Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Het is Alsof een Spookje dat Uitkomt!"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken

Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 15 “Openen de Vensters Van de Hemel”

“Beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen,
“of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen
en zegen in overvloed over u uitgieten.”
—Maleachi 3:10

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Dit is een mooie krachtige verklaring van God. Nergens anders in de Bijbel verteld God ons dat we Hem moeten testen, behalve in deze vers. Wat is het waarvoor God de vensters van de hemel zal openen, Zijn zegen over ons uitstorten totdat het overstroomt?

“Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten’” (Mal. 3:10).

Heb je het gezien? Het is het geven van tienden. Het geven van je tiende zal God de vensters van de hemel doen openen Zijn zegeningen over je leven laten uitstorten!

Vele Christenen zijn bang om zoveel mogelijk te leren als maar kan over deze belangrijke principe, maar alsjeblieft mis het niet! God wilt dat we getrouw en gehoorzaam zijn in alle dingen, en wanneer we verwaarlozen of keuze maken om ongehoorzaam te zijn in een gebied van onze levens, dan stroomt het ook over naar andere gebieden.

Wat is het precies, het geven van tiende? Het is het terug geven van tien procent van het eerste van je toename.

Onze maatschappij in zijn geheel kent dit principe niet. Vele kerken hebben gefaald bij hun mensen door het te verwaarlozen hun te leren het belang van het geven van tiende. Waarom is het zo belangrijk? God is boos wanneer we falen om Hem terug te geven wat rechtmatig van Hem is. “De aarde is van de Heer, en alles wat erin is, de wereld, en degene die erin zijn” (Ps. 24:1). Het geven van tiende is een actie van lofprijzing. 

Er zijn teveel Christenen die in armoede leven of in net zo grote schuld leven als een ongelovige. God wilt elke gelovige “het hoofd maken en niet de start.” Hij wilt dat je “erboven” bent en “niet eronder bent” van schulden of iets anders dat over je leven wilt regeren of controle wilt hebben. (Deut. 28:13). Ons is verteld, “ Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben…..”(Rom. 13:8). "De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener."Spr 22:7).

De meeste Christenen zijn gezegend met zoveel, vooral als we kijken naar andere naties en het level van armoede waarin de meeste mensen van de wereld leven. We spenderen onze verdiensten aan plezier terwijl onze kerken, missionarissen, en bedieningen worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Waarom? Omdat we proberen vast te houden aan iets wat rechtmatig niet van ons is om te houden.

We nemen maar geven maar een klein beetje. “(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief” (2 Kor. 9:6).

We vragen en verwonderen ons waarom we niet ontvangen. “Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.” (Jacobus 4:3). 

God wilde Zijn mensen zegenen, maar Hij deed het niet want ze waren niet bereid om te geven aan Zijn voorraadschuur. Hij vertelt hun in Haggai 1:6-7, ‘”Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Here der heerscharen: Bedenkt wat u wedervaren is!’”

“‘You look for much, but behold, it comes to little; when you bring it home, I blow it away. Why?’ declares the Lord of hosts, ‘Because of My house which lies desolate, while each of you runs to his own house’” (Hag. 1:9).

‘”Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit, en toen gij het binnengehaald hadt, blies Ik erin. Waarom dat? luidt het woord des Heren der heerscharen. Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis’” (Hagg. 1:9).


Begrijpen het geven van Tiende

Het is ironisch dat zovelen Christenen verkeerd geloven dat zij het zicht niet kunnen “veroorloven” om tiende te geven en God te zegenen met offers. De waarheid is dat ze simpelweg zijn gevangen in een vicieuze cirkel dat alleen gehoorzaamheid en geloof kan genezen. Ze kunnen het zich niet veroorloven om te geven omdat ze God roven van het betalen van mensen, daarmee beroven ze zichzelf om gezegend te worden!

In feite vraagt God ons te geven als we in diepe armoede leven. De Christenen in Macedonia begrepen het en paste deze principe van geven toe: “Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd” (2 Kor. 8:2). Het klinkt een beetje zoals vele van ons, Niet dan?  

