This week I will be finishing up, thankfully, with what will block the blessings of God and next week move on to a really exciting topic (one of my favorite “secrets”)—what will MULTIPLY your blessings! But, before I do, I want to answer a question that came into our office and that was:

Deze week zal ik gaan afronden, dankbaar, met dat wat Gods zegen kan blokkeren en volgende week gaan we door naar een erg geweldig onderwerp (een van mijn favorieten “geheimen”) —wat je zegeningen zal VERMENIGVULDIGEN! Maar, voordat ik dat doe, wil ik graag een vraag beantwoorden welke naar ons kantoor kwam en dat was:

“What exactly do you (the Bible) mean by a “double-minded man”? Is this “doubting that God will restore your marriage”? (not that He can’t, just that he won’t for some reason). Also, was there ever a time that you (Erin?) thought that your marriage wouldn’t get restored? Thanks!”

“Wat precies bedoelen jullie (de Bijbel) met een “dubbele gedachten gangen man”? Is dit “twijfelen dat God je huwelijk zal herstellen”? (niet dat Hij het niet kan, maar omdat Hij het om wat voor reden dan ook niet doet). En, is er ooit een tijd geweest dat jij (Erin?) dacht dat je huwelijk niet zou worden hersteld? Bedankt!”

This is a good question because I have heard so many Christians simplify double-mindedness to actually mean doubt or doubting. Certainly, there is a correlation between the two, but I believe that doubt is a result of double-mindedness, but they don’t have the same meaning.

Dit is een goede vraag omdat ik heb gehoord dat vele Christenen dubbele gedachten gangen uitleggen als twijfel of twijfelen. Natuurlijk, er is een gelijkenis tussen de twee, maar ik geloof dat twijfel een resultaat is van dubbele gedachten gangen, maar ze hebben niet dezelfde betekenis.

Double-minded is defined in Noah’s 1928 Webster’s Dictionary as “Having different minds at different times; unsettled; wavering; unstable; undetermined.” Therefore it appears that double-mindedness is the state of having different minds at different times—usually, but not always when the enemy strikes. Being “unsettled” can actually happen at any time when the thing (restoration) is not fully believed.

Dubbele gedachten gangen is gedefinieerd in Noah’s 1928 Websters Woordenboek als “Het hebben van verschillende gedachten gangen op verschillende momenten; onrustig, aarzelend, onstabiel, onbepaald. “Daar door lijkt het dat dubbele gedachten gangen een staat is van het hebben van verschillende gedachten op verschillende momenten—normaliter, maar niet altijd wanneer de vijand toeslaat. “Onrustig” zijn kan eigenlijk op elk moment van de dag gebeuren wanneer je het ding (herstel) niet volledig geloofd.

A couple of weeks ago (when I encouraged you to seek God to see if it is HIS will to restore you), if you did (as so many did) then you can “settle it” so you won’t be “unsettled” or “unstable” in all your ways. And certainly, any person, once they have the Lord’s assurance that He does have a desire to restore their marriage, would be “determined” (rather than undetermined) to “finish the course.”

Een paar weken geleden (toen ik je bemoedigde om God te zoeken om te zien of het ZIJN wil is om je te herstellen), als je dat hebt gedaan (zoals zovelen hebben gedaan) dan kan je “stabiliseren” zodat je niet meer “onrustig” of “onstabiel” in al je manieren bent. En  zeker, elk persoon, zodra ze de verzekering hebben van de Heer dat Hij de wens heeft om jou huwelijk te herstellen, zal “bepalend” zijn (in plaats van onbepaald) om de “cursus te beëindigen. “

Next, to answer the second part of the question, to be totally honest with you, until He restored it I wasn’t sure it would be restored, but that’s because not too long after I began my Restoration Journey, my focus changed to simply wanting more of Him. So much so, that near the end I “knew” He was about to restore it, even though the normal “signs” said differently. And it was then that I began to remind the Lord just how glorious it was with just the two of us and to reconsider restoration.

Vervolgens, om het tweede deel van de vraag te beantwoorden, om heel eerlijk te zijn met jullie, totdat Hij het had hersteld was ik niet zeker dat het hersteld zou worden, maar dat komt omdat ik niet veel later begon met mijn herstel reis, mijn focus veranderde simpelweg in het meer van Hem willen. Zo erg, dat tegen het einde ik “wist” dat Hij het zou herstellen, ook al zeiden de normale “tekens” iets anders. En het was toen dat ik mij begon te herinneren hoe glorieus de Heer was met slechts de ons twee en om herstel te overwegen.

Let me assure you, far too many women ask God if it is His plan, and then fail to follow through by writing it ”on the doorpost of their hearts.” So that when the enemy comes in with a good blow (that makes restoration look so very hopeless by something that their spouse says or something someone else says about their spouse, or it’s something they see) then they question again if it is God’s will. These are the double-minded that God says should “expect nothing” from Him.

