Sharing is caring!

DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 6 "Een Twistzieke Vrouw"

 

Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen
en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk.
Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten,
en zijn rechterhand zou olie ontmoeten.
Spreuken 27:15-16

Ask yourself, “Am I a contentious woman?”         
Vraag jezelf, “Ben ik een twistzieke vrouw”?

Maybe that question is difficult to answer because you’re not exactly sure what a contentious woman is. If we check the Strong’s Concordance, the word contention is “midyan” (mid-yawn) which means a contest, a quarrel, strife, or a quarrelsome and argumentative spirit.

Misschien is de vraag moeilijk te beantwoorden omdat je niet precies weet wat een twistzieke vrouw is. Als we in het woordenboek gaan kijken, naar het woord twisten wat betekent twist hebben, onenig zijn, ruzie hebben of een twistende en argumenterende geest hebben.     

Are your conversations with your husband usually or many times a contest to see who will win or get his or her way? Do you win most of the time? I confess that I was a contentious wife and I won often – or maybe most of the time. But, actually, I lost! I lost my husband and the family life we had. God warns us in His Word about the contentious woman. The Bible says that we perish for a lack of knowledge (Hosea 4:6). Are you aware of God’s warnings?

Zijn je gesprekken met jou echtgenoot gewoonlijk of vaak een wedstrijd om te zien wie zal winnen of zijn/haar zin zal krijgen? Win jij de meeste keren? Ik beken dat ik een twistzieke vrouw was en ik vaak won – of waarschijnlijk de meeste keren. Maar eigenlijk, verloor ik! Ik verloor mijn man en het gezinsleven dat we hadden. God waarschuwt ons in Zijn Woord over de twistzieke vrouw. De Bijbel zegt dat we ten ondergaan door gebrek aan kennis (Hosea 4:6). Ben jij bewust van Gods waarschuwingen?  

Abandon the quarrel. Let me ask this question: Do you ever quarrel with your husband? “The beginning of strife is like letting out of water, so abandon the quarrel before it breaks out.” Prov. 17:14. Yet the world, and so-called experts in marriage, tells us that a good fight is actually good for the marriage - don’t you believe it! 

Verlaat de twist. Laat mij deze vraag stellen: Twist je weleens met jou echtgenoot? “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt”. Spr. 17:14. Maar de wereld en de zogenaamde huwelijksexperts vertellen ons dat een goed gevecht eigenlijk goed is voor het huwelijk – geloof het niet!

Full of feasting and strife. Is there strife in your home? “Better is a dry morsel and quietness with it than a house full of feasting and strife.” Prov. 17:1. Are you the gentle and quiet woman, spoken of in 1Pet. 3:4, who is precious in the sight of God? Or are you a contentious woman? Are your children respectful and obedient? Or are your children loud and unruly? Mothers, they are watching your example. (See lesson 14, “Your Mother’s Teachings” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Vol vleesspijzen, waarover men twist. Is er twist in jouw huis? “Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist”. Spr. 17:1. Ben jij de vriendelijke en stille vrouw, waarover gesproken word in 1 Petr. 3:4, die kostbaar is in de ogen van God? Of ben je een twistzieke vrouw? Zijn je kinderen respectvol en gehoorzaam? Of zijn je kinderen luid en ontregel baar? Moeders, ze kijken naar jou als voorbeeld. (Zie les 14, “Jouw Moeders Leringen” omdat “Mijn volk gaat te onder door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis hebt verworpen hebt……..” Hosea 4:6.)   

Do you have a quarrelsome spirit? “But refuse foolish and ignorant speculations knowing they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome but be kind to all, able to teach, patient when wronged. ” 2 Tim. 2:23. Are you a “know it all?” Do you have a contrary comment for many of the things your husband says? God tells us to “Agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time thine adversary deliver thee to the judge.” Matt. 5:25 KJV. Watch out for divorce court! 

Heb je een twistzieke geest? “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen. een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende”. 2 Tim. 2:24. Ben jij een “betweter”? heb je een weerwoord voor veel dingen wat je echtgenoot zegt? God vertelt ons om “ Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere”. Matt. 5:25 NBG-5.1 Kijk uit voor de echtscheidings rechter. 

Are you argumentative? “Urge bondslaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative.” Titus 2:9. Are you Jesus’ bond slave? Has He bought you with a price? Then you owe it to Him to be well-pleasing. 

