Crisis-Corner

Heb je jezelf onlangs bevonden in een plotselinge crisis?

Of heb je ontdekt dat je gewoon neerslachtig bent, veel huilt en depressief bent? We hopen dat deze pagina je zal leren hoe te worden geleid door de “stille waters” waar de Heer “je ziel kan herstellen.”  

Neem een minuut om te LUISTEREN ☊ naar Zijn Beloftes om je te helpen kalmeren als je in een Crisis ben.

Beloftes in a Crisis

Lees mee:

“….maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt…”Filippenzen 3:14

“Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn.” Spreuken 3:24.

“Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel.” Psalm 23:2-3

“Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets. nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Hun naam hebt Gij uitgewist voor altoos en immer. Zelfs hun gedachtenis is vergaan. Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer; als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer; maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede.“ Psalm 21

“Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. “Filippenzen 4:4-9

“De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” John 10:10

“Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.“ Jesaja 55:11.

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 1 Korintiërs 10:13.

“Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven…..” John 11:25

“Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam.” Psalm 100:4

“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij….” Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.” Psalm 23:3-6

 

 

De eerste vraag is:

Naar wie ren je normaliter toe als een crisis je treft? De telefoon, het internet, om hulp te krijgen of bemoediging van een vriend of familielid?

Als je NIET als eerst naar de HEER bent geweest, DAN STOP NU en wees alleen met Hem. Schreeuw het uit naar Hem en belijdt aan Hem Dat Hij niet de eerste is in jou leven. Maak een afspraak met Hem om NIET met iemand te praten VOORDAT je met Hem EERST hebt gesproken. Onthoud, Exodus 20:3 zegt, “Gij zult geen andere goden voor Mij hebben.”

Een “Plotselinge Crisis” is van de Vijand

Nadat je hebt beleden en je toegewijd hebt om EERST naar de Heer te gaan, dan dien je vervolgens te weten WAAR een plotselinge crisis vandaan komt.

Wanneer, “plotseling” een crisis je raakt dan is dat iets wat de duivel opgezet heeft om je VREDE te STELEN.Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Weder staat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten”―1 Petrus 5:8-10

Je zal zien dat als je de vijand WEERSTAAT omdat je sterk staat in je geloof―omdat je als EERSTE naar de HEER rent―dan kan de vijand je niet nogmaals van de klif duwen. Hoe vaak heeft hij als succes gehad in het keer op keer vernietigen alleen omdat hij in staat was een crisis te veroorzaken dat ervoor heeft gezorgd dat je naar iemand anders rent dan naar de Heer, en het is allemaal vreselijk afgelopen. 

Het is je geloof in God, niet het geloof in jezelf, niet het geloof in je vriend, niet het geloof in je pastoor, niet het geloof in je echtgenoot of je vriend, niet het geloof in je omstandigheden―maar GELOOF IN GOD―wat zal voorkomen van het doen van iets wat je zal BETREUREN. Onthoud deze vers voor de volgende keer dat je naar iets toe rent om de crisis die de vijand heeft opgewekt op te lossen te genezen, Zij “wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap”―Spreuken 19:2

Wanneer een crisis je raakt, weet dan WAAR de crisis vandaan komt:
BEWEEG NIET,

BEL of PRAAT met NIEMAND en MAAK NOOIT EEN BESLISSING totdat je kalm bent en er GEEN EMOTIES aan de situatie verbonden zijn.

Hoe?

Hoe kunnen er geen emoties eraan verbonden zijn?

Ga naar je gebed kamer (ergens waar het stil is en je alleen kan zijn: een badkamer of toilet, je auto, een kast, je slaapkamer of je kantoor). Maak een “gebed kamer” thuis en op het werk, dan ga DAAR NAARTOE en bid tot de angstgevoelens die je ervaart weg zijn en dat in plaats daarvan je overstroomt met Zijn vrede.

En wanneer ik zeg bid, bedoel ik simpelweg praten met God net zoals je zou praten met mij of met je vriendin en vertel HEM alles. Zit daarna stil en probeer te HOREN wat Hij zegt. Je kan met Hem beginnen een vraag te stellen, verwacht dan van Hem te HOREN.

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij”―John 10:27

“Zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop”―Jesaja 30:21

“Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken”―Spreuken 3:6

“Erken de Heer” betekent dat je je realiseert dat Hij vlak daar bij je is om je te helpen, om je je vrede te brengen, en je te leiden om te weten wat je moet doen. Het belangrijkste is om helemaal NIETS te doen als je NIET absoluut zeker weet dat dat het juiste is om te doen! Je gehaast gedragen zal zeker MEER pijn veroorzaken en MEER schade dan de oorspronkelijke  crisis of aanval. 

Laat mij een voorbeeld delen van het te snel iets doen tijdens een crisis:

Toen mijn jongens nog vrij klein waren, hebben mijn moeder en ik GROTE, DIKKE, ZWARTE MARKEER STIFT gekrabbel overal aan de voorkant van een erg dure en sentimentele antieke dressoir ontdekt (mijn ouders hebben het gekocht op hun huwelijksreis terwijl ze reden van New York Stad naar Hollywood in de 1930er jaren).

