Last week we learned What will block God’s blessings: wickedness.  But what about evil done TO us?

Vorige week hebben we geleerd Wat Gods zegeningen blokkeerd: slechtheid. Maar hoe zit het met het kwaad die ons aangedaan wordt.

  • By not resisting evil and instead embrace it—allowing it to increase.
  • Door het kwaad niet te weigeren maar te omhelzen—het toestaan om toe te nemen.

Am I serious? Yes, absolutely, due to what I have finally been able to understand, which is, for evil to be completely destroyed, it must increase first.

Ben ik serieus? Ja, absoluut, door wat ik eindelijk in staat ben te begrijpen, wat is, als het kwaad volledig vernietigend moet worden, moet het eerst toenemen.

Slowly read what is says in Psalm 92:5, "How great are Thy works, O LORD! Thy thoughts are very deep. A senseless man has no knowledge; nor does a stupid man understand this: That when the wicked sprouted up like grass, and all who did iniquity flourished, it was only that they might be destroyed forevermore."

Lees langzaam wat het zegt in Psalm 92:5, “Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.”

God proved this most poignantly or affectively with Jesus' death on the cross. The evil done to Him needed to first flourish to the extent and extreme that it did—in order for sin to be destroyed forevermore! What this means to us, in our Restoration Journey with the Lord is that we must be willing to "endure to the end" as the enemy’s attacks increase and wickedness against us flourishes—and without trying to stop it.

God bewees dit het meest aangrijpend of effectief met Jezus zijn dood aan het kruis. Met het kwaad wat Hem was aangedaan was het eerst nodig dat dit bloeide tot het uiterste en het extreme dat het deed—om de zonde volledig te kunnen vernietigen! Wat betekent dat voor ons, in onze Herstel Reis met de Heer is dat we bereid moeten zijn om te willen “volhouden tot het eind” als de aanvallen van de vijand toenemen en de slechtheid tegen ons bloeit—en zonder het te proberen het te stoppen.

Matthew 5:39—

Mattheus 5:39—

“But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also.”

“Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.”

Young's Literal Translation

BB Basisbijbel Vertaling

“but I— I say to you, not to resist the evil, but whoever shall slap thee on thy right cheek, turn to him also the other;”

“Maar Ik zeg jullie dat je je niet moet verzetten tegen iemand die jou slecht behandelt. Maar als hij je op je rechterwang slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe.”

Douay-Rheims Bible

Herziene  Statenvertaling

“But I say to you not to resist evil: but if one strike thee on thy right cheek, turn to him also the other”

“Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.”

King James Version

Heilige Schrift 1939

“But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.”

“Maar Ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.”

King James 2000 Bible

But I say unto you, That you resist not evil: but whosoever shall smite you on your right cheek, turn to him the other also.

American King James Version

But I say to you, That you King James: but whoever shall smite you on your right cheek, turn to him the other also.

Webster's Bible Translation

But I say to you, That ye resist not evil: but whoever shall strike thee on thy right cheek, turn to him the other also.

And the reason He warns us not to resist evil is because He knows what it is intended to do FOR us. When sin increases enough, and you’ve chosen to simply bless the person or situation, then He will be able to destroy that evil forever!!

En de reden dat Hij ons waarschuwt om het kwaad niet te weigeren is omdat Hij weet wat het VOOR ons kan betekenen. Als zonde genoeg toeneemt, en je hebt simpelweg ervoor gekozen om de persoon te zegenen of de situatie, dan is Hij in staat om het kwaad voor eeuwig te vernietigen.

Here in James 1:12 is more motivation, "Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him."

Hier in Jacobus 1:12 is er meer motivatie, “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”

And the verse we’ve looked at goes onto say in Matthew 5:39-42—

En de vers waar we naar hebben gekeken gaat verder met vertellen in Mattheus 5:39-42—

“But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go one mile, go with him two. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you.”

“Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil.

