Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
Je Weet Niet Met Wie Je Te Maken Hebt!
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 11 “Want Ik Haat Echtscheidingen”

“Want Ik haat de echtscheiding,
zegt de Here, de God van Israël
—Maleachi 2:16

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Waarom eindigen er zoveel huwelijk in een echtscheiding? We hebben allemaal de stastistieken gehoord….50% van de eerste huwelijken eindigen in echtscheidingen en 80% van de tweede huwelijken eindigen in echtscheidingen. Dat betekent dat maar 20% van de tweede huwelijken het red! Het echte beschamelijke is dat er net zoveel huwelijken in kerken in een echtscheiding eindigen!! Christenen beschouwen echtscheidingen als een optie! Waarom de aanval van mislukte huwelijken? 

“And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock” (Matt. 7:25). Was your house built on the Rock? “And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and it fell, and great was its fall” (Matt. 7:27).

“En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest” (Matt. 7:25). Was jouw huis gebouwd op de Rots? “En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot” (Matt. 7:27).

The Rock we need to build on is the Word of God! How many of us really knew the principles that you have read in this book thus far concerning marriage? Hosea 4:6 tells us that “we are perishing for a lack of knowledge.” This was certainly true for me, and I am sure it is true for you too!

De Rots waarop wij moeten bouwen is het Woord van God! Hoevelen van jullie kennen echt de principes die over het huwelijk die je tot nu toe hebt gelezen? Hosea 4:6 “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” Dit was zeker een waarheid voor mij, en ik ben er zeker van dat het voor jou ook geld!

So when our marriage fails, we seek to be released from the marriage only to repeat the mistakes in a second or subsequent marriage. God hates divorce, but when we are in the midst of trouble that’s what we believe will bring us relief. We even try to convince ourselves (and others) that divorce is what God wants for us since He wouldn’t want us to suffer. (Go back to chapter 4, “Various Trials,” if you still believe that this is true.)

Dus wanneer onze huwelijk falen, zoeken wij om ontslagen  te worden uit het huwelijk om alleen maar de fouten in een tweede of volgend huwelijk te herhalen. God haat de echtscheiding, maar wanneer we in het midden van de problemen zitten geloven we dat dat ons opluchting gaat geven. We proberen zelfs onszelf te overtuigen (en andere) dat een echtscheiding is wat God wilt voor ons omdat Hij niet wilt dat we lijden. (Ga terug naar hoofdstuk 4, “Verschillende beproevingen, “ als je nog steeds gelooft dat dit de waarheid is.)

The Deception
De Misleiding

When we entertain a wrong thought or idea, God tells us: “Each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. (The definition of lust is a “longing” for what is forbidden, like longing for a divorce when God says, “I hate divorce.”) Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren” (James 1:14–16). It’s sad that so many say that there is nothing wrong with divorce, especially in certain circumstances, even when the destruction it leaves behind is plain to see.

Als we een verkeerde gedachten of idee voeden, vertelt God ons: “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. (De definitie van lust en “verlangen” naar iets wat verboden is. Zoals verlangen naar een echtscheiding, terwijl God zegt “Ik haat de echtscheiding.”) “Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders” (Jacobus 1:14―16). Het is zo verdrietig dat zovelen zeggen dat er niks mis is met een echtscheiding, vooral in speciale omstandigheden, zelf wanneer de vernietiging die het achterlaat duidelijk te zien is.

We must obey God rather than man. Everyone has his or her own opinion concerning marriage and divorce (what he or she “thinks” God tells us pertaining to marriage in His Word). “We must obey God rather than man” (Acts 5:29).

We moeten God gehoorzamen in plaats van mensen. Iedereen heeft zijn of haar eigen mening over het huwelijk en echtscheidingen (wat hij of zij “denkt” God vertelt ons over het huwelijk in Zijn Woord). “Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen” (Hand. 5:29).

He is our only hope for salvation. Don’t follow what another person says. Instead, follow God; obey Him, for He is our only hope for salvation. Don’t complicate His Word by trying to find “what you think He means.” He means exactly what He says!

Hij is onze enige hoop op redding. Volg niet wat een ander persoon zegt. In plaats daarvan, volg God; gehoorzaam Hem want Hij is onze enige hoop op redding. Maak Zijn Woord niet ingewikkeld door uit te zoeken wat “je denkt dat Hij bedoelt.” Hij bedoelt precies wat Hij zegt!

