Lees Atarah’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Beter Voor Mij Nu, dan Toen"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 4 “Verschillende Beproevingen”


Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders,
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,
want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof
volharding uitwerkt.
—Jacobus 1:2-3

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Wat is Gods doel met onze verzoekingen en beproevingen? Er zijn teveel Christenen die geen idee hebben waarom God ons lijden toestaat. Zonder begrip hiervan, is het vreemd waarom Christenen zo makkelijk verslagen worden? We zullen ontdekken dat er veel voordelen zijn die komen van onze beproevingen en testen, vooral voor het bouwen van ons geloof en de volharding die we nodig hebben om deze parcours die voor ons ligt af te leggen.

Het belangrijkste ding wat we ons moeten realiseren tijdens onze verzoekingen, beproevingen, testen en verleidingen is dat God is in control! Het is Zijn hand die deze beproevingen toestaat om ons te raken of om ons niet te raken. Hij laat het toe, dan stuurt Hij zijn genade die het voor ons mogelijk maakt om het te verdragen.

Toestemming voor beproeving. Het meest troostende om te weten is dat Satan ons niet kan raken zonder God’s toestemming. “En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. “’ (Job. 1:12). Satan heeft niet alleen toestemming nodig, maar hij is krijgt ook specieke instructies hoe hij ons kan raken. “Simon, Simon, hoor, Satan heeft om toestemming gevraagd om je te ziften als tarwe……” (Lukas 22:31).

Verleidingen. De verleidingen die we ervaren, De Bijbel verteld ons, dat ze gemeenschappelijk zijn voor de mens, maar toch biedt God een uitweg. “Geen verleiding zal je over meesteren welke gemeenschappelijk zijn voor de mens; En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand” (1 Korinthiërs 10:13) Hij zal je niet uit het vuur halen totdat je bereid bent om er in te lopen, door heen te lopen en het ondergaan!

Verleidingen worden door onze eigen lust gebracht. Lust is simpel datgene wat we willen. Want, God kan ons niet verleiden om slechtte dingen te doen.  Het, is onze eigen lust dat ons verleidt om te doen wat we weten dat we niet zouden moeten doen! “Laat niemand zeggen wanneer  hij word verleidt, “Ik ben verleid door God’; Want God kan niet verleidt worden door het slechte, en Hij zelf verzoekt niemand.  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte” (Jacobus 1:14). Vrouwen worden verstrengeld door de lust van hun mannen (overspel, drugs, alcohol, of pornografie), en falen door het zien van hun eigen lust voor eten, koopzucht of zelf hun huwelijken! Lust is lust―een verlangen naar wat we willen!

Wij zijn in Zijn hand. “Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn” (Prediker 9:1). We maken de fouten om domweg te proberen om dingen te krijgen van andere, vooral van onze mannen, wanneer dat alles wat we krijgen van de Heer zal komen!

Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht(Spreuken. 29:26)

“Het paard wordt opgetuigd tegen de dag van de strijd, maar de zege is van de Here” (Spreuken. 21:31).

“Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here” (Spreuken 16:33)

“Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spreuken. 21:1).

Berouw en redding. “thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood” (2 Kor. 7:9), God staat ons toe treurig te zijn om ons tot bekering te brengen. Wanneer wij proberen om onze echtgenoten (of andere) te laten medelijden met wat ze hebben gedaan, zal het geen echt en oprecht berouw brengen, maar in plaats daarvan zullen hun harten naar ons (en God) verharden

We hebben genade nodig. “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Kor. 12:9-10). Je zal nooit herstel zien totdat je tevreden bent met je beproevingen.


Geweldige Genade

Hoe krijgen we de genade die we nodig hebben om door onze beproevingen heen te gaan? We krijgen genade door nederigheid.

“God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade” (Jacobus 4:6).

“Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (Lukas 18:14).

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mat. 5:5).

“Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen” (Spr. 29:23)

Opscheppen over onze zwakheden, onze fouten belijden en nederig zijn zal de Heilige Geest in staat stellen in ons te wonen. Dan zullen we tevredenheid leren, ongeacht onze omstandigheden. Als we eenmaal tevreden zijn, kan God ons geven wat we zochten – onze mannen terug!