So, this verse explains that after not resisting evil, you can embrace that evil by: turning the other cheek, walking an additional mile and giving the coat along with your shirt.

Dus, deze vers legt uit dat na het niet weigeren van het kwaad, je het kwaad kan omhelzen door: je andere wang toe te keren, een extra mijl mee te lopen en je jas te geven samen met je shirt.

I don't know about you, but I want to know the truth and stop being a "senseless woman who has no knowledge" or a " stupid woman who can't understand this" very important principle.

Ik weet niet van jou, maar ik wil de waarheid weten en stoppen om een “zinloze vrouw te zijn die geen kennis heeft” of een “stomme vrouw die dit niet kan begrijpen” een heel belangrijke principe.

If I am trusting the Lord for all the evil against me to stop, then I have to be ready and prepared to not resist it and while it’s happening— to stay hidden deep in Him—in order to actually embrace the evil, like Jesus was able to do. That’s when the evil will be destroyed forevermore!

Als ik de Heer vertrouw om al het kwaad tegen mij te stoppen, dan zal ik klaar moeten zijn en voorbereid om het niet te weigeren terwijl het gebeurt—door diep in Hem verborgen te blijven—om het kwaad te kunnen omarmen, zoals Jezus in staat was te doen. Dan zal het kwaad voor eeuwig vernietigd zijn.

On the other hand, when we "entertain" a wrong thought (that we allowed to come into our mind by what we heard, read or saw) then we contemplate sin, which will give birth to sin. The following verse sheds light on how this begins small, but then finally "gives birth" to something that will feel like it’s actually living and breathing in our lives.

Aan de andere kant wanneer we een verkeerde gedachten “vermaken” (die we toestaan om in onze gedachten te komen door wat we horen, lezen of zien) dan denken we na over zonde, wat een aanleiding zal zijn om te zondigen. De volgende vers werpt licht op hoe het begint, klein, maar uiteindelijk, komt het “eruit” als iets dat zal voelen alsof het echt leeft en ademt in ons leven.

James 1:13-14 says, "Let no one say when he is tempted, ‘I am being tempted by God'; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death."

Jacobus 1:13-14 zegt, “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.”

This is the verse that helped me understand how my husband, who hated the fact that his father was an adulterer, and who also loved his children as much as he did, was able to fall into a sin of adultery to the magnitude it became before he was set free from it.

Dit is de vers dat mij heeft geholpen om te begrijpen hoe mijn man, die het feit haatte dat zijn vader een overspelige man was, en ook zoveel van zijn kinderen hield zoals hij deed, in staat was om in de zonde te vallen van overspel tot de omvang die het werd voordat hij ervan werd bevrijd.

When I first read this verse, wondering who would really say they are "being tempted by God" thinking this was a bit ridiculous, I was led to search the original language. When James wrote this verse, he actually used a much more subtle expression that is a bit easier to believe. It would read something like, "Let no one say when he is tempted, ‘I've been tempted indirectly by God.'" This is basically what happened after the first sin when Adam "indirectly" blamed God by stating "The woman whom You gave to be with me, she gave me from the tree, and I ate." Genesis 3:12.

Toen ik voor het eerst deze vers las, nadenkend over wie echt zou zeggen dat ze “zijn verleid door God” dacht ik dat dit een beetje raar was, ik werd geleid om de originele taal op te zoeken. Toen Jacobus deze vers schreef, gebruikte hij eigenlijk een veel subtielere uitdrukking die een beetje makkelijker is om te geloven. Het zou iets zijn als: “Laat niemand zeggen wanneer hij verzocht word: ‘Ik ben indirect verzocht door God.’” Dit is in feite wat er gebeurd is na de eerste zonde toen Adam “indirect” God beschuldigt: “De vrouw die Jij gaf om bij mij te zijn, zij heeft mij gegeven van de boom, en ik heb het gegeten.“ Genesis 3:12.

