In last week's letter, I promised to finish up with what will block the blessings of God and then this week to move on to what will MULTIPLY your blessings! But, as the Lord would have it, I became overwhelmed with wanting more of the Lord, so we parked there!

In de brief van vorige week, beloofde ik af te ronden wat je zegeningen van God kunnen blokkeren en deze week om verder te gaan wat je zegeningen kan VERMENIGVULDIGEN! Maar, zoals de Heer het hebben wilt, werd ik overweldigd met het meer willen van de Heer, dus hebben we het geparkeerd!

I hope that the Lord met you in a very powerful way as you searched for Him in a deeper way.

Ik hoop dat de Heer jou in een krachtige manier heeft ontmoet toen je naar Hem zocht op een diepere wijze.

What will block God’s blessings: wickedness.

Wat zal Gods zegeningen blokkeren: slechtheid

James 4:17 NASB—

Jacobus 4:17 NGB-51—

“Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin.”

“Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.”

King James 2000 Bible—

Basis Bijbelboek Bijbel—

“Therefore to him that knows to do good, and does it not, to him it is sin.”

“Als iemand weet wat hij voor goeds zou moeten doen, maar het toch niet doet, is hij ongehoorzaam aan God.”

Based on this verse, we could also define wickedness as sin—at least the wickedness in each of us is the sin when we: "entertain" a wrong thought in our minds, allow wickedness in our homes, or still give in to doing what we know is wrong in our lives.

Gebaseerd op deze vers, kunnen we slechtheid definiëren als zonde—de slechtheid in een ieder van ons is de zonde wanneer we: een verkeerde gedachte “vermaken” in onze gedachten, dat toestaat slechtheid in ons huis, of nog steeds toegeven in het doen waarvan we weten dat slecht is in ons leven.

Sometimes wickedness is something in our lives that we are not aware of—that ultimately we are being destroyed by due to a lack of knowledge.

Soms is slechtheid iets in ons leven waarvan wij niet bewust zijn—dat uiteindelijk door gebrek aan kennis zal vernietigen.

Noah's 1928 Webster's Dictionary defines it this way: "Departure from the rules of the divine law; evil disposition of practices; immorality; crime; sin; sinfulness; corrupt manners.

Noah’s 1928 Webster Woordenboek definieert het als volgt: “Je niet houden aan de regels van de heilige wet; slechte neiging of praktiseren; immoreel gedrag; criminaliteit; zonde; zondigend; corrupte manieren.

Wickedness generally signifies, signals evil things that we are practicing, in other words, do repetitively.

Slechtheid betekent over het algemeen, signalen van slechten dingen wat we beoefenen, in andere woorden, herhaaldelijk doen.

Don’t forget how important it is not to practice evil or lawlessness, because of what Jesus said in this verse: “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My Father who is in heaven. And then I will declare to them, ‘I never knew you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.’” Matthew 7:21, 23

Vergeet niet hoe belangrijk het is om niet slechtheid te beoefenen of wetteloosheid, om vanwege wat Jezus zei in de volgende vers: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; GAAT WEG VAN MIJ, GIJ WERKERS DER WETTELOOSHEID.” Mattheus 7:21, 23

Yet, wickedness is also what expresses or uncovers the corrupt dispositions or character of the heart.

Echter, slechtheid is ook wat de aanleg of het karakter van het corrupte hart ontdekt of blootlegt.

Whenever we "depart" or are led astray from the principles that God set up, in the divine and unchangeable laws of the universe, we ultimately suffer the consequences. Even if we are ignorant of the law we WILL suffer the consequences.

Wanneer we “weg gaan” of worden misleid van de principes die God voor ons heeft opgesteld, in de goddelijke en onveranderlijke wetten van het universum, we uiteindelijk de consequenties zullen dragen. Zelfs als wij de wet niet kennen ZULLEN wij de consequenties dragen.

This week I heard that many women began seeking the Lord about what was standing in the way of their restoration and a deeper relationship with the Lord. Amazingly, God revealed to each one of them that it was sin.

Deze week heb ik gehoord dat vele vrouwen zijn begonnen om de Heer te zoeken over wat in de weg stond van hun herstel en een diepere relatie met de Heer. Wonderbaarlijk, heeft God ons openbaard aan een ieder van ons dat het zonde was.

One woman, who was divorced, confessed she finally realized she was in sin, not through conviction she said, but through the devastating consequences. It’s when she hit rock bottom in despair, and she cried out to to the Lord. Immediately, He reached out to help her, but at the same time, brought to her mind the sins that had caused the destruction that led to despair.