Ben je argumentief? “De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak”. Titus 2:9. Ben jij Jezus zijn slaaf? Hij heeft je gekocht met een prijs? Dan ben je het Hem verschuldig om te Behagen. 

Now that we understand what it means to be contentious, let’s take a look at what God says about it. God mentions in His Word 5 times how awful a contentious wife is. 

Nu dat we begijpen wat het betekent om twistziek te zijn, laten we kijken wat God erover zegt. God noemt 5 keer in Zijn Woord hoe verschrikkelijk een twistzieke vrouw is.  

Constant dripping. Have you ever had a dripping faucet that drove you crazy? “And the contentions of a wife are a constant dripping.” Prov. 19:13. Sometimes it takes someone calling attention to that drip (maybe a friend or your father-in-law) for your husband to notice the dripping, but, once he has, that’s all he’ll be able to hear! 

Druppelend lek. Heb je wel eens een  druppelende kraan gehad die je gek maakte? “het getwist van een vrouw als een gestadig druppelend lek”. Spr. 19:13. Soms zal het nodig zijn om de aandacht erop te vestigen door een ander (misschien een Vriend of jouw schoonvader) voordat jouw echtgenoot het druppelen opmerkt, wanneer hij dat heeft gedaan, dan zal dat het enige zijn dat hij zal horen. 

The corner of a roof. Have you ever wondered why men move out of their homes and, many times, in with a harlot? “It is better to live in the corner of a roof, than in a house shared with a contentious woman.” Prov. 21:9.

De hoek van een dak. Heb je je ooit afgevraagd waarom mannen uiit hun huizen verhuizen, en vaak, bij een hoer intrekken? “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”. Spr. 21:9

Desert land. Again, a man would rather live without water in the desert heat than to live with a wife who challenges him and his authority. “It is better to live in a desert land, than with a contentious and vexing woman.” (Vexing is defined as exasperating!) Prov. 21:19.

Woestijn land. Nogmaals, een man zal liever willen wonen in een woestijn zonder water dan te wonen bij een vrouw die hem en zijn autoriteit uitdaagt. “Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw”. (Gramstorige word gedefinieerd als opvliegend. 

Again, living on a roof. God is so adamant about this verse that He repeats it. Are you listening? “It is better to live in the corner of a roof, than in a house shared with a contentious woman.” Prov. 25:24.

Nogmaals, wonen op het dak. God is zo onvermurwbaar over deze vers dat Hij het herhaalt. Luister je? “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”. Spr. 25:24.

Who would restrain her? Here again, God tells us about the dripping of a contentious woman. Can you picture how this would eventually become a leaking roof, causing the person to finally move out? But why doesn’t the man just fix the roof? Because God says that it is impossible. It is like stopping the wind or holding onto oil that drips right through his fingers! “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; he who would restrain her restrains the wind and grasps oil with his right hand.” Prov. 27:15-16. Impossible!

Wie zou haar willen opsluiten? Hier weer, God vertelt ons over het druppelen van een twistzieke vrouw. Kan je je het voorstellen hoe dit uiteindelijk een lekkend dak word, ervoor zorgend dat de persoon uiteindelijk verhuist? Maar waarom maakt de man niet gewoon het dak? God zegt dat dat onmogelijk is. Het is net zoals het stoppen van de wind of olie proberen vast te houden dat gewoon door zijn vingers druipt! “ Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk. Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten, en zijn rechterhand zou olie ontmoeten”. Spr. 27:15-16. Onmogelijk!  

As we can plainly see, living with a contentious woman is nothing less than a nightmare, not just for our husbands but also for our children. Let us pray to ask God’s forgiveness. Let us also pray for His grace to help us to become gentle and quiet women who are precious in His sight, as well as in our husband’s sight.

Zoals we duidelijk kunnen zien, is het wonen met een twistzieke vrouw niets minder dan een nachtmerrie, niet alleen voor onze echtgenoten maar ook voor onze kinderen. Laten we bidden om Gods vergeving te vragen. Laten we ook bidden om Zijn genade om ons te helpe vriendelijke en stille vrouwen die zo kostbaar zijn in Zijn ogen te worden, evenals in de ogen van onze man.

Slander
Lasteren

Her husband has no lack of gain. Another way we can lose our husband’s trust is to speak about him to others. “The heart of her husband safely trusts in her and he will have no lack of gain.” Prov. 31:11. 

Haar echtgenoot heeft geen gebrek aan voordeel. Een andere manier hoe we onze echtgenoten kwijt kunnen raken is door over hem te praten met anderen. “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken”. Spr. 31:11.