Toen ik het zag, rende ik meteen naar beneden, onderweg biddend naar de HEER om mij te helpen met wat te doen. Toen ik bij mij schoonmaak kast kwam, voelde ik dat de Heer mij vertelde om glassex mee te brengen; echter, toen ik aankwam bij mij kamer met de glassex, had mijn moeder al de cirkels weg gehaald met NAGELLAK REMOVER! Ja, het heeft gewerkt om de markeerstift weg te halen, maar het heeft ook een GROTE witte cirkel achter gelaten op het hout (een merkteken dat er tot op de dag van vandaag na meer dan 25 jaar er nog op zit). Ik heb de glassex op de overgebleven gekrabbelde markering gespoten en het eraf geveegd―alles eraf geen spoor van het incident! Hoewel het jammer is dat dit stuk voor altijd beschadigd is, gebruik ik het als herinnering aan dit principe. Elke keer als ik de dressoir zie, blijft de Heer mij herinneren over de consequenties van het handelen in haast! 

Je focus op je Herstel Reis moet zijn om je te leren de stormen van je leven als een echte en volwassen gelovige te TROSEREN. Spreuken 3:25 verteld ons: “Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de Here zal uw getrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.” God vertelt ons ook in Psalm 55:22: “Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.”

Zij die je voor zijn gegaan.

Ik ervaarde dat als ik trouw was om dichtbij de Heer te blijven Hij mij altijd VOORBEREIDE voor wat Hij WIST wat zou gaan gebeuren. Het gebeurt nu nog steeds meer dan twee decennia later. Ik ben nooit geschokt bij iets dat gebeurt. Ja, ik ben verrast, maar meteen herinnert Hij mij aan wat Hij mij heeft verteld of heeft gewezen VOORDAT de tijd kwam. Hij zegt niet precies was, maar ik weet dat er iets gaat komen. Vaak is het dat je begrijpt dat de wind vooraf gaat aan een onweersbui, dus als de regen PLOTSELING naar beneden komt, ben ik klaar met mijn spirituele paraplu geopend.

Hier is een getuigenis toen ik voor het eerst realiseerde dat de Heer mij zal voorbereiden op wat er zal komen.

Het was bijna aan het einde van de strijd van mijn huwelijk, een middag toen ik mijzelf zittend op de vloer vond van een paskamer van een belangrijke appartement winkel, bijna in tranen. Wat er was gebeurd was niet iets belangrijks, het was enkel dat ik de gehele dag de ene “kleine” beproeving na de ander had gehad! Dingen die gewoon zenuwslopend waren―alles ging mis! Dus ik wist dat ik een “gebed kamer” moest zoeken en toen ik de Heer vroeg, dsraaide Hij mij naar een paskamer in de winkel. Het was daar dat ik mijn VREDE weer vond en toen ik bad, de Heer “mijn paden recht maakte” in een wonderbare manier, weg van een CRISIS dat PLOTSELING zou raken. 

Toen ik mijzelf overweldigend voelde, stuurde ik mijn kinderen een bepaalde deur door met mijn moeder (zei dat ik een ding had die ik wilde  proberen) zodat ik alleen mijn oudste zoon naast me had. Bijna meteen, hoorde ik de Heer zeggen “draai naar rechts!” Indicatief nam ik de schouders van mijn zoon en draaide ik hem naar rechts, door een gangpad. Want vlak voor mij was mijn man en de AV, waarvoor ik mijn kinderen al maanden had afgeschermd (zij wisten niks over haar)! Als ik niet deze serie van beproevingen had gekregen, welke indicatief mij naar mijn gebed kamer heeft gebracht zodat ik “stil” kon zijn voor de Heer. Zou ik niet in staat zijn om de Heer, zijn erg zachte “stem” te horen. De Heer is weer, getrouw geweest, om mijn kinderen af te schermen van elke kennis of blootstelling over deze persoon in de gezelschap van mijn man (hun vader)! En op precieze momenten draaide ik, ik was in staat om mijn echtgenoot te seinen dat mijn zoon daar was die snel een andere kant op RENDE! Dit, was ook wonderbaar en heeft de AV boos gemaakt die gesmeekt heeft om zijn kinderen te ontmoeten.

Onthoud, “wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop”―Jesaja 30:21 wanneer je je VREDE zal vinden en als eerst naar Hem toe zal gaan.

Hier is een ander voorbeeld hoe de Heer “kleine” beproevingen gebruikt om ons voor te bereiden voor een grotere crisis dat de vijand PLOSTELING wil brengen voor jou om van de klif af te storten.

Een avond kwamen mijn kinderen en ik terug uit een landelijk gebied  buiten onze stad. De auto begon te sputteren en langzaam te rijden. Meteen, vertelde ik de kinderen om te bidden en we baden hard op. Het liet de auto doorgaan, maar alleen zo snel dat we konden lopen. Toen begonnen we “lof” liederen te zingen.” De auto ging meteen sneller rijden, maar wanneer we stopte met zingen, stopte de auto ook. Voor ongeveer een UUR  zongen we non stop lof liederen aan de Heer dat ons uiteindelijk thuis bracht. De kinderen waren uitgeput (want ik heb ze hardop laten zingen, lol) en ze gingen meteen naar boven de trap op om zich klaar te maken voor bed―toen er PLOTSELING geklopt werd op de deur.      

