tells you something he has heard or read that is not in the Word of God. If you are praying and reading God’s Word, God will speak to you first in your heart or during your Bible reading then someone will confirm the direction in which He is guiding you, which will be consistent with His Word!

Niemand behalve God weet waar je precies doorheen gaat of de antwoorden die je nodig hebt op dit moment.. Als je bid (gewoon praten met God) en naar Hem luistert (Zijn Woord leest, de Bijbel), dan kan Hij je leiden naar de overwinning die Hij voor je heeft. Wees heel voorzichtig wanneer je de keus maakt te volgen wat andere je zullen zeggen, inclusief degene van de wereld, je vrienden in de kerk, pastoors of een raadgever die je gaat vertellen iets wat hij gehoord of gelezen heeft wat niet in het Woord van God staat. Als je bidt en Gods woord leest, zal Hij eerst tot jou praten in je hart of tijdens het lezen van je Bijbel en daarna zal iemand je het bevestigen de richting waar Hij je naar toe leidt, wat overeen zal komen met Zijn Woord!

Too many people, Christian or not, tell you things that sound good and feel good in the flesh. But if it doesn’t follow Scripture, it is wrong! You will be on sinking sand. “How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked” (Ps. 1:1). When it is of God, it usually sounds crazy (like believing for your marriage when others say “get out”!) and it always needs the help of the Holy Spirit to carry it out.

Te veel mensen, Christen of niet, vertellen je dingen die goed klinken en voelen in het vlees. Maar als het niet volgens het Heilige Schrift is, dan is het verkeerd! Je zal je op drijfzand begeven. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen” (Ps. 1:1). Wanneer het van God is, zal het gek klinken (zoals geloven voor je huwelijk terwijl andere zeggen “stap er uit”!) en het zal altijd de hulp nodig hebben van de Heilige Geest om het voor elkaar te krijgen.

Don’t act impulsively or be quick to move. God usually says, “Wait!” Many times during the wait, He changes the situation. God said that He is the “Wonderful and Mighty Counselor” (Isa. 9:6). Don’t you want the best? Wouldn’t you want a Counselor who knows the future? One who can actually turn the heart of your husband? There is only One who can show you the right direction. Trust Him and Him alone! There are actually more broken marriages in the church than there are in the world, so don’t follow any Christian, Christian counselor or pastor who gives the world’s advice instead of God’s.

Reageer niet impulsief of wees snel met het maken van een stap. God zegt vaak “Wacht!” Vaak tijdens het wachten, verandert Hij de situatie. God zegt dat Hij de “Wonderbare en Machtige Raadsheer” is (Jes. 9:6). Wil je niet de beste? Wil je niet een Raadgever die de toekomst kent? Een die echt het hart van je man kan keren? Er is er maar Een die je de goede kant kan op wijzen. Vertrouw Hem en Hem alleen! Er zijn zelfs meer gebroken huwelijken in de kerk dan in de wereld, zo volg geen enkele Christen, Christelijke raadgevers of een pastoor die het advies geeft van deze wereld in plaats van die van God.

Sadly, Christian marriage counselors destroy too many Christian marriages. They get you and your husband to talk about the past and to say things that should never be said. Cruel statements are lies of the devil or fleshly feelings. Then, after the counselor listens to what he has prompted you to say, he will tell you that your situation is hopeless!

Tot onze spijt, hebben Christelijke huwelijk raadgevers veel Christelijke huwelijken kapot gemaakt. Ze hebben jou en je man laten praten over het verleden en dingen laten zeggen die nooit gezegd hadden mogen worden. Kwaadaardige argumenten zijn leugens van de duivel of vleselijke gevoelens. En, wanneer de raadgever heeft geluisterd naar wat hij je voorgedragen heeft om te zeggen, zal hij zeggen dat je situatie hopeloos is!

If someone (including your spouse) has told you that your situation is hopeless, start to praise the Lord. Hopeless situations are exactly where the Lord chooses to show His power! “With people this is impossible but with God, all things are possible!” (Matt. 19:26).

Als iemand (inclusief je echtgenoot) je heeft verteld dat je situatie hopeloos is, begin God te prijzen. Hopeloze situatie is precies waar de Heer voor kiest om zijn kracht te laten zien! “ Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk!” (Matt. 19:26).

Work with God. And don’t believe that without your husband’s help or cooperation your marriage can’t be saved or improved. Our ministry was founded by and for those who are the only partner seeking marriage restoration! All that is needed is your heart and the Lord’s strength. “For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth that He may support those whose heart is completely His . . .” (2 Chron. 16:9).

Werk met God. En geloof niet dat zonder de hulp of medewerking van je man je huwelijk niet gered of verbeterd kan worden. Onze ministrie is gebouwd door en op de enige partner die zoekt naar huwelijks herstel! Het enige wat je nodig is is je hart en kracht van de Heer. “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat........” (2 Kron. 16:9).

I have had the privilege of being “counseled” by the Best Counselor and I want to share some of what He has told me through His Word. No two situations are exactly alike; nevertheless, His Word applies to all. “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God” (2 Cor. 1:3–4).

Ik heb de privilege gehad om “geraadpleegd” te zijn door de Beste Raadgever en Ik wil wat delen van hetgeen dat Hij mij heeft verteld door Zijn Woord. Geen enkele situatie is hetzelfde; ondanks dat, beantwoord Zijn Woord allen, “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden” (2 Kor. 1:3-4).

Search His Word after you have prayed. “Ask and it shall be given to you; seek and you shall find . . .” (Matt. 7:7 KJV). “But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways” (James 1:5–8).

Onderzoek Zijn Woord nadat je hebt gebeden. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden... “ (Matt. 7:7 NBG51). “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen” (Jacobus 1:5-8).

You must have faith! And where do you get faith? From Him! Ask Him for faith, since “all good things come from above” (James 1:17).

Je moet geloof hebben! En van waar krijg je geloof? Van Hem! Vraag Hem naar geloof, omdat “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder” (Jacobus 1:17).

God’s Word, His Principles
God’s Woord, Zijn Principes

Beloved, whether you know the Bible well or even if you have never read it before, the Bible alone must be your guide to restore your marriage. This book that you are now reading consists of all the verses that the Lord used to guide me through the fires of trial to my restoration.

Geliefde, ook al ken je de Bijbel goed of heb je het nog nooit gelezen, de Bijbel alleen moet je gids zijn naar herstel van je huwelijk. Dit boek wat je nu aan het lezen bent bevatten alle verzen waar de Heer mij mee heeft geleid door het vuur van de beproevingen tot herstel.

The Lord showed me that I had violated many of the principles of marriage, and He also showed me other sins that I was unaware of or had never dealt with (by repenting of them). All of these sins and violations led to the destruction of my marriage.

De Heer heeft mij laten zien hoe ik veel van de principes van het huwelijk heb overtreden, en Hij heeft mij ook andere zonden laten zien waar ik niet bewust van was of nooit mee heb afgerekend (door schuld te betuigen over ze). Al deze zonden en overtredingen hebben geleid tot vernietiging van mijn huwelijk

It is the same with all who find their marriages in shambles or completely destroyed, including you. You will soon find, if you are not aware of it yet, that it is not just your husband who violated God’s principles. You will find, as I did, that you have done much to contribute to the destruction of your marriage. This understanding will be the turning point as you accept and look at your sins, not your husband’s.

Het is hetzelfde bij iedereen waarvan het huwelijk zich bevindt in een ravage of complete vernietiging, inclusief die van jou. Je zal gauw vinden, als je er nog niet bewust van bent, dat het niet je man is die God’s principe heeft overtreden. Je zal ontdekken, zoals ik heb gedaan, dat je veel heb bijgedragen aan de vernietiging van je huwelijk. Dit zal je keerpunt zijn als je accepteert om te kijken naar je eigen zonden, en niet die van je man.

The wisdom that I learned, from reading and rereading the verses of Scripture that the Lord led me to, helped me to understand what the Bible really was and what I needed it to be in my life—my guide. The Bible is filled with the spiritual laws of His creation. When God created the world, He not only made it with physical laws, like the law of gravity, but He created it with spiritual laws as well.

De wijsheid die ik heb geleerd, van het lezen en herlezen van de Heilige Schrift verzen waar de Heer mij naar toe heeft geleid, hebben mij geholpen met te begrijpen wat de Bijbel echt is en wat ik nodig had in mijn leven─mijn gids. De Bijbel is vol met geestelijke wetten van Zijn creatie. Toen God de aarde maakte, heeft hij niet alleen fysieke wetten gemaakt, zoals de wet van de zwaartekracht, maar ook heeft Hij geestelijke wetten gecreëerd.

Just as violating the physical law of gravity will result in the consequences of us stumbling or an object falling, in the same way, violating the principles in Scripture regarding marriage will result in your marriage falling.

Net zoals de consequenties van het overtreden van de fysieke wet van de zwaartekracht ons een misstap zal doen maken of dat er een object zal vallen, zal in hetzelfde geval, het overtreden van de principes van de Heilige Schrift het resultaat geven van een mislukt huwelijk

Another amazing discovery is that the ways of the world are always opposite to the ways of God and His Word. The way you have been dealing with your husband’s leaving you, his adultery, his drinking or drugs, or the divorce papers he served you more than likely is the same way that anyone in the world would have dealt with them. What you will find, as I did, is that this is the exact opposite of the way that God intended trials to be dealt with in order to bring victory. “. . . This is the victory that has overcome the world—our faith” (1 John 5:4).