I am not ashamed of the gospel of Christ. Please stand by God’s teachings regardless of what is popular or how many people in your church have divorced and/or remarried. “I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to everyone who believes” (Rom. 1:16).

Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Alsjeblieft blijf bij Gods lering ondanks wat populair is of hoeveel mensen in jou kerk zijn gescheiden en/of zijn hertrouwd. “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” (Rom. 1:16).

Please understand that if marriages are to be saved, we must stand on truth! Those second marriages that “seem” happy are in fact living in defeat, not a testimony of God’s faithfulness. They continue to cause many others to suffer or live at less than God’s best, especially the children who suffer the most! They cause many to stumble who are experiencing difficulty in their marriages. It is very tempting to want to find a second husband when many profess that they found happiness in their second marriage after they finally got rid of their first husband!

Begrijp alsjeblieft dat als het de bedoeling is dat huwelijken gered worden, dan moeten we bij de waarheid blijven! Die tweede huwelijken die gelukkig “lijken” leven in feite in misleiding, niet een getuigenis van Gods trouwheid. Zij zorgen voor het lijden van vele anderen of leven met minder dan het beste van God, vooral de kinderen lijden het meest! Ze zorgen ervoor dat vele struikelen die moeilijkheden ervaren in hun moeilijke huwelijken. Het is erg verleidend om een andere man te vinden wanneer vele profeteren dat ze het geluk hebben gevonden in hun tweede huwelijk toen ze eindelijk bevrijd waren van hun eerste echtgenoot!

With gentleness correcting those who are in opposition. Please do not debate the issue of divorce. Each person is only responsible to speak, teach, and live the truth. The Holy Spirit will do the convicting, and the Lord will turn the heart. “But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels” (2 Tim. 2:23).

Met zachtheid degenen corrigeren die daar tegenover staan. Alsjeblieft debateerd niet over het onderwerp van echtscheidingen. Elke persoon is zelf verantwoordelijk om te praten, te onderwijzen en in de waarheid te leven. De Heilige Geest zal de overtuiging doen, en de Heer zal het hart draaien. “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen” (2 Tim. 2:23).

“And the Lord’s bond servant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged, with gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will” (2 Tim. 2:24–26).

en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem” (2 Tim. 2:24-26).

The tree is known by its fruit. We can see the “fruits” of many of those in church leadership—those who have allowed the widespread abuse of “exceptions” for divorce. We have seen that it began with the loophole of “unfaithfulness or adultery” and has led to divorce for practically any reason! It parallels what has happened with the abortion issue . . . rape, incest, and the health of the mother now account for less than 1% of all abortions performed! “You will know them by their fruits” (Matt. 7:16). “Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree bad, and its fruit bad; for the tree is known by its fruit” (Matt. 12:33). We can clearly see the bad fruit that has been produced by compromising God’s Word—broken marriages and broken vows.

De boom herken je door zijn vruchten. We kunnen de “vruchten” van vele hun leiderschap zien in de kerk.

The Questions
De Vraag

Why must we fully understand and follow God’s Law concerning marriage?

Waarom moeten wij volledig Gods wetten begrijpen en volgen over het huwelijk?

Families are being destroyed, and without the family, the foundation on which our country stands will be removed, and great will be our fall! We, as Christians, will be to blame. We cannot point the finger at others because God promises us as believers that if “My people who are called by My name will humble themselves and pray and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land” (2 Chron. 7:14).

Families worden vernietigd, en zonder familie, de fundering waarop ons land staat zal dan verwijderd worden, en groot zal onze val zijn!! Wij, als Christenen, zullen de schuld krijgen. We kunnen onze vinger niet wijzen naar andere omdat God ons als gelovigen heeft beloofd dat indien “en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen” (2 Kron. 7:14).

Yet, Christian marriages are perishing at the same rate of destruction as those in the world. Why? “My people perish for a lack of knowledge” (Hos. 4:6). Christians have been deceived and are following the world’s ways rather than God’s ways.

Toch, vergaan Christelijke huwelijken in hetzelfde tempo van vernietiging als die in de wereld. Waarom? “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (Hos. 4:6). Christenen zijn misleid en volgen eerder de weg van de wereld dan Gods wegen.

How can we know that we are being deceived about marriage and divorce?

Hoe kunnen we weten dat we worden misleid over huwelijken en echtscheidingen?

