Een Wijze Vrouw

Een Wijze Vrouw Bouwt Haar Huis
Door een Dwaas Wie die van Haar Neergehaald heeft Met Haar Eigen Handen

 

Toegewijd

Dit werkboek is opgedragen aan mijn Heer en Redder, Jezus Christus. Dank je wel dat je mij nooit verlaten hebt. Dank je wel dat je zo trouw bent aan je belofte, vooral Romeinen 8:28: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Aan mijn eerste dochter, Tyler, toen God mij heeft gezegend met jou, ben ik mijn reis begonnen te zoeken om een goddelijke moeder te worden, met de hoop een waardig voorbeeld te zijn voor jou om te volgen. Ook, voor mijn dochters, Tara en Macy, dat jullie een “vriendelijke en stille geest mogen zoeken, wat kostbaar is in Gods ogen.”  

Aan mijn vier zonen, Dallas, Axel, Easton en Cooper, dat jullie elk de vrouw die je zal trouwen zal koesteren, “Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.” Zoek naar haar zoals je zou zoeken naar een kostbare edelsteen, “haar waarde gaat koralen ver te boven.” Ik weet dat ik van elk van mijn toekomstige dochters zal houden net zo veel als dat ik van elk van jullie hou. 

Hoofdstuk 12 en 15 zijn opgedragen aan mijn moeder, Grace McGovern, die naar de Heer is gegaan om bij Hem te zijn op 10 april 2000. Haar voorbeeld om elk van haar zeven kinderen te koesteren als “een speciale zegening van de Heer” heeft mijn bemoedigd om naar kinderen te verlangen en om de Heer te vertrouwen met mijn vruchtbaarheid. Het was de liefde voor moederschap dat mij heeft geïnspireerd om van mijn kinderen te houden. Mijn moeder had gelijk  – “Liefde faalt nooit”!

Aan de vele vrouwen die door Herstel Bediening zijn gekomen en mij hebben geholpen met de herziening, monteren, en het proeflezen van dit werkboek: mijn moeder, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel Floyd, Wendy Bryant, Marilyn Danielson en Sarah Buzzard. Dank jullie allemaal!! Jullie waren antwoorden op mijn gebeden.

En natuurlijk aan mijn echtgenoot die terug naar huis is gekomen en een geestelijke leider is geworden in ons huis en bediening. Ik hou elke dag steeds meer van jou.

Introductie

Het boek wat je in je handen vasthoud is niet bedoelt om te lezen en het daarna weer opzij te leggen. Het is mijn hoop en gebed dat het je wijsheid zal geven die je nodig hebt om ooit overspel of een echtscheiding niet meer hoeft te ondergaan.  Voor degene die dit werkboek hebben gekregen door mijn advies in Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen: Een boek voor Vrouwen van Iemand Die Daar Is Geweest, ik weet zeker dat God je hart ziet op dit moment “en je krachtig ondersteunt.”  

Het is tijd voor alle vrouwen (en mannen) om te realiseren dat alle huwelijken zich bevinden op drijfzand, tenzij ze stevig gegrond zijn op de Rots van Gods Woord.

Als je elk hoofdstuk zal lezen, dan zal je duidelijk zien dat je afhankelijkheid moet zijn van de Heer. De Bijbel is alles wat je nodig hebt om je gedachten te vernieuwen naar Gods manier van denken en je moet andere meningen van de wereld weg doen. Dan is het jou taak om je huis te herbouwen op de Rots door het zijn van een doener van het Woord, niet alleen een hoorder.

Om te herbouwen, moet je goede blauwdrukken hebben. Je blauwdruk moet Zijn Woord zijn, wat je zal vinden op de volgende pagina’s. Daarna, moet je de Hoeksteen vinden waar alles omheen gebouwd zal worden. Onze Hoeksteen is het nemen van Jezus als je Heer, niet alleen je Redder. We zullen dit bespreken in les twee.

Met een vernieuwde gedachten en de blauwdrukken van de Heer, zal je in staat zijn om je huis te herbouwen in plaats van dwaas te bouwen op drijfzand. Degene onder jullie die tussen het puin zitten omdat hun huis is gevallen (door overspel of echtscheiding), hebben echt het voordeel. Je bent gemotiveerd  om  te beginnen  met  het  herbouwen  omdat  je  gewoonweg  nergens  anders  kan wonen. Dit is waar ik was toen ik voor het eerst ben begonnen met schrijven van dit werkboek voor vrouwen. Het was pijnlijk voor mij, maar het was elke traan waard.

Degenen van jullie die wonen in een huis dat alleen een beetje kraakt of misschien verschuift als het weer veranderd zitten comfortabel, maar God probeert je aandacht te krijgen anders zou je deze handleiding niet in je handen vasthouden. Onthoud, Jezus zei wanneer de regen komt, niet als het zou komen. En, Hij is heel duidelijk dat alle huizen die niet zijn gebouwd op de Rots die zullen vallen, en groot zal hun val zijn! Je regen en stormen zullen wellicht komen in de vorm dat jou echtgenoot  ontrouw  zal  zijn,  een  ziekte  of overlijden in je  familie,  of financiële problemen. Niettemin, God is trouw; Hij zal gebruiken waarvan Hij weet dat Hij jouw aandacht zal krijgen.

“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filip. 1:6. Ik garandeer je dat we allemaal proeven en beproevingen  zullen  hebben  in  onze  levens;  Daarom  laten  wij  onze  huizen  stevig bouwen op de Rots van Jezus Christus en Zijn Woord!

Inhoudsopgave

 1. Op de Rots
 2. Jou Eerste Liefde
 3. Een Vriendelijke en Stille Geest
 4. Vriendelijkheid op Haar Tong
 5. Winnen Zonder Woorden
 6. Een Twistzieke Vrouw
 7. Kuisheid en Respectvol
 8. Vrouwen, Wees onderdanig
 9. Geschikte Helper
 10. Verschillede Beproevingen
 11. Ik Haat Echtscheidingen
 12. De Vruchten van de Baarmoeder
 13. De Bediening van Verzoening
 14. De Manieren van haar Huishouden
 15. Je Moeders Leringen
 16. Openen de Vensters van de Hemel
 17. Vouwen, die de Jongere Vrouwen Bemoedigen
   

“Want Mijn Volk Gaat Ten Onder door Gebrek aan Kennis

Hoofdstuk 1 “Op de Rots”

 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet,
 zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden
en stortten zich op dat huis, en het viel niet in,
 want het was op de rots gegrondvest.
Matt. 7:24-25

Is jou huis gebouwd op de rots? Weet je het zeker? Want Gods Woord zegt dat de regen zal komen. Het kan zijn in de vorm van een financiële crisis, de dood van een geliefde, ontrouw, gezondheid problemen of een weggelopen kind. Zal je huwelijk stand houden? Groot is de val van de meeste huwelijken – zal die van jou de volgende zijn? Of, wellicht is het al gevallen. Dames, het is tijd voor ons allemaal om onze huizen stevig te herbouwen op de Rots of Jezus Christus – Zijn Woord.

We women go to multiple Bible studies and then to a multitude of seminars. We tirelessly saturate ourselves with the Word, yet our homes are out of order and crumbling. Most of our husbands are so preoccupied with hobbies, sports and their jobs that they spend little or no time studying God's Word. Have you ever wondered if your marriage would end in divorce? Well, God’s Word says, “Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall.” 1Cor. 10:12.

