DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 6 "Een Twistzieke Vrouw"

 

Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen
en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk.
Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten,
en zijn rechterhand zou olie ontmoeten.
Spreuken 27:15-16

     
Vraag jezelf, “Ben ik een twistzieke vrouw”?

Misschien is de vraag moeilijk te beantwoorden omdat je niet precies weet wat een twistzieke vrouw is. Als we in het woordenboek gaan kijken, naar het woord twisten wat betekent twist hebben, onenig zijn, ruzie hebben of een twistende en argumenterende geest hebben.     

Zijn je gesprekken met jou echtgenoot gewoonlijk of vaak een wedstrijd om te zien wie zal winnen of zijn/haar zin zal krijgen? Win jij de meeste keren? Ik beken dat ik een twistzieke vrouw was en ik vaak won – of waarschijnlijk de meeste keren. Maar eigenlijk, verloor ik! Ik verloor mijn man en het gezinsleven dat we hadden. God waarschuwt ons in Zijn Woord over de twistzieke vrouw. De Bijbel zegt dat we ten ondergaan door gebrek aan kennis (Hosea 4:6). Ben jij bewust van Gods waarschuwingen?  

Verlaat de twist. Laat mij deze vraag stellen: Twist je weleens met jou echtgenoot? “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt." Spr. 17:14. Maar de wereld en de zogenaamde huwelijksexperts vertellen ons dat een goed gevecht eigenlijk goed is voor het huwelijk – geloof het niet!

Vol vlees spijzen, waarover men twist. Is er twist in jouw huis? “Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist”. Spr. 17:1. Ben jij de vriendelijke en stille vrouw, waarover gesproken word in 1 Petr. 3:4, die kostbaar is in de ogen van God? Of ben je een twistzieke vrouw? Zijn je kinderen respectvol en gehoorzaam? Of zijn je kinderen luid en ontregel baar? Moeders, ze kijken naar jou als voorbeeld. (Zie les 14, “Jouw Moeders Leringen” omdat “Mijn volk gaat te onder door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis hebt verworpen hebt……..” Hosea 4:6.)   

Heb je een twistzieke geest? “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen. een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende”. 2 Tim. 2:24. Ben jij een “betweter”? heb je een weerwoord voor veel dingen wat je echtgenoot zegt? God vertelt ons om “ Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere”. Matt. 5:25 NBG-5.1 Kijk uit voor de echtscheidings-rechter. 

Ben je argumentief? “De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak." Titus 2:9. Ben jij Jezus zijn slaaf? Hij heeft je gekocht met een prijs? Dan ben je het Hem verschuldigd om te Behagen. 

Nu dat we begrijpen wat het betekent om twistziek te zijn, laten we kijken wat God erover zegt. God noemt 5 keer in Zijn Woord hoe verschrikkelijk een twistzieke vrouw is.  

Druppelend lek. Heb je wel eens een  druppelende kraan gehad die je gek maakte? “het getwist van een vrouw als een gestadig druppelend lek." Spr. 19:13. Soms zal het nodig zijn om de aandacht erop te vestigen door een ander (misschien een Vriend of jouw schoonvader) voordat jouw echtgenoot het druppelen opmerkt, wanneer hij dat heeft gedaan, dan zal dat het enige zijn dat hij zal horen. 

De hoek van een dak. Heb je je ooit afgevraagd waarom mannen uit hun huizen verhuizen, en vaak, bij een hoer intrekken? “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning." Spr. 21:9

Woestijn land. Nogmaals, een man zal liever willen wonen in een woestijn zonder water dan te wonen bij een vrouw die hem en zijn autoriteit uitdaagt. “Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw." (Gramstorige word gedefinieerd als opvliegend. 

Nogmaals, wonen op het dak. God is zo onvermurwbaar over deze vers dat Hij het herhaalt. Luister je? “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning." Spr. 25:24.