Een andere grote ontdekking is dat de wegen van de wereld altijd tegenover de wegen van God en Zijn Woord staan. De manier hoe je bent omgegaan met het feit dat je man je heeft verlaten, zijn overspel, zijn drank en drugs, of de echtscheidingspapieren die hij je meerdere keren heeft aangeboden is dezelfde weg waarop iedereen in de wereld er mee om zou gaan. Wat je zal vinden, zoals ik heb gedaan, is dat dit precies de tegenovergestelde manier is hoe je volgens God voornemen je omgaat met beproevingen wat leidt tot overwinning. “......En dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft─ ons geloof” (1 Joh. 5:4).

When I began to follow God’s way, which was the opposite of the way everyone else was doing it, I started to see my marriage turn around. The ways of the world always result in destruction, but the ways of God always bring about healing and restoration. “For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life” (Gal. 6:8).

Tot ik de weg van God begon te volgen, welke was de tegenovergestelde van de weg iedereen deed, zag ik mijn huwelijk veranderen. De wegen van de wereld zijn eindigen altijd in vernietiging, maar de wegen van God brengen altijd genezing en herstel. “Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).

I have put together a quick reference in this chapter to help you to immediately get your marriage out of crisis. These principles, if followed to the letter with a sincere and humble heart, will result in an immediate or future restoration of your marriage—it is guaranteed, not by me, but by God in His Word.

Ik heb een snelle referentie in dit hoofdstuk gedaan om meteen je huwelijk uit een crisis te krijgen. Deze principes, wanneer ze tot op de punt en komma met een echt en nederig hart gevolgd worden, zal het resulteren in een onmiddellijke of in de toekomst herstelling van je huwelijk─het is gegarandeerd, niet door mij, maar door God in Zijn Woord.

The more a woman follows these principles, the more restoration she will see as a direct result of her obedience. Those who stay in crisis, or who never see their marriages restored, are those who refuse to believe and obey the spiritual laws of God or erroneously believe that they are above the laws of God. One of the “Be Encouraged” videos is devoted entirely to testimonies of mistakes that kept women from restoration.

Hoe meer een vrouw deze principes zal volgen, hoe meer herstel ze zal zien als direct resultaat van haar gehoorzaamheid. Degene die in een crisis blijven, of die hun huwelijk nooit herstelt zien, zijn degene die weigeren te geloven en te gehoorzamen de geestelijke wetten van God of enorm geloven dat zij boven de wetten van God staan. Een van de “Wees bemoediging” video's is geheel gewijd aan getuigenissen van de fouten die vrouwen bleven maken waardoor herstel uitbleef.

If you are one of those who believe strongly that you are not “under the law” and are therefore free to violate God’s laws, “may it never be!”

Als jij zo iemand bent of sterk geloof dat je niet “onder de wet” valt en daardoor Gods wetten kan overtreden, “Volstrekt niet!”

“What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!” (Rom. 6:15).

“Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” (Rom. 6:15)

“Do we then nullify the Law through faith? May it never be! On the contrary, we establish the Law” (Rom. 3:31).

“Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet! Veeleer bevestigen wij de wet” (Rom. 3:31).

“May it never be! How shall we who died to sin still live in it?” (Rom. 6:2).

Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Rom 6:2).

Those who understood the law of gravity learned to rise above it, which resulted in man being able to fly. The Christian who studies the Word of God will rise above the world and astonish the unbeliever who will then seek God. However, a person who believes that he is above the law of gravity, and violates that law by jumping out of a plane without a parachute, will fall to his death. This is why so many Christians live lives full of destruction.

Degene die de wet van de zwaartekracht begrijpen hebben geleerd om daarboven te staan, wat heeft geresulteerd in dat mensen hebben geleerd om te vliegen. De Christen die het Woord van God heeft bestudeerd zal boven de wereld uitrijzen en de ongelovige versteld doen staan die God zal zoeken. Als, een persoon die gelooft dat hij boven de wet van de zwaartekracht staat, en die wet overtreed door uit een vliegtuig te springen zonder een parachute, zal hij door de val dood vallen. Dit is de manier waarin vele Christenen hun leven leiden vol met vernietigingen.

Believe and Obey
Geloof en gehoorzaam

If you are like many women who want to restore their marriages, not only must you believe that God can restore your marriage, but you also must obey His Word. When you read this book, it might help you to remember that the book you are reading was written by someone who was desperate—desperate to follow God’s Word no matter what!! How about you? Are you willing to follow God’s Word, no matter what it costs? No matter how much it hurts? The question you must ask yourself is “How important is saving my marriage?”

Als jij net zo bent al vele vrouwen die hun huwelijk willen herstellen, dan moet je niet alleen geloven dat God je huwelijk kan herstellen, maar je moet ook gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. Wanneer je dit boek leest, zal het je herinneren dat het boek is geschreven door iemand die wanhopig─wanhopig om het Woord van God te volgen maak niet uit hoe!! Hoe zit het met jou? Ben je bereid om Gods woord te volgen, wat het ook zal kosten? Ook als het pijn zal doen? De vraag die je zelf zal moeten stellen is ”Hoe belangrijk is het om mijn huwelijk te redden.?”

Receive anything. If you don’t obey God with zealous obedience, you should expect nothing from Him because you are double-minded. “For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways” (James 1:7–8). “I hate those who are double-minded, but I love Your law” (Ps. 119:113).

Ontvang wat dan ook. Als je God niet gehoorzaam, zal je niks van Hem verwachten want je bent aan het twijfelen. “Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen” (Jacobus 1:7─8). “Ik haat weifelaars, maar Uw wet heb Ik Lief” (Ps. 119:113).

Faith by my works. If you say you have the faith to trust God for your marriage, act on it. “What use is it, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? . . . But someone may well say, ‘You have faith, and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works’” (James 2:14, 18). There are so many testimonies of those who chose to “believe” instead of obeying. Every one of them is still “believing” for their marriage, but not one is restored!

Geloof door mij werken. Als je zegt dat je het geloof heb om God te vertrouwen voor je huwelijk, gedraag je er ook naar. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? ........Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.”’ (Jacobus 2:14, 18). Er zijn zoveel getuigenissen van degene die gekozen hebben om te “geloven” in plaats van te gehoorzamen. Elk van hen “gelooft” nog steeds voor hun huwelijk maar geen van hun huwelijken zijn herstelt.

Tear it out, and throw it from you. Again, how important is your desire to have a restored marriage? Are you desperate enough to do whatever it takes to save it? If you don’t believe God calls us to that kind of obedience, look at what Jesus said in Matt. 5:29–30: “If your right eye makes you stumble, tear it out, and throw it from you; for it is better for you to lose one of the parts of your body, than for your whole body to be thrown into hell. If your right hand makes you stumble, cut it off and throw it from you; for it is better for you to lose one of the parts of your body, than for your whole body to go into hell.”

Ruk het uit, en werp het van je af. Nogmaals, hoe belangrijk is je wens om een herstelt huwelijk te hebben? Ben je wanhopig genoeg om te doen wat er ook gedaan moet worden om het te redden? Als je God niet gelooft bel ons totdat soort van gehoorzaamheid, kijk naar wat Jezus zegt in Matt. 5:29-30 “Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle varen”

Through the entire fifth chapter of Matthew, Jesus calls us to a higher obedience than what had been written in the Old Testament. Read it to motivate yourself to obey to the point of looking like a fanatic. If what you are doing right now does not seem crazy to others, you need to become more radical in your commitment to your marriage, because that’s what it takes!

In geheel hoofdstuk vijf van Matteüs, roept Jezus ons op tot een hogere gehoorzaamheid wat staat geschreven in het Oude Testament. Lees het om jezelf te motiveren om te gehoorzamen tot een punt van een fanatiekeling. Als het gene wat je nu niet aan het doen bent op dit moment niet gek eruit ziet voor andere, dan moet je nog radicaler worden in je toewijding tot je huwelijk, want dat zal nodig zijn.

We all must be like Peter in our obedience. Each time he was asked to do something, like allowing Jesus to wash his feet, he went overboard! He even went overboard when Jesus asked him to get out of the boat. He was the only one who followed Jesus with such a zealous commitment. Even so, Jesus rebuked Peter for his little faith (Matt. 14:31). Are you lukewarm? “So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth” (Rev. 3:16).

We moeten allemaal als Petrus zijn in onze gehoorzaamheid. Elke keer werd hem iets gevraagd om te doen, zoals Jezus zijn voeten wassen, hij deed het! Hij gehoorzaamde zelf tot Jezus hem vroeg om uit de boot te stappen. Hij was de enige die Jezus met zo een vurige toewijding volgde. Net zoals, Jezus Petrus bestrafte voor zijn kleingeloof (Matt. 14:31). Ben je lauw? “ Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Openb. 3:16).

Trust and believe that God is able and wants to restore and rebuild you, your marriage, and your family. God does not have any other person out there for you, nor does he think you’ve picked the wrong person. “For the married woman is bound by law to her husband while he is living; but if her husband dies, she is released from the law concerning her husband. So then, if while her husband is living she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress though she is joined to another man” (Rom. 7:2–3).

