DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 13 "De Bediening van Verzoening"

 

En dit alles is uit God,
die door Christus ons met Zich verzoend heeft
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft
2 Korintiërs 5:18

Iedereen die dit werkboek leest, kent wel iemand die momenteel in een “slecht” huwelijk of huwelijkscrisis zit. Wanneer je vriendin of familielid de details deelt, voel je je hopeloos, hulpeloos en erg boos op de “andere persoon”. Je bidt voor je vriendin of familielid, probeert hun te troosten en een of andere vorm van hulp te bieden, maar wat moet je eigenlijk doen? Echtelijke vernietiging komt op ons af in epidemische proporties; wat moeten we doen? Moeten wij hen helpen? En als het antwoord "ja" is, hoe moeten we dan de gebrokenen, de bozen en/of de gekwetsten helpen?

God gaf ons de bediening van verzoening. God gaf ons allemaal (degenen die aanspraak maken op de Heer Jezus Christus als Verlosser) de bediening van verzoening zoals 2 Cor. 5:18-19 duidelijk maakt: “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd." 

Er zijn veel verzen die we in deze les zullen bestuderen en die bevestigen dat we degenen die naar ons komen moeten helpen, maar we moeten ZEER voorzichtig zijn om hen te helpen binnen de richtlijnen van de Bijbel. Toen ik midden in de vernietiging en ineenstorting van mijn huwelijk zat, had iedereen, en ik bedoel iedereen, advies. Het duurde niet lang voordat ik erachter kwam dat het advies van andere mensen mogelijk verdere schade aanricht.

Ik ontdekte dat goed bedoelende familieleden die zeker om me gaven, onze kinderen (en zelfs Dan) advies gaven, dat ik opvolgde en dat uiteindelijk mijn huwelijk bleef vernietigen. Toen ik de gevolgen beu was van het volgen van de mening van andere mensen (die ze van vrienden of shows zoals Oprah Winfrey hadden opgepikt), besloot ik om er een te nemen, niet met anderen over mijn situatie te praten en twee, ervoor te zorgen dat wat ik op het punt stond te doen in overeenstemming met Gods Woord. Dit zijn twee van de kernprincipes die de basis vormen van onze bediening.

Maar zelfs toen God me in de bediening riep, kan ik eerlijk zeggen dat ik te veel fouten heb gemaakt toen anderen naar me toe kwamen voor hulp. Het is één ding om de Heer voor jezelf te zoeken, maar een nog grotere verantwoordelijkheid om een ander te helpen of te leiden. Ik heb de vrouwen die ik bedien de toezegging gedaan dat ik ze alleen zal vertellen wat ik heb gedaan of zou doen als ik met dezelfde of een soortgelijke situatie zou worden geconfronteerd EN alleen als het in overeenstemming is met de Bijbel.

Ik beschouw het als een voorrecht om in dit hoofdstuk de gelegenheid te hebben om mijn fouten met jou te delen, samen met wat de Heer mij heeft laten zien, terwijl ik Hem zocht, wat veel vrucht heeft voortgebracht tijdens mijn bediening aan vrouwen in het huwelijk.

Veel mannen en vrouwen die van onze bediening weten, sturen hun familie en vrienden naar ons, en terecht, maar er zijn mensen met wie alleen jij contact zult hebben. Net zoals de voorganger van jouw kerk niet de enige is die geroepen is om het evangelie aan de verlorenen te delen, moet ook jij goed geïnformeerd zijn om anderen naar herstel te leiden.

Wij zijn ambassadeurs van Christus. Voor wie werken we als de Heer iemand naar ons stuurt? Wij zijn ambassadeurs van Christus. “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen." 2 Kor. 5:20. Een ambassadeur wordt gedefinieerd als "een diplomatieke ambtenaar van de hoogste rang die als lange termijn vertegenwoordiger naar een andere wordt gestuurd”. Wij moeten Christus vertegenwoordigen in onze omgang met deze persoon die de Heer ons heeft gezonden. Deze positie is “langdurig”, wat betekent dat we geroepen zijn om die persoon door te helpen naar de overwinning van hun huwelijk. Zoals ik echter heb geleerd, kan onze positie hun persoonlijke relatie met Jezus als hun "Verlosser" niet in de weg staan, noch kunnen we de plaats van de Heilige Geest innemen als we jr. heilige geest spelen, aangezien dit hun herstel onvermijdelijk in hun weg zal staan.

Het goede nieuws is dus dat je niet ALLEEN bent in jouw streven en ook niet zonder hulp zult gaan. Het minder goede nieuws voor sommigen van jullie is dat het betekent dat je meer op de Heilige Geest moet vertrouwen voor leiding dan op jezelf. Je zal Gods principes moeten kennen in plaats van door te gaan met het uiten van jouw gedachten en jouw ideeën. “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten." Jes. 55:8-9. 

Om effectief te zijn in de bediening, moet je je geest vernieuwen met Gods Woord, met Zijn ideeën en met Zijn principes. Je zult haar moeten onthouden van het vertellen van “wat je vriendn deed of  “wat je hoorde in een talkshow”. Zelfs enkele van de christelijke boeken die je over het huwelijk hebt gelezen, hebben jouw geest waarschijnlijk gevuld met ideeën of technieken die hun huwelijk ongetwijfeld zullen vernietigen in plaats van het te genezen. “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen." Ps. 107:20. Wat de Heer van je vraagt, als ZIJN ambassadeur, is om Hem, Zijn leringen, Zijn principes te vertegenwoordigen in de geest van Zijn liefde en mededogen, door Zijn Woord te gebruiken.

