Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Neem Mijn Hand"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 4 “Verschillende Beproevingen”


Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders,
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,
want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof
volharding uitwerkt.
—Jacobus 1:2-3

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

What is God’s purpose for our trials and tribulations? There are too many Christians who have no idea why God allows our sufferings. Without this understanding, is it any wonder that Christians today are so easily defeated? We will see that there are many benefits that come from our trials and tests, especially the building of our faith and the endurance needed to finish the course set before us.

Wat is Gods doel met onze verzoekingen en beproevingen? Er zijn teveel Christenen die geen idee hebben waarom God ons lijden toestaat. Zonder begrip hiervan, is het vreemd waarom Christenen zo makkelijk verslagen worden? We zullen ontdekken dat er veel voordelen zijn die komen van onze beproevingen en testen, vooral voor het bouwen van ons geloof en de volharding die we nodig hebben om deze parcours die voor ons ligt af te leggen.

The most important thing we need to realize during our trials, tribulations, tests, and temptations is that God is in control! It is His hand that allows these trials to touch us or not touch us. When He does allow it, He sends His grace that enables us to endure it.

Het belangrijkste ding wat we ons moeten realiseren tijdens onze verzoekingen, beproevingen, testen en verleidingen is dat God is in control! Het is Zijn hand die deze beproevingen toestaat om ons te raken of om ons niet te raken. Hij laat het toe, dan stuurt Hij zijn genade die het voor ons mogelijk maakt om het te verdragen.

Permission for adversity. The most comforting thing to know is that Satan cannot touch us without God’s permission. “Then the Lord said to Satan, ‘Behold, all that he has is in your power, only do not put forth your hand on him’” (Job. 1:12). Satan not only needs permission, but he is also given specific instructions on how he can touch us. “Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat . . .” (Luke 22:31).

Toestemming voor beproeving. Het meest troostende om te weten is dat Satan ons niet kan raken zonder God’s toestemming. “En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. “’ (Job. 1:12). Satan heeft niet alleen toestemming nodig, maar hij is krijgt ook specieke instructies hoe hij ons kan raken. “Simon, Simon, hoor, Satan heeft om toestemming gevraagd om je te ziften als tarwe……” (Lukas 22:31).

Temptations. The temptations that we experience, Scripture tells us, are common to man, yet God does provide a way of escape. “No temptation has overtaken you but that which is common to man; and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, that you may be able to endure it” (1 Cor. 10:13). He is not going to take you out of the fire until you are willing to walk in it, walk through it, and endure it!

Verleidingen. De verleidingen die we ervaren, De Bijbel verteld ons, dat ze gemeenschappelijk zijn voor de mens, maar toch biedt God een uitweg. “Geen verleiding zal je over meesteren welke gemeenschappelijk zijn voor de mens; En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand” (1 Korinthiers 10:13) Hij zal je niet uit het vuur halen totdat je bereid bent om er in te lopen, door heen te lopen en het ondergaan!

Temptations are brought on by our own lusts. Lust is simply what we want. Also, God cannot tempt us to do evil. Instead, it is our lusts that tempt us to do what we know we shouldn’t! “Let no one say when he is being tempted, ‘I am being tempted by God’; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust” (James 1:13–14). Women are caught up in condemning their husbands’ lusts (adultery, drugs, alcohol, or pornography), yet they fail to see their own lusts for food, buying, or even their marriages! Lust is lust—a desire for what we want!

Verleidingen worden door onze eigen lust gebracht. Lust is simpel hetgene wat we willen. Want, God kan ons niet verleiden om slechtte dingen te doen.  Het, is onze eigen lust dat ons verleidt om te doen wat we weten dat we niet zouden moeten doen! “Laat niemand zeggen wanneer  hij word verleidt, “Ik ben verleid door God’; Want God kan niet verleidt worden door het slechte, en Hij zelf verzoekt niemand.  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte” (Jacobus 1:14). Vrouwen worden verstrengeld door de lust van hun mannen (overspel, drugs, alcohol, of pornografie), en falen door het zien van hun eigen lust voor eten, koopzucht of zelf hun huwelijken! Lust is lust―een verlangen naar wat we willen!

