DUT-WW-233x300-1

Hoofdstuk 15 "Jouw Moeders Leringen"

 

“Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader
en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;
want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd,
een keten voor uw hals”. Spreuken 1:8

Tegenwoordig wordt er veel  gepraat over hoe het al dan niet corrigeren van onze kinderen, met lijfstraffen en heel weinig onderwijs, training of liefde. Velen  vragen zich af welke methode van kinder discipline ze moeten gebruiken. Zeker, een die werkt en een die overvloedig vruchten voortbrengt! God zei dat alles wat niet op Zijn Woord is gebaseerd op zinkend zand is. Maar hoe kunnen we onderscheiden of de methode die we volgen gebaseerd is op de Bijbel? U kunt de waarheid onderscheiden door Gods Woord te kennen. Laten we de Bijbel onderzoeken en de waarheid zoeken. 

Hou van Jouw Kinderen

Als ouder, moeten we eerst onszelf disciplineren en te beginnen om een sterke fundering te bouwen uit liefde voor onze kinderen. Als we falen om te investeren in liefde voor onze kinderen, zullen we tegenwerking en rebellie hebben tegenover onze leringen, trainingen en onze correctie. Daarom, zal liefde onze fundering zijn en liefde zal de motivatie zijn van onze kinderen om ons te gehoorzamen. 

Wij hebben lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. De fundering van liefde vinden we in 1 John. 4:19: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." Wij zijn eerst door God lief gehad; wij, daarom, houden wij van Hem. Even zo kunnen onze kinderen geen liefde geven zonder eerst bemind te worden. Als ik de eerste ben die mijn kind liefde geeft, zal mijn kind op zijn beurt leren liefhebben. 

Een voorbeeld. De Heer heeft ons een voorbeeld gegeven dat we moeten volgen. “Want hiertoe zijt gij geroepen…. u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden”. 1 Petr. 2:21. Het was de liefde die de Heer had voor Zijn Vader dat resulteerde tot Zijn gehoorzaamheid aan Zijn Vader wil. “en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt." Marcus 14:36. Liefde motiveert gehoorzaamheid. Als we meer groeien in liefde met onze Heer, worden we gemotiveerd om rechtvaardig te leven.

Ik heb mij altijd afgevraagd waarom kinderen van goddelijke ouders (ouders die zonder twijfel Gods Woord volgen in diciplineren) toch afdwaalde. Zou het soms te maken kunnen hebben met een gebrekkige uiting van liefde? Natuurlijk houden de meeste ouders van hun kinderen maar laat het dan ook zien? Hoe kijken ze naar hun kinderen? Uiten ze liefdevolle woorden? Hoeveel tijd brengen ze door met hun kinderen? Waar het op neerkomt is: voelen hun kinderen zich geliefd? 

Zegening of vloek? In les  12, “Vruchten van de Baarmoeder”, leren we van Gods Woord dat kinderen een zegen zijn, zelfs al vertelt onze gemeenschap iets anders. Maar wat geloof je in je hart? Je kan niet je kinderen de diepste oprechte liefde schenken als je kinderen als een vloek beschouwt.

Wat zegt je waar zij bij zijn? Wat zeg je achter hun rug om? Wat brengt je houding ten opzichte van je kinderen op hen over? Zeg je het ene tegen je kinderen, en zeg je iets anders tegen iemand anders, op hetzelfde moment, bang voor de gedachte aan nog meer kinderen? “Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen." Jacobus 1:7-8. 

Wat is dan liefde? Over liefde wordt ons verteld in onze boeken, films en onze media. Iedereen vertelt ons wat hij of zij denkt dat liefde is. Maar zouden we niet naar de auteur van de liefde gaan voor de ware beschrijving? “ Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer." 1 Kor. 13:2-8. Het is vrij duidelijk dat liefde meer is dan een gevoel, zoals ons is verteld. Liefde is een actie of reactie die we maken naar anderen. Laten we dieper kijken naar de woorden die dik gedrukt zijn in de voorgaande Bijbel. 

Geduld. Geduld is een reactie. Geduld is zeker meer dan een noodzaak in de omgang met kinderen. We hoeven alleen maar naar de ouders te kijken die we met hun kinderen in het openbaar zien om te zien dat er tegenwoordig weinig Geduld is. Als deze ouders het zo zat zijn met hun kinderen in het openbaar, hoe reageren ze dan privé? De volgende vers is een perfecte beschrijving voor een vrouw en moeder om te gebruiken met haar kinderen. “ Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen." 1 Tess. 5:14. “en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig…..” 2 Tim. 2:24. 

Vriendelijk. Vriendelijkheid gaat heel ver in de omgang met kinderen. Soms lijken we het echter te vergeten. “en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen…” 2 Tim. 2:24, “….kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”. Titus 2:5. We moeten vriendelijk en rustig praten met onze kinderen. Wanneer je je kinderen traint, is het belangrijk dat je hun aandacht hebt door hun naam eerst te noemen. Neem daarna de tijd om hun liefelijk aan te kijken in hun ogen en spreek vriendelijk met hun. Dit betekent niet dat we proberen te pleiten of te smeken om hun gehoorzaamheid; het is slechts het verschil tussen vriendelijke woorden spreken en bevelen uitblaffen. 

Is niet jaloers. We moeten ons er terdege van bewust zijn dat vriendjes politiek jaloezie tussen broers en zussen kan veroorzaken. Als een kind ongunstige gewoonten, maniertjes of iets dergelijks vertoont, kan dit ertoe leiden dat je zijn broer of zus(sen) bevoordeelt. Houd in plaats daarvan genoeg van je gekwelde kind om met hem aan zijn zwakheden te werken. Of ben je de onenigheid in de familie van Joseph vergeten, veroorzaakt door vriendjes politiek? Het resulteerde in een beruchte jaloezie! “Zijn broeders dan benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten…..” Gen. 37:11. 

Kwetst niemand gevoel. Onbetamelijk handelen is gemeengoed geworden in te veel van onze huizen, maar ook in het openbaar. Grote “scenes” of “razernij en geraaskal” gaan maar al te vaak door in plaats van de zachte en stille geest waar God zoveel van houdt. Houd genoeg van je kinderen om jouw geest te beheersen. Beheers dan die van hen totdat je ze kunt leren om hun eigen te beheersen. “Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft”. Spr. 25:28. “maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God." 1 Petr. 3:4. 

 Zoekt zich zelf niet. Wij vrouwen worden elke dag gebombardeerd met bemoedigingen om “onze eigen ding te doen” en “onze eigen leven”. Alleen zouden we dat een paar jaar geleden die houding “egoïstisch en zelf ingenomen” noemen.  Maar wees ervan verzekerd dat egoïsme alleen verdriet en spijt zal oogsten. Gods Woord zegt, “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang……” Filip. 2:3.

Niet verbitterd. Hoe kort is je lontje? Vlieg je snel naar het plafond? Is het meeste van wat je zegt met een verheven stem? “Een opvliegend mens verwekt twist, maar een lankmoedige doet de strijd bedaren." Spr. 15:18. “Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt." Spr. 16:32. “Des mensen verstand maakt hem lankmoedig, het is zijn eer een overtreding voorbij te zien." Spr. 19:11. 

We moeten leren om discreet te zijn wanneer we beledigd of teleurgesteld zijn. “Als een gouden ring in een varkenssnuit is een schone vrouw zonder verstand." Koningsleden worden geleerd om controle te houden over hun gevoelens in het openbaar. Dames, wij zijn kinderen van de Koning; we moeten daarom dien overeenkomstig handelen in het bij zijn van alle andere en onze kinderen leren hetzelfde te doen. 

Verdraagt alle dingen. God verwacht van ons dat we alles verdragen met Zijn Hulp. De lasten van een moeder kan soms ondraaglijk lijken. Dit is de tijd om naar Hem te rennen. “Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil."  Spr. 68:20. “Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt." 1 Petr. 2:19.

Gelooft alles. Om de Bijbel te volgen tijdens de training, disciplineren en corrigeren van onze kinderen, zal geloof vergen. Maar prijs God! We hebben Zijn belofte dat we niet teleurgesteld zullen worden! “…want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis." Rom. 10:10. Immers de Bijbel zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."  Rom. 10:11. Auteurs en fabrikanten vertellen ons dat het volgen van leiding of het kopen van hun producten onze levens zullen veranderen. Vertrouw in onze Maker en de auteur van het leven om Zijn beloftes te krijgen. 

Hoopt alle dingen. Onze hoop voor onze kinderen moet in de Heer zijn. Als je Hem volgt in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en geloof heb dat Hij zal voleinden wat Hij begonnen is in ons en in onze kinderen, weet dat Hij het compleet zal maken. Dit is onze hoop! “De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet." Spr. 10:28. “erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden." Spr. 24:14..

Verdraagt alle dingen. Moederschap is soms heel moeilijk. Wanneer we het gevoel hebben dat we aan het eind zijn van ons kunnen, bemoedigd God ons om aan Hem vast te houden. “ Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden." Matt. 24:13. “En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden." Marcus 13:13. 