Hoewel ik gezegend ben dat ik "de weg heb bewandeld", een hersteld huwelijk heb gekregen en meer dan tien jaar hulp bij huwelijkscrisissen heb gehad, kan ik eerlijk zeggen dat ik geen aards idee heb wat ik moet doen als iemand mij om hulp vraagt voor hun mislukt of vernietigd huwelijk. Hoe vaak heb ik de Heer gesmeekt om mij te helpen weten wat ik wel en niet moet doen, en wel of niet zeggen tegen deze gekwetste en wanhopige vrouw? Tenzij je in nederigheid van geest totaal afhankelijk bent van de Heilige Geest, WETENDE dat jij deze persoon niet kan helpen zonder dat Hij door jou werkt, zal jij ervoor zorgen dat de persoon die je probeert te helpen struikelen te midden van de aanval van de vijand op hun leven en huwelijk. In Lukas 17:1-2 waarschuwde Jezus, “Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen! Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen." Let dus op de raad die je geeft of het medeleven dat je geeft als je de Heer niet volledig dient. 

Een struikelblok voor Mij. Mattheüs 16:23 zegt: “Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen." Een van de beste manieren om je vriend of familielid te vernietigen, is door de reden of redenen achter de echtelijke vernietiging niet te begrijpen en/of partij te kiezen in de zaak. Laten we het eerst hebben over de redenen achter deze vernietiging.


Wat Zorgde ervoor dat het Huwelijk Werd Vernietigd?

Als je het boek Hoe God je Huwelijk Kan en Wilt Herstellen leest, dat overigens verplichte lectuur voor deze les is, zal je meteen merken dat het begint met troost. Die troost is gebaseerd op het feit dat God deze situatie voor hun bestwil heeft toegestaan, zodat Hij hen dichter bij Hem kan brengen. En als ambassadeur zul je ze moeten helpen de weg naar Hem te vinden of terug te vinden. Het is niet jouw plaats om Zijn plaats in te nemen, maar om hen tot Hem te wenden voor troost. Voor sommigen is dit heel moeilijk om te doen. Je hebt misschien de gave van barmhartigheid gekregen, maar als deze gave niet door de Heilige Geest wordt beheerst, kan het onbedoeld degenen die je probeert te helpen, kwetsen.

We moeten troosten, maar “troosten met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden”, niet apart van of in plaats van God. 2 Kor. 1:3-5 zegt het op deze manier. “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel”. 

Dus de eerste, hoofd zakelijke en belangrijkste reden waarom deze beproeving heeft plaatsgevonden, is dat de Heer deze crisis wil gebruiken als een middel om de persoon naar Hem toe of terug naar Hem te trekken. Dit moet in de voorhoede van jouw geest staan en dit doel moet voorrang hebben in elk contact met degenen die jouw hulp zoeken. Het is niet aan jou om dichterbij te komen (hoewel dit vaak voorkomt) en het is zelfs niet aan hen om dichter bij hun partner te komen (hoewel dit meestal ook gebeurt als ze meer naar het beeld van de Heer worden veranderd), maar het is voor hen het enige doel om een diepe en duurzame relatie met de Heer te krijgen door deze pijnlijke en vaak lange beproeving. Als je deze belangrijkste reden mist, sta je de werking van de Heer in de weg. Je kan wellicht er alles aan doen om de problemen te “repareren” en er oplossingen voor te vinden. Je moet echter deze verleiding weerstaan en hen in plaats daarvan helpen om de Heer te zoeken voor Zijn oplossing, Zijn troost en Zijn leiding.

Vernietigd wegens gebrek aan kennis. De tweede reden waarom dit probleem zich heeft voorgedaan, vinden we in Hosea 4:6. Het zegt, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis”. De meesten van ons zijn in het huwelijk getreden en struikelen door het huwelijk zonder de beginselen van het huwelijk te kennen of te begrijpen. Daarom zijn we vernietigd vanwege dat gebrek aan kennis. Om verder te gaan met dit principe: als we ons niet bewust zijn of niet weten wat we wel of niet moeten doen als er zich een crisis in het huwelijk voordoet, zullen we het huwelijk verder beschadigen.

Om iemand anders te kunnen helpen, moet je zelf de principes kennen. Doe je dat? Heb je gestudeerd om jezelf te laten zien “beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid." ( Tim. 2:15), NBG-51). Nou dan, “Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid." 2 Tim. 2:15. Dit werkboek, samen met het boek Herstel Jouw Huwelijk, zullen je helpen. Als je echter ander materiaal gebruikt, wees dan nogmaals voorzichtig dat het is gebaseerd op en niet alleen de Bijbel citeert.

Veel auteurs citeren graag de Bijbel om hun punt te bewijzen; het principe moet echter op de Bijbel zijn gebaseerd, zodat het standhoudt wanneer de beproevingen ertegen komen. “Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest." Matt. 7:24-25. 

De auteurs moeten zich ook bewijzen door vruchten. Of je het nu wilt geloven of niet, er zijn VEEL valse profeten in de wereld van vandaag. En velen hebben een grote aanhang, zelfs jij misschien. Jezus waarschuwde ons in Matt. 7:15-20, “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen."

Als u het Woord echter zelf niet kent, kan je gemakkelijk misleid worden. Hoe meer ik van het Woord weet, hoe meer ik in staat ben fouten in auteurs te onderscheiden. Ik heb enkele auteurs gelezen die later van het pad zijn afgedwaald, maar als ik geen gedegen kennis van het Woord had gehad, zou ik het als waarheid hebben beschouwd. Mijn favoriete auteurs aller tijden gebruiken veel Bijbelteksten. Leer het Woord van God goed genoeg kennen om fouten te onderscheiden in wat je leest en in wat je gelooft. Gebruik het Woord dan vaak wanneer je anderen bedient. Waarom? Omdat...

 

De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel;

de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart;

het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.

De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig;

de verordeningen des Heren zijn waarheid, altegader rechtvaardig.

Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud;

en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat.

Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen;

in het houden ervan ligt rijke beloning.

Afdwalingen – wie bemerkt ze?