A slanderer separates intimate friends. Have you told others about a weakness of your husband’s? Or, have you told others something he has told you in confidence? Remember that, “A slanderer separates intimate friends.” Prov. 16:28.

Een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden. Heb je anderen over een zwakheid van je man vertelt? Of, heb je andere iets vertelt wat hij jou in vertrouwen heeft vertelt? Onthou dat, “een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden”. Spr. 16:28.

A slanderer reveals secrets. One of the most common snares that women fall into is gossiping over the telephone. Obey God’s command: “He who goes about as a slanderer reveals secrets, therefore do not associate with a gossip.” Prov. 20:19. The Greek word for slanderer in the Strong’s Concordance is rakiyl (raw- keel) which means to slander, to carry tales; a tale-bearer. I had a friend who would share with me “prayer concerns” that were nothing more than gossip. I had to tell her that because of my weakness, we could no longer be the friends we used to be. 

Een lasteraar openbaart geheimen. Een van de meest voorkomende valsstrikken waar vrouwen in vallen, is roddelen via de telefoon. Gehoorzaam Gods gebod: “Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige”. Spr. 20:19. Het Griekse woord voor lasteraar in het woorden boek is rakiyl (raw-keel) wat betekent lasteren, verhalen dragen; een verhalenverteller. Ik had een vriendin die met mij “gebedspunten” wilde delen dat niet meer was dan roddels. Ik moest haar vanwege mijn zwakheid vertellen dat we niet langer de vriendinnen konden zijn wat we voorheen waren geweest.

Him I will destroy. Within God’s description of a reprobate in the book of Romans, a slanderer is listed along with a gossip. (Rom. 1:29-32.) Others may not know that you’re a gossip, slandering others, but it says, “Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy.” Ps. 101:5. 

Hem zal ik vernietigen. In Gods beschrijving van een verworpen persoon in het boek Romeinen wordt een lasteraar vermeld samen met een roddel. (Rom. 1:29-32). Anderen weten misschien niet dat je een roddelaar bent die anderen belastert maar er staat. “Wie zijn :naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen”.  Ps. 101:5.

A slanderer is a fool. You don’t need to get into details to share a prayer request - don’t be a fool. “And he who spreads slander is a fool.” Prov. 10:18. 

Een lasteraar is een dwaas. Je hoeft niet in details te gaan om een gebedsverzoek te delen – wees geen dwaas. “wie laster verbreidt, is een dwaas”. Spr. 10:18

Put slander away from you. Let’s all put this type of talk away from us. “Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.” Eph. 4:31. 

Verban alle lasterij uit je. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid”. Efez. 4:31.

She who shames him. You may find as you get rid of this type of “sharing” that you have nothing to say to your friends. If you resist the temptation to slide back into your old ways, God will be faithful to teach you to edify instead of shame your husband. “An excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is as rottenness to his bones.” Prov. 12:4. 

Zij die hem beschaamd doet staan. Je zal wellicht ondervinden dat als  je dit soort “delen” verwijderd dat je dan niks hebt te zeggen aan je vriendinnen. Als je de verleiding wederstaat om terug te glijden in je oude gedrag, God zal trouw zijn om u te leren u man op te bouwen in plaats van te schande te maken. “Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan”. Spr. 12:4.  

Never speak about your husband in a negative way or reveal his secrets. 

God tells us: 

That we will separate him from his close friends.

That no one should associate with us - especially, not other Christians.

That gossip is a characteristic of a reprobate!

That God will destroy us!

That we are acting foolishly. 

Praat nooit in een negatieve manier over je echtgenoot of openlijk over zijn geheimen. 

God vertelt ons: 

Dat we hem zullen verwijderen van zijn naaste vrienden.

Dat niemand met ons gezien zal willen worden – vooral, andere Christenen niet.

Roddel is een kenmerk van een verworpen persoon!

Dat  God  ons zal vernietigen!

Dat we ons dwaas gedragen.

Speaking to one another in psalms. Instead, let us put away this behavior and speak “…to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord.” Eph. 5:19.

Spreek tegen elkander in psalmen. In plaats daarvan, laten wij dit gedrag wegdoen en praten “….en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte”. Efez. 5:19.

Where Do We Begin?

Waar Beginnen We?