Vertrouw en geloof dat het voor God mogelijk is en wilt om je, je huwelijk, en je familie te herstellen. God heeft geen andere persoon voor jou daarbuiten, of dat hij denkt dat je de verkeerde persoon heb gekozen. “Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft”(Rom. 7:2-3)

If you are thinking about remarriage, you should know this—your second marriage has less than a 20% chance of survival! You would have an 8 out of 10 chance of going through another painful divorce! Then it’s on to numbers three and four. Stop now at whatever number you are on. There is a better way!

Als je denkt om opnieuw te trouwen, dan zal je dit moeten weten─je tweede huwelijk heeft minder dan 20% kans om te overleven! Je hebt 8 van de 10 kans om weer door een pijnlijke scheiding heen te gaan! Dat is nummer drie en vier. Maak niet uit op welke nummer je nu bent stop nu. Er is een betere manier!

Instead, “Be strong, and let your heart take courage, all you who hope in the Lord” (Ps. 27:14; see also Isa. 35:4). “O give us help against the adversary, for deliverance by man is in vain. Through God we shall do valiantly, and it is He who will tread down our adversaries” (Ps. 60:11; see also Ps. 108:12, and please read chapter 11, “For I Hate Divorce,” for more knowledge).

In plaats daarvan, “Wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE” (PS. 27:14; KIJK KIJK OOK NAAR (JES. 35:4). “Biedt ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel.Met God zullen wij kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden” (Ps. 60:13; en zie Ps. 108:13, en lees alstublieft hoofdstuk 11, “Want ik haat de scheiding, “voor meer wijsheid).

Don’t run to others about your situation. First talk to God; search His Word for your answer. “. . . Seek and you will find” (Matt. 7:7, Luke 11:9). “He is the Mighty Counselor” (Isa. 9:6). “Do not walk in the counsel of the ungodly” (Ps. 1:1). Don’t tell others about your situation: “May a slanderer not be established in the earth” (Ps. 140:11).

Ren niet naar andere over je situatie. Praat eerst met God; zoek in Zijn Woord naar je antwoorden. “...Zoekt en gij zult vinden” (Matt. 7:7, Luk 11:9). “Wonderbare Raadsman” (Jes. 9:5). “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen” (Ps. 1:1). Vertel andere niet over je situatie: “De kwaadspreker mogen niet bestaan in het land” (Ps. 140:11).

Also, “The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain” (Prov. 31:11). “For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned” (Matt. 12:37). “A slanderer separates intimate friends” (Prov. 16:28; see also Prov. 17:9.) (See chapter 7, “Kindness on Her Tongue,” for more knowledge. Such knowledge is not optional but essential: “My people are destroyed for a lack of knowledge” [Hos. 4:6].)

Ook, “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken” (Spr. 31:11). “want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matt. 12:37). “Een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden” (Spr. 16:28; zie ook Spr. 17:9.) (Zie hoofdstuk 7, “Vriendelijkheid van Haar Tong, “ voor meer wijsheid. Dat soort wijsheid is niet optioneel maar noodzakelijk: “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” [Hos. 4:6])

Ask God for a female prayer partner who will believe God with you for your marriage. If you want your marriage restored, stay away from singles groups!! You do not belong there if it is your desire to have God restore your marriage! Stay away from “support groups” that are too often nothing more than “pity parties.” If you want a restored marriage, don’t attend a divorce recovery group that will encourage you to move on. You have to choose now whether you want hope or closure with your marriage.

Vraag God om een vrouwelijke gebed partner die met je gelooft voor je huwelijk. Als je een herstel huwelijk wilt, blijf dan weg van de vrijgezellen groepen!! Je hoort daar niet thuis als je wens is dat God je huwelijk herstelt! Blijft weg van “ondersteunende groepen” ze zijn vaak niet meer dan zielige bijeenkomsten. “Als je een herstelt huwelijk wilt, dan voeg je niet bij een herstel scheiding groep die je zullen bemoedigen om verder te gaan. Je zal moeten kiezen of je hoop of afsluiting wilt van je huwelijk.

Instead of joining a group, we strongly suggest that you pray and ask the Lord for just one other woman who will help you. All I had was one other person and the Lord. All you need is one other person and the Lord! You can find an Encouragement Partner who understands what you are going through on our website.

In plaats van je te voegen bij een groep, raden wij je sterk aan om God te bidden voor slechts een andere vrouw die je zal helpen. Ik had alleen een ander persoon en de Heer. Alles wat je nodig hebt is een ander persoon en de Heer! Op onze website kan je een bemoediging partner vinden die zal begrijpen waar je doorheen gaat.

Stop all arguing with your husband! This one principle will be a deciding factor as to whether your marriage will be restored. There are so many Scriptures on this topic, pages and pages I could type out for you. Here are just a few: “Agree with your adversary quickly”! (Matt. 5:25 KJV). “A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger” (Prov. 15:1). “The beginning of strife is like letting out of water, so abandon the quarrel before it breaks out” (Prov. 17:14). “Even a fool, when he keeps silent, is considered wise . . .” (Prov. 17:28).

Stop alle twist met je man! Deze ene principe zal een beslissende factor zijn of je huwelijk zal herstellen of niet. Er zijn zoveel Heilige Schriften over dit onderwerp, pagina’s en pagina’s kan ik voor je uit typen. Hier zijn er een paar: “ Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt”! (Matt. 5:25 KJV). “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op” (Spr. 15:1). “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt” (Spr. 17:14). “Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig” (Spr. 17:28).

“She opens her mouth in wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue” (Prov. 31:26). “Keeping away from strife is an honor for a man, but any fool will quarrel” (Prov. 20:3). And, “He who separates himself seeks his own desire, he quarrels against all sound wisdom” (Prov. 18:1). Have you been a contentious woman? (See chapter 6, “A Contentious Woman,” and chapter 8, “Won Without a Word,” for more knowledge.)

“Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong” (Spreuk. 31:26). “Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los” (Spr. 20:3). En, “De eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte, hij barst los tegen al wat verstandig is” (Spr. 18:1). Ben je een twistzieke vrouw? ( Zie hoofdstuk 6. “Een twistzieke vrouw”, en hoofdstuk 8, “Winnen Zonder een wWord” voor meer wijsheid.)

Remove the hate or hurt; then try to look lovingly into your husband’s eyes. “They looked to Him and were radiant, and their faces will never be ashamed” (Ps. 34:5). “Whoever exalts himself shall be humbled; and whoever humbles himself shall be exalted” (Matt. 23:12, Luke 14:11, Luke 18:14). Peter asked how many times he should forgive his brother who had sinned against him. “Seven times?” he suggested. But Jesus replied, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven” (Matt. 18:22). That’s 490 times! Have you decided not to forgive your husband for what he has done to you or to your children? The lack of forgiveness is very dangerous to you and the future of your marriage. (For more knowledge, read the section entitled “Forgiveness” in chapter 9, “A Gentle and Quiet Spirit.”)

Verwijder de haat van je hart; en probeer dan om lief te kijken in de ogen van je man. “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden” (Ps. 34:6). “Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden” (Matt. 23:12, Luk. 14:11, Luk. 18:14). Petrus vroeg hoe vaak moest hij zijn broer vergeven die tegen hem gezondigd had. “Zeven keer?” stelde hij voor. Maar Jezus antwoordde, “Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal” (Matt. 18:22). Dat is 490 keer! Heb je besloten om je man niet te vergeven voor wat hij je heeft aangedaan of je kinderen heeft aangedaan? Het gebrek aan vergeving is erg gevaarlijk voor je en je toekomst van je huwelijk. (Voor meer wijsheid, lees het stuk getiteld : Vergiffenis” in hoofdstuk 9, “Een zachte en stille geest.”)

You must begin to see your husband as God sees him. Pray for your husband. You need to first forgive him and any who are involved with him—friends, family, co-workers, and even the other woman. (Again, see the section entitled “Forgiveness” in chapter 9, “A Gentle and Quiet Spirit,” to learn more about the dangers of not forgiving.) Then you will be ready to pray for the man God wants your husband to be. Stop looking at the bad things he is doing. Replace that with asking God to show you the good that he is doing and especially the good he has done in the past. (See the section entitled “Respectful” in chapter 7, “Kindness on Her Tongue,” for more knowledge.)

Je moet beginnen je man te zien zoals God hem ziet. Bid voor je man. Je zal hem eerst moeten vergeven en iedereen die erbij betrokken is─zijn vrienden, familie, collega’s, en zelf de andere vrouw. (Nogmaals zie het stuk getiteld “Vergiffenis” in hoofdstuk 9, “Een Zachte en Stille geest.” om meer te leren over het gevaar van het niet vergeven.) Dan zal je klaar zijn om voor je man te bidden zodat hij wordt zoals God wilt. Stop met het kijken naar de slechte dingen wat hij doet. Vervang dat door God te vragen om je de goede dingen te laten zien wat hij doet en vooral het goede wat hij in het verleden heeft gedaan.

Thank God for these things and take the time to thank your husband when he calls or comes by. If your husband has left you, don’t call him! But if you have left your husband or ordered him out of the house, you must call him and ask for his forgiveness. This point is critical! The longer you wait, the greater the possibility of adultery, if it hasn’t occurred already. (Please read the testimonies on our website, which provide evidence of how these very principles worked in the lives of women who followed them.)