Liefde faalt nooit. Dit is onze grootste belofte: Zijn liefde voor ons en onze liefde voor een ander, speciaal voor onze kinderen, zal nimmer falen! “Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen” Spr. 10:12. “Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde” Spr. 27:5. “Wie is een God als Gij, ….maar een welbehagen heeft in goedertierenheid”! Micha 7:18. Wanneer ik het niet zeker weet hoe ik met mijn kinderen moet omgaan, dan kies is om te reageren in liefde aangezien ik de belofte heb dat dat nooit faalt!

Hoe breng ik mijn liefde over op mijn kinderen?

Velen moeders geven hun kinderen materiële bezittingen, maar kinderen hebben iets anders nodig. Ze hebben jou nodig?

Jouw Tijd. Het meest belangrijkste ding wat je je kind kan geven is jouw tijd. Wanneer we iemand leuk vinden, of lief hebben, dan willen we onze tijd met hun doorbrengen. Waar wordt jouw tijd het meest aan besteed? Op welk niveau van belangrijk is uw kind voor jou? Als je wacht tot er tijd is voor je kinderen, zijn ze misschien geen kinderen meer! Dan zullen ze je dankbaarheid tonen door weinig of geen tijd met jouw door te brengen. Wat kan er belangrijker zijn dan die kleine jongen of meisje? We weten dat we zoveel kostbare tijd verspillen aan dingen die over jaren helemaal niets meer zullen betekenen. Het is zo'n grote beloning om onze tijd met onze kinderen door te brengen. Het is de grootste investering die je ooit zou kunnen doen. Je investeert in hun toekomst en ook in jouw toekomst. 

Maak oog contact. “Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u." Ps. 32:8. We moeten onze kinderen onderwijzen en instrueren met onze ogen. Maar hoe kunnen we dat doen als het grootste deel van onze tijd wordt besteed aan het afzetten van onze kinderen bij tal van activiteiten? Zelfs als we blijven kijken, zijn we vaak in een diep en levendig gesprek met een andere moeder. Ons leven is gehaast, stressvol, te vol en veel te vermoeiend.

Als onze kinderen er nooit zijn vanwege school, sport, muzieklessen en andere activiteiten, hoe kunnen we ze dan instrueren of begeleiden? We moeten de tijd nemen om in hun ogen te kijken, onze liefde voor hen te tonen en hen te onderwijzen. Ze moeten weten dat ze onze oogappel zijn! “Bewaar mij als de appel van het oog…”Ps. 17:8. Alle activiteiten en talenten die ons zo bezig lijken te houden, zijn meestal tijdelijk; daarom hebben ze alleen tijdelijke waarde. “…daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig." 2 Kor. 4:18. 

Jouw aanraking. Je aanraking is heel belangrijk. Het heeft genezende en troostende kracht.

Denk na over deze verzen:

“Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken...” Lucas 18:15.

“En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken…” Marcus 10:13.

“En zij brachten een blinde tot Hem en smeekten Hem deze aan te raken." Marcus 8:22.

“En de gehele schare trachtte Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging en Hij allen genas." Lucas 6:19. 

“Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan." Lucas 8:46.

De eerste aanraking. De beslissing om borstvoeding te geven is een beslissing die bij de meeste vrouwen bij het eerste prenatale bezoek wordt genomen. We zullen zien dat borstvoeding niet alleen voor voedsel is, maar ook voor de eerste aanraking van uw baby. De formulebedrijven zijn nu wettelijk verplicht om in hun advertenties de waarheid te vertellen dat moedermelk het beste is voor de baby. Als moeders willen we het beste voor onze baby's. Omdat we in het verleden hebben gefaald om borstvoeding te geven, omdat we van plan zijn weer aan het werk te gaan, of gewoon omdat we de baby soms willen "verlaten", kiezen we misschien voor imitatiemelk en surrogaat zuigen voor onze baby's. Vaak zijn het onze eigen moeders of onze vrienden die ons aanmoedigen om flesvoeding te geven. Als oudere vrouw wil ik jullie, jongere vrouwen, aanmoedigen om al je baby's borstvoeding te geven, aangezien oudere vrouwen dat zouden moeten. “…zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben…” Titus 2:3-4.

Zijn we er om te troosten of niet? “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden." 2 Kor. 1:3 . De natuurlijke reactie van een moeder wiens baby of kind huilt, is troosten. Experts komen en gaan, samen met hun aanbevelingen over het al dan niet reageren op een huilend kind. Momenteel wordt ons verteld dat we onze kinderen moeten leren zichzelf te troosten, hen te helpen onafhankelijk te worden.

Kinderen troosten zichzelf door een knuffeldier te knuffelen, zichzelf te wiegen, op hun duim of hun vingers te zuigen of een fopspeen te nemen. Kinderen wier behoeften zijn gedwarsboomd, lijken nooit volledig of op het juiste moment te 'spenen'. Dit zorgt ervoor dat degenen die een “plaatsvervanger” voor Gods voorziening hebben gekregen, onzeker worden. Deze kinderen zuigen steeds langer. Als je de tijd neemt om rond te kijken, zul je merken dat het niet alleen baby's zijn die op hun duim zuigen, maar kinderen van de basisschoolleeftijd en ouder! Dit is nu gemeengoed en geaccepteerd in de scholen van vandaag! Dit zou een waarschuwing voor ons moeten zijn dat er iets is afgeweken van Gods volmaakte plan en ontwerp. Gods wegen zijn altijd volmaakt.

Moeten we luisteren naar en reageren op het gehuil van ons kind of niet? Pleiten we bij God en vragen we Hem om naar ons te luisteren, ons te troosten en ons te helpen. “Hoor, Here, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij”. Ps. 27:7. “…Hoor…als ik tot U roep om hulp…” Ps. 28:2. “…Hoor mijn gebed, Here, en neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg niet bij mijn geween…” Ps. 39:13. Laten we het gehuil van onze kinderen om ons niet negeren! Willen we dat 'experts' of oudere mannen onze echtgenoten vertellen dat ze ons gehuil moeten negeren en dat het goed voor ons is om het uit te schreeuwen - alleen? Natuurlijk niet! Zelfs als niets werkt wanneer je je kind probeert te troosten, kan je kind nog steeds je liefde voelen. NIEMAND wil haar man iets horen zeggen over haar tranen, zoals "Oh, het is gewoon omdat je zwanger bent" of "Je hebt net een slechte dag gehad" of "Het is gewoon die tijd van de maand." We willen begrip en troost. We willen in de armen van onze man gehouden worden.

Moederschapstechnieken komen en gaan. Verschillende psychologen en kinderexperts vertellen ons verschillende dingen. Laten we hun advies tegen het “licht” van de Bijbel houden om de Waarheid duidelijk te zien. Dan zullen we gegrondvest zijn op de Rots.

De aanraking tijdens het baden. In onze haastige wereld wassen we onze kinderen steeds minder. We zien deze kinderen in de supermarkten, ongewassen en onverzorgd. Als ze niet gehaast in bad gaan, krijgen ze de tijd om te ontspannen en te kalmeren. Als we onze kinderen 'liefdevol' wassen, helpt dat ons kind zich geliefd te voelen. Na het bad is het kind zo zacht en geurig dat we ze van nature knuffelen en dicht tegen ons aan houden. Moeders, onze kinderen hebben dit soort ongehaaste liefde van ons nodig. En als je eenmaal klaar bent met ze vast te houden of een verhalenboek voor te lezen, stuur ze dan rustig op papa's schoot om een liefdevolle aanraking van hem aan te moedigen. Een beter cadeau kun je je kinderen niet geven.

Ze zijn al volwassen. Misschien lees je dit en denk je dat het te laat is omdat jouw kinderen al volwassen zijn. Nee, het is nooit te laat om liefde te tonen. Begin nu van je volwassen kinderen te houden. Begin met je woorden. Zijn ze liefdevol, accepterend en zorgzaam? Leg de basis met een liefdevolle knuffel en een "Ik hou van jou", ongeacht hun leeftijd.

Ze zijn te groot. Niemand is te groot om genegenheid en een zachte aanraking nodig te hebben. Als ze in hun tienerjaren zijn, begin dan met een liefdevol duwtje, een krabbeltje, een liefdevolle kneep in hun arm of een snelle knuffel. Geef ze een glimlach met je ogen en prijs ze ergens voor. Vraag God om de perfecte gelegenheid voor je te creëren om iets vriendelijks, liefdevol en oprecht te zeggen. 

Spijt. Heb je fouten gemaakt of heb je spijt van je opvoeding? Heb je deze spijt gedeeld met je volwassen kind? Het is vernederend, maar lonend. " Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen." Prov. 29:23. Als uw gezin genezing nodig heeft, is er een Bijbels recept. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend."  Jakobus 5:16.

Misschien moet je beginnen met het belijden van je fouten aan een goede vriend, zodat jullie ze allebei in gebed kunnen baden. Bid om een kans, om de juiste woorden om te zeggen en om het hart van jouw volwassen kind dat ontvankelijk is om te horen. Wees voorbereid om hun pijn te horen. God zegt ons, “Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistingen zijn als de grendel van een burcht." Spr. 18:19. Maar verlies de moed niet. Spr. 10:12 zegt, “Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen." En 1 Petr. 4:8 zegt “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden”. Wees er zeker van dat je de verantwoordelijkheid accepter. Het kan wellicht slim zijn om les 3 en 4 nog een keer te bekijken “Vriendelijke en Stille Geest” en Vriendelijkheid Op Haar Tong” voor je ontmoeting. 

