Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Twee Keer Hersteld"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 12 “God Zoeken”

Ik heb lief wie mij liefhebben,
wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.
―Spreuken 8:17

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

Wanneer een vrouw op zoekt gaat om haar huwelijk te herstellen, dan zijn er altijd veel vragen die komen tijdens de reis van haar herstel. Laten we zeggen dat in gedurende de twee jaren van mijn herstel en gedurende de vele jaren dat ik in de bediening ben, heb ik ontdekt dat niemand behalve God de antwoorden weet die ik nodig heb―niemand inclusief ik niet, niemand in onze bijeenkomsten, een begeleider, je pastoor, niemand. God alleen heeft jouw antwoorden.

Dit boek, en onze andere onderzoeken, en dit hoofdstuk zullen je niet alle antwoorden geven omdat God ernaar verlangt dat je Hem zoekt. Als je de verschillende vragen en de Bijbelse antwoorden leest, dan zal je zien dat er zo veel verschillen zijn in elke situatie. Dingen worden veel gecompliceerder hoe meer zonden we hebben toegestaan in ons leven, en hoe meer we zijn afgedwaald van Gods volmaakte plan voor zijn kinderen.

Om terug te komen op de weg om Zijn perfecte plan te bereiken voor je leven is onmogelijk voor jou, maar is niet onmogelijk voor God!

Door dit hoofdstuk heen, zullen er veel vragen in je gedachten opkomen; wanneer dat gebeurt, vraag gewoon aan God of Hij je het antwoord wil laten zien. God zal je leiden en zal het antwoord onthullen voor elke vraag dat je vraagt. Hier is je belofte:

“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden” (Jacobus 1:5).


Vraag het aan God

What if my husband is unfaithful and commits adultery, then am I allowed to divorce him?

Wat als mijn man ontrouw is en overspel pleegt, heb ik dan het recht om van hem te scheiden?

Nee. Zoals we zojuist hebben geleerd in hoofdstuk 11, “Want Ik Haat de Echtscheiding,” Gods Woord zegt dat een man kan scheiden om alleen de reden van ontucht (wat betekent intimiteit voor het huwelijk) als de vrouw was verontreinigd, wat uw Bijbel vertaling ook mag zeggen. De enige uitzondering leid alleen terug naar de tijd van verloving. Ontucht en overspel zijn niet dezelfde zonde. Als ze dat waren geweest, zouden deze zonden niet twee keer beschreven staan in dezelfde Biibel tekst:”…….. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers……..” (1 Kor. 6:9).

In het geheim van haar scheiden. Echtscheiding om de reden van ontucht was toegestaan gedurende de verlovingstijd, zoals in het geval van Maria en Jozef. De term “verloofde” en “verloving” werden niet gebruikt in deze periode van de geschiedenis. De term “echtgenoot” werd gebruikt omdat Jozef al had toegezegd om Maria haar echtgenoot te zijn. “Daar nu Jozef, haar man……. was hij van zins in stilte van haar te scheiden” (Matt. 1:19).

Verloving. De voorgaande vers legt uit dat de “echtscheiding” plaats moest vinden voor het huwelijk!”…. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn…….” (Matt. 1:18). Het laatste moment dat een echtscheiding kon plaatsvinden was meteen na de huwelijks nacht, als een vrouw (niet de man) geen maagd meer bleek te zijn.

Er zijn veelste veel kerken en pastors die zeggen dat een echtscheiding is rechtvaardig in sommige situaties, maar Gods Woord zegt duidelijk, “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen” (Matt. 5:19). Daarom, wij, als leraren van het Woord, zullen niks van Gods geboden nietig verklaren – in andere woorden, we zullen niet zeggen dat de verzen over echtscheiding niet geldig zijn.

 

Hoe kunnen we zeker zijn dat wat dit boek zegt klopt en wat zoveel kerken zeggen verkeerd is? De Bijbel waarschuwt ons “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’” (Matt 7:15-23). Zijn niet veel van de huwelijken in jouw kerk neergestort en de families opgelost? Dit zijn de slechte vruchten.