Dank God voor deze dingen en neem de tijd om je man te bedanken voor deze dingen wanneer hij is bijgekomen. Als je man je heeft verlaten, bel hem niet! Maar wanneer jij je man hebt verlaten of dat je hem hebt gevraagd om weg te gaan uit het huis, dan moet je hem bellen en hem om vergiffenis vragen. Dit punt is cruciaal! Hoe langer je wacht, hoe groter de kans voor overspel wordt, als het al niet is gebeurd. (Alstublieft lees de getuigenissen op onze website, welke onze voorzien van bewijs hoe deze principes werken in het leven van alle vrouw die ze volgen.)

Once you have repented, do not keep repenting. This can be counterproductive. Also, whether or not your husband accepts your apology is not the issue. You are doing it out of humility and obedience to God and nothing more.

Wanneer je heb beleden, blijf niet belijden. Dit kan contraproductief zijn. Of, je man je excuses nou wel of niet aanvaard is niet de kwestie. Je doet het uit nederigheid en gehoorzaamheid aan God en niet meer.

Speak kindly and lovingly to your husband when you have an opportunity to talk with him. “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones” (Prov. 16:24). “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones” (Prov. 17:22, Prov. 18:14). You don’t have to be joyful about your marriage problems; just be joyful that God has them all under His control. “All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness” (Heb. 12:11).

Praat vriendelijke en lieflijk tegen je man wanneer je de kans krijgt om met hem te praten. “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente” (Spr. 16:24). “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren” (Spr. 17:22, Spr. 18:14). Je hoeft niet blij te zijn met je huwelijksproblemen; wees blij dat God ze allemaal onder controle heeft. “Alle disciplines zijn voor het moment niet om blij over te zijn, maar voor berouwing; maar voor degene die erdoor getraind zijn, achteraf zal het de vreugdevolle vrucht van rechtvaardigheid opleveren” (Heb. 12:11).

Don’t listen to gossip or anyone who tries to give you bad reports about your husband. Love “bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails” (1 Cor. 13:7–8). Maybe your husband says he’s not involved with anyone else, yet you know he is. Nevertheless, you must believe him instead. You’re not being stupid or naive; you are expressing unconditional or God’s love.

Luister niet naar roddel of iemand die slecht nieuws over je man komt vertellen. Liefde “Alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer”(1 Kor. 13:7-8). Misschien zegt je man dat hij met niemand anders betrokken is, maar je weet dat hij het is. Desondanks, moet je hem geloven. Je bent niet stom of naïef; je uit onvoorwaardelijke of Gods liefde.

Sometimes it is your family or closest friends who try to persuade you to pursue divorce or to tell your husband off for the things he has done or is doing. You must separate yourself from those who attempt to lead you astray from God by feeding your flesh and emotions. “Leave the presence of a fool or you will not discern words of knowledge” (Prov. 14:7). “He who goes about as a slanderer reveals secrets, therefore do not associate with a gossip” (Prov. 20:19). If you slander your husband, others will slander your husband too! “Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy . . .” (Ps. 101:5).

Soms is het je familie of je dichtstbijzijnde vrienden die proberen dat je een echtscheiding achterna gaat of dat je je man moet vertellen de dingen die hij heeft gedaan of is aan het doen. Je moet je zelf verwijderen van degene die je zullen leiden van God door je vlees of emoties te voeden. “Ga de dwaze man uit de weg, want verstandige lippen bemerkt gij daar niet” (Spr. 14:7). “Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige “(Spr. 20:19). Als je kwaad spreekt over je man, zullen andere ook kwaadspreken over je man! “Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen......” (Ps. 101:5).

Because you will receive much advice that is contrary to the will and the Word of God, don’t share your situation with anyone! Ultimately it will arouse self-pity or anger in you! These emotions are of the flesh and will war against your spirit. God says in Galatians 5:17, “For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please.” Listening, discussing, or seeking counsel for your situation will also bring in confusion, since most Christians do not really know the Word of God. Even pastors may advise you contrary to God’s Word! Unless they have “walked on the same water,” they may disregard or minimize God’s principles when you desperately need the entire uncompromised Word of God to save your marriage!

Je zal veel advies krijgen dat tegenover de wil en het Woord van God staat, deel je situatie met niemand! Uiteindelijk zal het zelfmedelijden en boosheid in je opwekken! Deze emoties zijn vleselijk en zullen een strijd aangaan met je Geest. God zegt in Galaten 5:17, “ Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” Luisteren, discussiëren, of het zoeken naar raad voor je situatie zal je in verwarring brengen, omdat de meeste Christenen niet echt het Woord van God kennen. Zelfs pastoren zullen je wellicht advies geven contra het Woord van God!. Tenzij ze “op hetzelfde water” hebben gelopen, ze zullen het negeren of minimaliseren de principes van God wanneer je wanhopig het gehele ongecompliceerde Woord van God nodig hebt voor je huwelijk.

Do not try to find out what your husband is up to. That means following him or any kind of snooping. If you do suspect there is someone else, or you know that there is someone else he is involved with, then do what God says: “Let your eyes look directly in front of you. Watch the path of your feet, and all your ways will be established” (Prov. 4:25). “Do not be afraid of sudden fear nor the onslaught of the wicked when it comes; for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught” (Prov. 3:25–26). Again, remember that love “believes all things” (1 Cor. 13:7).

Probeer niet te ontdekken wat je man aan het doen is. Daarmee wordt bedoeld hem volgen of andere soort van bespieding. Als je verwacht dat er iemand anders is, of je weer dat er iemand is waarmee hij betrokken is. dan doe wat God zegt: “ Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn” (Spr. 4:25). “Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt” (Spr. 3:25-26). Nogmaals, herinner je de liefde “Alles gelooft zij” (1 Kor 13:7).

Do not confront your husband or the others involved! That is a net that Satan has left. I, like so many other women, fell into this trap. Watch out! You may satisfy your flesh, but the consequences will destroy you and any feelings your husband may have for you. Don’t talk to the OW over the phone or in person or send her a letter telling her that you forgive her. This is not God. It’s the devil playing on your self-righteousness.

Confronteer niet je man en iedereen die erbij betrokken zijn! Dat is een valstrik wat Satan heeft achtergelaten. Ik, net zoals vele andere vrouwen, zijn in deze trap gevallen. Kijk uit! Je zal je vlees tevreden stellen, maar je geweten zal vernietigd worden en alle gevoelens die je man voor je heeft. Praat niet met de AV via de telefoon of persoonlijk of stuur haar geen brief waarin je haar vertelt dat je haar vergeeft. Dit is niet van God. Het is de duivel die speelt met je zelf rechtvaardigheid.

So often, women erroneously think that they should confront their husbands because “they shouldn’t get away with it.” All who have confronted their husbands, out of ignorance as I did or out of ignoring this book or my personal warning, have written to tell me how much they regret it! They all have shared that it resulted in many horrible consequences! Please don’t be like Eve who went ahead and did what she knew she shouldn’t!

Zo vaak, denken vrouwen dat ze zeker hun man moeten confronteren omdat de mannen er niet meer weg mogen komen. “Allemaal die hun mannen hebben geconfronteerd, uit onwetendheid zoals ik heb gedaan of dit boek hebben genegeerd of mijn persoonlijke waarschuwing, hebben mij geschreven hoeveel spijt ze hebben! Ze hebben allemaal gedeeld dat het geresulteerd is met veel vreselijke consequenties.

Once the sin is out in the open, it will be flaunted in front of your face, and you will lose the advantage that God has given you as “the wife of his youth” (Prov. 5:18). Remember, love “believes all things . . .” (1 Cor. 13:7).

Als de zonde eenmaal te zien is, zal het in je gezicht uitpakken, en je zal de voordeel missen die God je heeft gegeven als “de vrouw uwer jeugd” (Spr. 5:18). Herinner je, liefde “Alles gelooft zij....” (1 Kor 13:7).

You must remember at all times that this is a spiritual war. As in all wars, it is foolish and dangerous to let the enemy know what you know. No battle in the Bible was ever won by revealing inside information from the Lord! Nor does it tell us to reveal enemy movements. Instead, the Bible warns us to fight this as a spiritual war! First Timothy 1:18 says to “fight the good fight.” “We do not war according to the flesh” (2 Cor. 10:3). We are told instead to “be of sober spirit [which literally means wake up], be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour” (1 Pet. 5:8).

Je moet niet vergeten dat dit altijd een geestelijke strijd is. En net zoals in alle oorlogen, het is stom en gevaarlijk om de vijand te laten weten wat jij weet. Geen strijd in de Bijbel is ooit gewonnen door te onthullen de informatie van de Heer! Het vertelt ons ook niet om te onthullen de acties van de vijand. In plaats daarvan, de Bijbel waarschuwt ons om dit als een geestelijke strijd te vechten! EEN Timotheüs 1:18 zegt “vecht de goede strijd.” “Wij trekken niet ten strijde in het vlees” (2 Kor. 10:3). In plaats daarvan is ons verteld “Wordt nuchter en waakzaam. (Wat letterlijk betekent om wakker te worden), wees waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” (1 Pet. 5:8).

