DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 10 "Verschillende Beproevingen"

 

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders,
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,
want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof
volharding uitwerkt.
Jacobus 1:2-3.

 

Wat is Gods doel met onze beproevingen en verdrukkingen? Veel christenen hebben geen idee waarom God ons lijden toelaat. Is het, zonder ons begrip hiervan, geen wonder dat christenen tegenwoordig zo gemakkelijk verslagen worden? We zullen zien dat onze beproevingen en testen veel voordelen opleveren, vooral de opbouw van ons geloof en de volharding die nodig zijn om de koers die voor ons ligt af te beëindigen.

Het belangrijkste dat we ons moeten realiseren tijdens onze proeven, beproevingen, testen en verleidingen is dat God de touwtjes in handen heeft! Het is Zijn hand die toestaat dat deze beproevingen ons raken of niet. Als Hij het toestaat, zendt Hij Zijn genade en barmhartigheid, die ons in staat stellen te volharden.

Verleidingen. De verleidingen die we ervaren, zo vertelt de Bijbel ons, zijn gemeenschappelijk voor de mens, toch voorziet God in een manier om te ontsnappen. “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt." 1 Kor. 10:13.

Verleidingen worden veroorzaakt door onze eigen lusten. God kan ons niet verleiden om kwaad te doen, maar in plaats daarvan zijn het onze lusten die ons verleiden. “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte." Jacobus 1:13. Als we aan lust denken, denken we meestal aan iets seksueels. Echter, de begeerte waarnaar de Bijbel verwijst, is echter hebzucht naar alle dingen die ons vlees voeden; dit houdt ook in onze zin krijgen.

We zijn in Zijn Hand. “Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn." Pred. 9:1. Hoewel we dingen van anderen proberen te krijgen, vooral van onze man, is alles wat we ontvangen van de Heer.

“Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht." Spr. 29:26.

“Het paard wordt opgetuigd tegen de dag van de strijd, maar de zege is van de Here." Spr. 21:31. 

“Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here." Spr. 16:33

“Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt." Spr. 21:1.

Toestemming voor tegenslag. Het meest geruststellende om te weten is dat Satan ons niet kan aanraken zonder Gods toestemming. “En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen." Job 1:12.  Satan had niet alleen toestemming nodig om Job te ziften, maar hij kreeg ook specifieke instructies over hoe hij hem kon aanraken. Satan vroeg ook toestemming om Petrus te ziften. “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe….” Lucas 22:31. 

Bekering en redding. “thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood." 2 Kor. 7:9. God staat toe dat we bedroefd zijn om ons tot bekering te brengen. Als we proberen onze echtgenoten (of anderen) spijt te geven van wat ze hebben gedaan, zal dat geen waar en oprecht berouw brengen.

We hebben genade nodig. “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." 2 Kor. 12:9-10. Hoe krijgen we de genade die we nodig hebben? Door verontmoedigig.

 “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade". Jacobus 4:6.

“Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden." Lucas 18:14.

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." Matt. 5:5.

“Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen." Spr. 29:23. Door op te scheppen over onze zwakheden, onze fouten te belijden en nederig te zijn, kan de Heilige Geest in ons wonen. Dit is de manier waarop we tevredenheid zullen leren, ongeacht onze omstandigheden.

Leer tevredenheid. We zien dat we tevredenheid moeten leren door de moeilijke omstandigheden die God toelaat. “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek." Fillip. 4:11.

Gehoorzaamheid leren. Zelf Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd van Zijn lijden. “ en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden."  Heb. 5:8. 

Hij zal ons vervolmaken. “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus." Filip. 1:6. Als Hij eenmaal een goed werk in u, uw man of dierbaren is begonnen, zal Hij het voltooien.

We moeten een troost zijn voor anderen. We moeten niet alleen Gods troost aanvaarden; ons wordt opgedragen die troost aan anderen te geven, wat hun aandoening ook is! “de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden." 2 Kor. 1:3-4

De discipline van onze Vader. Vaak is ons lijden discipline van onze Hemelse Vader voor het overtreden van een van Gods wetten. “Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid." Hebr. 12:5-10. 

Discipline is een zegen. Als we het voorbeeld van de profeten in de Bijbel volgen, zal dat ons helpen onze tegenspoed te doorstaan. “Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming." Jacobus 5:10. 

Om een zegen te ontvangen. Wanneer ons kwaad wordt aangedaan of beledigingen op onze weg komen, moeten we ze doorstaan, zonder ze terug te geven, om onze zegen te ontvangen. We moeten niet vergeten dat beledigingen en kwaad in ons leven worden gebracht om ons een "kans" te geven om een zegen te ontvangen. “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven." 1 Petrus 3:9. “Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken." 1 Petrus 3:14.

Discipline kan treurig zijn. Discipline is nooit vreugdevol als je er middenin zit. Toch kennen degenen die door Zijn discipline zijn getraind de beloningen van gerechtigheid; het brengt vrede. “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid." Heb. 12:11.