Tevredenheid leren. We zien dat we tevredenheid moeten leren door de moeilijke omstandigheden die God toestaat. “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek” (Filip. 4:11-12).

Gehoorzaamheid leren. Zelf Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd van Zijn lijden. “En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Heb. 5:8).

Hij zal ons perfect maken. “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus” (Fil. 1:6). Wanneer hij eenmaal is begonnen met het goede werk in jou (je echtgenoot of geliefdes), Hij zal het volbrengen. Alstublieft probeer niet voor “junior heilige geest” te spelen met je echtgenoot!

We moeten een troost zijn voor anderen. We moreen niet enkel Gods troost accepteren―we worden gecommandeerd deze troost te geven aan andere, wat hun ellende ook is! “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden” (2 Kor. 1:3-4).

Onze Vaders discipline. Vele keren is ons lijden een discipline voor het ongehoorzaamheid aan Gods wetten. “Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen….. maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.” (Heb. 12:5-10). Wanneer een beproeving komt in je dag, vraag je zelf of God je disciplineert, of is Hij mij aan het testen om te zien hoe ik zal reageren.

Discipline is een zegen. We moeten het voorbeeld volgen van de profeten in de Bijbel om andere te helpen om hun ellende te dragen. “Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming” (Jacobus 5:10-11).

Om een zegen te ontvangen. Wanneer er slechte dingen met ons zijn gedaan of beledigingen zijn onze kant op gekomen, moeten we ze verdragen, zonder ze terug te geven, om onze zegening te kunnen ontvangen. We moeten onthouden dat beledigingen en slechte dingen in ons leven worden gebracht om ons een kans te geven om een zegen te ontvangen. Een Petrus 3:9 zegt, “En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven” Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken” (1 Pet. 3:14). Als je terug blijft reageren met een belediging of iets anders kwaads, verwacht dan niet dat je gezegend wordt.

Discipline kan treurig zijn. Discipline is nooit vreugdevol wanneer je er midden in zit. Maar, degene die hier door getraind zijn kennen de belonging van rechtvaardiging―vrede en een hersteld huwelijk. “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid” (Heb. 12:11)

Het begint bij Christenen. Waarom moet het lijden beginnen bij Christenen? Het begint als eerste bij Christenen omdat zondevol, ongehoorzaamde Christenen nooit andere tot de Heer kunnen brengen. Nogmaals, het is de “wil van God” die ons door lijden laat ondergaan. We moeten onszelf toestaan te lijden (meestal door toedoen van andere, zelfs onze eigen echtgenoten) door onszelf aan God toe te vertrouwen. “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende” (1 Petr. 4:17,19).

De kracht van ons geloof. Het is ons geloof dat de deur opent tot wonderen. Je moet geloven dat Hij in staat is om je huwelijk te herstellen, en niet twijfelen, in je hart. “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden” (Marc. 11:22-24).

God heeft in Zijn Woord gezegd dat we zouden lijden. “Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds, dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet, dat geschied is. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn” (1 Tess. 3:4-5). Wat er is gebeurt in je huwelijk is geen teken dat het over is. Het is wat God heeft gebruikt om je aandacht te trekken en nu word gebruikt om je te veranderen. Geef niet op! Laat Satan het wonder dat God voor jou heeft niet stelen als je hebt volgehoduen en overwonnen! 

Met God. “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” (Matt. 19:26) “Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God” (Mark. 10:27). Niks (geen ding) is onmogelijk bij God. Werk met God. Verwacht niet dat God jou eigen plan zal zegenen. Hij gaat niet met je werken; in plaats daarvan moet je met God werken.

Wat je zegt. “……..laten wij aan die belijdenis vasthouden” (Heb. 4:14). “Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze” (1 Petr. 3:15). “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet…..” (Dan. 3:17-18). We moeten zeggen wat God zegt in Zijn Woord, zonder praten aarzeling, met hoop onze lippen. Wacht totdat er rekenschap aan je word gevraagd. Er zal aan je worden gevraagd wanneer je vervuld bent met de vreugde van de Heer te midden van je tegenspoed! Wanneer je wordt gevraagd naar je hoop over je huwelijk, wees zeker dat je ander antwoord  met eerbied, respect en op een zachtaardige manier!