Wij vrouwen gaan naar meerdere Bijbelstudies en daarna naar een groot aantal seminars. We verzadigen  ons onvermoeibaar met het Woord, en toch zijn onze huizen kapot en brokkelen ze af. De mannen van de meeste van ons zijn zo bezig met hobby’s, sport en hun werk dat ze weinig tot geen tijd besteden aan het bestuderen van Gods woord. Heb je je ooit afgevraagd of je huwelijk zou eindigen in een echtscheiding? Want, Gods Woord zegt, “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle”. 1 Kor. 10:12.  

The ways of the world, which have penetrated the church and her teachings, will only guarantee the sinking of our hopes and plans for our families. Do you really know what God’s Word says to you as a woman, wife and mother? Have you read God’s blueprints and modeled your home after them? Here are a few of the questions that will be answered by Scripture in the following lessons:

De manieren van de wereld, welke de kerken zijn binnengedrongen en hun leringen, zullen ons alleen de garantie geven van de val van onze hoop en plannen voor onze families. Weet je echt wat Gods Woord zegt tegen jou als vrouw, echtgenote en moeder? Heb je God zijn blauwdrukken gelezen en jou huis ernaar gemodelleerd? Hier zijn een paar van de vragen die beantwoord zullen worden door de Bijbel in de volgende lessen:

Is there anything wrong with divorce, especially in certain circumstances? Why does marriage counseling usually result in divorce? Why do many women display the attitude and characteristics of an ideal wife toward their employers but not their husbands? If you put your husband first in your life, what will happen to your marriage?

Is er iets mis met een echtscheiding, in sommige speciale omstandigheden? Waarom eindigt huwelijks therapie meestal in een echtscheiding? Waarom laten velen vrouwen de gedragen en karastieke zien van een ideale vrouw aan hun werkgevers maar niet aan hun echtgenoten? Als je jou echtgenoot op de eerste plaats zet in je leven, wat zal er dan gebeuren in je huwelijk?

What danger is present when a wife fulfills all of her own needs and her husband fulfills his own needs? Should your pastor be your spiritual leader? Why are insults and evils brought into our lives, and how does this relate to God's blessings? When you put someone or something ahead of the Lord, what will God do to draw you back to Him? Some preachers tell us that we are commanded to be angry; is this true?

Welk gevaar is er aanwezig wanneer een vrouw al van haar eigen noden vervuld en haar man zijn eigen noden vervuld. Moet jou pastor jou geestelijke leider zijn? Waarom zijn beledigingen en kwaad in ons leven gekomen, en hoe relativeert het zich tot Gods Zijn zegeningen? Wanneer je iemand of iets voor de Heer plaatst, wat zal God doen om jou terug te trekken to Hem? Sommige predikers vertellen ons dat ons word verboden om boos te zijn; is dit waar?    

Sound doctrine? We as Christians enjoy the messages from the pulpit or Christian radio that fire us up for the Lord, but what about those messages that bring about conviction? Do you run from the Truth? A lot of our preachers and speakers today feel they need to draw large crowds for financial reasons. It seems that when preachers tell their congregation or listeners what they want to hear, it brings in the largest offerings for their ministries. “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away their ears from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim. 4:3-4.

Gezonde leer? Wij christenen genieten van de boodschappen van de spreekstoel of de Christelijke radio die ons opwekken voor de Heer, maar hoe zit het met de boodschappen die ons leiden tot overtuiging? Ren je weg voor de Waarheid? Een groot deel van de predikers en sprekers tegenwoordig voelen dat ze grote menigten moeten trekken voor financiële redenen. Het blijkt dat als predikers hun gemeente of luisteraars vertellen wat ze willen horen, brengt dat de grootste offeranden op voor hun bedieningen. “ Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” 2 Tim. 4:3-4. 

Ravenous wolves. Jesus warned us of spiritual leaders who would try to deceive us. “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits….” Matt. 7:15-16. We can see the financial fruits of many ministries, yet most of their followers are perishing for a lack of knowledge. “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6. When you listen to the most popular Christian speakers, are you sure their information is based on Scripture, or is it based on psychology and the ideas of man? Do you even know the difference? “ ‘The prophet who has a dream may relate his dream, but let him who has My Word speak My Word in truth. What does straw have in common with grain?’ ” declares the LORD.” Jer. 23:28. Are you able to discern grain from straw?

Hongerige wolven. Jezus heeft ons gewaarschuwd voor geestelijke leiders die ons zouden proberen te misleiden. “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen…..” Matt. 7:15-16. We kunnen de vele financiële vruchten zien van de vele bedieningen, echter de meeste van hun volgelingen gaan ter onder aan het gebrek van kennis. “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis…” Hosea 4:6. Wanneer je luistert naar de meest bekende Christelijke sprekers, ben je er dan zeker van dat hun informatie gebaseerd is op de Bijbel, of is het gebaseerd op psychologie of ideeën van mensen? Weet je wel wat het verschil is? “ De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen?’ ” luidt het woord des Heren.” Jer. 23:28. Ben jij in staat om koren en stro te onderscheiden?   

Finds wisdom. “My son, do not reject the discipline of the LORD, or loathe His reproof; for whom the LORD loves He reproves, even as a father, the son in whom he delights. How blessed is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding. For its profit is better than the profit of silver, and its gain than fine gold.” Prov. 3:11-14. If you heard a strong message entitled “Submission,” or “The Contentious Woman,” or “Winning Your Husband WITHOUT A WORD,” would you embrace it enthusiastically or run away from the conviction?

Vind wijsheid. “Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft. Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud.” Spr. 3:11-14. Als je een sterke boodschap zou horen met de titel “Onderwerping,” of “De twistzieke vrouw,” of “Win Jouw Echtgenoot ZONDER EEN WOORD,” zou je het enthousiast omarmen of wegrennen voor de overtuiging? 

His purpose. Do you know the difference between condemnation and conviction? Satan brings condemnation to us - thoughts that make us feel hopeless. The Lord convicts us in our spirit in order to show us the things in our life that need changing. All guilt is not bad. On the contrary, we should feel guilty when we sin. If a person feels no guilt or remorse for his sin, why would he want to repent? Even the hopelessness that condemnation brings can be used for good if we turn to God for our hope. “And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28. Did you know that many times, God brings adversity into our lives to strengthen our relationship with Him? It was God who brought the many trials into Jonah’s life to bring about obedience, and it was the Lord who blinded Saul in order to change him into the godly Paul. Does it really matter where the adversity is coming from as long as we allow each of these tribulations to mold us more into the Lord’s image?

Zijn doel. Ken je verschil tussen veroordeling en overtuiging? Satan brengt veroordeling naar ons – gedachten die ons hopeloos laten voelen. De Heer overtuigt ons in onze geest om ons de dingen te laten zien wat verandering nodig heeft. Een schuldgevoel is niet slecht. Integendeel, we zouden ons schuldig moeten voelen wanneer we zondigen. Als een persoon geen schuld of spijt voelt voor zijn zonden, waarom zou hij willen bekeren? Zelf de hopeloosheid dat veroordeling brengt kan ten goede worden gebruikt als we ons keren naar God voor hoop. “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Rom. 8:28. Weet je dat vele keren, dat God tegenslag brengt in ons leven om onze relatie met Hem te versterken? Het was God die de vele beproevingen bracht in het leven van Jonah om gehoorzaamheid te krijgen, en het was de Heer die Saul blind had gemaakt om hem te kunnen veranderen in de goddelijke Paul. Maakt het iets uit waar de tegenslag vandaan komt zolang we maar toelaten dat elk van deze beproevingen ons vormen in meer naar de gelijkenis van de Heer?    