We are in His hand. “For I have taken all this to my heart and explain it that righteous men, wise men and their deeds are in the hand of God” (Eccl. 9:1). We make the mistake of foolishly trying to get things from others, especially from our husbands, when all that we receive will be from the Lord!

Wij zijn in Zijn hand. “Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn” (Prediker 9:1). We maken de fouten om domweg te proberen om dingen te krijgen van andere, vooral van onze mannen, wanneer dat alles wat we krijgen van de Heer zal komen!

“Many seek the ruler’s favor, but justice for man comes from the Lord” (Prov. 29:26).

Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht(Spreuken. 29:26)

“The horse is prepared for the day of battle, but victory belongs to the Lord” (Prov. 21: 31).

“Het paard wordt opgetuigd tegen de dag van de strijd, maar de zege is van de Here” (Spreuken. 21:31).

“The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord” (Prov. 16:33).

“Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here” (Spreuken 16:33)

“The king’s heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes” (Prov. 21:1).

“Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spreuken. 21:1)

Repentance and salvation. “I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death” (2 Cor. 7:9–10). God allows us to be sorrowful to bring us to repentance. When we try to make our husbands (or others) sorry for what they have done, it will not bring true and genuine repentance, but instead will harden their hearts toward us (and God)!

Berouw en redding. “thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood” (2 Kor. 7:9), God staat ons toe treurig te zijn om ons tot bekering te brengen. Wanneer wij proberen om onze echtgenoten (of andere) te laten medelijden met wat ze hebben gedaan, zal het geen echt en oprecht berouw brengen, maar in plaats daarvan zullen hun harten naar ons (en God) verharden! 

We need grace. “And He has said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.’ Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong” (2 Cor. 12:9–10). You will never see restoration until you exhibit contentment in your trials.

We hebben genade nodig. “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Kor. 12:9-10). Je zal nooit herstel zien totdat je tevreden bent met je beproevingen.

Amazing Grace
Geweldige Genade

How do we get the grace we need to make it through our trials? We gain grace through humility.

“God hates the proud but gives grace to the humble” (James 4:6).

“For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted” (Luke 18:14).

“Blessed are the humble for they shall inherit the earth” (Matt. 5:5).

“A man’s pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor” (Prov. 29:23).

Boasting about our weaknesses, confessing our faults, and being humble will enable the Holy Spirit to dwell in us. Then we will learn contentment no matter what our circumstances. Once we are content, God can give us what we’ve been seeking—our husbands back!

Hoe krijgen we de genade die we nodig hebben om door onze besproevingen heen te gaan? We krijgen genade door nederigheid.

“God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade” (Jacobus 4:6).

“Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (Lukas 18:14).

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mat. 5:5)

“Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen” (Spr. 29:23)

Opscheppen over onze zwakheden, onze fouten belijden en nederig zijn zal de Heilige Geest in staat stellen in ons te wonen. Dan zullen we tevredenheid leren, ongeacht onze omstandigheden. Als we eenmaal tevreden zijn, kan God ons geven wat we zochten – onze mannen terug!

Learning contentment. We see that we must learn contentment by the difficult circumstances that God has allowed. “Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am . . . In every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need” (Phil. 4:11-12).

Tevredenheid leren. We zien dat we tevredenheid moeten leren door de moeilijke omstandigheden die God toestaat. “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek” (Filip. 4:11-12).

Learning obedience. Even Jesus learned obedience from His suffering. “Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered” (Heb. 5:8).

Gehoorzaamheid leren. Zelf Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd van Zijn lijden. “En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Heb. 5:8).

He will perfect us. “For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus” (Phil. 1:6). Once He has begun a good work in you (your husband or loved ones), He will complete it. Please don’t try to play “junior holy spirit” with your husband!

Hij zal ons perfect maken. “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus” (Fil. 1:6). Wanneer hij eenmaal is begonnen met het goede werk in jou (je echtgenoot of geliefdes), Hij zal het volbrengen. Alstublieft probeer niet voor “junior heilige geest” te spelen met je echtgenoot!

We are to be a comfort to others. We are not merely to accept God’s comfort—we are commanded to give that comfort to others, no matter what their affliction! “The God of all comfort, who comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God” (2 Cor. 1:3–4).

We moeten een troost zijn voor anderen. We moreen niet enkel Gods troost accepteren―we worden gecommandeerd deze troost te geven aan andere, wat hun ellende ook is! “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, 4die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden” (2 Kor. 1:3-4).