Your husband (and others) is working with the devil, as his slave, to destroy your marriage, future, and children. “Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death, or of obedience resulting in righteousness?” (Rom. 6:16). To win this war, you must be a slave of righteousness—don’t confront him about his sin or what you know!!

Je man (en andere) werken samen met de duivel, als zijn slaven, om je huwelijk te vernietigen, toekomst, en kinderen. “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” (Rom 6:16). Om deze oorlog te winnen, moet je een slaaf zijn van rechtvaardigheid─confronteer hem niet over zijn zonde of wat je weet!!

Do not try to find out where your husband is if he hasn’t given you his whereabouts! This is God’s protection for you! Be quiet; be still. Go into your prayer closet and begin to fight the battle through prayer, on your knees before the Lord. God can change your husband’s heart, but you will harden it if you openly reveal mistrust, suspicion, and jealousy. “The king’s heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes” (Prov. 21:1). The other woman will then appear to be the one wronged, not you! Every man protects and defends the adulteress when his wife verbally (or physically) attacks the other woman. Be quiet! Listen to the “Be Encouraged” videos to avoid making this fatal mistake.

Probeer er niet achter te komen waar je man is als hij je niet heeft verteld waar hij naartoe is gegaan! Dit is God’s bescherming voor jou! Wees stil; wees rustig. Ga in je binnenkamer en begin het gevecht in gebed op je knieen voor de Heer. God kan de hart van je man veranderen maar je zal het hart van je man verharden als je openlijk wantrouwen, achterdocht en jaloersheid toont. “Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1). De andere vrouw zal degene zijn die tevoorschijn zal komen als degene die verkeerd is, niet jij! Elke man zal beschermen en verdedigen de overspelende vrouw wanneer zijn vrouw verbaal (of fysiek) de andere vrouw aanvalt. Wees stil! Luister naar de “Wees Bemoediging” video's om deze fatale fout te vermijden.

Don’t act hastily in any decision. At this time you are not thinking clearly and are most certainly acting on emotion rather than wisdom. “And he who makes haste with his feet errs” (Prov. 19:2). “The prudent man considers his steps” (Prov. 14:15). “There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death” (Prov. 16:25, Prov. 14:12). “Do you see a man hasty in his words? There is more hope for a fool than for him” (Prov. 29:20).

Maak geen overhaaste beslissingen. Op dit moment denk je niet helder en reageer je zeker vanuit je emoties dan vanuit wijsdom. “Zonder verstand deugt zelfs ijver niet, wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap” (Spr. 19:2). “Maar de schrandere geeft acht op zijn gang” (Spr. 14:15). “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spr. 16:25, Spr. 14:12). “Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem” (Spr. 29:20).

“The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord” (Prov. 16:33). “A wise man is cautious and turns away from evil” (Prov. 14:16). Don’t hurry to make changes like setting up a “visitation schedule.”

“Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE” (SPR. 16:33). “De wijze vreest en wijkt af van het kwaad” (Spr. 19:2). Wees niet haastig om veranderen uit te voeren zoals het maken van een “bezoek planning.”

Don’t be quick to run to get a divorce. God says, “I hate divorce” (Mal. 2:16). Don’t move out or leave your home: “She [a harlot] is boisterous and rebellious; her feet do not remain at home” (Prov. 7:11). Don’t follow her ways!

Wees niet te snel om een echtscheiding te krijgen. God zegt, “Ik haat scheiding” (Mal. 2:16). Verhuis of verlaat je huis niet: “ Zij is [luidruchtig] en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis” (Spr. 7:11). Volg haar wegen niet!

Have you gone to your husband with your needs, your fears, or your problems—only to have him let you down or reject you? Memorize these Scriptures: “My God shall supply all my needs according to His riches in glory” (Phil. 4:19). “I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, yes, wait on the Lord” (Ps. 27:13).

Ben je naar je man toe gegaan met je noden, je angsten, of je problemenom door hem weer teleurgesteld of afgewezen te worden? Bedenk de Heilige Schrift: Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus” (Fillip. 4:19). “O, als ik niet had geloofd des HEREN goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE” (Ps. 27:13).

“When a man’s ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him” (Prov. 16:7). “Strength and dignity are her clothing and she smiles at the future” (Prov. 31:25). Instead of pleading, take this opportunity to thank your husband and praise him for how he has taken care of you in the past. This is God’s way; it’s called contentment.

Als iemands wegen de HERE behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7). “Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe” (Spr 31:25). In plaats van te belijden neem deze kans om je man te bedanken en prijs hem voor hoe hij voor je gezorgd heeft in het verleden. Dit is Gods weg; het heet tevredenheid.

Part of your problem may be your career outside the home. Since God said to wait for things, but we move ahead and charge things, you may have “needed to go to work.” Now your house sits empty while you work, your children are in day care, and your husband has his own apartment. Satan is a thief!

Een gedeelte van je probleem is misschien je carrière buiten het huis. Sinds God zegt om te wachten voor dingen, maar we gaan vooruit en regelen dingen, je zal het vast “nodig hebben om naar het werk te gaan” Nu is je huis leeg terwijl je werkt en je kinderen op de kinderopvang zijn, en je man heeft zijn eigen appartement. Satan is een dief!

Soon you will lose the house that you worked so hard for. Allow God to save your house, your family, and your marriage. (For more knowledge, see the section entitled “Servant of All” in “The Ways of Her Household,” found in A Wise Woman.)

Snel zal je je huis verliezen waar je zo hard voor hebt gewerkt. Laat het toe dat God je huis redt, je familie, en je huwelijk. (Voor meer wijsheid, zie het stuk getiteld “Dienaar van Alles” in “De Wegen van Haar Huishouding, “ dat vind je in Een Wijze Vrouw.)

Never seek your husband’s help and support in your present trials. There is no better way to drive your husband away from you than to tell him all that is wrong at home! The reason he left you was to “flee” trouble. He will never return to a home that is in chaos or come to your rescue—never! A man who leaves or gets involved with another woman is concentrating on finding happiness. If you find help through your “love relationship” with the Lord as you should, when trouble hits (and it will hit!) then your husband will come running back home!

Zoek nooit de hulp en ondersteuning van je man in je huidige beproevingen. Er is geen betere manier dan je man weg te jagen dan hem te vertellen alles wat er thuis mis is. De reden dat hij je heeft verlaten is om problemen te “ontvluchten”. Hij zal nooit terugkeren naar een huis waar er chaos is of komen om je te redden. Een man die weggaat of zich inlaat met een andere vrouw heeft zich concentreert op het vinden van geluk. Als je hulp vindt door de “liefdesrelatie” met de Heer zoals je moet, wanneer problemen komen (en die zullen komen) dan zal je man terugrennen naar huis.

Did you ever encourage your husband to leave? We at Restore Ministries have seen too many wives who have asked their husbands to leave or who have been first to mention the word “divorce” in a time of anger. When you plant bad seeds, don’t be surprised if he ends up in adultery. Words have more power than you know. “But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment” (Matt. 12:36).

Heb je ooit je man aangemoedigd om weg te gaan? Wij van herstel Ministrie hebben te veel vrouwen gezien die hun man hebben gevraagd om weg te gaan of als eerste het woord “scheiding” hebben opgemerkt in een moment van boosheid. Wanneer je slechte zaadjes plant, wees niet verbaasd als het uitkomt in overspel. Woorden hebben meer kracht dan dat je besef. “ want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden” (Matt. 12:36).

If there have been problems like alcohol, drugs, or abuse, don’t add adultery to them! Maybe you wanted him to leave because of alcohol, drugs, or abuse. Maybe one of you just felt that you didn’t love each other anymore. (Please read the section entitled “Comfort Those” in chapter 8, “Won Without a Word,” for more help.) Men who are out of their homes are considered “single” even though they are not! Separation is the first step toward divorce, and divorce is a life-changing mistake.

Als er een problemen zijn geweest met alcohol, drugs, of mishandeling, voeg daar geen overspel aan toe! Misschien wilde je dat hij wegging vanwege de alcohol, drugs, of mishandeling. Of misschien voelde een van jullie dat je niet meer van elkaar hield. (Alstublieft lees het stuk getiteld “Troost Degene” in hoofstuk 8. “Win zonder een Woord,” voor meer hulp.) Degene die uit hun huis zijn worden beschouwd als “vrijgezellen” ook al zijn ze het niet! Uit elkaar gaan is de eerste stap tot echtscheiding, en een echtscheiding is een levens veranderende fout.

Too many older women, ignorant of the destruction of separation, advise young women to tell their husbands to leave or not to allow them to return home. Older women, as stated in Titus 2, should teach what is good and encourage younger women to “love their husbands, to love their children . . . being subject to their own husbands, that the word of God may not be dishonored.”

Teveel oude vrouwen, onwetend over de vernietiging van uit elkaar gaan, ze adviseren jonge vrouwen om hun mannen te vertellen om weg te gaan of de mannen te weigeren om weer terug thuis te komen. Oudere vrouwen, zoals in Titus 2, zullen moeten leren wat goed is en jonge vrouwen bemoedigen om hun mannen lief te hebben, om hun kinderen lief te hebben......om onderdanig te zijn aan hun mannen, dat het woord van God niet onteerd wordt. “

The separation that is spoken of in 1 Corinthians 7:5 is to be done with mutual agreement and for the purpose of fasting and prayer. This is confirmed in 1 Corinthians 7:13: “And a woman who has [a believing or] an unbelieving husband, and he consents to live with her, let her not send her husband away.”