Spreek van de verborgene mij vrij.

Behoed ook uw knecht voor overmoed,

laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk

en vrij van grove overtreding.

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart

U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser." Psalm 19:8-15.


Partij Kiezen

Als je luistert naar iets dat tussen twee individuen is gebeurd, is het niet meer dan normaal om de kant te kiezen van degene van wie je het verhaal hebt gehoord. Spreuken waarschuwt ons echter, “in het rechtsgeding heeft de eerste (spreker) gelijk, maar dan komt de ander en rekent hem na." Spr. 18:17. Geloof me, alles wat je hoort is niet alles wat er aan de hand is. Toen Dan me voor het eerst verliet, leek er geen twijfel over wie de schuldige was. Het kostte de Heer echter om MIJ te laten zien dat IK VEEL te maken had met de verwoesting van ons huwelijk. In al de jaren dat ik gediend heb, heb ik NOOIT een eenzijdige situatie gezien, ook al leek het in het begin zo. Of er nu sprake is van ontrouw of misbruik, alcohol of drugs aan de kant van de man, ik heb NOOIT gezien dat de vrouw onschuldig is, wat uiteindelijk heeft bijgedragen aan het vernietigen van het huwelijk.

Op dit punt lijkt het logisch om naar de andere kant van het verhaal te gaan luisteren. Counselors doen dit door beide partijen erbij te halen om het in hun aanwezigheid uit te vechten terwijl ze als scheidsrechter optreden. Deze methode zou ik niet adviseren, en om je de waarheid te zeggen, ik weiger er een partij bij te zijn. Ik werd een keer in deze hachelijke situatie gebracht toen ik werd geroepen om een vrouw te ontmoeten die in de gevangenis zat. Toen ik aankwam was haar man er. Deze vrouw was in haar glorie toen ze ten onrechte aannam dat ik er zou zijn om te beoordelen wie gelijk had of niet. Ik ben gewoon weggegaan. Ik deed dit op Bijbelse gronden. “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde." John. 3:17. Als God Jezus niet heeft gestuurd om de wereld te OORDELEN, weet ik zeker dat Hij mij (of jou) ook niet heeft gestuurd!

Sta jezelf niet toe om midden in een situatie te komen en te proberen te beoordelen wie wat heeft gedaan. Het is niet waartoe jij of ik bent geroepen. In plaats daarvan moeten we waarheid en troost dienen als we de Heer zoeken om ons te leiden. Dit brengt me bij een van de vele lessen die ik heb geleerd op het gebied van bediening.


* Luister NOOIT naar woede, maar troost en luister naar degenen die hun pijn en beschadiging uiten.

Als iemand schrijft of ik word opgeroepen om in mijn eigen kerk te dienen, weiger ik naar woede te luisteren. Het is niet alleen zinloos om te proberen iemand in deze staat van emotie te dienen, maar het is ook aanstekelijk! Spr. 22:24-25 waarschuwt, “Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd, opdat gij niet gewend raakt aan zijn paden en uzelf een strik spant."

* Luister NOOIT naar laster. Ik weiger te luisteren naar wat de man van een vrouw heeft gedaan of aan het doen is.

Behalve dat ik niet luister naar iemands woede, weiger ik ook om veel details te horen om verschillende redenen: ten eerste om de persoon die de details deelt te behoeden voor vernietiging. Ps. 101:5 waarschuwt, “Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgend; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet”. Als ik iemand toesta om door te gaan met het delen van lasterlijke details over zijn of haar echtgenoot, zet ik ze op voor vernietiging. Ik heb een net voor hun voeten gelegd. Dit is waarschijnlijk zo moeilijk voor u om te begrijpen, aangezien dit de manier is waarop de meeste counselingsessies worden uitgevoerd, en bovendien zijn we nieuwsgierig en horen we graag de details. Is dat niet de reden waarom je naar al die vreselijke shows kijkt waarin iedereen zijn familie en vrienden belastert zodat de wereld er getuige van kan zijn? Het zijn dingen waar we om vele redenen NOOIT naar moeten luisteren. Hier zijn er slechts een paar:

1. Omdat het zelfs een schande is om te spreken over de dingen die ze in het geheim doen. Ef. 5:7-13: “ Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht”. Neem daarom geen deel aan hen wanneer ze proberen je details te vertellen over wat er in hun huwelijk is gebeurd of gebeurt.

2. Omdat het u zal scheiden van de andere partij in het huwelijk. “ Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden." Spr. 16:28. “Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden." Spr. 17:9. Hoe vaak heb ik, voordat ik de kans had om iemand in onze kerk tegen te houden, dingen gehoord over haar man die een van onze voorgangers was, een ouderling of een goede vriend van Dan en de mijne? Elke keer vind ik het heel moeilijk om op dezelfde manier naar haar man te kijken. Ik heb er moeite mee om die persoon niet in het negatieve licht te zien dat zijn vrouw met mij deelde. En ik heb altijd het gevoel dat mijn gezicht laat zien dat "ik alles over je weet!"

Wanneer mannen en vrouwen hun ePartners vinden, adviseren we hen om om de hierboven genoemde redenen geen details te delen. Er is echter een tegengif voor de gevoelens die opkomen als je een echtpaar dient. Als je ooit in deze val van de vijand bent verstrikt, stop dan eerst de persoon die probeert te delen, en ten tweede, wees trouw om voor hun partner te bidden. Er is geen betere manier om haat gevoelens te genezen, wat je krijgt als je sommige van deze berichten hoort, dan te bidden voor je nieuwe vijand. Mattheüs 5:44, 46 vertelt ons, “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, [of iemand waarvan je houd]… Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?"