Ik heb ontdekt in gesprekken met pastoors over dit onderwerp echtscheiding en hertrouwen dat veel van hun persoonlijk het gevoel hebben “diep van binnen” een overtuiging te hebben over het huwelijk maar niemand willen “beledigen”, vooral al die kerkleden “ die in hun tweede of derde huwelijk zitten. Jammer genoeg, kreeg iemand die uiteindelijk een standpunt in zijn kerk innam, te maken met een kerkelijke verdeeldheid van degenen die in hun tweede en volgende huwelijken zaten. Ze stelde het niet op prijs dat hun pastoor zo een sterk standpunt aannam over echtscheidingen en hertrouwen! Wanneer, we echter een beslissing moeten nemen, moeten we niet vergeten: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is ? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jacobus 4:4)

Een sterk standpunt is niet met het doel van veroordeling degene die gescheiden of hertrouwd zijn, maar, om te voorkomen dat andere dezelfde fout maken. Zoals, dat ik niet wil dat een vrouw zich ongemakkelijk gaat voelen omdat ze een abortus heeft laten doen, toch zou ik niet laten om de consequenties te delen en Gods wil aan andere die mogelijk dezelfde fout zouden kunnen maken.

Kriebelende oren. Als een pastor of kerk een sterk standpunt innemen tegen echtscheidingen en hertrouwen, worden ze automatisch gelabeld als wettisch of veroordelend. Degene die hun “eigen ding willen doen” zullen naar een andere kerk gaan om te horen wat ze willen horen (om hun oren te laten kriebelen)

“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” (2 Tim. 4:3-4).

Omdat ik toch al gescheiden of vrijgezel ben, kan ik niet hertrouwen of minstens uit gaan met iemand en dan God om vergeving vragen?

Als eerste, je bent niet echt vrijgezel. Alleen iemand die nooit getrouwd is geweest (of een weduwe of weduwnaar) is vrijgezel, zoals je zal ontdekken als je de Bijbel echt leest zonder dat je wilt dat ze zeggen, “ Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft” (Rom. 7:3).

Als tweede, je zal oosten wat je hebt gezaaid. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7). Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde” (Jacobus 4:17)

Iets vreselijks. Je zal je zelf opmaken voor Gods vergelding. “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God” (Heb. 10:26-31).

God laat niet met zich spotten; je kan nooit voordeel halen uit het negeren van Gods Woord door ongehoorzaamheid te ruilen voor “een beter huwelijk” (of een relatie) met iemand nieuw; je zal oosten wat je hebt gezaaid. Ja, God kan je vergeven, maar dat zal de consequenties niet uitwissen die erger zullen zijn dan wat je nu voelt met wat je nu meemaakt.  

Gedurende de vele jaren van bediening, heeft de Heer mij continue informatie laten zien over degene die onze geloofsovertuigingen hebben afgewezen en de waarheid van Gods Woord. Een paar van de vreselijkste , afschuwelijkste, en hart-verscheurende  getuigenissen die ik heb gehoord komen van vrouwen die “de waarheid wisten” en toch genegeerd hebben het te doen “zoals zij wilde”


Kan iemand dan hertrouwen?

“Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here” (1 Kor. 7:39). Voor de vrouwen die weduwen zijn, is het belangrijk om te weten dat wanneer de echte “Mr Goed” voorbij komt, zal hij ook een weduwnaar zijn of zal nooit getrouwd geweest zijn. Onthou, Satan brengt Meestal zijn beste het eerst, maar de Heer zal je laten wachten en brengt daarna Zijn beste! “ Wacht op de Here en bewaar zijn weg” (Ps. 37:34).


Maar als ik al in een tweede huwelijk zit (of in een derde) huwelijk?

Begin door vergeving te vragen aan God, of je nou getrouwd was toen je werd gered of niet. Je kan niet effectief zijn in je christelijke wandel als je je zondige verleden niet kan toegeven. “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spr. 28:13). “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:8-9).

Tijd om schuld te belijden. “En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren” (Openb. 2:21). “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jacobus 5:16).

