Sharing is caring!

Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Twee Keer Hersteld"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 12 “God Zoeken”

Ik heb lief wie mij liefhebben,
wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.
―Spreuken 8:17

DUT-WRYM-NEW-COVER-Front

Wanneer een vrouw op zoekt gaat om haar huwelijk te herstellen, dan zijn er altijd veel vragen die komen tijdens de reis van haar herstel. Laten we zeggen dat in gedurende de twee jaren van mijn herstel en gedurende de vele jaren dat ik in de bediening ben, heb ik ontdekt dat niemand behalve God de antwoorden weet die ik nodig heb―niemand inclusief ik niet, niemand in onze bijeenkomsten, een begeleider, je pastoor, niemand. God alleen heeft jouw antwoorden.

This book, our other resources, and this chapter will not give you all the answers because God wants and yearns for you to seek Him! As you read the different questions and the scriptural answers, you will see that there are so many variables in each situation. Things become extremely complicated the more sin we have allowed in our lives and the more we have strayed from God’s perfect plan for His children.

Dit boek, en onze andere onderzoeken, en dit hoofdstuk zullen je niet alle antwoorden geven omdat God ernaar verlangt dat je Hem zoekt. Als je de verschillende vragen en de bijbelse antwoorden leest, dan zal je zien dat er zo veel verschillen zijn in elke situatie. Dingen worden veel gecompliceerder hoe meer zonden we hebben toegestaan in ons leven, en hoe meer we zijn afgedwaald van Gods volmaakte plan voor zijn kinderen.

Getting back on track to achieve His perfect plan is impossible for you, but it is not impossible for God!

Om terug te komen op de weg om Zijn perfecte plan te bereiken voor je leven is onmogelijk voor jou, maar is niet onmogelijk voor God!

Throughout this chapter, many questions will arise in your mind; when they do, simply ask God to show you the answer. God will lead you and reveal the answer you need for every question you ask. Here is your promise:

Door dit hoofdstuk heen, zullen er veel vragen in je gedachten opkomen; wanneer dat gebeurt, vraag gewoon aan God of Hij je het antwoord wil laten zien. God zal je leiden en zal het antwoord onthullen voor elke vraag dat je vraagt. Hier is je belofte:

“But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him” (James 1:5).

“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden” (Jacobus 1:5).

Ask of God
Vraag het aan God

What if my husband is unfaithful and commits adultery, then am I allowed to divorce him?

Wat als mijn man ontrouw is en overspel pleegt, heb ik dan het recht om van hem te scheiden?

No. As we just learned in chapter 11, “For I Hate Divorce,” God’s Word says that a husband could divorce for the reason of fornication only (which is intercourse prior to marriage) if the woman was defiled, no matter what your Bible translation may seem to say. The one exception refers to the time of betrothal only. Fornication and adultery are not the same sin. If they were, these sins would not be stated twice in the same Scripture verse: “. . . neither fornicators, idolaters, nor adulterers . . .” (1 Cor. 6:9).

Nee. Zoals we zojuist hebben geleerd in hoofdstuk 11, “Want Ik Haat de Echtscheiding,” Gods Woord zegt dat een man kan scheiden om alleen de reden van ontucht (wat betekent intimiteit voor het huwelijk) als de vrouw was verontreinigd, wat uw bijbelvertaling ook mag zeggen. De enige uitzondering leid alleen terug naar de tijd van verloving. Ontucht en overspel zijn niet dezelfde zonde. Als ze dat waren geweest, zouden deze zonden niet twee keer beschreven staan in dezelfde Biibeltekst:”…….. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers……..” (1 Kor. 6:9).

Divorce her secretly. Divorce for the cause of fornication was allowed during the betrothal time, as in the case of Mary and Joseph. The terms “fiancé” and “engagement” were not used during this period of history. The term “husband” was used because Joseph had already committed to being Mary’s husband. “And Joseph, her husband . . . desired to divorce her secretly” (Matt. 1:19). This was prior to their marriage because divorce was allowed for the case of fornication only.

In het geheim van haar scheiden. Echtscheiding om de reden van ontucht was toegestaan gedurende de verlovings tijd, zoals in het geval van Maria en Jozef. De term “verloofde” en “verloving” werden niet gebruikt in deze periode van de geschiedenis. De term “echtgenoot” werd gebruikt omdat Jozef al had toegezegd om Maria haar echtgenoot te zijn. “Daar nu Jozef, haar man……. was hij van zins in stilte van haar te scheiden” (Matt. 1:19).

Betrothed. The previous verse explains that the “divorce” was to take place before the marriage! “. . . when His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child . . .” (Matt. 1:18). The latest a divorce could take place was immediately after the wedding night, if the woman (not the man) was found not to be a virgin.

Verloving. De voorgaande vers legt uit dat de “echtscheiding” plaats moest vinden voor het huwelijk!”…. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn…….” (Matt. 1:18). Het laatste moment dat een echtscheiding kon plaatsvinden was meteen na de huwelijks nacht, als een vrouw (niet de man) geen maagd meer bleek te zijn.

There are far too many churches and pastors who say that divorce is right in some situations, but God’s Word clearly says, “Whoever then annuls one of the least of these commandments, and so teaches others, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven” (Matt. 5:19). Therefore, we, as teachers of the Word, will not annul any of God’s commandments—in other words, we will not say that the verses about divorce are not valid.

Er zijn veelste veel kerken en pastors die zeggen dat een echtscheiding is rechtvaardig in sommige situaties, maar Gods Woord zegt duidelijk, “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen” (Matt. 5:19). Daarom, wij, als leraren van het Woord, zullen niks van Gods geboden nietig verklaren – in andere woorden, we zullen niet zeggen dat de verzen over echtscheiding niet geldig zijn.

How can you be sure that what this book says is right and what so many of the churches are saying is wrong? The Scriptures warn us to “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness’” (Matt. 7:15–23). Aren’t many of the marriages in your church crumbling and the families dissolving? These are the bad fruits.