Our Father’s discipline. Many times our suffering is discipline for disobeying God’s Law. “My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him; for those whom the Lord loves He disciplines, and He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons . . . He disciplines us for our good, so that we may share His holiness” (Heb. 12:5–10). When a trial comes into your day, ask yourself, “Is this God disciplining me, or is He testing me to see how I am going to react?”

Onze Vaders discipline. Vele keren is ons lijden een discipline voor het ongehoorzaamheid aan Gods wetten. “Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen….. maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.” (Heb. 12:5-10). Wanneer een beproeving komt in je dag, vraag je zelf of God je disciplineert, of is Hij mij aan het testen om te zien hoe ik zal reageren.

Discipline is a blessing. We must follow the examples of the prophets in the Bible to help others to endure their adversity. “As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord’s dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful” (James 5:10).

Discipline is een zegen. We moeten het voorbeeld volgen van de profeten in de Bijbel om andere te helpen om hun ellende te dragen. “Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming” (Jacobus 5:10-11).

To receive a blessing. When evil is done to us or insults are cast our way, we must endure them, without returning them, to receive our blessing. We need to remember that insults and evils are brought into our lives to give us an opportunity to receive a blessing. First Peter 3:9 says, “Not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead, for you were called for the very purpose that you may inherit a blessing.” “But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. And do not fear their intimidations and do not be troubled” (1 Pet. 3:14). If you continue to respond with an insult or another evil, don’t expect to be blessed.

Om een zegen te ontvangen. Wanneer er slechte dingen met ons zijn gedaan of beledigingen zijn onze kant op gekomen, moeten we ze verdragen, zonder ze terug te geven, om onze zegening te kunnen ontvangen. We moeten onthouden dat beledigingen en slechte dingen in ons leven worden gebracht om ons een kans te geven om een zegen te ontvangen. Een Petrus 3:9 zegt, “En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven” Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken” (1 Pet. 3:14). Als je terug blijft reageren met een belediging of iets anders kwaads, verwacht dan niet dat je gezegend wordt.

Discipline may be sorrowful. Discipline is never joyful when you are in the midst of it. Yet, those who have been trained by His discipline know the rewards of righteousness—peace and a restored marriage. “All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness” (Heb. 12:11).

Discipline kan treurig zijn. Discipline is nooit vreugdevol wanneer je er midden in zit. Maar, degene die hier door getraind zijn kennen de belonging van rechtvaardiging―vrede en een hersteld huwelijk. “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid” (Heb. 12:11)

It begins with Christians. Why must suffering first begin with Christians? It begins with Christians first because sinful, disobedient Christians will never draw others to the Lord. Again, it is the “will of God” that we are put through sufferings. We need to allow ourselves to suffer (usually at the hands of another, even our own husbands) by entrusting ourselves to God. “For it is time for judgment to begin with the household of God; and if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right” (1Pet. 4:17, 19).

Het begint bij Christenen. Waarom moet het lijden beginnen bij Christenen? Het begint als eerste bij Christenen omdat zondevol, ongehoorzaamde Christenen nooit andere tot de Heer kunnen brengen. Nogmaals, het is de “wil van God” die ons door lijden laat ondergaan. We moeten onszelf toestaan te lijden (meestal door toedoen van andere, zelfs onze eigen echtgenoten) door onszelf aan God toe te vertrouwen. “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende” (1Petr. 4:17,19)

The power of our faith. It is our faith that opens the door to miracles. You need to believe that He is able to restore your marriage, and not doubt, in your heart. “And Jesus answered saying to them, ‘Have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt it in his heart, but believes that what he says is going to happen, it shall be granted him. Therefore I say to you, all things for which you pray, they shall be granted unto you’” (Mark 11:22-24).

De kracht van ons geloof. Het is ons geloof dat de deur opent tot wonderen. Je moet geloven dat Hij in staat is om je huwelijk te herstellen, en niet twijfelen, in je hart. “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden” (Marc. 11:22-24)

God in His Word has told us that we will suffer. “For indeed when we were with you, we kept telling you in advance that we were going to suffer affliction; and so it came to pass, as you know. For this reason, when I could endure it no longer, I also sent to find out about your faith, for fear that the tempter might have tempted you, and our labor should be in vain” (1 Thess. 3:4-5). What has happened in your marriage is not a sign that it is over. It is what God used to get your attention and is now using to change you. Don’t give up! Don’t let Satan steal the miracle that God has for you when you have endured and prevailed!