Waarom 10%?

Het woord tiende in het Hebreeuws is “ma’asrah,” wat vertaald word naar “een tiende.” Dus wanneer God tot ons spreekt in Zijn Woord en zegt om “tiende te geven,” dan zegt Hij om Hem een tiende te geven.

Waarom zou ik eerst mijn tiende geven, voordat ik mijn rekeningen betaal?

Dit is de principe van “de eerste vruchten” van onze arbeid. Deuteronomium 18:4 vertelt ons, “De eerstelingen van uw koren, uw most en uw olie en de eerste wol van uw schapen zult gij hem geven.” Daarna, in Exodus 34:24 en 26, vertelt God, “Want Ik zal volken voor uw aangezicht verdrijven en uw gebied ruim maken……. Het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God, brengen…….”

Dit is ook bevestigd in het Nieuwe Testament toen Jezus ons vertelde in Mattheus 6:33, “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

Waar zal ik mijn tiende geven?

Maleachi 3:10 vertelt ons, ” Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of ‘Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.”

Je voorraadschuur is waar je geestelijk gevoed wordt. Vele Christenen maken de fout om te geven waar ze niet geestelijk gevoed worden of liever geven waar zij zien dat nodig is—maar dit is dwaasheid. Het is hetzelfde als naar een restaurant gaan, een maaltijd bestellen, maar wanneer de rekening komt vertel je de kassamedewerker dat je liever geeft aan het restaurant verder op in de straat die het niet zo goed doen!

Als je naar een kerk gaat waar je geestelijk word gevoed, dan zal je tenminste een tiende van je inkomen moeten geven aan je eigen kerk. Dat betekent dat als je naar een andere kerk gaat en je voelt je geleid om financieel te zaaien in onze bediening (of elke andere bediening of missie), dan zal dit een offer moeten zijn “boven op” je tiende. We willen niet dat je steelt van je kerk om te zaaien in onze bediening “Want dat zou u geen nut doen”( Heb. 13:17)  

Alhoewel, vele van onze Bijeenkomst leden die niet naar een kerk gaan (om diverse redenen) en die worden gevoed door onze bediening geven tiende door te zaaien in herstelde huwelijken omdat dit is waar ze geestelijk worden gevoed. 

Again, as I have encouraged you throughout this book, seek God. This goes for everything, including your finances. Then be obedient and faithful to Him!

Nogmaals, zoals ik je hebt bemoedigd door dit boek, zoek God. Dit geldt voor alles, inclusief je financiën. Wees daarna gehoorzaam en trouw aan Hem!

Maak niet de fout om alle principes ijverig op te volgen die het huwelijk zullen herstellen maar te falen om tiende te geven, tenzij je hebt gemerkt dat je huwelijk niet hersteld is omdat je van God steelt.

Onthoud, Maleachi 3:8—10 vertelt ons, “Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel!”

Maar omdat ik niet onder de wet leef maar door genade, 10% is niet langer nodig, toch?

Gods genade garandeert meer te geven, niet minder. Wanneer we Zijn vergeving hebben ervaren, Zijn compassie, en Zijn offer van Zijn gevloeide bloed waardoor we een onderdeel zijn geworden van Zijn glorie, zal de bereidheid toenemen om meer te geven, maar zeker niet minder.

“…..Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet” (Matt. 10:8).

“Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:32).   

Echter, “….. wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief” (2 Kor. 9:6).

Als we twijfelen en niet echt vertrouwen dat God voor ons zal voorzien, “want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.” Wanneer we vasthouden aan wat we hebben om te proberen te zorgen voor onszelf, dan zullen nooit de geweldige kracht van God voor ons zien.

Gods verlangen is om Zijn kracht en Zijn zegeningen uit te storten in onze levens. Wanneer we tiende geven, dan zijn wij gehoorzaam. Wanneer, we uit vrije dankbaarheid en aanbidding, vrijgevig offers geven boven wat van ons gevraagd is, dan openen we echt de deur voor God om Zijn zegeningen uit te storten en Zijn plezier te doen in onze levens

We weten dat Hij “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efez. 3:20 NBG-51).