Een vrouw, die was gescheiden, bekende dat zij uiteindelijk realiseerde dat ze zondigde, niet middels veroordeling maar via de verwoestende consequenties. Het is toen ze diep in de put zat van wanhoop, en ze het uitschreeuwde naar de Heer. Onmiddellijk, stak Hij zijn hand uit om haar te helpen, maar tegelijkertijd, bracht Hij haar zonde in gedachten welke de oorzaak waren van de verwoesting wat leidde naar wanhoop.

This woman had moved in with her husband, which she "thought" was an answer to her prayer, but the truth was (and is) that a man or woman who is no longer legally married is in sin if she/he is intimate with her/his spouse.

Deze vrouw was bij haar man gaan inwonen, waarvan zij “dacht” dat het antwoord was op haar gebed, maar de waarheid was (en is) dat als een man of een vrouw niet langer getrouwd zijn voor de wet het zonde is als zij/hij intiem zijn met haar/zijn partner.

The greatest blessing, which we must never forget, is that we have a loving and forgiving Savior who is right there ready to forgive and cleanse us! And with this, we can no longer be plagued with guilt or shame or any other negative emotion that weighs us down.

De grootste zegen, welke we nooit moeten vergeten, is dat we een liefhebbende en vergevende Redder hebben die vlak daar is om te vergeven en ons te reinigen! En met dit, kunnen we nooit meer gekweld worden door schuld en schaamte of welke negatieve emoties dan ook wat ons neerhaalt.

This woman repented, humbly, and "turned from her wicked ways" just like in 2 Chronicles 7:14 where it promises us that if "...My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land." This means not only will your heart be healed, but so will your home.

Deze vrouw bekeerde, nederig, en “stapte weg van haar slechte daden” net zoals in 2 Kronieken 7:14 waar het ons beloofd is dat als “…..en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” Dit betekent niet alleen dat je hart word genezen maar ook je thuis.

Another woman confessed about something the Lord brought to her mind, something that she had done before coming to RMI. When her husband first left she was involved in the occult, seeking anything to bring her husband back. She wasn't sure if this was still standing in her way since she had repented to the Lord with tears.

Een andere vrouw bekende over iets dat de Heer in haar gedachten had gebracht, iets dat ze had gedaan voordat ze kwam bij HHI. Toen haar man haar voor het eerst had verlaten is ze in aanraking gekomen met occult, op zoek naar iets om haar man terug te krijgen. Ze was niet zeker of dit in haar weg stond gezien ze bekeerd was naar de Heere in tranen.

Yet, when the Lord reminded her of this, she was willing to repent to her husband since much of it involved him. Even though she didn't see her husband, she knew if it were the Lord's will, their paths would cross.

Echter, toen de Heer haar aan dit herinnerde, was zij bereid om te bekennen aan haar man omdat hij er grotendeels in betrokken was. Ook al zag ze haar man niet, ze wist dat als dit de wil van de Heer was, hun paden zich weer zouden kruizen.

When she filled out her form the next time, she said she knew that "it was finished." The Lord revealed to her at the end of the seven-day fast, that HE had broken this stronghold in her life. She again asked the Lord for an opportunity to speak to her husband, but the Lord confirmed that what she had done was enough.

Wanneer ze het formulier de volgende keer invulde, zei ze dat ze wist dat “het klaar was.” De Heer openbaarde dit naar haar aan het einde van een zeven dagen vast, dat HIJ dit bolwerk had verbroken in haar leven. Ze vroeg nogmaals de Heer voor een gelegenheid om te praten met haar man, maar de Heer bevestigde dat wat ze had gedaan was voldoende.

Remember, God is looking at our heart and our willingness to yield to His leading and His will no matter how terrifying it may seem. Very often, as with Abraham, He will lead us to the mountain, watch us lay "whatever it is" on the altar, then often, mercifully stops us before the knife goes down!

Vergeet niet, God kijk in je hart en je bereidheid om te buigen naar Zijn leiding en Zijn wil ongeacht hoe beangstigend het ook mag lijken. Heel vaak, net als Abraham, zal Hij ons leiden naar een berg, toezien “wat het ook mogen zijn” op het altaar leggen, en vaak, zal hij genadig ons stoppen voordat het mes neer gaat!

Jeremiah 17:9 says, "The heart is more deceitful than all else and is desperately sick; who can understand it? I, the LORD, search the heart, I test the mind, Even to give to each man according to his ways, According to the results of his deeds."

Jeremia 17:9 zegt, “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.”

Obedience, no matter what the cost, no matter how much you fear doing it—shows our hearts.

Gehoorzaamheid, ongeacht de kosten, ongeacht hoeveel het je beangstigt om te doen—laat ons hart zien.