Turning aside to myths. Many of those who sit in the church pews don’t want to hear the truth. “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths” (2 Tim. 4:3–4).

Wenden tot mythen. Vele die in de kerkbanken zitten willen de waarheid niet horen. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” (2 Tim. 4:3-4).

We now seek worldly solutions for troubled or wounded marriages rather than seeking the Lord and His Word. “But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people” (1 Pet. 2:9). We are not a “peculiar people” if we just follow the beaten path that leads to the divorce court!

We zoeken nu wereldse oplossingen voor problematische of verwonden huwelijken in plaats dan te zoeken naar de Heer en Zijn Woord. “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom” (1 Petr. 2:9). We zijn geen ”uitverkoren volk” als we gewoon de gebaande paden volgen die naar de echtscheidingsrechtbank leiden! 

You may not do the things you please. His Word is always consistent; God’s Word is opposed to the world’s philosophies and sometimes are difficult to understand and follow. “But a natural man does not accept the things of the Spirit of God; they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised” (1 Cor. 2:14). “But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh . . . so you may not do the things that you please” (Gal. 5:17).

Je zal niet de dingen doen die je wilt doen. Zijn Woord staat altijd vast; Gods Woord is het tegenovergestelde van de filosofie van de wereld en soms zijn ze moeilijk te begrijpen en te volgen. “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Kor. 2:14). “Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” (Gal 5:17).

Bad fruit. Again, we can easily see “the fruits” of all the Christian marriages that have been destroyed because they believed the lies. “You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? Even so, every good tree bears good fruit; but the bad tree bears bad fruit” (Matt. 7:15–17).

Slechte vruchten. Nogmaals, we kunnen gemakkelijk de “slechte vruchten” zien van alle Christelijke huwelijken die zijn vernietigd omdat ze de leugens hebben geloofd. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort” (Matt. 7:16-17)

Scriptural Facts to Stand On
Bijbelteksten om op te staan

Let’s search more Scriptures to see how God views marriage.

Laten we naar meer Bijbelteksten zoeken om te zien hoe God het huwelijk bekijkt.

Marriage is for life. We say the vows until death do we part. “Consequently they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate” (Matt. 19:6). “AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH; consequently they are no longer two, but one flesh” (Mark 10:8).

Het huwelijk is voor het leven. Wij zeggen de belofte tot de dood ons scheidt. “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matt. 19:6). “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees” (Mark. 10:8). 

God says that He hates divorce! Yet, some women are actually convinced that God led them to get a divorce! Some have said that God has “released me.” He says, “For I hate divorce says the Lord” (Mal. 2:16). He never changes: “Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever” (Heb. 13:8).

God zegt dat Hij de echtscheiding haat! Maar toch, zijn sommigen vrouwen ervan overtuigd dat God hun heeft overtuigd om een echtscheiding aan te vragen! Sommigen zeggen dat God hun heeft “bevrijd .“ Hij zegt, “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël” (Mal. 2:16). Hij veranderd niet: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Heb. 13:8).

You are not the exception: “I most certainly understand that God is not One to show partiality” (Acts 10:34).

Je bent geen uitzondering: “En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is” (Hand. 10:34).

Remarriage is not an “option”—the Bible says it’s “adultery”! “. . . But I say [Jesus Himself says] to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of unchastity, makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery” (Matt. 5:32).

Hertrouwen is geen “optie”―de Bijbel zegt dat het overspel is”! “…….Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk” (Matt. 5:32).

“And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality (fornication, KJV), and marries another woman commits adultery” (Matt. 19:9).

“Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk” (Matt. 19:9).

Commits adultery. “And He [Jesus again] said to them, ‘Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her . . .’” (Mark 10:11). “Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery; and he who marries one who is divorced from a husband commits adultery” (Luke 16:18).

Overspel plegen: “En Hij [Jezus weer] zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar….’” (Marc. 10:11) “En ieder, die zijn vrouw wegzendt, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie een vrouw, die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk” (Luc. 16:18).

If her husband dies. “So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man” (Rom. 7:3).

Als haar man overlijdt. “Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft” (Rom. 7:3).

Lacking sense. “The one who commits adultery with a woman is lacking sense; he who would destroy himself does it” (Prov. 6:32). “If there is a man who commits adultery with another man’s wife, one who commits adultery with his friend’s wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death” (Lev. 20:10).