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” (Matt. 6:33 NBG-51). Nemen we God en Zijn Woord aan of niet?


Principes van Rentmeesterschap

Zoals we hebben gezien, is het geven van tiende een belangrijke principe in de Bijbel. God verwacht van ons dat wij een tiende terug geven aan Hem van de portie die Hij zo vrijgevig aan ons heeft gegeven. Natuurlijk, alles wat Hij ons heeft gegeven is nog steeds van Hem—wij zijn rentmeesters die Hij heeft toevertrouwd om voor de aarde te zorgen en alles wat er in is. Hoe we ermee omgaan met alles wat Hij ons heeft toe vertrouwd—ons geld, onze talenten, onze tijd—laten zien onze gehoorzaamheid aan Zijn Woord, ons vertrouwen in Zijn belofte om te voorzien, en het meest belangrijkste, ons geloof in Hem.

De manier dat je kijkt en met je financiën omgaat is de basis voor je Christelijke groei, en begrip in Gods principes van rentmeesterschap zal het mogelijk voor je maken om volwassen te worden in je geestelijke wandel om de zegeningen te erven die God voor je leven heeft.

Zoals je zover hebt kunnen lezen in dit boek, behandelt God vele gebieden in onze levens die indirect een effect hebben in ons huwelijk. Het is niet genoeg om exclusief te concentreren op de huwelijk principes, maar nogmaals God gebruikt deze beproeving in je huwelijk om je nog meer te transformeren naar Zijn evenbeeld als Hij je trekt uit de wereldse vernietiging en je de pad wijst naar het leven. 

De rijkdommen van God zijn niet voor ons om “rijk te worden” zoals de wereld het zoekt, maar Zijn zegeningen zijn een onderdeel van onze erfenis. God wilt ons voorspoedig maken (Jer. 29:11) zolang dat Hij weet dat we onze erfenis wijs zullen gebruiken, zonder toe te staan dat onze voorspoed ons tot vernietiging brengt. Een auto geven aan een kind die te jong is zal zeker in een tragedie eindigen. Het is niet totdat een ouder volwassenheid ziet dat hij bereid is om de sleutels van de auto te overhandigen.   

God wilt dat we een volwassen houding hebben tegenover geld want het heeft de kracht om onze mogelijkheden te beïnvloeden om wijze beslissingen te nemen: “ Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe” (Spr. 30:7–9).

Het is duidelijk dat het God verlangen is om Zijn kinderen te zegenen. Hier zijn meer verzen die Gods hart laten zien naar jou toe als een van Hem:

“De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe” (Spr. 10:22).

“Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven” (Spr. 22:4).

“Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit” (Spr. 24:4).

“Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft” (Spr. 28:20).

Deze verzen ondersteunen dat er condities zijn voor financiële zegeningen (geestelijke volwassenheid) en dat dit echt een hart zaak is (een afwezigheid van hebzucht).

Een ieder van ons wilt Gods zegeningen in onze leven, maar weet je dat hoe je met je financiële zegeningen omgaat veel te maken heeft met hoe je groeit in de Heer en in welke mate het voor God mogelijk is om te werken in je leven?  

“Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon (misleidende rijkdommen, geld, bezittingen, of wat dan ook waar vertrouwen in gelegd word)” (Matt. 6:24). 

“Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Indien gij dus niet getrouw geweest zijt ten aanzien van de onrechtvaardige Mammon, wie zal u dan het ware goed toevertrouwen?” (Lucas 16:10–11).

Om te groeien in de mogelijkheden om door God gebruikt te worden, wat geestelijke rijkdom is, en het grotere belang te krijgen (het hebben van de kracht en aanwezigheid van God in onze levens) hangt af hoe we met onze financiën omgaan.