Toen ik open deed, stond de sheriff daar die vroeg of ik Erin Thiele was. Toen ik, “ja” antwoorde strekte hij zijn handen uit met papieren en zei “Je word aangeklaagd voor een echtscheiding…. Alstublieft teken hier.” Ik kreeg zwakke knieën, maar mijn geest was vol met kracht en vrede van het zingen van lof muziek om ons naar huis te leiden. EN wat nog belangrijker was, mijn kinderen waren NIET daar om getuigen te zijn van deze angstige ervaring. De kinderen deden altijd de deur open! Was HIJ niet daar geweest om ons te leiden met dit voorproces, zouden ze gemend worden in een kruisvuur!

Zou ik zijn gestopt om te bellen voor hulp voor onze bus, zou God niet Zijn perfecte plan kunnen afronden over het gene wat HIJ WIST dat zou komen. Dit is het hoofdpunt―WIE dan de HEER weet wat er gaat komen? Daarom is het dwaas om te praten met iemand of te luisteren naar iemand anders wanneer de HEER weet wat er gaat gebeuren! Hij weet wat er aan de hand is (dus luister niet naar geruchten die gewoon zijn, zo niet altijd, van de vijand om je bang te maken, zodat je iets stoms gaat doen).

De Heer heeft ook meer dan een keer ziektes gebruikt, speciaal de ziektes van mijn kinderen, dat ervoor zorgde om “stil te zijn” of te “liggen aan stille wateren” na een grote aanval―om te genezen. Dit betekent, dwarsboom niet (verhinderen van het behalen van het doel) in tijden van crisis, maar in plaats daarvan prijs de Heer. Als je trouw aan Hem blijft, als zijn bruid, zal Hij trouw zijn aan jou en een manier daarvoor is dat Hij je “Zijn Wegen” zal leren. Jesaja 55:8 zegt, Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten En uw wegen zijn niet Mijn wegen, luidt het woord des Heren,” verklaard de Heer. LEER Zijn wegen en je zal ongedeerd door de dingen lopen.

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen”―Lucas 10:19

 

 

STROMEN IN DE WOESTIJN

3 6 6 D A G E L I J K S E
T O E W I J D I N G  L E Z I N G E N

Door L. B. COWMAN

1 Februari

Want door Mij is deze zaak geschied. (1 Koningen 12:24)

De telleurstellingen van het leven zijn simpelweg de verborgen momenten van liefde. C.A. Fox

Mijn kind, Ik heb een boodschap voor jou vandaag. Laat mij het fluisteren in je oren zodat eventuele stormachtige wolken die opkomen glorieus zullen schijnen, en de ruige plaatsen waar je misschien zal moeten lopen zullen glad gemaakt worden. Het zijn maar vier woorden, maar laat ze in je innerlijk zinken en gebruik ze als een kussen om je vermoeide hoofd erop te laten rusten. “Want door Mij is deze zaak geschied.”

Heb je je ooit gerealiseerd dat wat jou aangaat mij ook aangaat? “ want wie u aanraakt, raakt zijn [mijn] oogappel aan” (Zach. 2:8).  “Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat” (Jesaja 43:4). Daarom is het mij speciale genoegen om je te leren.

Ik wil dat je leert dat wanneer een verleiding je aanvalt, en de vijand komt “als een onstuimige rivier” (Jesaja 59:19), dat “Want door Mij is deze zaak geschied” en dat jou zwakte Mijn kracht nodig heeft, en je veiligheid ligt in dat je Me laat vechten voor jou. 

Zit je in moeilijke omstandigheden, omgeven met mensen die je niet begrijpen, nooit je mening vragen, en je altijd opzij duwen? “Want door Mij is deze zaak geschied.” Ik ben de God van de omstandigheden. Je bent niet gekomen bij toeval op deze plek―je bent precies waar Ik had bedoelt. 

Heb je mij niet gevraagd om je nederig te maken? Dan zie dan dat Ik je heb geplaatst in de perfecte school waar deze les wordt gegeven. Je omstandigheden en de mensen om je heen worden alleen maar gebruikt om Mijn wil te bereiken.  

Heb je problemen met geld, vindt je het moeilijk om de eindjes bij elkaar te knopen? “Want door Mij is deze zaak geschied,” want ik ben de Ene die je financiën in stand houd, en je wilt leren om Mij te steunen. Mijn voorraden zijn grenzeloos en Ik ”Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien” (Filip 4:19). Ik wil je Mijn beloftes bewijzen zodat niemand kan zeggen, “Geloofdet gij niet in de Here, uw God” (Deut. 1:32).