Notitie: Als het je echtgenoot is die het vraag, onthoud, hij zal gewonnen worden “zonder een word”!

Bescherm je gedachten en blijf standvastig. “Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:13). (Nuchter betekent helder denken.) Wees helder in je dachten over wat je echt gelooft om de consequenties van dubbele-gedachtes te vermijden.

Wees Verheugd. We moeten ten alle tijden verheugd zijn in onze beproevingen omdat we weten dat we volharding produceren die het voor ons mogelijk maakt om het parcours die voor ons is te beëindigen. “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt” (Jacobus 1:2-6).

Wees voorbereid―je geloof zal getest worden! Angst en twijfel komen in iedereen hun gedachten; amuseer ze niet! In plaats daarvan, denk aan alleen goede dingen. Als je twijfelt, zal je problemen hebben met geloven en de beproevingen zullen zwaarder worden. Onthoud, we zullen “verschillenden” beproevingen hebben, soms belangrijke en ander meer irritaties. We moeten Hem danken voor al onze beproevingen. Dit is ons prijs offer. 

Verblijd je!Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn” (Filip. 4:4-9).

Het is duidelijk, dat de meeste veldslagen worden gewonnen of verloren in de gedachten. Volg het advies van de Heer voor vrede tijdens je beproevingen om de overwinnen over hen te behalen―prijs de Heer temidden van hen! Verblijd je voor wat je weet dat Hij doet. Denk hier eens over na, praat hierover, en luister alleen hiernaar. Vaak bellen goede vrienden om je te vertellen wat je man van plan is. Dit zijn meestal geen “goede rapporten” en meestal zijn ze niet mooi, puur of goed―dus luister niet!

Geloof is niet te zien. Zo vaak, schrijven vrouwen aan mij omdat ze zoeken naar signalen van verbetering in hun huwelijk of in hun echtgenoot zijn gedrag tegen hun. Onthoud dat de Bijbel heel duidelijk is―geloof is niet te zien!

Wanneer andere je vragen over je situatie, antwoord hun dan, “Prijs de Heer―God is aan het werk!”

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig” (2 Kor. 4:16-18).

Geloof is de overtuiging van de dingen die we niet zien. Wanneer je ervaart wat Paulus zegt “lichte last” kan het nog steeds je hart breken en heel pijnvol zijn. Onthoud de meest belangrijke waarheid: deze lasten zijn tijdelijk bedoeld! Deze lasten zijn niet alleen tijdelijk maar ze bereiken ook iets geweldigs voor je―ze maken je klaar voor een nieuw en prachtig huwelijk. Onthoud, het lijden is voor even maar de voordelen zijn voor eeuwig! “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” (Heb. 11:1).

Wandel in geloof―niet in aanschouwen. De meeste mensen beginnen te geloven wanneer ze “iets zien gebeuren,” maar dit is geen geloof! “want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen” (2 Kor. 5:7).

Kijkend naar je omstandigheden. Toen Paulus keek naar zijn omstandigheden, begon hij te zinken―en met jou zal dat ook gebeuren. “En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. 30Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?’” (Matt. 14:29-31).

Om ons te testen. Waarschijnlijk is de belangrijkste les in onze stand voor onze gezinnen en ons huwelijk is dat we in staat zijn te slagen voor onze testen― de test van ons geloof in Zijn Woord en niet beïnvloed worden door emotie of valse verklaringen van anderen. “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet” (Jacobus 1:2-4). Wanneer je bent volmaakt bent en je verfijning voltooid is, dan zie je je man thuis!

Beproeving door vuur. “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:6-7)

Zovelen zijn niet geslaagd voor hun testen en zijn blijven lopen door de woestijn zoals de mensen van Israel deden door gebrek aan geloof. Ze mompelden en klaagden, wat leidde tot opstand. Het bewijs van je geloof, een hart vol van geloof en tevredenheid over je huidige omstandigheden, is meer waard dan goud.