Laat mij je verzekeren, veel te veel vrouwen vragen God of het Zijn plan is, en falen dan door het niet “op de deurposten van hun hart” te schrijven. Zodat wanneer de vijand komt met een goede stoot (wat het herstel er hopeloos doet uitzien door iets wat hun echtgenoot zegt of iets wat iemand anders zegt over hun echtgenoot, of het is iets wat ze zien) dan vragen ze opnieuw of het Gods wil is. Dit zijn de dubbele gedachten gangen waarover God zegt zij hoeven van Hem “niks te verwachten”.

Yet, what will prevent being knocked down at all, is to simply turn your eyes and heart and focus from your restoration with your EH to your HH as I did when I experienced His love so abundantly! This is not just for your sakes, but for the sake of women around you who believe they need a man to make them happy and fulfilled and loved.

Echter, wat zal voorkomen om volledig neergeslagen te worden, is simpelweg je ogen en hart en focus te richten van jou herstel met je AM naar je HM zoals ik deed toen ik Zijn overvloedige liefde ervaarde! Dit is niet alleen voor jou welzijn, maar ook voor het welzijn van alle vrouwen om je heen die geloven dat ze een man nodig hebben om gelukkig en volmaakt en geliefd te zijn.

It’s only when you get pure love, the love that can only be met by Him, when you and other women are no longer vulnerable to the heartache of rejection.

Het is alleen wanneer je pure liefde krijgt, de liefde die alleen door Hem kan worden geëvenaard, wanneer jij en andere vrouwen niet langer kwetsbaar zijn voor de hartzeer van afwijzing.

It doesn’t happen immediately, but often after we are rejected and again and again and again, as I share in my own restored marriage testimony. The enemy was able to knock me to my lowest when he had me convinced that I had received my restoration, at Christmas, but “restoration” was only to be for those few short days. Yet, as I also share, it was the women that I had been ministering to that were there to carry me—carrying me on a pallet to the feet of Jesus where He healed me and restored me to Himself, when I became whole and wholly His!

Het zal niet direct gebeuren, maar vaak als we afgewezen zijn over en over en over, zoals ik heb gedeeld in mijn eigen hersteld huwelijk getuigenis. Voor de vijand was het mogelijk mij neer te halen tot het diepste toen hij mij overtuigd had dat ik mijn herstel had ontvangen, met Kerst, maar “herstel” zouden er alleen voor die paar korte dagen zijn. Echter, zoals ik ook heb gedeeld, het waren de vrouwen die ik had bediend die er voor mij waren om mij te dragen—mij te dragen op een draagplateau naar de voeten van Jezus waar Hij mij kon genezen en herstellen en herstellen naar Hem zelf, waar ik een geheel werd en geheel van Hem!

So, if you haven’t yet, get with God to find out if He wants to restore your marriage, you may want to lay out a fleece (read Judges 6:36-40). And if you read this passage, I always lay my fleece twice since this is what Gideon did. Simply ask God to show you that it is His will. Once He does this, then “settle it” in your mind, by writing it down and recording the vision. Remembering too, that it means it’s not going to be restored now, but at an appointed time:

Dus, als je het nog niet hebt gedaan, ga naar God om te ontdekken of Hij wilt dat jou huwelijk hersteld word, je zal misschien een vlies willen uitleggen (lees Richteren 6:36-40). En als je deze passage leest, dan leg ik altijd mijn vlies twee keer omdat dit is wat Gideon deed. Simpelweg vraag God om je te wijzen dat dit Zijn wil is. Zodra Hij dit doet, “breng het tot rust” in je gedachten, door het op te schrijven en de visie op te nemen. Onthoud ook, dat het betekent dat het niet nu hersteld zal worden, maar op een afgesproken tijd:

Habakkuk 2:2-3—

Habakuk 2:2-3—

“Then the LORD answered me and said, ‘Record the vision and inscribe it on tablets, that he one who reads it may run. For the vision is yet for the appointed time; it hastens toward the goal and it will not fail. Though it tarries, WAIT for it; for it will certainly come, it will not delay.’”

“Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.’”

This will allow you to never again waver in your restoration AND allow you to also ask Him to show you why He allowed this to happen. Like many who have asked, the Lord reveals it to help encourage others! Possibly even being trained to be a minister, which, by the way, is free and easy to do from home when you apply to RMIOU.

Dit zal je toestaan om nooit meer te twijfelen in je herstel EN je toestaan om Hem ook te vragen om je te wijzen waarom Hij het toestaat dat dit gebeurt. Zoals velen die de heer hebben gevraagd, om het te openbaren om andere te bemoedigen! Misschien zelf te worden getraind om een bediener te worden, wat, overigens, gratis en makkelijk is om te doen vanuit huis wanneer jij je aanmeld bij HHIBJV.

The enemy, however, will almost immediately come as a thief to “steal” promises away from you and maybe even convince you it’s not time to help others. But, if the soil of your heart is good, if it has been broken up, then His Word to you and Promises for you will be buried too deep to steal. Then, the tears you shed before Him (hopefully tears of joy once you experience His love) will water the Word and it will bring forth your harvest—restoration in due season—after He knows He has you as His own.