De scheiding waarover gesproken wordt in 1 Korintiërs 7:5 wordt gedaan met wederzijdse overeenkoming als doel voor het vasten en gebed. Dit wordt bevestigd in 1 Korintiërs 7:13: “En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten.

By making a decision to separate or divorce, you will have chosen to destroy not only your life and your husband’s life, but also your children’s lives and future. Your (future) grandchildren, your parents, and all your friends will also feel the devastating effects of this selfish, ignorant, and foolish decision.

Om te besluiten om te scheiden of een echtscheiding, heb je de keus gemaakt om niet alleen je eigen leven en het leven van je man te vernietigen, maar ook de levens van je kinderen en hun toekomst. Je toekomstige kleinkinderen, je ouders en al je vrienden zullen ook de verwoestende effect van deze egoïstische, onwetende en stomme beslissing voelen.

By suggesting that your husband leave, you have taken that first step toward divorce. Isn’t it time to turn around before things go any further? The world and Satan have convinced you that this separation or divorce will make things better, but it is a lie! If that were true, 8 out of 10 people wouldn’t get divorced in that second or subsequent marriage. Once again, the Bible is clear: “a woman who has an unbelieving husband, and he consents to live with her, let her not send her husband away” (1 Cor. 7:13).

Om voor te stellen dat je man weggaat, heb je de eerste stap genomen richt een echtscheiding. Is het tijd om het de andere kant op te gaan voordat dingen verder gaan? De wereld en Satan hebben je overtuigd dat deze scheiding of echtscheiding de dingen beter zullen maken, maar dat is een leugen! Als dat waard was, dan zouden 8 van de 10 personen een echtscheiding nemen in de tweede of volgend huwelijk. Nog een keer, de Bijbel is duidelijk: “En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten” (1 Kor. 7:13).

If your husband has left you, you must stop pursuing, pushing him, or even standing in his way. He will only try harder to get away from you or to run to evil. “Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners . . .” (Ps. 1:1 NIV). The only roadblock should be a “hedge of thorns” (see Hosea 2:6). You should read the book of Hosea in your Bible. We have a prayer written for you to memorize based on the hedge of thorns. (You will find it in chapter 17, “Stand in the Gap.”) Pray it daily for your husband.

Als je man je heeft verlaten, dan moet je stoppen om hem te achtervolgen, of zelf in zijn weg te staan. Hij zal alleen maar harder proberen om weg te zijn van jou of te rennen naar het slechte. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars....” (Ps. 1:1 NBG51). Het enige wegblokkering moet zijn een “haag van doornen” ( zie Hosea 2:6). Je zou het boek Hosea moeten lezen in je Bijbel. We hebben een gebed voor je om je te herinneren wat gebaseerd is op de haag van doornen. (Je zal het vinden in hoofdstuk 17, “Op de Bres staan,”) Bidt het dagelijks voor je man.

We have heard of ministries who encourage “standers” to continue to pursue the spouse who has left with phone calls, cards, letters, and statements about their “marriage covenant.” This is not scriptural and has caused many to become “standers for life”! The Bible says, “. . . if the unbelieving one leaves, let him leave; the brother or sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace” (1 Cor. 7:15). If you won’t let go, friction will continue. “Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners . . .” (Ps. 1:1 NIV). You must let your husband know that he is free to leave (based on 1 Cor. 7:15). This will cause him to stop running, pursuing divorce, or jumping into another marriage!

We hebben gehoord van ministries welke “levensstandaard“ bemoedigen om te blijven navolgen van de echtgenoot die vertrokken is met telefoontjes, brieven en uitspraken over hun “huwelijks convenant.” Dit is niet bijbels en heeft voor vele gezorgt dat zij “levensstandaard” voor de rest van hun leven zijn geworden”! De bijbel zegt dat indien de ongelovige wilt weggaan, laat hem gaan; de broeder of de zuster is niet gebonden in dat geval, maar God heeft ons geroepen tot vrede” (1 Kor. 7:15). Als je niet wilt loslaten, frictie zal blijven doorgaan. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars.....”(Ps. 1:1 NBG51). Je zal je man moeten laten weten dat hij vrij is om te gaan (gebaseerd op 1 Kor. 7:15). Dit zal ervoor zorgen dat hij stopt met rennen, achtervolgen van een echtscheiding, of in een ander huwelijk springen!

But I am already divorced. It’s never too late even if a divorce has taken place. Many “remarry” their former spouses after they have divorced. “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Rom. 12:21). God specifically asked His prophet Hosea to remarry his wife Gomer even after she was blatantly unfaithful to him: “. . . For she is not my wife, and I am not her husband . . .” (Hos. 2:2). “Then she will say, ‘I will go back to my first husband, for it was better for me then than now’” (Hos. 2:7). “Then the Lord said to me [Hosea], ‘Go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress’” (Hos. 3:1). God used the story of Hosea and Gomer to show His commitment to His own bride (the church) and His strong stand on marriage.

Maar ik ben al gescheiden. Het is nooit te laat ook al heeft er een echtscheiding plaatsgevonden. Vele zijn opnieuw getrouwd met hun voorgaande echtgenoot nadat ze zijn gescheiden. “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21). God heeft speciaal gevraagd aan de profeet Hosea om te hertrouwen met zijn vrouw Gomer nadat zij schaamteloos ontrouw was geweest:”....Want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet......” (Hos. 2:1). “Dan zal zij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu” (Hos. 2:6). “Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is”” (Hos. 3:1). God gebruikt het verhaal van Hosea en Gomer om te laten zien Zijn toewijding aan Zijn eigen bruid (de kerk) en zijn sterk punt over het huwelijk.

Don’t allow your children to see your pain or anger toward your husband. Do all that you can to shield your children from what is going on. Sharing with them about your marital troubles will only cause them to have bad feelings toward you and/or their father. (Please listen to “Be Encouraged” to see how to do this scripturally.) Don’t place the blame on your husband. “A wise woman builds her house but the foolish tears it down with her own hands” (Prov. 14:1). The Lord “turns [the heart] wherever He wishes” (Prov. 21:1). Be careful where you turn your children’s hearts. “He will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and smite the land with a curse” (Mal. 4:6), for “the glory of sons is their fathers” (Prov. 17:6).

Laat je kinderen niet je pijn of boosheid zien over je man. Doe alles wat je kan om je kinderen te beschermen van wat er gebeurd. Met hun delen over je je materiële problemen zorgt er alleen maar voor dat je slechte gevoelens gaan krijgen tegenover en over hun vader. (Alsjeblieft luister naar “de bemoediging” om te zien hoe je dit geestelijk doet.) Leg niet de schuld bij je man “De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spr. 14:1). “Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1). Wees voorzichtig waar je het hart van de kinderen naar toe draait. “Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban” (Mal 4:6), voor “ en de eer der kinderen zijn hun ouders” (Spr. 17:6).

The Lord has allowed these trials in your life, and your children’s lives, for a time, in order to draw you all closer to Him, to accomplish His work in all of you, and then draw you back together again for His glory! When your husband is not around to blame, you can then look to God! When you are closer to Him, He can change you more into His image! “They looked to Him and were radiant, and their faces shall never be ashamed” (Ps. 34:5).

De Heer heeft deze beproevingen toegelaten in je leven, en in de levens van je kinderen, voor een tijd, om jullie allemaal dichter tot Hem te trekken, om in jullie allemaal Zijn werk te vervullen, en om jullie samen terug te brengen tot Zijn glorie! Wanneer je man niet in de buurt is om te beschuldigen, dan kan je naar God kijken! Wanneer je dichterbij Hem ben, dan kan Hij je veranderen in meer naar zijn evenbeeld! “Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden” (Ps. 34:5).

Don’t allow your children to speak badly about their father. You must demand respect for their father (whether they are 5, 15, or 25!). “Honor your father and your mother” (Exod. 20:12, Deut. 5:16, Mark 7:10). Again remember, “He will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and smite the land with a curse” (Mal. 4:6). (If you have spoken badly about their father, first ask God for forgiveness; next ask your husband’s forgiveness; and lastly ask your children’s forgiveness.) “He who conceals his transgressions will not prosper” (Prov. 28:13). Then begin to build him up in the children’s (and your) eyes. (See the section entitled “Respectful” in chapter 7, “Kindness on Her Tongue,” for more knowledge.)

Laat het niet toe dat je kinderen kwaadspreken over hun vader. Je moet respect eisen voor hun vader (of ze nou 5, 15, of 25!) zijn. Eer uw vader en uw moeder” (Exod. 20:12, Deut. 5:16, Mar 7:10). Nogmaals onthou, “Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban” (Mal. 4:6). (Als je slecht heb gesproken over hun vader, vraag dan eerst God om vergeving; en vraag daarna je man om vergeving; en als laatste vraag je kinderen om vergeving.) “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn” (Spr, 28:13). Begin daarna hem op te bouwen in de kinderen (en in jou) ogen. ( Zie het deel getiteld : Respectvol” in hoofdstuk 7, “Vriendelijkheid van Haar Tong, “voor meer wijsheid.)