Hou het geloof. Wijk niet uit naar een ander plan wanneer het zwaarder word; maak geen compromissen met hetgeen wat je bent begonnen te doen. Satan staat bekend voor het brengen van nieuwe (en verkeerde) oplossingen voor onze beproevingen. Het onderscheiden en beslissen om op het juiste pad te blijven, is de test die we moeten doorstaan. “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid…. “(2 Tim. 4:7-8)

Een drievoudig snoer. Als je al een tijd met de Heer wandelt en je met moe geworden, vraag God om je een andere vrouw te sturen die je kan helpen om niet af te wijken van je besluit. “Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken” (Pred. 4:9-12). Hier zijn een aantal drievoudige-snoer voorbeelden die gevonden zijn in de Bijbel.

Mozes, Aaron, en Hur: “Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang” (Exod. 17:12). Zie ook Shadrach, Messach, en Abed-nego in het boek Daniel, hoofdstuk 3. Jij, en 1 vriend, en de Heer zijn een machtig drievoudig snoer !!


Een Snelle verwijzing naar Strijd en Beproevingen


God is Degene die in controle is, geen mens en niet de duivel

 

 1. Gerechtigheid is van de Heer (Spr. 29:26).
 2. Een antwoord is van de Heer (Spr. 16:1).
 3. Het hart wordt gedraaid door de Heer (Spr. 21:1).
 4. Hun werken zijn in de hand van God (Pred. 9:1).
 5. God heeft het gedaan (Pred. 44:9―15).
 6. Hij (God) heeft de storm gemaakt (Ps. 107:1―32).
 7. Hij (God) heeft geliefde en vriend verwijderd (Ps. 88:8, 18).

                                                                       Wat doen onze beproevingen voor ons?

 1. De kracht van God zal in ons roemen (2 Kor. 12:9―10).
 2. We zullen leren om tevreden te zijn (Fil. 4:9).
 3. We zullen een beloning ontvangen (2 Tim. 4:7, 19).
 4. We zullen geen gebrek hebben aan iets ( Jacobus 1:2―4).
 5. Hij zal het voor ons mogelijk maken om andere te troosten (2 Kor. 3:1―4).
 6. Hij zal volmaken wat Hij is begonnen in ons (Filip. 1:6―13).
 7. We zullen ons geliefde weer terug hebben (Fil. 1:15).
 8. We zullen genade ontvangen (Heb. 4:15).
 9. We zullen gehoorzaamheid leren (Heb. 5:7―8).
 10. Ze zullen volharding voortbrengen (Jacobus 1:2―4).
 11. We zullen de kroon van het leven ontvangen (Jacobus 1:12)
 12. We zullen ons geloof bewijzen (1 Petr. 2:21).
 13. We zullen Zijn voetstappen volgen (1 Petr. 3:13).
 14. We zullen in zijn lijden delen (1 Petr. 3:13).
 15. We zullen volmaakt, verzekerd, versterkt en gevestigd worden (1 Petr. 5:10).

Vraag God om leiding bij elke beproeving. “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken” (Spr. 3:5-6NBG-51).

Laten we Hem om kracht vragen en dicht bij Hem komen in onze tijd van nood. Laten wij Hem toestaan om ons te disciplineren en ons te beproeven en ons te testen. Laten wij ons altijd verheugen in alle dingen, niet alleen in het goede maar ook in de problemen die op ons afkomen. Laten wij onze hoop dicht bij onze lippen houden en standvastig blijven in onze gedachten. Laten wij altijd onthouden dat het Zijn wil is dat we deze moeilijke tijden tegemoet gaan en dat ze voor onze bestwil zijn!

“Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn” (Hand. 5:41)

“Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe” (Spr. 31:25)

“Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn” (Rom. 8:28).

Persoonlijke toewijding: om het allemaal als vreugde te beschouwen wanneer ik verschillende beproevingen tegenkom. “Op basis wat ik van Gods Woord heb geleerd, verbind ik me ertoe te testen van mijn geloof toe te staan om mij te helpen produceren duldzaamheid. En ik zal uithoudingsvermogen het perfecte resultaat laten hebben, zodat ik perfect en compleet zal zijn zonder gebrek aan iets.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.