Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Onze Levens Werden Kalm"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 17 "Op de Bres Staan"

Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.
Ezechiël 22:30

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

Er is niks krachtiger dan Gods Woord en beloftes terug bidden aan Hem. Terwijl ik aan het wachten was op God om mijn huwelijk te herstellen, begon ik Gods Woord in mijn hart te verbergen door 3x5 kaarten te maken en ze en paar keer per dag te lezen. Gauw werden de meeste van mijn gebeden Zijn Woord. Deze manier van bidden is heel krachtig. Gebruik de gebeden in dit hoofdstuk om je te leren hoe te bidden de verzen die je kent “verborgen” in jou hart!

“Lieve hemelse Vader, ik kom in mijn gebedskamer, nu dat ik de deur heb gesloten, ik bid tot U, mijn Vader, in mijn binnenkamer. En als U mij ziet in mijn binnenkamer, zal U mij openlijk belonen. Er staat geschreven dat alle dingen, wat dan ook je zal vragen in gebed, geloof, dat je het zal ontvangen.”

“O God, U bent mijn God; vroeg zal ik U zoeken; mijn ziel verlangt naar U in een droog en dorstig land, waar er geen water is. Heer, er is niemand behalve U om te helpen in de strijd tussen de krachtige en degene die geen kracht hebben; dus help ons, o Heer onze God, want we geloven in U, en in U naam zijn we op gekomen tegen deze schare. O Heer, U bent mijn God; laat geen mens triomferen tegen U.”

“U ogen, Here, gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Onderzoek mijn hart.”

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus— en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

“Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet.”

“Laat mijn man zijn bron gezegend zijn, en laat hem verheugen over de vrouw zijner jeugd: Laat mij, lieve Heerd, een liefelijke hinde zijn, en een bekoorlijke ree; Laat mij de verborgen mens des harten hebben, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in uw oog. Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.”

“Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Ik vraag U, hemelse Vader, om de Satan te bestraffen en te binden in de naam en door het bloed van mijn Heer Jezus Christus Versper zijn weg met doornen, en bouw een muur tegen hem zodat hij zijn pad niet kan vinden. Dan zal je tegen mij zeggen, lieve Heer, ‘Ga weder heen, bemin een man die geliefd word door zijn vrouw.’ Daarom zal ik vriendelijk met hem praten. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

“Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd, en zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Goden eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.”

“Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Ik was flauwgevallen, O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.”

“Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Amen.

Gebed voor Degene in Overspel

Ik vraag u, Vader, om Satan te bestraffen en te binden in de naam en door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik vraag u om een struik van doornen om mijn man te bouwen zodat iemand die geïnteresseerd is in hem zijn interesse zal verliezen en weg zal gaan. Ik baseer mijn gebed op de bevelen van Uw Woord, wat zegt, “Wat God samengevoegd heeft, laat geen mens het scheiden. Ik dank u, Vader voor het horen en beantwoorden van mijn gebeden. Amen.”

Daarom, zie, Ik zal zijn weg met doornen versperren, en Ik zal een muur oprichten tegen hem, zodat hij zijn paden niet vinden kan. Dan zal hij zijn minnaars nalopen, maar hen niet bereiken; hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal hij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste vrouw, want toen had ik het beter dan nu!’ Daarom zie, Ik zal hem lokken, en hem leiden in de woestijn, en spreken tot zijn hart. Want, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit zijn mond. De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een (man) en overspelig is.” Uit Hosea 6.

Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, (uw) waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u. Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken. Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden? Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit. Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.” Uit Spreuken 5.

Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij uw luister niet aan anderen geeft noch uw jaren aan een meedogenloze en uw moeizaam verworven goed niet kome in het huis van een onbekende. Want ter wille van een hoer (vervalt men) tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. Uit Spreuken 5.