Gebrek aan verstand. “Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde” (Spreuken 6:32). “En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. (Lev. 20:10).

What about the “exception” clause?
Hoe zit het met de “uitzondering” clausule?

Again, very few divorces in the church are for the reason of adultery, even if that were the correct “exception.” When I was counseled by pastors who told me that I had grounds for divorce because my husband was in adultery, I sought to find out the truth. What I found was that in many Bible translations the words “adultery,” “fornication,” and “moral impurities” were used interchangeably as though they were the same words—but I found they are not the same words! The word “adultery” (Strong’s Concordance in the Greek or original language is 3429 Moichao) means an act of intimacy after marriage. The word “fornication” (Strong’s 4202) means an act of intimacy before marriage. Therefore these are two separate sins and should not be confused.

Nogmaals, heel weinig scheidingen in de kerk zijn om de reden van overspel als dat de juiste ” uitzondering” zou zijn. Toen ik werd begeleid door de pastoor die mij heeft verteld dat ik grond had voor een echtscheiding omdat mijn man overspel pleegde, Ik heb geprobeerd de waarheid te achterhalen. Wat ik heb ontdekt dat in vele Bijbelse vertalingen het woord “overspel.” “ontucht” en “morele onzuiverheden” door elkaar gebruikt worden alsof het dezelfde woorden waren – maar ik heb ontdekt dat de woorden niet dezelfde betekenissen hebben! Het woord “overspel” de Corcondantie in de originele Griekse taal is 3429 Moichao) wat betekent een daad van intimiteit wat gebeurd na het huwelijk. Het word “ontucht” (Strong 4202) betekent een daad van intimiteit voor het huwelijk. Daarom zijn het twee aparte zonden en moeten ze niet verward worden.     

So when the Bible says in Matthew 19:9, “And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another woman commits adultery,” this exception meant that a man could divorce his wife if, before they were married, she was found to have been immoral or committed fornication—as was the case with Joseph when the Bible said he contemplated divorcing Mary secretly (Matt. 1:19). It is not saying that if you find that your husband has committed adultery, which is intimacy after marriage, that you can divorce your husband.

Dus als de Bijbel in Matteus 19:9 zegt, “Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk,” dan geeft deze uitzondering aan dat een man van zijn vrouw kon scheiden, voordat ze getrouwd waren, als ze schuldig bevonden werd van het plegen van immorele ontucht―en dat was het geval met Jozef toen de Bijbel zei dat hij in het geheim van Maria wilde scheiden ( Matt 1:19). Het zegt niet dat als je hebt ontdekt dat je man overspel heeft gepleegd, wat intimiteit is na het huwelijk, dat je van je man mag scheiden.    

With this information, we could rewrite the verse in Matthew with the correct translation to say: “. . . But I [Jesus] say that everyone who divorces his wife makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.” Only when a woman was found on or before her wedding day not to be a virgin—only then could the husband divorce his wife. Again, Moses only allowed men to divorce: “Because of your hardness of heart, Moses permitted you to divorce your wives; but from the beginning it has not been this way” (Matt. 19:8).

Met deze informatie, kunnen we de vers in Mattheüs herschrijven met de juiste vertaling die zegt: “……Maar Ik [Jezus] zeg dat een ieder die van zijn vrouw scheidt zorgt ervoor dat zij overspel pleegt; en wie een gescheiden vrouw trouwt pleegt overspel.“ Alleen wanneer een vrouw bevonden werd geen maagd te zijn op of voor haar huwelijksdag―alleen dan kon haar man van zijn vrouw scheiden, Nogmaals, Mozes gaf mensen alleen maar toestemming om te scheiden “Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest” (Matt 19:8).

In other words, no, you cannot divorce your husband for any reason.

Met andere woorden, nee, je kan nooit scheiden van je man om welke reden dan ook.

Be careful when you say, “God told you!” “Behold, I am against those who use their tongues and declare ‘The Lord declares.’ Behold, I am against those who have prophesied false dreams, declares the Lord, and related them and led my people astray by their falsehoods and reckless boasting” (Jer. 23:31–32). “For I hate divorce, says the Lord.” (Mal. 2:16). God never tells us to go against His Word! He never changes! Never!!