En als volgende, zoek God om te weten of het Zijn wens is om je huwelijk te herstellen. Het is erg belangrijk dat welk huwelijk je ook zoekt te herstellen (eerste, tweede, of volgende) dat je God zoekt. We hebben gezien dat het horen van God in je hart (dat Hij echt je huwelijk wilt herstellen) je zal helpen om het “einde van de cursus” te halen en om “vol te houden,” 

Als je Gods wil niet kunt onderscheiden voor welk huwelijk of met welke echtgenoot je moet herstellen (zoals het geval is bij veel vrouwen), dan zegt God je dat Hij je op dit moment helemaal voor Zichzelf wil hebben. Hij wil dat je Zijn perfecte liefde voelt, wat je nooit kan verdienen―maar dat hoef je niet want Hij geeft het vrijwillig, zelf als je je onwaardig voel. Hij wilt je genezen van al je wonden uit het verleden. Hij wilt dat je zo vol bent van Hem dat je geen aardse man nodig hebt. Dit is waar alle vrouwen dienen te zijn. Wanneer we behoeftig zijn, zijn we kwetsbaar om pijn gedaan te worden en vaak drijven we een man weg. Laat God je Echtgenoot zijn en zie wat echte liefde is! (Zie Jes. 54:4-6).


Kan mijn overspel van het zijn in een tweede huwelijk (of volgend) huwelijk worden vergeven?

Ja, in John. 8:11 vroeg Jezus de vrouw die was gepakt voor overspel of iemand haar had veroordeelt, “En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer.”

Sommige hebben de vers gelezen op een manier dat “ga en zondig niet meer” als of het de betekenis had dat ze in een overspelig huwelijk was dat ze van haar echtgenoot moest scheiden om het in orde te maken. Niks kon meer van de waarheid af zijn!

De kracht van het vergoten bloed van Christus negeren of minimaliseren. Wanneer een persoon gelooft dat God een tweede of volgend huwelijk niet zal vergeven maar als een zonde die door gaat, die persoon zegt dat Jezus “bloed niet in staat is om de zonde van overspel te bedekken veroorzaakt door echtscheiding en hertrouwen.

Deze vers in 1 Korinthiërs 6:9 laat ons de waarheid zien: “Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” Hallelujah! God kan en vergeeft overspel―alle en elk overspel! “En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer’” (Joh. 8:11). Onmogelijk, zeg je?

Toen Jezus sprak over dat het “Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Dat is zeker onmogelijk om te doen,  Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk’” (Matt. 19:24-26).

Maar mij is vertelt dat omdat mijn man eerder is getrouwd (of dat ik eerder getrouwd ben geweest) zit ik in een voort gaand overspel.

Als we zouden moeten gaan achter Zijn vergoten bloed en Zijn vergeving door “het nodig te vinden” om “het goed te maken” door niet langer in een tweede huwelijk te zijn ( welke, door, waarvoor een echtscheiding nodig zou zijn wat God zegt dat Hij haat), dan zou een persoon die iets heeft gestolen het “goed moeten maken” door datgene dat hij gestolen heeft terug te brengen. Dat zou fijn zijn als de persoon datgene nog heeft wat hij heeft genomen, en als hij niet de goederen of het geld heeft dan zou hij kunnen gaan werken om het terug te betalen. Maar, als iemand een moord heeft gepleegd en het nodig was om het ‘goed te maken,” hoe zou hij dat kunnen doen? De persoon die hij heeft vermoord is dood. Daarom de “oplossing” van “het goed maken” werkt niet omdat het niet toegepast kan worden op alle zonden.

Bovendien voegt het “werken” toe aan de gelijkenis van vergeving wanneer Titus 3:5 duidelijk zegt dat “ het  niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered heeft door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest.”

Er zijn huwelijk bedieningen die geloven dat alleen diegene die in een eerste huwelijk zitten gezegend zijn en kerkrechtelijk voor God (omdat zijzelf in een eerste huwelijk zaten). Ze negeren echter de kracht van Zijn redende bloed dat alle zonde bedekt. De waarheid is te vinden in Gods liefdevolle-vriendelijkheid; Hij is een God van hoop voor iedereen die bij Hem komt, hoe een puinhoop hun leven ook is.  