U doet uw vriend of familielid geen GOED als je strafbare feiten tegen hun echtgenoot opneemt. Sta niet toe dat de vijand je naar binnen trekt om zijn vuile werk te doen en die vrouw te helpen haar eigen huis af te breken! Als je naar details luistert, kun je niet anders dan verbitterd worden tegen de dader. “Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden." Hebr. 12:15. Ik hoorde eens in een Bill Gothard-seminar dat God Zijn GENADE alleen geeft aan de persoon te midden van het kwaad, niet degene die er getuige van is of degene die later over het onrecht hoort. We moeten HEEL voorzichtig zijn om een situatie niet te beoordelen, zelfs als we er getuige van zijn. We zijn niet in staat om naar het hart van een van beide personen te kijken, of naar de omstandigheden die hebben geleid tot de gebeurtenis.

Met dit alles in gedachten HOE kunnen we dan helpen?

 • Luister naar de pijn.
 • Troost hun in hun pijn.
 • Breng tot stilte hun geest en tong.
 • Bid voor en met hun.
 • Bemoedig hun om hun eigen tekortkomingen te delen.
 • Verwijs ze naar de waarheid van het Woord, en introduceer hun aan de principes van herstel en de Wijze Vrouwen boek. 
 • Wandel met hun, vlak naast elkaar, naar herstel – eerst hun herstel met God, daarna herstel met hun partner.  

Luister naar de pijn. “Troost, troost mijn volk, zegt uw God." Jes. 40:1. Als God je ooit in iets heeft getroost, dan ben je in staat om je vriend of familielid te troosten in alles wat ze op dit moment door maken. Want het is Hij “die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden." 2 Kor. 1:4. Dat was een van de redenen waarom je doormaakte wat je doormaakte, om het medeleven te hebben om anderen te troosten die de Heer te midden van hun pijn moeten vinden. Je hoeft je niet per se te identificeren met de oorzaak van hun pijn, maar je kunt je zeker identificeren met de foltering van hun pijn.

Breng hun geest en tong tot rust. Als je ze eenmaal hebt toegestaan hun pijnbeschadiging en pijn te delen (niet hun woede), kalmeer ze dan met liefde. Is dit niet de manier waarop de Heer met jou omgaat? Oh, de liefde van de Heer - wetende dat Hij voor ons zorgt! Vertel ze dat je van ze houdt en herinner ze eraan (of vertel ze voor de eerste keer) dat de Heer van ze houdt. Als ze eenmaal hun pijn hebben gedeeld, is dat het moment om ze te stoppen. Sta niet toe dat ze rond en rond gaan en nog meer pijn veroorzaken. Vaak wekt het bij de tweede "ronde" woede op. Het is tijd dat jij het woord voert. Dus als je ze eenmaal vertelt dat je van ze houdt en dat God van ze houdt, stop dan en bid voor ze (en om wijsheid om ze te leiden).

Als je fysiek bij hen bent en niet via de telefoon bedient, zorg er dan voor dat je ze omhelst en/of in je omhelzing houdt. Je weet dat ze zich onbemind en alleen voelen. Aanraken is een krachtig hulpmiddel om uit te reiken naar de gewonden en hen naar hun Verlosser te trekken. Jezus raakte veel aan, vooral degenen die zich onrein voelden. Als je geen "gevoelig" persoon bent, vraag de Heer dan om je in staat te stellen Zijn ambassadeur te zijn en je met dit vermogen te zegenen.

Toen ik in 1990 met deze bediening begon, was ik niet iemand die het leuk vond om mensen buiten mijn familie te knuffelen of aan te raken; het was niet de manier waarop ik ben opgevoed, en het was ook niet mijn aard. Misschien ben jij dit ook. Maar God heeft een manier om de manier waarop we zijn grootgebracht te omzeilen en ons Zijn natuur te geven. Ik heb niet alleen het voorrecht gehad om degenen te knuffelen en vast te houden die gebroken en zelfs vies of stinkend waren, maar onlangs kreeg ik ook de "mantel" van een zusterlijke kus. Het gebeurde heel onverwacht toen een zeer invloedrijke en bekende vrouw in ons land me omhelsde, mijn wang kuste en vertelde dat ze van me hield.

Kort daarna ontmoette ik een vrouw met een gebroken hart bij het altaar die naar beneden kwam om te bidden. Ik omhelsde haar, kuste haar en vertelde haar dat ik van haar hield, en dat alles voordat ik me realiseerde wat ik aan het doen was! Welke muur er ook in mij opkwam - angst, zelfbewustzijn of gebrek aan mededogen - de kus van deze invloedrijke vrouw die bereid was me te omhelzen en van me te houden, was als de mantel van Elia die op Elisa's schouders werd geworpen. Oh, dat de Heer jou ook deze kostbare mantel zou schenken die niet kan worden opgemaakt of gemaakt, maar in plaats daarvan de armen en kussen is van Degene voor wie jij en ik ambassadeurs zijn - de Koning der koningen!


Bid

Ik heb Mijn woorden in je mond gelegd. Een vrouw die een roeping heeft om een “bedienaar van verzoening” te zijn, moet een vrouw van gebed zijn. U moet niet alleen bidden voor de vrouwen die je dient, maar ook dat de Heer door je zal spreken. Hoe gevaarlijk en arrogant om ook maar één minuut te geloven dat we enige wijsheid in onszelf hebben. Zelfs als we goed thuis zijn in onze kennis van de Bijbel met betrekking tot onze bediening, hoe weten we dan echt wat er achter de schermen in het leven van deze vrouw gebeurt?

Deut. 18:18 “Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied."

Jes. 51:16 “Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner hand heb Ik u bedekt, Ik, die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk."

Jer. 1:9 “Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond." 

Met een totale en volledige afhankelijkheid van God voor hoe en wat we moeten spreken met de vrouw in huwelijksproblemen, kunnen we God toestaan door ons te spreken; dus zijn we niet alleen, maar slechts boodschappers van Degene die ons gezonden heeft.

