Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Onze Levens Werden Kalm"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 17 "Op de Bres Staan"

Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.
Ezechiël 22:30

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

There is nothing more powerful than praying God’s Word and promises back to Him. While I was waiting for God to restore my marriage, I began hiding God’s Word in my heart by making 3x5 cards and reading them several times everyday. Soon my prayers became mostly His Word. This way of praying is powerful. Use the prayers in this chapter to teach you how to pray the verses that you nowtreasure” in your heart!

Er is niks krachtigers dan Gods Woord en beloftes terug bidden aan Hem. Terwijl ik aan het wachten was op God om mijn huwelijk te herstellen, begon ik Gods Woord in mijn hart te verbergen door 3x5 kaarten te maken en zee en paar keer per dag te lezen. Gauw werden mijn de meeste van mijn gebeden Zijn Woord. Deze manier van bidden is heel krachtig. Gebruik de gebeden in dit hoofdstuk om je te leren hoe te bidden de verzen die je kent “verborgen” in jou hart!

Dear heavenly Father, I enter into my prayer closet and, now that I have shut the door, I pray to You, my Father, in secret. As You see me here in secret, You will reward me openly. It is written that all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.”

“Lieve hemelse Vader, ik kom in mijn gebedskamer, nu dat ik de deur heb gesloten, ik bid tot U, mijn Vader, in mijn binnenkamer. En als U mij ziet in mijn binnenkamer, zal U mij openlijk belonen. Er staat geschreven dat alle dingen, wat dan ook je zal vragen in gebed, geloof, dat je het zal ontvangen.”

“O God, Thou art my God; early will I seek Thee; my soul longs for Thee in a dry and thirsty land, where no water is. Lord, there is no one besides Thee to help in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this multitude. O Lord, Thou art my God; let not man prevail against Thee.”

“O God, U bent mijn God; vroeg zal ik U zoeken; mijn ziel verlangt naar U in een droog en dorstig land, waar er geen water is. Heer, er is niemand behalve U om te helpen in de strijd tussen de krachtige en degene die geen kracht hebben; dus help ons, o Heer onze God, want we geloven in U, en in U naam zijn we op gekomen tegen deze schare. O Heer, U bent mijn God; laat geen mens triomferen tegen U.”

Your eyes, Lord, move to and fro throughout the whole earth that you may strongly support those whose hearts are completely Yours. Search my heart.”

“U ogen, Here, gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Onderzoek mijn hart.”

“For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of ChristYou have readiness to revenge all disobedience when Your obedience is fulfilled.”

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus— en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

“O let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous. I shall not be afraid of evil tidings; my heart is fixed, trusting in the Lord. My heart is established; I shall not be afraid, until I see my desire come upon the enemy.”

“Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet.”

“Let my husband’s fountain be blessed and let him rejoice with the wife of his youth. Let me, dear Lord, be as the loving hind and pleasant doe; let me have the hidden imperishable quality in my heart of a gentle and quiet spirit which is precious in your sight. For the ways of a man are before the eyes of the Lord and He watches all his paths.”

“Laat mijn man zijn bron gezegend zijn, en laat hem verheugen over de vrouw zijner jeugd: Laat mij, lieve Heerd, een liefelijke hinde zijn, en een bekoorlijke ree; Laat mij de verborgen mens des harten hebben, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in uw oog. Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.”

Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. I ask You, heavenly Father, to rebuke and to bind Satan in the name and through the blood of my Lord Jesus Christ. Hedge up his way with thorns, and build a wall against him so that he cannot find his paths. Then you will say to me, dear Lord, ‘Go again, love a man who is loved by his wife.’ Therefore I will speak kindly to him. A man shall leave his father and mother and cleave to his wife and the two shall be one flesh.”

“Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Ik vraag U, hemelse Vader, om de Satan te bestraffen en te binden in de naam en door het bloed van mijn Heer Jezus Christus Versper zijn weg met doornen, en bouw een muur tegen hem zodat hij zijn pad niet kan vinden. Dan zal je tegen mij zeggen, lieve Heer, ‘Ga weder heen, bemin een man die geliefd word door zijn vrouw.’ Daarom zal ik vriendelijk met hem praten. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

“Abraham hoped against hope, believed in hope, and being not weak in faith, staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. He was fully persuaded that what He had promised, He was able to perform.”

“Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd, en zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Goden eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.”

“For we are saved by hope; but hope that is seen is not hope, for what man seeth, why doth he yet hope for it? But if we hope for what we see not, then do we with patience wait for it. I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord; be of good courage and He will strengthen thine heart, yes, wait on the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run and not be weary; and they shall walk and not faint.”

“Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Ik was flauwgevallen, O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.”

“For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what He hath prepared for him who waiteth for Him. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.”

“Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Amen.

Prayer for Those in Adultery

Gebed voor Degene in Overspel

“I ask you, Father, to rebuke and bind Satan in the name and through the blood of the Lord Jesus Christ. I ask you to build a hedge of thorns around my husband so that anyone who is interested in him will lose interest and leave. I base my prayer on the command of Your Word, which says, ‘What therefore God has joined together, let no man separate.’ I thank you, Father, for hearing and answering my prayer. Amen.”

Ik vraag u, Vader, om Satan te bestraffen en te binden in de naam en door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik vraag u om een struik van doornen om mijn man te bouwen zodat iemand die geïnteresseerd is in hem zijn interesse zal verliezen en weg zal gaan. Ik baseer mijn gebed op de bevelen van Uw Woord, wat zegt, “Wat God samengevoegd heeft, laat geen mens het scheiden. Ik dank u, Vader voor het horen en beantwoorden van mijn gebeden. Amen.”

Therefore I will hedge up his way with thorns, and I will build a wall against him so that he cannot find his paths. And he will pursue his lovers, but will not overtake them; and he will seek them, but will not find them. Then he will say, ‘I will go back to my wife. For it was better for me then than now!’ Therefore I will allure him, bring him into the wilderness, and speak kindly to him. For I will remove the names of Baals from his mouth. Then the Lord said to me, ‘Go again, love a (man) yet an adulterer.’” From Hosea 6.

Daarom, zie, Ik zal zijn weg met doornen versperren, en Ik zal een muur oprichten tegen hem, zodat hij zijn paden niet vinden kan. Dan zal hij zijn minnaars nalopen, maar hen niet bereiken; hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal hij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste vrouw, want toen had ik het beter dan nu!’ Daarom zie, Ik zal hem lokken, en hem leiden in de woestijn, en spreken tot zijn hart. Want, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit zijn mond. De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een (man) en overspelig is.” Uit Hosea 6.

“Drink water from your own cistern, and fresh water from your own well. Should your springs be dispersed abroad, streams of water in the streets? Let them be yours alone, and not for strangers with you. Let your fountains be blessed, and rejoice in the wife of your youth. As a loving hind and graceful doe, let her breasts satisfy you at all times. For why should you, my son, be exhilarated with an adulteress, and embrace the bosom of a foreigner? Can man take fire to his bosom, and his clothes not be burned? Or can a man walk on hot coals, and his feet not be scorched? So is one who goes in to his neighbor’s wife. Whoever touches her will not go unpunished. For the ways of a man are before the eyes of the Lord, and He watches all his paths.” From Proverbs 5.

Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, (uw) waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u. Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken. Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden? Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit. Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.” Uit Spreuken 5.

“Keep your way far from her, and do not go near to the door of her house, lest you give your vigor to others, lest strangers be filled with your strength, and your hard-earned goods go to the house of an alien, and you groan at your latter end. For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread, and an adulteress hunts for the precious life. He who keeps company with harlots wastes his wealth.” From Proverbs 5.

Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij uw luister niet aan anderen geeft noch uw jaren aan een meedogenloze en uw moeizaam verworven goed niet kome in het huis van een onbekende. Want ter wille van een hoer (vervalt men) tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. Uit Spreuken 5.

“Do not let your heart turn aside to her ways, for the heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes. Do not stray into her paths. For many are the victims she has cast down, and numerous are all her slain. Her house is the way to Sheol, descending to the chambers of death. The mouth of an adulteress is a deep pit; he who is cursed of the Lord will fall into it. For a harlot is a deep pit, and an adulterous woman is a narrow well.” From Proverbs 7.