Bovendien heeft God Zijn wil bevestigd door de vele herstelde huwelijken van degenen die in een tweede of volgend huwelijk waren. God heeft geen aanzien des persoon: Hij vergeeft werkelijk, en zijn bloed bedekt alle zonden zonder dat wij werken aan de gelijkenis hoeven toe te voegen.

Wij zijn niet langer onder de wet, maar we leven door genade. “Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden)” (Jacobus 2:10). “God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden)………. Want door (genade zijt gij behouden)…….. door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God…….” (Efez. 2:4-5, 8).

Een geschenk is niet iets dat je kan of moet verdienen; het is gratis en wordt met liefde gegeven! Proberen onder de wet de leven was een vloek, maar “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet” (Gal. 3:13). Hallelujah! 

De meeste die willen geloven dat een overspelig huwelijk is de “onvergeeflijke zonde” zijn de zelfde individuen die kijken naar de splinter in iemand anders zijn ogen maar hebben gefaald om te kijken naar de balk in hun eigen ogen. Als je iemand op zo een manier veroordeelt, dan zal je moeten onthouden dat dat de manier is hoe God je zal veroordelen. “want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden” (Matt. 7:2).


Is hertrouwen dan oke als het onder de juiste voorwaarden is?

Als iemand Gods vergeving ziet verschijnen aan diegene die vergeven zijn van overspel in een tweede huwelijk of volgend, is het heel verleidelijk om te zoeken om te hertrouwen dan te zoeken naar herstel, vooral wanneer het zo pijnlijk is.

Als je blijft zoeken naar wat jou wensen zijn dan in plaats van Gods will voor je leven, zal je nooit het overvloedige leven ervaren dat Hij voor je heeft wachten.


Moet ik dit huwelijk herstellen of moet ik terug gaan naar mijn eerste man?

Zijn wil. Nadat je je zonde heb beleden om voor God uit te gaan door te hertrouwen of met iemand anders te trouwen die al getrouwd was, moet je jouw wil opzij leggen en aan je hemelse Vader vragen naar Zijn wil over je toekomstige huwelijk. Wil de Heer dat je herstel blijft zoeken voor dit huwelijk dat uit elkaar valt? Vele vrouwen hebben voor deze moeilijke taak gestaan, maar God is altijd trouw en zal je leiden als je Hem zoekt. Bid om Gods leiding. “ De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Joh. 10:10).

Een overspelige fundering. Is je huidige huwelijk het resultaat van een overspelige relatie? Was jij of je man getrouwd met iemand anders? Is die voormalige partner nu ongetrouwd? Als je antwoord met “ja” op alle drie de vragen, dan is het mogelijk dat God je voorgaande huwelijk wilt herstellen. 

Nogmaals, het is zoeken naar de Heer Zijn wil dat je vrede boven alle verstanden zal brengen. Geef je volledig over aan Hem, belijdt je zonden en word vergeven, wees bereid om te vergeven, en zet dan je vertrouwen in de God die een wonderbare toekomst heeft, een hoop, en een overvloedig leven wachtend voor diegene waarvan de harten compleet van Hem zijn―dit is wat Hij vraagt jou te doen.

Laat de vijand je niet zetten onder veroordeling. Je zal weten dat het de vijand is als je je “hopeloos” voelt in je Geest. God veroordeelt niet, maar in plaats daarvan, hij overtuigd ons en “zachtjes” voorziet Hij ons om Zijn wensen te vervullen met de hulp van Zijn Heilige Geest en door Zijn Wonderbare genade.

Wat als mijn man is hertrouwd?

Toen vrouwen die gescheiden waren begonnen te ervaren dat hun mannen’ trouwde met de AV, “dacht” ik ik weet het antwoord gebaseerd op het plan die ik had met mijn eigen echtgenoot toen hij mij vertelde dat hij van plan was om met de AV te gaan trouwen. God herinnerde mij aan Jesaja 55:8-9: “ Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.’”