Wie zou haar willen opsluiten? Hier weer, God vertelt ons over het druppelen van een twistzieke vrouw. Kan je je het voorstellen hoe dit uiteindelijk een lekkend dak word, ervoor zorgend dat de persoon uiteindelijk verhuist? Maar waarom maakt de man niet gewoon het dak? God zegt dat dat onmogelijk is. Het is net zoals het stoppen van de wind of olie proberen vast te houden dat gewoon door zijn vingers druipt! “ Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk. Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten, en zijn rechterhand zou olie ontmoeten." Spr. 27:15-16. Onmogelijk!  

Zoals we duidelijk kunnen zien, is het wonen met een twistzieke vrouw niets minder dan een nachtmerrie, niet alleen voor onze echtgenoten maar ook voor onze kinderen. Laten we bidden om Gods vergeving te vragen. Laten we ook bidden om Zijn genade om ons te helpen vriendelijke en stille vrouwen die zo kostbaar zijn in Zijn ogen te worden, evenals in de ogen van onze man.


Lasteren

Haar echtgenoot heeft geen gebrek aan voordeel. Een andere manier hoe we onze echtgenoten kwijt kunnen raken is door over hem te praten met anderen. “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken." Spr. 31:11.

Een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden. Heb je anderen over een zwakheid van je man vertelt? Of, heb je andere iets vertelt wat hij jou in vertrouwen heeft vertelt? Onthou dat, “een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden." Spr. 16:28.

Een lasteraar openbaart geheimen. Een van de meest voorkomende valstrikken waar vrouwen in vallen, is roddelen via de telefoon. Gehoorzaam Gods gebod: “Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige." Spr. 20:19. Het Griekse woord voor lasteraar in het woorden boek is rakiyl (raw-keel) wat betekent lasteren, verhalen dragen; een verhalenverteller. Ik had een vriendin die met mij “gebedspunten” wilde delen dat niet meer was dan roddels. Ik moest haar vanwege mijn zwakheid vertellen dat we niet langer de vriendinnen konden zijn wat we voorheen waren geweest.

Hem zal ik vernietigen. In Gods beschrijving van een verworpen persoon in het boek Romeinen wordt een lasteraar vermeld samen met een roddel. (Rom. 1:29-32). Anderen weten misschien niet dat je een roddelaar bent die anderen belastert maar er staat. “Wie zijn :naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen."  Ps. 101:5. 

Een lasteraar is een dwaas. Je hoeft niet in details te gaan om een gebedsverzoek te delen – wees geen dwaas. “wie laster verbreidt, is een dwaas." Spr. 10:18. 

Verban alle laster uit je. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid." Efez. 4:31.

Zij die hem beschaamd doet staan. Je zal wellicht ondervinden dat als  je dit soort “delen” verwijderd dat je dan niks hebt te zeggen aan je vriendinnen. Als je de verleiding weerstaat om terug te glijden in je oude gedrag, God zal trouw zijn om jou te leren jou man op te bouwen in plaats van te schande te maken. “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan." Spr. 12:4.  

 

Praat nooit in een negatieve manier over je echtgenoot of openlijk over zijn geheimen. 

God vertelt ons: 

Dat we hem zullen verwijderen van zijn naaste vrienden.

Dat niemand met ons gezien zal willen worden – vooral, andere christenen niet.

Roddel is een kenmerk van een verworpen persoon!

Dat  God ons zal vernietigen!

Dat we ons dwaas gedragen.

 

Spreek tegen elkander in psalmen. In plaats daarvan, laten wij dit gedrag wegdoen en praten “….en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte." Efez. 5:19.

Waar Beginnen We?

Vanavond, wanneer jou man thuis komt, ga en vraag hem om vergeving voor je twist gedrag. Blijf niet doorgaan met je “korte” preek”; vertel hem gewoon dat God je heeft overtuigd dat je argumentatief bent en met de hulp van de Heer, bid je dat je zal veranderen. Geef hem een kus en verlaat de kamer! Daarna, leg je je kinderen uit hoe God je  zal helpen om te veranderen.   