God heeft in Zijn Woord gezegd dat we zouden lijden. “Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds, dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet, dat geschied is. 5Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn” (1 Tess. 3:4-5). Wat er is gebeurt in je huwelijk is geen teken dat het over is. Het is wat God heeft gebruikt om je aandacht te trekken en nu word gebruikt om je te veranderen. Geef niet op! Laat Satan het wonder dat God voor jou heeft niet stelen als je hebt volgehoduen en overwonnen! 

With God. “With men this is impossible, but with God all things are possible” (Matt. 19:26). “Looking upon them, Jesus said, ‘With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God’” (Mark 10:27). Nothing (not a thing) is impossible with God. Work with God. Don’t have your plan and expect God to bless it. He is not going to work with you; instead, you must work with God.

Met God. “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” (Matt. 19:26) “Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God” (Mark. 10:27). Niks (geen ding) is onmogelijk bij God. Werk met God. Verwacht niet dat God jou eigen plan zal zegenen. Hij gaat niet met je werken; in plaats daarvan moet je met God werken.

What you speak. “. . . Let us hold fast our confession” (Heb. 4:14). “But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account of the hope that is in you, yet with gentleness and reverence” (1 Pet. 3:15). “If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire; and He will deliver us out of your hand, O king. But even if He does not . . .” (Dan. 3:17-18). We need to speak what God says in His Word, without wavering, with hope on our lips. Wait until you are asked to give an account. You will be asked if you are filled with the joy of the Lord in the midst of your adversity! When asked about your hope regarding your marriage, be sure that you answer the other person with reverence, respect, and gentleness. Never use Scripture to argue with anyone!

Wat je zegt. “……..laten wij aan die belijdenis vasthouden” (Heb. 4:14). “Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze” (1 Petr. 3:15). “Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet…..” (Dan. 3:17-18). We moeten zeggen wat God zegt in Zijn Woord, zonder praten aarzeling, met hoop onze lippen. Wacht totdat er rekenschap aan je word gevraagd. Er zal aan je worden gevraagd wanneer je vervuld bent van de vreugde van de Heer temidden van je tegenspoed! Wanneer je wordt gevraagd naar je hoop over je huwelijk, wees zeker dat je ander antwoord  met eerbied, respect en op een zachtaardige manier!

Note: If it is your husband who asks, remember, he will be won “without a word”!

Notitie: Als het je echtgenoot is die het vraag, onthoud, hij zal gewonnen worden “zonder een word”!

Gird your mind and stay fixed. “Therefore, gird your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ” (1 Pet. 1:13). (Sober means clear thinking.) Be clear in your mind about what you really believe to avoid the consequences of double-mindedness.

Bescherm je gedachten en blijf standvastig. “Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:13). (Nuchter betekent helder denken.) Wees helder in je dachten over wat je echt gelooft om de consequenties van dubbele-gedachtes te vermijden.

Be joyful. We are to be joyful in our trials because we know they are producing endurance that will enable us to finish the course set before us. “Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind” (James 1:2–6).

Wees Verheugd. We moeten ten alle tijden verheugd zijn in onze beproevingen omdat we weten dat we volharding produceren die het voor ons mogelijk maakt om het parcours die voor ons is te beëindigen. “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt” (Jacobus 1:2-6).

Be prepared—your faith will be tested! Fears and doubts come into everyone’s mind; just don’t entertain them! Instead, think only good things. If you doubt, you will have trouble believing and the trials will become harder. Remember, we will have a “variety” of trials, some major and others mere irritations. We need to thank Him for all of our trials. This is our sacrifice of praise.

Wees voorbereid―je geloof zal getest worden! Angst en twijfel komen in iedereen hun gedachten; amuser ze niet! In plaats daarvan, denk aan alleen goede dingen. Als je twijfelt, zal je problemen hebben met geloven en de beproevingen zullen zwaarder worden. Onthoud, we zullen “verschillenden” beproevingen hebben, soms belangrijke en ander meer irritaties. We moeten Hem danken voor al onze beproevingen. Dit is ons prijs offer. 