Ik had besloten (toen mijn echtgenoot weg was) dat als hij met de andere vrouw zou trouwen, dat vertelde God mij dat ik mij aan Hem moest wijden, aan mijn kinderen, en aan de bediening van jongere vrouwen―dat ik niet langer herstel zou zoeken. Het eerste deel was waar: ik moest mijzelf aan de Heer wijden, aan mijn kinderen, en aan de bediening aan vrouwen, maar het tweede gedeelte “niet langer herstel zoeken” zou ervoor gezorgd hebben dat ik tekort zou schieten aan Zijn perfecte plan.   

God is altijd goed! Het is Zijn wens om hoop te geven aan iedereen die Hem zoekt!! God heeft getrouw Zijn plan geopenbaard aan de vrouwen van wie de echtgenoten zijn hertrouwd door twee getuigenissen van herstelde huwelijken die Hij naar mij heeft gebracht toen ik pleitte bij Hem om mij te helpen om nog effectiever te bedienen aan deze groep van vrouwen in onze bijeenkomsten. In de eerste getuigenis, heeft God een vrouw (van wie de man was hertrouwd) het geloof gegeven om tot het einde vol te houden, en ze heeft haar man en gezin terug gehad.

Deze vrouw bleef bidden en geloven zelf nadat haar man was hertrouwd met de AV maar snel voelde ze dat ze misschien gek was geworden om te blijven geloven omdat niemand het met haar eens was (precies zoals ik mij voelde halverwege mijn herstel). Op haar diepste punt, schreeuwde ze het uit naar God, die haar bracht naar Ezra 9 en 10. Het was daar dat ze de hoop vond om te blijven geloven en de laatste beproeving te doorstaan toen de Heer haar leidde om haar voormalige echtgenoot haar huis en twee dochters terug te geven. Slechts twee weken later, “brak” haar man. Hij gaf zijn leven aan de Heer, scheidde van zijn vrouw, en hertrouwde deze gelovige vrouw. Bovendien werd hij een dienaar van Gods Woord, ook al was hij een beroepscrimineel!  

In het begin was ik sceptisch, maar toen ik de Bijbel verzen in Ezra begon te bestuderen (die God de vrouw heeft gegeven van wie de echtgenoot was hertrouwd), kreeg ik het geloof en de schriftelijke waarheden om te geloven dat als God haar huwelijk kon herstellen, dan was dit beschikbaar voor elke vrouw van wie de man is hertrouwd! Dit is wat ik gevonden heb:

Ezra 10;10-11 zegt, Toen stond de priester Ezra op en zeide tot hen: Gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat gij vreemde vrouwen hebt gehuwd; daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geeft nu eer aan de Here, de God uwer vaderen, doet wat Hem welgevallig is en scheidt u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen.””

Dan in Ezra 10:14 lezen we “Laten toch onze oversten optreden voor de gehele gemeente; dan kunnen allen in onze steden, die vreemde vrouwen hebben gehuwd, op vastgestelde tijden verschijnen, en met hen de oudsten en de rechters van elke stad, totdat wij de brandende toorn van onze God over deze zaak van ons hebben afgewend.”

Ik heb Ezra doorzocht en heb de termen “buitenlands” of  “vreemde” vrouwen opgezocht, welke de mannen “ weg moesten zetten” of  van moesten “scheiden” in de originele Griekse vertaling. Wat ik zag is dat het woord “buitenlands” en “vreemde” in de Nieuw Koning Jacobus Versie vertaald is naar “overspelige.” Toen heb ik de woorden  “gescheiden” en “weg zetten” in de NKJ opgezocht, ze waren vertaald naar “uiteen.” Dit betekent dat God zegt dat als een man is getrouwd in een overspelig huwelijk, en God leid hem daar naar toe, dat God hem kan vertellen om uit elkaar te gaan (of te scheiden) van dat huwelijk.” Hoofdstuk 10 van Ezra is inclusief deze vers: “Deze allen hadden vreemde vrouwen genomen; hieronder waren vrouwen die zonen hadden voortgebracht” (Ezra 10:44). Als deze vers op jou slaat, onthou dan toen Sarah Abraham vertelde om Hagar en Abraham zijn zoon weg te sturen, vertelde God hem om naar haar te luisteren! “ Maar God zeide tot Abraham: Laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin; in alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren…….’” (Gen. 21:12).     