Ervaar je een tijd van verdriet? “Want door Mij is deze zaak geschied.” Ik ben “een man van smarten en vertrouwd met ziekte” (Jesaja 53:3). Ik heb toegestaan dat je aardse troosters zouden falen, zodat wanneer je je tot Mij zou wenden je zou krijgen “eeuwige troost en goede hoop” (2 Tessalon. 2:16. Heb je ernaar verlangd om grote dingen voor Mij te doen maar in plaats daarvan ben je opzij gezet op een ziekte bed en pijn? “ Want door Mij is deze zaak geschied” Je was zo druk Ik je aandacht niet kon krijgen, en ik wilde jou wat van Mijn diepste waarheid leren. “Zij dienen alleen wie stand houden en wachten.” In feite, sommige van mijn grootste werkers zijn degene die fysiek niet in staat zijn om te dienen, maar hebben geleerd de krachtige wapen van gebed te hanteren.

Vandaag plaats ik een kop heilige olie in je handen. Gebruik het vrij, Mijn kind, Zalf alles met het elke nieuwe omstandigheid, elk woord dat je pijn doet, elke onderbreking dat je ongeduldig maakt, en elke zwakheid die je hebt. De pijn zal weggaan als je leert Mij te zien in al de dingen. 

Laura A. Barter Snow

“Dit is van Mij,” zegt de Redder,
als Hij voorover buigt kust Hij mijn voorhoofd,
“Want iemand die van je houd heeft geleid.
Rust gewoon in mij, wees nu geduldig
Jou Vader weet dat je dit nodig hebt,
Maar, waarom kan je misschien niet zien―
Treur niet naar de dingen die je waarschijnlijk hebt gemist.
De dingen die ik gestuurd hebt is het beste voor jou.”

Dan kijkend door mijn tranen, smeekte ik,
Beste Heer, vergeef, ik wist het niet,
het zal niet moeilijk zijn aangezien u betreedt,
Elk pad voor mij hier beneden.”
En voor mijn bestwil moet dit ding zijn,
Zijn genade is voldoende voor elke test.
Dus ik zal nog steeds zingen: “Wat er ook mag zijn
Gods zijn wegen voor mij zijn altijd de beste.”

 

Geloof niet Wat Je Denkt dat Je Zag
of Wat je Hoort

Normaliter wat je is verteld of wat je denkt dat je hebt “gezien” is gedeeltelijk OF compleet een leugen! John 8:32 zegt “…..en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Laat mij je een geweldige illustratie geven: Op een avond tijdens mijn Herstel Reis, reed ik naar huis met mijn moeder en mijn vier kleine kinderen op de achterbank. OPEENS ZAG IK de auto van de AV uit onze straat draaien (wat een korte dood lopend stuk was) met mijn echtgenoot rijdend en de overspelende vrouw zat naast hem! Mijn moeder keek verschrikt naar mij!!  

Mijn handpalmen begonnen te zweten en mijn hart bonsde uit mijn borst! Ik draaide in de straat om alleen maar mijn echtgenoot zijn auto geparkeerd te zien staan voor het huis en toen we naar binnen waren gegaan daar was mijn man, die zat in ons tuinhuisje, geduldig te wachten op ons tot we thuis waren!

Wie had ik dan gezien? Ik weet het niet. Ik zal het nooit weten. Mijn moeder en ik hebben het BEIDE gezien, niet alleen ik! Ik geloofde dat de Heer mij leerde om nooit alles te geloven wat “Ik denk” gezien te hebben. En zeker niet te geloven wat een ander zeggen dat ze hebben gezien!! 

In een OGENBLIK veranderd!!

En zelf als je echt iets ZIET―is God in staat om ALLES te veranderen in een OGENBLIK!! Simpelweg schreeuw het uit naar Hem degene die de zee kan kalmeren en ervoor kan zorgen dat je niet verdrinkt:

En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.’

Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?‘”―Mattheüs 8:26; 14:31

Als dingen “moeilijk” begonnen te worden tijdens mijn tweejarige Herstel Reis,

De Heer spoorde mij aan om “de zoom van Mijn kleed vast te pakken”. De manier waarop ik probeerde “de zoom te grijpen” was door dicht bij Hem te komen, door in het Woord te blijven, door veel meer stille tijd met Hem door te brengen en door te proberen om Hem meer te horen. Ik trok mij ook terug uit mijn kerk en elke afspraak die ik kon. Ik wist dat om mijn Herstel Reis te eindigen was het nodig om mij zelf stil te houden, zodat ik niet verrast zou worden door welke “plotselinge schrik.” “Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de Here zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt”―Spreuken 3:25-26.

Wat ik heb ontdekt is dat wanneer er moeilijkheden in vooruit zicht waren dan was het nodig dat mijn leven STIL moest worden voor een poos zodat ik de weg kon beëindigen die Hij voor mij uitgezet had te reizen, Hij waarschuwde mij door mij deze vers te geven, Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden”―Jesaja 43:2. Vertrouw op mij er waren VEEL moeilijke en angstaanjagende wateren, maar ik heb ze allemaal doorstaan door dicht bij de Heer te blijven en zo zal ook jij!!