Remember, you will have trouble enforcing respect for their father if you exhibit disrespect for your husband.

Onthou, je zal problemen hebben om respect af te dwingen voor hun vader als je zelf respectloos bent naar je man.

Don’t allow your children to become unruly. “A child who gets his own way brings shame to his mother” (Prov. 29:15). Instead of allowing them to vent their anger, use this time to teach them to forgive and pray for their father. When the anger is gone, the pain will be felt; then teach them to rely on God for comfort. This Scripture helped my (then) five-year-old when he memorized it: “For He has said ‘I will never leave you nor forsake you’” (Heb. 13:5). Your children are confused right now, so give them clear directions. (For more knowledge, see “Your Mother’s Teachings,” in A Wise Woman.) Again, you will have trouble enforcing this if you exhibit a lack of control.

Laat het niet toe dat je kinderen ongedisciplineerd worden. “Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande” (Spr. 29:15). In plaats van hun boosheid te laten ventileren, gebruik de tijd om hun te leren om hun vader te vergeven en voor hem te bidden. Wanneer de boosheid is verdwenen, de pijn zal dan voelbaar zijn. Leer ze dan om op God te steunen troost. Deze vers heeft mijn (toen) vijf jaar oude geholpen wanneer hij zich herinnerde: “ Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten” (Heb. 13:5). Je kinderen zijn op dit moment verward, dus geef ze duidelijke leiding. (Voor meer kennis), zie “Je moeders lering,” in Een Wijze Vrouw.) Nogmaals, je zal problemen ervaren als je gebrek aan controle uitvoert.

Be careful not to choose the “easiest” road. It may seem like the easiest road, but in the end it is the road to even more sadness, trials, difficulties, and heartache than you are now experiencing. We, who have gone through difficult marriages, separation, and/or divorce, want to warn you against any ideas, books, or other people who will sway you to go the way of the world, which always ends in disaster! If the world endorses it, as Christians, we know it is the wide road to destruction.

Wees voorzichtig om niet voor de “makkelijkste” weg te kiezen. Het zal lijken op de makkelijkste weg, maar aan het eind is het de weg met meer verdriet, beproevingen, moeilijkheden en hoofdpijnen die je nu ervaart. Wij, die door moeilijke huwelijken zijn gegaan, scheidingen, en of echtscheidingen, willen je waarschuwen voor een ideeën, boeken, of andere personen die je aanmoedigen om de weg van de wereld op te gaan, welke zal eindigen in ellende! Als de wereld het goedkeurt, als Christen, we weten dat dat de brede weg is naar vernietiging.

Narrow is the way that leads to life, and few are those who find it! “Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it” (Matt. 7:13–14). You must look for that narrow way in all your decisions, in the way you speak to others, and in the way you handle the trials that will come your way now and in the future.

Smal is de weg die leidt naar het leven, en maar weinigen zullen het vinden! “ Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matt. 7:13-14). Je moet op zoek gaan naar de smalle weg in alle beslissingen die je neemt, in de manier hoe je tot andere spreekt, en in de manier hoe je omgaat met alle beproevingen die op je weg zullen komen in de toekomst.

Please be careful what you read. The books whose foundation is in philosophy or those written by psychologists or marriage counselors can fill your mind with ideas that are not scriptural. These destructive ideas that are contrary to God’s principles will cause your restoration to go backward, not forward. We have learned the hard way that books that cover such topics as “tough love,” “spicing up your marriage,” and “co-dependency” have hurt our marriage tremendously. We have seen the damage that these ideas have done to our marriage and to the marriages of the men and women who have told us that they looked to them in their desperation. Instead, renew your mind with God’s Word. If you meditate on His Word, God promises in Psalm 1 that you will prosper in everything that you do!!

Wees alsjeblieft voorzichtig met wat je leest. De boeken met een filosofische achtergrond of die geschreven zijn door psychologen of huwelijkse raadgevers kunnen je gedachten vullen met ideeën die niet bijbels zijn. Deze destructieve ideeën die lijnrecht tegenover Gods principes staan zullen er voor zorgen dat je herstel achteruit gaat, en niet vooruit. We hebben op een harde manier geleerd dat zulke boeken met onderwerpen zoals “taaie liefde,” “ je huwelijk versnellen”, en “medeafhankelijkheid” heeft onze huwelijken enorm pijn gedaan. We hebben de grote schade gezien wat deze ideeën hebben gedaan in ons huwelijk en in de huwelijken van de mannen en vrouwen die ons hebben verteld toen ze in wanhoop naar deze ideeën zochten. In plaats daarvan, vernieuw je gedachten met Gods Woord. Als je mediteer over Zijn Woord, Gods belofte in Psalm 1 dat je voorspoedig zal zijn in alles wat je doet!!

Look to God and to those of “like mind” to encourage you to believe God for your marriage. Please go to the Counselor (God’s Word), which is free, and save your money and your marriage. God wants you to Himself! Stay away from the “professionals.” Every professional has his or her ways and beliefs. There are thousands of Christian and secular marriage counselors and books about marriage problems. If they knew all the answers, why is there an epidemic of divorce especially in the church?!

Kijk naar God en degene met de “zelfde gedachten” om jezelf te bemoedigen om God te geloven voor je huwelijk. Ga alstublieft naar de Raadgever (Gods Woord), welke gratis is, en bespaar jezelf geld en je huwelijk. God wilt je voor Hem zelf! Blijf weg van de “professionals.” Elke professional heeft zijn of haar eigen geloofs weg. Er zijn duizenden Christenen en wereldse huwelijk raadgevers en boeken over huwelijksproblemen. Als zij alle antwoorden wisten, waarom is er dan een epidemie van echtscheidingen in voornamelijk de kerken.

Where do you begin? What should you do? Begin to move your demolished house onto the rock. “Therefore everyone who hears these words of Mine and acts upon them, may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock” (Matt. 7:24–25). “The wise woman builds her house, but the foolish tears it down with her own hands” (Prov. 14:1). “By wisdom a house is built, and by understanding it is established; and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches” (Prov. 24:3–4).

Waar kan je beginnen? Wat moet je doen? Begin door je gebroken huis te verplaatsen naar de rots.”Een ieder nu, die deze woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en storten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest” (Matt 7:24-25). “ De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spr. 17:1). “ Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd” (Spr. 24:3-4).

Praise God in all things. “Let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that give thanks to His name” (Heb. 13:15). “Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice!” (Phil. 4:4).

Prijs God met alle dingen. “ Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden” (Heb. 13:15). “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u” (Fillip. 4:4).

Learn to really pray. “I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before Me for the land, that I would not destroy it; but I found no one” (Ezek. 22:30). Standing in the gap does not mean standing in your husband’s way!

Leer om echt te bidden. “ Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden” (Eze. 22:30). Op de bres staan betekent niet in de weg staan van je man.

Take every thought captive. “We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ” (2 Cor. 10:5).

Neem elke gedachten gevangen. “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Kor. 10:5).

Begin to renew your mind to be like Christ’s and to look down at your situation like God does, from above. Get A Wise Woman and work through it with a friend. Get a “Bible Promise Book” from your local Christian bookstore (very inexpensive) and put it in your bathroom. Many women use this as their prayer closet when they have children or a husband in the home. It is a place of refuge and you can pour over His promises to you.

Begin met het vernieuwen van je gedachten om te zijn zoals Christus en naar je situatie te kijken hoe God dat doet, vanaf boven. Koop Een Wijze Vrouw en werk samen met een vriendin er doorheen. Pak een “Bijbelse Belofte Boek” uit je plaatselijke boekenwinkel (is erg duur) en zet het in je badkamer. Veel vrouwen gebruiken dit als een binnenkamer wanneer ze kinderen of een man thuis hebben. Het is een veilige terug trek plaats waar je Zijn beloftes kan uiten.

Get 3x5 cards and write down different Bible verses that you can use to renew your mind, to fight in the Spirit (the sword of the Spirit is the Word of God), or to run to when you experience an attack of fear, doubt, or lies. Keep these with you and read them over and over again. Stop talking so much about your problems; listen to God and read His Word. Psalm 1 gives you a promise: “His delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither; and in whatever he does, he prospers.” Practically speaking, if you read and reread this book to the point of wearing it out or take the time to make 3x5 cards with the Scriptures you need, you can’t help but meditate on His Word. Almost every woman I have met who has a restored marriage did one or both of these things.

Zorg dat je 3x5 kaarten hebt en schrijf verschillende Bijbel verzen op die je gedachtens kunnen vernieuwen, om geestelijk te vechten (het zwaard van de Geest is het Woord van God), of waar je naartoe kan rennen wanneer je een aanval voelt of angst, twijfel, of leugens. Hou ze bij je en lees ze over en over. Stop met zoveel te praten over je problemen; Luister naar God en lees Zijn Woord. Psalm 1 geeft je een belofte: “maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt” Praktisch gesproken, als je dit boek leest en herleest tot het punt dat je het gaat uitdragen of de tijd neemt om 3 x 5 kaarten te maken met Bijbelverzen die je nodig hebt, dan kan niet er onderuit om te mediteren over Zijn Woord. Bijna elke vrouw die ik heb ontmoet die een hersteld huwelijk heeft deed 1 of allebei deze dingen.