Rejoice! “Rejoice in the Lord always; again, I will say rejoice! Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near! Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute [report], if there is any excellence or anything worthy of praise, dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things; and the God of peace will be with you” (Phil. 4:4–9).

Verblijd je! “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn” (Filip. 4:4-9).

Clearly, most battles are won or lost in the mind. Follow the Lord’s advice for peace during your trials to gain victory over them—praise the Lord in the midst of them! Rejoice for what you know He is doing. Then think on this, speak of this, and listen only to this. Many times, close friends call to tell you what your husband is up to. These usually are not “good reports” and most of the time they are not lovely, pure, or right—so don’t listen!

Het is duidelijk, dat de meeste veldslagen worden gewonnen of verloren in de gedachten. Volg het advies van de Heer voor vrede tijdens je beproevingen om de overwinnen over hen te behalen―prijs de Heer temidden van hen! Verblijd je voor wat je weet dat Hij doet. Denk hier eens over na, praat hierover, en luister alleen hiernaar. Vaak bellen goede vrienden om je te vertellen wat je man van plan is. Dit zijn meestal geen “goede rapporten” en meestal zijn ze niet mooi, puur of goed―dus luister niet!

Faith is not seen. So often, women write to me because they are looking for signs of improvement in their marriage or in their husband’s attitude toward them. You must remember that Scripture is very clear—faith is unseen!

Geloof is niet te zien. Zo vaak, schrijven vrouwen aan mij omdat ze zoeken naar signalen van verbetering in hun huwelijk of in hun echtgenoot zijn gedrag tegen hun. Onthoud dat de Bijbel heel duidelijk is―geloof is niet te zien!

When others ask you about your situation, answer them with, “Praise the Lord—God is working!”

Wanneer andere je vragen over je situatie, antwoord hun dan, “Prijs de Heer―God is aan het werk!”

“Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For our momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal” (2 Cor. 4:16-18).

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig” (2 Kor. 4:16-18).

Faith is the conviction of things not seen. When you are experiencing what Paul calls “light affliction,” it may still be breaking your heart and may be very painful. Remind yourself of the most important truth: these afflictions are meant to be only momentary! These same afflictions are not only temporary but they are producing something wonderful for you—they are getting you ready for a new and wonderful marriage. Remember, the suffering is temporary but the benefits will last an eternity! “Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen” (Heb. 11:1).

Geloof is de overtuiging van de dingen die we niet zien. Wanneer je ervaart wat Paulus zegt “lichte last” kan het nog steeds je hart breken en heel pijnvol zijn. Onthoud de meest belangrijke waarheid: deze lasten zijn tijdelijk bedoeld! Deze lasten zijn niet alleen tijdelijk maar ze bereiken ook iets geweldigs voor je―ze maken je klaar voor een nieuw en prachtig huwelijk. Onthoud, het lijden is voor even maar de voordelen zijn voor eeuwig! “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” (Heb. 11:1).

Walk by faith—not by sight. Most people start believing when they begin to “see something happening,” but this is not faith! “For we walk by faith, not by sight” (2 Cor. 5:7).

Wandel in geloof―niet in aanschouwen. De meeste mensen beginnen te geloven wanneer ze “iets zien gebeuren,” maar dit is geen geloof! “want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen” (2 Kor. 5:7).

Looking at our circumstances. When Peter looked at his circumstances, he sank—and you will too. “And He said ‘Come!’ And Peter got out of the boat, and walked on the water and came toward Jesus. But seeing the wind, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, ‘Lord save me!’ And immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him, and said to him, ‘You of little faith, why did you doubt?’” (Matt. 14:29–31).

Kijkend naar je omstandigheden. Toen Paulus keek naar zijn omstandigheden, begon hij te zinken―en met jou zal dat ook gebeuren. “En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. 30Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?’” (Matt. 14:29-31).

For our testing. Probably the most important lesson in our stand for our families and our marriages is being able to pass our test—the test of our faith in His Word and not being swayed by emotion or false statements made by others. “Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking nothing” (James 1:2). When you are perfected and your refining is complete, then you will see your husband home!