Word verzoend. Als je je niet “geleid” voelt om te gaan en dingen recht te zetten, dan ga nooit terug naar de kerk. “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave." Matt. 5:23-24.

Genade aan de nederigen. Ook, wees zeker dat je nederig bent; wees niet te trots om toe te geven dat je een twistzieke vrouw bent. “want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd." 1 Petr. 5:5-6.

De Bron van Twistziek…..  Jouw Eigenwaarde

 “Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen." Daniel 4:37.

Waarom zijn zoveel vrouwen twistziek? Wij vrouwen zijn twistziek omdat we de leugen van eigen-waarde geloven. Wij vrouwen die christenen zijn hebben de wereld en hoe de wereld denkt geïmiteerd. De boeken die we lezen, de raadgevers die we bezoeken, de leraren en klassen waar we aan deelnemen reflecteren niet Gods Woord, welke is puur en onbuigzaam is. Ze hebben ons een wereldse “Christelijke” blik gegeven.   

Vergif dat ondergedompeld is in chocolade is nog steeds vergif! Mijn zuster in Christus, de dodelijke wereldse blik is nog gevaarlijker als het ondergedompeld is in Christelijkheid omdat we het meteen op eten! We zijn gehersenspoeld door te denken dat “zelf-liefde” en “eigen-waarde” goed zijn. In plaats daarvan zijn dat de hoogste plaatsen waar we ons zelf zetten voordat we vallen. 

Zij zijn de bronnen van onze twistzieke gedrag. Een “betweter” zal discussiëren en haar zien willen, omdat ze denkt dat ze gelijk heeft. Wanneer ze verkeerd zit, zal haar eigen-waarde het nodig vinden om beschermd te woorden. Er is nooit een nederig woord of een “sorry”. De twistzieke vrouw is op het punt gekomen om te denken dat als ze een excuses maakt zal dat te vernederend zijn. Trots zal haar trainen om haar blijvend te laten opklimmen op haar voetstuk, om alleen steeds weer eraf te vallen.   

Wat is de behandeling? “En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara." Exodus 15:23. Mozes gooide een boom in het water, een representatieve van het kruis van Galvarie. Je moet ook jouw kruis van bitterheid erin gooien. Christus is gestorven om jou te bevrijden van alle zonden, inclusief jou twistzieke en argumenterend en trots, egoïstisch gedrag. 

Hier is God recept. God heeft ons verteld dat als we ons zouden verootmoedigen, zijn aangezicht zou zoeken en wegdraaien van onze slechten manieren. Zal Hij ons genezen. In plaats daarvan blijven we “wandelen in de raad der goddelozen." (Ps. 1:1) Als we “op een mens blijven vertrouwen” (Jer. 17:5) dan zullen we de consequenties krijgen, wat alleen maar oppervlakkige genezing is! “Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen." Jer. 6:14.  

Kijk naar alle psychologie in de kerk. Het is erg gevaarlijk voor christenen om voor te doen alsof mensen hun ideeën of psychologie Gods Woord is. Het is ook gevaarlijk om Gods Woord te gebruiken om de huidige wereldse opvattingen in de kerk te promoten. “ De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des Heren".  Daarom zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des Heren, die mijn woorden van elkander stelen, “luidt het woord des Heren.’ ” Jer. 23:28, 30-31. Wat heeft psychologie (stro) gemeen met Gods Woord (graan)?   

Train en bemoedig jij je kinderen om eigenwaarde te hebben? Het woord “eigenwaarde” zou een christen moeten laten krimpen omdat het gewoon een ander woord is voor trots. Dit is een wolf in schaap klederen! Je zal gauw getuigen zijn van een kind die zo egoïstisch is dat anderen hem niet leuk zullen vinden. Het is absurd om te denken dat een  kind het nodig heeft om opgebouwd te worden om zich goed te voelen over zichzelf, alsof een kind al van zich zelf al niet bewust is! Vanaf de geboorte wilt een kind zijn eigen zin zo hij begint te huilen. Zal een tweejarige niet schreeuwen en aanvallen totdat hij krijgt wat hij wilt?