God was degene die voor Hagar zorgde en haar zoon Ismael nadat Abraham haar had weg gestuurt. “De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind, en hij zond haar weg; daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba” (Gen. 21:14). Later, toen ze zou vergaan, zei God tegen Hagar, “ Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen” (Gen. 21:18).

Nadat ik de eerste getuigenis had gekregen en had gestudeerd de verzen van Ezra en Genesis met de getuigenissen van Abraham, zocht ik weer ijverig God in gebed om zeker te zijn dat wat ik geloofde was correct. Een week of twee later, bevestigde God trouw Zijn leiding toen een man zijn getuigenis instuurde naar ons van zijn huwelijk dat was hersteld hij was hertrouwd en was geleid om te scheiden of “weg te zetten” zijn vrouw van het overspelige huwelijk. Hij kwam op een plaats van gebroken heid toen hij zichzelf in de gevangenis vond door de AV die hij was getrouwd. (Je kan allebei de getuigenissen lezen in (Door het Woord van Hun Getuigenissen.)

Nog een keer, dit wijst ons dat het niet uit maakt wat je situatie is―getrouwd, gescheiden, echtgenoot die hertrouwd is, eerste, tweede, of derde huwelijk―je moet de Heer zoeken over het herstel en Hem toelaten je te leiden! Als je man is hertrouwd, dan heb je hoop! Gebasseerd op alleen de stastieken, is er maar 15% kans dat zijn huwelijk zal slagen. Wanneer je je gebeden en geloof aan die vergelijking toevoegt, kunt u gemakkelijk “hopen tegen hoop” en geloven! (Zie Rom. 4:18.)

While you continue to seek the face of God and follow His principles for restoration, God will be busy allowing your husband’s marriage to end in divorce. 

Terwijl je Gods aangezicht blijft zoeken en zijn principes blijft volgen voor herstel. Zal God bezig zijn toe te staan dat het huwelijk van je man eindigt in een echtscheiding.


Genade, Genade, en nog Meer Genade

In afsluiting van het tweede hoofdstuk dat gaat over echtscheiding en de kwesties van hertrouwen, lijkt het waarschijnlijk dat dit hoofdstuk het vorige hoofdstuk “Ik Haat Echtscheidingen” tegenspreekt―maar dit is niet het geval net zoals het Oude Testament niet tegenover het Nieuwe Testament staat. Het Oude Testament is de Wet wat Gods volk niet in staat waren te onderhouden; en, in de Nieuwe Testament, kwam Jezus, Zijn vergoten bloed bedekte alle zonden, en genade is overvloedig!  

Waarom op deze manier leren en niet blijven “bij de letter van de Wet”? “[Hij is het] die ons bekwaam gemaakt heeft [ons passend en waardevol en voldoende maakt] om dienaren en verspreiders van een nieuw verbond [ redding door Christus], niet [bedieners] van de letter (van wettelijk geschreven brieven) maar van des Geestes; want de letter [van de Wet] dood, maar de [Heilige] Geest maakt levend” (2 Kor. 3:6).

Dit hoofdstuk herinnerd ons aan Gods zijn overvloedige genade! Hij is God van de tweede, derde, en vele kansen! Jezus verteld ons om zeventig maar zeven keer te vergeven―hoeveel meer is God bereid om ons te vergeven en alle die hebben gezondigd en die kort geschoten zijn in de glory van God?

Het geheim om dit hoofdstuk te begrijpen is in het zoeken van Hem. Ik heb niet alle antwoorden, nog iemand anders, behalve God! Zelfs Jezus, toen de Sadduceeers hem vroegen welke man de vrouw had die naar zeven broers was doorverwezen (zoals hun traditie wanneer een man dood was gegaan en een weduwe had achtergelaten die geen kinderen had), Hij gaf hun geen direct antwoord maar in plaats daarvan hun corrigeren over het begrip van de Bijbel en de kracht van God! ( Zie Matt. 22:23-33).

