Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
Je Weet Niet Met Wie Je Te Maken Hebt!
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 11 “Want Ik Haat Echtscheidingen”

“Want Ik haat de echtscheiding,
zegt de Here, de God van Israël
—Maleachi 2:16

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

Waarom eindigen er zoveel huwelijk in een echtscheiding? We hebben allemaal de statistieken gehoord….50% van de eerste huwelijken eindigen in echtscheidingen en 80% van de tweede huwelijken eindigen in echtscheidingen. Dat betekent dat maar 20% van de tweede huwelijken het red! Het echte beschamelijke is dat er net zoveel huwelijken in kerken in een echtscheiding eindigen!! christenen beschouwen echtscheidingen als een optie! Waarom de aanval van mislukte huwelijken? 

“En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest” (Matt. 7:25). Was jouw huis gebouwd op de Rots? “En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot” (Matt. 7:27).

De Rots waarop wij moeten bouwen is het Woord van God! Hoe velen van jullie kennen echt de principes die over het huwelijk die je tot nu toe hebt gelezen? Hosea 4:6 “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” Dit was zeker een waarheid voor mij, en ik ben er zeker van dat het voor jou ook geld!

Dus wanneer onze huwelijk falen, zoeken wij om ontslagen  te worden uit het huwelijk om alleen maar de fouten in een tweede of volgend huwelijk te herhalen. God haat de echtscheiding, maar wanneer we in het midden van de problemen zitten geloven we dat dat ons opluchting gaat geven. We proberen zelfs onszelf te overtuigen (en andere) dat een echtscheiding is wat God wilt voor ons omdat Hij niet wilt dat we lijden. (Ga terug naar hoofdstuk 4, “Verschillende beproevingen, “ als je nog steeds gelooft dat dit de waarheid is.)


De Misleiding

Als we een verkeerde gedachten of idee voeden, vertelt God ons: “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. (De definitie van lust en “verlangen” naar iets wat verboden is. Zoals verlangen naar een echtscheiding, terwijl God zegt “Ik haat de echtscheiding.”) “Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders” (Jacobus 1:14―16). Het is zo verdrietig dat zovelen zeggen dat er niks mis is met een echtscheiding, vooral in speciale omstandigheden, zelf wanneer de vernietiging die het achterlaat duidelijk te zien is.

We moeten God gehoorzamen in plaats van mensen. Iedereen heeft zijn of haar eigen mening over het huwelijk en echtscheidingen (wat hij of zij “denkt” God vertelt ons over het huwelijk in Zijn Woord). “Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen” (Hand. 5:29).

Hij is onze enige hoop op redding. Volg niet wat een ander persoon zegt. In plaats daarvan, volg God; gehoorzaam Hem want Hij is onze enige hoop op redding. Maak Zijn Woord niet ingewikkeld door uit te zoeken wat “je denkt dat Hij bedoelt.” Hij bedoelt precies wat Hij zegt!

Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Alsjeblieft blijf bij Gods lering ondanks wat populair is of hoeveel mensen in jou kerk zijn gescheiden en/of zijn hertrouwd. “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” (Rom. 1:16).

Begrijp alsjeblieft dat als het de bedoeling is dat huwelijken gered worden, dan moeten we bij de waarheid blijven! Die tweede huwelijken die gelukkig “lijken” leven in feite in misleiding, niet een getuigenis van Gods trouwheid. Zij zorgen voor het lijden van vele anderen of leven met minder dan het beste van God, vooral de kinderen lijden het meest! Ze zorgen ervoor dat vele struikelen die moeilijkheden ervaren in hun moeilijke huwelijken. Het is erg verleidend om een andere man te vinden wanneer vele profeteren dat ze het geluk hebben gevonden in hun tweede huwelijk toen ze eindelijk bevrijd waren van hun eerste echtgenoot!

Met zachtheid degenen corrigeren die daar tegenover staan. Alsjeblieft debatteer niet over het onderwerp van echtscheidingen. Elke persoon is zelf verantwoordelijk om te praten, te onderwijzen en in de waarheid te leven. De Heilige Geest zal de overtuiging doen, en de Heer zal het hart draaien. “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen” (2 Tim. 2:23).

en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, , (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield.” (2 Tim. 2:24-26).