Het opbouwen van jouw kind zijn eigenwaarde. Er zijn boeken en nog meer boeken voor christenen geschreven door christenen maar vele van de leringen zijn niet wat God leert in Zijn Woord. Laten we kijken naar wat God ons vertelt over het bouwen van onze kinderen hun eigenwaarde. Laten we uitzoeken waarom we voorzichtig moeten zijn met het zeggen van, “Ik heb mijn trots!” en “Ik ben zo trots op jou”. 

Trots is een zonde. De trots die we konden zien bij de engel Lucifer, die later Satan is geworden, was de eerste zonde die ooit is gemaakt. “Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer." Ezech. 28:17. Satan zei, “ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”. Jes. 14:14. Toch prijzen we onze kinderen voor hun mooiheid en we leren hun om “om hogerop te komen”, om “naar de hemel te reiken” en “in hun zelf te geloven”.   

“Eigen-waarde” is een leugen gevormd door verdraaide Bijbelteksten. Satan heeft Bijbelteksten gebruikt toen hij Jezus is de woestijn verzocht; hij gebruikt het vandaag. Hij verdraaid het een beetje door het een halve waarheid te maken. Maar we weten dat alles wat een halve waarheid is dat dat een leugen is, alleen laten we Abraham en
Sara niet vergeten (“Zij is mijn zuster”Gen. 12:19).   

“Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. (Matt. 22;39) degene die een diploma in psychologie hebben zullen je proberen te vertellen dat deze vers betekent dat je jezelf lief moet hebben alvorens je van een ander kan houden. Met andere woorden, “eigen liefde” is eerst nodig omdat sommige onder ons, of de meeste van ons, haten zich zelf. Is dit de Waarheid of een leugen! Waarom? Omdat het Gods Woord tegenspreekt.  

Niemand heeft ooit gehaat! “want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het….” Efez. 5:29. In plaats daarvan,  leert Jezus dat wij die nederig zijn zullen worden gezegend. We moeten aan anderen denken als belangrijker dan ons zelf. De mensen die zelfmoord overwegen of ermee dreigen, krijgen van de wereld te horen dat ze zichzelf haten maar dat is in tegenspraak met het Woord van God. Onthoud, God zegt, “want niemand haat ooit zijn eigen vlees”! Degene die zelfmoord willen plegen willen geen pijn meer. Hun pijn is zo intens geworden dat je gewoon willen dat de pijn stopt. 

Als er een “geest van dood” aanwezig is in je huis, kijk of deze zonden doorgegeven is door een familie lid. Een persoon die dreigt met zelfmoord schreeuwt om hulp. Help hun met liefde en de Waarheid. Bemoedig hun om Bijbelteksten uit het hoofd te leren die betrekking hebben over de liefde van Christus en de tijdelijke aard van de beproevingen. Satan wilt dat ze zich hopeloos voelen – geef ze wat hoop! (Zie les 10, “Verschillende beproevingen”.) bemoedig ze daarna aan om te bidden met “dankzegging”, God danken voor alles, inclusief de beproevingen, “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen”. (Rom. 8:28)  

Egoisme of lege verwaandheid. “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen”. Filip. 2:3. “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. Matt. 5:5. Deze Bijbel verzen zijn zo in strijd met de manier waarop christenen tegenwoordig spreken vanwege de invloed van psychologie onder gelovigen. Als deze zelfgenoegzaamheid jegens Gods Woord je niet doet huiveren, zou dat wel moeten. 

De laatste zullen de eerste zijn. We leren onze kinderen dat om de eerste te zijn zou hun doel moeten zijn en dat we niemand kunnen behagen tenzij we ons zelf behagen. De Waarheid is, “Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten”. Matt. 19:30. “Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar”. Marcus 9:35. Help jouw kinderen om op Christus te lijken door deze verzen te delen in plaats van de wereldse clichés die we hebben gehoord, af te zweren.  