Tonight, when your husband comes home, go and ask his forgiveness for your contentiousness. Don’t go on and on with your “little speech”; just tell him briefly that God has convicted you of being loud and argumentative, and, with the Lord’s help, you are praying to change. Give him a kiss and leave the room! Then, explain to your children how God is going to help you to change. 

Vanavond, wanneer jou man thuis komt, ga en vraag hem om vergeving voor je  twist ziekte. Blijf niet doorgaan met je “korte” preek”; vertel hem gewoon dat God je heeft overtuigd dat je argumentief bent en met de hulp van de Heer, bid je dat je zal veranderen. Geef hem een kus en verlaat de kamer! Daarna, leg je je kinderen uit hoe God je  zal helpen om te veranderen.   

Be reconciled. If you don’t feel “led” to go and get things right, never go back into church. “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.” Matt. 5:23-24. 

Word verzoend. Als je je niet “geleid” voelt om te gaan en dingen recht te zetten, dan ga nooit terug naar de kerk. “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave”. Matt. 5:23-24.

Grace to the humble. Also, be sure you are humble; don’t be too proud to admit that you are a contentious woman. “God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time.” 1Pet. 5:5-6.

Genade aan de nederigen. Ook, wees zeker dat je nederig bent; wees niet te trots om toe te geven dat je een twistzieke vrouw bent. “want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd”. 1 Petr. 5:5-6.

The Source of Contentions… Your Self-esteem

De Bron van Twistziek…..  Jouw Eigenwaarde

 “Now I, Nebuchadnezzar, praise, exalt, and honor the King of heaven, for all His works are true and His ways just, and He is able to humble those who walk in pride.” Daniel 4:37.

“Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen”. Daniel 4:37.

Why are so many women contentious? We women are contentious because we have bought the lie of self-esteem. We women who are Christians have imitated the world and the world’s thinking. The books we read, the counselors we seek, the teachers and classes we attend do not reflect God’s Word, which is pure and uncompromising. They have given us a “Christianized” worldly view.

Waarom zijn zoveel vrouwen twistziek? Wij vrouwen zijn twistziek omdat we de leugen van eigen-waarde geloven. Wij vrouwen die Christenen zijn hebben de wereld en hoe de wereld denkt geïmiteerd. De boeken die we lezen, de raadgevers die we bezoeken, de leraren en klassen waar we aan deelnemen reflecteren niet Gods Woord, welke is puur en onbuigzaam is. Ze hebben ons een wereldse “Christelijke” blik gegeven.   

Poison dipped in chocolate is still poison! My sisters in Christ, the deadly worldly views are more dangerous when they are dipped in Christianity because we eat them right up! We have been brainwashed into thinking that “self-love” and “self-esteem” are good. Instead, they are the high place where we put ourselves before our fall. 

Vergif dat ondergedompeld is in chocolade is nog steeds vergif! Mijn zuster in Christus, de dodelijke wereldse blik is nog gevaarlijker als het ondergedompeld is in Christelijkheid omdat we het meteen op eten! We zijn gehersenspoeld door te denken dat “zelf-liefde” en “eigen-waarde” goed zijn. In plaats daarvan zijn dat de hoogste plaatsen waar we ons zelf zetten voordat we vallen. 

They are the source of our contentious attitude. A “know-it-all” will argue and want her own way, because she thinks she is right. When she is wrong, her self-esteem needs to be protected. There is never a humble word or an “I’m sorry.” The contentious woman has been conditioned to think that to make an apology would be too humiliating. Pride will train her to continue to climb up on her pedestal, only to fall again and again. 

Zij zijn de bronnen van onze twistzieke gedrag. Een “betweter” zal discusieren en haar zien willen, omdat ze denkt dat ze gelijk heeft. Wanneer ze verkeerd zit, zal haar eigen-waarde het nodig vinden om beschermd te woorden. Er is nooit een nederig woord of een “sorry”. De twistzieke vrouw is op het punt gekomen om te denken data ls zee en excuses maakt zal dat te vernederend zijn. Trots zal haar trainen om haar blijvend te laten opklimmen op haar voetstuk, om alleen steeds weer eraf te vallen.   

What is the cure? “And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter; therefore it was named Marah.” Exodus 15:23. Moses threw a tree into the water, a representation of the cross of Calvary. You must also throw in the cross of your bitterness. Christ died to free you from all sin, including your contentions, your arguing and your prideful, self-absorbed behavior. 