Liefdevolle discipline. We moeten onze liefde voor onze kinderen ook met liefdevolle discipline tot uitdrukking brengen. “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u." Openb. 3:19. Onze kinderen hebben onze disciplinering nodig, zodat anderen ook van hen kunnen houden. We hebben het gezegde gehoord: hij is een zoon waar alleen een moeder van kan houden. Een kind dat ongedisciplineerd, onhandelbaar en gebrek aan zelfbeheersing (of ouderlijk toezicht) is, heeft zijn ouders een grote slechte dienst bewezen. Vooral voor de moeder is het een schande. " Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande." Prov. 29:15. Onze kinderen hebben ons nodig om ze op te leiden, zodat ze verantwoordelijke volwassenen kunnen worden. Dit kost allemaal tijd, geduld en vriendelijkheid. Je zult veel dingen moeten verdragen, veel dingen moeten geloven, veel dingen moeten hopen en veel moeten doorstaan, maar dat soort liefde zal nooit falen!

Voor meer informatie is er een Werkboek, ThuisOnderwijs voor Hem! Beschikbaar via onze ministrie

Onze fundering voor Disciplineren Moet Zijn Woord Zijn

Voor onderwijs, voor terechtwijzing, voor correctie, voor training. Discipline wordt 90 keer genoemd in het Oude Testament wanneer God Zijn kinderen disciplineert en wanneer Gods kinderen hun eigen kinderen disciplineren. Discipline komt 36 keer voor in Spreuken, bijna altijd verwijzend naar de ouder-kind relatie. Als we goed thuis willen zijn in het opvoeden van kinderen, moeten we deze verzen in Spreuken lezen en markeren als onze fundering voor het trainen van onze kinderen. “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust." 2 Tim. 3:16-17.  Zoals we in de volgende verzen zullen zien, is discipline een instrument voor herstel, in plaats van veroordeling, om een persoon geestelijk terug te brengen naar zijn rechtmatige plaats.

Om te weten wat er in zijn hart was. Correctie betekent niet altijd het toebrengen van pijn of teleurstelling. Als moeders moeten we een gedisciplineerd leven leiden om onze kinderen op de juiste manier te disciplineren en te corrigeren. We moeten vastbesloten zijn om elk conflict met onze zelfbeheersing te winnen en niet "toe te geven" of het gedrag of de houding over het hoofd te zien. “…Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet." Gal. 5:22. Ben je nalatig geweest bij het corrigeren omdat je echt niet gestoord wilt worden? “God verliet hem om hem op de proef te stellen, teneinde te weten alles wat in zijn hart was." 2 Kron. 32:31 

Uw Woord is Waarheid. We ontdekken ook dat God altijd aan Zijn fysieke straf voorafging door eerst Zijn Woord te communiceren. “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig”. Ps. 119:160. Dit wordt kastijding genoemd. Het woordenboek definieert tuchtiging als "training waarvan wordt verwacht dat deze een bepaald karakter of gedragspatroon voortbrengt". Als ouders moeten we kastijding of fysieke straffen gebruiken om het gedragspatroon van het kind te veranderen en een karakterverandering teweeg te brengen.

Wat heeft ons tegengehouden om Gods Woord te volgen?

De Bijbel niet kennen. Het is onze verantwoordelijkheid om de Bijbel goed genoeg te kennen om ons van misleiding weg te houden. “Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen , doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid." 2 Tim. 2:15.  

Hij zal verdwalen. Het gebrek aan goed onderricht uit Gods Woord in onze zondagsschoolklassen of vanaf de preekstoel heeft geresulteerd in de weerslag van massa's opstandige kinderen. “ Hij sterft, omdat tucht hem ontbreekt, door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij." Spr. 5:23. 

Gebrek aan kennis. We hebben gebrek aan Bijbelse kennis om correct onze kinderen te trainen en te disciplineren. Daarom, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." Hosea 4:6. 

Wend je af van vruchteloze discussie. Veel christenen volgen de meest populaire 'experts' van hun tijd. In de Bijbel wordt ons echter verteld dat we er geen aandacht aan moeten schenken. “…om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, noch zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben… Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden…..” 1 Tim. 1:3. 

Mythen. Ons word verteld dat we zoeken naar wat we “willen” horen. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren." 2 Tim. 4:3-4. Enkele van de meer populaire mythen die in onze christelijke boeken voorkomen en geaccepteerde theorieën over discipline zijn onder christenen:

Het wilskrachtige kind. Als je de Schrift doorzoekt, zul je ontdekken dat God geen onderscheid maakt tussen persoonlijkheidstypes zoals wilskracht, melancholie, leeuw, enz. voor het disciplineren, trainen of onderwijzen van kinderen. Zeker, een kind dat niet buigt wanneer het wordt verwisseld, moet voorzichtig worden behandeld, zodat we het Woord van God niet verwaarlozen. We moeten heel voorzichtig zijn om weerstand te bieden aan het toevoegen aan Gods Woord. “Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg." Deut. 4:2.

Iets anders dat ons ten onrechte wordt verteld, is dat we de 'geest' van het kind niet mogen breken. Maar het doel van straf is om de "geest" van rebellie te vernietigen. Als je het kind vertelt iets niet te doen en ze doen het, dan moet je de opstand straffen. Dreigen zal een "geest" van rebellie niet vernietigen. In feite zal constante dreiging de geest van rebellie alleen maar versterken. Je moet straffen met de roede. Nooit 'dreigen'. Je moet altijd menen wat je zegt en de straf uitvoeren nadat je hebt gewaarschuwd. Als je dat niet doet, lieg je tegen je kind! “Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een knaap, de tuchtroede zal haar vandaar verdrijven. Spr. 22:15. NBG-51.

Opzettelijk verzet. Een andere misvatting die in populaire boeken over discipline wordt gevonden, is dat we alleen moeten disciplineren voor 'opzettelijk verzet'. Toch vinden we duidelijk in de Bijbel dat dit niet de Waarheid is. 'Dwaasheid' is ook een oproep tot straf, bijvoorbeeld als een kind dingen vergeet te doen die hem worden opgedragen. “Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een knaap, de tuchtroede zal haar vandaar verdrijven. Maar waarom zouden we iets omarmen dat vals is en niet in de Bijbel staat? Zou het kunnen dat we iets onwaars willen horen over kinder discipline? Zou het onze angst kunnen zijn?

Mensenvrees brengt een strik met zich mee. Maar als we disciplineren zoals de Bijbel ons zegt, hoe zit het dan met de HRS en kindermishandeling? Laten we nogmaals naar de Bijbel kijken voor de waarheid. “Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar." Spr. 29:25.

Wees niet bang voor  benadering van mensen. Wat zouden andere mensen (familie of vrienden) zeggen? “Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen." Jes. 51:7. (Smaden wordt gedefinieerd als verbale aanvallen. Smaad wordt gedefinieerd als verwijten, schande of in diskrediet brengen.) We hoeven ons dan geen zorgen te maken over verbale aanvallen of mensen die proberen ons te schande te maken of in diskrediet te brengen. “En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht." Ezech. 2:6.

Doe niets aan Zijn Woorden toe.  Mijd de "theorieën" en correctie "technieken" van de wereld van vandaag, d.w.z. "time-out", "aarden" of het verwijderen van privileges, enz. In plaats van de roede te gebruiken. “Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt." Spr. 30:6

Zijn weg. Maak een afspraak met God dat je Zijn wegen zal volgen ongeacht wat de wereld zegt. 

De Waarheid van Disciplineren

Laten we kijken naar specifieke referenties in de Bijbel voor wijsheid:

Wanneer je een kind straft dan bewijst dat dat je van hem houd. “Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg." Spr. 13:24. Ik heb mijn kinderen uitgelegd dat ik geen andere kinderen straf, alleen mijn eigen kinderen. Dit komt omdat ik van hen houd op dezelfde manier als onze hemelse Vader van ons houdt en Hij tuchtigt alleen degenen die van Hem zijn. “want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt." Hebr. 12:6.

De tijd om te straffen is vanaf het begin. Wacht niet om uw kind van zijn verkeerde manieren af te brengen. “Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is." Spr. 19:18. Het Levende Woord Bijbel voegt eraan toe: "Als je dat niet doet, zul je zijn leven ruïneren." Dit betekent zowel op jonge leeftijd als vroeg in hun ongehoorzaamheid. Zovelen denken dat je een baby niet kunt of mag trainen om het juiste te doen. Je zou echter versteld staan van wat een heel jong kind kan begrijpen. Het moeilijkste om te doorbreken is het gedrag (of de houding) van een peuter of ouder kind waarvan ze hebben mogen genieten. Stop en straf het slechte gedrag de eerste keer dat ze het doen.

Dwazen verachten wijsheid en instructie. We kunnen zien dat we niet alleen de "wil" van het kind moeten breken, maar dat we de "geest" van rebellie moeten breken. Maar hoe kunnen we zien of het de wil of de geest is die heeft toegegeven? Als het kind enige vorm van woede, wrok of sarcasme vertoont na de straf, betekent dit dat de geest van rebellie er nog steeds is! “de dwazen verachten wijsheid en tucht." Spr. 1:7. Opstand verzet zich tegen gezag en dus tegen God.