Dat betekent dat het aan jou is om God te zoeken voor je herstel voor alle en elke vraag die je hebt en de kracht van God! Laat niemand je roven van een intieme relatie met de Heer of direct van Hem horen. God heeft deze beproeving toegelaten in je leven om je dichter tot Hem te trekken zodat je blijdschap kan ervaren in het midden van deze beproeving en alle toekomstige beproevingen die je zal ervaren in je leven!


Laten we een toewijding doen


ZOEK DE HEER


PERSOONLIJK


En bemoedig iedereen om het zelfde te doen

Persoonlijke toewijding: om de Heer te zoeken of ik mijn huidige huwelijk (of vorig huwelijk) nu of in de toekomst moet herstellen. “Gebasseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, wijd ik mij om God te vragen of ik wel of niet dit huwelijk moet herstellen. Ik zal mijn wil opzij leggen, alleen Zijn wil willen, omdat Hij mijn Heer is. Ik beloof om op Hem te wachten totdat Hij mij leid, en in de tussentijd zal ik een diepere intimiteit met Hem zoeken. In plaats van dat, zal ik nooit iemand veroordelen die in een tweede of volgend huwelijk is maar in plaats daarvan zal ik erkennen dat het bloed van Jezus in staat is om de zonde van overspel te bedekken.  


Getuigenis: Hersteld Nadat Echtgenoot was Hertrouwd

Een vrouw van Californië schreef mij over het herstellen van haar huwelijk. Dingen gingen erg goed en wij allebei zij en ik waren hoopvol dat haar huwelijk gauw hersteld zou zijn. Echter, op een dag hoorde ze via een vriendin dat haar man met de andere vrouw was getrouwd. Moedeloos schreef ze me: “Wat nu?”

Ik heb met haar gedeeld over wat je zojuist hebt gelezen in dit hoofdstuk over hertrouwen. Ze schreef terug en bedankte mij. Ze zei dat toen ze vrede had met Gods wil voor haar leven en haar wil opgaf in ruil voor die van Hem, had ze vrede.

Binnen een jaar, schreef ze terug dat haar voormalige man onlangs contact met haar had gezocht. Hij zei dat hij zich realiseerde dat hij de grootste fout van zijn leven had gemaakt! Hij was al gescheiden van de nieuwe vrouw en had een aanvraag voor een echtscheiding ingediend. Hij wilde weten of ze wilde overwegen om weer met hem uit te gaan of dat ze het wilde overwegen nadat hij officieel was gescheiden. Hij zei dat het zijn intentie was om weer met haar te trouwen als zij hem nog wilde!

Ik heb de principe gedeeld van complete loslating van een echtgenoot die hertrouwd was met een sterke en gewaagde verklaring aan verschillende andere vrouwen. Allemaal hebben ze deze raad verworpen, behalve deze ene vrouw die nu een herstelt huwelijk heeft! Wanneer je echtgenoot de stap heeft gemaakt om te hertrouwen met de AV, moet je meer doen dan los laten en God het werk laten doen.  

Eenmaal alleen gelaten, was haar voormalige man in staat om de volledige impact te voelen van de foute keuze om te trouwen met de andere vrouw. Hij had zijn voormalige vrouw niet gezien of gehoord gedurende deze tijd maar moest haar opsporen om haar te vinden ( ze hadden geen kinderen). Ik zegt dit tegen degene die bang zijn om los te laten omdat ze bang zijn dat God niet in staat is om een persoon terug te brengen.

Als een man nog steeds in huis is, is een huwelijk makkelijker te herstellen dan wanneer ze gescheiden zijn. Een gescheiden getrouwd echtpaar is makkelijker herstelt dan degene die door een echtscheiding zijn gegaan. Hetzelfde is waar voor een huwelijk dat niet alleen door een echtscheiding is gegaan maar de man is hertrouwd. Het vraagt meer geloof gebed, intimiteit met de Heer, meer loslating en een grotere test. 

Met God is niks onmogelijk, maar af gescheiden van Hem kunnen we niks doen

Overweeg in gebed om lid te worden van onze Herstel Bijeenkomsten om je te helpen jouw huwelijk door herstel te krijgen. Je kan vele voordelen vinden door lid te worden op onze website: EeuwigdurendeLiefde-NL.com

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.