De boom herken je door zijn vruchten. We kunnen de ‘vruchten’ zien van veel mensen in de kerkleiding – degenen die het wijdverbreide misbruik van ‘uitzonderingen’ voor echtscheiding hebben toegestaan. We hebben gezien dat het begon met de maas in de wet van “ontrouw of overspel” en om vrijwel elke reden tot echtscheiding heeft geleid! Het loopt parallel met wat er is gebeurd met de abortuskwestie. . . verkrachting, incest en de gezondheid van de moeder zijn nu verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle uitgevoerde abortussen! "Aan hun vruchten zult gij hen kennen" (Matt. 7:16). "Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom." (Matt. 12:33). We kunnen duidelijk de slechte vruchten zien die zijn voortgebracht door het compromitteren van Gods Woord: gebroken huwelijken en gebroken geloften.

De Vraag

Waarom moeten wij volledig Gods wetten begrijpen en volgen over het huwelijk?

Families worden vernietigd, en zonder familie, de fundering waarop ons land staat zal dan verwijderd worden, en groot zal onze val zijn!! Wij, als christenen, zullen de schuld krijgen. We kunnen onze vinger niet wijzen naar andere omdat God ons als gelovigen heeft beloofd dat indien “en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen” (2 Kron. 7:14).

Toch, vergaan christelijke huwelijken in hetzelfde tempo van vernietiging als die in de wereld. Waarom? “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (Hos. 4:6). christenen zijn misleid en volgen eerder de weg van de wereld dan Gods wegen.

Hoe kunnen we weten dat we worden misleid over huwelijken en echtscheidingen?

Wenden tot mythen. Vele die in de kerkbanken zitten willen de waarheid niet horen. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” (2 Tim. 4:3-4).

We zoeken nu wereldse oplossingen voor problematische of verwonden huwelijken in plaats dan te zoeken naar de Heer en Zijn Woord. “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom” (1 Petr. 2:9). We zijn geen ”uitverkoren volk” als we gewoon de gebaande paden volgen die naar de echtscheidingsrechtbank leiden! 

Je zal niet de dingen doen die je wilt doen. Zijn Woord staat altijd vast; Gods Woord is het tegenovergestelde van de filosofie van de wereld en soms zijn ze moeilijk te begrijpen en te volgen. “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Kor. 2:14). “Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” (Gal 5:17).

Slechte vruchten. Nogmaals, we kunnen gemakkelijk de “slechte vruchten” zien van alle Christelijke huwelijken die zijn vernietigd omdat ze de leugens hebben geloofd. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort” (Matt. 7:16-17)


Bijbelse Feiten om Op te Staan

Laten we naar meer Bijbel verzen zoeken om te zien hoe God het huwelijk bekijkt.

Het huwelijk is voor het leven. Wij zeggen de belofte tot de dood ons scheidt. “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matt. 19:6). “zijn zij niet meer twee, maar één vlees” (Mark. 10:8). 

God zegt dat Hij de echtscheiding haat! Maar toch, zijn sommigen vrouwen ervan overtuigd dat God hun heeft overtuigd om een echtscheiding aan te vragen! Sommigen zeggen dat God hun heeft “bevrijd .“ Hij zegt, “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël” (Mal. 2:16). Hij veranderd niet: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Heb. 13:8).

Je bent geen uitzondering: “En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoon is” (Hand. 10:34).

Hertrouwen is geen “optie”―de Bijbel zegt dat het overspel is”! “…….Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk” (Matt. 5:32).

“Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij (ontucht, NBG-51) en een andere trouwt, pleegt echtbreuk” (Matt. 19:9).

Overspel plegen: “En Hij [Jezus weer] zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar….’” (Marc. 10:11) “En ieder, die zijn vrouw wegzendt, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie een vrouw, die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk” (Luc. 16:18).

Als haar man overlijdt. “Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft” (Rom. 7:3).

Gebrek aan verstand. “Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde” (Spreuken 6:32). “En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. (Lev. 20:10).


Hoe zit het met de “uitzondering” clausule?

Nogmaals, heel weinig scheidingen in de kerk zijn om de reden van overspel als dat de juiste ” uitzondering” zou zijn. Toen ik werd begeleid door de pastoor die mij heeft verteld dat ik grond had voor een echtscheiding omdat mijn man overspel pleegde, Ik heb geprobeerd de waarheid te achterhalen. Wat ik heb ontdekt dat in vele Bijbelse vertalingen het woord “overspel.” “ontucht” en “morele onzuiverheden” door elkaar gebruikt worden alsof het dezelfde woorden waren – maar ik heb ontdekt dat de woorden niet dezelfde betekenissen hebben! Het woord “overspel” de Concordantie in de originele Griekse taal is 3429 Moichao) wat betekent een daad van intimiteit wat gebeurd na het huwelijk. Het word “ontucht” (Strong 4202) betekent een daad van intimiteit voor het huwelijk. Daarom zijn het twee aparte zonden en moeten ze niet verward worden.     