Hij zal niet sterven. Tijdelijke pijn is winstgevend voor permanente karakterverandering. Wie is sterker en vastberadener, jij of je kind? “Onthoud de tucht niet aan de knaap; slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van." Spr. 23:13. In het leven moeten we pijn "voor een seizoen" onder ogen zien om een leven lang te kunnen genieten van wat God ons wil geven.

Wat zijn de voordelen van het correct corrigeren van onze kinderen? De echte voordelen van straf zijn geestelijk. “Straf hem met een roede en je zult zijn ziel redden van Sheol”.  Het Goede Nieuws Bijbel zegt, “gij slaat hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk." Spr. 23:14. 

Nogmaals, wanneer je een kind straft dat bewijst dat dat je van hem houd. “Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg." Spr, 13:24. 

Het doel van straf is om het leven om te buigen. “De zweep is voor het paard, de teugel voor de ezel, en de roede voor de rug der dwazen." Spr. 26:3. Gebruik geen zweep aangezien uw kind geen paard is, en ook geen riem aangezien uw kind geen ezel is. Om de Schrift te volgen, moeten we een "houten" staaf aan de achterkant gebruiken. We hebben een ommekeer gebruikt die tot waar berouw heeft geleid. “Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande." Spr. 29:15. Het vermijden van straf zal je uiteindelijk als moeder beschamen. De hele Bijbel is duidelijk over straf: de roede is de enige "remedie" voor rebellie. Andere "technieken" kunnen na de hengel worden gebruikt, maar ze zijn zelden nodig en moeten spaarzaam en voorzichtig worden gebruikt. 

Het ministerie van verzoening. "Je hebt Huisarrest!" Veel ouders geloven in en beoefenen de methode van onthouding. Gedurende een bepaalde tijd moet het kind als het ware 'in het hondenhok' zijn. Maar dit is niet Bijbels. We moeten fysieke straf toepassen (de roede) en dan onze kinderen leren om vergeving te vragen. Dan moeten we vergeven! “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd." 2 Kor. 5:18-19.

Vergeef en troost hem. Laat je liefde achteraf aan hem zien. “…hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen." 2 Kor. 2:7. 


De Roede Toepassen:

Hij die liefheeft tuchtigt hem. Houd je genoeg van je zoon om de roede toe te passen? “Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden." Spr. 19:18. “Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg." Spr. 13:24. “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u." Openb. 3:19. 

Veel ouders laten hun kinderen ongehoorzaamheid wegkomen omdat ze niet vertellen wat er van hen wordt verwacht en omdat ze niet geloven dat het "eerlijk" is om de roede toe te passen. In plaats daarvan waarschuwen ze, waarschuwen ze en waarschuwen ze. Als je jouw kinderen vertelt dat ze iets wel of niet moeten doen, kijk dan of er een verwijzing voor jouw onderwijs in de Bijbel staat. Als er een specifieke vers is die van toepassing is, open dan de Bijbel en laat ze (of jij) hem hardop voorlezen. Dames, dit is  een goede reden om het Woord te kennen!

Uw doel bij het gebruik van een roede (een tik) is dat het kind zonde associeert met pijn. Het belangrijkste is dat het kind door jouw acties weet dat je niet boos op hem bent, maar dat je de zonde haat. Volgt dit niet hetzelfde patroon dat onze Hemelse Vader bij ons gebruikt? God zal ons disciplineren, maar Hij houdt nooit op van ons te houden.

Als je een kind roept om te komen, en hij kiest ervoor om niet te gehoorzamen, zal het gewoon aangemoedigd moeten worden om te bewegen en de achterkant van zijn kleine benen te wisselen. Als een kind wordt verteld om niet om iets te drinken of iets anders te roepen nadat het naar bed is gebracht, is het zo simpel als naar binnen lopen, de dekens terugtrekken en een kleine tik te gebruiken. Buig dan voorover, kus haar opnieuw en zeg haar vriendelijk en liefdevol om niet meer te roepen. Als twee kinderen is verteld dat ze niet moeten vechten, is het zo simpel als naar hen toe lopen en elk een snelle tik te geven. Het is niet nodig om te schreeuwen, boos te zijn of het uit te leggen!

Als ze geschrokken lijken, kun je het uitleggen nadat je de roede al hebt aangebracht. Er zijn te veel ouders die tijd besteden aan debatteren met hun kinderen. Moeders, jouw gezin is geen democratie. God schiep in Zijn oneindige wijsheid een gezagslijn met een doel. Ondermijn jouw gezag niet met verbale debatten met jouw kinderen. En wacht niet tot je boos bent. “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren." Spr. 17:22. Als je wacht, in de hoop dat ze zullen komen, of gehoorzamen, of stoppen met wat ze aan het doen zijn, dan is de kans groot dat je boos wordt. Als je in plaats daarvan de roede (een tik) aanbrengt die zonder vertraging een steek veroorzaakt, kun je je gelaat vrolijk houden. 

Want gij zijt bedroef geworden naar Gods wil. Het gebruik van de roede is om gehoorzaamheid en berouw teweeg te brengen. “thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden." 2 Kor. 7:9. “gij slaat hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk." Spr. 23:14. Als je me op dit punt wilt vertellen dat je kinderen niet zullen reageren op een tik of een andere fysieke correctie – dan pas je er niet genoeg van toe of zijn ze niet hard genoeg! Je moet er gewoon voor zorgen dat het pijn doet.

Veel ouders zijn bang voor blijvende schade, of ze zijn bang dat ze misbruik gaan maken. Het enige dat een kind ooit nodig heeft, is om de "volledige effecten" van een roede een keer te voelen, zodat ze altijd de tik en hun ouders respecteren. Misbruik komt voort uit woede. Als je het elke keer in de kiem smoort in plaats van ongepast gedrag te negeren, zul je nooit het punt van misbruik bereiken. Misbruik neemt toe omdat ouders zijn gestopt met het toepassen van lijfstraffen bij hun kinderen. Tegen de tijd dat het kind het geduld van de ouder volledig heeft uitgeput (omdat alle andere methoden gewoon niet werken), reageert de uitgeputte ouder door de controle te verliezen.

Spreekt vanuit datgene wat zijn hart vervult. Het is soms belangrijk om te vragen naar een “het spijt me, vergeef mij voor….” Omdat “Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen." Spr. 16:23. “Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond." Lucas 6:45. Dit moet oprecht zijn zonder enige wrok, woede of overreding. Als het kind opnieuw in opstand komt tegen uw gezag, door te weigeren met het juiste hart aan uw verzoek te voldoen, herhaal dan de tik totdat ze de "volledige effecten" voelen.

Een gelaat dat opgeheven is. Je moet echt berouw zien. “…Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen." Gen. 4:5-7. Als je te bang bent om door te gaan, en je hun heimelijke woede jegens jou toestaat als de autoriteit, zul je op een dag ontdekken dat hun bitterheid jegens jou je relatie zal vernietigen.

Vergeef en troost hem. Als je eenmaal een kind hebt wiens opstandige geest gebroken is, bevestig dan opnieuw je liefde voor hem, verbaal en fysiek. Knuffel hem of houd hem op schoot, als hij niet te oud of te zwaar is. “Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen." 2 Kor. 2:8. “Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel (van u) hem berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde." 2 Kor. 2:6-7. Op dit moment zou het niet nodig moeten zijn voor u om "ze te straffen", "ze naar hun kamer te sturen", "hun privileges af te nemen" of enig ander strafmiddel te gebruiken.

Bevestig jouw liefde voor hem. Nadat je de roede hebt gebruikt bij jouw kind, wees er dan zeker van dat je jouw liefde laat zien. “Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen." 2 Cor. 2:8. Corrigeer of dien de "roede" nooit toe in het bijzijn van mensen buiten de directe familie. We mogen onze kinderen nooit te schande maken terwijl we de toeschouwers in het proces in verlegenheid brengen. “Laat alles bij u in liefde toegaan." 1 Kor. 16:14. “De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen versterkt het betoog." Spr. 16:21. Liefde is een belangrijke fundering voor jouw om je kind te laten zien. “En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof." 1Tim. 1:5. Zorg ervoor dat uw houding ten opzichte van hen bevestigt dat alles is vergeven en vergeten.

Waarschuwing: als je als moeder de juiste stappen van correctie doorloopt, zou het niet nodig moeten zijn om ze een tweede keer te straffen “wanneer hun vader thuiskomt." Als je je man bewust wilt maken van een probleem dat zich overdag heeft voorgedaan, doe dat dan privé. Zelfs ons rechtssysteem staat niet toe dat iemand twee keer wordt berecht voor dezelfde misdaad!

Geluk en vrede in gedachten. Gods Woord is waar. Vertrouw je Hem of vertrouw je het advies of de waarschuwingen van de wereld? “Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen." Spr. 29:17.


Maak een Afspraak

Wacht niet te lang. Begin met het trainen en disciplineren van jouw kinderen als ze jong zijn. Wacht niet met het corrigeren van slecht gedrag. Kom in actie zodra hij de ongehoorzaamheid of de onaangename houding begint.

Auteur van rebellie. Bedenk dat de auteur van rebellie Satan is. God is de auteur van discipline en gezag. Wie ga je dienen? Wie zal uw kind dienen?

Kweek respect. Discipline kweekt respect voor jou en voor alle autoriteit. Bovendien leidt het ontbreken van de juiste correctie tot gebrek aan respect voor jou en voor alle autoriteit.