Voor onze testen. Waarschijnlijk is de belangrijkste les in onze stand voor onze gezinnen en ons huwelijk is dat we in staat zijn te slagen voor onze testen― de test van ons geloof in Zijn Woord en niet beïnvloed worden door emotie of valse verklaringen van anderen. “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet” (Jacobus 1:2-4). Wanneer je bent volmaakt bent en je verfijning voltooid is, dan zie je je man thuis!

Tested by fire. “In this you greatly rejoice, even though for a little while, if necessary you have been distressed by various trials, that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ” (1 Pet. 1:6-7).

Beproeving door vuur. “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:6-7)

So many have failed their test and have continued to walk in the desert as the people of Israel did because they lacked faith. They murmured and complained, which led to rebellion. The proof of your faith, which is a heart full of faith and contentment in your present circumstances, is more precious than gold.

Zovelen zijn niet geslaagd voor hun testen en zijn blijven lopen door de woestijn zoals de mensen van Israel deden door gebrek aan geloof. Ze mompelden en klaagden, wat leidde tot opstand. Het bewijs van je geloof, een hart vol van geloof en tevredenheid over je huidige omstandigheden, is meer waard dan goud.

Keep the faith. Do not turn to another plan when things get tough; do not compromise what you started out to do. Satan is known for bringing new (and wrong) solutions to our trials. Discerning and deciding to stay on the right path is the test we must continue to pass. “I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith; in the future there is laid up for me the crown of righteousness . . .” (2 Tim. 4:7–8).

Hou het geloof. Wijk niet uit naar een ander plan wanneer het zwaarder word; maak geen compromissen met hetgeen wat je bent begonnen te doen. Satan staat bekend voor het brengen van nieuwe (en verkeerde) oplossingen voor onze besproevingen. Het onderscheiden en beslissen om op het juiste pad te blijven, is de test die we moeten doorstaan. “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid…. “(2 Tim. 4:7-8)

A cord of three. If you have been walking with the Lord for some time and have become weary, ask God to send you one other woman who will help you not bend from your commitment. “Two are better than one for they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Furthermore, if two lie down together they keep warm, but how can one be warm alone? And if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly torn apart” (Eccl. 4:9–12). Here are some three-cord examples found in the Scriptures:

Een drievoudig snoer. Als je al een tijd met de Heer wandelt en je met moe geworden, vraag God om je een andere vrouw te sturen die je kan helpen om niet af te wijken van je besluit. “Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. 10Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! 11Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? 12Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken” (Pred. 4:9-12). Hier zijn een aantal drievoudige-snoer voorbeelden die gevonden zijn in de Bijbel.

Moses, Aaron, and Hur: “But Moses’ hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it; and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sun set” (Ex. 17:12). Also see Shadrach, Meshach, and Abed-nego in the book of Daniel, chapter 3. You, just one friend, and the Lord are a powerful threefold cord!!

Mozes, Aaron, en Hur: “Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang” (Exod. 17:12). Zie ook Shadrach, Messach, en Abed-nego in het boek Daniel, hoofdstuk 3. Jij, en 1 vriend, en de Heer zijn een machtig drievoudig snoer !!

A Quick Reference to Trials and Tribulations
Een Snelle verwijzing naar proeven en beproevingen

God is the One in control, not man and not the devil!
God is Degene die in controle is, geen mens en niet de duivel

 1. Justice is from the Lord (Prov. 29:26).
 2. An answer is from the Lord (Prov. 16:1).
 3. The heart is turned by the Lord (Prov. 21:1).
 4. Their deeds are in God’s hand (Eccl. 9:1).
 5. Thou (God) has done it (Ps. 44:9–15).
 6. He (God) raised the storm (Ps. 107:1–32).
 7. He (God) removed lover and friend (Ps. 88:8, 18).

 

 1. Gerechtigheid is van de Heer (Spr. 29:26).
 2. Een antwoord is van de Heer (Spr. 16:1).
 3. Het hart wordt gedraaid door de Heer (Spr. 21:1).
 4. Hun werken zijn in de hand van God (Pred. 9:1).
 5. God heeft het gedaan (Pred. 44:9―15).
 6. Hij (God) heeft de storm gemaakt (Ps. 107:1―32).
 7. Hij (God) heeft geliefde en vriend verwijderd (Ps. 88:8, 18).