Wat is de behandeling? “En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara”. Exodus 15:23. Mozes gooide een boom in het water, een representative van het kruis van Galvarie. Je moet ook jouw kruis van bitterheid erin gooien. Christus is gestorven om jou te bevrijden van alle zonden, inclusief jou twistzieke en argumenterend en trots, egoïstisch gedrag. 

Here is God’s prescription. God told us that if we would humble ourselves, seek His face and turn from our wicked ways, He would heal us. Instead, we continue to “walk in the counsel of the wicked.” (Ps. 1:1) If we “trust in mankind” (Jer. 17:5) then we will have the consequence, which is only superficial healing! “The brokenness of His people is healed superficially.” Jer. 8:11.

Hier is God recept. God heeft ons verteld dat als we ons zouden vergeven, zijn aangezicht zou zoeken en wegdraaien van onze slechten manieren. Zal Hij ons genezen. In plaats daarvan blijven we “wandelen in de raad der goddelozen”. (Ps. 1:1) Als we “op een mens blijven vertrouwen” (Jer. 17:5) dan zullen we de consequenties krijgen, wat alleen maar oppervlakkige genezing is! “Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen”. Jer. 6:14.  

Look at all the psychology in the church. It is extremely dangerous for Christians to act as if man’s ideas or psychology is God’s Word. It is also dangerous to use God’s Word to promote current worldly views in the church. “ ‘The prophet who has a dream may relate his dream, but let him who has My Word speak My Word in Truth. What does straw have in common with grain?’ declares the Lord…Behold, I am against the prophets, declares the Lord, who use their tongues and declare, “the Lord declares.” ’ ” Jer. 23:28, 30, 31. What does psychology (straw) have in common with God’s Word (grain)? 

Kijk naar alle psychologie in de kerk. Het is erg gevaarlijk voor Christenen om voor te doen alsof mensen hun ideeën of psychologie Gods Woord is. Het is ook gevaarlijk om Gods Woord te gebruiken om de huidige wereldse opvattingen in de kerk te promoten. “ De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des Heren”.  Daarom zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des Heren, die mijn woorden van elkander stelen, “luidt het woord des Heren”.’ ” Jer. 23:28, 30-31. Wat heeft psychologie (stro) gemeen met Gods Woord (graan)?   

Are you training and encouraging your children to have self-esteem? The word “self-esteem” should make a Christian cringe since it is just another word for “pride.” This is a wolf’s word in sheep’s clothing! You will soon witness a child so self-absorbed that others don’t even like him. It is absurd to think that a child needs to be built up to feel good about himself, as if a child isn’t completely self-absorbed already! From birth a child wants his own way, so he cries. Won’t a two-year-old scream and pitch a fit until he gets what he wants?

Train en bemoedig jij je kinderen om eigenwaarde te hebben? Het woord “eigenwaarde” zou een Christen moeten laten krimpen omdat het gewoon een ander woord is voor trots. Dit is een wolf in schaap klederen! Je zal gauw getuigen zijn van een kind die zo egoïstisch is dat anderen hem niet leuk zullen vinden. Het is absurd om te denken dat een  kind het nodig heeft om opgebouwd te worden om zich goed te voelen over zichzelf, alsof een kind al van zich zelf al niet bewust is! Vanaf de geboorte wilt een kind zijn eigen zin zo hij begint te huilen. Zal een tweejarige niet schreeuwen en aanvallen totdat hij krijgt wat hij wilt?

Building your child’s self-esteem. There are books and books and more books written for Christians by Christians, but many of the teachings are not what God teaches in His Word. Let’s look at what God tells us about building our children’s self-esteem. Let’s find out why we should be careful not to say, “I have my pride!” and “I am so proud of you.”

Het opbouwen van jouw kind  zijn eigenwaarde. Er zijn boeken en nog meer boeken voor Christenen geschreven door Christenen maar vele van de leringen zijn niet wat God leert in Zijn Woord. Laten we kijken naar wat God ons vertelt over het bouwen van onze kinderen hun eigenwaarde. Laten we uitzoeken waarom we voorzichtig moeten zijn met het zeggen van, “Ik heb mijn trots!” en “Ik ben zo trots op jou”. 

Pride is a sin. The pride that was demonstrated by the angel Lucifer, who later became Satan, was the first sin ever committed. “Your heart was lifted up because of your beauty; you corrupted your wisdom by reason of your splendor. I (God) cast you to the ground.” Ezek. 28:17. Satan said,“I will make myself like the Most High.” Isaiah 14:14. Yet, we praise our children for their beauty and we teach them to “go for the top,” to “reach for the stars” and to “believe in yourself.” 