Hoe kunnen we zeker zijn dat wat dit boek zegt klopt en wat zoveel kerken zeggen verkeerd is? De Bijbel waarschuwd ons “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’” (Matt 7:15-23). Zijn niet veel van de huwelijken in jouw kerk neergestort en de families opgelost? Dit zijn de slechte vruchten.

I have found in talking to pastors about this issue of divorce and remarriage that many of them personally feel “deep down” a conviction about marriage but don’t want to “offend” anyone, especially all those “church members” who are in their second and third marriages. Sadly, one who did finally take a stand in his church was met with a church division from those who were in second and subsequent marriages. They did not appreciate their pastor taking this firm stand on divorce and remarriage! However, when faced with making a decision, we must remember, “Friendship with the world is hostility toward God. Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God” (James 4:4).

Ik heb ontdekt in gesprekken met pastoors over dit onderwerp echtscheiding en hertrouwen dat veel van hun persoonlijk het gevoel hebben “diep van binnen” een overtuiging te hebben over het huwelijk maar niemand willen “beledigen”, vooral al die kerkleden “ die in hun tweede of derde huwelijk zitten. Jammer genoeg, kreeg iemand die uiteindelijk een standpunt in zijn kerk innam, te maken met een kerkelijke verdeeldheid van degenen die in hun tweede en volgende huwelijken zaten. Ze stelde het niet op prijs dat hun pastoor zo een sterk standpunt aannam over echtscheidingen en hertrouwen! Wanneer, we echter een beslissing moeten nemen, moeten we niet vergeten: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is ? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jacobus 4:4)

A strong stand is not for the purpose of condemning those who are divorced or remarried, but instead, to prevent others from making the same mistake. In the same way, I would not want to make a woman uncomfortable because she had an abortion, yet I would not fail to share the consequences and God’s will for others who could make the same mistake.

Een sterk standpunt is niet met het doel van veroordeling degene die gescheiden of hertrouwd zijn, maar, om te voorkomen dat andere dezelfde fout maken. Zoals, dat ik niet wil dat een vrouw zich ongemakkelijk gaat voelen omdat ze een abortus heeft laten doen, toch zou ik niet laten om de consequenties te delen en Gods wil aan andere die mogelijk dezelfde fout zouden kunnen maken.

Ears tickled. If a pastor or church takes a stand against divorce and remarriage, they are labeled legalistic or judgmental. Those who want to “do their own thing” will go to another church to hear what they want to hear (to have their ears tickled).

Kriebelende oren. Als een pastor of kerk een sterk standpunt innemen tegen echtscheidingen en hertrouwen, worden ze automatisch gelabeld als wettisch of veroordelend. Degene die hun “eigen ding willen doen” zullen naar een andere kerk gaan om te horen wat ze willen horen (om hun oren te laten kriebelen)

“For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away from the truth, and will turn aside to myths” (2 Tim. 4:3–4).

“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” (2 Tim. 4:3-4).

Since I’m already divorced or single again, couldn’t I remarry or at least date and then ask God to forgive me?

Omdat ik toch al gescheiden of vrijgezel ben, kan ik niet hertrouwen of minstens uit gaan met iemand en dan God om vergeving vragen?

First of all, you are not really single. Only someone who has never been married (or a widow or widower) is single, as you will discover if you read the Scriptures honestly without trying to make them say what you want them to say. “So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man” (Rom. 7:3).

Als eerste, je bent niet echt vrijgezel. Alleen iemand die nooit getrouwd is geweest (of een weduwe of weduwnaar) is vrijgezel, zoals je zal ontdekken als je de Bijbel echt leest zonder dat je wilt dat ze zeggen, “ Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft” (Rom. 7:3).

Secondly, you will reap what you have sown. “Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, this he will reap also” (Gal. 6:7). You are willfully entering into sin. “Therefore to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin” (James 4:17).

Als tweede, je zal oosten wat je hebt gezaaid. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7). Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde” (Jacobus 4:17)

A terrifying thing. You’ll set yourself up for God’s vengeance. “For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. How much more severe a punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God. Vengeance is mine, I will repay. The Lord will judge His people. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God” (Heb. 10:26–31).

Iets vreselijks. Je zal je zelf opmaken voor Gods vergelding. “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God” (Heb. 10:26-31).

God will not be mocked; you can never benefit from ignoring God’s Word nor by trading obedience for a “better marriage” (or relationship) with someone new; you will reap what you have sown. Yes, God can forgive you, but that will not erase the consequences that will be worse than what you feel you are living through right now.

God laat niet met zich spotten; je kan nooit voordeel halen uit het negeren van Gods Woord door ongehoorzaamheid te ruilen voor “een beter huwelijk” (of een relatie) met iemand nieuw; je zal oosten wat je hebt gezaaid. Ja, God kan je vergeven, maar dat zal de consequenties niet uitwissen die erger zullen zijn dan wat je nu voelt met wat je nu meemaakt.  

During many years of ministry, the Lord has continually shown me information about those who have rejected our beliefs and the truth of God’s Word. Some of the most horrible, abominable, and heart-wrenching testimonies I have heard came from women who “knew the truth” and yet ignored it to do “as they pleased.”

Gedurende de vele jaren van bediening, heeft de Heer mij continue informatie laten zien over degene die onze geloofsovertuigingen hebben afgewezen en de waarheid van Gods Woord. Een paar van de vreselijkste , afschuwelijkste, en hart-verscheurende  getuigenissen die ik heb gehoord komen van vrouwen die “de waarheid wisten” en toch genegeerd hebben het te doen “zoals zij wilde”

Can anyone then ever remarry?
Kan iemand dan hertrouwen?

“A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord” (1 Cor. 7:39). For those women who are widowed, it is important to know that when the real “Mr. Right” comes along, he will also be widowed or will never have been married. Remember, Satan usually brings his best first, but the Lord makes you wait and then brings His best! “Wait for the Lord, and keep His way” (Ps. 37:34).

“Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here” (1 Kor. 7:39). Voor de vrouwen die weduwen zijn, is het belangrijk om te weten dat wanneer de echte “Mr Goed” voorbij komt, zal hij ook een weduwnaar zijn of zal nooit getrouwd geweest zijn. Onthou, Satan brengt Meestal zijn beste het eerst, maar de Heer zal je laten wachten en brengt daarna Zijn beste! “ Wacht op de Here en bewaar zijn weg” (Ps. 37:34).

But what if I am already in a second (or third) marriage?
Maar als ik al in een tweede huwelijk zit (of in een derde) huwelijk?

Begin by asking God for forgiveness, whether you were married before you were saved or not. You can’t be effective in your Christian walk if you can’t admit past sins. “He who covers his transgressions shall not prosper” (Prov. 28:13). “If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:8–9).

Begin door vergeving te vragen aan God, of je nou getrouwd was toen je werd gered of niet. Je kan niet effectief zijn in je Christelijke wandel als je je zondige verleden niet kan toegeven. “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spr. 28:13). “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:8-9).

Time to repent. “And I gave her time to repent; and she does not want to repent of her immorality. Behold, I will cast her upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds” (Rev. 2:2). “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much” (James 5:16).

Tijd om schuld te belijden. “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren” (Openb. 2:21). “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jacobus 5:16).

Next, seek God to see whether it is His desire to restore your marriage. It is very important that no matter which marriage you are seeking to restore (first, second, or subsequent) that you seek God. We have seen that hearing from God in your heart (that He truly wants to restore your marriage) will help you to “finish the course” and to “endure to the end,” not to mention starting you off in the right direction.

En als volgende, zoek God om te weten of het Zijn wens is om je huwelijk te herstellen. Het is erg belangrijk dat welk huwelijk je ook zoekt te herstellen (eerste, tweede, of volgende) dat je God zoekt. We hebben gezien dat het horen van God in je hart (dat Hij echt je huwelijk wilt herstellen) je zal helpen om het “einde van de cursus” te halen en om “vol te houden,” 

If you cannot discern God’s will for which marriage or which husband to restore (as is the case with many women), then God is telling you that, for right now, He wants you all to Himself. He wants you to feel His perfect love, which you can never earn—but you don’t have to because He gives it freely, even when you feel unworthy. He wants to heal you of all your past wounds. He wants you to be so full of Him that you don’t need any earthly husband. This is where all women need to be. When we are needy, we are vulnerable to hurt and often drive a husband away. Let God be your Husband and see what real love is! (See Isa. 54:4–6.)

Als je Gods wil niet kunt onderscheiden voor welk huwelijk of met welke echtgenoot je moet herstellen (zoals het geval is bij veel vrouwen), dan zegt God je dat Hij je op dit moment helemaal voor Zichzelf wil hebben. Hij wil dat je Zijn perfecte liefde voelt, wat je nooit kan verdienen―maar dat hoef je niet want Hij geeft het vrijwillig, zelf als je je onwaardig voel. Hij wilt je genezen van al je wonden uit het verleden. Hij wilt dat je zo vol bent van Hem dat je geen aardse man nodig hebt. Dit is waar alle vrouwen dienen te zijn. Wanneer we behoeftig zijn, zijn we kwestbaar om pijn gedaan te worden en vaak drijven we een man weg. Laat God je Echtgenoot zijn en zie wat echte liefde is! (Zie Jes. 54:4-6).

Can my adultery of being in a second (or subsequent) marriage be forgiven?
Kan mijn overspel van het zijn in een tweede huwelijk (of volgend) huwelijk worden vergeven?

Yes. In John 8:11 Jesus asked the woman caught in adultery if anyone had condemned her, “And she said, ‘No one, Lord.’ And Jesus said, ‘Neither do I condemn you; go your way. From now on sin no more.’”

Ja, in John. 8:11 vroeg Jezus de vrouw die was gepakt voor overspel of iemand haar had veroordeelt, “En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer.”

Some have read into the verse that to “go and sin no more” means that if she was in an adulterous marriage that she would need to divorce her husband in order to be made clean. Nothing could be further from the truth!

Sommige hebben de vers gelezen op een manier dat “ga en zondig niet meer” als of het de betekenis had dat ze in een overspelig huwelijk was dat ze van haar echtgenoot moest scheiden om het in orde te maken. Niks kon meer van de waarheid af zijn!

Ignoring or minimizing the power of Christ’s shed blood. When a person believes that God will not forgive a second or subsequent marriage but sees it only as ongoing adultery, that person is saying that Jesus’ blood is unable to cover the sin of adultery caused by divorce and remarriage.

De kracht van het vergoten bloed van Christus negeren of minimaliseren. Wanneer een persoon gelooft dat God een tweede of volgend huwelijk niet zal vergeven maar als een zonde die door gaat, die persoon zegt dat Jezus “bloed niet in staat is om de zonde van overspel te bedekken veroorzaakt door echtscheiding en hertrouwen.

This verse in 1 Corinthians 6:9 shows us the truth: “Or do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers . . . shall inherit the kingdom of God. And such were some of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.” Hallelujah! God can and does forgive adultery—any and all adultery! “And Jesus said, ‘Neither do I condemn you; go your way. From now on sin no more’” (John 8:11). Impossible, you say?

Deze vers in 1 Korinthiers 6:9 laat ons de waarheid zien: “Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” Hallelujah! God kan en vergeeft overspel―alle en elk overspel! “En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer’” (Joh. 8:11). Onmogelijk, zeg je?

When Jesus spoke of it being “easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God” that is certainly impossible to do, His disciples questioned Him: “Then who can be saved?” “And looking upon them Jesus said to them, ‘With men this is impossible, but with God all things are possible’” (Matt. 19:24–26).

Toen Jezus sprak over dat het “Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Dat is zeker onmogelijk om te doen,  Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk’” (Matt. 19:24-26).

But I was told that since my husband was married before (or I was married before) that I am in “continual” adultery.