My ways, my thoughts. What is written in the following lessons may seem foreign to you. Many of these truths are rarely, if ever, preached from the pulpit, discussed on Christian radio or written about in Christian books. “For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.” Isa. 55:9. These teachings are found easily in Scripture, but are often overlooked, watered down, or taken out of context to justify an opposing view or even to justify sin. “Every Word of God is tested; He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add to His Words, lest He reprove you, and you be proved a liar.” Prov. 30:5-6.

Mijn manieren, mijn gedachten. Wat geschreven is in de volgende lessen zal je misschien vreemd voor komen. Vele van deze waarheden zijn onbekend, als het ooit, gepreekt is vanaf de spreekstoel, over gesproken is op een Christelijke radio of over geschreven is in een Christelijk boek. “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” Jes. 55:9. Deze leringen zijn makkelijk te vinden in de Bijbel, maar worden vaak overzien, afgezwakt, of uit hun verband gehaald om tegengestelde mening te rechtvaardigen of zelfs de zonde te rechtvaardigen. “ Alle woord Gods gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.” Spr. 30:5-6.

A broken and a contrite heart. Is your heart broken and contrite? It must be to receive the Truth. “The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God, Thou wilt not despise.” Ps. 51:17. This is the fertile ground which the Lord says will produce much fruit. “Hear then the parable of the sower. When anyone hears the Word of the kingdom, and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. And the one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the Word, and immediately receives it with joy; yet he has no firm root in himself, but is only temporary, and when affliction or persecution arises because of the Word, immediately he falls away. And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the Word, and the worry of the world, and the deceitfulness of riches choke the Word, and it becomes unfruitful. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the Word and understands it; who indeed bears fruit, and brings forth, some a hundredfold, some sixty, and some thirty.” Matt. 13:18-23.

Een gebroken en verslagen hart. Is jou hart gebroken en verslagen? Het moet om de Waarheid te kunnen ontvangen. “ De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.” Ps. 51:17. Dit is de vruchtbare grond waarvan de Heer zegt dat het veel vruchten zal opbrengen. “ Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.” Matt. 13:18-23.

Did not hear it. “But blessed are your eyes, because they see; and your ears, because they hear. For truly I say to you, that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it; and to hear what you hear, and did not hear it.” Matt. 13:16-17. You will need an “ear to hear,” which means listening and desiring to gain the complete wisdom that the Bible has to offer.

Heb het niet gehoord. “ Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.” Matt. 13:16-17. Je zal het nodig hebben een “oor om te horen,” wat betekent luisteren en verlangen om de gehele wijsheid te krijgen wat de Bijbel te bieden heeft.

Meditates day and night. You will need to renew your mind, to line it up with what God says about everything. Most rely on what is popular according to the world’s standards or follow the so-called “experts” in the field. Let’s never forget that God is our Creator. Does He not know how to deal with every circumstance or relationship He created? “But his delight is in the law of the LORD, and in His law he meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither; and in whatever he does, he prospers.” Ps. 1:2-3.

Mediteren dag en nacht. Je zal het nodig hebben om je gedachten te vernieuwen, om op de zelfde lijn te komen wat God over alles zegt. De meeste steunen op wat bekend is volgens de wereldse standaarden of volgen de zo genoemde “experts” in het veld. Laten we nooit vergeten dat God onze Schepper is. Weet Hij dan niet om te gaan met elke omstandigheid en relatie die Hij heeft gecreëerd? “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.” Ps. 1:2-3

Thy Word is Truth. Satan will try to tempt you into rejecting what is written in this workbook. He may try to cause division by getting you to think or say that you do not agree with the author. First, it doesn’t matter what this author is writing or saying. What matters is what God says, since He is the Author and Creator of life. Secondly, we must remember that Satan will try to discourage you; division is one of his favorite tactics. If you don't believe what is written in these lessons, you have three choices: 1) You could talk to someone you know will agree with you. 2) You could just take what you want and pass over the rest like a buffet. Or 3) you could search the Truth. “Sanctify them in the Truth; Thy Word is Truth.” John 17:17. Please choose to search for Truth. The Truth is nothing to fear; instead, it will set you free. “If you abide in My Word, then you are truly disciples of Mine; and you shall know the Truth, and the Truth shall make you free.” John 8:31-32. Again, if you question any of this material I urge you to seek the Word to find the Truth.

Uw Woord is de Waarheid. Satan zal proberen je te verleiden om het af te wijzen wat in dit werkboek geschreven staat. Hij zal wellicht proberen om verdeeldheid te veroorzaken door je te laten denken dat je het niet eens bent met de auteur. Allereerst, het doet er niet toe wat deze auteur schrijft of zegt. Wat uitmaakt is wat God zegt, omdat Hij de Auteur en Schepper is van het leven. Ten tweede, we moeten onthouden dat Satan zal proberen om je te ontmoedigen; verdeeldheid is een van zijn favoriete tactieken. Als je niet gelooft wat er geschreven staat in deze lessen, dan heb je drie keuzes: 1) Je kan met iemand praten die je kent die het met je eens zou kunnen zijn. 2) Je kan ook nemen wat je wilt en voorbij de rest gaan zoals bij een buffet. 3) je kan op zoek gaan naar de Waarheid. “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” John. 17:17. Alsjeblieft kies om te zoeken naar de Waarheid. De Waarheid is niet waar je bang voor hoeft te zijn; in plaats daarvan, zal het je vrij zetten. “ Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” John. 8:31-32. Nogmaals, als je iets van dit materiaal in twijfel trekt dan vraag ik je dringend om het Woord te zoeken om de waarheid te vinden.   

Seek and you shall find. “But seek for His kingdom, and these things shall be added to you.” Luke 12:31. “And I say to you, ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.” Luke 11:9. Use your concordance; allow the Lord to guide you into all Truth. Memorize a verse and ruminate on it over and over in your mind. Then one day it will be as if the light is turned on in a dark room; you will know the Truth! Is it worth the effort? Do you have time? “So teach us to number our days, that we may present to Thee a heart of wisdom.” Ps. 90:12. If we seek Him first, He promises that everything else will be given to us.

Zoek en gij zult vinden. “Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.” Lucas 12:31. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.” Lucas 11:9. Gebruik je concordantie; laat de Heer toe om je te leiden in elke Waarheid. Leer een vers uit je hoofd en blijf het herhalen in je gedachten. Dan op een dag zal het zijn alsof het licht is aangegaan in een donkere kamer; je zal de Waarheid kennen! Het is de moeite waard? Heb je tijd? “ Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.” Ps. 90:12. Als we Hem eerst zoeken dan heeft Hij beloofd dat al het anderen ons gegeven zal worden.

Hunger and thirst. If we are believers, if we are Christians, then our purpose on earth is to glorify God in all that we do. Isn't that what Jesus did with His life? And, if we call ourselves Christians, we are supposed to be followers of Christ. But are we? How do we follow Christ? Maybe you've tried to follow Christ many times before, but you stumbled and were unable to go on. If you can open your heart to God and continue to read the Scriptures that are found in the following lessons, His Word will cause you to hunger and thirst for Him and His Truths. “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.” Matt. 5:6. “As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for Thee, O God.” Ps. 42:1. What a wonderful way to feel about the Lord and His Word!