Laat je hart niet afwijken naar haar wegen, want het hart is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt. Dwaal niet af op haar paden. Want velen zijn de verslagenen die zij heeft geveld, talrijk zijn degenen die zij altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkameren van de dood. De mond van vreemde vrouwen is een diepe groeve; hij, op wie de Here vergramd is, valt daarin. want de hoer is een diepe kuil, de ontuchtige een nauwe put.” Uit Spreuken 7.

“The one who commits adultery with a woman is lacking sense; he who would destroy himself does it. Surely she lurks as a robber, and increases the faithless among men. Like a bird that wanders from her nest, so is a man who wanders from his home.” From Proverbs 6, 27.

Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. ja, zij ligt op de loer als een rover en vermeerdert de trouwelozen onder de mensen. Zoals een vogel die rondzwerft ver buiten zijn nest, zo is een man die rondzwerft ver buiten zijn woonplaats.” Uit Spreuken 6, 27.

This is the way of an adulterous woman: she eats and wipes her mouth and says, ‘I have done no wrong.’ For the lips of an adulteress drip honey and smoother than oil is her speech, but in the end she is bitter as wormwood and sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death; she does not ponder the path of life. Her ways are unstable; she does not know it.” From Proverbs 5.

“Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte, 4maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk.. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet.” Uit Spreuken 5

You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. And do not participate in the unfruitful deeds of darkness, for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret.” From James 4.

Overspelige, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God? En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.” Uit Jacobus 4

“For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.” From 2 Corinthians 10:3-5.

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, Wij vernietigen elke redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, en we nemen elk bedenksel krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus.” Uit 2 Korintiërs 10:3-5.

“For I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death.” From 2 Corinthians 10.

Thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. 10Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.” Uit 2 Korintiërs 10

“God gave us a ministry of reconciliation, namely, that God Himself was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” From 2 Corinthians 5.

“God gaf ons de bediening der verzoening, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Uit 2 Korintiërs 5

“For God has said, Behold, I will cast her down upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. Therefore, confess your sins one to another, and pray for one another, so that you may be healed. The effectual prayer of a righteous man can accomplish much. For he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. From Revelations 2.

“Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.” Uit Openbaringen 2

There will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need repentance. Yes, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. For Jesus said, ‘He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone. I do not condemn you; go your way. From now on sin no more.’” From Luke 15.

Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. Ja, er is vreugde bij de engelen van God over een zondaar die zich bekeert. Want Jezus heeft gezegd, “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen. Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer.” Uit Lukas 15

Neither do I condemn you.” From John 8.

Ook Ik veroordeel u niet.” Uit John 8.

Prayer to Restore

Gebed voor Herstel

Hear my prayer, O Lord; give ear to my cry. Do not be silent at my tears. Put my tears in a bottleare they not in Thy book? Since I am afflicted and needy, let the Lord be mindful of me. Thou art my help and my deliverer. Do not delay, O my God.” From Psalms 56 and 40.

“Hoor mijn gebed, O Heer; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Doe mijn tranen in uw kruik;zijn zij niet in uw boek? Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.” Uit Psalm 56 en 40.

“My close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it; nor is it one who hates me who has exalted himself against me, then I could hide myself from him. But it is you, a man my equal, my companion and my familiar friend, we who had sweet fellowship together.” From Psalms 41 and 55.

“Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik dragen; het is niet mijn hater, die zich over mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens – mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten.” Uit Psalms 41 en 55

“Let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous. In the net in which they hid, their own foot has been caught. Hold them guilty, O God; by their own devices, let them fall! In the multitude of their transgressions, thrust them out, for they are rebellious against Thee. Let those be appalled because of their shame. All my enemies shall be ashamed and greatly dismayed. They shall turn back; they shall suddenly be ashamed. Let me not be put to shame, O Lord, for I call upon Thee. Let the wicked be put to shame; let them be silent. In thee, O Lord, I have taken refuge. In Thy righteousness deliver me.” From Psalms 7, 9, and 31.

“Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige. in het net dat zij verborgen, raakte hun voet verward. Doe hen boeten, o God, laat hen vallen door hun eigen overleggingen, verstoot hen om hun vele overtredingen; want zij zijn wederspannig tegen U. Laat hun geschokt zijn vanwege hun schaamte. Al mijn vijanden zullen beschaamd staan, ten zeerste verschrikt, zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen. Laat mij niet beschaamd worden, want U roep ik aan; laten de goddelozen beschaamd worden, tot zwijgen gebracht. Bij U, Here, schuil ik. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.” Uit Psalm 7, 9, 31.

Though they intend evil against Thee, and devise a plot, they will not succeed. When my enemies turn back, they stumble and perish before Thee. Thou hast blotted out their name forever and ever. The very memory of them has perished. Yet a little while and the wicked man will be no more. And you will look carefully for his place and he will not be there. But the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity.” From Psalm 21.

Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets. nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Hun kroost zult Gij van de aarde verdelgen. Hun naam hebt Gij uitgewist voor altoos en immer. Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer En je zal voorzichtig naar zijn plek zoeken maar het zal niet meer daar zijn. Maar de ootmoedige beërven het land en verlustigen zich in grote vrede.Uit Psalm 21.

Thou dost surround the righteous with a shield. In peace I will both lie down and sleep, for Thou alone dost make me dwell in safety. Offer to God a sacrifice of thanksgiving, and call upon Me in the day of trouble. I shall rescue you, and you will honor Me.” From Psalm 4.

Gij omgeeft de rechtvaardige met een schild. In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen. Offer aan God een opoffering van dankzegging, en roep Mij aan ten dage der benauwdheid. Ik zal je redden en gij zult Mij eren.” Uit Psalm 4

“Be their shepherd also and carry them forever. I would have despaired if I had not believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord; be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord.” From Psalm 27.

“Wees hun herder en draag hen tot in eeuwigheid. Ik zou wanhopig zijn geweest als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.” Uit Psalm 27.

“‘For your husband is your Maker, whose name is the Lord of hosts; for the Lord has called you, like a wife forsaken and grieved in spirit, even a wife of one’s youth when she is rejected,’ says your God” From Isaiah 54:5–6.

Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God.” Uit Jesaja 54:5-6

May God Grant You Victory!

Moge God Jou de Overwinning geven!

Personal commitment: to battle in the Spirit for my husband and my marriage. Based on what I have learned from God’s Word, I commit to battling in the Spirit rather than continuing to battle in the flesh. I recognize that when I battle in the flesh I am losing the spiritual battle. Therefore, I commit to spending my energy, time, and thought life in the spiritual battle for my marriage and family.”

Persoonlijke toewijding: om te strijden in de Geest voor mijn echtgenoot en mijn huwelijk.gebaseerd op wat ik heb geleerd van Gods Woord, wijd ik mij toe om te strijden in de Geest dan te blijven vechten in het vlees. Ik herken dat wanneer ik vecht in het vlees verlies is de geestelijke strijd. Daarom, wijd ik mij toe om mijn energie, tijd en gedachten te spenderen in de geestelijke strijd voor mijn huwelijk en gezin.

For encouragement and to build your faith, you will find pages of testimonies posted on our website or you can order our book of restored marriages, By the Word of Their Testimony, through our ministry bookstore.

Voor bemoediging en om je geloof op te bouwen, zal je pagina’s met getuigenissen geplaatst vinden op onze website of je kan ons boek met herstelde huwelijken bestellen, Door het Woord van Hun Getuigenis, in onze ministrie boekenwinkel.

If your marriage has been restored through this book or through our ministry, please write to us so that we can post it on our website and publish it in our book of testimonies. Let’s give Him the praise He so rightly deserves, and let’s tell the world what God has done in our lives to encourage others. “They overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony . . .” (Rev. 12:11).

Als je huwelijk is hersteld door dit boek of door onze ministrie, schrijf ons alsjeblieft zodat we het kunnen plaatsen op onze website en publiceren in ons boek van getuigenissen. Laten we Hem de lof geven die Hij verdiend, en laten we de wereld vertellen wat God heeft gedaan in ons leven om andere te bemoedigen. “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis………” (Openb. 12:11).

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.