Maar mij is vertelt dat omdat mijn man eerder is getrouwd (of dat ik eerder getrouwd ben geweest) zit ik in een voort gaand overspel.

If we must go beyond His shed blood and His forgiveness by “needing” to “make it right” by no longer being in a second marriage (which, by the way, would constitute a divorce that God says He hates), then a person who stole something would need to “make it right” by returning what he had stolen. That would be fine if the person still had what he took, and if he no longer had the goods or money he certainly could work to pay it back. However, if someone murdered and needed to “make it right,” how could he? The person he murdered is dead. Therefore the “solution” of “making it right” does not work since it is not applicable to all sins.

Als we zouden moeten gaan achter Zijn vergoten bloed en Zijn vergeving door “het nodig te vinden” om “het goed te maken” door niet langer in een tweede huwelijk te zijn ( welke, door, waarvoor een echtscheiding nodig zou zijn wat God zegt dat Hij haat), dan zou een persoon die iets heeft gestolen het “goed moeten maken” door hetgene dat hij gestolen heeft terug te brengen. Dat zou fijn zijn als de persoon hetgene nog heeft wat hij heeft genomen, en als hij niet de goederen of het geld heeft dan zou hij kunnen gaan werken om het terug te betalen. Maar, als iemand een moord heeft gepleegd en het nodig was om het ‘goed te maken,” hoe zou hij dat kunnen doen? De persoon die hij heeft vermoord is dood. Daarom de “oplossing” van “het goed maken” werkt niet omdat het niet toegepast kan worden op alle zonden.

In addition, it adds “works” to the equation of forgiveness when Titus 3:5 clearly states that it is “not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost.”

Bovendien voegt het “werken” toe aan de gelijkenis van vergeving wanneer Titus 3:5 duidelijk zegt dat “ het  niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered heeft door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest.”

There are marriage ministries who believe that only those in first marriages are blessed and sanctioned by God (since they themselves were in first marriages). However, they neglect the power of His saving blood that covers all sin. The truth is found in God’s loving-kindness; He is a God of hope for all who will come to Him, no matter how messed up their lives may be.

Er zijn huwelijk bedieningen die geloven dat alleen diegene die in een eerste huwelijk zitten gezegend zijn en kerkrechtelijk voor God (omdat zijzelf in een eerste huwelijk zaten). Ze negeren echter de kracht van Zijn reddened bloed dat alle zonde bedekt. De waarheid is te vinden in Gods liefdevolle-vriendelijkheid; Hij is een God van hoop voor iedereen die bij Hem komt, hoe een puinhoop hun leven ook is.  

In addition, God has confirmed His will through the many restored marriages of those who were in second or subsequent marriages. God is not a respecter of persons: He does forgive, and His blood does cover all sins without our having to add works to the equation.

Bovendien heeft God Zijn wil bevestigd door de vele herstelde huwelijken van degenen die in een tweede of volgend huwelijk waren. God heeft geen aanzien des persoon: Hij vergeeft werkelijk, en zijn bloed bedekt alle zonden zonder dat wij werken aan de gelijkenis hoeven toe te voegen.

We are no longer under the law, but we live by grace. “For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all” (James 2:10). “But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ (by grace you have been saved) . . . For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God . . .” (Eph. 2:4–5, 8).

Wij zijn niet langer onder de wet, maar we leven door genade. “Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden)” (Jacobus 2:10). “God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden)………. Want door (genade zijt gij behouden)…….. door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God…….” (Efez. 2:4-5, 8).

A gift is not something you can or should earn; it is freely and lovingly given! Trying to live under the law was a curse, but “Christ redeemed us from the curse of the Law” (Gal. 3:13). Hallelujah!

Een geschenk is niet iets dat je kan of moet verdienen; het is gratis en wordt met liefde gegeven! Proberen onder de wet de leven was een vloek, maar “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet” (Gal. 3:13). Hallelujah! 

Most who want to believe that an adulterous marriage is the “unpardonable sin” are the same individuals who are looking at the speck in someone else’s eye but have failed to notice the plank in their own eye. If you are judging someone in this fashion, just remember it will be how God will judge you. “For in the way you judge, you will be judged; and by your standard of measure, it will be measured to you” (Matt. 7:2).

De meeste die willen geloven dat een overspelig huwelijk is de “onvergeeflijke zonde” zijn de zelfde individuen die kijken naar de splinter in iemand anders zijn ogen maar hebben gefaald om te kijken naar de balk in hun eigen ogen. Als je iemand op zo een manier veroordeelt, dan zal je moeten onthouden dat dat de manier is hoe God je zal veroordelen. “  want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden” (Matt. 7:2).

Then is remarriage okay if it’s under the right circumstances?
Is hertrouwen dan oke als het onder de juiste voorwaarden is?

When anyone sees God’s forgiveness displayed to those who were forgiven of adultery in a second or subsequent marriage, it is very tempting to seek to remarry rather than seeking restoration, especially when it is so very painful.

Als iemand Gods vergeving ziet verschijnen aan diegene die vergeven zijn van overspel in een tweede huwelijk of volgend, is het heel verleidelijk om te zoeken om te hertrouwen dan te zoeken naar herstel, vooral wanneer het zo pijnlijk is.

If you continue to seek what you desire rather than God’s will for your life, you will never experience the abundant life that He has waiting for you.

Als je blijft zoeken naar wat jou wensen zijn dan in plaats van Gods will voor je leven, zal je nooit het overvloedige leven ervaren dat Hij voor je heeft wachten.

Should I restore this marriage or go back to my first husband?
Moet ik dit huwelijk herstellen of moet ik terug gaan naar mijn eerste man?

His will. After you confess your sin of getting ahead of God by remarrying or marrying someone who was already married, you must lay your will aside and ask your heavenly Father for His will concerning your present marriage. Does the Lord want you to continue to seek restoration for this marriage that is falling apart? Many women have faced this difficult task, but God is always faithful and will guide you if you seek Him. Pray for God’s direction. “The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly” (John 10:10).