Belijd je zonden. Correctie door ouders is slechts tijdelijk; je hebt maar een paar jaar! Begin dus vroeg terwijl de klei zacht is. Als je wacht tot ze tieners zijn, heb je een voorhamer nodig om beton weg te hakken. Als jouw kinderen volwassen zijn en je ze niet Bijbels heeft gedisciplineerd en getraind, dan heb je waarschijnlijk veel verdriet en slapeloze nachten gehad. Jouw troost is in gebed! God is een God van wonderen. Beken jouw gebrek aan gehoorzaamheid aan Zijn Woorden en Zijn wegen aan jouw volwassen kind. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt." Jacobus 5:16.

Energie en inzet. Het zal energie en inzet van jouw kant vergen, maar de resultaten zijn het waard! Betaal nu of bid later

Training

Een kind opvoeden om een Godvrezende volwassene te worden vereist meer dan discipline – er is training voor nodig. “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken." Spr. 22:6. Deze vers zegt hem te trainen in de weg die hij moet gaan, niet "zou niet" moeten gaan. Vaak besteden we al onze tijd aan het kind "nee" zeggen of wat het niet moet doen, in plaats van de tijd te gebruiken om te trainen. Door Gods Woord te volgen, voorkom je dat er veel discipline nodig is. Leer jouw kinderen wat ze moeten doen!

Gebrek aan kennis. De Bijbel vertelt ons, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." Hosea 4:6. Gaan jouw kinderen verloren omdat ze niet weten wat ze moeten doen? (Voor meer informatie lees en pas Thuis@Werkers toe. Het zal u helpen jouw kinderen DUIDELIJKE aanwijzingen te geven die zullen resulteren in goed opgeleide kinderen waar mensen commentaar op geven!)

Wat een man ook zaait. We sturen onze kinderen naar school of naar de zondagsschool zodat ze kennis kunnen opdoen, maar God heeft ze aan ons gegeven. Leren ze wat we ze zouden leren, als we de tijd zouden nemen? Laat ons herdenken; “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." Gal. 6:7.

De eis van zijn weg. Als we ze niet trainen en disciplineren, kunnen we dan eerlijk beweren: “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken." Spr. 22:6 

Ik heb kinderlijke dingen weggedaan. Als we dus aanspraak willen maken op de belofte van Spr. 22:6, moeten we onze kinderen onderwijzen en opleiden. Help ze om kinderlijke dingen af te schaffen als ze volwassen worden. “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was." 1 Kor. 13:11. Onderwijs hun en train ze in deze karakter kwaliteiten:


Werken met Ijver

Leer ze ijverig te werk te gaan. Diligence is enthousiasme, plezier, opwinding, verrukking, toewijding en ijver. Help uw kind om goede werk ethiek te leren. Geef ze taken die ze elke dag moeten doen. Vrouwen die vaak maar één of twee kinderen hebben, hebben de hulp van hun kinderen niet nodig bij het huishouden of in de tuin. Door ze niet te leren "hun" deel te doen, brengt u de toekomst van uw kinderen in gevaar.

Gezocht en nodig. Als je de hulp van een kind nodig hebt, laat het het kind zien dat het gewenst en nodig is. Er is een hoofdstuk in Thuis@Werkers dat je zal helpen om samen met jouw kinderen een systeem te implementeren dat mijn huis al meer dan 20 jaar in goede staat houdt!

Verantwoordelijkheid! Werk leert hen waarderen wat ze hebben en leert hen op hun beurt verantwoordelijkheid! Als ze verdienen wat ze hebben, zullen ze ervoor zorgen en waarderen ze alles wat God hun in de toekomst geeft. We eisen dat onze kinderen betalen voor sportuniformen of inschrijfgelden, schoolcurriculum, orthodontische houders en veel van hun eigen kleding. Nu mijn kinderen in hun tienerjaren zijn, zijn ze zo dankbaar voor deze les. Ze brachten dit punt vorige week naar me toe - geweldig!


Werken in Loondienst

Banen. Stel jouw kinderen in dienst door banen beschikbaar  te stellen om geld te verdienen. Deze moeten verder gaan dan hun normale taken.

Als ze jong zijn. Begin door eerst in huis rond te kijken voor dingen die ze kunnen doen. Je moet niet wachten tot ze te oud zijn; beginnen als ze jong zijn. We betalen onze jongere kinderen met traktaties of privileges of een kwartje voor goede arbeid.

Buiten. Vervolgens kunnen ze, naarmate ze groeien, in de tuin, in de garage of aan de auto beginnen te werken. Buiten is de volgende stap nadat ze de verantwoordelijkheden van binnen onder de knie hebben.

De buurt. Eindelijk, nadat ze van binnen naar buiten zijn afgestudeerd en goed werken, zijn ze klaar om in de buurt te werken. Ze kunnen auto's wassen, tuinwerk doen, dieren voeren, vuilnisbakken op straat zetten en oudere vrouwen helpen met hun klusjes. Kijk als ouder rond naar de behoeften in jouw buurt.

Notitie: zorg ervoor dat het helpen van jou of een buurman niet altijd voor geld is - ze zijn bedoeld om jou, weduwen en armen te helpen.

Geld dat ze hebben verdiend. Wat doen ze met het verdiende geld? Het is belangrijk dat je het leerproces niet stopt als ze eenmaal geld hebben verdiend. Je moet ze instrueren hoe ze het verdiende geld moeten uitgeven.

De wensen van kinderen. Het slechtste wat je kunt doen, is in al de behoeften van je kinderen voorzien. Vervang ook niet de dingen die ze hebben verloren of beschadigd, of die zijn gestolen - als dit werd veroorzaakt door hun onverantwoordelijkheid.

Overgedragen aan hun volwassen leven. Wat je ze ook leert doen met het geld dat ze nu hebben verdiend, zal worden overgedragen naar hun volwassen leven. Wil je dat ze op je vertrouwen als ze er zogenaamd alleen uit zijn?

God voorziet in al onze behoeften. Eerste tiende! Leer jouw kinderen dat God in al onze behoeften voorziet. God vraagt ​​ons alleen om Hem 10% te geven en wij mogen 90% houden! Er wordt tiende betaald over alles wat wordt verdiend. Er wordt geen tiende betaald als het kind geld cadeau krijgt van iemand.

Bespaar 10%. Sparen! Leer het kind om de volgende 10% te sparen.

Toekomstige behoeften. Vervolgens betalen voor behoeften. Kijk vooruit naar hun toekomstige behoeften zoals hierboven vermeld (contributie, uitrusting of kleding) of eventueel een verjaardagscadeau, moederdagcadeau, enz.

Leer verstandig kopen. Ten slotte kan het kind het besteden aan zijn 'wensen'. De waarschuwing hier is om verstandig kopen te leren. Dit kan alleen worden bereikt als JE verstandig koopt. De BESTE manier om te beginnen met kopen wat je echt nodig hebt en gaat gebruiken, is door hoofdstuk 2 "Rommel verwijderen" in het boek Thuis@Werkers te doen. Toen ik ALLES weggooide dat ik had gekocht, maar niet gebruikte, veranderde dat mijn aankooppraktijken en het heeft hetzelfde gedaan voor talloze vrouwen die dezelfde resultaten hebben gehad.

Zijn eigen geld. Sta geen speelgoed, spelletjes of boeken toe die een slechte invloed hebben op jouw kind, alleen maar omdat hij zijn 'eigen geld' gebruikt. Sta ze ook niet toe opstandige kleding te kopen (dingen die je niet voor hen zou kopen), alleen maar omdat het hun geld is.

De beste koop. Help jouw kind om dingen te kopen die lang meegaan, de beste koop te vinden en niet te vallen voor "rage" items.


Organisatie

Leer ze organiseren. Je moet een kind leren georganiseerd te zijn, maar je kunt niet onderwijzen wat je niet zelf hebt geleerd! Mijn moeder, God zegene haar, was de meest ongeorganiseerde persoon die ik ooit heb gekend. Toen ik trouwde, had ik geen idee hoe ik mijn huis georganiseerd en soepel moest laten werken. Als je problemen hebt op dit gebied, is er hoop. Ik heb de meeste ideeën opgeschreven om mijn huis en gezin (van negen) soepel te laten verlopen. Haal een exemplaar op van Thuis@Werkers: Haal het meeste uit jouw tijd. Een vrouw die al mijn boeken bezit, vertelde haar vriendin: "Thuis@Werkers is het BESTE boek dat ik ooit heb gelezen, zonder uitzondering! Het werkt!" Boca Rotton, FL.

Op welke manier ze ook willen. Wees ijverig over het op orde houden van hun kamers. Veel moeders denken dat omdat dit "hun kamer" is, ze het kunnen houden zoals ze willen, zolang de deur maar dicht is.

Hun huizen. Daarom zullen jouw dochters op een dag hun huis zo houden!

Mocht zijn kamer zo houden. Veel vrouwen laten hun zonen slons zijn. Ik denk niet dat je al te populair zult zijn bij je schoondochter als je zoon zijn huis houdt zoals hij zijn kamer mocht houden!

Let op: wees voorzichtig met het kweken van "territoriale attitudes" over hun kamer en hun spullen. Je moet jouw kinderen leren en laten zien dat 'we niets bezitten'. Wij zijn rentmeesters over alles wat God ons heeft toevertrouwd.