Het begint bij christenen. Waarom moet lijden eerst bij christenen beginnen? Omdat zondige, ongehoorzame christenen nooit anderen tot de Heer zullen trekken. Nogmaals, het is de "wil van God" dat we lijden ondergaan. We moeten onszelf toestaan te lijden (meestal door toedoen van een ander) door onszelf aan God toe te vertrouwen. “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende." 1 Petr. 4:17

De kracht van ons geloof. Het is geloof dat de deur opent naar wonderen. Maar je moet geloven dat Hij in staat is om het te doen en er niet in je hart aan twijfelen. “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden." Marcus 11:22-24. 

God heeft ons in Zijn Woord verteld dat we zullen lijden. “want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds, dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet, dat geschied is. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn." 1 Tess. 3:4-5. Geef niet op! Laat Satan het wonder dat God voor je heeft niet stelen als je hebt doorstaan en overwonnen!

Met God. “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk." Matt. 19:26. “Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God." Marcus 10:27. Niets (NIET EEN DING) is onmogelijk bij God. Werk met God. En aangezien Hij geen aanzien des persoons is, zal Hij wat Hij voor anderen heeft gedaan, voor jou doen!

Wat je zegt. “…laten wij aan die belijdenis vasthouden”. Heb. 4:14. We moeten spreken wat God in Zijn Woord zegt, zonder te aarzelen, met hoop op onze lippen. “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet….” Dan. 3:17. Maar wacht tot u wordt gevraagd om een account op te geven. Er zal u gevraagd worden of u te midden van uw tegenspoed vervuld bent met de vreugde van de Heer! “Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze." 1 Pet. 3:15. Zorg ervoor dat u de andere persoon desgevraagd met eerbied, respect en zachtaardigheid antwoordt. Twist nooit over de Bijbel! 

Omgord je geest en blijf gefixeerd.Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus." 1 Petr. 1:13. Het woord nuchter betekent helder denken; wees duidelijk in je geest over hoe je ervoor staat om de gevolgen van dubbelzinnigheid te vermijden.

Wees blij. We moeten vreugdevol zijn in onze beproevingen omdat we weten dat ze volharding voortbrengen die ons in staat zal stellen de koers te voltooien die voor ons ligt. “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt." Jakobus 1:2-6. We weten dat ons geloof op de proef wordt gesteld. Angsten en twijfels komen bij iedereen op; vermaak ze niet! Denk in plaats daarvan alleen aan goede dingen. Als je twijfelt, zul je moeite hebben met staan en zullen de beproevingen zwaarder zijn. En onthoud, we zullen een verscheidenheid aan beproevingen hebben, sommige grote en andere louter irritaties. We moeten Hem "danken" voor al onze beproevingen, zoals Job deed.

Verblijdt.Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn." Filip. 4:9. Het is duidelijk dat de meeste veldslagen in de geest worden gewonnen of verloren. Volg het advies van de Heer voor vrede te midden van beproevingen. Verheug u in wat Hij doet. Denk aan deze dingen, spreek over deze dingen en luister alleen naar deze dingen. (Vaak bellen goede vrienden om je te vertellen wat je man van plan is; dit zijn geen "goede rapporten" en meestal zijn ze niet aardig, puur of juist, dus luister niet!)

Geloof wordt NIET gezien. Anderen zullen willen weten hoe het gaat als ze weten dat je beproevingen in je leven doormaakt. Ze zijn op zoek naar tekenen van verbetering. We moeten niet vergeten dat de Schrift heel duidelijk is: geloof is onzichtbaar! Beantwoord hun vragen met: "God werkt"! “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig." 2 Kor. 4:16-18.

Niet te zien! Als we ervaren wat Paulus 'lichte verdrukking' noemt, kan dat ons hart nog steeds breken. Laten we onszelf herinneren aan de belangrijkste waarheid: deze kwellingen zijn slechts tijdelijk. En ze zijn niet alleen tijdelijk, maar ze brengen iets wonderbaarlijks voor ons voort in glorie. Onthoud, het lijden is tijdelijk en de voordelen zullen een eeuwigheid duren! “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men NIET ziet." Hebr. 11:1. 

Niet met het oog. De meeste mensen beginnen te geloven wanneer ze iets beginnen te zien gebeuren – dit is geen geloof! “want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen." 2 Kor. 5:7. 

Kijkend naar onze omstandigheden. Toen Peter naar zijn omstandigheden keek, zonk hij, en jij ook. “En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?" Matt. 14:29.

Om ons te testen. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste les in ons standpunt voor onze families en onze huwelijken: om in staat zijn om onze testen te kunnen doorstaan. De test van ons geloof is in Zijn Woord te geloven en ons niet te laten meeslepen door emotie of verkeerde aanwijzingen. “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet." Jakobus 1:2.

Getest door vuur. “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus." 1 Pet. 1:6-7.  Zovelen hebben hun test niet gehaald en zijn door de woestijn blijven wandelen zoals het volk van Israël deed. Het bewijs van uw geloof is kostbaarder dan goud.