Bid met hun. Het zal je misschien verbazen, maar er zijn veel vrouwen, zelfs in de kerk, die het niet prettig vinden om hardop te bidden. Sommigen weten helemaal niet hoe ze moeten bidden. Dit maakt deel uit van je bediening – anderen leren bidden. Als u echter geen biddend persoon bent, zal je moeite hebben om anderen te leiden. Zorg ervoor dat je, wanneer je met hun bidt, oppast niet te bloemig of te spiritueel te zijn. Dit zal ervoor zorgen dat ze het gevoel krijgen dat ze nooit “goed genoeg” zullen kunnen bidden.

Ik bid eerst een kort en eenvoudig gebed, stop dan en vraag hen om te bidden. Als ze aarzelen, moedig ik ze aan door ze te vertellen dat bidden gewoon praten met God of de Heer is; dat wil zeggen, het is net zoals de manier waarop ze tegen me hebben gepraat. De meesten zullen een tijdje aarzelen (sommigen heel lang), maar ik probeer lang genoeg te zwijgen om ze die eerste stap te laten zetten. Als ze eenmaal op gang zijn gekomen, gaat hun hart open en zijn ze op weg naar een bijzondere en intieme wandel met de Heer. Mijn favoriete zegeningen komen wanneer ik degenen kan bemoedigen die nog nooit eerder hebben gebeden; deze vrouwen zullen de liefste, meest kinderlijke gebeden bidden die me vaak tot tranen brengen.

“Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt." Jacobus. 5:16.

Bid voor hun. Zo vaak verzuimen we te bidden. We zeggen dat we voor iemand zullen bidden, maar te vaak vergeten we het helemaal. De beste remedie is om daar, op dat moment, te bidden voor je vriend, je familielid, je collega of de vrouw in de kerk. Er is niets dat het hart van een ander meer raakt dan iemand te horen roepen tot God of namens hem de hemel aan te raken. Als ik in de foyer van onze kerk wordt benaderd door iemand die me vraagt om voor hen of iemand anders te bidden, heb ik onlangs de gewoonte gekregen om hun handen vast te pakken en te zeggen: "Laten we bidden”. Het kan me niet schelen wie er in de buurt is of wat anderen denken.

Later zal de Heer ze meestal weer in gedachten brengen, maar voor het geval dat ik een klein spiraalvormig notitieboekje bijhoud en noteer voor wie ik heb beloofd te bidden, zodat ik ze later aan mijn gebedskaarten kan toevoegen.

We zijn niet opgehouden voor je te bidden. "Geleid" worden door de Geest is geweldig als Hij trouw een vrouw op je hart legt om voor te bidden, maar we moeten ijverig en trouw zijn om elke dag voor haar te bidden. Ik vind het leuk om een kaart van 3x5 te maken met haar naam erop. Ik voeg specifieke dingen die ze met me heeft gedeeld in potlood toe, zodat ik trouw ben in mijn toewijding om voor haar te bidden. Sommige vrouwen houden ervan om een gebedsboekje bij te houden. Wat de methode ook is, zorg ervoor dat je niet nalaat te bidden voor degenen die God naar je zendt.

Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht." Kol. 1:9-12. 


Loop op een Waardige Manier

Het vers dat je zojuist in Kolossenzen hebt gelezen, is een prachtig overzicht van hoe je kunt bidden voor elke vrouw die God je heeft gestuurd. Laten we dit vers eens goed bekijken om een aantal prachtige inzichten op te doen over wat God in haar leven wil bereiken terwijl je haar zachtjes begeleidt op haar weg naar herstel.

Om u te vragen:

 

 • Dat je vervuld mag zijn met de kennis van Zijn wil in alle geestelijke wijsheid en begrip...
 • Zodat je wandelt op een manier die de Heer waardig is, Hem in alle opzichten behaagt, vrucht draagt in elk goed werk en toeneemt in de kennis van God...
 • Gesterkt met alle kracht, volgens Zijn glorieuze macht, voor het bereiken van alle standvastigheid en geduld...
 • En dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht”. Kol. 1:9-12.

Het is interessant dat de eerste regel, "kan worden gevuld met de kennis van Zijn wil in alle geestelijke wijsheid en begrip", dezelfde componenten bevat van het bouwen van een huis in Spreuken: “Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit." Spr. 34:3-4. 


Onderwijzen Wat Goed is

Het is duidelijk dat je de vrouw die je dient aanmoedigt om te beginnen haar geest te vernieuwen in de wegen en voorschriften van God. Er zou geen betere manier zijn dan haar regelmatig te ontmoeten en deze serie met haar door te nemen als ze eenmaal door de “crisis” is gekomen. (Dit is waar het boek Herstel Jouw Huwelijk voor bedoeld is: het huwelijk uit een crisis halen.) Als je ervoor zorgt dat gebed en onderwijs je belangrijkste doelen voor je bijeenkomsten zijn, zal dit zoveel laster, zelfmedelijden en debatteren elimineren. en/of controverse. Neem de leiding over jouw bijeenkomsten door te beginnen met bidden en door te gaan met de bediening van het onderwijs. Je zult zien dat er weinig tijd overblijft voor leeg gebabbel, gemopper, geklaag en laster.

“Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde." Titus 2:3. Het is een grote klus om een vrouw te onderwijzen of aan te moedigen in alles waartoe we geroepen zijn, maar nu is het net zo eenvoudig als je vriendin bij je thuis uitnodigen, koffie zetten en de video's “Wees Bemoedigd” bekijken. Veel vrouwen voelen zich onbekwaam om een vrouw tot de Heer te leiden of haar te leiden om een godvrezende vrouw te worden; ELKE vrouw is echter in staat haar huis open te stellen en een andere vrouw uit te nodigen om eens per week een paar uur met haar door te brengen. (Zie les 15, “Vrouwen, Bemoedigen de Jongere Vrouwenen” voor meer informatie over les geven”). 