Trots is een zonde. De trots die we konden zien bij de engel Lucifer, die later Satan is geworden, was de eerste zonde die ooit is gemaakt. “Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer”. Ezech. 28:17. Satan zei, “ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”. Jes. 14:14. Toch prijzen we onze kinderen voor hun mooiheid en we leren hun om “om hogerop te komen”, om “naar de hemel te reiken” en “in hun zelf te geloven”.   

 “Self-esteem” is a lie formed by twisting Scripture. Satan used Scripture when he tempted Jesus in the desert; he uses it today. He just twists it a little by making it a half truth. But we know that anything that is half true is a lie, lest we forget Abraham and Sarah (“she is my sister” Gen. 12:19).

“Eigen-waarde” is een leugen gevormd door verdraaide Bijbelteksten. Satan heeft Bijbelteksten gebruikt toen hij Jezus is de woestijn verzocht; hij gebruikt het vandaag. Hij verdraaid het een beetje door het een halve waarheid te maken. Maar we weten dat alles wat een halve waarheid is dat dat een leugen is, allleen laten we Abraham en
Sara niet vergeten (“Zij is mijn zuster”Gen. 12:19).   

“Love your neighbor as yourself.” (Matt. 22:39) Those who have a psychology degree will try to tell you that this verse means you have to love yourself before you can love anyone else. In other words, “self-love” is needed first because some of us, or most of us, hate ourselves. Is this the Truth or a lie? It is a lie! Why? Because it contradicts God’s Word.

“Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. (Matt. 22;39) degene die een diploma in psychologie hebben zullen je proberen te vertellen dat deze vers betekent dat je jezelf lief moet hebben alvorens je van een ander kan houden. Met andere woorden, “eigen liefde” is eerst nodig omdat sommige onder ons, of de meeste van ons, haten zich zelf. Is dit de Waarheid of een leugen! Waarom? Omdat het Gods Woord tegenspreekt.  

NO ONE ever hated! “For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it….” Eph. 5:29. Instead, Jesus teaches that we who are humble will be blessed. We are to think of others as more important than ourselves. Those who contemplate or threaten suicide are told by the world that they hate themselves, but that contradicts the Word of God. Remember, God said, “no one ever hated his own flesh!” Those who want to commit suicide want no more pain. Their pain is so intense that they just want the pain to stop. 

Niemand heeft ooit gehaat! “want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het….” Efez. 5:29. In plaats daarvan,  leert Jezus dat wij die nederig zijn zullen worden gezegend. We moeten aan anderen denken als belangrijker dan ons zelf. De mensen die zelfmoord overwegen of ermee dreigen, krijgen van de wereld te horen dat ze zichzelf haten maar dat is in tegenspraak met het Woord van God. Onthoud, God zegt, “want niemand haat ooit zijn eigen vlees”! Degene die zelfmoord willen plegen willen geen pijn meer. Hun pijn is zo intens geworden dat je gewoon willen dat de pijn stopt. 

If there is a “spirit of death” in your home, see if this sin has been passed down from a family member. A person who threatens suicide is crying out for help. Help them with love and the Truth. Encourage them to memorize Scriptures pertaining to Christ’s love for them and the temporary nature of trials. Satan wants them to feel hopeless – give them some hope! (See lesson 10, “Various Trials.”) Then encourage them to pray with “thanksgiving,” thanking God for everything, including the trials, “knowing they are working together for good.” (Rom 8:28)

Als er een “geest van dood” aanwezig is in je huis, kijk of deze zonden doorgegeven door een familie lid. Een persoon die dreigt met zelfmoord schreeuwt om hulp. Help hun met liefde en de Waarheid. Bemoedig hun om Bijbelteksten uit het hoofd te leren die betrekking hebben over de liefde van Christus en de tijdelijke aard van de beproevingen. Satan wilt dat ze zich hopeloos voelen – geef ze wat hoop! (Zie les 10, “Verschillende beproevingen”.) bemoedig ze daarna aan om te bidden met “dankzegging”, God danken voor alles, inclusief de beproevingen, “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen”. (Rom. 8:28)  

Selfishness or empty conceit. “Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind let each of you regard one another as more important than himself; do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others.” Phil. 2:3. “Blessed are the humble [gentle, meek] for they shall inherit the earth.” Matt. 5:5. These verses of Scripture are so contrary to the way Christians speak these days because of the influence of psychology among believers. If this complacency to God’s Word does not cause you to shudder, it should.