Hoe je dat doet. Leer ze hoe ze alle taken en klusjes moeten doen die ze moeten doen.

Goed gedaan. Werk eerst samen; later, als ze de vaardigheid onder de knie hebben, controleer je hun werk regelmatig om er zeker van te zijn dat het goed gedaan is.

Alles is prachtig. Veel experts vertellen ons dat we het zelfrespect van ons kind schaden als we niet zeggen "alles is geweldig". Nadat ze veilig de kamer hebben verlaten, kunnen we 'repareren' wat ze hebben gemist of verkeerd hebben gedaan. Kinderen willen en hebben de waarheid van ons nodig. Wees niet bang om ze te corrigeren. Zorg er gewoon voor dat het wordt gemotiveerd door liefde, niet een verlangen om te bewijzen dat ze een mislukking zijn.

Bouw het zelfvertrouwen op. Je wilt niet het zelfvertrouwen opbouwen van je kind. (Als je niet overtuigd bent, herlees dan les 6 over nederigheid versus zelfrespect.)

Willen verbeteren. Het is belangrijk om ze te trainen met het verlangen om 'te willen verbeteren'. Dit zou een continu proces moeten zijn. De dingen correct doen moet worden nagestreefd, niet een kwestie van nederlaag.

Klaar voor inspectie, mevrouw. Ik laat de kinderen zeggen: "Klaar voor inspectie, mevrouw." Dan wijs ik op de dingen die ze hebben gemist. Ik kom dan later terug om het nog eens te controleren.

Bereid je voor. Leer ze hoe ze zich moeten voorbereiden door de avond ervoor de tafel te dekken voor het ontbijt, kleren klaar te leggen voor de volgende dag, hun sporttassen in te pakken nadat de kleren schoon en gedroogd zijn, en dingen bij de deur te zetten om te verzamelen als ze uit de deur gaan. Je vindt hierover enkele tips in Thuis@Werkers: Haal het meeste uit jouw tijd.


Huishouding

Verlaag je verwachtingen. Bij het werken met kinderen is geduld het meest nodig, samen met lagere verwachtingen dan we misschien voor onszelf hebben.

Investering in de toekomst. Het is nu misschien gemakkelijker om alles zelf te doen, maar door jouw kinderen op te leiden, investeert je in de toekomst - die van jou en die van hen.

Ga niet zomaar achter ze aan. Leer ze om je huis schoon en netjes te houden. Roep ze (in de kamer of in het huis) als ze iets hebben achtergelaten. Pak het niet zomaar achter ze op!

Moeilijk om geduldig te zijn. Het kan ook nuttig zijn om ze jou in de keuken te laten helpen. Let op: doe deze investering niet wanneer het diner laat is of je gasten verwacht - het zal moeilijk zijn om geduld te hebben!

Train je jonge mannen. Train jongens om de was te doen. Huishoudelijk werk is niet alleen voor de meisjes, aangezien de meeste mannen op zichzelf wonen voordat ze trouwen. Het is verschrikkelijk als moeders hun jonge mannen niet hebben opgeleid. Zal je schoondochter niet gewoon van je houden als ze haar eerste baby krijgt en haar man het huis schoon kan houden en al de was kan doen? Jongens van ongeveer 9 of 10 kunnen dit gemakkelijk leren. Als je wacht tot ze in hun tienerjaren zijn, heb je te lang gewacht. Wacht niet tot ze tieners zijn om deze taken te leren. Rebellie laat zijn machtige kop zien, vooral als je weinig of geen controle over hen hebt gehad toen ze jonger waren.

De gemakkelijkste manier om jouw oudere kinderen (en de meeste kleintjes ook!) te "vertellen" is door de 3x5-kaartmethode van Thuis@Werkers te implementeren. Jongeren lijken er niet van te houden dat ze dingen moeten doen. Deze methode vertelt ze zonder het ze te vertellen.

Suggestie: laat de titel "tiener" uit je vocabulaire vallen. Het duidt op rebellie. Het zijn "jonge mannen" of "jonge dames" en je zou verwachten dat ze zich zo gedragen.

Geestelijk

Praat over God. Praat met uw kinderen over God, uw Heer, en hoe Hij een rol speelt in uw dagelijks leven.

Dagelijkse gebeden. Bid met hen over hun behoeften en angsten. Vraag ze om voor je behoeften te bidden, vooral tijdens een gezinsbeproeving. Dagelijkse gebeden zijn de beste remedie voor dagelijkse zorgen.

Deel uw beproevingen. Je duwt hun religie niet door de strot als je je beproevingen deelt en hoe de Heer je door al die beproevingen heen heeft geholpen. Verberg niet alles wat je als volwassene doormaakt, zodat ze niet voorbereid zijn op het leven. Maar breng ze tegelijkertijd niet in jouw vertrouwen en in details waar ze als kind nooit mee te maken zouden moeten hebben.

Let op: Kinderen hebben oren en ze horen alles! Wees voorzichtig met wat je zegt in hun aanwezigheid en let vooral op je tong als je aan het telefoneren bent. Je kinderen zijn niet je beste vrienden. Ze hebben jou nodig om de ouder te zijn en om hen te beschermen terwijl ze jong zijn! Geef uw kinderen geen angst.

Zie je vreugde! Leef je geloof! Wees zachtaardig en stil. Laat ze uw vreugde in de Heer zien! Een ander ding dat ik elke dag met mijn kleine kinderen deed, was hen hun wapenrusting van God te laten aantrekken. Laat ze het doen alsof ze elk harnas aantrekken. Mijn kleine jongens maakten hun harnassen met helmen en zwaarden. Ze zouden met luide stem verkondigen: "Dit is mijn zwaard van de geest - het Woord van God!" "Ik draag sandalen van vrede, dus ik kan een vredestichter zijn als ik problemen zie!" "Dit is mijn schild van geloof, dus ik kan alle vurige pijlen van de duivel doven wanneer hij ze op mij schiet!"

Leid ze op jonge leeftijd naar de Heer. (Laat deze zegening niet over aan een zondagsschoolleraar of iemand anders.) Als ze van jou leren dat God een LIEFDEVOLLE God is, zullen je kinderen door de manier waarop je ze behandelt dezelfde relatie met de Heer willen als jij met Hem hebt en met hen.

Gods Woord in hun hart verbergen. Laat ze elke dag de Bijbel uit het hoofd leren. Door Gods Woord in hun hart te verbergen, zullen ze het fundament hebben dat ze nodig hebben voor een werkelijk groots en goddelijk karakter. Je zal enkele tips vinden over het uit het hoofd leren van de Bijbel in Thuis@Werkers en Thuisscholing voor Hem beschikbaar via onze ministrie. 

Discipline en training. Door Gods Woord te volgen door jouw kinderen te disciplineren, trainen en corrigeren geeft je hen een voorbeeld om hetzelfde te doen met jouw kleinkinderen.


Respect

“Eer uw vader en uw moeder." Efez. 6:1. Dit zou de eerste vers zijn wat een kind zou moeten onthouden op een leeftijd van 2 of 3 jaar.

Volg je voorbeeld. Wees voorzichtig met hoe je over je ouders praat in het bijzijn van je kinderen; jouw kinderen zullen jouw voorbeeld volgen. Zorg ervoor dat je je ouders behandelt of over je ouders praat zoals je zelf behandeld wilt worden als je ouder wordt.

Verheerlijk respectloze kinderen. Sta niet toe dat uw kinderen respectloos zijn tegenover andere volwassenen. Als je televisie in je huis toelaat, train je ze om opstandig te zijn. Het gebrek aan respect voor volwassenen wordt benadrukt in alle sitcoms die ze bekijken en de films die ze bekijken. Het is tegenwoordig erg populair om deze respectloze kinderen te verheerlijken.

Terug praten. Laat u uw kinderen terug praten? Als ze iets anders antwoorden dan "Ja, mevrouw" of "Nee, meneer", praten ze terug.

Laat het nooit toe. Onmiddellijk; draai ze terug. Laat nooit terug praten. (Lees les 4, 'Vriendelijkheid ligt op haar tong'.)

Ja mevrouw. Train ze om u te antwoorden met "Ja, mevrouw"?  of "Ja, mama"? 

Wacht tot alles rustig is. Schreeuw niet tegen ze als ze terug praten, want dat zal er waarschijnlijk toe leiden dat ze terug gaan schreeuwen. Verander ze rustig en leg dan uit dat "terug praten" niet meer zal gebeuren. 

Je bent een leugenaar. Als ze het nog een keer doen en je straft ze niet, dan ben je een leugenaar en ben je een gruwel voor God. Elke keer dat je je kinderen bedreigt en je dreigement niet uitvoert, dan ben je een leugenaar. Vervang dreigementen door waarschuwingen en ga door! (Zie Les 4, “Vriendelijkheid is op Haar Tong,” voor “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis….” Hosea 4:6).

Hoe vaak roep je? Roep nooit twee keer. Kinderen weten hoe vaak je voor ze zal roepen. Elk kind wacht om te komen tot net voordat ze weten dat je "opblaast".

Ik kom eraan! Leer ze om je eerste oproep te beantwoorden met "Ik kom eraan!" Dit begint door uw peuter te leren zeggen: "Hier kom ik, mama", en dan zijn hand te pakken en hem terug naar u te brengen, terwijl u hem onderweg prijst.