Houd het geloof. Ga niet over op een ander plan als het moeilijk wordt; doe geen concessies aan wat je begon te doen. Satan staat bekend om het brengen van nieuwe (en verkeerde) oplossingen voor onze beproevingen; dit is onze test. “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid….” 2 Tim. 4:7. 

Vraag God om een andere vrouw die naast je zal staan. Zoek een ander die je zal helpen om op te staan en niet te buigen voor je toewijding. “Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken." Pred. 4:9.  Aangezien een koord van drie niet gemakkelijk wordt verbroken, moet u proberen twee anderen te vinden die standhouden, u aanmoedigen en u standvastig houden in de richting van uw geloof. Hier zijn enkele voorbeelden die in de Bijbel te vinden zijn.

Mozes, Aaron en Hur. “Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang." Kijk ook naar Shadrach, Meschach en Abed-nego in het boek van Daniel Hoofdstuk 3.  

Paulus, Lucas en Timoteüs. Toen Paulus in de gevangenis zat, had hij twee mannen die hem hielpen aanmoedigen. Toen Demas wegging, liet Paulus Timoteüs halen. Er wordt ons verteld dat Demas wegging omdat de zorgen van de wereld het Woord van hem verstikten. Het volgende vers vertelt ons waarom: “De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar." Matt. 13:22. De Bijbel zegt specifiek dat het was vanwege "zorgen" en ook vanwege "rijkdom". Laten we dus oppassen dat we ons geen zorgen maken over onze omstandigheden of dat we ons met geld of bezittingen bemoeien. We moeten erop vertrouwen dat "onze God in al onze behoeften zal voorzien" als onze mannen niet werken of als het niet "lijkt" dat er genoeg geld zal zijn. Velen zijn van hun geloof gevallen omdat het Woord werd verstikt. 

 

Vraag God om leiding tijdens je beproevingen. “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken." Spr. 3:5-6. Laten we Hem aanroepen voor kracht, tot Hem naderen in onze tijd van nood. Laten we Hem toestaan om ons te disciplineren, ons uit te proberen en te testen. Laten we ons altijd verheugen in alle dingen, niet alleen de goede dingen, maar ook in de problemen die op ons pad komen. Laten we onze hoop dicht bij onze lippen houden en standvastig blijven in onze gedachten. Laten we altijd onthouden dat het Zijn wil is dat we deze moeilijke tijden het hoofd bieden en dat ze voor ons bestwil zijn!


Hier zijn Bijbel verzen om naar toe te rennen tijdens je verschillende beproevingen:


God heeft de controle, niet de mens en niet Satan.

 

 1. maar van de Here ontvangt de mens zijn recht. (Spr. 29:26)
 2. maar het antwoord der tong is van de Here. (Spr. 16:1)
 3. Hij leidt het (hart) overal heen. (Spr. 21:1)
 4. met hun werken in Gods hand zijn (Pred. 9:1)
 5. In God roemen wij de ganse dag. (Ps. 44:9-15)
 6. Hij (God) wekt de storm op. (Ps. 107:1-32)
 7. Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd. (Ps. 88:9, 19)


Wat doen onze beproevingen voor ons?

 1. de kracht van Christus over mij komen. (2 Kor. 12:9-10)
 2. Zodat we kunnen leren om tevreden te zijn. (Filip. 4:9)
 3. Zodat we een beloning kunnen ontvangen. (2 Tim. 4:7-8)
 4. Zodat we geen gebrek hebben aan niks. (Jacobus 1:2-4)
 5. Om ons toe te staan om andere te troosten. (2 Kor. 1:3-4)
 6. Om te volmaken wat Hij in ons gestart is. (Phil. 1:6-13)
 7. Om onze geliefden terug te krijgen. (Filemon 1:15-16)
 8. Om genade te ontvangen. (Heb. 4:15)
 9. Om gehoorzaam te leren. (Heb. 5:7-8)
 10. Om volharding te krijgen. (Jacobus 1:2-4)
 11. Om de kroon des leven te ontvangen. (Jacobus 1:12)
 12. Om ons geloof te bewijzen. (1 Pet. 1:6-7)
 13. Om in Zijn voetstappen te volgen. (1 Pet. 2:21)
 14. Om te delen in Zijn lijden. (1 Pet. 3:13)
 15. Om perfect, bevestigd, versterkt en gevestigd te zijn. (1 Pet. 5:10)

Verblijd, dat zij verwaardigd

waren ter wille van de naam

smadelijk behandeld te zijn;

Handelingen 5:41.


Zij [ de Spreuken vrouw] de komende dag lacht zij toe.

Spreuken 31:25.


Wij weten nu, dat [God] alle dingen

doet medewerken ten goede

voor hen, die God liefhebben,

die volgens zijn voornemen

geroepenen zijn.

Romeinen 8:28

Persoonlijke toewijding: Het allemaal tot  VREUGDE te beschouwen ik verschillende beproevingen tegenkom. 'Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik me ertoe mijn geloof te laten testen om mijn volharding te vergroten. En ik zal volharding zijn volmaakte resultaat laten hebben, opdat ik volmaakt en compleet mag zijn, en aan niets ontbrekend.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.