                                                                       

What do our trials do for us?
Wat doen onze beproevingen voor ons?

 1. The power of Christ will dwell in us (2 Cor. 12:9–10).
 2. We will learn to be content (Phil. 4:9).
 3. We will receive a reward (2 Tim. 4:7, 19).
 4. We lack nothing (James 1:2–4).
 5. He will enable us to comfort others (2 Cor. 3:1–4).
 6. He will perfect what He started in us (Phil. 1:6–13).
 7. We will have our loved one back (Phlm. 1:15).
 8. We will receive mercy (Heb. 4:15).
 9. We will learn obedience (Heb. 5:7–8).
 10. They will produce endurance (James 1:2–4).
 11. We will receive the crown of life (James 1:12).
 12. We will prove our faith (1 Pet. 1:6–7).
 13. We will follow in His steps (1 Pet. 2:21).
 14. We will share in His sufferings (1 Pet. 3:13).
 15. We will be perfected, confirmed, strengthened, and established (1 Pet. 5:10).

 

 1. De kracht van God zal in ons roemen (2 Kor. 12:9―10).
 2. We zullen leren om tevreden te zijn (Fil. 4:9).
 3. We zullen een beloning ontvangen (2 Tim. 4:7, 19).
 4. We zullen geen gebrek hebben aan iets ( Jacobus 1:2―4).
 5. Hij zal het voor ons mogelijk maken om andere te troosten (2 Kor. 3:1―4).
 6. Hij zal volmaken wat Hij is begonnen in ons (Filip. 1:6―13).
 7. We zullen ons geliefde weer terug hebben (Fil. 1:15).
 8. We zullen genade ontvangen (Heb. 4:15).
 9. We zullen gehoorzaamheid leren (Heb. 5:7―8).
 10. Ze zullen volharding voortbrengen (Jacobus 1:2―4).
 11. We zullen de kroon van het leven ontvangen (Jacobus 1:12)
 12. We zullen ons geloof bewijzen (1 Petr. 2:21).
 13. We zullen Zijn voetstappen volgen (1 Petr. 3:13).
 14. We zullen in zijn lijden delen (1 Petr. 3:13).
 15. We zullen volmaakt, verzekerd, versterkt en gevestigd worden (1 Petr. 5:10).

Ask God for guidance through every trial. “Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths” (Prov. 3:5–6 KJV).

Vraag God om leiding bij elke beproeving. “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken” (Spr. 3:5-6)

Let us call on Him for strength and draw close to Him in our time of need. Let us allow Him to discipline us, try us, and test us. Let us rejoice always in all things, not just in the good but also in the troubles that come our way. Let us keep our hope close to our lips and stay steadfast in our minds. Let us always remember that it is His will that we face these hard times and that they are for our good!

Laten we Hem om kracht vragen en dicht bij Hem komen in onze tijd van nood. Laten wij Hem toestaan om ons te disciplineren en ons te beproeven en ons te testen. Laten wij ons altijd verheugen in alle dingen, niet alleen in het goede maar ook in de problemen die op ons afkomen. Laten wij onze hoop dicht bij onze lippen houden en standvastig blijven in onze gedachten. Laten wij altijd onthouden dat het Zijn wil is dat we deze moeilijke tijden tegemoet gaan en dat ze voor onze bestwil zijn!

“Let us rejoice that He considers us worthy to suffer for His name!” (Acts 5:41).

“Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn” (Hand. 5:41)

“She smiles at the future” (Prov. 31:25).

“Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe” (Spr. 31:25)

“And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose” (Rom. 8:28).

“Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn” (Rom. 8:28).

Personal commitment: to consider it all joy when I encounter various trials. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to allowing the testing of my faith to help produce my endurance. And I will let endurance have its perfect result, that I may be perfect and complete, lacking nothing.”

Persoonlijke toewijding: om het allemaal als vreugde te beschouwen wanneer ik verschillende beproevingen tegenkom. “Op basis wat ik van Gods Woord heb geleerd, verbind ik me ertoe te testen van mijn geloof toe te staan om mij te helpen produceren duldzaamheid. En ik zal uithoudingsvermogen het perfecte resultaat laten hebben, zodat ik perfect en compleet zal zijn zonder gebrek aan iets.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.