Sadly, I also know of at least two women who are still battling “doing what is right.” They both have men living in their homes, but can't seem to get rid of them. So, if you’re in a situation like this or any situation that you feel you’re caught in—simple ask God what to do and then do it! Don’t make the mistake of asking anyone else, or even letting someone know what you plan to do. If your heart is right, He will reveal how to clear up even the worst mistakes you’ve made. Very often, He just asks you to wait and trust Him and He clears it up without our help. 🙂

Jammer genoeg, weet ik ook van minstens twee vrouwen die vechten om te “doen wat goed is.” Beiden hebben ze mannen in hun huis wonen, waar ze blijkbaar niet vanaf kunnen komen. Dus, als je in een situatie zoals dit zit of welke situatie dan ook waar je je gevangen voelt—vraag simpelweg aan God wat te doen en doe het dan! Maak niet de fout om het iemand anders te vragen of zelfs iemand te laten weten wat je van plan bent te gaan doen. Als je hart goed is, zal Hij je openbaren hoe je zelfs de slechtste fouten die je hebt gemaakt kan opruimen. Heel vaak, vraagt Hij je gewoon te wachten en te vertrouwen en ruimt Hij het op met onze hulp. 🙂

When one of our ministers had her former husband living in her basement, thank You Lord, she got rid of him as soon as she realized it wasn't right! Now she is a powerful minister that God is using to help others who are in similar situations. One woman in South Africa finally was willing to do what was right no matter what, by telling her husband that she no longer could continue to be intimate with him since they were divorced and 2 months later her marriage was restored!

Toen een van onze bedieners haar voormalige echtgenoot had wonen in haar kelder, dank je wel Heer, kwam ze van hem af op het moment dat ze zich realiseerde dat dit niet goed was! Nu is ze zelf een krachtige bediener die God gebruikt om andere te helpen in vergelijkbare situaties. Een vrouw in Zuid Afrika was eindelijk bereid om te doen wat nodig was ongeacht wat, door haar man te vertellen dat zij niet langer intiem kon zijn met hem gezien ze gescheiden waren en 2 maanden later was haar huwelijk hersteld!

Wickedness often enters our hearts when we, knowingly or unknowingly, "pitch our tent toward Sodom." All too soon you will find you are not just entertaining the thought of sin, but you’re living in it! This can even be as simple as keeping your eyes on your spouse and/or marriage instead of intently looking into the face of the Lord.

Slechtheid komt vaak ons hart binnen wanneer wij, bewust of onbewust, “onze tent opzetten richting Sodom.“ Al snel zal je ontdekken dat je niet alleen de gedachten aan een zonde goedkeurt maar je leeft er ook naar! Dit kan zo simpel zijn als je ogen gericht blijven houden op je partner en/of huwelijk in plaats van bewust kijken naar het gezicht van de Heer.

Are you looking toward Sodom?

Kijk jij richting Sodom?

What do you watch on television?

Wat kijkt je op de televisie?

What movies are you watching or going to?

Welke films kijk je of ga je kijken?

What do you allow your eyes and mind to be exposed to?

Wat sta je toe dat je ogen en hoofd aan bloot worden gesteld?

This brings us back to the case of double-mindedness. You may watch the Be Encouraged that helps you turn your eyes on the Lord, but then you let "garbage" reside in your mind by what you watch on television or from your phone.

Dit brengt ons terug naar dubbele gedachten gangen. Je zal wellicht willen kijken naar de Wees Bemoedigend dat je zal helpen je ogen te richten op de Heer, maar dan laat je alsnog de “troep” zich nestelen in je hoofd door televisie te kijken of op je telefoon.

You may faithfully read your Bible, read through the RYM and Wise Woman or Wise Man, but then you look at things that you should turn away from. If you are plagued with this temptation, then meditate on this verse and follow the example of Job 31:1 who we know God blessed beyond belief.

Het kan zijn dat je trouw je Bijbel leest, de HJH en Wijze Vrouw of Wijze Mannen door leest, maar dan kijk je ook naar dingen die je de rug toe moet keren. Als je word geteisterd door deze verleidingen, dan mediteer dan op deze vers en volg dan het voorbeeld van Job 31:1 waarvan we weten dat God hem boven geloof heeft gezegend.

Let’s go ahead and selah here, and next week I will share an amazing principle that I have never heard any preacher or Christian writer address, which is preventing us from seeing evil done to us to be forever destroyed! Now it's time to...

Laten we door gaan en hier sela houden, en volgende week zal ik een geweldige principe delen die ik geen enkele priester of schrijver heb zien aanpakken, welke ons belemmerd om het kwaad te zien wat ons word toegedaan en ons vernietigd! Nu is het tijd om te…….

LOG