Om dit verder te bewijzen, er zijn ongeveer 500 referenties in de Bijbel voor geloof en 500 voor gebeden, maar er zijn meer dan 2000 verzen die refereren naar onze financiën! In vergelijking tot de geestelijke wetten die op hun plaats zijn gezet toen God de universum creëerde (zie hoofdstuk 1), heeft God ook financiële wetten vastgesteld, welke Hij met ons heeft gedeeld in Zijn Woord. We profiteren ervan door ze te volgen of te lijden onder de consequenties als we dat niet doen. Het maakt niet uit als we onwetend zijn over ze of ervoor hebben gekozen om ze te negeren; deze wetten, zoals zwaartekracht, bestaan en kunnen niet gedebatteerd worden.

Principe #1: We oosten wat we zaaien.

Een van de meest belangrijkste principes van rentmeesterschap is zaaien en oosten. Om een oost te kunnen oosten, moeten we eerst zaaien. Er zijn veel Bijbelteksten die ons inzicht geven in het onderwerp van zaaien en oosten. Hier zijn er een paar:

“(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten” (2 Kor. 9:6).

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien” (Ps. 126:5).

“Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7).

“Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).

“Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen” (Gal. 6:9).

Wanneer we zaaien met dit begrip van deze principe en geloof in de Heer en Zijn Woord, dan kunnen we verwachten om een opbrengst te oosten in waar we hebben gezaaid! Dit is echt spannend!

Geen boer zal de tijd nemen of het geld om zaad te zaaien als hij geen opbrengst zal verwachten te oosten. Als toevoeging, als hij een opbrengst van mais wilt oosten, dan zou hij mais zaaien. Als hij graan zou willen oosten, dan zou hij graan zaaien.

Daarom, als je vriendelijkheid wilt oosten, zaai vriendelijkheid. Als je vergeving wilt oosten, vergeef! Als je herstel wilt oosten in jou huwelijk, dan zaai in herstel in bediening en/of financieel—dan voorzie dan een oost, aangezien de principes van God en Zijn beloftes waar zijn en Hij getrouw is!!

We kunnen ook Gods belofte geloven dat zaaien in Zijn werk betekent dat we investeren in onze eeuwige toekomst. “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Matt. 6:19–21). Nog belangrijker, wat we doen met geld hier op aarde is een ware indicator waar onze harten zijn.

“Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt” (2 Kor. 9:10–11).

Met andere woorden, wanneer God ons een overvloedige opbrengst geeft, is dat niet zodat we het zelfzuchtig kunnen houden voor onszelf maar dat we het nog meer kunnen zaaien in het koninkrijk der hemelen.

De hele rijke Christenen van vandaag zijn de kanalen die de bedieningen draaiende houden, die zendelingen naar het buitenland sturen, en onze kerken laten bloeien zodat ze de verloren voor de Heer kunnen bereiken. Zij gebruiken niet hun financiën voor hun eigen plezier maar hebben ontdekt dat door te zaaien in de dingen van God ze echte blijdschap en tevredenheid hebben. 

Echter, mogen we niet vergeten dat armoede en voorspoed relatieve termen zijn. Wat wij noemen het “armoede niveau” in de Verenigde staten wat lijkt welvarend voor degenen in veel andere landen.

Als Christenen, moeten we tevredenheid vinden in elke en iedere situatie. De apostel Paulus herinnerd ons in Filippenzen 4:12: “ Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek

Inderdaad, er zijn tijden wanneer God Zijn heiligen roept om te lijden, lijdensweg, of armoede (zoals de arme weduwe die twee munten gaf—alles wat ze bezat) om Zichzelf te verhogen. Wanneer Hij ons roept tot armoede of lijden, geeft Hij ons de genade om het te dragen met blijdschap en dankzegging (zonder mopperen en klagen).

Terwijl we niet alle redenen kunnen begrijpen waarom God armoede toelaat, kunnen wij erop vertrouwen dat Zijn wegen hoger zijn dan onze wegen. “Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd; want (zij deden), dat getuig ik, wat zij konden, ja meer dan dat” (2 Kor. 8:2). Soms zijn het die het meest lijden in de grootste noden die worden het meest vrijgevige! Voor iemand die geld lief heeft, het verlies van rijkdom kan een van de manieren zijn waarmee God ons breekt, ons tot Hem trekt, en leert om echt alleen op Hem te steunen.

