Hoofdstuk 3

Pottenbakker en de klei

 

. . . Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem,

Gij zijt onze Formeerder;

en wij allen zijn het werk van uw hand. e

—Jesaja 64:8 NBG

 

 

Wanneer we een relatiecrisis doormaken, is het zo gemakkelijk om ons te concentreren op wat de andere persoon aan het doen is en welke invloed dat op ons heeft. Maar zolang we ons concentreren op de andere persoon, in plaats van ons te concentreren op de Heer, blijven we worstelen en bereiken we nooit het herstel dat voor ons bedoeld was.

In dit hoofdstuk zullen we leren dat God de ander gewoonlijk niet verandert (hun houding of gedrag) omdat God de dingen die de ander doet als het draaiwiel van de pottenbakker gebruikt, terwijl Zijn handen ons meer naar Zijn beeld vormen, en zo terwijl Hij ons ook dichter naar Hem toe trekt.

Denk niet dat door de andere persoon te dwingen te verhuizen, weer in te trekken of welk ander detail dan ook, het de zaken beter zal maken. Je zult merken dat er iets anders voor in de plaats komt. Je zult zien dat hoe meer we klagen, omdat we liever hebben dat Hij iets anders gebruikt - niet onze relatie, niet onze baan, niet onze financiën, en geen enkele andere situatie; EN hoe meer we pleiten dat Hij iemand anders gebruikt - niet onze echtgenoten, niet onze kinderen, niet onze ouders of onze baas - als Zijn wiel - hoe langer we zullen ronddwalen in dit woestijnland van frustratie of wanhoop!

"Wie zou ruzie maken met zijn Maker? Dit is wat God zegt: Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen'? (Jes. 45:9). Waarom God niet God laten zijn. In plaats van te klagen over "hoe" of "wie" Hij gebruikt om ons te irriteren, of ons te breken, om uiteindelijk alleen God te zoeken die ons kan veranderen - prijs Hem voor Zijn trouw jegens ons! Hij is vastbesloten om ieder van ons te creëren als een prachtig vat dat klaar staat voor het Zijne gebruiken, voor "Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?” (Romeinen 9:20-22).

Maar je begrijpt het niet. Veel vrouwen vertellen me terwijl ik ze probeer te troosten of te bemoedigen dat ik "het gewoon niet begrijp!" In veel opzichten begrijp ik het wel, en toch hebben ze gelijk dat niemand behalve Jezus echt begrijpt hoe ze zich voelen of wat ze precies doormaken: maker, . . . 'Hij heeft er geen verstand van '?” (Jes. 29:16). Praat met de Heer over je situatie, deel met Hem elke emotie en worsteling waar je mee te maken hebt - sta Hem toe je vrede te geven. Hij weet wat het beste voor je is, dus geef het gewoon allemaal aan Hem, van dag tot dag, van moment tot moment.

Je bent in Zijn hand. “'Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in Mijn hand. . .'” (Jeremia 18:6). Is het niet geruststellend te weten dat jij en de ander in Gods handen zijn? Hoewel je man je misschien vertelt dat het hem niets kan schelen, of je zoon of dochter of baas je behandelt alsof het hem of haar niets kan schelen, houdt je Heer toch heel veel van je. Wie heb je nog meer nodig? En onthoud dit, liefde - ware liefde faalt nooit. Hoewel ze je liefde nu afwijzen, geduld en niet najagen zal uiteindelijk hun hart terugdraaien. Blijf gewoon stil, concentreer je op de Heer en verberg je hart diep in het zijne.

Gods recept

God heeft een recept voor het genezen van een natie, een familie of welke relatie dan ook. Hij zegt dat als "en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen." (2 Kronieken 7). :14). 

