God WANTS to Bless You!
God WILT JOU Zegenen!

As I began reading and answering so many letters over the past few weeks, the intense feeling of my heart was to see more women find the Lord as her Heavenly Husband.

Women come to us for one purpose, to restore their marriages. And though our materials are based on restoring marriages, what each and EVERY woman can come away with (even if she gives up on her restoration) is finding the Love of her life!

Toen ik was begonnen de zovelen brieven van de afgelopen weken te lezen en te beantwoorden, kreeg ik een intens gevoel in mijn hart om te zien dat meer vrouwen hun Heer vonden als hun Hemelse Man.

Vrouwen komen naar ons met een doel, om hun huwelijk te herstellen. En ondanks dat onze materialen gebasseerd zijn op het herstellen van huwelijken, waarmee elke en IEDERE vrouw mee weg kan komen (ook al heeft ze haar herstel opgegeven) is het vinden van de Liefde van haar leven!

Whenever I read any of our MEQs “Marriage Evaluation Questionnaires”, I always feel this incredible urge to try to do whatever I can to encourage her. When I read the details, and the tone of brokenness in their heartbroken confessions, I am often moved to tears and want so much to see their marriages restored, but even more, I want them to find the Prince of Peace and their Man of Valor—the Lord of Hosts.

Wanneer ik welke dan ook HEV “Huwelijk Evaluatie Vragen” lees, dan heb ik altijd het ongelooflijke drang om te proberen alles te doen wat ik kan om haar te bemoedigen. Als ik de details, en de toon van gebrokenheid in hun hartverscheurende bekentenissen lees, dan ben ik vaak in tranen en wil ik zo graag zien dat hun huwelijk worden hersteld, maar nog meer, wil ik dat ze de Prins van Vrede en hun Man van Moed―Heer der Heerscharen vinden.

Isaiah 54:5—

“For your Husband is your Maker, Whose name is the Lord of hosts

Jesaja 54:5―

“Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam”

And then it hit me— this is EXACTLY how God feels about wanting women to experience our precious Lord! He wants to bless us, He wants to bless you! So much so that He tells us in His Word how we can obtain His blessings!

En dan heb ik het―Dit is PRECIES hoe God zich voelt over het willen dat vrouwen  hun kostbare Heer ervaren! Hij wilt ons zegenen, Hij wilt jou zegenen! Zoveel dat Hij ons vertelt in Zijn Woord hoe we Zijn zegeningen kunnen verkrijgen!

Isaiah 30:18—

Jesaja 30:18―

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him.”

“Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten”

The Lord is waiting and longing to bless each and everyone who longs for Him. It is His very nature to WANT to bless us!

De Heer wacht en verlangt ernaar een ieder en iedereen die naar Hem verlangt te zegenen. Het is zijn natuur om ons te WILLEN zegenen!

When He sees our humility, He wants to EXALT us!

Wanneer Hij onze nederigheid ziet, wil Hij ons VERHOGEN!

When He sees us giving, He wants to GIVE to us!

Wanneer Hij ons ziet geven, dan wilt Hij aan ons GEVEN!

When He sees our tears, He wants to COMFORT us!

Wanneer Hij onze tranen ziet, dan wilt Hij ons TROOSTEN!

When He sees us struggling, He wants to HELP us!

Wanneer Hij ons ziet worstelen, dan wilt Hij ons HELPEN!

Sadly I believe that far too often we listen to the world (who doubts God and certainly has no clue that the Lord is gracious) so we sometimes “feel” that He is aloof to our needs or desires. We also listen to the enemy who makes us “question” if God even cares about us at all.

Even Christians who love the Lord still question God’s willingness or desire to give them the desires of their heart, when His Word clearly says otherwise.

Jammer genoeg geloof ik dat we te vaak luisteren naar de wereld (die aan God twijfelen en zeker geen idee hebben dat de Heer genadid is) dus we “voelen” soms dat Hij afstandelijk is voor onze behoeften of verlangens. We luisteren ook naar de vijand die ons laat “ afvragen” of God uberhaupt om ons geeft.

Psalm 37:4—

Psalm 37:4―

“Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.”

“Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.”

So the truth is—God wants to bless each and every one of us, not just this year but for a lifetime! He also promises to meet EVERY one of your needs and even many or most of your desires too. He wants to bless EACH and every single one of you with a restored marriage—you must NEVER doubt it—but it means being restored to Him first.

Dus de waarheid is―God wilt een ieder en iedereen van ons zegenen, niet alleen dit jaar maar levenslang! Hij heeft ook belooft om in al de behoefte van IEDEREEN te voorzien en zelfs veel of de meeste van je wensen te vervullen. Hij wilt iedereen en een ieder van jullie zegenen met een herstelt huwelijk―dan moet je nooit aan twijfelen―maar dat betekent eerst hersteld met Hem.

Okay, so I could go on, but instead, I’d like each of us to stop to “Selah.” Stop now and think about what I’ve just said and what He said in His own words. And during this upcoming week, I want to encourage you to think about this and meditate on this one principle.

Okay, ik kan door gaan, maar in plaats daarvan, wil ik dat een ieder van ons stopt om te “Sela.” Stop nu en denk erover na wat ik zojuist heb gezegd en wat Hij zegt in Zijn eigen Woord.

The Lord is waiting and longing to bless each and everyone who longs for Him. It is His very nature to WANT to bless us!

De Heer wacht en verlangt er naar om een ieder en iedereen die naar Hem verlangt te zegenen. Het zit in Hem het is zijn natuur om ons te willen zegenen.

Next week we will look at why there are far too many believers who are not blessed while there are other believers who seem to be so blessed they cannot contain it. Now it’s time to…

Volgende week zullen we kijken waarom er veelste veel gelovigen niet gezegend zijn terwijl er anderen gelovigen zijn die schijnbaar zo gezegend worden dat ze het niet kunnen houden. Nu is het tijd om te...

LOG