Echter, in ons land, armoede en schulden trekken gewoonlijk niet de interesse of aandacht van je familie, vrienden, en buren. Als we zijn gezegend met veel, dienen we getuigen te zijn voor andere niet door zelf rechtvaardigheid te preken aan hun of hun levensstijl te veroordelen maar door hun toe te staan om God in onze levens te “lezen”! “ Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen” (2 Kor. 3:2). We moeten de vruchten van onze Vader laten zien. We moeten in vrede zijn in het midden van onze problemen, onze vijanden zegenen, vrijgevig vergeven, en wandelen in welke voorspoed onze Heer ook toestaat. Onze vrijgevigheid  zou Hem moeten groot maken en misschien juist de vriendelijkheid die God gebruikt om anderen tot Hem te trekken!

“…..Dat zij bestendig zeggen: De Here is groot, die welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht.” (Ps. 35:27).

Principe #2: God bezit alles.

Psalm 24:1 (NBG-51) zegt simpel, “Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen…..” Alles wat wij hebben is van God.

“Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U” (1 kron. 29:11).

“‘Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen” (Hag. 2:8).

Alles wat we hebben, of het nou veel of weinig is, het is aan ons geleend—wij zijn rentmeesters. Nogmaals, het is hoe we ermee omgaan wat ons is toe vertrouwd (zoals ons uitgelegd in de gelijkenis in Lucas 16) wat uit zal maken of Hij ons zal zegenen met meer of dat Hij zal wegnemen wat we al hebben.

Principe #3: God voorziet in alles.

“Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft – zoals dit heden het geval is. Maar het zal geschieden, indien gij de Here, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt – ik betuig heden tegen u, dat gij voorzeker zult omkomen” (Deut. 8:1719).

“Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. Here, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles.” (1 Kron. 29:14–16).

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” (Fillip. 4:19).

Of je het verdient hebt met je werk of dat het aan jou is gegeven wie was de Bron van alles dat je hebt? God. 

Principe #4: God wilt het eerste deel van wat Hij jou geeft.

Vele Christenen geven aan hun kerk en andere barmhartige organisaties maar zijn niet gezegend omdat ze deze erg belangrijke principe niet begrijpen. God is duidelijk door de hele Bijbel heen dat Hij eerst wilt zijn in elk gebied van onze levens.   

Als je eerst je rekeningen betaalt voordat je eerst terug geeft aan Hem, dan is God niet eerst in je leven en dan mis je de zegening. We leren in hoofdstuk 5, “Eerste Liefde,” dat God van ons verwijderd wat we voor Hem zetten.

“Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen” (Spr. 3:9). De principe is duidelijk; we moeten God eerst geven

Vaak als Christenen erover beginnen na te denken om tiende te geven, kunnen ze niet zien hoe het mogelijk is om tiende te geven omdat ze al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit is ook omdat ze onwetend zijn over wat er gebeurt in hun financiën. Haggai 1:9 zegt dat God “het weg blies” wat je naar huis hebt gebracht, en Hij heeft de vernietiger toegelaten om weg te nemen wat rechtmatig van Hem was.  

“‘Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen” (Mal. 3:1011). 

Elke maand krijgen Christenen die geen tiende geven te maken met “onverwachte” uitgaven, dingen zoals reparaties of andere benodigdheden die ze niet hebben voorzien. Het is alleen maar doordat ze niet bekend zijn met deze principe. Want als God eerst is in jou leveneerst in je hart, eerst in je dag, en eerst in je financiëndan (en alleen dan) zal God voor jou “de vensters van de hemelen openen, een zegening voor je uitstorten totdat het overstroomt,” en getrouw “de vernietiger voor je bestraffen.”