No marriage is too far gone! “With men this is impossible, but with God all things are possible” (Matt. 19:26). Again remember that it is not true that you and your husband, together, must seek help to change the marriage. We have seen the good “fruits” of the women who have asked God to change their husbands’ hearts and to work on them, and God was faithful. (See “fruits” in Matt. 7:16, 20.) “And why do you look at the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye,’ and behold, the log is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother’s eye” (Matt. 7:3, Luke 6:41). We pray the same for you: that you will see clearly how to really help your husband by being a godly woman with a gentle and quiet spirit who smiles at the future.

Geen een huwelijk is te ver heen! “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matt. 19:26). Nogmaals denk eraan het is niet waar dat jij en je man, samen, hulp moeten zoeken om het huwelijk te veranderen. We hebben de goede “vruchten gezien” van de vrouwen die God hebben gevraagd om hun mannen hun “hart” te veranderen en aan hun te werken, en God was trouw. (zie “vrucht” in Matt. 7:16, 20.) “ Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is” (Matt. 7:3-4), Luk 6:41). We bidden hetzelfde voor jouw: Dat je helder zal zien hoe je echt je man kan helpen door een goddelijke vrouw te worden met een zachte en stille geest die lacht naar de toekomst.

How long? Many women have asked me “how long” their husband will be gone or “how long” their trial will continue. It may help you if you think about it as a journey. How long it takes often depends on you. As the Lord shows you an area that He is working on, work with Him. Do not become sidetracked with everyday life. Satan will bring in “the cares of the world” in order to choke the Word out of you. He also will bring situations, emergencies, and other crises that will divert your attention away from your destination—your restored family!

Hoe lang? Veel vrouwen hebben mij dat gevraagd “hoe lang” zal hun man wegblijven of “hoe lang” zal hun strijd doorgaan. Het zal je misschien helpen als je eraan denkt dat het een reis is. Hoe lang het duurt ligt meestal aan jou. Als de Heer je laat zien de gebieden waar Hij aan het werk is, werk met Hem mee. Dwaal niet af in het dagelijkse leven. Satan zal “de zorgen van de wereld” erbij halen om het Woord uit je te rukken. Hij zal ook situaties, spoedzaken, en andere crisissen brengen die je zullen afleiden van je doel─je herstellende familie!

Too often our journey seems to have “stalled.” Just take the next step of obedience. Our “Be Encouraged” videos or audiotapes can help. When you become weary with the “wait,” do not lose heart. This is the time our Lord is using to stretch our faith and focus our attention on His workings in our lives. All that is required is our obedience, which will release spiritual power to work on our behalf. It is not necessary that God gives us a detailed explanation of what He is doing. We know that He will work out His purposes through whatever happens even when we have made a mistake. We must believe that He is working with people and situations and arranging circumstances for His good for us.

Te vaak lijkt onze reis te zijn “stil komen te staan.” Neem de volgende stap in gehoorzaamheid. Onze “Wees Bemoedigd” videos of onze audiocassettes kunnen je helpen. Wanneer je vermoeid raakt van het wachten, bewaar je hart. Dit is de tijd die onze Heer gebruikt om ons geloof uit te rekken en onze aandacht focus op Zijn werk in onze levens. Alles wat nodig is is onze gehoorzaamheid, wat geestelijke kracht zal uiten voor in ons voordeel. Het is niet nodig dat God ons een gedetailleerde uitleg geeft van wat Hij aan het doen is. We weten dat Hij Zijn doel zal uitwerken door wat er ook gebeurd. Ook wanneer wij een fout hebben gemaakt. We moeten geloven dat Hij werkt met mensen en situaties en omstandigheden organiseert voor Zijn ????? voor ons.

There Is MORE Help!
Er is meer hulp!

When women continued to come to us weary and needing hope, we were led to create a fellowship on our website to give more help, support, compassion, and guidance to those seeking to restore their marriages and all the relationships in their lives.

Wanneer vrouwen bij ons blijven komen uitgeput en hoop nodig hebben, werden we geleid tot gemeenschap op onze website om meer hulp te geven, ondersteuning, begrip, en leiding voor degene die zoeken naar een herstellend huwelijk en alle relaties in hun leven.

We would like to invite you to join our fellowship. We have received so many awesome praise reports about this area of our ministry, and it is growing by word of mouth. What is even more exciting is that we have seen more relationships restored on a regular basis than we ever thought possible!

We willen je graag uitnodigen om lid te worden van onze kameraadschap. We hebben al veel geweldigen lofprijs rapporten ontvangen over dit gebied van onze ministrie, en het groeit door mondelinge communicatie. Wat is nog mooier dan te zien dat nog meer relaties hersteld worden op reguliere basis dan wat we voor mogelijk hadden!

We also want to help you find an ePartner, which is an encouragement, prayer, and accountability partner. Women are paired with other women who are going through the same or a similar situation and have a heart to restore every area of their lives. If you would like to join, visit our website at:

We willen je ook helpen om een ePartner te vinden, wat een bemoediging is, gebed, en een verantwoordelijke partner. Vrouwen worden voorzien van andere vrouwen die door dezelfde of vergelijkbare situatie gaan en een hart hebben om herstel te brengen in elk gebied van hun leven. Als je lid wilt worden, bezoek dan onze website:

RestoreMinistries.net

or

RMIEW.com

Many women in your situation rave about the change in them and their situation after reading A Wise Woman, which appears to be foundational to your restoration.

Vele vrouwen in jouw situatie scheppen op over de verandering in hun en hun situatie na het lezen van Een Wijze Vrouw, wat een fundering is voor je herstel.

To give more hope when everyone keeps telling you that your situation is hopeless, we have our testimony book, By the Word of Their Testimony. This book is filled with testimonies of hopeless marriages that God miraculously restored. If your parents, friends, pastor, or coworkers think you are crazy because you believe God can restore your marriage, give them a By the Word of Their Testimony book and watch them begin to encourage you rather than discourage you!

Om meer hoop te geven wanneer iedereen je vertelt dat je situatie hopeloos is, hebben we onze getuigenissen book, Door het Woord van Hun Getuigenis. Dit boek staat vol met getuigenissen van hopeloze huwelijken die God op miraculeuze wijze heeft hersteld. Als je ouders, vrienden, pastoor, of collega’s denken dat je gek bent omdat je gelooft dan God je huwelijk kan herstellen, geeft ze dan een Door het Woord van Hun Getuigenis boek en kijk hoe ze je zullen beginnen te bemoedigen in plaats van je te ontmoedigen

We also have a book, Questions and Answers, that has proven to be extremely helpful in answering many of the questions you may have concerning marriage restoration. This book contains over 300 questions, which are answered through Scripture. In this book you will find the answers to most, if not all, of the questions you may have in terms of the practical walking out of the principles that you are now learning about.

We hebben ook een boek, Vragen en antwoorden, dat heeft bewezen heel extreem hulpvaardig te zijn om vele vragen te beantwoorden die je hebt over huwelijks herstel. Dit boek bevat meer dan 300 vragen, welke zijn beantwoord met Bijbelverzen. In dit boek zul je antwoorden vinden op veel, zo niet alle, vragen die je hebt over het praktisch uitvoeren van de principes die je nu aan het leren bent.

Our most popular resource is a video series that goes into more detail and gives you more help in answering your many questions—the “Be Encouraged” video series. These will answer most, if not all, of the questions you may now have in terms of practically walking out the principles that you have just read or will read.

Ons meest populaire bron is een video serie die gedetailleerd ingaat en meer hulp geeft in het beantwoorden van je vele vragen─de “Wees Bemoedigend” video's serie. Deze zullen de meeste, zo niet alle, van de vragen die je nu hebt over het praktisch uitvoeren van de principes die je zojuist hebt gelezen of zal lezen.

We look forward to the opportunity to help you through our website and to pray for you as you post prayer requests. Until then, let me pray for you now . . .

We kijken uit naar de gelegenheid om je te helpen door onze website te gaan en voor je te bidden wanneer je een gebedsverzoek plaatst. Tot dan, laat mij nu voor jou bidden......

“Dear Lord, please guide this special sister during the trouble in her marriage. And her ears shall hear a word behind her saying, this is the way, walk here, when she turns to her right and when she turns to her left (see Isa. 30:21).

“Lieve Heer, leid alstublieft deze speciale zus tijdens de problemen in haar huwelijk. “En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop (Jes. 30:21)

“Please reassure her when she sees a thousand fall on her right side and ten thousand at her left; help her to know that if she follows You, it will not happen to her (see Ps. 91:7). Hide her under your protective wings.

“Alstublief bevestig haar wanneer ze zal zien al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot U zal het niet genaken (zie Ps 91:7). Verberg haar onder u beschermende vleugels.

“Help her to find the narrow path that will lead her to life, the abundant life you have for her and for her family. Lord, I pray for a testimony that you can use for Your glory when this troubled or broken marriage is healed and restored! We will give You all the honor and the glory. Amen.”

“Help haar de smalle weg te vinden dat haar zal leiden naar het leven, het overvloedige leven dat u voor haar heeft voor haar familie. Heer, ik bid voor een getuigenis die u kan gebruiken voor U glorie wanneer dit probleem of gebroken huwelijk is genezen en hersteld! We geven U alle eer en glorie. Amen”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.