Kunnen ze ineens niet meer lopen. Als ze "zwak in de knieën" worden en plotseling niet kunnen lopen, krijgen ze een mep.

Uit zichzelf meekomen. Tegen de tijd dat ze de woorden 'Ik kom eraan, mama' kunnen zeggen, denken ze dat het hun idee is en rennen ze gewillig mee

Ben je te lui? Roep ze niet als je te lui bent om ze na je eerste roep te gaan halen. Onthoud: uitgestelde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid! Leer respect voor anderen door af te dwingen wat je hen vertelt.

Baseer elke les op een Bijbels fundament. Spreek niet slecht over anderen en tolereer het niet van jouw kinderen. Ik probeer altijd elke les op een Bijbel vers te baseren. Er zijn veel Bijbel verzen over het onderwerp laster.

Toon respect. Toon respect voor andermans bezittingen en eigendommen. Investeren in anderen zal dit leren. Help ze zoeken naar mogelijkheden om een van je buren te helpen met hun huis. Je kunt ze ook hun broers en zussen laten helpen hun kamer schoon te maken, hun fiets te repareren of hun klusjes te doen.

Manieren

Zichzelf voorstellen. Leer jouw kinderen de beleefde manier om zichzelf voor te stellen met "Leuk je te ontmoeten" met een glimlach (en een handdruk voor de jongens). Mijn dochters hebben een film van Shirley Temple gezien waarin ze een buiging maakte. Dat deden ze toen ze werden voorgesteld aan een kennis van hun oma. De oudere heer is er nooit overheen gekomen en heeft tientallen mensen verteld over de schattige, goed opgevoede meisjes die thuis zijn opgeleid.

Correcte telefoon etiquette. Leer ze de juiste telefoon etiquette. Laat ze zich identificeren en vragen: "Wie belt er alstublieft?" Leer ze dan om de telefoon te bedekken, of jouw gaan halen – laat nooit naar je schreeuwen!

Oogcontact maken. Kijk ze in de ogen zodat ze leren hetzelfde te doen. Het niet kunnen maken van oogcontact kan van invloed zijn op hoe anderen hun oprechtheid ervaren. Mensen die ze ontmoeten, kunnen het gevoel hebben dat ze oneerlijk, stiekem of niet op hun gemak zijn.

Laat je jouw kinderen onderbreken? Moedig je onderbrekingen aan door jouw kinderen toe te staan te krijgen wat ze willen als ze storen? Laat ze nooit onderbreken wanneer jij of anderen aan het woord zijn. Leer ze:

Sta stil. Leer ze rustig naast je te staan. Na een korte wachttijd, vergeef jezelf en vraag ze rustig wat ze nodig hebben. Mijn kleintjes legden hun hand op mijn onderarm om mijn aandacht te trekken, zonder een woord te zeggen.

Ga weg en kom terug. Als ze storen, laat ze dan weggaan en terugkomen en doen wat je hebt gevraagd - keer op keer als dat nodig is!

Luister niet. En luister niet naar wat ze willen of je leert ze gewoon te onderbreken!

Wacht tot je niet bezig bent. Naarmate ze ouder worden, moet de wachttijd worden verlengd. Tegen de tijd dat ze een jaar of zes zijn, moeten ze wachten tot je niet bezig bent, tenzij het een noodgeval is. Natuurlijk kunnen ze je altijd een briefje sturen. Als je erop reageert, zorg er dan voor dat je "excuseer" bij de persoon met wie je praat!

Een juiste houding moet levenslang zijn. Gebruik niet de uitdrukking "Zolang je in mijn huis bent, zul je..." Is het jouw doel om een godvrezende man of godvrezende vrouw te ontwikkelen? Goed gedrag of een juiste houding moeten levenslang zijn. Het is belangrijk het karakter van jouw kinderen te ontwikkelen en niet alleen een vleselijke reactie te onderdrukken.

Niet doen. Praat nooit slecht over jouw kinderen! Noem ze geen brats of erger. Zeg niet dat je niet kunt wachten tot ze weer naar school gaan of volwassen zijn. Je zult oogsten wat je hebt gezaaid. Diezelfde houding komt later bij je terug. Ook heb je nu een snotaap in handen!


Thuisscholing

Veel mensen vinden het raar dat ik mijn kinderen thuis opvoed. De Heer weet dat het niet alleen een verbintenis is, maar een overtuiging. Hoewel we onszelf niet als "thuis schoolers" beschouwen omdat we niet in de typische vorm passen, zouden we onze kinderen NOOIT aan anderen overdragen om les te geven. Welke moeilijkheden we ook hebben ondervonden tijdens de 16 jaar waarin we onze eigen kinderen lesgeven, de ZEGENINGEN die we hebben geoogst, hebben veel zwaarder gewogen dan alle beproevingen die we ooit hebben meegemaakt.

Hieronder staan slechts enkele van mijn redenen en overtuigingen om mijn eigen kinderen op te voeden. Als je jouw kinderen niet thuis onderwijst, hoop ik dat je na het lezen zult voelen dat dit iets is waar je met jouw man over moet bidden. Aangezien dit hoofdstuk voor het eerst werd geschreven en zoveel vragen van ouders had opgeroepen over het thuis opvoeden van hun kinderen, EN omdat zowel Dan als ik zo'n hart hebben voor ouders die hun eigen kinderen opvoeden, hebben Dan en ik een  werkboek gepubliceerd, Thuisscholing voor Hem! Die je kan vinden in onze BemoedigendeBoekenwinkel.com website.

Gij zult het uw kinderen inprenten. God heeft je kinderen aan jou gegeven om te trainen tot ze volwassen zijn. Als volwassenen moeten ze onder andere weten hoe ze moeten lezen, schrijven en rekenen. Je hoeft alleen maar het nieuws aan te zetten, een krant te lezen of een tijdschrift te pakken om te zien dat degenen die afstuderen van de middelbare school deze basisvaardigheden niet hebben. Grote bedrijven moeten nu geld uitgeven om de jonge volwassenen van ons land remediërende vaardigheden aan te leren, omdat ze de basis niet meer dan 12 jaar op school hebben geleerd. “gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat." Deut. 6:7.

God gaf hun kennis en intelligentie. Je besteedt jaren aan het inoefenen van moraal en wijsheid in dit kleine kind, en dan ontrafelt de school alles wat ze hebben geleerd. Als klap op de vuurpijl zetten ze je eigen kinderen tegen jou en hun leeftijdsgenoten op. Daniel had nooit alleen kunnen staan als zijn ouders hem niet als jonge jongen hadden opgeleid. We claimen de Bijbel in Daniël 1:17 die zegt: “En wat betreft deze vier jongeren (Daniël, Hananja, Misaël en Azarja), God gaf hen kennis en intelligentie in elke tak van literatuur en wijsheid; Daniël begreep zelfs allerlei visioenen en dromen.”

Neem een besluit. Zoals bij alle beloften, zijn er voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Gods voorwaarde, waaraan deze jongeren voldeden, was dat ze onbesmet bleven. “Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen….” Dan. 1:8. Als we onze kinderen onbesmet houden, zoals de ouders van deze jongeren ze hebben bewaard, kunnen we erop vertrouwen dat God onze kinderen zal geven wat ze nodig hebben.

Stel jezelf de volgende vragen: Als jouw kinderen door het kwaad worden omringd, zullen ze dan onbesmet blijven? Is de kennis van de wereld belangrijker dan de toestand van hun ziel? Wil je dat jouw kinderen een andere religie leren? Seculier humanisme wordt op alle openbare scholen onderwezen en is vermengd met elk onderwerp dat ze volgen. “Ja, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden." Hosea 2:16.

Onze dagen. Heb je nagedacht over de tijd die ze op school doorbrachten versus hun tijd thuis met jou, hun vader en broers en zussen? “…als een schaduw zijn onze dagen op aarde." 1 Kron. 29:15.

Een vriend van de wereld is een vijand van God. Wil je dat hun leeftijdsgenoten de eerste plaats in hun leven hebben? Wil je dat hun leeftijdsgenoten de personen zijn die ze het liefst willen behagen? Zou je niet liever hebben dat jij en de Heer de eerste zijn in hun leven? Wil je niet dat ze God het meest willen behagen? “Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God." Jacobus 4:4

Schandalig zelfs om over de dingen te spreken. We kennen allemaal de problemen op school: groepsdruk, drugs, seks, drinken en geweld. Niet alleen onze kinderen worden blootgesteld aan dit kwaad, maar ook de scholen leiden onze kinderen nu op in het kwaad! Ze leren uw kinderen over aids, homoseksualiteit, anticonceptie, ouders aangeven voor kindermishandeling en de lijst gaat maar door. “want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht." Efez. 5:11-12.

Keer je om. In plaats daarvan, leer ze om “…hij wijke af van het kwade en doe het goede."  1 Pet. 3:11.  Hier is een grappig verhaal: toen Cooper, die toen nog maar vijf jaar oud was, leerde een heer te zijn (toen zijn zussen of ik me aan het aankleden waren), wendde hij zich af en begon te zingen op de melodie van "Dixie", "Look away , kijk weg, kijk weg, godvrezende man!”