Degene die zichzelf verootmoedigen door God hun tiende te geven en offers zullen zichzelf wellustige in overvloedige voorspoed! “maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede” (Ps. 37:11). Zijn Woord vertelt ons, “Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede” (Spr. 13:21).

Principe #5: Wat jij doet met het eerste deel maakt uit wat God doet met de rest.

Toen God Abraham vroeg om Zijn zoon, heeft hij hem niet weerhouden; als resultaat, vertelt God hem, “want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt
onthouden….. omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen…..” (Gen. 22:12, 16).

God vertelde het leger dat Jericho innam dat ze niet de buit van de eerste stad mochten nemen, en dat God ze dan al het andere zou geven. God wilt altijd eerst onze harten testen. “  De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de toetser der harten is de Here” (Spr. 17:3). Echter, een van de soldaten, Akin, kon het niet weerstaan en nam iets van de buit. Toen ze de volgende stad wilde innemen, Ai, in een strijd dat veel kleiner was en dat makkelijk gewonnen had kunnen worden, werden ze verslagen. (Zie Joshua 6.)

Deze principes is niet alleen voor in je financiën, of in jou herstel, maar in elk gebied van je leven. Wanneer we falen om eerst aan God te geven, dan stelen we van God datgene wat Hij gevraagd heeft. Hij wilt geen andere god voor Hem: niet ons geld, onze partners, onze huwelijken, of onze carrières. Wat je doet met al het eerste zal uitmaken wat God zal doen met de rest—zegenen of vervloeken.


Zit je in een financiële crisis?

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” (Matt. 6:33).

Heb je de Heer gezocht voor je financiën? In Filippenzen 4:19, leert de Bijbel ons duidelijk dat de Heer de Ene is die zal voorzien in al onze noden. Echter, als we naar anderen gaan met onze noden in plaats van  de Heer te zoeken—als we falen om “Hem eerst te zoeken”—dan zullen “al deze dingen” niet “toegevoegd worden” aan ons.

Volg je de principes voor financiële bescherming in de Heer? De Bijbel leert ons dat we tiende moeten geven om “gevuld te worden met veel” en “overstromingen” (Spr. 3:9–10). We worden ook bemoedigd om te “zaaien” als we willen oosten (Gal. 6:7 en 2 Kor. 9:6). Heb je gezaaid en getrouwd je tiende gegeven? Neem de tijd om deze passages in de Bijbel over en over te lezen, bid daarna hoe de Heer wilt veranderen de manieren dat je Hem vertrouwt terwijl je Zijn geboden vervuld aan al de gelovigen, door te beginnen een portie terug te geven aan Hem. 

Als je getrouw je tiende geeft en nog steeds in een financiële crisis zit, wees dan zeker dat je alle statuten van God volgt. Er zijn vele referenties in de Bijbel van acties die leiden naar armoede inclusief het niet vragen (Jacobus 4:2), het vragen met verkeerde motieven (Jacobus 4:3), overspel (Spr. 6:26), dronkenschap of vraatzuchtig gedrag (Spr. 21:17, Spr. 23:21), luiheid (Spr. 10:4, Spr. 14:23, Spr. 28:18–20), het niet accepteren van bestraffing of correctie (Spr. 13:18), het maken van haastige beslissingen (Spr. 21:5), onderdrukken van de armen (Spr. 22:16), en natuurlijk en het onthouden van God wat rechtmatig van Hem is.

Terwijl we God terug geven in het geven van tiende en offers, moeten we ook zeker zijn dat we onze mannen de eer geven die ze waard zijn. “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken” (Spr. 31:11). Als jou echtgenoot een moeilijke tijd heeft om te voorzien, ben je dan zeker dat hij jou kan vertrouwen? Heeft hij je verteld om de credit cards weg te doen, maar je hebt ze gehouden? Ben je verantwoordelijk met de uitgaven die je doet, en kijk je goed naar de manieren van je huishouden? Heb je hem beschaamd bij anderen? Wees zeker dat je puur van hart bent en getrouw aan je echtgenoot in elk opzicht.