God vertelde ons dat als we onszelf zouden vernederen , als we gewoon zouden bidden, als we ervoor zouden kiezen om Zijn aangezicht te zoeken en niet Zijn hand (wat Hij voor ons kan doen) en ons zouden afkeren van onze goddeloze wegen, dan zal Hij horen  horen, vergeven, en genees onze situatie. In plaats daarvan "wandelen we dwaas in de raad van de goddelozen" (Ps. 1:1) en "vertrouwen we op de mensheid" "maken we vlees onze kracht" (Jer. 17:5), dus nu lijden we onder de gevolgen - oppervlakkige genezing! "Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks op het lichtst te genezen" (Jeremia 8:11). “Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is.' (Jeremia 6:14). Door ons vlees te voeden en de gewoonten van de wereld te accepteren, leggen we een verband over onze kanker terwijl het ons (en ons leven) verteert.

In plaats daarvan moeten we sterven aan onszelf"En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt." (2 Kor. 5:15). Sterf aan je 'zelf' - wat je wilt en wat je nodig hebt. Zeg in plaats daarvan tegen de Heer dat HIJ alles is wat je wilt en alles wat je nodig hebt. Kijk dan hoe je leven tot leven komt en hoe je relatie uit de dood herrijst.

Alleen de nederige

Als je met de ander blijft discussiëren, heb je alleen maar bewezen dat je vol trots bent. Het trotse gelooft dat hij of zij gelijk heeft en dat de ander ongelijk heeft. De volledige verantwoordelijkheid nemen, niet alleen jouw deel of de helft, is echte nederigheid. Als je eenmaal de volledige schuld en verantwoordelijkheid voor het conflict op je hebt genomen, kun je het naar Jezus brengen, die de prijs al heeft betaald!

Alleen de nederigen  zullen verheven worden. "Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd," (Lucas 1:52).

Nederigheid zal op de proef worden gesteld. “. . . om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden.” (Deut. 8:2).

Nederigheid zal je redden. "Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! en wie de ogen neerslaat, die helpt Hij." (Job 22:29).

Nederigheid zal je hart sterken. De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, Here, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op. . . (Ps. 10:17).

Alleen de nederigen  zullen de genade krijgen  die ze nodig hebben. “Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: GOD WEDERSTAAT DE HOOGMOEDIGEN, MAAR DE NEDERIGEN GEEFT HIJ GENADE. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.” (Jakobus 4:6, 10).

Nederigheid is geworteld in de geest. „Samengevat, laten allen harmonieus, meelevend, broederlijk, goedhartig en nederig  van geest zijn . . . ( 1 Petr. 3:8). Laat valse nederigheid je niet beheersen door een zelfingenomen houding aan te nemen. Dit komt naar voren wanneer je begint te denken dat jij alles goed doet, en de andere persoon doet alles verkeerd.

Geestelijke arrogantie. Meer dan de helft van de vrouwen die naar onze bediening komen voor hulp om hun relaties te herstellen, vertonen spirituele arrogantie of zelfingenomenheid. Dit is wat ik een "Farizese geest" begon te noemen. Dames, dit is om vele redenen zo gevaarlijk. Ten eerste zal het voorkomen dat God je relatie in de richting van herstel brengt, en vaak is het juist wat je man, zoon of dochter wegjaagt.

Maar wat nog erger is, is dat God mij in Zijn Woord liet zien dat Jezus slechts hardvochtig en kritisch was, en gekant tegen één groep individuen - de Farizeeën! En ik ontdekte dat ik een van hen was! Het spijt me te moeten zeggen dat er veel te veel christelijke vrouwen zijn die aan de buitenkant doen alsof ze geestelijk zijn, maar van binnen smerig zijn. Er zijn zoveel vrouwen die naar de zonden van hun man, zoon of dochter kijken, maar nalaten om naar de balk in hun eigen oog te kijken. Dames, dit was ik! Ik zag mijn man en zijn zonde van overspel (de eerste keer dat hij me verliet); niemand kon echter mijn twistziekheid, mijn bedrieglijkheid of mijn spirituele arrogantie zien (totdat God het gebruikte om me te breken).