“En zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden behouden”―Mattheüs 14:36

Vertrouw NIEMAND met je toekomst. Ren niet naar iemand, niemand, die NIET in staat is de storm dat raast te kalmeren die woedt. Naar iemand toe gaan die geen idee heeft wat zal komen, iets waar de vijand mee hoopt je mee te vernietigen!!

Ik hoop en bid dat je zal aannemen wat je geleerd hebt en zoekt te vinden “de vrede dat alle begrip te boven gaat” in het “midden van je storm.” Dit is de gedachten gang, hart gesteldheid en geest gesteldheid die je automatisch in staat moet zijn te vinden tijdens elke en iedere beproeving die je tegenkomt. Alleen dan zal je een uitweg vinden UIT de woestijn door de moeilijke rivieren naar je Beloofde Land.

Een reden waarom wij je GEEN advies geven of proberen je te begeleiden is omdat we weten dat wij NIET God zijn en NIET voldoende zijn. Ook wij weten de toekomst niet, wij weten niet wat echt aan de hand is, en omdat wij niet weten wat de Heer weet die je probeert te vertellen VOORDAT het PLOTSELING op je afkomt in een crisis.

Vind jouw CRISIS HOEK, maak een gebedsruimte om naar toe te gaan, deel je crisis met jou ECHTGENOOT, de Heer, en NIEMAND ANDERS

Onze wens is om je te blijven te bemoedigen om naar de Heer Jezus Christus te gaan voor AL je noden, niet te steunen op de armen van vlees―van ons of van iemand anders.

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een zilt achtig, onbewoond land.

“Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen”―Jeremia 17:5-8

We bemoedigen je om AL jouw VERTROUWEN in de Heer te stellen, schreeuw het uit naar Hem ALLEEN, maar nog belangrijker, wacht niet op een crisis. Breng regelmatig meer tijd met de Heer door. Maak een “gebed ruimte” thuis en op je werkplaats waar je naartoe kan gaan om te praten met de Heer gedurende de dag. En dan, wanneer een crisis komt, ga daar naar toe en luister naar de Heer kalmeer de storm in je hart.

Hoor Geen Kwaad Aan.

Een manier waarop de vijand VEEL kan doen (wat ik hoop dat jullie allemaal zelf leren te doen) is in het gebied wat je zegt. Voordat we alle redenen lazen WAAROM we geen dingen zouden moeten zeggen maar ons stil moeten houden, hebben we veel schade aangericht, toch?

En toch als je hebt geleert en je tong in bedwang houd, kan je allerlei dingen tegen je gezegd krijgen, en over jou―zelf in je gezicht terwijl iemand vulgaire dingen tegen je schreeuwt.

Jou echtgenoot zal je wellicht laten zitten om je allerlei dingen te vertellen dat de mogelijkheid heeft om omkeerbare schade aan te brengen, welke je natuurlijk zal willen vermijden, koste wat kost, indien mogelijk. Daarom als je geen dingen zegt om deze uitbarstingen te veroorzaken zal je veel minder zien, gegarandeerd.

Nu als je NIET stil zal blijven zijn, en je gaat door met het spugen van dingen uit jouw mond, dan heeft het geen zin om je dit punt uit te leggen, Echter, als je een wacht voor je tong zet en discreet bent in wat JE zegt, dat zal je grote voordeel hebben aan de volgende principe die ik je wil leren. Het is gebaseerd op deze vers:

“Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here”―Psalm 112:7.

De vers die ik uit mijn hoofd hebt geleerd was van BB BasisBijbel dat zegt,

“Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws. Want je vertrouwt altijd op de Heer.”

De Heer gaf mij deze vers aan mij nadat mij was verteld opnieuw en opnieuw dingen die mij pijn en/of bang maakte. Mijn echtgenoot kwam alleen maar langs om te vragen als hij met mij kon praten, en het zou onvermijdelijk iets zijn dat erop gericht zou zijn mij te vernietigen.

Nee, het was niet mijn echtgenoot (en toen hij mij ex was) die mij wilde vernietigen. Ik hoop dat je nu begrijpt “wie” achter dit alles is, en hoe je echtgenoot slechts een slaaf is van degene die hij gehoorzaamt.

Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?”―Romeinen 6:16

Dit betekent dat het niet alleen dwaas is, maar het betekent te vechten met iemand die alleen het vuile werk doet van iemand waardoor hij gevangen word gehouden. Waar, hij heeft zichzelf laten vangen in zijn zonde “Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast”―Spreuken 5:22. Maar wie van ons is “zonder zonde zodat we de eerste steen kunnen werpen”? (onthoud, Jezus zei dat over de vrouw die was gepakt voor overspel.)

Laat mij het op een andere manier zeggen: Als je iemand kende die vastgehouden word met kettingen door iemand akelig en gemeen, die alleen mocht vertrekken zodat hij je iets wreeds of pervers kon bezorgen, zou je dan echt met de boodschapper vechten? Ik hoop van niet. Hij is de persoon die de boodschapper stuurt die geslagen zou moeten worden, en die persoon is de echte vijand…..de duivel zelf. *Aan het eind van deze les zal ik je wijzen hoe je die slechte man een blauw oog kan geven.