Zijn wil. Nadat je je zonde heb beleden om voor God uit te gaan door te hertrouwen of met iemand anders te trouwen die al getrouwd was, moet je je wil opzij leggen en aan je hemelse Vader vragen naar Zijn wil over je toekomstige huwelijk. Wil de Heer dat je herstel blijft zoeken voor dit huwelijk dat uit elkaar valt? Vele vrouwen hebben voor deze moeilijke taak gestaan, maar God is altijd trouw en zal je leiden als je Hem zoekt. Bid om Gods leiding. “ De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Joh. 10:10).

An adulterous foundation. Is your present marriage the result of an adulterous relationship? Were you or was your husband married to someone else? Is that former spouse presently unmarried? If you answered “yes” to all three of these questions, it is possible that the Lord may want to restore your previous marriage.

Een overspelige fundering. Is je huidige huwelijk het resultaat van een overspelige relatie? Was jij of je man getrouwd met iemand anders? Is die voormalige partner nu ongetrouwd? Als je antwoord met “ja” op alle drie de vragen, dan is het mogelijk dat God je voorgaande huwelijk wilt herstellen. 

Again, it is in seeking the Lord for His will that will bring you the peace that passes all understanding. Surrendering yourself totally to Him, repenting of your sins and being forgiven, being willing to forgive, and then putting your trust in the God who has a wonderful future, a hope, and an abundant life waiting for those whose hearts are completely His—this is what He is asking you to do.

Nogmaals, het is zoeken naar de Heer Zijn wil dat je vrede boven alle verstanden zal brengen. Geef je volledig over aan Hem, belijdt je zonden en word vergeven, wees bereid om te vergeven, en zet dan je vertrouwen in de God die een wonderbare toekomst heeft, een hoop, en een overvloedig leven wachtend voor diegene waarvan de harten compleet van Hem zijn―dit is wat Hij vraagt jou te doen.

Don’t allow the enemy to put you under condemnation. You will know it is the enemy if you feel “hopelessness” in your spirit. God doesn’t condemn, but instead, convicts us and “gently” equips us to fulfill His desire with the help of His Holy Spirit and by His wonderful grace.

Laat de vijand je niet zetten onder veroordeling. Je zal weten dat het de vijand is als je je “hopeloos” voelt in je Geest. God veroordeelt niet, maar in plaats daarvan, hij overtuigd ons en “zachtjes” voorziet Hij ons om Zijn wensen te vervullen met de hulp van Zijn Heilige Geest en door Zijn Wonderbare genade.

What if my husband has remarried?
Wat als mijn man is hertrouwd?

When women who were divorced began experiencing their husbands’ marrying the OW, I “thought” I knew the answer based on the plan I had when my husband told me that he was going to marry the OW. God reminded me in Isaiah 55:8–9: “‘For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways,’ declares the Lord. ‘For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.’”

Toen vrouwen die gescheiden waren begonnen te ervaren dat hun mannen’ trouwde met de AV, “dacht” ik ik weet het antwoord gebaseerd op het plan die ik had met mijn eigen echtgenoot toen hij mij vertelde dat hij van plan was om met de AV te gaan trouwen. God herrinerde mij aan Jesaja 55:8-9: “ Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.’”

I had made up my mind (back when my husband was gone) that if he married the other woman, then I believed that God was telling me to devote myself to Him, to my children, and to ministering to younger women—that I was no longer to seek restoration. The first part was true: I was to devote myself the Lord, to my children, and to ministering to women, but the second part to “no longer seek restoration” would have caused me to fall short of His perfect plan.

Ik had besloten (toen mijn echtgenoot weg was) dat als hij met de andere vrouw zou trouwen, dat vertelde God mij dat ik mij aan Hem moest wijden, aan mijn kinderen, en aan de bediening van jongere vrouwen―dat ik niet langer herstel zou zoeken. Het eerste deel was waar: ik moest mijzelf aan de Heer wijden, aan mijn kinderen, en aan de bediening aan vrouwen, maar het tweede gedeelte “niet langer herstel zoeken” zou ervoor gezorgt hebben dat ik tekort zou schieten aan Zijn perfecte plan.   

God is good all the time! It is His desire to give hope to everyone who seeks Him!! God has faithfully revealed His plan for the women whose husbands have remarried through two testimonies of restored marriages that He brought to me when I had been pleading with Him to help me to minister more effectively to this group of women in our fellowship. In the first testimony, God gave a woman (whose husband had remarried) the faith to believe and endure to the end, and she received her husband and family back!

God is altijd goed! Het is Zijn wens om hoop te geven aan iedereen die Hem zoekt!! God heeft getrouw Zijn plan geopenbaard aan de vrouwen van wie de echtgenoten zijn hertrouwd door twee getuigenissen van herstelde huwelijken die Hij naar mij heeft gebracht toen ik pleitte bij Hem om mij te helpen om nog effectiever te bedienen aan deze groep van vrouwen in onze bijeenkomsten. In de eerste getuigenis, heeft God een vrouw (van wie de man was hertrouwd) het geloof gegeven om tot het einde vol te houden, en ze heeft haar man en gezin terug gehad.

This woman continued to pray and believe even after her husband remarried the OW but soon felt that she may have been crazy to continue to believe since no one agreed with her (which is exactly the way I felt about halfway through my restoration). At her lowest point, she cried out to God, who brought her to Ezra 9 and 10. It was there that she found the hope to continue to believe and endure the final trial when the Lord led her to give her former husband her home and two daughters. Only two weeks later, her husband “broke.” He gave His life to the Lord, divorced his wife, and remarried this believing wife. In addition, he became a minister of God’s Word even though he had been a professional criminal!