Egoisme of lege verwaandheid. “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen”. Filip. 2:3. “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. Matt. 5:5. Deze Bijbelverzen zijn zo in strijd met de manier waarop Christenen tegenwoordig spreken vanwege de invloed van psychologie onder gelovigen. Als deze zelfgenoegzaamheid jegens Gods Woord je niet doet huiveren, zou dat wel moeten. 

The last will be first. We teach our children that being first should be their goal and that we cannot please anyone unless we please ourselves. The Truth is, “But many who are first will be last; and the last first.” Matt. 19:30. “If anyone wants to be first, he shall be last of all, and servant of all.” Mark 9:35. Help your children to attain Christ-likeness by sharing these verses instead of rambling off the worldly clichés we have heard.

De laatste zullen de eerste zijn. We leren onze kinderen dat om de eerste te zijn zou hun doel moeten zijn en dat we niemand kunnen behagen tenzij we ons zelf behagen. De Waarheid is, “Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten”. Matt. 19:30. “Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar”. Marcus 9:35. Help jouw kinderen om op Christus te lijken door deze verzen te delen in plaats van de wereldse clichés die we hebben gehoord, af te zweren.  

The world tells us to speak well of ourselves but Jesus said, “And whoever exalts himself shall be humbled; and whoever humbles himself shall be exalted.” Matt. 23:12.

De wereld verteld ons om goed over ons te praten maar Jezus zegt, “Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden”. Matt. 23:12.

Learn from Nebuchadnezzar; his grandson didn’t. Nebuchadnezzar (see this section’s opening Scripture), who was proud of his power and wealth, was made to be like the cattle of the field and to eat grass. His grandson knew of his chastisement from the Lord; yet, he still followed in his grandfather’s ways, “Yet you, his son, Belshazzar, have not humbled your heart, even though you knew all this, but you have exalted yourself….” Dan. 5:22-23.

Leer van Nebukadnezzar; zijn kleinzoon deed dat niet. Nebukadnezzar (zie deze Bijbeltekst opening), die trots was op zijn kracht en rijkdom, wat werd gemaakt om te zijn als het vee van het veld en om gras te eten. Zijn kleinzoon wist van zijn tuchtiging van de Heer; toch volgde hij nog steeds de wegen van zijn grootvader, “Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven….” Dan. 5:22-23. 

Pride is evil - it will cause God to humble you. You may think that certain things you go through are humiliating, but God means it for your good. He doesn’t want to humiliate you; He wants to humble you. “For from within, out of the heart of men proceed the evil…pride.” Mark 7:21. “For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes and the boastful PRIDE of life, is not of the Father, but is from the world.” 1John 2:16. Pride is not of God!

Trots is kwaadaardig – het zal ervoor zorgen dat God je verootmoedigd. Je kan wellicht denken dat sommige dingen die je ondergaat vernederd zijn maar God doet het ten goed voor jou. Hij wilt je niet vernederen. Hij wilt je zachtmoedig maken. “ Want van binnenuit, uit het hart der mensen komen de kwade…. Overmoed”. Marcus 7:21 “Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld”. 1 Johannes 2:16. Trots is niet van God.

Shall be humbled. “For everyone who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted.” Luke 14:11. We tell others to speak highly of themselves only to set a net for their feet! “…unwilling to lift up his eyes to heaven…for everyone who exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself shall be exalted.” Luke 18:14. We tell others to stand tall and be proud!

Zal vernederd worden. “Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden”. Lucas 14:11. We vertellen anderen om hoog over zich zelf te praten om alleen een net voor hun voeten te leggen! “…wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel… Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden”. Lucas 18:14. We vertellen anderen om standvastig en trost te zijn. 

 Why do you boast? “For who regards you as superior? And what do you have that you did not receive? But if you did receive it, why do you boast…?” 1Cor. 4:7.

Waarom beroem je? “Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u…”? 1 Kor. 4:7. 

Instead we are to die to self. “For you have died and your life is hidden with Christ in God.” Col. 3:3. “…He died for all that they who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf.” 2Cor. 5:15. 

In plaats daarvan dienen we te sterven aan ons zelf. “Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God”. Kol. 3:3.  “… En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”. 2 Kor. 5:15. 

God’s interests. “But He turned and said to Peter ‘Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.’ Then Jesus said to His disciples, ‘If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. For whoever wishes to save his life shall lose it; but whoever loses his life for My sake shall find it.’ ” Matt. 16:23.