Dus als de Bijbel in Matteüs 19:9 zegt, “Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk,” dan geeft deze uitzondering aan dat een man van zijn vrouw kon scheiden, voordat ze getrouwd waren, als ze schuldig bevonden werd van het plegen van immorele ontucht―en dat was het geval met Jozef toen de Bijbel zei dat hij in het geheim van Maria wilde scheiden ( Matt 1:19). Het zegt niet dat als je hebt ontdekt dat je man overspel heeft gepleegd, wat intimiteit is na het huwelijk, dat je van je man mag scheiden.    

Met deze informatie, kunnen we de vers in Mattheüs herschrijven met de juiste vertaling die zegt: “……Maar Ik [Jezus] zeg dat een ieder die van zijn vrouw scheidt zorgt ervoor dat zij overspel pleegt; en wie een gescheiden vrouw trouwt pleegt overspel.“ Alleen wanneer een vrouw bevonden werd geen maagd te zijn op of voor haar huwelijksdag―alleen dan kon haar man van zijn vrouw scheiden, Nogmaals, Mozes gaf mensen alleen maar toestemming om te scheiden “Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest” (Matt 19:8).

Met andere woorden, nee, je kan nooit scheiden van je man om welke reden dan ook.

Wees voorzichtig wanneer je zegt. “God heeft jou gezegd!” “zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des Heren, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij” (Jer. 23:31-32). “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël” (Mal. 2:16). God vertelt ons nooit om tegen Zijn Woord in te gaan! Hij verandert nooit! Nooit!!

Je moet voorzichtig zijn met wat je zegt over echtscheidingen en hertrouwen omdat het een ander kan leiden om te struikelen en te scheiden of te hertrouwen: “Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt!..... Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee” (Matt. 18:7,6)

Velen zijn misleid. Als je gelooft dat God de echtscheiding wilde, dan ben je misleid. “Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts” (2 Kor. 11:14).

Vlees oogst corruptie. “Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8). Check om te zien hoe “gedreven’” je bent voordat je in geloof de deur uitgaat. Vleselijke verlangens voelen goed voor het vlees; als je een “drang” daarin hebt, je hebt geen genade nodig om dat te dragen. “ Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” (Gal. 5:17).

God en alleen God! Welke kennis is er opgedaan door het zien van zoveel gebroken en in moeilijk geraakte huwelijken? God en alleen God kan redden en een huwelijk bij elkaar houden door jou gehoorzaamheid aan Zijn Woord!! Je moet Zijn Woord kennen alvorens je kan beginnen het te gehoorzamen. “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6). Daarom moet je dit ook elke keer lezen en herlezen! Daarom moet je mediteren op Zijn Woord. Daarom moet je je niet elke dag, maar de hele dag met Zijn Woord voeden!


Als Je van Mij Houdt

Als afsluiting, “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn” (1 Tim. 6:3―5).

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren” (John. 14:15). Als je zegt dat je God gelooft, dan gehoorzaam Hem. “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” (Lucas 6:46). Als je hebt besloten om Jezus te vragen naar je redding maar Zijn lering niet volgt, dan is Hij niet je Heer en Meester. Als Hij jou Heer is wees dan zeker dat je je daarna gedraagt. Gehoorzaam Hem!


Laten we een persoonlijke toewijding maken

GETROUWD TE BLIJVEN


en om iedereen te bemoedigen die we ontmoeten of mee praten om het zelfde te doen.

 

Persoonlijke toewijding: om getrouwd te blijven en andere te bemoedigen om hetzelfde te doen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, zal ik mij opnieuw toewijden aan mijn huwelijk. Ik zal mij verootmoedigen wanneer dat nodig is en al de stappen nemen die nodig zijn als vredestichter in mijn huwelijk. Ik zal mijn overtredingen bedekken of een ander laten struikelen. Ik zal mijn lippen lenen om Gods waarheid te verspreiden over het huwelijk op een zachte en stille manier. 

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.