Deze vrouw bleef bidden en geloven zelf nadat haar man was hertrouwd met de AV maar snel voelde ze dat ze misschien gek was geworden om te blijven geloven omdat niemand het met haar eens was (precies zoals ik mij voelde halverwege mijn herstel). Op haar dieptste punt, schreeuwde ze het uit naar God, die haar bracht naar Ezra 9 en 10. Het was daar dat ze de hoop vond om te blijven geloven en de laatste beproeving te doorstaan toen de Heer haar leidde om haar voormalige echtgenoot haar huis en twee dochters terug te geven. Slechts twee weken later, “brak” haar man. Hij gaf zijn leven aan de Heer, scheidde van zijn vrouw, en hertrouwde deze gelovige vrouw. Bovendien werd hij een dienaar van Gods Woord, ook al was hij een beroepscrimineel!  

At first I was skeptical, but as I began to study the Scriptures in Ezra (that God gave the woman whose husband had remarried), I gained the faith and the scriptural truths to believe that if God restored her marriage, this was available to every woman whose husband had remarried! Here is what I found:

In het begin was ik sceptisch, maar toen ik de Bijbelverzen in Ezra begon te bestuderen (die God de vrouw heeft gegeven van wie de echtgenoot was hertrouwd), kreeg ik het geloof en de schriftuurlijke waarheden om te geloven dat als God haar huwelijk kon herstellen, dan was dit beschikbaar voor elke vrouw van wie de man is hertrouwd! Dit is wat ik gevonden heb:

Ezra 10:10–11 says, “Then Ezra the priest stood up and said to them, ‘You have been unfaithful and have married foreign wives adding to the guilt of Israel. Now, therefore, make confession to the Lord God of your fathers, and do His will; and separate yourselves from the peoples of the land and from the foreign wives.”

Then in Ezra 10:14 we read “Let our leaders represent the whole assembly and let all those in our cities who have married foreign wives come at appointed times, together with the elders and judges of each city, until the fierce anger of our God on account of this matter is turned away from us.”

Ezra 10;10-11 zegt, Toen stond de priester Ezra op en zeide tot hen: Gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat gij vreemde vrouwen hebt gehuwd; daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geeft nu eer aan de Here, de God uwer vaderen, doet wat Hem welgevallig is en scheidt u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen.””
Dan in Ezra 10:14 lezen we “Laten toch onze oversten optreden voor de gehele gemeente; dan kunnen allen in onze steden, die vreemde vrouwen hebben gehuwd, op vastgestelde tijden verschijnen, en met hen de oudsten en de rechters van elke stad, totdat wij de brandende toorn van onze God over deze zaak van ons hebben afgewend.”

I searched Ezra and looked up the term “foreign” or “strange” wives, which the men were to “put away” or “separate” from in the original translation of Greek. What I saw was that the words “foreign” and “strange” in the King James Version translated to “adulterous.” When I looked up the words “separate” and “put away” from the KJV, they translated to “asunder.” This means that God is saying that if a man is married in an adulterous marriage, and God leads him to, that God tells him to put asunder (or separate) from that marriage. “That means that if a man is married in an adulterous marriage, by God’s leading he may in fact be told to put asunder (or separate from) that marriage.” Chapter 10 of Ezra concludes with this verse: “All these had married foreign wives, and some of them had wives by whom they had children” (Ezra 10:44). If this verse concerns you, remember that when Sarah told Abraham to send Hagar and Abraham’s son away, God told him to listen to her! “But God said to Abraham, ‘Do not be distressed because of the lad and your maid; whatever Sarah tells you, listen to her . . .’” (Gen. 21:12).

Ik heb Ezra doorzocht en heb de termen “buitenlands” of  “vreemde” vrouwen opgezocht, welke de mannen “ weg moesten zetten” of  van moesten “scheiden” in de originele Griekse vertaling. Wat ik zag is dat het woord “buitenlands” en “vreemde” in de Nieuw Koning Jacobus Versie vertaald is naar “overspelige.” Toen heb ik de woorden  “gescheiden” en “weg zetten” in de NKJ opgezocht, ze waren vertaald naar “uiteen.” Dit betekent dat God zegt dat als een man is getrouwd in een overspelig huwelijk, en God leid hem daar naar toe, dat God hem kan vertellen om uit elkaar te gaan (of te scheiden) van dat huwelijk.” Hoofdstuk 10 van Ezra is inclusief deze vers: “Deze allen hadden vreemde vrouwen genomen; hieronder waren vrouwen die zonen hadden voortgebracht” (Ezra 10:44). Als deze vers op jou slaat, onthou dan toen Sarah Abraham vertelde om Hagar en Abraham zijn zoon weg te sturen, vertelde God hem om naar haar te luisteren! “ Maar God zeide tot Abraham: Laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin; in alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren…….’” (Gen. 21:12).      

God was the one who cared for Hagar and her son Ishmael after Abraham sent her away. “So Abraham rose early in the morning, and took bread and a skin of water and gave them to Hagar, putting them on her shoulder, and gave her the boy, and sent her away. And she departed, and wandered about in the wilderness of Beersheba” (Gen. 21:14). Later, when they were about to perish, God said to Hagar, “Arise, lift up the lad, and hold him by the hand, for I will make a great nation of him” (Gen. 21:18).

God was degene die voor Hagar zorgde en haar zoon Ismael nadat Abraham haar had weg gestuurt. “De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind, en hij zond haar weg; daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba” (Gen. 21:14). Later, toen ze zou vergaan, zei God tegen Hagar, “ Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen” (Gen. 21:18).

After I got the first testimony and studied the verses of Ezra and Genesis with the testimony of Abraham, I again diligently sought God in prayer to make sure that what I believed was correct. A week or two later, God faithfully confirmed His leading when a man submitted to us the testimony of his marriage that was restored after he had been remarried and was led to divorce or “put away” his wife from an adulterous marriage. He came to a place of brokenness when he found himself in prison due to the OW he had married. (You can read both of these testimonies in By the Word of Their Testimony.)