Honger en dorst. Als we gelovigen zijn, als we Christenen zijn, dan is ons doel op aarde om God glorie te geven in alles wat we doen. Is dat niet wat Jezus heeft gedaan met Zijn leven? En als we ons zelfs Christenen noemen, dan moeten we volgers van Christus zijn. Maar zijn we dat? Hoe volgen we Christus? Misschien heb je vele keren hiervoor geprobeerd Christus te volgen, maar je bent gestruikeld en was niet in staat om verder te gaan. Als je je hart kan openen naar God en de Bijbelteksten blijft lezen die zijn te vinden in de volgende lessen, dan zal Zijn Woord ervoor zorgen dat je honger en dorst krijgt naar Hem en Zijn Waarheid. “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” Matt. 5:6. “Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.”Ps. 42:2. Wat een wonderbaarlijke manier om te voelen over de Heer en Zijn Woord!

His Word. God's Holy Scriptures will be the most important Words on the following pages; please do not skip them. His Word heals. “He sent His Word and healed them, and delivered them from their destructions.” Ps. 107:20. His Word is the light that will illuminate the darkness. “Thy Word is a lamp to my feet, and a light to my path.” Ps. 119:105. His Word is Truth. “The sum of Thy Word is Truth, and every one of Thy righteous ordinances is everlasting.” Ps. 119:160.

Zijn Woord. Gods Heilige Bijbel zal het meest belangrijkste Woord zijn op de komende pagina’s; alsjeblieft sla ze niet over. Zijn Woord geneest. “ Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.”Ps. 107:20. Zijn Woord is het licht wat de duisternis zal verlichten. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Ps. 119:105. Zijn Woord is de Waarheid, “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.” Ps. 119:160.

Just do it! Once you begin to understand and accept God's Truths, you must then become a doer of the Word. “For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was.” James 1:23-24. You must put action behind what you have learned, or there will never be any change in your life!

Doe het gewoon! Wanneer je Gods Waarheid begint te begrijpen en te accepteren, moet je daarna een doener worden van het Woord. “Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag.” Jacobus 1:23-24. In actie zetten wat je hebt geleerd, of er zal nooit verandering zijn in je leven!

Zealous for what is good? Let this thought be prevalent in your mind: the teachings in this workbook have been written by a zealot (a fanatic). I got that way when I was backed into a corner in my life. I got that way when I was sinking and looking for something or Someone to save me. “But seeing the wind, he became afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, ‘Lord, save me!’ ” Matt. 14:30. I got that way when I saw a real void in my life which made my heart and my gut ache because I desperately needed that void filled. If this is where you are in your life, then you, too, will become a zealot. Obey zealously - enthusiastically!

Ijverig voor wat goed is? Laat deze gedachten overheersen in je hoofd: de leringen in dit werkboek zijn geschreven door een ijverige fanatiek. Ik werd dat toen ik met mijn rug tegen de muur stond in mijn leven. Ik was daar terecht gekomen toen ik aan het zinken was en op zoek was naar iets of Iemand om mij te redden. “ Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij!’” Matt. 14:30. Ik was zo geworden toen ik echt een leegte in mijn leven zag wat mijn hart en mijn buik pijn deed omdat ik wanhopig nodig had om die leegte te vullen. Als dit is waar je bent in je leven, dan zal jij, ook, een ijveraar worden. Gehoorzaam ijverigheid – enthousiast!

Zealous teachings need zealous obedience. “And who is there to harm you if you prove zealous for what is good?” 1Pet. 3:13. “Those whom I love, I reprove and discipline; be zealous therefore, and repent.” Rev. 3:19. Jesus called for that kind of zealous obedience in his teaching while He walked on earth. “And if your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than having two hands or two feet, to be cast into the eternal fire. And if your eye causes you to stumble, pluck it out, and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than having two eyes, to be cast into the fiery hell.” Matt. 18:8. I’d say these are very zealous instructions from our Lord.

Ijverige leringen hebben ijverige gehoorzaamheid nodig. “En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?” 1 Pet. 3:13. “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.” Openb. 3:19. Jezus heeft om dat soort ijverigheid geroepen in Zijn leringen toen Hij wandelde op aarde. “Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. 9En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.” Matt. 18:8-9. Ik moet zeggen dat dit zeer ijverige instructies zijn van onze Heer.

Come, follow Me. “And looking at him, Jesus felt a love for him, and said to him, ‘One thing you lack: go and sell all you possess, and give to the poor, and you shall have treasure in heaven; and come, follow Me.’ But at these words his face fell, and he went away grieved, for he was one who owned much property. And Jesus, looking around, said to His disciples, ‘How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God!’ ” Mark 10:21-23. Are we like the rich man, unwilling to follow Jesus? How many times has He called you, but you were all tied up with the things of this world so you chose not to follow Him? Don’t miss it now; He is calling your name.

Kom, volg Mij. “En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan!’” Marcus 10:21-23. Zijn wij als die rijke man, onbereid om Jezus te volgen? Hoeveel keren heeft Hij je geroepen, maar je was bezig met al de dingen van deze wereld dus heb je ervoor gekozen om Hem niet te volgen? Mis het nu niet; Hij roept jouw naam. 

Lay aside every encumbrance. “Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance, and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us….” Hebr. 12:1. “The night is almost gone, and the day is at hand. Let us therefore lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light.” Rom. 13:12. “… in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit….” Eph. 4:22. You must immediately make changes in your life and commit yourself to following Jesus Christ. When will be the next time He calls you? Could this be your last opportunity? Now ponder this sobering verse: “Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away.” James 4:14. Make every moment, every day, count.

Leg elke last opzij. “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.” Hebr. 12:1. “De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!” Rom. 13:132. “…wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten….” Efez. 4:22. Je moet meteen een verandering maken in jou leven en je zelf toewijden om Jezus Christus te volgen. Wanneer zal de volgende keer zijn dat Hij je roept? Zou dit je laatste kans zijn?  Denk nu eens na over deze ontnuchterende vers: “gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.” Jacobus 4:14. Laat ieder moment gelden, elke dag, telt.

Lukewarm. For those of you who say you have a happy home, this workbook may be too zealous since there is nothing motivating you to change. “I know your deeds, that you are neither cold nor hot; I would that you were cold or hot. So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth.” Rev. 3:15-16. God despises the lukewarm Christian. Are you on fire for Him? What does He need to do in your life to move you toward Him and His Word? I know what it took for me!

Lauwheid. Voor degene die zeggen dat ze een gelukkig gezin hebben, dit werkboek zal wellicht te ijverig zijn omdat er niks is dat je motiveert om te veranderen. “ Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.” Openb. 3:15-16. God veracht de lauwe Christenen. Ben je in vuur en vlam voor Hem? Wat moet Hij doen in jou leven om jou te trekken naar Hem toe en Zijn Woord? Ik weet wat het voor mij is geweest!.

Poor in spirit. Those who are poor have nothing; therefore, it is easier for them to leave everything to follow Him and His Word. “The spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the Gospel to the poor.” Luke 4:18. Are you spiritually bankrupt? “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.” Matt. 5:3. If you were financially bankrupt, you'd certainly be diligently praying for your husband to find a job or a better job so you could pay your bills and your family would be fed, but what about the spiritual food that you need to share with your children?