Wees voorzichtig wanneer je zegt. “God heeft jou gezegd!” “zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des Heren, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij” (Jer. 23:31-32). “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël” (Mal. 2:16). God vertelt ons nooit om tegen Zijn Woord in te gaan! Hij verandert nooit! Nooit!!

You also must be very careful what you say about divorce or remarriage since it could lead another person to stumble and divorce or remarry: “Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to that man through whom the stumbling block comes! . . . It is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depth of the sea” (Matt. 18:7, 6).

Je moet voorzichtig zijn met wat je zegt over echtscheidingen en hertrouwen omdat het een ander kan leiden om te struikelen en te scheiden of te hertrouwen: “Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt!..... Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee” (Matt. 18:7,6)

Many have been deceived. If you believe that God wants the divorce, you have been deceived. “And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light” (2 Cor. 11:14).

Velen zijn misleid. Als je gelooft dat God de echtscheiding wilde, dan ben je misleid. “Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts” (2 Kor. 11:14).

Flesh reaps corruption. “For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life” (Gal. 6:8). Check to see how “driven” you are before you go step out in faith. Fleshly desires feel good to the flesh; if you have an “urgency” behind it, you need no grace to carry it out. “For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please” (Gal. 5:17).

Vlees oogst corruptie. “Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8). Check om te zien hoe “gedreven’” je bent voordat je in geloof de deur uitgaat. Vleselijke verlangens voelen goed voor het vlees; als je een “drang” daarin hebt, je hebt geen genade nodig om dat te dragen. “ Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” (Gal. 5:17).

God and only God! What knowledge has been gained from seeing so many broken and troubled marriages? God and only God can save and keep a marriage together by your obedience to His Word!! You have to know His Word before you can begin to obey it. “My people perish for a lack of knowledge” (Hos. 4:6). That’s why you must read this over and over and over again! That’s why you must meditate on His Word. That’s why you must feed on His Word not just every day, but all day long!

God en alleen God! Welke kennis is er opgedaan door het zien van zoveel gebroken en in moeilijk geraakte huwelijken? God en alleen God kan redden en een huwelijk bij elkaar houden door jou gehoorzaamheid aan Zijn Woord!! Je moet Zijn Woord kennen alvorens je kan beginnen het te gehoorzamen. “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6). Daarom moet je dit ook elke keer lezen en herlezen! Daarom moet je mediteren op Zijn Woord. Daarom moet je je niet elke dag, maar de hele dag met Zijn Woord voeden!

If You Love Me
Als Je van Mij Houdt

In closing, “If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of truth” (1 Tim. 6:3–5).

Als afsluiting, “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn” (1 Tim. 6:3―5).

“If you love Me, you will keep My commandments” (John 14:15). If you say you believe God, then obey Him. “Why do you call me Lord and not do what I say?” (Luke 6:46). If you have decided to ask Jesus for your salvation but are not following His teachings, then He is not your Lord and Master. If He is your Lord, then be sure that you act like it. Obey Him!

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren” (John. 14:15). Als je zegt dat je God gelooft, dan gehoorzaam Hem. “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” (Lucas 6:46). Als je hebt besloten om Jezus te vragen naar je redding maar Zijn lering niet volgt, dan is Hij niet je Heer en Meester. Als Hij jou Heer is wees dan zeker dat je je daarna gedraagt. Gehoorzaam Hem!

Let us make a personal commitment to
Laten we een persoonlijke toewijding maken

REMAIN MARRIED
GETROUWD TE BLIJVEN

and encourage all we meet or talk with to do the same.
en om iedereen te bemoedigen die we ontmoeten of mee praten om het zelfde te doen.

Personal commitment: to remain married and encourage others to do the same. “Based on what I have learned from God’s Word, I recommit myself to my marriage. I will humble myself when necessary and take all steps as a ‘peacemaker’ in my marriage. I will not cover my transgressions nor cause another to stumble. I will devote my lips to spreading God’s truth on marriage in a gentle and quiet manner.”

Persoonlijke toewijding: om getrouwd te blijven en andere te bemoedigen om hetzelfde te doen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, zal ik mij opnieuw toewijden aan mijn huwelijk. Ik zal mij verontmoedigen wanneer dat nodig is en al de stappen nemen die nodig zijn als vredestichter in mijn huwelijk. Ik zal mijn overtredingen bedekken of een ander laten struikelen. Ik zal mijn lippen lenen om Gods waarheid te verspreiden over het huwelijk op een zachte en stille manier. 

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.