Anderen zagen mij (en ik zag mezelf) als het 'arme slachtoffer' dat in de steek was gelaten en bedrogen. Maar ik, in mijn eigengerechtigheid, was bereid te vergeven. Ik was degene die wanhopig probeerde ons gebroken gezin bij elkaar te houden. Ik was degene die met open armen wachtte om mijn man, "de zondaar", te vergeven toen hij tot bezinning kwam, door berouw te tonen en terug te komen uit de varkensstal! Ja, ik was een schrift geleerde, een farizeeër en een "witgekalkte tombe"!!

Als je je kan identificeren met deze zondige en trotse manier van denken, als je dit bent, zou ik je willen smeken om op jouw gezicht voor God te gaan staan ​​en Hem te vragen je te reinigen van deze houding die niet alleen het herstel in een van jouw relaties in de weg staat, maar zal je ook tegen een oprechte en intieme relatie met de Heer plaatsen.

Bid vervolgens. "Als . . . Mijn volk dat naar Mijn naam is genoemd, verootmoedigt zich en bidt. . .” ( 2 Kronieken 7:13-16). Bidden betekent tijd doorbrengen met God. Bidden is niet het herhalen van een lijst van wat je wilt dat God voor je doet. Het is in dit soort intimiteit met onze Geliefde dat we vreugde vinden, omdat "Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn." (Romeinen 8:28). ).

Begin met het bidden van Psalm 51:2-4: “Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak,zuiver in uw gericht.” Dan…

Zoek Zijn aangezicht. "en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht. . .  (2 Kronieken 7:14). 'Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. ” (1 Kronieken 16:11). “. . . wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.” (Hosea 5:15).

Ze straalden. "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden." (Ps. 34:5). Als je Zijn aangezicht zoekt, zul jij ook stralen! Zovelen zoeken Zijn hand (wat Hij voor mij, mij, mij kan doen ), maar degenen die het aangezicht van God zoeken, zullen alle dingen erven! Eindelijk…

Keer u af van uw goddeloze wegen. "en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen,. . .” (2 Kronieken 7:13). Bijbel verzen zijn niet alleen voor het hoofd; wat nog belangrijker is, ze zijn voor het hart en de wil. Om de echte impact van de Bijbel te krijgen, moeten we ons leven en onze wil overgeven aan de leiding van de Geest. We moeten bereid zijn om overgemaakt te worden. We moeten ons aan Hem overgeven en ons afkeren van de slechtheid van onze wegen. Vergelijk niet wat jouw zoon of dochter of echtgenoot doet om de geheime zonde waar je diep in zit te rechtvaardigen. Onthoud dat alleen al het feit dat je jezelf als beter dan een ander beoordeelt, de geest van een farizeeër is, trots.

Gehoorzamen is beter dan offeren. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij ” (1 Sam. 15:22). In plaats van te doen wat God je zegt te doen, kiezen we er vaak voor om op te offeren, wat niets meer is dan regelrechte rebellie. "Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde." (Jakobus 4:17).

Wandel in de Geest. Vervuld zijn met de Heilige Geest zal je in staat stellen om door de Geest te wandelen en ons te bevrijden van zonde en onze vleselijke verlangens. Vraag God om je nu te vullen met Zijn Heilige Geest! Het is een geschenk, net zoals verlossing een geschenk is; daarom kun je het niet verdienen en hoef je er ook niet voor te werken. Gewoon vragen. "Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt." (Ezech. 36:27). "Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees." ( Gal. 5:16).

Welke„ toestand” is nodig om gehoord te worden?

Breng uw verlangens in overeenstemming  met Zijn wil. Jezus' beloften zijn gebaseerd op deze voorwaarde: "Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden." (Johannes 15:7). Wanneer je hart alleen in Jezus rust en je wil gericht is op Zijn wil, maak je Hem waarlijk Heer van je leven. En Zijn wil kennen is Zijn Woord kennen.

Weet je zeker dat het Zijn wil is dat je relatie wordt genezen en hersteld? God zegt dat Hij een hekel heeft aan echtscheiding (zoek dus geen echtscheiding), en ook dat we ons moeten verzoenen met degenen met wie we op gespannen voet staan; Hij heeft echter voorwaarden aan Zijn beloften.