Arm van geest. Degene die arm zijn hebben niks; daarom, is het makkelijker voor hun om alles te laten om Hem en Zijn Woord te volgen. “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen.” Lucas 4:18. Ben je geestelijk bankroet? “Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Matt. 5:3. Als je financieel bankroet was, dan zou je beslist ijverig voor je man bidden dat hij een baan zou vinden of een betere baan zodat je de rekeningen zou kunnen betalen en je gezin gevoed zou worden, maar hoe zit het met de geestelijke voeding die je dient te delen met je kinderen?

Built his house upon the sand. Let’s face it, many of us have built our house on the sinking sand of the world's values. We seek after everything our Lord Jesus Christ lived and preached against! You know it's only a matter of time before your house of cards falls. We've seen the signs; we've seen other Christian marriages fall. What makes you think yours will stand? The women who find and read this manual whose houses have already fallen, “and great was its fall,” really have the advantage. Since they have nowhere to live, they pick up the pieces of rubble and begin rebuilding. They have no choice to make; God made it for them. “And everyone who hears these Words of Mine, and does not act upon them, will be like a foolish man, who built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and it fell, and great was its fall.” Matt. 7:26-27. Begin to rebuild your house, step by step, board by board, upon the rock of Jesus Christ. Use His Word alone as your blueprints. Let this workbook motivate you and help illuminate those areas that pertain to the circumstances and situations of your life.

Bouwt zijn huis op drijfzand. Laten we het onder ogen zien, velen van ons hebben hun huizen gebouwd op drijfzand of de waarden van de wereld. We zoeken alles waar onze Heer Jezus Christus voor geleefd en tegen gepreekt heeft! Het is alleen een kwestie van tijd alvorens je huis van kaarten omvalt. We hebben de signalen gezien; We hebben andere Christelijke huwelijken zien vallen. Waarom denk je dat die van jou zal blijven staan? De vrouw die deze handleiding heeft gevonden en wiens huis al is gevallen, “en groot was de val,” die hebben echt de voordeel. Omdat ze nergens hebben om te wonen, ze pakken de stukken puin op en beginnen met de wederopbouw. Ze hebben geen andere keus; God heeft het voor hun gemaakt. “ En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.” Matt. 7:26-27. Begin het herbouwen van je huis, stap voor stap, plank voor plank, op de rots Jezus Christus. Gebruik alleen Zijn Woord als je blauwdrukken. Laat dit werkboek je motiveren  en help de gebieden te belichten die betrekking hebben op de omstandigheden en situaties van jou leven.

Do not be afraid of them; remember the Lord. “And he spoke in the presence of his brothers and the wealthy men…'What are these feeble Jews doing? Are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish in a day? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones?… Even what they are building —if a fox should jump on it, he would break their stone wall down!’ ” Neh. 4:2. Expect ridicule and mocking as you begin to rebuild your house. Read the entire fourth chapter of Nehemiah for motivation and preparation.

Wees niet bang voor hun; denk aan de Heer. “en zeide in tegenwoordigheid van zijn broeders en van het leger van Samaria: Wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken? … Al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen!’” Neh. 4:2-3. Verwacht  spot en bespotting als je begint met het herbouwen van je huis. Lees het hele vierde hoofdstuk van Nehemia voor motivatie en voorbereiding.

Highlight in your Bible the passages that explain what they did to overcome those who tried to stop them. First, they prayed when others began to ridicule them and God gave them direction along with “a mind to work.” Next, they set up a defense, day and night. They were also aware of their weak points and set up extra defense in those positions. (Sounds a bit like war, doesn't it? For more on the spiritual warfare that you are facing daily, see lesson 5, “Won Without a Word,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….”  Hosea 4:6.)

Markeer in jou Bijbel de passages die uitleggen wat ze deden om degen die hun probeerde te stoppen te overwinnen. Allereerst begonnen ze te bidden toen anderen hun begonnen te bespotten en God hun leiding gaf samen met een “gedachten om te werken”. Vervolgens, hadden ze een verdediging opgezet, dag en nacht. Ze waren zich ook bewust van hun zwakke kanten en ze hebben extra verdediging opgezet op die posities. (Klinkt een beetje als een oorlog, niet dan? Voor meer van de geestelijke oorlogsvoering dat je dagelijks meemaakt, zie les 5, “Winnen zonder een Woord,” voor “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6.)

The leaders also had to fight against the fear of those they were leading. You will need to be spiritually strong to encourage your children when they begin to fear. “When I saw their fear, I rose and spoke to the nobles, the officials, and the rest of the people: 'Do not be afraid of them; remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your houses.' ” Neh. 4:14. Ultimately, the enemy saw that it was God who fought on Israel's side. Our enemy the devil, or those who are working for the devil, will also see the Lord if our “struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.” Eph. 6:12.

De leiders moesten ook vechten tegen de angst van degene die ze aan het leiden waren. Je zal geestelijk sterk moeten zijn om je kinderen te bemoedigen wanneer ze bang beginnen te worden. “ Ik zag toe, en stond op en zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk: Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.” Neh. 4:14. Uiteindelijk, zag de vijand dat het God was die aan de zijde van de Israëlieten vocht. Onze vijand de duivel, of degene die werken voor de duivel, zullen ook de Heer zien als onze “ want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Efez. 6:12.

Counsel you with My eye. Will you continue through the following lessons with the zealous commitment needed? We are not able to make the changes ourselves. We are sinners; our righteousness is nothing but filthy rags. When we allow God to work in us and through us, He will begin to make the changes from within us. “I will instruct you and teach you in the way which you should go; I will counsel you with My eye upon you. Do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check, otherwise they will not come near to you.” Ps. 32:8-9.

Adviseer je met Mijn oog. Ga je door met de volgende lessen met de ijverige toewijding die nodig is? Wij zijn niet in staat om de voor ons zelf de veranderingen te maken. Wij zijn zondaars; onze rechtvaardigheid is niks anders dan vuile vodden. Wanneer we God toelaten om in ons en door ons te werken, dan zal Hij de veranderingen in ons beginnen te maken vanuit ons. “  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.” Ps. 32:8-9.

According to His purpose. The Lord comes to us at the exact time of our need. He allows us to come to the turning points in our lives (through various trials) to learn dependence upon Him. It’s during the times of distress that we seek Him, and then He lets us find Him. It’s only during brokenness that real lifelong changes are made. We can praise Him in all things because we have the assurance “that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28. We can see from this passage that our goal must be according to His purpose. What then is His purpose for our lives? Most of us are familiar with Rom. 8:28, but to really understand His purpose we must continue reading. “For whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, that He might be the first-born among many brethren; and whom He predestined, these He also called; and whom He called, these He also justified; and whom He justified, these He also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?” Rom. 8:29-31.