Toen ik financieel was geruïneerd als een alleenstaande moeder van vier jonge kinderen, heb ik de principe van het geven van tiende geleerd. Ook al leefde ik dichtbij de armoede grens, begon ik voor het eerste in mijn leven tiende te geven. Niet alleen zaaide ik door het geven van tiend procent van het magere geld bedrag dat ik ontving, maar ik zaaide ook in de levens van vrouwen die tragedies ervaarde in hun levens (door hun te vertellen over Gods mogelijkheid om hun huwelijken te herstellen).

Dat ik gaf aan de Heer werd een standaard in ons huis toen mijn echtgenoot weg was. God heeft dit geëerd door mijn echtgenoot te leidden om tiende te geven kort nadat hij terug naar huis was gekomen zonder dat ik hem dit vertelde! Als je worstelt met het geven van zoveel, zal het je misschien helpen om te weten dat God alles bezit dat we hebben, en het is alleen door Hem “want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen” met ons. (Deut. 8:18). Daarom moet je zeker weten dat je als eerst aan Hem geeft om te bevestigen dat Hij de eerste is in je leven!


Zal je God dienen of de mammon (geld)?

Teveel zijn terughoudend om les te geven over  het geven vanwege het misbruik en omdat ze niet als geldzoekers beschouwd willen worden, maar het elimineert de waarheid in de boodschap. Ga op zoek naar de waarheid voor jezelf. Test Hem om te zien of Hij trouw is aan Zijn belofte, Geef eerst aan God, geef aan je voorraadschuur (waar je geestelijk gevoed word), en zie of je leven veranderd en dat je word gezegend in elke gebied van je leven.  

God is degene die voorziet voor onze bediening en voor onze familie. We zaaien in de levens van degene waarvan de harten gebroken zijn en besproeien ze voortdurend door onze ondersteuning door onze bijeenkomsten, maar het is God die de toename brengt. We zoeken naar niemand om ons te voorzien in onze noden dan alleen God. 

Falen om naar behoren te onderwijzen zo een belangrijke principe zou een verwaarlozing zijn voor het voeden van de schapen en de herders die naar ons toekomen voor hulp, ondersteuning en leiding.

Jezus heeft gezegd om Zijn schapen te voeden, en God heeft in Hosea gezegd dat Zijn volk ten onder gaat door gebrek aan kennis (Hos. 4:6). Vele die naar ons toe komen zijn herboren Christenen of zijn naar een kerk gegaan waar deze principe, en andere principes van herstel, niet is geleerd. Ons werk is om discipelen te maken voor de Heer, om hun de wapens te geven die ze nodig hebben om hun levens te transformeren.  

Voor degene van jullie die nog nooit God Zijn tiende heeft gegeven, moge God je bewijzen dat je meer kan doen met 90% van je inkomen dan met 100% die je probeert onder controle te houden. Het zal een stap in geloof nemen, maar net zoals je hebt gekozen om je huwelijk te herstellen in plaats van verder te gaan, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. 

Voor degene van jullie die geven (maar God is niet de eerste, zorg dat je je prioriteiten her organiseer in elk gebied van je leven om God te laten zien dat Hij de eerste plaats heeft. 

God is een God die ernaar verlangt om ons genadig te zijn; Hij verlangt ernaar om ons te zegenen!

“…….Dat zij bestendig zeggen: De Here is groot, die welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht” (Ps. 35:27).

Laat mij afsluiten met deze wonderbare belofte: “Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien” (Ps. 126:5). Hallelujah!!

Persoonlijke toewijding: om te geven. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd in de Bijbel, maak ik de afspraak om te vertrouwen en de Heer te zegenen met mijn financiën. Ik zal de Heer zoeken over hoe en waar tiende te geven. Ik zal zaaien in herstelde huwelijken door het delen van het goede nieuws over herstellingen met degene wie God in mijn leven brengt en door financieel te geven als God het leid en trouw vol voor mij voorziet.”   

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.