De wereld verteld ons om goed over ons te praten maar Jezus zegt, “Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden”. Matt. 23:12.

Leer van Nebukadnezzar; zijn kleinzoon deed dat niet. Nebukadnezzar (zie deze Bijbeltekst opening), die trots was op zijn kracht en rijkdom, wat werd gemaakt om te zijn als het vee van het veld en om gras te eten. Zijn kleinzoon wist van zijn tuchtiging van de Heer; toch volgde hij nog steeds de wegen van zijn grootvader, “Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven….” Dan. 5:22-23. 

Trots is kwaadaardig – het zal ervoor zorgen dat God je verootmoedigd. Je kan wellicht denken dat sommige dingen die je ondergaat vernederd zijn maar God doet het ten goed voor jou. Hij wilt je niet vernederen. Hij wilt je zachtmoedig maken. “Want van binnenuit, uit het hart der mensen komen de kwade…. Overmoed”. Marcus 7:21 “Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld”. 1 Johannes 2:16. Trots is niet van God.

Zal vernederd worden. “Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden”. Lucas 14:11. We vertellen anderen om hoog over zich zelf te praten om alleen een net voor hun voeten te leggen! “…wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel… Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden”. Lucas 18:14. We vertellen anderen om standvastig en trost te zijn. 

 Waarom beroem je? “Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u…”? 1 Kor. 4:7.  

In plaats daarvan dienen we te sterven aan ons zelf. “Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God”. Kol. 3:3.  “… En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”. 2 Kor. 5:15. 

Gods bedoelingen. “Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Paulus was een goed voorbeeld hoe we Christus op de eerste plaats zetten. “Want het leven is mij Christus en het sterven gewin”. Filip. 1:21.  

Als we ons verontmoedigen, dan is God vrij  om ons te verhogen. “…Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd…. 1 Petr. 5:5-6. “Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigenVernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen”. Jacobus 4:6, 10. “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft”. Filip. 4:13. Verhoog Christus boven jezelf.

Jezus zou ons voorbeeld moeten zijn. We moeten altijd kijken naar de Heer, in alle dingen, en de manier hoe Hij wandelde op deze aarde. “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken”. Fillipenz. 2:5-9.

Ook Daniel.  “…want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord….”Dan. 10:12.

Wat moeten we doen als we trots zijn geweest?

Leer van de Heer.  “neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart….” Matt. 11:29.

Roem in de Heer. “Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt."  2 Kor. 10:17-18.

Prijs jezelf niet. “Een ander roeme u, en niet uw eigen mond, een vreemde, en niet uw eigen lippen." Spr. 27:2.

En als je jezelf niet verootmoedigd?

Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig." Jes. 5:21.

“Ziet gij een man die wijs is in eigen oog, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem." Spr. 26:12.

“Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer".  Gal. 6:3.

 “Waarlijk, God hoort niet het ijdel geroep, de Almachtige ziet er niet naar om." Job 35:13.

“Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind". Jes. 64:6.

“De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de Here vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen”. Spr. 28:25-26.

“En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God”. Lucas 16:15. “Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden….” Deut. 8:3.

Kan jij een Bijbeltekst zien waar God instrueert om onze eigenwaarde op te bouwen? Ben je in staat om ergens in de Bijbel te vinden waar God instructie geeft om onze kinderen te leren om eigenwaarde te hebben? Zijn we te trots geworden in wat we hebben gedaan,  of gemaakt, of bereikt? Wat zal onze vleierijen doen met andere, vooral onze kinderen?

Persoonlijke toewijding: Om mijn twistzieke manieren weg te doen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, maak ik de afspraak om mijn gedachten te vernieuwen en te zijn een doener van het Woord door mijn twistzieke manieren weg te doen".

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.