Volgens Zijn doel. De Heer komt naar ons toe op precies de juiste tijd dat we nodig hebben. Hij laat toe dat we op onze keer punten komen in onze levens ( door verschillende beproevingen) om te leren afhankelijk te worden van Hem. Het is tijdens de tijdens van nood dat we Hem zoeken, en dan laat Hij ons Hem vinden. Het is alleen tijdens gebrokenheid dat echte levenslange veranderingen worden gemaakt. We kunnen Hem in alle dingen prijzen omdat we de zekerheid hebben “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Rom. 8:28. We kunnen uit  deze passage opmaken dat ons doel moet zijn in overeenstemming met Zijn doel. Wat is Zijn doel voor ons leven? Vele van ons zijn bekend met Rom. 8:28, maar om echt Zijn doel te begrijpen moeten we verder lezen. “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?” Rom. 8:29-31

Do your deeds deny Him? Do you truly love Him enough to obey Him, even as a zealot? Are we more concerned with our purpose or His purpose in each situation in our lives? Where is your heart? Many times when a trial comes into our lives, we obey in order to comfort or protect ourselves from whatever is hurting us. But if the trial or suffering continues, we begin to see the need for a more permanent change. We develop an insight, which reveals the reason(s) why God has allowed the trial. Possibly, it is for our salvation or the salvation of a loved one; but, certainly, the trial is for our sanctification so our deeds will stop denying Him. “They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient, and worthless for any good deed.” Titus 1:16.

Ontkennen jou daden Hem? Hou je echt genoeg van Hem om Hem te gehoorzamen, zelfs als een ijverig person. Zijn we meer begaan met ons doel of Zijn doel in elk van de situaties in onze levens? Waar is jou hart? Vele keren wanneer een beproeving komt in onze levens, gehoorzamen wij om ons te troosten of onszelf te beschermen voor wat dan ook wat ons pijn doet. Maar als de beproeving of het lijden door blijft gaan, dan beginnen we te zien voor een permanente verandering. Dan ontwikkelen we een inzicht, wat de reden(en) onthult waarom God de beproeving toestaat. Waarschijnlijk is het voor de redding van ons zelf of voor een geliefde; maar, zeker, de beproeving is voor onze heiliging zodat onze daden ons zullen stoppen Hem te ontkennen. “ Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.” Titus 1:16.

My heart of stone. As we look forward to the day of our glorification, God encourages us to be specific in our prayer lives. He wants us to get to the point of truly crying out to Him. When will you come to this point? Will you cry out in a time of frustration or must you get to the point of losing a loved one through death? Maybe it is merely the threat of losing the loved one that will bring you to that point. Possibly, the destruction of your marriage will make you cry out to God. We must ask ourselves, how hard is my heart? “Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you; and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.” Ezek. 36:26. Are you willing to ask God for this heart change, “whatever it takes”? The Lord said that if you will only ask, you will receive. “Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.” Matt. 7:7.

Mijn hart van steen. Als we uitkijken naar onze dag van verheerlijking, bemoedigd God ons om specifiek te zijn in onze gebeden. Hij wilt dat we komen op het punt waar we het echt uitschreeuwen naar Hem. Wanneer zal jij op dit punt komen? Zal je uitschreeuwen in een tijd van frustratie of moet je op het punt komen waar je een geliefde verliest door de dood? Misschien is het alleen de dreiging om de geliefde te verliezen die je op het punt brengt. Mogelijk, de vernietiging van jou huwelijk zal je doen laten uitschreeuwen tot God. We moeten ons afvragen, hoe hard is mijn hart? “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.” Ezech. 36:26. Ben je bereid God te vragen voor deze hart verandering, “wat het ook mag kosten”? De Heer zegt dat als je alleen maar zal vragen, dan zal je ontvangen. “ Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.” Matt. 7:7.

Hardens his neck. If we are truly Christians, followers of Christ, then we yearn to be closer to Him. Do you yearn for Him? Or do you, instead, surround yourself with things that deaden that desire? If so, you are not a Christian on fire for God, but a backslider. “The backslider in heart will have his fill of his own ways….” Prov. 14:14. Have you had your fill or must you be broken? “A man who hardens his neck after much reproof will suddenly be broken beyond remedy.” Prov. 29:1.

Verhardt zijn nek. Als we werkelijk Christenen zijn, volgelingen van Christus, dan verlangen we om dichter bij Hem te zijn. Verlang jij naar Hem? Of, omring je jezelf , in plaats daarvan met dingen die dat verlangen verzachten? Zo ja, dan ben je niet een vurige Christen voor God maar een terug gevallen. “De afvallige van hart verzadigt zich met zijn wegen….” Spr. 14:14. Heb je je vulling gehad of moet je gebroken worden? “Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.” Spr. 29:1.

Broken and contrite heart. You may tell yourself that you do so much for the Lord. You spend so much time in the church nursery or heading up various committees. You think this is real sacrifice and this proves that you are in right standing with God. “For Thou dost not delight in sacrifice, otherwise I would give it… The sacrifices of God are a broken spirit; A broken and a contrite heart, O God, Thou wilt not despise.” Ps. 51:16.

Verbroken en verbrijzeld hart. Je kan je zelf wel vertellen dat je zo veel doe voor de Heer. Je besteed zoveel tijd in de crèche van de kerk of leidt verschillende commissies. Je denkt dat dit een echt offer is en dat het bewijst dat je recht staat voor God. “ Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou… De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.” Ps. 51:16.

Sorrowful to the point of repentance. In order to repent and turn away from the lukewarm life we have lived, we must be sorry. “I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death.” 2Cor. 7:9-10.

Bedroefd tot het punt van berouw. Om vervolgens tot berouw te komen om weg te keren van het lauwe leven dat we hebben, moeten we spijt hebben. “thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.” 2 Kor. 7:9-10.

Destroying speculations and every lofty thing. What is separating you from the knowledge of God? What keeps you from reading His Word daily? If God is not first in your life, what is? Your family? Your job? Crafts? Television and entertainment? What keeps you so busy each day preventing you from even giving God a second thought? “We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedience, whenever your obedience is complete.” 2Cor. 10:5-6.

Het vernietigen van speculaties en alle schansen dingen. Wat Scheid jou van de kennis van God? Wat weerhoud jou ervan om dagelijks Zijn Woord te lezen? Als God niet op de eerste plaats komt in jour leven, wat dan? Jouw familie? Jouw werk? Ambacht? Televisie en Vermaak? Wat houd je zo elke dag bezig dat voorkomt dat je God een moment aandacht geeft? “ zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is.” 2 Kor. 10:5-6.

Confess your sins to one another. Those who have allowed themselves to become convicted are ready to bring change into their lives. If you are ready, begin by confession. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16. If you are not broken, you will probably put these pages down now or continue to read them just to prove to yourself that you are the good Christian you claim to be. Unfortunately, we both know it will never change your life and penetrate your heart. It will merely run down your back like water down the back of a duck.

Beken je zonden aan elkaar. Degene die hebben toegestaan om overtuigd te worden en klaar zijn om veranderingen in hun levens te brengen. Als je klaar bent, begin bij het vertellen. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.” Jacobus 5:16. Als je niet gebroken bent, dan zal je waarschijnlijk deze pagina’s neerleggen nu of ze verder lezen om je zelf te bewijzen dat je een goede Christen ben.

Do not be surprised at the fiery ordeal. These pages have been written by one who was broken. God often uses people in our lives to break us. It may be just an annoyance at first; then, it escalates into complete frustration. Do we turn to Him at that point or do we instead harden our hearts or our necks? God is trying to change us, to mold us. “Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you; but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing; so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exultation.” 1Pet. 4:12.