Ga de dwaze man uit de weg. Laten we gehoor geven aan Gods Woord als Hij waarschuwt, “Ga de dwaze man uit de weg want verstandige lippen bemerkt gij daar niet." Spr. 14:7.

Opdat hij niet valt. Zou je het leuk vinden als je man in een bar werkte of ergens anders waar immoraliteit, drugs, geweld en alcohol hoogtij vierden? Hoe lang kon hij 'staan' voordat het hem begon te beïnvloeden? “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle." 1 Kor. 10:12.

Slecht gezelschap corrumpeert goede zeden. Jouw kinderen hebben minder kracht om een kwade invloed te weerstaan dan een volwassen man of vrouw. “Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden." 1 Kor. 15:33.

Iemand laten struikelen. Als u uw kinderen in een omgeving plaatst die slecht is en die hun goede zeden zal aantasten, is deze Bijbelvers dan niet tot u gericht? “Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen! Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde." Lucas 17:1-2

Hier zijn nog een paar voordelen van het thuis opvoeden van jouw kinderen:

Je moeder onderwijzing. Aangezien u de leerkracht van uw kind bent, kunt u er zeker van zijn dat uw zoon of dochter alles leert wat hij of zij moet weten. Je probeert niet 30 kinderen te onderwijzen, dus je kunt de tijd nemen om aan elk kind uit te leggen wat hij of zij misschien niet begrijpt. Je hoeft pas naar een nieuwe les te gaan als hij de vorige vaardigheid onder de knie heeft. Dit is één-op-één begeleiding, een methode waarin alle kinderen uitblinken. “…en verwerp de onderwijzing van jouw moeder niet; want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd." Spr. 1:8.

Wijsheid zal je hart binnenkomen. U kunt tijd besteden aan het onderwijzen van 'academici' in plaats van tijd te verspillen aan het onderwijzen van anticonceptie, kindermishandeling, recycling of het aanbidden van 'moeder aarde'. Hun tijd zal verstandig worden besteed. Ze zullen ook de vaardigheden hebben om leiders te zijn, aangezien God degenen die Hij voor leiderschap koos, d.w.z. Abraham, Jozef, Mozes, Johannes de Doper en Jezus, scheidde. “Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn." Spr. 2:10.

Zoek eerst het koninkrijk van God. Je zult in staat zijn om Bijbellezen en onthouden op de eerste plaats te zetten. Als je het meeste belang hecht aan deze onderwerpen, dan kun je aanspraak maken op de Bijbel verzen: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden." Matt. 6:33. Vergeet niet dat het boek Thuis@Werkers een geweldige methode heeft voor het onthouden van Bijbel verzen. 

Onvergankelijke kwaliteit van een zachte en rustige geest. Jouw doelen voor jouw dochters moeten anders zijn dan jouw doelen voor jouw zonen. Elk van je meisjes zou in staat moeten zijn om haar eigen kinderen te onderwijzen en haar eigen man te helpen. Je moet ze aanmoedigen om geen carrière na te streven, want dat zou hun huwelijk in gevaar brengen. Leer ze een huis te beheren, voor kinderen te zorgen, te naaien en een bediening te doen vanuit hun huis. Gebruik Spreuken 31 als jouw gids. “dat haar daden haar roemen in de poorten!" Spr. 31:31. Maar het belangrijkste is dat je jouw dochters kunt begeleiden om “…zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God." 1 Petr. 3:4. Een zachte en rustige geest zal alleen van uw voorbeeld worden geleerd. Trouwens, ik geloof niet dat dit soort geest een van de doelen is van onze openbare scholen!

Zonder de geest. Mijn doelen voor mijn zonen zijn in de eerste plaats een sterke geest, samen met leerijver en een sterke arbeidsethos. “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is”. Jacobus 2:26

Hij zal je verhogen. Zowel jouw dochters als jouw zonen moeten leren hun leven voor de Heer te leven. “Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen." Jacobus 4:10.

Vernietig de ziel. De manier om het leven van onze kinderen te sturen, is niet richting universiteit of een goede baan waar ze veel geld zullen verdienen. Een recent onderzoek meldde dat 80% van degenen die beleden christenen te zijn (onze zonen en onze dochters) en naar de universiteit gingen (zowel seculiere als christelijke universiteiten), zich van hun geloof afkeerden! Wat erger is, is dat slechts 40% van hen ooit naar God terugkeert! Ouders, is een hbo-opleiding belangrijker dan de eeuwige ziel van uw kind? “En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel." Matt. 10:28. Het najagen van geld mag niet het doel zijn. We moeten allemaal de Heer zoeken om erachter te komen wat 'roeping' is in het leven van onze kinderen.

Mijn God zal voorzien. Vaak is het de "trots" van de ouders die ervoor zorgt dat ze hun kinderen naar de universiteit sturen. Pas op voor alle hogescholen, vooral als ze niet thuis zijn. Je betaalt misschien voor jouw beïnvloedbare zoon (of dochter) om meegesleept te worden in lust en andere zonden, zoals drinken of drugs. Jezus verliet het gezag van zijn ouders pas toen Hij 30 was! Veel perverse leringen zijn in de geest van jonge mannen en vrouwen geplant, zelfs op Bijbelscholen, en hebben later in hun leven „slechte vruchten” voortgebracht. Interessant is dat Charles Darwin, de vader van de evolutie, een graad in theologie had! “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien”. Fillip. 4:19. Let op: Ik heb persoonlijk vrouwen geadviseerd wier echtgenoot een aantal onvoorstelbare, in feite perverse theorieën heeft geleerd van hun professoren op Bijbelscholen.

Nummer onze dagen. Het belangrijkste voordeel is de "HOEVEELHEID", niet de kwaliteit, de tijd die u met uw kinderen doorbrengt. Herinner je je dat oudere mensen je zeiden "hoe snel de tijd vliegt" en "geniet van je kinderen terwijl ze jong zijn"? Volg dat advies, want ze hebben gelijk. Ik kan niet geloven hoe snel de tijd is verstreken sinds mijn oudere kinderen klein waren. Ik krijg die dagen nooit meer terug. Ik ben van plan terug te kijken op elk moment dat ik met mijn kinderen heb zonder spijt te hebben van de tijd die ik misschien heb verspild. “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen." Psalms 90:12.

 Voordelen van Thuis Scholing

Een overvloed aan vreugde. Als u tijd besteedt aan het onderwijzen, trainen, disciplineren en corrigeren van jouw kinderen, zult je een overvloed aan vreugde oogsten!

Goed opgevoede kinderen. De tijd nemen om goed opgevoede kinderen te ontwikkelen zal lof van anderen opleveren, in plaats van schaamte. Ook zijn jouw kinderen jouw getuigenis en getuige voor anderen, of ze nu bij je zijn of alleen.

Ik heb geen grotere vreugde dan dit. Als u meer tijd besteedt aan 'disciplineren, onderwijzen en trainen', hoeft u minder te corrigeren. Vang slecht gedrag snel op. Onthoud: "Een overstap in de tijd bespaart negen!" Je zult ook helpers hebben, geen lasten. Maar het belangrijkste is dat ze sterk zullen zijn in het geloof. “Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen." 3 John. 1:4.

Harde liefde. Als je genoeg van ze houdt om ze vroeg te trainen, hoef je geen "harde liefde" op ze te gebruiken wanneer ze hun tienerjaren bereiken. "Strenge liefde" is nodig voor ouders die hun kinderen niet disciplineerden en opvoedden toen ze jong waren. Ze waren bang om de roede te gebruiken omdat ze het Woord van God niet vreesden, maar in plaats daarvan de mens vreesden. En ja, ik raad tieners "harde liefde" aan, ook al ben ik het er niet mee eens voor de echtelijke relatie. Ouders wordt opgedragen hun kinderen te straffen en te controleren; noch de man noch de vrouw wordt echter geïnstrueerd om op de acties van hun echtgenoot te reageren met iets anders dan liefde en respect.

Waarschuwing: "Harde liefde" mag nooit op jouw man worden gebruikt. Dit is niet Bijbels en de gevolgen zijn rampzalig! Zie hoe God uw huwelijk kan en zal herstellen: door iemand die er is geweest om de resultaten te vernemen van iemand die het heeft geprobeerd!

Liefde en respect voor jou. Als je van je kinderen houdt, ze onderwijst, traint en disciplineert, zullen ze een deel van je leven zijn, zelfs nadat ze getrouwd zijn. Omdat je ze liefde en respect voor je hebt bijgebracht, zullen ze ervoor kiezen om als volwassenen dicht bij je te zijn.

Hen financieel ondersteunen. Een andere zegen is dat je ze in hun volwassen leven niet financieel zult ondersteunen als je ze ijverig hebt getraind in goede werkethiek.

Toon nu interesse in hen. Wacht niet om met uw kinderen te praten; als je nu interesse in hen toont, zullen ze later interesse in je tonen.

Persoonlijke toewijding: Met alle ijver mijn kinderen liefhebben, onderwijzen, trainen, disciplineren en de roede gebruiken. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik mij ertoe om Gods plan voor ouders te volgen dat in Spreuken wordt beschreven. Ik zal me altijd herinneren dat deze kinderen van de Heer zijn en aan mij zijn toevertrouwd. Ik moet ze in liefde trainen en disciplineren, zodat ze klaar zullen zijn voor Gods dienst en Hem willen en kunnen gehoorzamen.”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.