Nu dat we dat hopelijk duidelijk hebben gemaakt, laat mij beginnen uit te leggen HOE en WANNEER ik deze vers gebruikte.

Eerst, je kan niet je voorraad van 3x5 index kaarten erbij pakken en ze lezen als je deze vers nodig hebt, of het opzoeken in de Bijbel die je hebt op je telefoon! Je hebt het nodig dat het verborgen is in je hart. En zelf als je “denkt” dat je niet goed bent in het herinneren, door het lezen van deze vers (en andere die je nodig hebt) elke dag, en zeker als je ze een paar keer per dag leest―dan gauw zal je verbaasd zijn hoe het verborgen zal zijn diep in je hart―voor eeuwig!

Door God te zoeken voor wijsheid, heeft Hij mij laten zien dat mijn echtgenoot een gewoonte had voor het “vragen om met mij te praten” wat de Heer zegt om aan te denken als een rode vlag die begint te waaien in je hart. En het was TOEN dat de Heer zei om de verzen te herhalen die Hij mij keer op keer gaf in mijn hoofd en hart!

“Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws. Want je vertrouwt altijd op de Heer.”

“Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws. Want je vertrouwt altijd op de Heer.”

“Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws. Want je vertrouwt altijd op de Heer.”

“Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws. Want je vertrouwt altijd op de Heer.”

Wat gebeurd er als je word afgeleid door een persoon wanneer een ander persoon probeert tegen je te praten? Dat klopt―je kan de andere persoon niet horen! Dus terwijl ik dit aan het vertellen was aan de Heer, kon ik echt NIET horen wat mijn echtgenoot werkelijk aan het zeggen was! Ik hoorde genoeg om mijn hoofd te schudden om hem te laten weten dat ik hoorde wat hij aan het zeggen was en stemde toe (dus hij bleef het niet herhalen zoals hij gewend was te doen toen ik helemaal geen reactie gaf). En ik kon goed genoeg horen om een antwoord te geven wanneer hij een vraag stelde. Maar niet alle woorden waren in staat om tot mijn hart door te dringen.

Waarom sprak ik het Woord uit en vertelde ik mijzelf niet zoiets als “Luister niet, hij meent het niet”? Omdat in Jesaja 55:11 zegt God,

“Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”

En WAAROM zond Hij Zijn Woord?

“Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen”―Psalm 107:20.

Werkte het altijd? Wel, het was zo een verbetering dat ik echt heb gedacht dat het perfect werkte. Echter, gauw realiseerde ik mij soms dat wat hij had gezegd had een weg gevonden door het schild van geloof die ik ophield. Echter, bleek dit voor erg goed uit te pakken zoals alles, nam ik dit probleem mee naar de Heer en vroeg Hem wat ik moets doen. Wat Hij terug zei was zo simpel, maar zoals bij alles wat simpel is, ontgaat de eenvoud ons.

De Heer zei, “Vraag mij.” Wat Hij bedoelt, en wat ik begonnen ben te doen, was toen mijn echtgenoot werd aangezet om wrede en gemene dingen te zeggen tegen mij, degene die ik hoorde (zelfs toen ik Psalm 112:7 keer op keer citeerde), later, zou ik die dingen naar de Heer brengen, Bijvoorbeeld, als hij onvriendelijk was en zei “dat hij nooit meer terug zou komen!!” Dan vroeg ik de Heer hierover en dat zei Hij Zijn Woord dat ik ook had verborgen in mijn hart,

“Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang”―Spreuken 16:9.

Wanneer hij zei “ik heb geen gevoelens meer voor jou” Dan vroeg ik de Heer, “Heer, hij zegt dat hij geen gevoelens meer voor mij heeft, wat zegt u daarover?” En tegen mij hart zei hij,

Zoals in Spreuken 21:1 zegt, als, “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” zou Ik dan niet in staat zijn om je echtgenoot zijn hart ook te draaien?

Hij ging door te zeggen met,

Wie heeft “Jouw bekenden ver van jouw verwijderd” jij Erin? (van Psalm 88:8 verborgen in mijn hart). Wie heeft “Vriend en metgezel van jou verwijderd” jij? Wie heeft “jou tot een gruwel voor hen gemaakt” (refererend aan Psalm 88:8 die ik ook verborgen heb ik mijn hart). En dan zou ik antwoorden “U HEER!”

En dan (dit stuk is het BESTE) dan bracht Hij mij naar hoger grond―ver boven aardse hartzaken. Hij zei dan, “Maar onthoud ‘Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid’ (Jeremia 31:3) en dat is omdat “Ik jouw Echtgenoot ben” Erin.

“Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God”―Jesaja 54:6.