Wees niet verbaasd over de vurige beproeving. Deze pagina’s zijn geschreven door iemand die gebroken was. God gebruikt vaak mensen in onze levens om ons te breken. Het zal in eerste instantie vervelend zijn; daarna, escaleert het complete in frustratie. Wenden wij ons op dat moment tot Hem of verharden we op dat moment ons harten en nekken. God probeert ons te veranderen, ons te vormen. “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.” 1 Petr. 4:12.

Usually we don't like the situation or the person who is bringing the trials into our lives because we can't see that God is behind it. We become bitter and angry with the person or circumstances He uses. We try to break this relationship, only to find it follows us. Dear believer, it is the Lord who is trying to turn us, gently at first, but then a little more firmly. (See lesson 10, “Various Trials,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you….” Hosea 4:6.)

Gewoonlijk vinden we de situatie niet leuk of de person die de beproeving brengt in onze levens omdat we niet kunnen zien dat God hier achter zit. We worden bitter en boos op de person of de omstandigheid die Hij gebruikt. We proberen de relatie te verbreken, alleen maar om er achter te komen dat het ons volgt. Beste gelovige, het is de Heer die ons probeert te draaien, zachtjes in het begin, maar daarna een beetje steviger, (Zie les 10, “Verschillende Beproevingen,” omdat “  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u….” Hosea 4:6.)

Removed lover and friend. God often must remove a friend or loved one in order to place Himself first in our lives. We may be in a cold marriage or even separated or divorced. Our children, or our parents, may not be speaking to us. Possibly our brothers or our sisters may not be communicating with us either. “Thou hast removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness.” Ps. 88:18. “Thou hast put me in the lowest pit, In dark places, in the depths. Thy wrath has rested upon me, and Thou hast afflicted me with all Thy waves. *Selah. Thou hast removed my acquaintances far from me; Thou hast made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out.” Ps. 88:6-8.

Verwijderd geliefde en Vriend. God moet vaak een Vriend of een geliefde verwijderen om Zichzelf als eerst te kunnen plaatsen in onze levens. We zitten wellicht in een koud huwelijk of zijn zelf uit elkaar of gescheiden. Onze kinderen, of onze ouders, zullen wellicht niet meer met ons praten. Mogelijk praten onze broers en zusters ook niet meer met ons. “Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd; mijn bekenden zijn een en al duisternis.” Sp. 88:19. “Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd, in duistere plaatsen, in diepten. Uw grimmigheid rust zwaar op mij, door al uw baren drukt Gij mij neder. Sela Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd, Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt; ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen.” Ps. 88:7-9.

*Selah is found often in the book of Psalms to ask the reader to ponder and think over what has just been read. Obey this by pondering what has been written by the Psalmist. Reread it if you need to. What's your hurry?

*Sela word vaak gevonden in het boek Psalmen om de lezer te vragen na te denken over wat er zojuist is gelezen. Gehoorzaam dit door na te denken over wat er door de Psalmist is geschreven. Lees het nog een keer als het nodig is. Waarom je haast?  

They shall see God. How can I see the Lord? First, you must have a born-again experience; then, He will begin internal purification. If we do not understand God’s ways, we will become discouraged and many doubts will creep into our minds. “Blessed are the pure in heart, for they shall see God.” Matt. 5:8. God wants to be first in our lives. (See the next lesson, “Your First Love,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) He wants our lives to reflect Jesus Christ.

Zij zullen God zien. Hoe kan ik de Heer zien? Allereerst, moet je een wedergeboorte ervaring hebben; dan, zal Hij beginnen met eeuwigdurende reiniging. Als we God wegen niet begrijpen, zullen we ontmoedigd raken en veel twijfels zullen in onze gedachten naar boven komen. “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Matt. 5:8. God wilt op de eerste plaats komen in onze levens. (Zie de volgende les, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6.) Hij wilt dat onze levens een reflectie is van Jezus Christus. 

They were radiant. Do you want to reflect the love and radiance of the Lord? Right now, my sister in Christ, is your chance; don't blow it. Don't turn; do it now. Turn to Him and to Him alone. Do it right now! “They looked to Him and were radiant, And their faces shall never be ashamed.” Ps. 34:5. Have you checked your countenance lately? Has it fallen? “Then the LORD said to Cain, ‘Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door; and it's desire is for you, but you must master it.’ ” Gen. 4:6. How are you doing? If you are not doing well then God says, “sin is crouching at the door.” Perhaps, you’ve already let sin in.

Ze waren stralend. Wil je de reflectie zijn van de liefde en straling van de Heer? Op dit moment, mijn zuster in Christus, is je kans; verknal het niet. Draai niet om; doe het nu. Wend je tot Hem en tot Hem alleen. Doe het op dit moment! “ Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.” Ps. 34:6. Heb je je geweten de afgelopen tijd gecheckt? Is het gevallen? “En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.” Gen. 4:6. Hoe gaat het met jou? Als het niet goed gaat dan zegt God, “ligt de zonde als een belager aan de deur” wellicht heb je de zonde al binnen gelaten.

Pray now. “Whatever it takes to soften my heart to these lessons, Lord do it…”

Bid nu. “Wat het ook mag kosten om mijn hart zacht te maken voor deze lessen. Heer doe het…”

Practical Application
Praktische Toepassing

Hearer of the Word and not a doer. “For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does.” James 1:23-24.

Hoorder van het Woord en geen doener. “ Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.” Jacobus 1:23-24.

Against Thee, Thee only, I have sinned. In order to rebuild upon the Rock, we need to acknowledge our sinfulness before God. Unless we understand that we are sinners, we cannot take another step. As you read this lesson, were you made aware of your sin or did you make excuses or blame others? My beloved, if you are imitating the world by rationalizing your sins and making excuses while at the same time quickly pointing out to others (especially your husband) their sin and shortcomings, you most certainly are headed for spiritual death. Instead of looking at others who have fallen in certain areas, take a hard look at yourself.

Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd. Om je kunnen herbouwen op de Rots hebben we het nodig om ons zondigheid te erkennen voor God. Tenzij we begrijpen dat we zondaars zijn kunnen we geen andere stap nemen. Werd je tijdens het lezen van deze les bewust gemaakt van je zonde of heb je excuses gemaakt of anderen de schuld gegeven? Mijn geliefde, als je de wereld probeert na te doen door je zonden te  rationaliseren of excuses te maken terwijl op dat moment te wijzen naar de anderen (vooral jou echtgenoot) hun zonden en tekortkomingen dan ga je zeker op weg naar een geestelijke dood. In plaats van naar anderen te kijken die in bepaald gebieden zijn gevallen, moet je jezelf eens goed bekijken.

If you are under strong conviction, please stop now, get on your knees, and ask the Holy Spirit to show you and convict you of your sinfulness before God. Ask Him to reveal your offenses and whom you have offended. Begin by praying this prayer:

Als je onder krachtige overtuigingen zit, stop nu alsjeblieft, ga op je knieën en vraag de Heilige Geest om je te laten zien en je te overtuigen van jouw zonden voor God. Vraag Hem om je te openbaren jou beledigingen en wie je hebt beledigd. Begin door dit gebed te bidden:

 “Be gracious to me, O God, according to Thy lovingkindness; According to the greatness of Thy compassion blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, I have sinned, and done what is evil in Thy sight, So that Thou art justified when Thou dost speak, and blameless when Thou dost judge. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from Thy presence, and do not take Thy Holy Spirit from me.”

“Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij.”

 “Restore to me the joy of Thy salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors Thy ways, and sinners will be converted to Thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation; then my tongue will joyfully sing of Thy righteousness. O Lord, open my lips, that my mouth may declare Thy praise. For Thou dost not delight in sacrifice, otherwise I would give it; Thou art not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit; A broken and a contrite heart, O God, Thou wilt not despise.” Ps. 51:1-17.

“hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen; Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.” Ps. 51:1-17.

Confess your sins. Once we confess our sins before God, then we may need to admit we have fallen short and confess our faults to one another. Again, if your conscience is seared, you will minimize your sin, and you will never have victory over it in your life! “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16.

Beken je zonden. Wanneer we onze zonden hebben bekent voor God, dan moeten we toegeven dat we te kort geschoten zijn en onze fouten  bekennen aan andere. Nogmaals, als uw geweten verschroeid is, zal je je zonden minimaliseren en zal je nooit de overwinning in je leven er over behalen! “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” Jacobus 5:16.

His Word healed them. It is God's Word that will change and heal us. “He sent His Word and healed them, And delivered them from their destructions.” Ps. 107:20. We must begin to renew our minds. Using 3x5 cards, write down the verses from this lesson that have brought about the greatest conviction in your heart. Then, do the same with each of the following lessons. Keep these cards in your purse and bring them out regularly as the Holy Spirit prompts you. If you are not being prompted, pray that you will be.

Zijn Woord genas hun. Het is Gods Woord dat je zal veranderen en ons genezen. “ Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.” Ps. 107:20. We moeten beginnen met het vernieuwen van onze gedachten. Door 3x5 kaarten te gebruiken, schrijf op de verzen van deze lessen die je de grootste overtuiging hebben gebracht in jou hart. Daarna, doe dan het zelfde met elk van de volgende lessen. Hou deze kaarten in je tas en neem ze regelmatig eruit als de Heilige Geest je dat vraagt. Als het je niet word ingegeven bid dan dat het wel zal gebeuren.  

With God. We must not operate in the flesh. We must work “with God,” move in His direction, and use His Spirit to do what we ought. “With men this is impossible, but with God all things are possible.” Matt. 19:26. “Looking upon them, Jesus said, ‘With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.’ ” Mark 10:27. “But He said, ‘The things impossible with men are possible with God.’ ” Luke 18:27. Any other plan will eventually wear us out and cause us to give up. “For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life.” Gal. 6:8. Operating in the flesh will only bring about a temporary external change versus a permanent internal change. “… for the things which are seen are temporal, but the things which are NOT seen are eternal.” 2Cor. 4:18.

Met God. We moeten niet werken vanuit het vlees. We moeten werken met God,” beweeg in Zijn richting en gebruik Zijn Geest om te doen wat we moeten doen. “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Matt. 19:26. “Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.” Marcus 10:27. “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” Lucas 18:27. Elk ander plan zal ons uiteindelijk vermoeien en ervoor zorgen dat we op zullen geven. “Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.” Gal. 6:8. Werken vanuit het vlees zal ons alleen maar een tijdelijke verandering opleveren tegenover een permanente verandering vanbinnen. “……daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het ONTZICHTBARE is eeuwig.” 2 Kor. 4:18.

A righteous man falls. Be aware that stumbling and failure will come, but you must get back up. “For a righteous man falls seven times, and rises again….” Prov. 24:16. Everyone will fall, but what you do when you fall divides the righteous from the unrighteous! The entire tenth lesson of this book is dedicated to making us keenly aware of the trials of Christian life. But for now, let us be aware that we may be held with the cords of our sin until we hate it so much that we will cry out to God continually to be forever delivered from these temptations. “His own iniquities will capture the wicked, and he will be held with the cords of his sin.” Prov. 5:22. Again, we must work “with God,” knowing full well that He knows best. “Woe to the one who quarrels with his Maker — An earthenware vessel among the vessels of earth! Will the clay say to the potter, ‘What are you doing?’ ” Isa. 45:9.

Een rechtvaardige man valt. Wees ervan bewust dat strompelen en falen zullen komen maar je moet weer opstaan. “want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op….” Spr. 24:16. Iedereen zal vallen, maar wat doen je als je valt scheidt de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen! Alle tien de lessen van dit boek is opgedragen om ons scherp bewust te maken van de beproevingen in het Christelijke leven. Maar voor nu laten we bewust worden dat we wellicht vastgehouden worden door de koorden van onze zonden totdat we het zo erg haten dat we voortdurend tot God zullen uitroepen om voor altijd verlost te worden van deze verleidingen. “Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast.” Spr. 5:22. Nogmaals, we moeten samen werken “met God” heel goed wetende dat Hij het beste weet. “Wee hem die met zijn Formeerder twist—een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij?’ ” Jes. 45:9.

Boast about my weaknesses. And finally, once we “through Christ” have gained the sweet victory, we must share our testimonies with all those whom He brings into our lives. Some find it easy to share Jesus Christ as their savior with every person they meet. If you are on fire like that for the Lord, praise God! Others fail to share their salvation with anyone; it is their little secret with the Lord. Without a doubt, God will bring women into your life who will open a door for you to share what Christ has done for you. “…but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence….” 1Pet. 3:15. Will you open your mouth? “How blessed is he whose transgression is forgiven, Whose sin is covered! When I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long.” Ps. 32:1,3. Let us retrain our lips to share God's power over sin by humbling ourselves and boasting about our weaknesses. “And He has said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.’ Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me.” 2Cor. 12:9.

Roemen in mijn zwakheden. En tot slot, wanneer we “door Christus” de overwinning hebben gekregen, moeten we onze getuigenissen delen met iedereen die Hij in ons leven brengt. Sommigen vinden het makkelijk om Jezus Christus te delen als hun redder met elk persoon die ze ontmoeten. Als je op die manier vurig bent voor de Heer, prijs God! Anderen hebben gefaald om hun redding verhaal te delen met iemand; het is hun geheim met de Heer. Zonder twijfel, zal God vrouwen in je leven brengen die de deur zullen openen een deur om te delen wat Christus voor je heeft gedaan. “… Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze…” 1 Petr. 3:15. Zal je je mond openen? “Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag.” Ps. 32:1, 3. Laten we onze lippen opnieuw leren om Gods macht over zonde te delen door onszelf te vernederen en te roemen op onze zwakheden. “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.” 2 Kor. 12:9.

Let the Power of Christ Dwell in Me…Amen and Amen!
Laat de Kracht van Christus in Mij wonen…Amen en Amen!

Personal commitment: to begin to build or rebuild my home on the Rock. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to confess my lukewarmness toward Christ and to take the proper steps to renew my mind. I commit to allow the Lord to work through me so that I may gain the sweet victory over my sinful life. I also commit to give God the praise and honor He deserves by sharing my testimony with others.”

Persoonlijke toewijding: om te kunnen beginnen met het herbouwen van mijn huis op de Rots. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, maak ik de afspraak om te bekennen de lauwheid in Christus en om de goede stappen te nemen om mijn gedachten te vernieuwen. Ik sta toe om de Heer te werken door mij zodat ik de overwinning kan behalen over mijn zondige leven. Ik maak ook de afspraak om God de prijs en de eer te geven die Hij verdient door mijn getuigenissen te delen met anderen.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.