Als je je ongemakkelijk voelt om alleen met haar te zijn (of als je weet dat ze het niet prettig vindt om alleen met jou te zijn), bid dan of je eens per week een paar van je vrienden of haar vrienden bij elkaar kunt krijgen. Het kan gepland worden rond eten, wat altijd mensen naar buiten brengt. Gebruik gewoon de videobanden om de les te doen. Veel vrouwen die lessen leiden, vinden het zo verfrissend omdat ze niet de "slechterik" of de "geestelijke" zijn die de waarheid spreekt. Ik ben het op de video waar ze boos op kunnen worden. En als ze boos worden, vergeet dan niet om het met ze eens te zijn. Probeer te begrijpen waar ze vandaan komen. Ga aan hun kant staan. Dit is Bijbels en is misschien de enige manier om ze terug te laten komen.

Matt. 5:25, NBG-51 zegt om “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen."

Spr. 18:19 zegt dat “Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistingen zijn als de grendel van een burcht."

En uiteindelijk, Spr. 16:21 vertelt ons dat, “De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen versterkt het betoog."

Als u “wijs van hart” bent, zal je onderscheidingsvermogen hebben. Gewoonlijk zijn de vrouwen die zich tegen de waarheid verzetten, gelovigen die in opstand leven of helemaal geen echte wedergeboren gelovigen. Er is de werking van de Heilige Geest voor nodig om je te helpen onderscheiden of je het ermee eens bent en lief wilt zijn, of dat je de waarheid vrijmoedig verkondigd. Omdat je op Gods missie bent, zal Hij trouw zijn zolang je erop vertrouwt dat Hij je leidt. Pas maar op dat je “en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken." Spr. 3:5.

Fouten maken we echter allemaal. Het is onrealistisch om te geloven dat je niet het verkeerde zult doen en berispen wanneer je had moeten instemmen of omgekeerd. Het is wat je doet als je een fout maakt die zal onthullen of je het karakter van een godvruchtige vrouw hebt of dat je gewoon door de bewegingen gaat. “want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op…” Spr. 24:16. Ga zo snel mogelijk naar haar toe en verneder jezelf door je fout toe te geven. Wacht niet tot de vijand binnenkomt en gebruik je arrogantie om iemand te vangen die zwak van geest is. Mat. 5:23 vertelt ons hoe belangrijk het is. “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave."

Prov. 28:13 waarschuwt ons voor het gevaar van het verdoezelen van onze fouten, en belooft degene die trouw is te bekennen wanneer hij of zij een fout heeft gemaakt. “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming."

Nadat je privé naar haar bent gegaan, en als er anderen waren die getuige waren van jouw fout, is het gepast om ervoor te zorgen dat je hen dat ook vertelt. Sinds ik de enorme zegen heb geleerd van 'opscheppen over mijn zwakheden', probeer ik eigenlijk gelegenheden te vinden om anderen over mijn fouten te vertellen. “Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: GOD WEDERSTAAT DE HOOGMOEDIGEN, MAAR DE NEDERIGEN GEEFT HIJ GENADE." Jacobus. 4:6. “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome." 2 Kor. 12:9. 

De duivel zal door onze trots heen werken. In plaats van ons aan te moedigen om onze fouten en zwakheden te delen, zal hij ons ertoe aanzetten onze "overwinningen" te delen met anderen, die ons op hun beurt zullen vleien voor een "goed gedaan" werk. Prov. 29:5 waarschuwt ons, “Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor zijn schreden." We houden allemaal van mensen die ons bewonderen; helaas is het niets anders dan een val. Daarom, als je een overwinning met iemand deelt, zorg er dan voor dat het is wat DE HEER HEEFT GEDAAN! Als je moet roemen, roem dan in Hem! 2 Kor. 10:17 vertelt ons, “MAAR WIE ROEMT, ROEMT IN DE HERE”. Wij zijn slechts de vaten die Hij heeft gekozen. Hoe kunnen wij, de piano, opscheppen over de muziek die gespeeld wordt als het de Pianist, de Heer, de ware Muzikant is?

Je moet volkomen en volledig AFHANKELIJK zijn van de Heer voor elke beweging die je maakt, voor elke stap die je zet. Als leider en leraar zult u verantwoordelijk zijn voor al degenen die de Heer u heeft gegeven. “Uw voorgangers…want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen." Hebr. 13:17. 


De Wereld met Hem zelf Verzoenen

Laten we nog eens ons openings vers lezen 2 Cor. 5:18-19: “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd."

Je belangrijkste focus met je "bediening van verzoening" MOET zijn om je vriendin of groep vrouwen te leiden om zich met de Heer te verzoenen. Na een decennium van dienen in huwelijkscrisissen, is er één ding waar ik van overtuigd ben en dat is dat een huwelijks probleem niets meer is dan een spiritueel probleem dat zich manifesteert in een huwelijk. Daarom moet ons doel, het jouwe en het mijne, als "ministers van verzoening", zijn om tot de wortel van het probleem te komen: kijken naar de bron van hun vernietiging, namelijk hun wanhopige behoefte aan een hechte en intieme relatie met de Heer. We beginnen door God door ons heen te laten werken terwijl Hij de gebroken en wanhopige vrouw smeekt om Hem op een nieuwe, diepe en wonderbaarlijke manier te vinden. "Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen." 2 Kor 5:20. 

Het woord smeken betekent “iemand herhaaldelijk smeken”. De vers zegt het voor de tweede keer: "Wij smeken u namens Christus..." Hoewel de vrouw die je dient, misschien denkt dat het haar man is die met God verzoend moet worden, is de waarheid dat Hij eerst haar wilt! In de meeste gevallen is het de vrouw die de Heer het eerst probeert te bereiken te midden van een huwelijkscrisis. De vrouw is, geloof ik, het "hart" van de huwelijksrelatie en het is het "hart" dat eerst naar God moet worden gekeerd voordat het hoofd (de echtgenoot) zal terugkeren. Een hard hart kan echter niet worden gekeerd; het moet gebroken worden.