Nadat ik de eerste getuigenis had gekregen en had gestudeerd de verzen van Ezra en Genesis met de getuigenissen van Abraham, zocht ik weer ijverig God in gebed om zeker te zijn dat wat ik geloofde was correct. Een week of twee later, bevestigde God trouw Zijn leiding toen een man zijn getuigenis instuurde naar ons van zijn huwelijk dat was hersteld hij was hertrouwd en was geleid om te scheiden of “weg te zetten” zijn vrouw van het overspelige huwelijk. Hij kwam op een plaats van gebroken heid toen hij zichzelf in de gevangenis vond door de AV die hij was getrouwd. (Je kan allebeid de getuigenissen lezen in (Door het Woord van Hun Getuigenissen.)

Once again, this shows us that no matter what your situation—married, separated, divorced, husband remarried, first, second, or third marriage—you must seek the Lord about restoration and allow Him to lead you! If your husband has remarried, you have hope! Based on divorce statistics alone, there is only a 15% chance that his marriage will survive. When you add your prayers and faith to that equation, you can easily “hope against hope” and believe! (See Rom. 4:18.)

Nog een keer, dit wijst ons dat het niet uit maakt wat je situatie is―getrouwd, gescheiden, echtgenoot die hertrouwd is, eerste, tweede, of derde huwelijk―je moet de Heer zoeken over het herstel en Hem toelaten je te leiden! Als je man is hertrouwd, dan heb je hoop! Gebasseerd op alleen de stastieken, is er maar 15% kans dat zijn huwelijk zal slagen. Wanneer je je gebeden en geloof aan die vergelijking toevoegt, kunt u gemakkelijk “hopen tegen hoop” en geloven! (Zie Rom. 4:18.)

While you continue to seek the face of God and follow His principles for restoration, God will be busy allowing your husband’s marriage to end in divorce. 

Terwijl je Gods aangezicht blijft zoeken en zijn principes blijft volgen voor herstel. Zal God bezig zijn toe te staan dat het huwelijk van je man eindigt in een echtscheiding.

Grace, Grace, and More Grace
Genade, Genade, en nog Meer Genade

In closing the second chapter dealing with divorce and the issues of remarriage, it may seem that this chapter contradicts the previous chapter “I Hate Divorce”—but this is not the case any more than the Old Testament contradicts the New Testament. The Old Testament is the Law that God’s people were unable to keep; then, in the New Testament, Jesus enters, His shed blood covers all sin, and grace abounds!

In afsluiting van het tweede hoofdstuk dat gaat over echtscheiding en de kwesties van hertrouwen, lijkt het waarschijnlijk dat dit hoofdstuk het vorige hoofdstuk “Ik Haat Echtscheidingen” tegenspreekt―maar dit is niet het geval net zoals het Oude Testament niet tegenover het Nieuwe Testament staat. Het Oude Testament is de Wet wat Gods volk niet in staat waren te onderhouden; en, in de Nieuwe Testament, kwam Jezus, Zijn vergoten bloed bedekte alle zonden, en genade is overvloedig!  

Why teach this way and not stay with “the letter of the Law”? “[It is He] who has qualified us [making us to be fit and worthy and sufficient] as ministers and dispensers of a new covenant [of salvation through Christ], not [ministers] of the letter (of legally written code) but of the Spirit; for the code [of the Law] kills, but the [Holy] Spirit makes alive” (2 Cor. 3:6 AMP).

Waarom op deze manier leren en niet blijven “bij de letter van de Wet”? “[Hij is het] die ons bekwaam gemaakt heeft [ons passend en waardevol en voldoende maakt] om dienaren en verspreiders van een nieuw verbond [ redding door Christus], niet [bedieners] van de letter (van wettelijk geschreven brieven) maar van des Geestes; want de letter [van de Wet] dood, maar de [Heilige] Geest maakt levend” (2 Kor. 3:6).

This chapter reminds us of God’s abundant grace! He is a God of second, third, and many chances! Jesus told us to forgive seventy times seven—how much more is God willing to forgive us and all who sin and come short of the glory of God?

Dit hoofdstuk herrinerd ons aan Gods zijn overvloedige genade! Hij is God van de tweede, derde, en vele kansen! Jezus verteld ons om zeventig maar zeven keer te vergeven―hoeveel meer is God bereid om ons te vergeven en alle die hebben gezondigd en die kort geschoten zijn in de glory van God?

The secret to understanding these chapters is in seeking Him. I do not have all the answers, nor does anyone else, except God! Even Jesus, when the Sadducees asked which husband got the wife who had been passed down through seven brothers (as was their custom when a man died leaving a widow and no children), He did not give them a direct answer but instead corrected them in regard to their understanding of the Scriptures and the power of God! (See Matt. 22:23–33.)

Het geheim om dit hoofdstuk te begrijpen is in het zoeken van Hem. Ik heb niet alle antwoorden, nog iemand anders, behalve God! Zelfs Jezus, toen de Sadduceeers hem vroegen welke man de vrouw had die naar zeven broers was doorverwezen (zoals hun traditie wanneer een man dood was gegaan en een weduwe had achtergelaten die geen kinderen had), Hij gaf hun geen direct antwoord maar in plaats daarvan hun corrigeren over het begrip van de Bijbel en de kracht van God! ( Zie Matt. 22:23-33).

That means that it is up to you to seek God for your restoration for any and all questions that you have and the power of God! Don’t let anyone rob you of an intimate relationship with the Lord or of hearing directly from Him. God has allowed this trial in your life to draw you closer to Him so that you can experience joy in the midst of this trial and every future trial you will experience in your life!

Dat betekent dat het aan jou is om God te zoeken voor je herstel voor alle en elke vraag die je hebt en de kracht van God! Laat niemand je roven van een intieme relatie met de Heer of direct van Hem horen. God heeft deze beproeving toegelaten in je leven om je dichter tot Hem te trekken zodat je blijdschap kan ervaren in het midden van deze besproeving en alle toekomstige beproevingen die je zal ervaren in je leven!