En dan is het wanneer mijn hart het zien zou “Dan zult gij het zien en stralen van vreugde” (Jesaja 60:5)―ver boven de VREDE die ik zocht. Het was toen ik staat was om te zeggen, “Dat ik bezwijm van liefde” (Hooglied 5:8)

Wat de vijand bedoelt had om mij pijn te doen (niet mijn man die erachter zat), werd weer tot het goede gedraaid!Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”―Romeinen 8:28

En zoals beloofd, dit is de manier om de vijand een blauw oog te geven! De waarheid delen met slechts een vrouw brengt zoveel schade aan degene die echt deze dingen zegt, en het zal gauw de vijand stoppen om te rotzooien met jou! Dat is wat er met mij is gebeurt. Hoe meer dingen tegen mij gezegd werden, hoe meer ik de WAARHEID geloofde van wat God tegen mij had gezegd toen ik het Hem VROEG. En hoe meer ik geloofde, hoe meer ik de waarheid met anderen deelde! En uiteindelijk dit realiseren, de vijand uiteindelijk stopte om mijn echtgenoot te gebruiken om zijn vuiligheid uit te spuwen. Probeer het.

Probeer het zelf en deel het dan met ons wanneer je ons vertelt wat je hebt geleerd. Dan help je niet alleen jezelf, je zal anderen ook helpen, je zal anderen helpen door het woord van je getuigenis! Dat is de enige manier om andere vrouwen te helpen de slechterik te overwinnen, “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis”! —Openbaring 12:11

Ben je op zoek naar een “vrede” die ALLE begrip te boven gaat? 

Heb je onthouden op Eindelijk Hoop, toen ik heb gezegd dat mijn echtgenoot mij heeft verlaten voor een andere vrouw, was ik al een Christen? Maar ik heb Hem nooit echt Heer van mijn leven gemaakt. Als dit is waar je nu bent of als je nooit een persoonlijke relatie met de Heer heb gehad, dan is dit de perfecte tijd om deze levens verandering aan te nemen naar een leven gevuld en overlopend van vrede.

Wat is meer belangrijker dan jou huwelijks problemen (of elke andere relatie of situatie dat jou op dit moment pijn veroorzaakt), is het verbeteren van je geestelijke gesteldheid―wat ELK gebied van jouw leven zal veranderen.

De meeste die zijn bedrogen of zijn verlaten, gaan angstig alleen door hun crisis, niet wetende wat ze moeten doen. Wat je echt nodig hebt is Iemand die de toekomst kent en de koers van jou leven kan veranderen.

EN niet alleen zal Hij je veranderen EN je troosten. Hij kan zelf de harten van je partner, of je kinderen of elk iemand die betrokken is draaien. Hij heeft belooft je te troosten als er niemand in de buurt is, niemand die het begrijpt, en Hij zal je nemen en je verbergen onder Zijn vleugels. Hij zal je vullen met de liefde waarvan je alleen gedroomd heeft dat het bestond, welke (als het tijd is) wat je zal gebruiken om je partner lief te hebben. Hij kan ook je gebroken of pijnlijke lichaam genezen en je financieel zegenen. God is in staat om het onmogelijke te doen met ALLES, zolang we Hem ons hart geven en Hem simpelweg vragen om hulp.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn” ―Lucas 1:37

Elk van ons die een herstel huwelijk heeft ervaren zal je eerlijk vertellen dat elke keer dat we door sommige van onze meest verschrikkelijke ervaringen gingen van onze levens (crisissen die uiteindelijk het meest zou vernietigen), dat we elk een vrede hadden dat alle begrip te boven gaat! En hoe meer je van God hebt, hoe meer je zal schijnen en uiteindelijk de voordelen zal hebben van het soort crisis die de meeste mensen zou breken.

Wat geweldig is dat wanneer mensen ontdekken waar je doorheen bent gegaan (vooral in het midden van een storm van een crisis) ze zullen niet geloven dat je zo een kalme geest en een vreugdevol gezicht hebt―en indien nodig vergeving!

Wanneer je echt Zijn vergeving hebt ervaren, zal je ontdekken dat Hij je zal helpen om iedereen die je pijn heeft gedaan of beledigd te VERGEVEN. Vergeving zal je last verwijderen en je gekwelde ziel genezen.

Waarschijnlijk zijn er momenten geweest dat je eraan gedacht hebt om te bidden, maar je weet gewoon niet hoe. Geloof het of niet, de beste gebeden zijn gewoon praten met God. Hij wilt niet echt formele en bloemrijke gebeden. Hij HOUDT er simpelweg van om een gewoon en oprecht gesprek met je te hebben.

 

ALSJEBLIEFT STOP NU.

 

  • Vertelt God gewoon in je eigen woorden dat je Hem nodig hebt―op dit moment om je te helpen. EN als je niet echt weet of God wel bestaat, dan vraag God om Zichzelf aan jou bekend te maken.
    .
  • Nu meteen, geef de HEER je leven―een leven dat in puin ligt. Een leven dat vol is van pijn en verwarring, en vraag Hem om alles NIEUW te maken! Geef Hem je hart, en dan zal je beginnen te ervaren Zijn LIEFDE dat zo echt is en vol is van medeleven dat je eindelijk VREUGDE vind―iets dat niemand van je af kan nemen!