Gebrokenheid

Een vrouw die in een huwelijkscrisis zit, zal ofwel boos of gebroken zijn. Soms zie je beide emoties, wat vaak betekent dat de boosheid wordt doorbroken, maar nog niet compleet is. Na jarenlang geprobeerd te hebben vrouwen in beide categorieën te helpen, heb ik besloten dat ik om drie redenen geen hulp zal verlenen aan een vrouw die niet op de plaats van gebrokenheid is gekomen:

 1. Het heeft echt geen zin. Wat ik ook zeg, of hoe ik met haar deel, zelfs als ik mijn pijn uit het verleden deel en transparant word over mijn eigen zonden of tekortkomingen, ze kan me niet horen. Mijn woorden kunnen niet doordringen in een hart van steen dat zich door woede laat zien. “Indien iemand een oor heeft, hij hore”. Rev. 13:9. Ze is gewoon niet geïnteresseerd in wat ik zeg.

Op dit moment probeert ze gewoon iemand aan haar kant te laten horen en aan haar te laten komen. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen." 2 Tim. 4:3.

2. Als ik mijn tijd en moeite neem om te proberen de hardvochtige vrouw te dienen die boos is op haar man, boos op God omdat hij dit heeft laten gebeuren, en nu boos op mij omdat ik haar probeer te helpen op een manier dat zij niet wilt worden geholpen, dan zal ik uitgeput zijn en zal ik niet beschikbaar zijn om de vrouw te dienen die gebroken is en genezen wil worden. “Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten." John. 4:35. Er zijn genoeg harten die wit zijn om te oogsten; maak niet de fout om te proberen een ziel te oogsten voordat deze rijp is.

3. Mijn berisping of terechtwijzing zal er uiteindelijk toe leiden dat ze bozer wordt. Prov. 29:1 waarschuwt ons, “Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken." Dit is dezelfde reden waarom we vrouwen vertellen niet door te gaan met een beroep op hun man te doen - omdat dit onvermijdelijk zal resulteren in een volledige breuk in hun relatie. Hetzelfde geldt voor uw relatie met uw vriend, familielid of collega. God is de ENIGE die een hart van steen kan nemen en het in een hart van vlees kan veranderen. “Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven…”Ezech. 11:19.

Verleidingen van de duivel. “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels." Ef. 6:11. Een verleiding wordt gedefinieerd als “een geheim en sluw plan, vooral een plan dat is ontworpen om schade of letsel te veroorzaken; een plan van aanpak.” Het is een plan van de duivel om je het gevoel te geven dat je meer moet doen (meer praten, meer overtuigen) om je vriend om te draaien. Geen enkele hoeveelheid praten zal haar breken. Dat is de taak van de Heer. Hij zal een nieuwe wending in de gebeurtenissen toestaan, meer van de situatie aan het licht brengen, of een nog grotere crisis om haar naar een plek te brengen waar ze weet dat ze HEM nodig heeft. Sta niet in de weg van God.

Hoger van zichzelf. Laat je bovendien niet door de duivel proberen te overtuigen dat je roeping als predikant meer is dan hij is. “Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld." Rom. 12:3. Wij zijn de ambassadeurs van de Heer, niets meer en niets minder. Het is belachelijk dat een ambassadeur van de VS of een andere regering namens hem begint te handelen in plaats van namens de president of heerser van het land dat hij vertegenwoordigt.

Een ambassadeur is de “bemiddelaar” die zijn of haar vaardigheid gebruikt om twee partijen die “op gespannen voet” staan met elkaar te verzoenen. “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen." 2 Kor. 5:20 


Genezing

“Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is." Jer. 6:14

Oppervlakkige genezing. Elke keer dat we proberen de plaats van de grote Geneesheer in te nemen of een genezende balsem toe te dienen, los van het Woord van God, zullen we anderen oppervlakkig genezen. Het zal "lijken" alsof ze genezen zijn, maar diep van binnen zal de kanker nog steeds groeien. Jer. 8:22 vraagt ons, “” Is er geen balsem in Gilead, of is daar geen heelmeester? Want waarom is de wond van de dochter mijns volks niet geheeld”? Omdat we ons tot de filosofieën van de mensheid hebben gewend, onze aandacht hebben gericht op de geest van de mens, de psyche, in plaats van op zijn geest. Hoewel het waar is dat de psyche het centrum van denken en gedrag is, en misschien zelfs de ziel van een mens, is het de geest die zal blijven. De geest is het centrum van ons bestaan en onze behoefte aan God en Zijn Woord, dat onze geest voedt en geneest.

Maar Hij “antwoordde en zeide”: Er staat geschreven: NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN, MAAR VAN ALLE WOORD, DAT UIT DE MOND GODS UITGAAT." Matt 4:4.

Het Woord van God weglaten of beperken van de vrouw die gebroken is, is haar ziel uithongeren van het voedsel waar ze zo wanhopig naar op zoek is. En net zoals wanneer een persoon in lichaam verhongert, wordt het water of voedsel langzaam maar consequent gegeven totdat ze in staat zijn zichzelf te voeden. Eerst vloeistoffen, dan later vlees: “en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid." 1 Pet. 2:2.