We often resort to this kind of thinking and blaming when we are tempted and then give into the temptation. Here is another insight that helped me with understanding temptation. It always bothered me when I read the verse that said that Jesus was tempted in everything, yet did not sin. I couldn't imagine Jesus being tempted by anything because I did not understand the real meaning of temptation so I sought God about it.

We nemen vaak onze toevlucht tot deze manier van denken en beschuldigen wanneer we worden verleid en toegeven aan de verleiding. Hier is een andere inzicht dat me heeft geholpen om verleiding te begrijpen. Het stoorde mij altijd wanneer ik de vers las waar Jezus zei verleid te zijn in alle dingen, maar toch niet zondigde. Ik kon mij niet voorstellen dat Jezus door iets werd verleid, omdat ik niet de echte betekenis van verleiding begreep, dus zocht ik God erover.

The example He revealed to me went like this: If I were walking into the Walmart and behind a bush nearby a guy was calling to me and saying, "Hey, come here. I have this brand new bicycle that they are selling for a $100 but I will sell it to you for only $10," I may look towards the voice, not knowing what he was really saying, but as soon as I understood, I would just keep walking or very likely begin to run.

Het voorbeeld dat Hij mij openbaarde ging zo: Als ik Walmart in zou lopen en vlakbij achter een bosje een man naar mij zou roepen en zeggen, “He, kom hier. Ik heb een gloed nieuwe fiets die ze verkopen voor €100 maar ik kan het aan jou verkopen voor slechts €10, dan zou ik naar de stem luisteren, niet wetende wat hij echt probeerde te zeggen, maar zodra ik het zou begrijpen, zou ik gewoon doorlopen of waarschijnlijk beginnen te rennen.

So, yes, I was being tempted by evil, but I was never contemplating giving into the sin! I didn't think in my mind, "Hey, that's a good deal; I mean, who would know? My daughter could use a new bike for her birthday...," and then say, "No, that would be wrong." That would have been "entertaining" the temptation so that would be sin.

Dus, ja ik werd verleid door het kwaad, maar ik overwoog nooit toe te geven aan de zonde! Ik mijn hoofd dacht ik niet. “He, dat is een goede deal; Ik bedoel, wie zou het weten? Mijn dochter kan een nieuwe fiets gebruiken voor haar verjaardag……,” en dan zeggen, “Nee, dat zou fout zijn.“ Dan zou het “vermaken” zijn van de verleiding die zonde zou worden.

This means, Jesus was tempted by the devil who asked Him to change the rocks into bread, to throw Himself off the cliff and to worship him—but never once did he stop to consider the idea of doing any of this. My take on it is that the Holy Spirit led Jesus up there so that Jesus could FIRMLY tell the devil where to get off! And I love how He always used the truth and power of Scripture, "the sword of the spirit which is the Word of God," to win the battle over the enemy—so both you and I can also triumph over the enemy whenever we call on Him to help us.

Dit betekent, Jezus werd verleid door de duivel die Hem vroeg om de rotsen te veranderen in brood, om Zichzelf van de klif te gooien en hem te prijzen— maar niet een keer stopte Hij om het idee te overwegen of iets van dat alles te doen. Mijn visie over dit is dat de Heilige Geest Jezus daar naartoe heeft geleid zodat Jezus VASTBERADEN kon vertellen aan de duivel wanneer hij weg kon gaan! En ik hou ervan hoe Hij altijd de waarheid gebruikt en de kracht van de Bijbelteksten, “de zwaard van de geest wat het Woord van God is,“ om de strijd met de vijand te winnen —dus beide jij en ik kunnen juichen over de vijand wanneer we Hem aanroepen om ons te helpen.

Isaiah 58:11, "And the LORD will continually guide you, And satisfy your desire in scorched places, And give strength to your bones; and you will be like a watered garden, And like a spring of water whose waters do not fail."

Jesaja 58:11, “En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.”

Until next week, live in the blessings of the Lord! Now it's time to...

Tot volgende week, leef in de zegeningen van de Heer! Nu is het tijd om te…….

LOG