Gods bedoelingen. “Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Paul was a good example of how we must put Christ first. “For me to live is Christ, and to die is gain.” Phil. 1:21.

Paulus was een goed voorbeeld hoe we Christus op de eerste plaats zetten. “Want het leven is mij Christus en het sterven gewin”. Filip. 1:21.  

As we humble ourselves, then God is free to exalt us. “…clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time….” 1Pet. 5:5-6. “God is opposed to the proud, but gives grace to the humbleHumble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.” James 4:6, 11. “I can do all things through Christ who strengthens me.” Phil 4:13. Exalt Christ above yourself.

Als we ons verontmoedigen, dan is God vrij  om ons te verhogen. “…Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd…. 1 Petr. 5:5-6. “Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigenVernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen”. Jacobus 4:6, 10. “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft”. Filip. 4:13. Verhoog Christus boven jezelf.

Jesus should be our example. We must always look to our Lord, in all things, and the way He walked on this earth. “Have this attitude [humility] in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore also God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name.” Phil 2:5-9

Jezus zou ons voorbeeld moeten zijn. We moeten altijd kijken naar de Heer, in alle  dingen, en de manier hoe Hij wandelde op deze  aarde. “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken”. Fillipenz. 2:5-9.

Daniel also. “…for from the first day that you set your heart on understanding this and on humbling yourself before your God, your words were heard….” Dan 10:12.

Ook Daniel.  “…want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord….”Dan. 10:12.

What shall we do if we have been prideful?

Wat moeten we doen als we trots zijn geweest?

Learn from the Lord. “Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart….” Matt. 11:29.

Leer van de Heer.  “neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart….” Matt. 11:29.

Boast in the Lord. “But he who boasts, let him boast in the Lord. For not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends.” 2Cor 10:17-18.

Roem in de Heer. “Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt”.  2 Kor. 10:17-18.

Don’t praise yourself. “Let another praise you and not your own mouth; a stranger and not your own lips.” Prov. 27:2.

Prijs jezelf niet. “Een ander roeme u, en niet uw eigen mond, een vreemde, en niet uw eigen lippen”. Spr. 27:2.

And if you don't humble yourself? 

En als je jezelf niet verootmoedigd?

 “Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own eyes.” Is. 5:21.

Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig”. Jes. 5:21.

 “Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him.” Prov. 26:12.

“Ziet gij een man die wijs is in eigen oog, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem”. Spr. 26:12.

 “For anyone who thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.” Gal. 6:3.

“Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer”. Gal. 6:3.

 “Surely God will not listen to vanity, neither will the Almighty regard it.” Job 35:13.

“Waarlijk, God hoort niet het ijdel geroep, de Almachtige ziet er niet naar om”. Job 35:13.

 “For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment; and all of us wither like a leaf and our iniquities, like the wind take us away.” Is. 64:6.

“Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind”. Jes. 64:6.

 “An arrogant man stirs up strife, but he who trusts in the Lord will prosper. He who trusts in his own heart is a fool, but he who walks wisely will be delivered.” Prov. 28:25-26.

“De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de Here vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen”. Spr. 28:25-26.

 “And He said to them, ‘You are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts; for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God.’ ”Luke 16:15. “And He humbled you and let you be hungry….” Deut. 8:3.

“En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God”. Lucas 16:15. “Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden….” Deut. 8:3.

Can you see any Scripture where God instructs us to build up our self-esteem? Are you able to find anywhere in Scripture where God instructs us to teach our children to have self-esteem? Are we to pride ourselves in what we have done, or made, or accomplished? What will our flattering do to others, especially our children?

Kan jij een Bijbeltekst zien waar God instructieer om onze eigenwaarde op te bouwen? Ben je in staat om ergens in de Bijbel te vinden waar God instructie geeft om onze kinderen te leren om eigenwaarde te hebben? Zijn we te trots geworden in wat we hebben gedaan,  of gemaakt, of bereikt? Wat zal onze vleieren doen met andere, vooral onze kinderen?

Personal commitment: To put away my contentious ways. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to renew my mind and to be a doer of the Word by putting away my contentious ways.”

Persoonlijke toewijding: Om mijn twistzieke manieren weg te doen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, maak ik de afspraak om mijn gedachten te vernieuwen en te zijn een doener van het Woord door mijn twistzieke manieren weg te doen”.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.