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden, ” Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan’” ―Johannes 3:7

Als je stop en je geef je overhoop gehaalde leven aan de Heer, dan vanaf dit moment zal je toekomst NIEUW beginnen te lijken―Je zal VERNIEUWD eruit zien―alsof je weer helemaal opnieuw GEBOREN ben!

Je hebt geen aards idee hoe veel God van je houd, en hoe God naar dit moment heeft VERLANGD―om je voor Zich zelf te hebben.

“Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten”―Jesaja 30:18

Het is ongelooflijk hoe onze levens zo druk zijn en vol met mensen en dingen dat ons weghoud van het realiseren dat de Heer op ons heeft gewacht vlak daar, gewacht om ons te helpen? Dit is de ENIGE en alleen de reden waarom God deze crisis heeft toegelaten (en elke andere crisis) in onze levens. Het neemt vaak een crisis voor ons om te komen op de plaats waar we beginnen Hem echt nodig te hebben en bereid zijn om op te geven te proberen en eindelijk alles aan Hem geven.

NU, elke en IEDERE keer wanneer je je zelf bevind in een nood of hulp nodig hebt, of liefde, of wegwijzing bij het maken van elke en iedere beslissing―praat met de HEER erover. Niemand anders.

“Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken”―Psalm 37:5

Als je stopt en je problemen (groot en klein) aan de Heer geeft, ik beloof je dat Hij je te hulp zal komen en je zal redden of je er doorheen zal leiden. Je zal niet langer nodig hebben om te leunen op je eigen verstand of een plan te maken. Vanaf nu kan je het simpelweg aan Hem geven zodat Hij aan jou kan bewijzen hoeveel Hij van je houd en om je geeft door je te leiden of zelfs te dragen door elke crisis!  

“Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken”―Spreuken 3:5-6

Niet wetende wat te doen wanneer een crisis je raakt, niet weten dat HIJ het is waar je naar toe moeten rennen, is wat ervoor zal zorgen dat je zal twijfelen of God echt van je houdt en je wilt leiden EN wat ervoor zal zorgen dat je terug gaat of blijft in een crisis.

Wil je meer weten over Redding?

Elk van ons heeft een familielid, hetzij dichtbij of op afstand waarvan we een heel goed gevoel hebben dat ze Hem nog niet kennen om zeker te zijn van hun redding. En dan zijn er ook nog mensen met wie we werken en vrienden die Hij op ons hart heeft gegeven waarmee we het contact hebben verloren.

Gelukkig kan deze last verwijderd worden als we simpelweg iedereen aan de Heer toe vertrouwen.

“Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden”. Lucas 6:38

Deze cursus zal je helpen je last te verlichten tot een punt dat je simpelweg kan wachten in acceptatie voor het volgende reddings verhaal die Hij zal onthullen in jouw eigen leven! En wanneer Hij dat doet, wees dan zeker dat je jouw Reddings verhaal deelt met ons.

―Neem Zijn Hand―
Laat Hem Jou Leiden

Zelf al ben je wanhopig naar iemand, een “echt” persoon om je te helpen, er is maar SLECHTS EEN WEG en Een Persoon die je kan leiden uit de “dal van diepe duisternis.”

Er is er maar Een die precies begrijpt en weet wat er aan de hand is, aan allebei de kanten en in staat is om de harten te draaien van iedereen die erbij betrokken is.

Wij die een herstel huwelijk ervaring hebben weten zonder enige schaduw van twijfel dat je NIET iemand nodig hebt maar de Heer om je te leiden door en uit je crisis.

“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij”―Psalm 23:4 NBG-51

Het is tijd om LOS TE LATEN alles en iedereen EN de hand van de Heer te nemen, Hem toestaan om je persoonlijk te leiden.

Laat Hem toe om tegen je te spreken en leer tot Hem te spreken.

Hou Zijn hand vast en reis door de Vernieuwing van Jouw Gedachten met wat Hij zegt, Herbouw je leven met Zijn blauwdrukken, en kijk hoe HIJ alles Hersteld!!

In tegenstelling tot de algemene opvatting dat “counseling” de oplossing is, bieden wij NIET wat bewijst wat NIET werkt. Counseling en Christelijke psychologie heeft uiteindelijk mijn huwelijk geduwd van crisis tot complete vernietiging. Net zoals de honderden mannen en vrouwen die hun weg naar ons gevonden hebben, heeft counseling hun ook niet geholpen―maar vernietigde uiteindelijk en volledig het weinige dat nog over was van hun huwelijk.

Wij bieden niet de verkeerde manier of hulp of steun. We bieden iets wat WERKT!!!

Nu dat je deze leven-veranderend besluit hebt gemaakt, VERLANGEN wij ernaar om je te bemoedigen tijden de rest van jouw HERSTEL reis door je MEER van Gods Woord aan te bieden. Om de principes te leren voor een Herstel Huwelijk. Om je toe te staan te krijgen, wijsheid, kennis, en begrip.  

Marcus 16:15 “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie [het GOEDE NIEUWS] aan de ganse schepping.”

Jesaja 52:7 “Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning!”

 

Er is MEER

 

Deel

Dankbaarheid Therapie