De vijand, echter, zal vrijwel direct komen als een dief om de beloftes te “stelen” van jou en misschien zelfs om jou te overtuigen dat het nog niet tijd is om andere te helpen. Maar als de aarde in je hart goed is, als het is omgewoeld, zullen Zijn Woord en Beloftes aan jou te diep begraven zijn om te stelen. Dan, de tranen die je voor Hem zal laten gaan (hopelijk tranen van geluk zodra je Zijn liefde ervaart) zullen het Woord water geven en je oost voort brengen—herstel wanneer het seizoen aangebroken is—zodra Hij weet dat Hij jou heeft voor Hem.

There’s no way I could say this too much, but once you really just get a hold of how much the Lord loves you, I know that your relationship with who you are to HIM will mean that nothing else will really matter.

Er is geen enkele manier dat ik te vaak kan zeggen, wanneer je eenmaal grip hebt op hoeveel de Heer van jou houd, weet ik dat jou relatie door wie je bent voor Hem zal betekenen dat niks anders er toe doet.

If I had to describe it, it’s almost like you also have “someone” else, secretly (just as your spouse who is in adultery have.) Yet instead of being sinful, it’s gloriously holy!! When someone insults you, you will not be hurt, because you’ll think differently, “Well, that may be how you think, but I have a Lover of my own who says that He delights in me and rejoices in me!” (See Isaiah 62:4)

Als ik het moet omschrijven, is het bijna alsof jij “iemand” anders hebt, stiekem (net zoals jou partner die vreemd gaat.) Maar in plaats van te zondigen, is het glorieus heilig! Wanneer iemand je beledigt, zal je geen pijn hebben, want je zal anders denken, “Nou, dat kan wel zijn hoe jij denkt, maar ik heb een geliefde voor mijzelf die zegt dat Hij welgevallen heeft aan mij en zich in mij verheugd!” (Zie Jesaja 62:4)

Even now I love to slip away and talk to Him; to make plans of when we will be meeting alone again! With this kind of love, instead of hurt, I can smile at anything and everything! With all this love that is running over, I am also able to love and bless even my enemies!

Zelfs nu hou ik ervan om even weg te glippen en tegen Hem te praten; om plannen te maken wanneer we elkaar weer alleen kunnen ontmoeten! Met dit soort liefde, in plaats van pijn, kan ik glimlachen naar alles en iedereen! Met al deze liefde dat overstroomt, ben ik ook in staat om zelfs mijn vijanden lief te hebben en te zegenen.

This is where I want each of you to be!! Though many of you are not there yet, it’s our mission and goal to get so deep with God that you never want to come up for air! Only in this place will you be able to move mountains and do the exploits that the LORD wants to do through you and me!

Dit is waar ik wil dat een ieder van jullie is!! Zelfs als velen van jullie er nog niet zijn, het is onze missie en doel om dusdanig diep in God te zijn dat je niet eens naar boven wilt komen voor lucht! Alleen op deze plaats zal je in staat zijn bergen te verzetten en helden daden te doen door jou en mij heen!

Rather than going on with what I had planned to say, I think it’s important that we stop and Selah. I don’t want to move on because I personally just want to stay and meditate here. We will pick it up next week and finish what can block your blessings.

In plaats van doorgaan met wat ik van plan was te zeggen, denk ik dat het belangrijk is om te stoppen en Sela. Ik wil niet doorgaan omdat ik persoonlijk gewoon wil blijven en hier wil mediteren. Volgende week gaan we verder met wat je zegeningen kunnen blokkeren.

Today, let’s remember to simply be BLESSED—by getting into such a state of intimacy that we never dreamed we could have!

Vandaag, laten we onthouden om simpelweg GEZEGEND te zijn—door middel van het hebben van zo een intimiteit te brengen waarover we nooit hadden durven dromen!

Isaiah 48:6—“I proclaim to you new things from this time, Even hidden things which you have not known.”

Jesaja 48:6—"Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist.”

Let me end today by stating how I simply LOVE how He is uncovering hidden things from the past while revising this series from 2004—like the dictionary! I used to have this huge dictionary sitting on my desk to refer to, but now, I have the ONLINE version that I just bookmarked and put in my Online Bibles folder (which I would encourage each of you to do). Now rather than looking up words in a secular dictionary, I can go back to the one that believed the source of all wisdom was the Bible and referred to it often!

Laat mij eindigen vandaag door te zeggen hoe ik simpelweg HOUD hoe Hij verborgen dingen laat zien uit het verleden terwijl wij deze serie uit 2004 herzien—net zoals het woordenboek! Ik had altijd dit grote woordenboek op mijn bureau om naar te verwijzen, maar nu, heb ik alleen nog de ONLINE versie wat ik heb toegevoegd als bladwijzer in mijn Online Bijbel folder (wat ik een ieder van jullie ook aanraad te doen). Nu in plaats van woorden op te zoeken in een onvergankelijk woordenboek, kan ik terug gaan naar die ene wat geloofde dat de bron van alle wijsheid de Bijbel was en er vaak naar refereerde.

Now it’s time to…

Nu is het tijd voor….

LOG