Let us make a commitment to
Laten we een toewijding doen

SEEK THE LORD
ZOEK DE HEER

PERSONALLY
PERSOONLIJK

and encourage all others to do the same!
En bemoedig iedereen om het zelfde te doen

Personal commitment: to seek the Lord as to whether I am to restore my present (or previous) marriage now or in the future. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to ask God whether or not I am to restore this marriage. I will lay aside my will, wanting only His will, since He is my Lord. I promise to wait for Him to lead me, and in the meantime I will seek a greater intimacy with Him. In addition, I will never judge anyone who is in a second or subsequent marriage but instead acknowledge that the blood of Jesus is able to cover the sin of all adultery.”

Persoonlijke toewijding: om de Heer te zoeken of ik mijn huidige huwelijk (of vorig huwelijk) nu of in de toekomst moet herstellen. “Gebasseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, wijd ik mij om God te vragen of ik wel of niet dit huwelijk moet herstellen. Ik zal mijn wil opzij leggen, alleen Zijn wil willen, omdat Hij mijn Heer is. Ik beloof om op Hem te wachten totdat Hij mij leid, en in de tussentijd zal ik een diepere intimiteit met Hem zoeken. In plaats van dat, zal ik nooit iemand veroordelen die in een tweede of volgend huwelijk is maar in plaats daarvan zal ik erkennen dat het bloed van Jezus in staat is om de zonde van overspel te bedekken.  

Testimony: Restored After Husband Remarried
Getuigenis: Hersteld Nadat Echtgenoot was Hertrouwd

A woman from California wrote to me about restoring her marriage. Things were progressing very nicely and both she and I were hopeful that her marriage would soon be restored. However, one day she heard through a friend that her husband had married the other woman. Despondent, she wrote to me, “What now?”

Een vrouw van California schreef mij over het herstellen van haar huwelijk. Dingen gingen erg goed en wij allebei zij en ik waren hoopvol dat haar huwelijk gauw hersteld zou zijn. Echter, op een dag hoorde ze via een vriendin dat haar man met de andere vrouw was getrouwd. Moedeloos schreef ze me: “Wat nu?”

I shared with her much of what you have just read in this chapter on remarriage. She wrote back and thanked me. She said that once she became content with God’s will for her life and gave up her will in exchange for His, she was at peace.

Ik heb met haar gedeeld over wat je zojuist hebt gelezen in dit hoofdstuk over hertrouwen. Ze schreef terug en bedankte mij. Ze zei dat toen ze vrede had met Gods wil voor haar leven en haar wil opgaf in ruil voor die van Hem, had ze vrede.

Within the year, she wrote back that her former husband recently contacted her. He said that he realized that he had made the biggest mistake of his life! He had already separated from the new wife and was filing for divorce. He wanted to know if she would consider dating him again or if she would only consider it after he was legally divorced. He told her that it was his intent to marry her again if she would have him!

Binnen een jaar, schreef ze terug dat haar voormalige man onlangs contact met haar had gezocht. Hij zei dat hij zich realiseerde dat hij de grootste fout van zijn leven had gemaakt! Hij was al gescheiden van de nieuwe vrouw en had een aanvraag voor een echtscheiding ingediend. Hij wilde weten of ze wilde overwegen om weer met hem uit te gaan of dat ze het wilde overwegen nadat hij officieel was gescheiden. Hij zei dat het zijn intentie was om weer met haar te trouwen als zij hem nog wilde!

I have shared the principle of completely letting go of a husband who has remarried with a strong and bold statement to several other women. All of them rejected this counsel, except this one woman who now has a restored marriage! When your husband has taken the step of remarrying the OW, you must do more to let go and let God do a work.

Ik heb de principe gedeeld van complete loslating van een echtgenoot die hertrouwd was met een sterke en gewaagde verklaring aan verschillende andere vrouwen. Allemaal hebben ze deze raad verworpen, behalve deze ene vrouw die nu een herstelt huwelijk heeft! Wanneer je echtgenoot de stap heeft gemaakt om te hertrouwen met de AV, moet je meer doen dan los laten en God het werk laten doen.  

Once left alone, her former husband was able to feel the full impact of his wrong decision to marry the other woman. He had not seen or heard from his former wife during this time but had to track her down to find her (they had no children). I say this to those who are afraid to let go for fear that God is unable to bring a person back.

Eenmaal alleen gelaten, was haar voormalige man in staat om de volledige impact te voelen van de foute keuze om te trouwen met de andere vrouw. Hij had zijn voormalige vrouw niet gezien of gehoord gedurende deze tijd maar moest haar opsporen om haar te vinden ( ze hadden geen kinderen). Ik zegt dit tegen degene die bang zijn om los te laten omdat ze bang zijn dat God niet in staat is om een persoon terug te brengen.

When a husband is still in the home, a marriage is more easily restored than one in which they are separated. A separated married couple is more easily restored than one who has gone through a divorce. The same is true for a marriage that has not only gone through divorce but where the husband has remarried. It takes more faith, prayer, intimacy with the Lord, more letting go, and greater tests.

Als een man nog steeds in huis is, is een huwelijk makkelijker te herstellen dan wanneer ze gescheiden zijn. Een gescheiden getrouwd echtpaar is makkelijker herstelt dan degene die door een echtscheiding zijn gegaan. Hetzelfde is waar voor een huwelijk dat niet alleen door een echtscheiding is gegaan maar de man is hertrouwd. Het vraagt meer geloof gebed, intimiteit met de Heer, meer loslating en een grotere test. 

With God nothing is impossible, but apart from Him we can do nothing.
Met God is niks onmogelijk, maar af gescheiden van Hem kunnen we niks doen

Prayerfully consider becoming a member of our Restoration Fellowship to help you see your marriage through to restoration. You can find out about the many benefits of becoming a member on our website: www.RMIEW.com

Overweeg in gebed om lid te worden van onze Herstel Bijeenkomsten om je te helpen je huwelijk door herstel te krijgen. Je kan vele voordelen vinden door lid te worden op onze website: EeuwigdurendeLiefde-NL.com

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.