Laat je hart niet afwijken naar haar wegen, want het hart is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt. Dwaal niet af op haar paden. Want velen zijn de verslagenen die zij heeft geveld, talrijk zijn degenen die zij altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkameren van de dood. De mond van vreemde vrouwen is een diepe groeve; hij, op wie de Here vergramd is, valt daarin. want de hoer is een diepe kuil, de ontuchtige een nauwe put.” Uit Spreuken 7.

Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. ja, zij ligt op de loer als een rover en vermeerdert de trouwelozen onder de mensen. Zoals een vogel die rondzwerft ver buiten zijn nest, zo is een man die rondzwerft ver buiten zijn woonplaats.” Uit Spreuken 6, 27.

Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan. Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk.. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet.” Uit Spreuken 5

Overspelige, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God? En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.” Uit Jacobus 4

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, Wij vernietigen elke redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, en we nemen elk bedenksel krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus.” Uit 2 Korintiërs 10:3-5..

Thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. 1Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.” Uit 2 Korinthiërs 10

“God gaf ons de bediening der verzoening, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Uit 2 Korinthiërs 5

“Want God heeft gezegd, Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.” Uit Openbaringen 2

Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. Ja, er is vreugde bij de engelen van God over een zondaar die zich bekeert. Want Jezus heeft gezegd, “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen. Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer.” Uit Lukas 15

Ook Ik veroordeel u niet.” Uit John 8.

Gebed voor Herstel

“Hoor mijn gebed, O Heer; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Doe mijn tranen in uw kruik;zijn zij niet in uw boek? Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.” Uit Psalm 56 en 40.

“Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens – mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten.” Uit Psalms 41 en 55

“Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige. in het net dat zij verborgen, raakte hun voet verward. Doe hen boeten, o God, laat hen vallen door hun eigen overleggingen, verstoot hen om hun vele overtredingen; want zij zijn wederspannig tegen U. Laat hun geschokt zijn vanwege hun schaamte. Al mijn vijanden zullen beschaamd staan, ten zeerste verschrikt, zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen. Laat mij niet beschaamd worden, want U roep ik aan; laten de goddelozen beschaamd worden, tot zwijgen gebracht. Bij U, Here, schuil ik. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.” Uit Psalm 7, 9, 31.

Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets. nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Hun kroost zult Gij van de aarde verdelgen. Hun naam hebt Gij uitgewist voor altoos en immer. Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer En je zal voorzichtig naar zijn plek zoeken maar het zal niet meer daar zijn. Maar de ootmoedige beërven het land en verlustigen zich in grote vrede.Uit Psalm 21.

Gij omgeeft de rechtvaardige met een schild. In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. Offer aan God een opoffering van dankzegging, en roep Mij aan ten dage der benauwdheid. Ik zal je redden en gij zult Mij eren.” Uit Psalm 4

“Wees hun herder en draag hen tot in eeuwigheid. Ik zou wanhopig zijn geweest als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.” Uit Psalm 27.

Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God.” Uit Jesaja 54:5-6

Moge God Jou de Overwinning geven!

Persoonlijke toewijding: om te strijden in de Geest voor mijn echtgenoot en mijn huwelijk.gebaseerd op wat ik heb geleerd van Gods Woord, wijd ik mij toe om te strijden in de Geest dan te blijven vechten in het vlees. Ik herken dat wanneer ik vecht in het vlees verlies is de geestelijke strijd. Daarom, wijd ik mij toe om mijn energie, tijd en gedachten te spenderen in de geestelijke strijd voor mijn huwelijk en gezin.

Voor bemoediging en om je geloof op te bouwen, zal je pagina’s met getuigenissen geplaatst vinden op onze website of je kan ons boek met herstelde huwelijken bestellen, Door het Woord van Hun Getuigenis, in onze ministrie boekenwinkel.

Als je huwelijk is hersteld door dit boek of door onze ministrie, schrijf ons alsjeblieft zodat we het kunnen plaatsen op onze website en publiceren in ons boek van getuigenissen. Laten we Hem de lof geven die Hij verdiend, en laten we de wereld vertellen wat God heeft gedaan in ons leven om andere te bemoedigen. “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis………” (Openb. 12:11).

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.