Zijn Woord genas hen. Ps. 107:20 zegt dat “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen”. Je moet Zijn Woord gebruiken wanneer je probeert de gekwetsten en gebrokenen van hart te genezen. Niets minder dan dit zal doen. Niets dat het zuivere, ongewijzigde Woord van God gebruikt, zal volstaan. Water het niet af; het moet in zijn volle kracht worden gegeven om de wonderbaarlijke genezingen tot stand te brengen die Hij alleen kan bewerkstelligen. Dit is de reden waarom zoveel vrouwen ons schrijven over de ongelooflijke transformatie die ons herstelboek (of een ander boek van ons) in hun leven teweeg heeft gebracht. Het is omdat het VOORAL de Bijbel is; het geneest hen diep in hun geest, wat hun transformatie tot stand brengt. In combinatie met het “woord van mijn getuigenis” is het een krachtige dubbele stoot die hen verlost van de aanvallen van de boze terwijl het hun ziel kalmeert en verzacht.


Verlaten

Een verlaten en afgewezen vrouw heeft liefde, begrip en vaak onze tijd nodig. Ons doel moet echter opnieuw zijn om haar voor te stellen of opnieuw te introduceren aan Degene die “Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten” (Hebr. 13:5). We kunnen er niet altijd voor haar zijn en dat moeten we ook niet proberen. Als we ervoor zorgen dat ze afhankelijk wordt van ons, in plaats van van de Heer, hebben we meer kwaad dan goed gedaan. We moeten deze krachtige en geruststellende principes met haar delen: “Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God." Jes. 54:5.

Vertel haar. “Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden." Jes. 54:5. Als ze echt de “minnaar van haar ziel” vindt, heeft ze geen ander meer nodig - jou niet en haar man ook niet, omdat, “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus”. Filip. 4:19. Wanneer de "noodzaak" verdwenen is van een vrouw die ooit "bedroefd van geest" was, zal ze "stralend" lijken voor haar man en zijn hart zal naar haar terugkeren.


Hun Overtredingen Niet Tegen Hen Houden

Joh. 3:17 “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde."

Matt. 7:1 “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden."

Lucas 6:37 “En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden."

Met een bediening van verzoening moet je verlost zijn van elk soort oordeel. Misschien heb je medelijden met de vrouw die je dient, maar als je daar stopt en haar man veroordeelt, heb je het doel van je roeping gemist. Het kan jouw taak zijn om naar haar pijn te luisteren, maar je mag geen van beide een oordeel vellen. Geloof me, het is bijna niet te doen. De enige manier waarop je dit kunt bereiken, is door "de gezindheid van Christus" te hebben die "met mededogen bewogen" werd. Jezus zag verder dan hun zonden, hun tranen en hun ellende. Alleen door Hem, als Zijn geest in ons verblijft, zullen we de grote opdracht vinden en vervullen.

Het is niet aan ons om te bepalen wie er meer ongelijk heeft. In plaats daarvan krijgen we de opdracht om het Woord van God op zo'n manier te bedienen dat de vrouw wordt geleid naar Degene die haar kan genezen, transformeren en herstellen.

En tot slot, voordat ik dit hoofdstuk afsluit, wil ik een waarschuwing delen. Zorg ervoor dat u alleen voor VROUWEN werkt. De enige mannen die u veilig kunt dienen, moet bloedverwanten zijn: je zoon, je broer of jouw vader. Geen van deze zou ook "stief" moeten zijn. De duivel is HEEL slim. Ik heb vrouwen gezien die betrapt werden op overspel en ontrouw toen ze probeerden een goede vriend of familielid te helpen die niet bloedverwant was. En wees er niet trots op dat het "nooit zou kunnen gebeuren". Niemand van ons staat boven iets. Alleen door de genade van God zijn jij en ik niet bezweken voor ontrouw, aangezien we zonder Hem niets kunnen doen!

In een situatie waarin een man je benadert, is het verstandig om ze naar je man te sturen of hem een Herstel Jouw Huwelijk boek voor mannen te geven. Als ze terugkomen om erover te praten, stuur ze dan vriendelijk, maar vastberaden, naar de gemeenschap van onze bediening voor ondersteuning en aanmoediging. Of, als je een andere man kent die zich in een soortgelijke situatie bevindt, moedig hem dan aan om elkaar te ontmoeten als aanmoedigingspartners.


Tot Conclusie

Wij zijn ambassadeurs van Hem die ons gezonden heeft. Wij zijn de reddende schakel tussen de vrouw in nood en vernietiging. We bidden “staande in de bres” zodat Hij daar iemand zal vinden. We moeten hen de hand reiken, hen naar hun Verlosser brengen of terugbrengen. We moeten ze koesteren volgens de wegen en vermaningen van de Heer, en ze leren wat goed en juist is.

We mogen hen of hun echtgenoten niet veroordelen. We mogen niet de plaats innemen van Degene die ons gezonden heeft. We mogen ze niet oppervlakkig genezen door hun filosofieën van mensen te geven of door de waarheid en kracht van Zijn Woord af te zwakken. We moeten niet proberen de vrouw te dienen die nog steeds boos en niet gebroken is, maar ruimte laten voor God om het werk dat Hij begon af te maken.

Het is een hoge roeping om een ambassadeur van Christus te zijn in de bediening van de verzoening. Het is moeilijk en pijnlijk, maar zo ontzettend dankbaar. Wanneer je ervoor kiest om naar de slagvelden van de vernietiging van het huwelijk te worden gestuurd, zul je jezelf in de plaats stellen om wonderen uit de eerste hand te zien. Het is een baan die ik van harte aanbeveel.


Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide:

Wie zal Ik zenden

en wie zal voor Ons gaan?

En ik zeide: Hier ben ik, zend mij."

Jesaja 6:8

Persoonlijke toewijding: De bediening van verzoening erkennen en aanvaarden. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord en door het observeren van de epidemie van uit elkaar gaan en echtscheidingen die tegenwoordig in de wereld plaatsvindt, beloof ik en geef ik mijn wil over aan de wens van de Heer dat ik Zijn ambassadeur zou zijn. Ik zal trouw zijn om hoop te bieden door middel van een traktaat of "Hoopkaart" en ook bereid zijn mijn tijd te investeren om hen te leiden naar Degene die kan genezen en herstellen."

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.