De voorwaarde voor elke zegeningElke door God gegeven belofte heeft een voorwaarde voor die zegening. Velen zullen een gedeelte van de Bijbel "claimen", maar de voorwaarden weglaten of ze gewoon over het hoofd zien.

Voorwaarde: „Geloof in de Heer Jezus . . .”

Beloofd: “. . . gij zult behouden worden,” (Handelingen 16:31).

 

Voorwaarde: „Verheug u in de Heer . . .”

Beloofd: “. . . dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.' (Ps. 37:4).

 

Voorwaarde: „Leid een kind op in de weg die hij moet gaan . . .”

Beloofd: “. . .wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.” (Spreuken 22:6).

Voorwaarde: Ten eerste, “aan hen die God liefhebben. . .aan hen die volgens Zijn doel geroepen zijn.”

Belofte: „Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede . . .” (Rom. 8:28.) 

Je tranen zijn kostbaar voor hem

Om wie huilen we? Is het je opgevallen hoe vooral mannen, inclusief onze zonen (en misschien zelfs dochters) onze tranen haten? Eerlijk gezegd is hun afstandelijkheid vaak te wijten aan het feit dat ze niet weten wat ze moeten doen als een vrouw huilt, of wat waarschijnlijk juister is - omdat vrouwen graag hun tranen gebruiken om de situatie te manipuleren.

Het feit dat God een jaloerse God is en dat onze tranen Hem toebehoren, zou ook de reden kunnen zijn voor hun onverschilligheid, soms, voor onze tranen. “Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik (Jes. 58:9). 'Houd niet op voor ons tot de Heer, onze God, te roepen. . .” (1 Sam. 7:8).

Herstel in onze relatie kan enige tijd nodig hebben om zich te manifesteren; daarom moeten we handelen naar wat we geloven in plaats van naar de dingen die we zien - niet langer zoeken naar tekenen van verbetering. Herstel heeft ons geloof en vertrouwen in de Heer nodig. Roep alleen tot Hem, niet tot iemand anders! Alleen God heeft de macht om jouw situatie te veranderen! Geen enkele vriend, raadgever, predikant of ouder kan dat.

Mijn tranen. Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. (Ps. 6:7). "Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt:" (Ps. 42:3). “doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?” (Ps. 56:9). "Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." (Ps. 126:5). “'Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. . .'” (Joël 2:12).

Blijf je geest en hart vernieuwen. Je moet de tijd nemen om Bijbel  gedeelten te vinden en op te schrijven (op je 3x5 kaarten) die je helpen je geest te vernieuwen. Als je de Bijbel doorleest, of dit boek of een beloften boek, markeer dan de verzen die je hart raken en je geest raken, schrijf ze op je kaartjes en lees ze dan elke dag hardop voor aan de Heer. Geloof in jouw situatie zal voortkomen uit het horen van zijn beloften aan jou terwijl je ze leest. "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus." (Romeinen 10:17).

En we hebben ook deze belofte als we zijn woord aan Hem voorlezen: 'alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” (Jes. 55:11).

Besteed uw tijd verstandig. Er wordt ons gezegd te bidden, het uit te roepen tot God, tijd door te brengen in intimiteit met Hem. Negeer niet wat jou en jouw relatie uiteindelijk zal veranderen.

En om een ​​grotere wandel en intimiteit met de Heer te vinden, bezoek je 's morgens vroeg onze website voor onze dagelijkse overdenking, Mijn Geliefde, speciaal geschreven voor vrouwen die in een relatiecrisis verkeren.

Persoonlijk engagement: God toestaan ​​mij te veranderen . “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik mij ertoe God toe te staan ​​mij te veranderen, op welke manier dan ook of op wie Hij maar wil. Ik zal mijn aandacht richten op het ontwikkelen van mijn relatie met de Heer in plaats van op de andere mensen of situaties die God gebruikt om mij te veranderen en te vormen.”

Zorg ervoor dat u LOG